8 ⇒

⇐ 6

Zákon jednoty Relace 7

Hide menu

25. ledna, 1981

7.0 Ra: Já jsem Ra. Vítám vás v lásce a světle našeho nekonečného Stvořitele. Nyní komunikuji.

7.1 Tazatel: Zmínil jste, že jste členy Konfederace planet. Jaké cesty služeb nebo typy služeb jsou členům konfederace dostupné? Mohl byste popsat některé z nich?

Ra: Já jsem Ra. Předpokládám, že máte na mysli službu, kterou my z Konfederace můžeme nabídnout, spíše než službu, která je dostupná pro nás.

Služba dostupná těm, kteří nás volají, je rovna čtverci (druhé mocnině) zkreslení/potřeby tohoto volání dělené nebo integrované základním Zákonem jednoty v jeho zkreslení naznačujícím svobodnou vůli těch, kteří si nejsou vědomi jednoty stvoření.

7.2 Tazatel: Z toho tedy předpokládám, že obtížnost, kterou máte s kontaktováním této planety v současné době, spočívá ve zdejší směsi lidí, z nichž někteří si jsou vědomi jednoty a někteří ne, a z tohoto důvodu nemůžete přijít otevřeně nebo dát jakýkoliv důkaz vašeho kontaktu. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. Jak jsme právě skrze tento nástroj zopakovali, musíme začlenit všechny části vašeho společenského paměťového komplexu v její klamné rozpadlé formě. Produkt tohoto může být viděn jako omezení naší schopnosti sloužit.

Máme štěstí, že Zákon služby umocňuje touhy těch, kteří volají. Jinak bychom neměli žádnou možnost bytí v tomto času/prostoru v současném kontinuu iluze. Ve zkratce, říkáte to v podstatě správně. Myšlenka nebýt schopen není částí našeho komplexu základní myšlenkové formy směrem k vašim lidem, ale spíše maximální uvážení toho, co možné je.

7.3 Tazatel: Výrazem umocnění na druhou myslíte to, že pokud deset lidí volá, počítáte to, když to srovnáte s planetárním poměrem lidí, jako 100 lidí, deset na druhou, což je 100? Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je nesprávně. Umocnění je sekvenční – jedna, dvě, tři, čtyři, každé umocněné dalším číslem.

7.4 Tazatel: [Neslyšitelné] použiji příklad. Pokud by deset, pouze deset entit potřebovalo vaše služby, jak byste vypočítal jejich volání s užitím umocňovacího pravidla?

Ra: Umocnili bychom číslo jedna desetkrát v sekvenci, zvyšujíce číslo do desáté mocniny.

7.5 Tazatel: Jaký by byl výsledek tohoto výpočtu?

Ra: [pauza 24 sekund] Výsledek je těžké přenést. Je to jeden tisíc dvanáct [1 012], přibližně. Entity, které volají, nejsou někdy zcela jednotné ve svém volání, proto je umocňování o něco menší. Tedy je zde statistická ztráta během doby volání. Nicméně snad můžete chápat skrze tuto statisticky korigovanou informaci mechanismus umocňování.

7.6 Tazatel: Kolik zhruba entit v současné době volá z planety Země po vaší službě?

Ra: Já jsem osobně volán přibližně třemi sty padesáti dvěma tisíci [352 000]. Konfederace ve svém celém spektru komplexů entit je volána šesti sty třiceti dvěma miliony [632 000 000] vašich komplexů mysli/těla/ducha. Tato čísla byla zjednodušena.

7.7 Tazatel: Můžete mi říct, jaký je výsledek použití Zákona umocnění na tato čísla?

Ra: Číslo je v konečném smyslu přibližně bezvýznamné, protože je zde mnoho, mnoho číslic. Představuje to však veliké volání, které my z celého stvoření pociťujeme a slyšíme, jako by naše vlastní entity byly zkresleny směrem k velkému a zdrcujícímu smutku. Toto si žádá naši službu.

7.8 Tazatel: V jakém okamžiku by bylo toto volání pro vás dostačující, abyste otevřeně přišli mezi lidi na Zemi? Kolik entit na Zemi by muselo volat Konfederaci?

Ra: Já jsem Ra. Nevypočítáváme pravděpodobnost příchodu mezi vaše lidi počtem volání, ale souhlasem celého společensko-paměťového komplexu, který se stal vědom nekonečného vědomí všech věcí. Toto bylo možné mezi vašimi lidmi pouze v izolovaných případech.

V případě, kde společenský paměťový komplex, který je služebníkem Stvořitele, vidí tuto situaci a má ideu pro odpovídající pomoc, kterou lze udělat pouze mezi vašimi lidmi, pak společenský paměťový komplex, který o projekt žádá, jej předloží Radě Saturnu. Pokud je projekt schválen, pak je karanténa zdvižena.

7.9 Tazatel: Mám tu otázku, myslím o té Radě, od Jima. Kdo jsou její členové a jak Rada funguje?

Ra: Já jsem Ra. Členové Rady jsou zástupci z Konfederace a z těch vibračních úrovní vašich vnitřních rovin nesoucích zodpovědnost za vaši třetí úroveň. Jména nejsou důležitá, protože žádná jména nejsou. Vaše komplexy mysli/těla/ducha žádají jména, a tak jsou v mnoha případech použity vibrační zvukové komplexy, které rezonují s vibračními zkresleními každé entity. Nicméně koncept jmen není součástí Rady. Pokud jsou jména vyžadována, pokusíme se o ně. Nicméně ne všichni si jména vybrali.

Počet, ve kterém Rada zasedá ve stálých sezeních, ačkoli se členové z důvodu rovnováhy střídají, což se děje, jak byste nazvali nepravidelně, je devět. Toto je Zasedací Rada. Pro zálohu Rady je zde dvacet čtyři entit, které nabízejí své služby, jak je žádáno. Tyto entity věrně hlídají a jsou nazývány Strážci.

Rada funguje pomocí, jak byste řekli, telepatického kontaktu s jednotností nebo jednotou devítky, zkresleními prolínajícími se ve vzájemné harmonii tak, že Zákon jednoty s lehkostí převládá. Když se objeví potřeba myšlenky, Rada si ponechá komplex zkreslení této potřeby, vyváží ji, jak bylo popsáno, a poté doporučí, co považuje za odpovídající akci. Toto zahrnuje: za prvé, povinnost přijímat společenské paměťové komplexy do Konfederace; za druhé, nabízet pomoc těm, kteří si nejsou jisti, jak pomoci společenskému paměťovému komplexu žádajícímu o pomoc způsobem v souladu jak s voláním, se Zákonem, tak s počtem těch volajících (to znamená, někdy překonání odporu volání); za třetí, jsou rozhodnuty vnitřní otázky Rady.

Toto jsou prominentní povinnosti Rady. Jsou schopni v případě jakékoli pochybnosti kontaktovat dvacet-čtyřku, kteří poté Radě nabídnou souhlas/uvážení/myšlenku. Rada může poté znovu zvážit jakoukoli otázku.

7.10 Tazatel: Je Rada devíti tatáž, která byla zmíněna v této knize? [Tazatel ukazuje na Uri od autora Andrija (Henryho) Puhariche.]

Ra: Já jsem Ra. Rada devíti byla zachována v částečně nezkreslené formě dvěma hlavními zdroji, tím, který je známý ve vašem pojmenování jako Mark, a tím, který je známý ve vašem pojmenování jako Henry. V jednom případě se kanál stal písařem. Ve druhém kanál písařem nebyl. Nicméně bez pomoci písaře by se energie nedostala ke kanálu.

7.11 Tazatel: Jsou jména, o kterých jste mluvil, Mark Probert a Henry Puharich?

Ra: Já jsem Ra. Toto je správně.

7.12 Tazatel: Zajímá mě aplikování Zákona jednoty týkající se svobodné vůle a toho, co bych nazval upoutávkou vytvářenou kontaktem UFO s planetou. Tedy, že Rada dovolila mnohokrát zvednout karanténu v posledních třiceti letech. To mi připadá jako forma upoutávky toho, co nyní právě děláme, takže více lidí bude probuzeno. Říkám to správně?

Ra: Já jsem Ra. Bude to stát určité množství rozplétání konceptualizace formulace vašeho mentálního komplexu, aby bylo možné přeformulovat dotaz do patřičné odpovědi. Prosíme o strpení.

Rada Saturnu nepovolila porušit karanténu v časovém/prostorovém kontinuu, které jste zmínil. Je určité množství přistání, která probíhají. Některá přistání jsou vašich lidí. Některá jsou entit vám známých jako skupina z Orionu.

Za druhé, je dáno povolení, ne aby se porušovala karanténa žitím mezi vámi, ale objevením se v myšlenkové formě pro ty, kdo mají oči k vidění.

Za třetí, máte pravdu v předpokladu, že povolení bylo uděleno v času/prostoru, ve kterém bylo vyvinuto a použito vaše první nukleární zařízení, pro členy Konfederace, aby pomohli vašim lidem takovým způsobem, aby se objevila záhada. To je to, co myslíte upoutávkou a co je správně.

Záhada a neznámá kvalita výskytů, které máme dovoleno nabídnout, mají záměr naděje, aby si vaši lidé uvědomili nekonečné možnosti. Až vaši lidé pochopí nekonečnost, pak a jedině pak může být brána k Zákonu jednoty otevřena.

7.13 Tazatel: Zmínil jste jak naše lidi, tak ty z Orionu, kteří sem přicházejí. Můžete to rozvést?

Ra: Já jsem Ra. Vaše myšlenkové komplexy neodpovídaly vašim vibračním zvukovým komplexům. Nejsme schopni odpovědět. Prosím přeformulujte otázku.

7.14 Tazatel: Zeptám se pouze na Orion. Zmínil jste Orion jako zdroj některých kontaktů UFO. Můžete mi říci něco o tomto kontaktu, jeho účelu?

Ra: Já jsem Ra. Zvažte, pokud si přejete, jednoduchý příklad záměrů, které jsou špatné/dobré. Tento příklad je Adolf. Toto je váš vibrační zvukový komplex. Záměrem je podle všeho sjednotit vybíráním komplexu zkreslení nazývaným elita ze společenského paměťového komplexu a poté zotročit různými vlivy ty, kteří jsou viděni jako zkreslení ne-elity. Pak je zde koncept převzetí společenského paměťového komplexu takto odpleveleného a jeho přidání do zkresleného myšlení takzvané skupiny Orionu, jako impéria.

Oni čelí problému uvolňování velkého množství náhodné energie konceptem oddělování. Toto je činí zranitelnými, protože zkreslení mezi jejími vlastními členy nejsou harmonizována.

7.15 Tazatel: Jaká je úroveň skupiny Orionu?

Ra: Já jsem Ra. Jako v případě Konfederace se úrovně hromadného vědomí, ze kterého se skládá tato skupina, různí. Je zde velmi málo ze třetí úrovně, větší skupina ze čtvrté úrovně, podobně velké množství z páté úrovně a velmi málo entit z šesté úrovně, které tvoří tuto organizaci. Jejich počet je asi jedna desetina našeho v jakémkoliv bodě prostorového/časového kontinua, protože problém duchovní entropie jim způsobuje neustálý rozpad jejich společenských paměťových komplexů.

Jejich moc je stejná jako naše. Zákon jednoty si nevybírá světlo nebo temnotu, ale je dostupný pro službu ostatním i pro službu sobě samému. Nicméně služba ostatním má za následek službu sobě samému, tedy zachovává a dále harmonizuje zkreslení těch entit, které hledají inteligentní nekonečno skrze tyto disciplíny.

Ti, kteří hledají inteligentní nekonečno skrze službu sobě samému, vytvářejí stejné množství energie, ale, jak jsme už řekli, mají stálé potíže kvůli systému oddělení se, který je implicitní v manifestacích služeb sobě samému, jež zahrnují moc nad ostatními. Toto oslabuje a eventuálně rozkládá energii shromážděnou těmi komplexy mysli/těla/ducha, které volají skupinu Orionu, a těmi komplexy společenské paměti, které tvoří skupinu Orionu.

Mělo by být poznamenáno, opatrně zváženo a akceptováno, že Zákon jednoty je dostupný jakémukoli komplexu společenské paměti, který se rozhodl společně usilovat o jakékoli hledání nebo účel, ať už se jedná o službu ostatním nebo službu sobě samému. Principy, které jsou prvotními zkresleními Zákona jednoty, jsou pak dány do chodu a iluze prostoru/času je použita jako médium pro rozvoj výsledků svobodně uskutečněných voleb.

Tedy všechny entity se učí, nehledě na to, co hledají. Všechny se učí totéž, některé rychleji, některé pomaleji.

7.16 Tazatel: Při použití příkladu skupiny páté úrovně nebo komplexu společenské paměti skupiny Orion, jaká byla jejich předchozí úroveň předtím, než se staly pátou úrovní?

Ra: Já jsem Ra. Pokrok skrze úrovně je sekvenční. Komplex společenské paměti páté úrovně by se skládal z komplexů mysli/těla/ducha sklizených ze čtvrté úrovně. Pak konglomerát nebo hromadné komplexy mysli/těla/ducha pracují na splynutí a výsledky jsou různé kvůli nekonečně rozličným možnostem kombinace zkreslení.

7.17 Tazatel: Snažím se pochopit, jak by se skupina, jako je ta z Orionu, mohla vyvíjet. Byl jsem toho názoru, že bližší pochopení Zákona jednoty vytvořilo podmínky přijatelnosti pohybu řekněme z naší třetí úrovně do čtvrté v našem nynějším přechodu, a snažím se pochopit, jak by bylo možné, kdybyste byl ve skupině Orionu a orientován směrem na službu sobě samému, jak byste postupoval řekněme ze třetí úrovně do čtvrté. Jaké učení by pro to bylo nezbytné?

Ra: Já jsem Ra. Toto je poslední otázka této délky pro tento nástroj v současné době.

Vzpomeňte si, že jsme popsali určité podrobnosti, jak ti neorientující se ještě směrem k hledání služby ostatním však nalezli a mohou používat bránu do inteligentního nekonečna. To je pravda ve všech úrovních v naší oktávě. Nemůžeme mluvit za ty nad námi, jak byste řekli, v dalším kvantu nebo oktávě bytí.

Toto je nicméně pravda této oktávy úrovní. Bytosti jsou sklizeny, protože vidí a využívají světlo/lásku patřičné úrovně. Ti, kteří našli toto světlo/lásku, lásku/světlo bez výhody touhy po službě, mají nicméně ze Zákona svobodné vůle právo použití tohoto světla/lásky k jakémukoli účelu.

Také může být doplněno, že jsou systémy studia, které umožňují hledačům odloučení dosáhnout těchto bran. Toto studium je stejně obtížné jako to, které jsme vám popsali, ale existují takoví, co s vytrvalostí následují studium tak, jako vy následujete obtížnou cestu hledání vědění za účelem sloužit.

Zkreslení vychází z faktu, že ti, kdo hledají službu sobě samému, jsou vnímáni Zákonem jednoty zcela stejně jako ti, kteří hledají službu ostatním, poněvadž nejsou [snad] všichni jednota? Sloužit sobě samému a sloužit ostatním je duální metodou nazývání té samé věci, pokud dokážete pochopit podstatu Zákona jednoty.

Nyní bychom odpověděli na některé krátké otázky, které můžete mít.

7.18 Tazatel: Je něco, co bychom mohli učinit, aby měl nástroj více pohodlí?

Ra: Já jsem Ra. Jsou malé úpravy, které můžete udělat. Nicméně jsme nyní schopní používat tento nástroj s minimálním zkreslením a bez výrazného vyčerpání nástroje.

Přejete si ptát se dále?

7.19 Tazatel: Nepřejeme si nástroj příliš unavit. Děkuji vám mnohokrát. To bylo velmi nápomocné. Budeme pokračovat v příští relaci tímto bodem. Věřím, že začínám postupu rozumět. Děkuji mnohokrát.

Ra: Já jsem Ra. Zanechávám vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Jděte tedy kupředu, s radostí v síle a míru jednoho Stvořitele. Adonai.

8 ⇒

⇐ 6

Zpět na začátek

Ra kontakt knihy © 2018 L/L Research a Tobey Wheelock.
Tyto stránky © 2003–2024 Tobey Wheelock.

Otázky? Komentáře? Napište mi na tw @ law of one tečka info.

Schovat reklamy