Zákon jednoty Kontakt s Ra: Obecné

Hide menu

Výsledky 1 až 100 z 104

       Následujících 4 ⇒

⇐ Category list

Kategorie “Kontakt s Ra” má 6 podkategorií.

Obecné

1.0 Ra: Já jsem Ra. Skrze tento nástroj jsem doposud nehovořil. Museli jsme počkat, než byla přesně naladěna, protože přenášíme vibrace v úzkém pásmu. Zdravíme vás v lásce a světle našeho nekonečného Stvořitele.

Sledovali jsme vaši skupinu. Byli jsme k vaší skupině přivoláni, neboť máte potřebu různorodé intenzivní zkušenosti v channelingu, nebo jak můžete také říci pokročilého přístupu k systematickému studování vzorů iluze vašeho těla, vaší mysli a vašeho ducha, čemuž říkáte hledání pravdy. Doufáme, že vám nabídneme poněkud odlišný pohled na informace, které jsou stále a vždy stejné.

Konfederace planet ve službě nekonečnému Stvořiteli má jen jedno důležité sdělení. To sdělení, přátelé, jak víte, zní: „Všechny věci, všechen život, všechno stvoření je součástí jedné prvotní myšlenky.”

Vyzkoušíme každý kanál, pokud toho budeme schopní. Příjem našeho signálu je poněkud pokročilejší čin než některé více širokopásmové vibrace kanálů, otevřené ostatními členy pro více začátečnickou a středně pokročilou práci.

Pojďme na chvíli zvážit, co je myšlenka. Co je to, mí přátelé, mít myšlenku? Měli jste myšlenku dnes? Na co jste mysleli? Jaké myšlenky byly dnes součástí prvotní myšlenky? V kolika vašich myšlenkách přebývá stvoření? Obsahovaly lásku? A byla služba svobodně nabídnuta?

Nejste součástí hmotného vesmíru. Jste součástí myšlenky. Tančíte v sále, který neobsahuje žádnou hmotu. Jste tančící myšlenky. Pohybujete svým tělem, svou myslí a svým duchem v poněkud zvláštních vzorech, protože jste ne zcela pochopili koncept, že jste součástí prvotní myšlenky.

V tuto chvíli bychom se přenesli k nástroji zvanému Don. Já jsem Ra.

[Dvouminutová pauza]

Já jsem Ra. Jsem znovu s tímto nástrojem. Jsme blízko k zahájení kontaktu, ale máme problém proniknout skrze jisté mentální napětí a nesoustředěnost, které jsou celkem charakteristické pro tento kanál. Proto popíšeme typ vibrací, jež jsou posílány. Nástroj nás pocítí vstupovat do energetického pole v mírném náklonu vůči zadní straně vrcholu hlavy v úzké, ale silné intenzitě. Toto nejsme schopni změnit kvůli našim vlastním omezením ve vysílání. Proto pokud nástroj ucítí tento konkrétní účinek, může pak reprodukovat naše myšlenky tak, jak k němu přijdou. Znovu zkusíme tento kontakt. Já jsem Ra.

[Devadesát sekund pauza]

Tento nástroj vzdoruje našemu kontaktu. Nicméně ujišťujeme ji [Carlu], že jsme spokojení s tím, že ten, kdo je zvaný Don, není v této chvíli vhodnější nástroj. Proto se přesuneme k tomu, kdo je nazýván Leonard. Znovu varujeme nástroj, že toto je komunikace v úzkém pásmu, kterou ucítí jako vibrace vstupující do aury. Nyní tento kontakt přesuneme. Já jsem Ra.

[Devadesát sekund pauza]

Já jsem Ra. Znovu vás vítáme v lásce a světle našeho nekonečného Stvořitele. Žádáme vás o strpení s námi, protože jsme těžkým kanálem pro příjem. Avšak možná přidáme více rozměrů vašemu porozumění.

V tuto chvíli bychom rádi zkusili pohovořit k jakémukoliv tématu nebo otázce, která bude bytostmi v místnosti potenciálně žádána.

2.0 Ra: Já jsem Ra. Vítám vás v lásce a světle našeho nekonečného Stvořitele. Jsem s tímto komplexem mysli/těla/ducha, který se nabídl jako kanál. Komunikuji s vámi.

Na pořadu jsou otázky ve vašich projekcích zkreslení mysli v tomto času/prostoru. Tímto chci ujistit vaši skupinu, že můj vlastní paměťový společenský komplex má určitou metodu komunikace s několika jedinci, kteří jsou schopni harmonizovat své zkreslení s naším, a tou je odpovídat na žádost o informace. Jsme s tímto uspořádáním spokojení. Otázky nyní mohou začít.

2.1 Tazatel: Domnívám se, že existuje dost lidí, kteří by pochopili, co říkáte, a kteří by měli zájem o knihu s vaší komunikací. Jsem zvědavý, jestli byste s tím souhlasili? V případě že ano, myslím si, že by byl na řadě váš historický původ.

Ra: Já jsem Ra. Možnost komunikace, jak byste nazvali od Jednoho k Jednomu, přes zkreslení, která jsou přijatelná, je důvodem, proč jsme tuto skupinu kontaktovali. Není mnoho těch, kteří pochopí bez přílišného zkreslení to, co komunikujeme, přes toto spojení s tímto komplexem mysli/těla/ducha.

Nicméně, pokud je vaší touhou sdílet naši komunikaci s ostatními, my máme zkreslení vůči vnímání, že by to bylo velmi nápomocné ke krystalizaci a uspořádání vašich vlastních vibračních vzorců na úrovních zkušeností, které nazýváte život. Pokud je jeden osvětlen, nejsou všichni osvětlení? Proto jsme připraveni odpovědět na cokoliv, co si budete přát. Vyučovat/učit se je Zákon jednoty v jednom z jeho nejzákladnějším zkreslení.

2.5 Tazatel: Mohl byste zmínit, zda... existoval původně pyramidion* na vrcholu pyramidy, z čeho byl postaven a jak jste hýbali s těžkými kusy kamene, abyste postavili pyramidu. Jakou techniku jste použili?

Ra: Já jsem Ra. Žádám, abychom byli tázáni touto otázkou příště, jak byste pojmenovali toto zkreslení, které naše energie vytvářejí.

Pokud máte nějaké otázky týkající se patřičného použití tohoto [komplexu] mysli/těla/ducha, ocenili bychom, kdybyste se na ně nyní zeptali.

3.17 Tazatel: Jedinou otázkou je, jestli jsme něco neudělali špatně nebo jestli něco můžeme udělat, aby byl nástroj ve větší pohodě?

Ra: Provádíme vyšetření tohoto nástroje.

Tomuto nástroji tato opatření velmi pomohla. Doporučujeme pouze věnovat pozornost krku, který se zdá v tomto těle/zkreslení zkresleným v oblasti síly/slabosti. Více podpory by tak oblasti krku pomohlo.

4.21 Tazatel: Předpokládám, že bychom měli pokračovat zítra.

Ra: Já jsem Ra. Váš předpoklad je správný, ledaže cítíte, že je nezbytná určitá otázka. Tento nástroj je nejlépe uzpůsoben na přibližně takto dlouhou dobu práce.

4.22 Tazatel: Jedna krátká otázka. Je tento nástroj schopný dvou takovýchto sezení denně nebo máme zůstat u jednoho?

Ra: Já jsem Ra. Tento nástroj je schopný dvou sezení denně. Nicméně musí být podporována, aby si udržela svůj komplex těla silný, a to přijímáním vaší potravy ve výši, která přesahuje normální přísun potravy tohoto nástroje, což je kvůli fyzickému materiálu, který používáme k mluvení.

Dále musí být aktivity tohoto nástroje monitorovány, aby se předešlo nadměrné aktivitě, protože tato práce je rovna velmi namáhavé fyzické práci.

Pokud jsou tato doporučení zvážena, byla by dvě sezení možná. Nepřejeme si tento nástroj vyčerpat.

6.2 Tazatel: Byl jsem dotázán, zda je možné, aby se Tom Flaherty během zítřka zúčastnil jedné z těchto komunikačních relací. Jste obeznámen s entitou Tom Flaherty?

Ra: Já jsem Ra. Tento komplex mysli/těla/ducha, zvukové vibrace „Tom Flaherty“, je akceptovatelný. Upozorňujeme vás, abyste pečlivě instruovali tuto entitu ohledně rozpoložení a různých příslušenstvích, čemuž musí porozumět předtím, než je uvedena do tohoto kruhu.

6.3 Tazatel: Nejsem si zcela jistý, co jste myslel slovem příslušenství.

Ra: Poukazoval jsem na symbolické objekty, které spouštějí zkreslení tohoto nástroje směrem k lásce/světlu. Jejich umístění a milující přijetí všemi přítomnými je důležité pro pečování o tento nástroj. Proto musí být tato příslušenství popsána a jejich přítomnost vysvětlena vašimi vlastními slovy formou vyučování/učení, pro správný postoj k dosažení potřebných výsledků.

6.20 Tazatel: Má tento fakt, že se nyní nacházíme v období přechodu, cokoliv společného s důvodem, že poskytujete vaše informace populaci?

Ra: Já jsem Ra. Pobývali jsme mezi vašimi lidmi. Pamatujeme si. Pamatujeme si zármutek. Viděli jsme mnohé. Hledali jsme nástroj se správnými parametry zkreslení komplexu mysli/těla/ducha a také podporující a rozumějící skupinu komplexů mysli/těla/ducha, která by akceptovala tyto informace s minimálním zkreslením a s maximální touhou sloužit.

Odpověď je, ve zkratce, ano. Nicméně jsme si přáli, abyste věděli, že v naší paměti vám děkujeme.

6.26 Tazatel: Jsem si plně vědom toho, že se primárně zajímáte o rozšíření Zákona jednoty. Nicméně je mým úsudkem, který může být chybný, že aby se tento materiál rozšířil, bude nezbytné zahrnout otázky, jako je ta, kterou jsem právě položil, a to za účelem vytvoření co možná největšího rozšíření tohoto materiálu. Pokud toto není předmětné, mohu limitovat své otázky pouze na použití Zákona jednoty. Rozumím ale, že v současné době je cílem rozšířit tento materiál co nejvíce. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. Toto chápání je pouze mírně zkreslené ve vašem pochopení/učení. Přejeme si, abyste pokračovali tak, jak to považujete za správné. To je vaše místo. My tím, že dáváme tyto informace, chápeme naše zkreslení porozumění našeho účelu, který je nejenom nabídnutím informací, ale také jejich vyvážením v souladu s naším zkresleným chápáním jejich relativní důležitosti. Proto se občas setkáte s našimi tvrzeními, která budou naznačovat, že nějaká otázka není důležitá. Toto je díky našemu vnímání, že daná otázka není důležitá. Nicméně, pokud otázka neobsahuje potenciál pro odpověď, která může porušit svobodnou vůli, svou odpověď nabídneme.

6.27 Tazatel: Děkuji mnohokrát. Nechceme unavit nástroj více, než je nutné. Značně jsme překročili normální pracovní čas. Mohl byste mi sdělit stav nástroje?

Ra: Nástroj je v rovnováze díky vaší péči. Avšak strnulost jejího fyzického nosiče narůstá.

6.28 Tazatel: V tom případě bychom měli pokračovat později.

Ra: My souhlasíme. Pokud tedy nemáte krátkou otázku, odejdeme.

7.18 Tazatel: Je něco, co bychom mohli učinit, aby měl nástroj více pohodlí?

Ra: Já jsem Ra. Jsou malé úpravy, které můžete udělat. Nicméně jsme nyní schopní používat tento nástroj s minimálním zkreslením a bez výrazného vyčerpání nástroje.

Přejete si ptát se dále?

8.31 Tazatel: Bylo by možné pro kohokoliv z nás mít nějaký typ kontaktu s Konfederací přímějším způsobem?

Ra: Já jsem Ra. V pozorování zkreslení těch, kteří podstoupili tuto sekvenci zkušeností, jsme se rozhodli postupně ustoupit, jak bych řekl, od přímého kontaktu myšlenkovou formou. Zdá se, že nejmenší zkreslení je dostupné v komunikaci z mysli do mysli. Proto žádost být vzatý na palubu není to, čím se chceme zabývat. Jste nejvíce užitečný ve vaší současné orientaci.

8.33 Tazatel: Je zde něco, co můžeme udělat, aby byl nástroj ve větším pohodlí?

Ra: Já jsem Ra. Nástroj je dobře vyvážen. Je možné udělat malé korekce v konfiguraci páteře nástroje, aby byla přímější. Pokračujte také v pečlivém dohlížení na polohu a orientaci použitých symbolů. V této konkrétní relaci je kadidelnice mírně mimo, a proto tento nástroj zažije mírné nepohodlí.

9.1 Tazatel: Zcela jistě hodláme učinit Zákon jednoty hlavní částí této knihy. Omlouvám se, že jsem těmito tématy odbočil. Jsme v pozici, řekněme, chození okolo toho, jakým směrem s knížkou do začátku jít. Z tohoto důvodu jsem kladl několik otázek a pravděpodobně budu klást více otázek v předních částech těchto relací, které budou poněkud bezvýznamné s ohledem na užití Zákona jednoty [a to] kvůli mé vlastní neznalosti toho, co dělám. Nicméně předpokládám, že se [v tom] rychle stanu schopnějším, jak budeme pokračovat.

Mám několik otázek, které jsou pravděpodobně bezvýznamné, ale rád bych je vyřídil. Trochu mě znepokojují.

Je pro vás možné doporučit vydavatele pro tuto knížku?

Ra: Já jsem Ra. Ne.

11.1 Tazatel: Měli bychom do knihy, v níž vyústí tyto relace, zahrnout rituál, který jste doporučil, abychom používali pro vaše volání?

Ra: Já jsem Ra. Tato záležitost je malé důležitosti, protože naše doporučení bylo podáno pro účel navázání kontaktu skrze tento nástroj s touto skupinou.

11.2 Tazatel: Je pro nástroj nápomocné mít [jméno] a [jméno] přítomné během těchto relací? Tvoří počet [lidí] ve skupině nějaký rozdíl v těchto relacích?

Ra: Já jsem Ra. Nejdůležitější z entit jsou tazatel a vibrační zvukový komplex Jim. Dvě entity dále napomáhají [většímu] pohodlí nástroje dodáním energie nástroji [a to] jejich schopnostmi sdílet komplex fyzické energie, který je částí vaší vibrace lásky.

11.30 Tazatel: Dobře, toto byla poslední otázka, takže se zeptám jako obvykle, zda je zde cokoliv, co můžeme udělat, aby byl nástroj více v pohodlí?

Ra: Já jsem Ra. Vedete si dobře. Nejdůležitější je opatrně zarovnat symboly. Nastavení udělaná v této konkrétní časové/prostorové současnosti pomohou fyzickému komplexu nástroje ve zkreslení směrem k pohodlí.

Můžeme se zeptat, zda máte nějaké krátké otázky, které můžeme zodpovědět před uzavřením relace?

11.32 Tazatel: Byla zde pouze jedna věc, kterou jsem zapomněl. Je možné dnes později provést další relaci?

Ra: Já jsem Ra. To je v pořádku.

12.1 Tazatel: Toto odpoledne mi volal Henry Puharich. Bude zde příští měsíc. Chtěl bych se vás zeptat, zda je pro něj možné, aby se přidal do našeho kruhu a kladl otázky. A také zda by bylo v pořádku i pro Michala D’Obrenovice, který je znám i jako George Hunt Williamson, aby byl v tomto kruhu, pokud se tu objeví.

Ra: Já jsem Ra. Tyto entity nejsou v současnosti správně naladěny pro konkrétní práci kvůli vibračním zkreslením, jež nastala zase kvůli nedávnému nedostatku času/prostoru, který nazýváte zaneprázdněnost. Bylo by požadováno, aby entity strávily krátký čas v každém denním cyklu vaší planety v rozjímání. V budoucím času/prostoru ve vašem kontinuu budete žádáni, abyste se zeptali znovu.

Tato skupina je vysoce vyvážená k vibračním zkreslením nástroje, a to za prvé díky každodennímu kontaktu s nástrojem. Za druhé, díky kontaktu s nástrojem skrze období meditace. Za třetí, díky osobnímu zkreslení komplexu mysli/těla/ducha směrem k rozjímání, což v součtu způsobuje, že je tato skupina efektivní.

13.1 Tazatel: První věc, kterou bych chtěl udělat, je omluvit se za hloupé otázky, které jsem kladl při hledání toho, co bychom měli dělat. Považuji to, co děláme, za velkou čest a privilegium být také skromnými posly Zákona jednoty, a v současné době věřím, že [správným] způsobem přípravy této knihy je začít na počátku stvoření, dále pokračovat evolucí člověka a evolucí člověka na Zemi, podle mého nejlepšího [neslyšitelné] všech dob a vyšetřit, jak byl Zákon jednoty použit [neslyšitelné]. Také si myslím, že... že musím dokončit knihu... nechat materiál, který již máme, dát na konec knihy… [neslyšitelné].

Také bych navrhl titul knihy, The Law of One (Zákon jednoty). Rád bych určil Ra jako autora. Souhlasil byste s tím?

Ra: Já jsem Ra. Váš dotaz je nejasný. Mohl byste prosím stanovit jako oddělené otázky každou oblast dohody?

13.2 Tazatel: Za prvé, rád bych začal na počátku stvoření, jak jen dalece zpátky můžeme jít, a pokračovat vývojem člověka až do současnosti. Je toto přijatelné?

Ra: Já jsem Ra. To je zcela na vašem úsudku/porozumění/rozhodnutí.

13.3 Tazatel: Za druhé bych rád nazval knihu The Law of One (Zákon jednoty), autor Ra. Je toto přijatelné?*

Ra: Já jsem Ra. Titul knihy je přijatelný. Autorství vibračního zvukového komplexu Ra je podle našeho zkreslení porozumění nekompletním. My jsme poslové.

13.4 Tazatel: Můžete uvést, kdo by pak měl být autorem knihy?

Ra: Mohu pouze žádat, pokud váš úsudek/porozumění navrhuje použít tento vibrační zvukový komplex Ra, aby byla připojena fráze „Skromný posel Zákona jednoty“.

13.24 Tazatel: Chtěl bych se omluvit, že někdy pokládám chybné nebo nepatřičné otázky. Je občas těžké se ptát přesně a klást správné otázky. Nepřeji si jít přes témata, která jsme již pokryli. Všímám si, že je tato doba [relace] mírně kratší než předchozí doby. Je pro to nějaký důvod?

Ra: Já jsem Ra. Vitální energie tohoto nástroje je poněkud nízká.

13.25 Tazatel: Z toho předpokládám, že by nebylo dobrým nápadem mít dnes další relaci. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. Je v pořádku mít další relaci později, pokud bude akceptováno, že budeme monitorovat tento nástroj a přestaneme jej používat, jestliže hladina materiálu, který od něj bereme, bude nízká. Nepřejeme si tento nástroj vyčerpat.

14.27 Tazatel: Trauma… pouze to tak nazvu... předpokládám, že přinese, jakmile cyklus skončí, nepříjemnosti [neslyšitelné]. Některé entity začnou hledat nebo dostanou katalyzátor, dalo by se říci, k hledání kvůli traumatu a možná uslyší vaše slova skrze možná telepatii nebo psaný materiál, například až publikujeme tuto knihu.

Ra: Já jsem Ra. Rozumíte tomu správně až na nepochopení, že nepříjemnosti začaly.

14.33 Tazatel: Existuje něco, co můžeme udělat, aby byl nástroj více v pohodlí nebo pomoci během přenosu?

Ra: Já jsem Ra. Pouze zopakujeme důležitost orientace. Tento nástroj je umístěn nula celá dva stupně [0,2°] od směru odpočinku, které je správně. Toto může být „viděno“, řekněme, zrakem a nástroj upozorněn. Jste svědomití. Máte krátkou otázku, na kterou můžeme odpovědět před uzavřením této relace?

15.1 Tazatel: Chtěl bych se omluvit za své minulé a budoucí hloupé otázky díky faktu, že hledám správný vstup do Zákona jednoty. Budeme z knihy eliminovat hloupé otázky.*

Chtěl bych se zeptat, zda použití nástroje je funkcí času, po který nástroj používáme, nebo funkcí množství informací nebo počtu slov, které nástroj předává? Jinými slovy, musím pospíchat a klást otázky nebo nemusím s kladením otázek pospíchat?

Ra: Já jsem Ra. Jsou zde dvě části pro váš dotaz. Za prvé, rezerva vitální energie tohoto nástroje, což je produkt zkreslení těla, mysli a ducha v různých komplexech, je klíčem k délce času, který můžeme vynaložit pro užívání nástroje. Prohledali jsme vaši skupinu, když jsme vás kontaktovali, protože každý ve vaší skupině vlastní značně více vitální energie komplexu těla. Nicméně tento nástroj byl nejvhodněji vyladěn zkresleními komplexu mysli/těla/ducha svého bytí v této iluzi. Proto jsme zůstali u tohoto nástroje.

Za druhé, komunikujeme v nastavené rychlosti, která je závislá na naší opatrné manipulaci tohoto nástroje. Nemůžeme být více, jak jste řekl, rychlí. Proto můžete klást otázky rychle, ale odpovědi, které musíme nabídnout, jsou v rámci daného tempa.

15.2 Tazatel: Toto není přesně to, co jsem myslel. Pokud mi to zabere, řekněme, čtyřicet pět minut klást mé otázky, dodá to nástroji pouze patnáct minut na odpověď spíše než hodinu nebo bychom pokračovali přes hodinu a nástroj by mohl odpovědět na více [otázek]?

Ra: Já jsem Ra. Energie potřebná pro tento kontakt je vložena do tohoto nástroje funkcí času. Proto faktorem je čas, jak rozumíme vaší otázce.

15.3 Tazatel: Pak bych měl pokládat otázky rychle, abych neredukoval čas. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. Měl byste konat, jak to považujete za vhodné. Nicméně můžeme doporučit, že k získání odpovědí, které požadujete, může pro vás znamenat investovat něco, co prožíváte jako čas. Ačkoli ztrácíte čas na odpověď, nabíráte tím na specifičnosti odpovědi, jelikož mnohokrát v minulosti jsme potřebovali vyjasnění spěšně kladených otázek.

15.5 Tazatel: Předpokládám správně, že jedním z vašich pokusů ve službě této planetě bylo pomoci populaci této planety plněji chápat a praktikovat Zákon jednoty, takže by mohlo být toto stárnutí, rychlé stárnutí, změněno na normální stárnutí?

Ra: Já jsem Ra. Předpokládáte do velké míry správně.

15.23 Tazatel: Je zde něco, co můžeme udělat, aby byl nástroj více v pohodlí? A můžeme mít dnes další relaci?

Ra: Já jsem Ra. Tento nástroj potřebuje určité množství manipulace fyzickým nebo tělesným komplexem kvůli ztuhlosti. Kromě uvedeného je vše v pořádku, energie jsou v rovnováze. Je zde malé zkreslení v mentální energii tohoto nástroje kvůli starosti o milovaného, jak to nazýváte. Toto pouze mírně snižuje vitální energie nástroje. Provedením manipulace bude tento nástroj v pořádku pro další práci.

15.24 Tazatel: Manipulací myslíte, že by se měla procházet nebo bychom měli namasírovat její záda?

Ra: Já jsem Ra. Mysleli jsme to druhé. Musí být dodáno pochopení, že tato manipulace má být dodána tím, [kdo je] v harmonii s entitou. Jsou zde nějaké krátké dotazy, než opustíme tento nástroj?

16.52 Tazatel: Všiml jsem si, že čas, který jsme použili, mírně překročil hodinu. Preferoval bych pokračovat, ale chci se teď zeptat na stav nástroje.

Ra: Já jsem Ra. Nástroj je vyvážený. Je v pořádku pokračovat, pokud si přejete.

17.13 Tazatel: Když s vámi komunikuji jako s Ra, jste v té době individualizovaná entita nebo mluvím s celým komplexem?

Ra: Já jsem Ra. Mluvíte s Ra. Není zde žádné odloučení. Mohl byste to nazvat společenským paměťovým komplexem, tudíž naznačující mnohost. V našem chápání mluvíte s individualizovanou částí vědomí.

17.14 Tazatel: Mluvím vždy ke stejné individualizované části vědomí v každé z relací?

Ra: Já jsem Ra. Mluvíte ke stejné entitě skrze kanál nástroje. Tento nástroj je někdy nižší vitální energie. To někdy překáží našemu řízení. Nicméně tento nástroj má velkou věrnost k úkolu a dává tomuto úkolu cokoliv, co má. Proto můžeme pokračovat i když je vitální energie nízká. To je proč obvykle mluvíme o konci relace díky našemu odhadu úrovně vitální energie nástroje.

17.44 Tazatel: Moje jediná otázka: je něco, co můžeme udělat, aby nástroj [neslyšitelné]?

Ra: Já jsem Ra. Tento nástroj nenosí vhodný oděv pro tuto práci. Jak dochází ke vstupům v oblastech toho, co můžete nazvat, sedmou čakrou, jak mluvíte o těchto energetických centrech, filtrující přes šestou a tak dále, ostatní nebo základové čakry entity částečně ztrácí energii. Tudíž by tato entita měla být více opatrná ve svém výběru teplého oděvu pro část komplexu těla, který nazýváte nohy.

Můžeme odpovědět na nějaké jiné krátké otázky?

18.1 Tazatel: Minulou noc jsem přemýšlel, že pokud bych byl v současnosti na místě Ra, mohl bych kvůli zkreslení Zákona jednoty přidat nějaká chybná data k pravdivým informacím, které jsem předal této skupině. Děláte to?

Ra: Já jsem Ra. Neděláme to záměrně. Nicméně zmatení se mohou objevit. Chyby, které se objevily, se objevily díky příležitostným změnám ve vibračním komplexu tohoto nástroje kvůli jeho požití chemické látky. Není naším záměrem v tomto konkrétním projektu vytvářet chybné informace, ale vyjádřit, v omezujícím charakteru vašeho jazykového systému, pocit nekonečné mystiky jednoho stvoření ve své nekonečné a inteligentní jednotě.

18.2 Tazatel: Můžete mi říct, co je to za chemickou látku, která byla požita? Způsobuje špatný kontakt?

Ra: Já jsem Ra. To není jasná otázka. Mohl byste ji přeformulovat, prosím?

18.3 Tazatel: Právě jste uvedl, že jste měl nějaké problémy s nástrojem kvůli požití určité chemické látky tímto nástrojem. Můžete mi říct, co byla ta chemická látka?

Ra: Já jsem Ra. Látka, o které mluvíme, je nazývaná vibračním zvukovým komplexem LSD. Nedává špatný kontakt, pokud je použita ve spojení s kontaktem. Obtíž této konkrétní látky tkví v tom, že má, řekněme, velmi dramatický pokles efektu. V každém případě začínal tento nástroj relaci se zkreslením směrem k extrémní vitální energii, kterou tato látka produkuje.

Nicméně tento nástroj byl během relace ve chvíli, kdy tato látka již neměla dostatečnou sílu zvýšit schopnosti entity vyjádřit vitální energii. Tudíž došlo k prvnímu fenoménu, řekněme, přerušovaného kontaktu a pak, jak se nástroj znovu spoléhá na své vlastní vibrační komplexy vitální energie, přičemž je vitální energie v tomto případě velmi nízká, bylo nezbytné náhle přerušit komunikaci za účelem zachovat a podpořit nástroj. Tato konkrétní chemická látka je v těchto kontaktech z daných příčin jak užitečná, tak neužitečná.

18.26 Tazatel: Děkuji vám mnohokrát. Věřím, že je to velmi důležitý bod v pochopení celkového fungování Zákona jednoty. Bude to nápomocné. Jak pravděpodobně víte, musím v příštích třech dnech pracovat, takže možná budeme mít další relaci dnes v noci, pokud si myslíte, že je to možné. A další relace by potom nebyla dříve než od teď za čtyři dny. Myslíte, že je dnes v noci možná další relace?

Ra: Já jsem Ra. Tento nástroj je poněkud slabý. To je zkreslení způsobené nedostatkem vitální energie. Tudíž podpora nástroje ve fyzickém vyvážení dovolí další relaci. Rozumíte?

19.22 Tazatel: Mám tu pouze dvě malé otázky na závěr. Nástroj chtěl, abych se zeptal, jestli jsou nějaké jiné látky, potrava atd., které by neměla jíst nebo pít nebo cokoliv, co by neměla dělat, protože si nepřeje mít z jakéhokoli důvodu špatný kontakt.

Ra: Já jsem Ra. Není žádná aktivita, kterou tento nástroj koná a která by negativně ovlivňovala její schopnosti. Existuje jedna aktivita, která pozitivně ovlivňuje její schopnosti. Je to sexuální aktivita, jak byste ji nazvali.

Jsou užívané látky, které neprospívají jedinci ve službě, kterou si vybral, a to je co byste nazvali marihuana. Toto je způsobeno zkreslením směrem k chemickým pokleskům v rámci komplexu mysli, které způsobují nedostatek synaptické kontinuity. Toto je chemická reakce krátkého trvání. Tento nástroj nicméně nikdy neužil tuto konkrétní látku v době konání služby.

Věříme, že jsme pokryli užití takových chemických prostředků jako LSD, to je do určité míry pozitivní díky stimulaci nebo urychlení vitálních sil. Nicméně tomuto nástroji to není doporučeno kvůli dani, kterou si to bere na vitálních energiích, jakmile látka odezní, což je pravda pro jakoukoli urychlovací chemikálii.

20.44 Tazatel: Děkuji vám. Potřebujeme vědět, zda je nebo není možné pokračovat dnes později s další relací a zda je zde cokoli, co můžeme udělat, aby byl nástroj více v pohodlí?

Ra: Já jsem Ra. Je to možné. Žádáme, abyste opatrně sledovali zarovnání nástroje. Jinak jste svědomití.

Máte krátký dotaz předtím, než skončíme?

21.1 Tazatel: Mám několik otázek, které nechci zapomenout v této době položit. Uvedu je jako první.

První otázkou je: Byl by budoucí obsah této knihy jakýmkoli způsobem ovlivněn, pokud by nástroj četl materiál, který jsme již nashromáždili?

Ra: Já jsem Ra. Budoucí komunikace, jak měříte v času/prostoru, které nabízíme skrze tento nástroj, nemají žádné spojení s nástrojovým komplexem mysli. To je způsobeno dvěma věcmi: za prvé, kvůli věrnosti nástroje v zasvěcení své vůle ke službě nekonečnému Stvořiteli.

Za druhé, kvůli zkreslení/chápání našeho společenského paměťového komplexu, že nejefektivnější způsob, jak předat materiál s co možná nejmenším zkreslením, s ohledem na nutnost použití zvukových vibračních komplexů, je vyjmout komplex vědomé mysli z komplexu ducha/mysli/těla tak, abychom mohli komunikovat bez odkazu na jakoukoli orientaci nástroje.

21.2 Tazatel: Malý dovětek k tomuto. Když s námi komunikujete, používáte váš slovník nebo slovník nástroje?

Ra: Já jsem Ra. Používáme slovník jazyka, se kterým jste obeznámeni. Toto není slovník nástroje. Nicméně tento konkrétní komplex mysli/těla/ducha si udržuje použití dostatečně velkého množství zvukových vibračních komplexů, takže rozdíl je často nedůležitý.

23.17 Tazatel: Jedinou otázku, kterou mám, je zde cokoliv, co můžeme udělat, aby byl nástroj více v pohodlí? A protože jste uvedl, že vypadá, že má málo energie, je vůbec možné mít dnes později další relaci?

Ra: Já jsem Ra. Vše je v pořádku, co se zarovnání týká. Avšak tomuto nástroji by prospělo si od stavu transu po tuto denní dobu odpočinout.

23.18 Tazatel: Děkuji vám.

Ra: Máte nějakou další krátkou otázku?

24.1 Tazatel: Jsme trochu znepokojeni fyzickým stavem nástroje. Má menší zahlenění. Pokud mi něco můžete říct o vhodnosti této relace, ocenil bych to.

Ra: Já jsem Ra. Vitální energie fyzického komplexu tohoto nástroje jsou nízké. Relace bude vhodně zkrácena.

26.1 Tazatel: První otázka je, zdali bude komunikace nástroje jakýmkoli způsobem ovlivněna změnou toho, co jsme tu pro nástroj udělali? Uspořádali jsme to tu správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

26.2 Tazatel: A tím myslíte, že všechno je přijatelné pro pokračování komunikace?

Ra: Já jsem Ra. Mysleli jsme, že změny ovlivňují tuto komunikaci.

26.3 Tazatel: Měli bychom kvůli těmto změnám ukončit tuto komunikaci nebo bychom měli pokračovat?

Ra: Já jsem Ra. Můžete konat, jak si přejete. Ale bez těchto změn bychom v tomto bodu propojení prostoru/času nemohli nástroj použít.

27.3 Tazatel: Děkuji vám mnohokrát. Nyní budu pokračovat s procesem zahájení druhé knihy Zákona jednoty. Předpokládám, že to bude mnohem obtížnější úkol než první kniha, protože se chceme soustředit na věci, které nejsou pomíjivé, a jako tazatel mohu mít někdy obtíže.

Když budu mít tyto obtíže, mohu spadnout zpět k některým částečně pomíjivým otázkám jednoduše proto, že nebudu schopen formulovat to, co skutečně formulovat potřebuji, a za to se omlouvám, ale budu se snažit co možná nejvíce, abych zůstal ve správných kolejích, a [budu] z knihy eliminovat věci bez jakékoli hodnoty, pokud se objeví v mých otázkách.

Začnu s tvrzením, které jsem si napsal. To je: Většina entit v této úrovni soustředí vlastní mysl na některou pomíjivou okolnost nebo aktivitu s malým ohledem na její hodnotu jako nástroje nebo jako pomoci pro svůj růst a porozumění pravdivé a nezkreslené podstatě stvoření, kterého jsou nedílnou součástí.

Začneme s počátkem stvoření, a tím se pokusíme ustavit přehled o nás ve stvoření, čímž se dostaneme na informovanější bod zkoumání toho, co považujeme za realitu. Doufáme, že nám tento proces dovolí se efektivněji účastnit procesu evoluce.

Rád bych začal definicemi slov, které jsme používali a kterým jsme možná ne… a možná nemohli… zcela rozumět, ale protože první výraz, který používáme, je „inteligentní nekonečno“, chtěl bych po vás definovat každé z těchto slov a dát mi definici jejich složení.

Ra: Já jsem Ra. Vibrace vašeho komplexu mysli naznačují dotaz. Avšak váš vibrační zvukový komplex naznačuje preferenci. Prosím přeformulujte.

32.3 Tazatel: V materiálu, který jste přednesl 17. února, jste uvedl: „Ve třetím paprsku existují dvě možnosti. Prvně, pokud oba vibrují ve třetím paprsku, proběhne vzájemně posilující přesun energie.“ Jaké barvy je v tomto materiálu třetí paprsek?

Ra: Já jsem Ra. Paprsek, o kterém jsme v tom materiálu hovořili, by měl správně být zelený paprsek nebo čtvrtý paprsek.

32.4 Tazatel: Takže bych měl změnit ten třetí na čtvrtý?

Ra: Já jsem Ra. To je správně*. Prosím pokračujte ve vyhledávání chyb, které mají co do činění s číslováními, jak je nazýváte, jelikož tento koncept je pro nás cizí a musíme překládat, chcete-li, když používáme čísla. To je pokračující slabina tohoto kontaktu kvůli odlišnosti našich a vašich způsobů. Vaše pomoc je vítána.

33.1 Tazatel: V naší poslední relaci jste varoval: „...každého, aby dobře sledoval životní energie nezbytné pro nevyčerpání nástroje a úrovně kontaktu.“ Znamenalo to, že bychom měli… že bychom se Jim a já měli dívat na nástroj… nebo měli dávat pozor na životní energie nástroje nebo dávat pozor na naše vlastní životní energie?

Ra: Já jsem Ra. Každá entita je zodpovědná [sama] za sebe. Mechanika tohoto procesu, který právě probíhá, zahrnuje prvně užití komplexu fyzického těla třetí úrovně s jeho doprovázejícím fyzickým materiálem za účelem vyjádřit tato slova. Tudíž tento nástroj potřebuje pečlivě sledovat své životní energie, protože si jej nepřejeme vyčerpat.

Za druhé, funkce podporující skupiny mohou být viděny jednak jako ochrana tohoto kontaktu a jednak jako povzbuzování nástroje a zintenzivňování jeho životní energie.

Tato podporující skupina měla vždy díky základní harmonii velmi stabilní podstatu, pokud jde o ochranu láskou a světlem, a tím zajišťovala pokračování tohoto úzko-pásmového kontaktu. Avšak když jsou životní energie jednoho z podporujících členů vyčerpány, musí pak nástroj použít větší část svých životních energií a tím sám sebe vyčerpává víc, než by bylo z dlouhodobého pohledu výhodné.

Prosím pochopte, že žádáme o vaši(?) omluvu za toto porušení vaší svobodné vůle. Avšak je naším zkreslením/pochopením, že byste tuto informaci spíše preferovali, než ponecháni zcela vašim zkreslením týkajícím se odhodlání, abyste vyčerpali nástroj nebo skupinu do té míry, že by kontakt nemohl být udržen.

33.2 Tazatel: Můžete nám předat radu, jak udržovat nejlepší možné podmínky pro udržení kontaktu?

Ra: Já jsem Ra. Předali jsme informace týkající se správného vyživování tohoto kanálu. Proto pouze zopakujeme dva obecné způsoby.

Za prvé, doporučujeme, že raději než být, řekněme, stateční a ignorovat zkreslení slabosti fyzického komplexu, je dobré toto zkreslení sdílet se skupinou a tím snad, řekneme, odebrat příležitost kontaktu, který je pro nástroj velmi unavující, aby mohla nastat jiná příležitost, ve které je nástroj správně podpořen.

Za druhé, práce započatá v harmonii může pokračovat. Harmonie, díkůvzdání a chvála příležitostí a Stvořitele: ty jsou vaší ochranou. Toto jsou naše doporučení. Nemůžeme být konkrétní, neboť vaše svobodná vůle je v tomto kontaktu podstatou. Jak jsme řekli, mluvíme na toto téma pouze díky našemu chápání vaší orientace směrem k dlouhodobému udržování tohoto kontaktu. To je pro nás přijatelné.

36.19 Tazatel: Děkuji vám. Přemýšlel jsem, zda by způsobilost pro kontakt s Ra mohla zahrnovat… toho typu, který nyní děláme… mohla zahrnovat proniknutí tímto procesem zapomnění. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je docela správně.

36.20 Tazatel: Jinak by Zákon zmatení toto zakázal? Je to správně?

Ra: To je správně.

36.21 Tazatel: Také jsem přemýšlel, zda bylo [číslo] tři nejmenší nezbytný počet pro tento typ práce. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. Pro ochranu tohoto nástroje je toto nezbytné jako minimální seskupení a také jako nejefektivnější počet díky mimořádné harmonii v této skupině. V jiných skupinách může tento počet být větší, ale v tomto kontaktu jsme zpozorovali, že nejefektivnější podpora je dávána jednotlivými myslemi/těly/duchy v tomto čase přítomnými.

37.1 Tazatel: Je Ra obeznámen s výsledky našich dnešních snah nechat publikovat první knihu, kterou jsme udělali?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

37.2 Tazatel: Nevím, zda můžete okomentovat obtíže, které budeme mít se zpřístupněním Zákona jednoty těm, kteří by jej vyžadovali a chtěli. Není to něco, co je jednoduché rozšířit těm, kteří jej v tuto dobu chtějí. Jsem si jistý, že existuje mnoho, obzvláště Poutníků, kteří tyto informace chtějí, ale obávám se, že budeme muset udělat něco jiného, abychom je dostali do jejich rukou ve formě přidaného materiálu. Je pro vás možné toto okomentovat?

Ra: Já jsem Ra. Je to možné.

37.3 Tazatel: Okomentujete to?

Ra: Já jsem Ra. Okomentujeme. Za prvé, vybírání této skupiny vykonat nějakou práci službou ostatním bylo velmi intenzivní povahy. Každý z přítomných obětoval pro nehmatatelné výsledky mnohé. Každý může tento typ obětování hledat ve vlastním srdci a přitom ví, že materiální oběti jsou ty nejmenší; [a že] intenzivní závazek se prolnout do harmonické skupiny [je] vrcholem oběti.

V těchto podmínkách jsme nalezli vaši vibraci. Pozorovali jsme vaši vibraci. Toto nebude často k vidění. Nepřejeme si nadmout se pýchou, ale my se nesmlouváme o okolnostech nezbytných pro náš konkrétní kontakt. Tudíž vy jste přijali a my jsme ochotně podstoupili čest/povinnost pokračování nabídky přenosu konceptů, které jsou podle našich nejlepších schopností, precizní povahy a jsou založeny na pokusu sjednotit mnoho z těch věcí, které vás znepokojují.

Za druhé, využití těchto přenosů je zcela na vašem uvážení. Doporučujeme nechat plynout přirozené intuitivní smysly a [mít] minimum zkreslení směrem k obavám. Jak jsme [již] řekli, jsme spokojeni, že jsme schopni pomoci v evoluci jednomu z vašich lidí. Jakákoliv úsilí, která učiníte, nás nemohou zklamat, protože počet již překročil číslo jedna.

37.4 Tazatel: Byl jsem velmi na vážkách zeptat se na určité otázky ze strachu, že by byly považovány, jak je považuji já, za otázky nedůležité nebo velké konkrétnosti a tím by zredukovaly náš kontakt s vámi. Za účelem rozšíření některých z informací, které považuji za extrémně důležité; to jest informace nepomíjivého typu, informace týkající se evoluce mysli, těla a ducha; v naší společnosti se zdá být téměř nezbytné zahrnout informace, které jsou malé hodnoty, jednoduše proto, že tak naše… naše společnost funguje a… jak systém distribuce hodnotí to, co je nabídnuto k distribuci. Mohl byste okom… Budete… okomentujete tento problém, který mám?

Ra: Já jsem Ra. Okomentujeme následovně: Je docela přesně správné, že úroveň a čistota tohoto kontaktu je závislá na úrovni a čistotě hledaných informací. Tedy pokračující žádosti od tohoto zdroje o konkrétní informace jsou pro podstatu vašeho účelu škodlivé.

Navíc, jak jsme proskenovali vaši mysl, abychom pochopili vaši situaci týkající se přepisu některých z našich slov, zjistili jsme, že jste byl kritizován za typ konstrukce jazyka, který byl použit pro předání dat. Díky naší orientaci s ohledem na data by dokonce i nejkonkrétněji zodpovězené otázky byly naší skupinou stylizovány takovým způsobem, aby maximalizovaly přesnost nuancí (jemných rozdílů) odpovědi. Toto však zmírňuje [význam] oproti tomu, po čem vaši kritici touží ve formě jednoduché, jasné prózy.

Nemůžeme říci více než toto. Taková jsou naše pozorování vaší situace. Co si přejete udělat je zcela na vašem rozhodnutí a my vám zůstáváme k službám jakýmkoliv způsobem můžeme být, aniž bychom porušili Způsob zmatení.

37.5 Tazatel: Pokusíme se na těchto problémech během rozšiřování Zákona jednoty zapracovat. Bude to vyžadovat určitou práci, ale pokusíme se. Já osobně se nepřestanu toto pokoušet rozšiřovat, zatímco budu stále inkarnovaný. Věřím, že bude nezbytné napsat knihu, nejpravděpodobněji o objektech UFO, jelikož je Zákon jednoty s tímto fenoménem spojený. Je spojený se všemi fenomény, ale tento je… vypadá být nejjednodušším vstupem pro rozšíření [materiálu].

Mým prvním plánem je použít UFO v reklamním smyslu, že bylo Konfederací zamýšleno, použít toto jako vstupní bod pro vysvětlení procesu evoluce, který na této planetě probíhal, a jak zbytek… nebo jak byla Konfederace zapojena více pochopitelnějším způsobem, řekněme, pro populaci, která to bude číst, s použitím materiálu Ra na různých místech knihy v nezkreslené formě tak, jak byl tady nahrán, abychom zdůraznili a vyjasnili, co v knize říkáme. Toto je jediný způsob, který teď vidím, abychom vytvořili dostatečné rozšíření pro lidi, kteří by rádi měli Zákon jednoty, aby jej dostali. Mohl bych prostě pokračovat a vytisknout materiál, který máme na kazetě nahraný, a publikovat jej, ale byli bychom neschopní jej dost dobře rozšířit kvůli distribučním problémům.

Okomentujete můj druhý nápad udělat obecnou knihu o objektech UFO, která by zahrnovala materiál ze Zákona jednoty?

Ra: Já jsem Ra. Okomentujeme. Doufáme, že se vaše plány s Ra zmaterializují. Toto je vesmírný vtip. Žádal jste o takový příklad humoru a cítíme, že toto je nejspíše vhodný bod (nexus), ve kterém může být takový [vtip] vložen. Pokračujte ve vašich záměrech, podle vašich nejlepších povah a schopností. Co více může být uděláno, mí přátelé?

38.1 Tazatel: Řeknete nám, existovala by nějaká naděje nebo nějaký účel v tom, kdybychom buď Jim nebo já převzali na začátku relace místo nástroje a pokusili se nahradit nástroj za nástroj tím, že se pokusíme o práci v transu sami?

Ra: Já jsem Ra. Tato informace je na hranici porušení svobodné vůle. Vezmeme však vaši touhu jako povolení mluvit, řekněme, mírně za limity nastavenými pokyny Konfederace.

V tomto bodě prostoru/času není ani ten, který je znám jako Don, ani ten, který je znám jako Jim, dostupný pro tuto práci. Ten známý jako Don by, řekněme, praktikováním mechanismů kontaktu a službou ostatním ve způsobech channelování, jak jej nazýváte, mohl za určitou délku vašeho času být schopný tuto práci dělat. Ten známý jako Jim by také bez větší praxe po delší dobu shledal stát se kanálem tohoto typu jako obtížné. Pak bychom museli experimentovat s harmonickými frekvencemi, které by se touto praxí vyvinuly. To je pravdou v obou případech.

39.1 Tazatel: Nástroj je zvědavý, zda byly její pocity slabosti výsledkem užití chemické látky před zhruba šesti týdny?

Ra: Já jsem Ra. To je správně. Tento nástroj nyní kvůli efektu zdvojnásobení dvou užití prochází nejintenzivnějším období oslabení/zkreslení fyzického komplexu. Nástroj může očekávat, že tento extrém bude pokračovat v období patnácti nebo dvaceti vašich denních cyklů. Zkreslení slabosti se pak začnou zmenšovat, avšak ne tak rychle, jak jsme mysleli, a to díky pokračujícím zkreslením slabosti nástroje.

Tento nástroj má velké štěstí, že má podpůrnou skupinu, která mu v současnosti vštěpuje nezbytnou opatrnost s ohledem na tyto relace. Tento nástroj je schopný téměř okamžitě vyčistit mentální/emocionální komplex a duchovní komplex k čistotě, kterou tato práce vyžaduje, ale zkreslení nástroje směrem k věrnosti službě nefunguje k nejlepšímu využití jeho úsudku o zkreslení slabosti fyzického komplexu. Vážíme si proto vaší asistence v prostorech/časech, jako je ta ve vašem posledním rozhodnutí nemít sezení. Bylo to vhodné rozhodnutí a pokyny dané tomuto nástroji byly nápomocné.

39.2 Tazatel: Existuje cokoliv, co by mohl nástroj udělat navíc kromě toho, co se už pro rychlejší zlepšení svého stavu pokouší dělat? Vím, že nebyla schopná cvičit kvůli svému problému s chodidlem během dvou posledních dnů… nemohla chodit, ale doufáme, že se k tomu vrátíme. Existuje cokoliv jiného, co by mohla dělat?

Ra: Já jsem Ra. Jak jsme naznačili, negativní entity podsouvají všechny překážky, aby v této době tento nástroj podlomily. To je příčinou dříve zmíněného problému s prstem na noze. Je štěstí, že tento nástroj bude v tomto období velice ponořen skrze vibrační komplexy posvátných písní do uctívání jednoho nekonečného Stvořitele. Je nápomocná aktivnější fyzická existence, jak v pohybech cvičení, tak v sexuálním smyslu. Avšak požadavky zkreslení tohoto nástroje k tomu, co byste nazvali etikou, mají na tuto aktivitu vliv.

Opět je štěstí, že tento nástroj má příležitosti k milujícím společenským stykům, které jsou podstatnou výhodou. V podstatě je to ve vašem kontinuu třetí úrovně otázka času.

39.3 Tazatel: Můžete z vašeho čtení stavu nástroje odhadnout, jaké frekvence a jaké délky bychom mohli sezení v naší budoucnosti naplánovat?

Ra: Já jsem Ra. Tento dotaz hraničí s porušením svobodné vůle. Předané informace celkem dobře stanovují pokyny, které lze následovat. Avšak jsme si vědomi toho, nejen že nikdo z vás nemůže číst auru tohoto nástroje a vidět tak stav jejího fyzického komplexu, ale také toho, že samotný nástroj má značné obtíže kvůli své neustálé závislosti na vůli sloužit proniknout přesným stavem zkreslení svého fyzického komplexu.

Věříme proto, že neporušujeme svobodnou vůli, když jako nejvhodnější navrhneme jedno sezení každý druhý den během ranních hodin, s možností dalšího kratšího sezení během volného rána, pokud to bude vhodné. Je tomu tak nejenom během tohoto období, ale obecně.

39.9 Tazatel: Chápu. „The Nine“ se popisuje jako „devět představitelů Boha“.* Můžete mi říct, co tím míní?

Ra: Já jsem Ra. Toto je také zahalené tvrzení. Je učiněn pokus naznačit, že těch devět, kteří sedí v Radě, jsou ti, co reprezentují Stvořitele, jednoho Stvořitele, právě tak, jak může existovat devět svědků v soudní síni, kteří svědčí ve prospěch jednoho obžalovaného. Termín představitel má také tento význam.

Touha pisatele může být ve většině tohoto materiálu viděna v tom, jak ovlivnila způsob jeho prezentace právě tak, jako schopnosti a preference této skupiny určují povahu tohoto kontaktu. Rozdíl tkví ve faktu, že my jsme tací, jací jsme. Tudíž můžeme buď mluvit, jak chceme, nebo nemluvit vůbec. To vyžaduje, řekněme, velmi vyladěnou skupinu.

41.1 Tazatel: Pro začátek mám jednu otázku týkající se logistiky. Vím, že je to hloupá otázka, ale musím ji položit, abych si byl jistý. V budoucnu existuje možnost, že se budeme muset z tohoto místa odstěhovat na místo, jež je tisíc nebo více mil daleko. Bude toto mít jakýkoliv účinek na náš kontakt s Ra?

Ra: Já jsem Ra. Toto není hloupá otázka. Lokalita je bezvýznamná, neboť nejsme snad uvnitř stvoření? Avšak před prvním sezením bude místo práce buď vámi pečlivě posouzeno tak, aby mělo příslušné vibrační úrovně, nebo je doporučeno provést očištění místa a učinit zasvěcení skrze meditaci před prvním použitím. To by mohlo vyžadovat takové zdánlivě běžné práce jako je čistění nebo malování povrchů, které můžete považovat za nevhodně poškozené.

41.3 Tazatel: Pak obecně co říkáte je, že i když se odstěhujeme přes tisíc mil daleko, pokud bychom pečlivě připravili místo, které jsme nalezli, i když bylo předtím používáno jinými, mohlo by být vyhovující. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. Ano.

43.1 Tazatel: Jedná se o polštář nebo něco jiného? Hovoříte… hovoříte o polštáři pod krkem?

Ra: Já jsem Ra. Je zde čára rušení, která se kříží s korunou hlavy.

43.2 Tazatel: Jedná se o tohle? [Tři palce (7,62 cm) od koruny hlavy nástroje se nachází dvoupalcový (5,08 cm) záhyb prostěradla a leží naplocho na posteli.] Je tohle ono?

Ra: Já jsem Ra. To je správně. Zvyšte prosím vzdálenost od koruny hlavy.

43.3 Tazatel: [Zvlnění jsou zarovnána po celé délce prostěradla vedle hlavy nástroje.] Je toto uspokojivé?

Ra: Já jsem Ra. Ano.

43.4 Tazatel: Omlouvám se, že jsme si toho nevšimli.

Ra: Nyní komunikujeme.

46.17 Tazatel: Předpokládám, že existuje plán sub-Logosu a Logosu pro pozitivně a negativně polarizované společenské paměťové komplexy ve čtvrté úrovni a výše. Můžete mi sdělit účel plánu pro tyto dva typy společenských paměťových komplexů s ohledem, řekněme, na Coulombův zákon nebo negativní a pozitivní elektrickou polaritu, nebo jakýmkoliv jiným způsobem?

Ra: Já jsem Ra. Tento nástroj se unavuje. Budeme s vámi znovu hovořit. Můžeme naznačit možnost, aniž bychom způsobili další poškození nástroji, přibližně dvou relací za vaše týdenní období, dokud nebudou tyto týdny s potenciálem pro útok a pro přítomnost velmi nízké fyzické energie u konce. Můžeme říci, že je dobré být s touto skupinou. Vážíme si vaší věrnosti. Existují nějaké stručné dotazy před koncem doby tohoto sezení?

47.1 Tazatel: Mohl byste nám prvně naznačit stav nástroje?

Ra: Já jsem Ra. Stav je, jak bylo uvedeno dříve.

48.1 Tazatel: Mohl byste mi sdělit stav nástroje a zda se s časem zlepšuje?

Ra: Já jsem Ra. Životní energie tohoto nástroje se s časem, jak jej měříte, zlepšují. Fyzické energie nástroje jsou nižší, než když jste se posledně ptal.

49.1 Tazatel: Mohl byste nám prosím nejprve podat výklad stavu nástroje?

Ra: Já jsem Ra. Je tomu tak, jak bylo uvedeno posledně.

50.1 Tazatel: Mohl byste mi prosím nyní dát indikaci o stavu nástroje?

Ra: Já jsem Ra. Je tomu tak, jak bylo uvedeno posledně.

53.1 Tazatel: Rád bych nejdříve znal stav nástroje a zeptal se za ni na dvě otázky. Ráda by věděla, zda může dělat jedno hodinové cvičení denně a zda je bolest, kterou cítí před relací, způsobená útokem Orionu.

Ra: Já jsem Ra. Stav nástroje je takový, jak bylo minule uvedeno.

Pro odpověď na otázku ohledně cvičení, nyní, když je po intenzivním období, může tento nástroj, pokud si vybere, cvičit jedno období místo dvou. Při skenování zkreslení fyzického komplexu zjišťujeme, že současná doba cvičení je na okraji síly nástroje. To je dobré z dlouhodobého hlediska díky kumulativnímu vytváření životních energií. V krátkém období je to pro tuto entitu vyčerpávající. Proto navrhujeme, aby si entita byla vědoma našich předešlých varování týkajících se jiných pomůcek pro vhodná zkreslení těla.

Pro odpověď na druhý dotaz můžeme říci, že těžkosti fyzického komplexu před kontaktem s naším společenským paměťovým komplexem jsou způsobené díky účinkům podvědomé vůle nástroje. Tato vůle je extrémně silná a vyžaduje, aby si komplex mysli/těla/ducha pro kontakt rezervoval veškeré dostupné fyzické a životní energie. Tudíž jsou nepohodlí zažívána kvůli dramatickému zkreslení fyzické slabosti, když je tato energie odvedena. Může být poznamenáno, že entita je také pod psychickým útokem a to zintenzivňuje dřívější stavy a je zodpovědné za křeče a závratě stejně jako za zkreslení komplexu mysli.

53.2 Tazatel: Děkuji vám. Rád bych věděl, zda [jméno] se může ve velmi blízké budoucnosti zúčastnit jedné z těchto relací.

Ra: Já jsem Ra. Komplex mysli/těla/ducha, [jméno], patří duchovně k této skupině a je vítán. Můžete požadovat, aby byly zavedeny speciální meditace, dokud se tato entita k tomuto sezení nepřipojí. Mohli bychom doporučit, aby byla této entitě poslána fotografie toho známého jako James Allen* spolu s jeho popisem na ní, který vyjadřuje lásku a světlo. Pokud je fotografie držena během meditace, přivede entitu do mírumilovné harmonie s každým z vás, takže nebude nutné plýtvání energií při výměně pozdravů mezi oběma entitami, které mají obě zkreslení směrem k samotě a stydlivosti, jak byste to nazvali. To stejné může být učiněno s fotografií entity, [jméno], pro toho známého jako James Allen.

55.1 Tazatel: Nejdříve bych se rád zeptal na stav nástroje, prosím?

Ra: Já jsem Ra. Tento nástroj zažívá fyzická zkreslení směrem k slabosti komplexu těla v důsledku psychického útoku. Životní energie tohoto nástroje však nebyly díky léčebné práci přítomných poznamenány. Tento nástroj bude podle všeho předmětem takových zkreslení slabosti kvůli inkarnačnímu procesu, který činí komplex těla náchylným ke zkreslením slabosti.

56.1 Tazatel: Mohl byste mi prosím napřed nastínit stav nástroje?

Ra: Já jsem Ra. Tento nástroj je v současné době vážně zkreslen směrem ke slabosti mentálního a fyzického komplexu a je díky této příležitosti pod psychickým útokem.

56.2 Tazatel: Bylo by lepší tentokrát v kontaktu nepokračovat?

Ra: Já jsem Ra. Toto je zcela na vašem uvážení. Tento nástroj má převedenou určitou energii, která je dostupná. Není jí však díky dříve zmíněným účinkům velké množství.

Pokud toužíte nám v tomto sezení dále klást otázky, budeme se jako vždy snažit tento nástroj zabezpečit. Cítíme, že si jste vědomi parametrů bez dalšího rozvádění.

57.1 Tazatel: Prosím, mohl byste mi nejdříve nastínit stav nástroje?

Ra: Já jsem Ra. Tento nástroj je pod nejzávažnějším psychickým útokem. Tento nástroj se drží dobře díky doplněným životním energiím a díky zkreslení směrem ke smyslu pro úměrnost, jež vaši lidé nazývají smyslem pro humor.

Tento útok je pro tento kontakt po krátké období vašeho prostoru/času potenciálně rušivý.

57.2 Tazatel: Existuje cokoliv konkrétního, co můžeme udělat navíc k tomu, co děláme, abychom tento útok zmírnili?

Ra: Já jsem Ra. Neexistuje nic, co můžete pro zmírnění útoku udělat. Porozumění jeho mechanismu může být nápomocné.

57.4 Tazatel: Existuje cokoliv, co můžeme konkrétně udělat, abychom zmírnili problém, který již trvá?

Ra: Já jsem Ra. Tato informace je neškodná, proto ji sdílíme, i když je pomíjivá, jelikož ji chybí principy a pouze nabízí konkrétní pomíjivý účinek.

Oblast zápěstí by měla být obalena podobně jako v případě vyvrtnutí, jak nazýváte toto zkreslení, a na pravé zkreslené straně komplexu těla by mohlo být po jednu denní periodu použito to, co nazýváte šátkem (závěsem na ruku). V tom čase by měly být symptomy, jak nazýváte tato zkreslení, zhodnoceny a péče by měla být opakována, dokud nebudou zkreslení zmírněna.

Dle libosti mohou být provedena léčení, kterých je každý [z vás] učen.

Je třeba poznamenat, že je k dispozici krystal.

57.5 Tazatel: Který je to krystal?

Ra: Já jsem Ra. [Je to ten] defektní, avšak dostačující krystal, jež leží na prstu pravé ruky tohoto nástroje.

58.1 Tazatel: Mohl byste mi prosím nejdřív popsat stav nástroje?

Ra: Já jsem Ra. Stav nástroje je takový, jak byl dříve popsán s výjimkou zmíněného fyzického zkreslení, které se mírně zvýšilo.

58.2 Tazatel: Můžete mi říci důvod pro zvýšení fyzického zkreslení?

Ra: Já jsem Ra. Fyzická zkreslení tohoto typu začínají, jak jsme řekli, kvůli příliš velké aktivitě

slabého, jak toto zkreslení nazýváte, komplexu těla. Zhoršení je v důsledku zkreslení, které nazýváte artritida. Jakmile začne, bude se toto zkreslení nepředvídatelně objevovat a bude se nepředvídatelně zhoršovat nebo zlepšovat.

59.1 Tazatel: Mohl byste mi prosím nejdřív popsat stav nástroje a proč se cítí tak unavená?

Ra: Já jsem Ra. Stav tohoto nástroje byl už dříve popsán. Nemůžeme omezit vaši svobodnou vůli diskuzí druhé části otázky.

59.2 Tazatel: Byla by ochrana nástroje jakkoli zlepšena, kdyby si Jim sedl na druhou stranu postele?

Ra: Já jsem Ra. Ne.

60.5 Tazatel: Pomohlo by rozšířit časové období mezi sezeními, abychom mezi nimi měli více času?

Ra: Já jsem Ra. To už jste udělali. Pro vaši skupinu není dobré, když obava o jednu část práce díky jiné způsobí nerovnováhu. Pokud je tento nástroj podle vašeho uvážení schopen a pokud podpůrná skupina dobře funguje, pokud je vše v harmonii a pokud byly otázky dobře zváženy, pak je práce dobře připravena. Příliš zdůrazňovat kondici nástroje je pro efektivnost tohoto kontaktu stejně škodlivé, jako bylo ve vaší minulosti protikladné chování.

61.1 Tazatel: Mohl byste mi naznačit kondici nástroje?

Ra: Já jsem Ra. Životní energie tohoto nástroje se zlepšují. Zkreslení fyzického komplexu jsou v tomto prostoru/času zřetelné a nastává pokles energií fyzického komplexu.

61.2 Tazatel: Existuje cokoliv významného, co by mohl nástroj udělat, aby zlepšil fyzický stav?

Ra: Já jsem Ra. Tento nástroj má dva faktory, které ovlivňují jeho zkreslení těla. Toto je běžné mezi všemi, kteří ve svém stáří vibrace dosáhli úrovně zeleného paprsku ve svých komplexech vibrací vědomí.

První jsou dané vtoky, které se předvídatelným způsobem liší od cyklu k cyklu. Pro tuto konkrétní entitu cyklické komplexy v tomto bodě prostoru/času nejsou příznivé kvůli její úrovně fyzické energie.

Druhý důsledek stavu je to, který můžeme nazvat stupněm mentální efektivity při použití katalyzátoru, který je poskytnut zvláště pro učení naprogramovaných lekcí a obecně lekcí lásky.

Oproti některým entitám má tento nástroj další zkreslení díky užití před-inkarnačních okolností.

61.8 Tazatel: Můžete mi říct, jak nám můžete vzhledem k prvnímu zkreslení neboli Zákonu zmatení předat informaci, jako je tato?

Ra: Já jsem Ra. Každý z nich si je této informace již vědom.

Každý další čtenář může z této diskuse vyčíst podstatu významu, aniž by se zajímal o zdroje příkladů. Kdyby si každý nebyl plně vědom těchto odpovědí, nemohli bychom promluvit.

Je zajímavé, že v mnoha svých dotazech žádáte spíše o potvrzení než o informace. To je pro nás přijatelné.

       Následujících 4 ⇒

Zpět na začátek

Ra kontakt knihy © 2018 L/L Research a Tobey Wheelock.
Tyto stránky © 2003–2024 Tobey Wheelock.

Otázky? Komentáře? Napište mi na tw @ law of one tečka info.

Schovat reklamy