28 ⇒

⇐ 26

Zákon jednoty Relace 27

Hide menu

21. února, 1981

27.0 Ra: Já jsem Ra. Zdravím vás v lásce a světle nekonečného Stvořitele. Nyní komunikuji.

27.1 Tazatel: Myslel jsem, že touto relací bychom začali Knihu Dvě Zákona jednoty, která se bude soustřeďovat na to, co považujeme za jediný důležitý aspekt našeho bytí.

Avšak Jim cítí povinnost položit dvě otázky, na které se ho ptal Paul Shockley, a položím je jako první pro případ, že na ně budete moct odpovědět, a to předtím, než skutečně začneme. První otázka zní: Paul Shockley představuje channelování… oprava, Paul Shockley v současnosti channeluje stejný zdroj, který channeloval Edgar Cayce, a Paul přijal informace, že se zúčastnil návrhu a konstrukce egyptských pyramid. Můžete nám říci, jaká byla v této snaze jeho role?

Ra: Já jsem Ra. Toto byla ve vašem kontinuu prostoru/času dvě období a dva životy. První práce fyzické povahy s entitami Konfederace v tom, co znáte jako Atlantida, se odehrála před přibližně třinácti tisíci [13 000] vašimi roky. Tato paměť byla, řekněme, integrována do podvědomí komplexu mysli/těla/ducha této entity díky jeho extrémní tužbě si zapamatovat službu léčení a polarizace, jež jsou možné díky mechanismům krystalu a nabitého léčitele.

Druhá zkušenost se odehrála o přibližně tisíc [1 000] vašich let později, během níž tato entita připravovala vědomí v určitých částech toho, co znáte jako Egypt, takže jsme byli schopní nabídnout volání, které umožnilo našemu komplexu společenské paměti chodit mezi vašimi lidmi. Během této životní zkušenosti byla tato entita knězem a učila o pyramidových zkušenostech z Atlantidy, jež si byla schopná v polozkresleném učení/vyučování zapamatovat. Tudíž se tato entita stala stavitelem archetypálního myšlenky Zákona jednoty se zkreslením směrem k léčení, což pomohlo našim lidem toto přinést do fyzické manifestace v tom, co byste nazvali pozdějším obdobím ve vašem měření času.

27.2 Tazatel: Druhá otázka zní: Paul také přijal informaci, která zmiňuje, že byly také jiné bytosti, které pomáhaly s konstrukcí pyramid a které nebyly plně materializované ve třetí úrovni. Byly materializované od pasu nahoru po svou hlavu, ale nebyly materializované od pasu dolů ke svým chodidlům. Existovaly takové entity při konstrukci pyramid a kdo to byl?

Ra: Já jsem Ra. Zvažte, chcete-li, inteligentní nekonečno nacházející se ve vstřebávání žití a bytí, jak se kodifikuje do inteligentní energie díky myšlenkovým dojmům těch, kteří pomáhali živému kameni do nového tvaru bytí. Uvolnění a užití inteligentního nekonečna na krátkou dobu začne vstřebávat všechny navazující nebo propletené dimenze, tudíž umožňuje krátké částečné záblesky těch, co promítají do materiálu své myšlenky. Tyto bytosti se tudíž začnou materializovat, ale nezůstanou viditelnými. Tyto bytosti byly manifestacemi myšlenkových forem neboli manifestacemi viditelnými ve třetí úrovni našeho komplexu společenské paměti, když jsme nabídli kontakt z našeho inteligentního nekonečna do inteligentního nekonečna kamene.

27.3 Tazatel: Děkuji vám mnohokrát. Nyní budu pokračovat s procesem zahájení druhé knihy Zákona jednoty. Předpokládám, že to bude mnohem obtížnější úkol než první kniha, protože se chceme soustředit na věci, které nejsou pomíjivé, a jako tazatel mohu mít někdy obtíže.

Když budu mít tyto obtíže, mohu spadnout zpět k některým částečně pomíjivým otázkám jednoduše proto, že nebudu schopen formulovat to, co skutečně formulovat potřebuji, a za to se omlouvám, ale budu se snažit co možná nejvíce, abych zůstal ve správných kolejích, a [budu] z knihy eliminovat věci bez jakékoli hodnoty, pokud se objeví v mých otázkách.

Začnu s tvrzením, které jsem si napsal. To je: Většina entit v této úrovni soustředí vlastní mysl na některou pomíjivou okolnost nebo aktivitu s malým ohledem na její hodnotu jako nástroje nebo jako pomoci pro svůj růst a porozumění pravdivé a nezkreslené podstatě stvoření, kterého jsou nedílnou součástí.

Začneme s počátkem stvoření, a tím se pokusíme ustavit přehled o nás ve stvoření, čímž se dostaneme na informovanější bod zkoumání toho, co považujeme za realitu. Doufáme, že nám tento proces dovolí se efektivněji účastnit procesu evoluce.

Rád bych začal definicemi slov, které jsme používali a kterým jsme možná ne… a možná nemohli… zcela rozumět, ale protože první výraz, který používáme, je „inteligentní nekonečno“, chtěl bych po vás definovat každé z těchto slov a dát mi definici jejich složení.

Ra: Já jsem Ra. Vibrace vašeho komplexu mysli naznačují dotaz. Avšak váš vibrační zvukový komplex naznačuje preferenci. Prosím přeformulujte.

27.4 Tazatel: Mohl byste definovat slovo „inteligentní“ v rámci konceptu “inteligentní nekonečno“?

Ra: Já jsem Ra. Budeme se zabývat celkovým spektrem této otázky před definováním, jak je požadováno. Váš jazyk, který využívá vibrační zvukové komplexy, může být při nejlepším přiblížením toho, co je blíže k pochopení, chcete-li, povahy vědomé myšlenky. Vnímání nejsou stejná jako vibrační zvukové komplexy a pokus je definovat bude pro vás frustrujícím, ačkoliv vám rádi pomůžeme v rámci omezení vašich zvukových vibračních komplexů.

Definovat „inteligentní“ odděleně od „nekonečna“ je obtížné, protože se tyto dva vibrační komplexy rovnají jednomu konceptu. Je to podobné jako se pokusit rozdělit váš vibrační zvukový komplex „víra“ na dvě části. Pokusíme se vám však pomoci.

27.5 Tazatel: Není nezbytné to rozdělovat. Definice inteligentního nekonečna jako jedné části je dostatečná. Mohl byste nyní prosím definovat inteligentní nekonečno?

Ra: Já jsem Ra. Toto je exponenciálně jednodušší a méně matoucí. Existuje jednota. Tato jednota je vším, co existuje. Tato jednota má potenciál a kinetiku. Potenciál je inteligentní nekonečno. Vybuzení (čerpání) tohoto potenciálu uvolní práci. Tato práce byla námi nazvána „inteligentní energie“.

Povaha této práce je závislá na určitém zkreslení Svobodné vůle, což je zase povaha určité inteligentní energie nebo kinetického zaměření potenciálu jednoty neboli toho, co je vším.

27.6 Tazatel: Rád bych trochu rozšířil koncept práce. V newtonovské fyzice je konceptem práce to, co nazýváme silou, která se pohybuje skrze prostor, je to součinem síly a vzdálenosti, jak ji měříme. Předpokládám, že práce, o které hovoříte, je mnohem širším pojmem včetně možnosti pracovat s vědomím. Říkám to správně?

Ra: Já jsem Ra. Když používáme tento termín, je univerzální v aplikování. Inteligentní nekonečno má rytmus nebo tok takový jako obrovského srdce začínající centrálním sluncem, jak byste o tom přemýšleli nebo si to představili. Přítomnost toku je nevyhnutelná jako příliv bytí bez polarity, bez konečna; ohromné a tiché všechno bijící ven, ven, zaměřuje se na vnějšek a vnitřek, dokud nejsou zaměření kompletní. Inteligence nebo vědomí zaměření dosáhla stavu, kde jejich, řekněme, duchovní podstata nebo hmotnost je volá dovnitř, dovnitř, dovnitř, dokud není vše sloučené. Toto je rytmus reality, o které jste hovořil.

27.7 Tazatel: Nyní si myslím, že jsem z toho vyzdvihl důležitý bod a to, že v inteligentním nekonečnu máme práci bez polarity neboli rozdíl potenciálů nemusí existovat. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. V jednotě neexistuje rozdíl, potenciální nebo kinetický. Základní rytmy inteligentního nekonečna jsou zcela bez zkreslení jakéhokoliv druhu. Rytmy jsou zahaleny tajemstvím, protože jsou samy sebou. Avšak z této nezkreslené jednoty se objevuje potenciál ve vztahu k inteligentní energii.

Tímto způsobem můžete pozorovat, že je termín poněkud dvojstranný, jedním užitím termínu je nezkreslená jednota, která je bez jakékoliv stránky kinetiky nebo potenciálu. Jinou aplikaci tohoto termínu, kterou používáme bez rozlišení kvůli nedostatku jiného termínu ve smyslu obrovského potenciálu vybuzeného ohnisky nebo zaměřeními inteligentní energie.*

27.8 Tazatel: Nyní rozumím, že první zkreslení inteligentního nekonečna je zkreslení toho, co nazýváme Svobodnou vůlí. Můžete mi sdělit definici tohoto zkreslení?

Ra: Já jsem Ra. V tomto zkreslení Zákona jednoty je rozpoznáno, že Stvořitel pozná Sebe.

27.9 Tazatel: Chápu to pak správně s předpokladem, že Stvořitel pozná Sebe [jako] Stvořitele, pak uděluje pro toto poznání koncept svobody… úplné svobody výběru ve způsobech poznání? Říkám to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je docela správně.

27.10 Tazatel: Toto je pak první zkreslení Zákona jednoty, což, předpokládám, je Zákon Inteligentního nekonečna, ze všech ostatních… oprava: všechna ostatní zkreslení, která jsou úplnou zkušeností stvoření, z něj pramení. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je jak správně, tak nesprávně. Ve vaší iluzi pramení veškeré zkušenosti ze Zákona svobodné vůle neboli Způsobu zmatení. V jiném smyslu, kterému se učíme, jsou zkušenosti tímto zkreslením.

27.11 Tazatel: Budu se muset nad tím zamyslet a položím na to otázky v příští relaci, takže budu pokračovat s tím, co jste mi sdělil jako druhé zkreslení, což je zkreslení Lásky. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

27.12 Tazatel: Chtěl bych po vás definovat Lásku ve smyslu… ve svém smyslu jako druhé zkreslení.

Ra: Já jsem Ra. To musí být definováno oproti pozadí inteligentního nekonečna nebo jednoty nebo jednoho Stvořitele s primárním zkreslení Svobodné vůle. Pak lze termín Láska vidět jako zaměření, výběr útoku, typ energie extrémně, řekněme, vysokého řádu, která způsobuje, aby byla inteligentní energie formována z potenciálu inteligentního nekonečna právě takovým a takovým způsobem. Na to pak může být nahlíženo některými z vašich lidí spíše jako na objekt než jako na aktivitu, a princip zaměření této extrémně silné energie je uctíván jako Stvořitel namísto jednoty nebo jednotnosti, ze které všechna Láska vyzařuje.

27.13 Tazatel: Je Láska… existuje manifestace lásky, kterou můžeme nazvat vibrací?

Ra: Já jsem Ra. Opět narážíme na sémantické obtíže. Vibrace nebo úroveň lásky nebo pochopení není termín používaný ve stejném smyslu jako druhé zkreslení – Láska. Zkreslení Láska je velkým aktivátorem a primárním spolu-Stvořitelem různých stvoření s použitím inteligentního nekonečna; vibrace láska je ta úroveň, ve které ti, kteří se naučili aktivitu zvanou „milování“ bez velkého zkreslení, pak hledají způsoby světla a moudrosti.

Tudíž ve smyslu vibrace láska přechází ve světlo ve smyslu aktivity jednoty ve své vlastní svobodné vůli. Láska používá světlo a má moc nasměrovat světlo ve svých zkresleních. Tudíž komplexy vibrací rekapitulují v opačném pořadí stvoření ve své jednotnosti, a tudíž ukazují rytmy nebo toky velkého tlukotu srdce, pokud chcete použít tuto analogii.

27.14 Tazatel: Pronesu tvrzení, které jsem odvodil z fyziky Deweyho Larsona, které může a nemusí být blízké tomu, co se snažíme popsat. Larson říká, že vše je pohybem, který můžeme chápat jako vibraci a tato vibrace je čistou vibrací a není žádným způsobem ani žádnou formou fyzická nebo v nějaké úrovni; tato vibrace tím… první produkt této vibrace je to, co nazýváme fotonem, částicí světla. Snažil jsem se udělat analogii mezi tímto fyzickým řešením a konceptem lásky a světla. Je to blízké konceptu Lásky tvořící Světlo, nebo ne?

Ra: Já jsem Ra. Říkáte to správně.

27.15 Tazatel: Pak tento koncept trochu víc rozšířím. Máme nekonečnou vibraci Lásky, která se, předpokládám, může objevit na různých frekvencích, pokud to má v tomto význam. Předpokládal bych, že to začíná na jedné základní frekvenci. Má to nějaký význam? Dává to nějaký smysl? Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. Každá Láska, jak nazýváte primární hybatele, pochází z jedné frekvence, pokud si přejete použít tento termín. Tato frekvence je jednota. Asi bychom to přirovnali spíše k síle než frekvenci, tato síla je nekonečnou, konečné vlastnosti jsou vybrané určitou povahou tohoto primárního pohybu.

27.16 Tazatel: Pak tato vibrace, kterou bychom pro nedostatek lepšího chápání nazvali čistým pohybem, je čistá Láska; je to… není to… ještě neexistuje nic nahuštěného, řekněme, aby se zformoval nějaký typ úrovně iluze. Tato Láska pak tímto procesem vibrace stvoří foton, jak jej nazýváme, což je základní částice světla. Tento foton se pak přidáním vibrací a rotací dále zhušťuje do částic úrovní, různých úrovní, které prožíváme. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

27.17 Tazatel: Nyní, toto… pak světlo, které tvoří úrovně, obsahuje to, co nazýváme barvou, a tato barva je rozdělena do sedmi kategorií barvy. Můžete mi říci, zda existuje důvod nebo nějaké vysvětlení těchto sedmi kategorií barvy? Můžete mi cokoliv o tom říci?

Ra: Já jsem Ra. Toto bude poslední celá otázka této relace, jelikož má tento nástroj nízkou hladinu životní energie. Odpovíme stručně a pak můžete položit další otázky v následujících relacích.

Povaha vibračních vzorů vašeho vesmíru je závislá na konfiguracích umístěných na původní materiál nebo Světlo zaměřením Lásky s použitím Své inteligentní energie, aby vytvořila určité vzory iluzí nebo úrovní za účelem uspokojení Svého inteligentního odhadu metody poznání Sebe sama. Tudíž jsou barvy, jak je nazýváte, tak těsné nebo úzké nebo nezbytné, jak je třeba vyjádřit s ohledem na vůli Lásky.

Existují další informace, které s vámi budeme rádi sdílet zodpovězením vašich otázek. Avšak nepřejeme si vyčerpat tento nástroj. Je zde nezbytný krátký dotaz před naším odchodem?

27.18 Tazatel: Jedinou věc, kterou potřebuji vědět, je, zda existuje cokoliv, co můžeme udělat, aby byl nástroj více v pohodlí, nebo jí nebo kontaktu pomoci?

Ra: Já jsem Ra. Tento nástroj je trochu v nepohodlí. Snad by byla vhodná jednodušší konfigurace těla s ohledem na zlepšení podmínek fyzického komplexu nástroje.

Já jsem Ra. Jste svědomití ve svých snahách. Budeme s vámi. Zanecháváme vás nyní v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Radujte se proto v síle a míru jednoho nekonečného Stvořitele. Adonai.

28 ⇒

⇐ 26

Zpět na začátek

Ra kontakt knihy © 2018 L/L Research a Tobey Wheelock.
Tyto stránky © 2003–2024 Tobey Wheelock.

Otázky? Komentáře? Napište mi na tw @ law of one tečka info.

Schovat reklamy