16 ⇒

⇐ 14

Zákon jednoty Relace 15

Hide menu

30. ledna, 1981

15.0 Ra: Já jsem Ra. Vítám vás v lásce a světle nekonečného Stvořitele. Nyní komunikuji.

15.1 Tazatel: Chtěl bych se omluvit za své minulé a budoucí hloupé otázky díky faktu, že hledám správný vstup do Zákona jednoty. Budeme z knihy eliminovat hloupé otázky.*

Chtěl bych se zeptat, zda použití nástroje je funkcí času, po který nástroj používáme, nebo funkcí množství informací nebo počtu slov, které nástroj předává? Jinými slovy, musím pospíchat a klást otázky nebo nemusím s kladením otázek pospíchat?

Ra: Já jsem Ra. Jsou zde dvě části pro váš dotaz. Za prvé, rezerva vitální energie tohoto nástroje, což je produkt zkreslení těla, mysli a ducha v různých komplexech, je klíčem k délce času, který můžeme vynaložit pro užívání nástroje. Prohledali jsme vaši skupinu, když jsme vás kontaktovali, protože každý ve vaší skupině vlastní značně více vitální energie komplexu těla. Nicméně tento nástroj byl nejvhodněji vyladěn zkresleními komplexu mysli/těla/ducha svého bytí v této iluzi. Proto jsme zůstali u tohoto nástroje.

Za druhé, komunikujeme v nastavené rychlosti, která je závislá na naší opatrné manipulaci tohoto nástroje. Nemůžeme být více, jak jste řekl, rychlí. Proto můžete klást otázky rychle, ale odpovědi, které musíme nabídnout, jsou v rámci daného tempa.

15.2 Tazatel: Toto není přesně to, co jsem myslel. Pokud mi to zabere, řekněme, čtyřicet pět minut klást mé otázky, dodá to nástroji pouze patnáct minut na odpověď spíše než hodinu nebo bychom pokračovali přes hodinu a nástroj by mohl odpovědět na více [otázek]?

Ra: Já jsem Ra. Energie potřebná pro tento kontakt je vložena do tohoto nástroje funkcí času. Proto faktorem je čas, jak rozumíme vaší otázce.

15.3 Tazatel: Pak bych měl pokládat otázky rychle, abych neredukoval čas. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. Měl byste konat, jak to považujete za vhodné. Nicméně můžeme doporučit, že k získání odpovědí, které požadujete, může pro vás znamenat investovat něco, co prožíváte jako čas. Ačkoli ztrácíte čas na odpověď, nabíráte tím na specifičnosti odpovědi, jelikož mnohokrát v minulosti jsme potřebovali vyjasnění spěšně kladených otázek.

15.4 Tazatel: Děkuji vám. První otázkou je: Proč se na této planetě objevilo rychlé stárnutí?

Ra: Já jsem Ra. Rychlé stárnutí nastává na této planetě třetí úrovně kvůli trvající nerovnováze komplexu sítě receptorů v éterické části energetického pole této planety. Zkreslení myšlenkových forem vašich lidí způsobila, že energetická proudění vstoupila do planetární magnetické atmosféry, pokud byste takto nazvali tuto síť energetických vzorů, takovým způsobem, že řádná proudění nejsou správně naplněná s vyrovnaným vibračním světlem/láskou, řekněme, z vesmírné úrovně této oktávy existence.

15.5 Tazatel: Předpokládám správně, že jedním z vašich pokusů ve službě této planetě bylo pomoci populaci této planety plněji chápat a praktikovat Zákon jednoty, takže by mohlo být toto stárnutí, rychlé stárnutí, změněno na normální stárnutí?

Ra: Já jsem Ra. Předpokládáte do velké míry správně.

15.6 Tazatel: Pak by bylo velmi vhodné pro lidi této planety v praktikování Zákona jednoty naučit se způsobům služby. Říkám to správně?

Ra: Já jsem Ra. Říkáte to správně. Pokud budete pozorovat ty orientované skrze životní zkušenostní komplex zkreslení, od téměř počátku té zkušenosti, budete pozorovat relativně mladistvý, jak byste to nazvali, vzhled.

15.7 Tazatel: Jaká je největší služba, kterou naše populace na této planetě může vykonávat individuálně?

Ra: Já jsem Ra. Je zde ale pouze jedna služba. Zákon je Jedním. Nabídka sloužit Stvořiteli je největší službou, jednotou, zřídlem. Entita, která hledá jednoho Stvořitele je s nekonečnou inteligencí. Z toho hledání, z této nabídky, se vyvinou rozmanité příležitosti závisející na zkreslení komplexu mysli/těla/ducha s ohledem na různé iluzorní aspekty nebo energetická centra různých komplexů vaší iluze.

Tudíž se někteří stanou léčiteli, někteří pracovníky, někteří učiteli a tak dále.

15.8 Tazatel: Pokud by entita byla na této planetě dokonale vyvážená ve vztahu k Zákonu jednoty, podrobila by se stárnoucímu procesu?

Ra: Já jsem Ra. Dokonale vyvážená entita by se stala spíše unavenou než viditelně starou. Lekce by byly naučeny, entita by odešla. Nicméně toto je přiměřené a je formou stárnutí, kterou vaši lidé neprožívají. Chápání přichází pomalu, rozklad komplexu těla rychleji.

15.9 Tazatel: Můžete mi něco málo říci o definici slova „vyvažování“, jak jej používáme?

Ra: Já jsem Ra. Představte si, chcete-li, jedno Nekonečno. Nemáte žádnou představu. Tudíž proces začíná. Láska tvoří světlo, stává se láskou/světlem a proudí do planetární sféry v souladu s elektromagnetickou sítí bodů nebo s propojeními vstupu. Tato proudění jsou pak k dispozici pro jednotlivce, který je, stejně jako planeta, sítí elektromagnetických energetických polí s body nebo propojeními vstupu.

Ve vyváženém jedinci je každé energetické centrum vyvážené a funguje jasně a plně. Blokace vaší planetární sféry způsobují určitá zkreslení inteligentní energie. Zablokování komplexu mysli/těla/ducha dále zkreslují nebo porušují rovnováhu této energie. Existuje jedna energie. Může to být chápáno jako láska/světlo nebo světlo/láska nebo inteligentní energie.

15.10 Tazatel: Chápu to správně, když předpokládám, že jedno ze zablokování komplexu mysli/těla/ducha může nastat kvůli nevyváženosti, řekněme, ega, a to může být vyváženo použitím, řekněme, vyvážením hodnosti/nehodnosti?*

Ra: Já jsem Ra. To je nesprávně.

15.11 Tazatel: Můžete mi říct, jak vyvažujete ego?

Ra: Já jsem Ra. Nemůžeme pracovat s tímto konceptem, jelikož je nesprávně použit a nemůže z něj vzejít porozumění.

15.12 Tazatel: Jak jednotlivec postupuje při vyvažování sebe sama? Jaký je první krok?

Ra: Já jsem Ra. Krok je jen jeden; to je pochopení energetických center, která tvoří komplex mysli/těla/ducha. Toto chápání může být krátce shrnuto následovně.

První vyvážení je vibračním energetickým komplexem Malkuth nebo Země, který je nazývaný komplexem červeného paprsku. Chápání a přijetí této energie je základní.

Další energetický komplex, který může být zablokován, je emoční nebo osobní komplex, známý také jako komplex oranžového paprsku. Toto zablokování se často projevuje jako osobní výstřednosti nebo zkreslení s ohledem na sebevědomé pochopení nebo přijetí sebe sama.

Třetí zablokování se podobá nejblíže tomu, co jste nazval egem. Je to žlutý paprsek neboli centrum solár plexu. Zablokování v tomto centru se budou často projevovat jako zkreslení směrem k manipulaci mocí a jinému společenskému chování týkající se těch blízkých a těch spojených s komplexem mysli/těla/ducha.

Ti se zablokováními v těchto prvních třech energetických centrech, neboli propojeních (uzlech), budou mít přetrvávající obtíže ve schopnosti podporovat své hledání Zákona jednoty.

Centrum srdce, neboli zelený paprsek, je centrum, ze kterého se bytosti třetí úrovně mohou odrazit, řekněme, směrem k nekonečné inteligenci. Zablokování v této oblasti se mohou projevit jako obtíže ve vyjadřování toho, co můžete nazvat univerzální láska nebo soucit.

Centrum modrého paprsku toku energie je centrum, které je jako první jak vycházející, tak vcházející. Ti zablokovaní v této oblasti mohou mít obtíže s porozuměním komplexů ducha/mysli své vlastní entity a další obtíže ve vyjádření těchto chápání sebe sama. Entity zablokované v této oblasti mohou mít obtíže s přijímáním komunikace od ostatních komplexů mysli/těla/ducha.

Dalším centrem je šišinkové (epifýzy) neboli centrum indigového paprsku. Ti zablokovaní v tomto centru mohou zažívat zmenšování vtoku inteligentní energie kvůli manifestacím, které se jeví jako nehodnost. To je to, o čem jste mluvil. Jak můžete vidět, toto je pouze jedním z mnoha zkreslení díky několika bodům energetického vtoku do komplexu mysli/těla/ducha.

Vyvážení indigového paprsku je naprosto ústřední pro typ práce, která se točí okolo komplexu ducha a která má pak svůj vtok do transformace nebo proměny třetí úrovně do čtvrté. Je to energetické centrum přijímající nejméně zkreslené výlevy lásky/světla z inteligentní energie a mající také potenciál pro klíč k bráně inteligentního nekonečna.

Zbývající centrum energetického vtoku je jednoduše celkové vyjádření vibračního komplexu mysli, těla a ducha entity. To jest, zda bude „vyvážené“ nebo „nevyvážené“ nemá v této energetické úrovni žádný význam, protože ono si dává i bere svou vlastní rovnováhu. Ať už zkreslení může být jakékoliv, nemůže být [s ním] manipulováno tak, jak může být s ostatními, a proto nemá zvláštní význam z pohledu vyrovnávání entity.

15.13 Tazatel: Dříve jste nám předal některé informace o tom, co bychom měli dělat při vyvažování.* Existuje nějaká informace, kterou můžeme nyní publikovat o nějakých konkrétních cvičeních nebo metodách vyvažování těchto center?

Ra: Já jsem Ra. Cvičení daná pro publikování, viděno v porovnání s materiálem nyní předaným, jsou celkově dobrým začátkem. Je důležité umožnit každému hledajícímu raději osvítit sebe sama, než pro jakéhokoliv posla se pokusit v jazyce naučit/učit pro entitu a být tak vyučující/učící a učící/vyučující. Toto není v rovnováze s vaší třetí úrovní. Učíme se od vás. Vyučujeme vás. Tudíž vyučujeme/učíme. Pokud bychom se učili pro vás, způsobilo by to nerovnováhu ve směru zkreslení svobodné vůle.

Existují jiné přípustné body informace. Nicméně jste ještě nedosáhli těchto bodů ve vaší sérii otázek a je naším komplexem víry/pocitu, že tazatel by měl směřovat tento materiál takovým způsobem, že vaše komplexy mysli/těla/ducha do nich vstoupí, tudíž odpovídáme na vaše dotazy, jak se objevují ve vašem komplexu mysli.

15.14 Tazatel: Včera jste uvedl: „Sklizeň je nyní. V současnosti zde není jediný důvod zahrnout úsilí k těmto zkreslením k dlouhověkosti, ale raději podporovat zkreslení k hledání svého srdce, protože to, co sídlí čistě v energetickém poli fialového paprsku, určí sklízení každého komplexu mysli/těla/ducha.“ Mohl byste nám říct, jak hledat nebo nejlepší cestu, jak hledat své srdce?

Ra: Já jsem Ra. Předali jsme tuto informaci v několika formulacích.* Nicméně můžeme jenom sdělit, že materiál pro vaše porozumění je vlastní já: komplex mysli/těla/ducha. Byla vám předána informace o léčení, jak nazýváte toto zkreslení.[file://localhost/home/tobey/lawofone/translations/czech/15.h tml#_ftn5]** Tuto informaci lze vidět v rámci obecnějšího kontextu jako způsoby pochopení sebe sama.

Pochopení, prožití, akceptování a slučování vlastního já se sebou a s ostatními já, a nakonec se Stvořitelem, je cestou k srdci svého já. V každé infinitezimální (nekonečně malé) části vašeho já přebývá Jednota ve své veškeré moci. Proto můžeme pouze nabádat k těmto řádkám rozjímání, vždy uvedením předpokladu meditace, rozjímání nebo modlitby jako prostředků subjektivně/objektivně používající nebo kombinující různá chápání ke zlepšení procesu hledání. Bez takovéto metody obrácení analytického procesu by jednotlivec v tomto hledání nemohl integrovat do jednoty mnohá nabytá chápání.

15.15 Tazatel: Nemám v úmyslu se ptát na stejné otázky dvakrát, jsou zde ale určité oblasti, které považuji za důležité, a že může být dosaženo lepšího pochopení možným přeformulováním jinými slovy. Děkuji vám mnohokrát za vaši trpělivost.

Včera jste také zmínil, že zde nebyla žádná sklizeň na konci posledního 25 000ročního cyklu: „Byly zde sklizně-schopné entity, které si mají vybrat způsob svého vstupu do čtvrté úrovně.“ Můžete mi říct, co myslíte tím, jak „si vyberou způsob svého vstupu do čtvrté úrovně“?

Ra: Já jsem Ra. Tito pastýři nebo, jak je někteří nazvali „Starší rasou“, si mají vybrat čas/prostor svého odchodu. Je nepravděpodobné, že odejdou, dokud nejsou jejich ostatní-já také sklizně-schopné.

15.16 Tazatel: Co myslíte tím jejich ostatní-já jsou sklizně-schopné?

Ra: Já jsem Ra. Ostatní-já, o které si tyto bytosti dělají starosti, jsou ti, kteří nedosáhli na sklizeň v druhém hlavním cyklu.

15.17 Tazatel: Mohl byste mi říct jen malou část historie toho, co nazýváte Starší rasou?

Ra: Já jsem Ra. Otázka je nejasná. Prosím přeformulujte.

15.18 Tazatel: Pokládám tuto otázku, protože jsem slyšel o Starší rase dříve v knize Road in the Sky (Cesta na obloze) od George Hunt Willimsona a přemýšlel jsem, zda Starší rasa byla stejná jako ta, o které mluvil?

Ra: Já jsem Ra. Otázka nyní řeší sama sebe, protože jsme dříve mluvili* o způsobu rozhodování, který způsobil, že tyto entity zůstaly zde během zavírání druhého velkého cyklu vašeho současného hlavního cyklu.

Existují určitá zkreslení v popisech toho známého jako Michel**; nicméně tato zkreslení mají primárně co do činění s faktem, že tyto entity nejsou společenským paměťovým komplexem, ale spíše skupinou komplexů mysli/těla/ducha oddanou sloužit. Tyto entity pracují dohromady, ale nejsou zcela sjednoceny; tudíž zcela nevidí vzájemné myšlenky, pocity a motivy. Nicméně touha sloužit je typem touhy čtvrté úrovně, tudíž je spojuje do toho, čemu můžete říkat bratrství.

15.19 Tazatel: Proč je nazýváte Starší rasou?

Ra: Já jsem Ra. Nazvali jsme je tak, abychom vás tazatele seznámili, s jejich identitou, jak je chápána vaším zkreslením komplexu mysli.

15.20 Tazatel: Jsou nějací Poutníci v rámci Starší rasy, nebo nejsou?

Ra: Já jsem Ra. Jsou to sklizené planetární entity – Poutníci pouze ve smyslu, že si zvolili, v lásce čtvrté úrovně, se raději okamžitě reinkarnovat ve třetí úrovni než pokračovat směrem ke čtvrté. To jim způsobilo být Poutníky typu Poutníků, kteří nikdy neopustili rovinu Země spíše kvůli své svobodné vůli než kvůli své vibrační úrovni.

15.21 Tazatel: Dobře, ve včerejším materiálu jste uvedl: „Nabízíme Zákon jednoty, řešení paradoxů.“ Také jste dříve zmínil, že prvním paradoxem nebo prvním zkreslením, jsem myslel, bylo zkreslení svobodné vůle. Mohl byste mi říct, zda je zde nějaká posloupnost? Je zde první, druhé, třetí, čtvrté zkreslení Zákona jednoty?

Ra: Já jsem Ra. Pouze do velmi malého bodu. Po tomto bodě jsou mnohosti zkreslení rovny jedno druhému. První zkreslení, zkreslení svobodné vůle, nachází ohnisko. Toto je druhým zkreslením vámi známém jako Logos, Kreativní princip nebo Láska. Tato inteligentní energie tudíž vytváří zkreslení známé jako Světlo.

Z těchto tří zkreslení vychází mnoho, mnoho hierarchií zkreslení, každé mající svoje vlastní paradoxy, které mají být syntetizovány, žádné není důležitější než jiné.

15.22 Tazatel: Také jste řekl, že jste nabídli Zákon jednoty, což je vyvážení lásky/světla a světla/lásky. Je nějaký rozdíl mezi láskou/světlem a světlem/láskou?

Ra: Já jsem Ra. Toto bude poslední otázkou tohoto času/prostoru. Je zde stejný rozdíl mezi láskou/světlem a světlem/láskou jako je mezi vyučováním/učením a učením/vyučováním. Láska/světlo je aktivátorem, silou, dárcem energie. Světlo/láska je manifestace, která nastává, když je světlo vyjádřeno s láskou.

15.23 Tazatel: Je zde něco, co můžeme udělat, aby byl nástroj více v pohodlí? A můžeme mít dnes další relaci?

Ra: Já jsem Ra. Tento nástroj potřebuje určité množství manipulace fyzickým nebo tělesným komplexem kvůli ztuhlosti. Kromě uvedeného je vše v pořádku, energie jsou v rovnováze. Je zde malé zkreslení v mentální energii tohoto nástroje kvůli starosti o milovaného, jak to nazýváte. Toto pouze mírně snižuje vitální energie nástroje. Provedením manipulace bude tento nástroj v pořádku pro další práci.

15.24 Tazatel: Manipulací myslíte, že by se měla procházet nebo bychom měli namasírovat její záda?

Ra: Já jsem Ra. Mysleli jsme to druhé. Musí být dodáno pochopení, že tato manipulace má být dodána tím, [kdo je] v harmonii s entitou. Jsou zde nějaké krátké dotazy, než opustíme tento nástroj?

15.25 Tazatel: Je pro vás možné nám říct cokoliv o... jelikož jsme Poutníci, cokoliv o naší minulé úrovni… ze které úrovně jsme přišli?

Ra: Skenuji každého a nacházím přijatelné sdílet tuto informaci. Poutníci v tomto sezení jsou dvou úrovní, jedna úroveň pátá, to jest světla; jedna úroveň světla/lásky neboli jednoty. Vyjádření identity toho, kdo přišel z které úrovně, shledáváme jako porušení svobodné vůle každého. Proto jednoduše uvádíme dvě úrovně, obě dvě jsou harmonicky orientovány směrem ke společné práci.

Já jsem Ra. Zanechávám vás v lásce a světle nekonečného Stvořitele. Jděte tedy kupředu, s radostí, v síle a míru jednoho nekonečného Stvořitele. Adonai.

16 ⇒

⇐ 14

Zpět na začátek

Ra kontakt knihy © 2018 L/L Research a Tobey Wheelock.
Tyto stránky © 2003–2024 Tobey Wheelock.

Otázky? Komentáře? Napište mi na tw @ law of one tečka info.

Schovat reklamy