51 ⇒

⇐ 49

Zákon jednoty Relace 50

Hide menu

6. května, 1981

50.0 Ra: Já jsem Ra. Zdravím vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Nyní komunikujeme.

50.1 Tazatel: Mohl byste mi prosím nyní dát indikaci o stavu nástroje?

Ra: Já jsem Ra. Je tomu tak, jak bylo uvedeno posledně.

50.2 Tazatel: V poslední relaci jste uvedl prohlášení, že zkušenosti jsou k entitě přitahovány přes jižní pól. Můžete to rozvést a definovat, co tím míníte?

Ra: Já jsem Ra. Aby bylo dosaženo správné perspektivy pro pochopení smyslu výše uvedené informace, je třeba určité úvahy. Jižní neboli negativní pól je ten, který přitahuje. Táhne k sobě věci, které jsou k němu magnetizované. Takže s komplexem mysli/těla/ducha je vtok zkušenosti tokem z jižního pólu. Můžete to považovat za zjednodušující vysvětlení.

Jedinou specifickou částí této korektnosti je, že červený paprsek nebo základní energetické centrum, jež je nejnižší nebo kořenové energetické centrum fyzického nosiče, bude mít první možnost reagovat na jakoukoliv zkušenost. Pouze tímto způsobem můžete nahlížet na fyzickou lokaci jižního pólu, jež je ztotožňovaný s kořenovým energetickým centrem. V každé části mysli a těla dostane kořen nebo základ příležitost jako první.

Jaká je tato příležitost jiná než přežití? Je to kořenová možnost reakce a může být chápána jako charakteristika základní funkce, jak mysli, tak těla. Tento instinkt je nejsilnější a jakmile je vyvážený, je pro hledajícího mnohé otevřeno. Jižní pól pak přestává blokovat data zkušenosti a vyšší energetická centra mysli a těla dostávají příležitost využít přitaženou zkušenost.

50.3 Tazatel: Proč říkáte, že zkušenost je přitahována nebo upoutávána k entitě?

Ra: Já jsem Ra. Říkáme toto díky našemu chápání, že je to podstata fenoménu zkušenostního katalyzátoru a jeho vstupu do vědomí komplexu mysli/těla/ducha.

50.4 Tazatel: Mohl byste uvést příklad toho, jak entita nastavuje podmínky pro přitahování konkrétního katalyzátoru a jak je pak tento katalyzátor poskytnut nebo naučen?

Ra: Já jsem Ra. Takový příklad může být předán.

50.5 Tazatel: Uvedete jej?

Ra: Já jsem Ra. Pozastavili jsme, abychom skenovali vědomí tohoto nástroje pro svolení použít jeho zkušenostní katalyzátor jako příklad. Můžeme pokračovat.

Toto je jeden příklad a může být učiněna extrapolace pro ostatní entity, které si jsou vědomy procesu evoluce. Tato entita si před inkarnací zvolila prostředky, díky nimž měl katalyzátor velkou pravděpodobnost, že se stane. Tato entita toužila po procesu vyjádření lásky a světla, aniž by očekávala jakýkoliv vděk. Tento nástroj si také naprogramoval, aby usiloval o duchovní práci a aby se těšil ze společnosti při provádění té práce.

Před inkarnací byly učiněny dohody; první s takzvanými rodiči a sourozenci této entity. Toto poskytlo zkušenostní katalyzátor pro situaci vyzařování lásky a světla bez očekávání návratu. Druhý program zahrnoval dohody s několika entitami. Tyto dohody poskytly a poskytnou ve vašem časovém/prostorovém a prostorovém/časovém kontinuu příležitosti pro zkušenostní katalyzátor práce a přátelství.

Existují události, které byly částí programu pro tuto entitu pouze v tom, že byly možnými/pravděpodobnými vortexy, které se týkaly vaší společenské struktury. Tyto události zahrnují podstatu žití nebo standard žití, typy vztahů, do kterých bylo vstoupeno v rámci vašeho právního rámce, a společenské klima během inkarnace. Inkarnace byla rozuměna jako ta, která by se konala během sklizně.

Tyto skutečnosti se, řekněme, týkají milionů vašich lidí, těch vědomých si evoluce a velmi dychtivých po získání srdce lásky a zář, která dává porozumění. Bez ohledu na to, jaké jsou naprogramované lekce, mají tyto lekce co do činění s druhými-já, ne s událostmi. Týkají se dávání, ne přijímání, neboť lekce lásky této podstaty jsou stejné jak pro pozitivní, tak pro negativní. Ti schopni negativní sklizně budou v tuto dobu usilovat o sdílení své lásky k sobě.

Existují tací, jejichž lekce jsou náhodnější kvůli jejich současné neschopnosti pochopit podstatu a mechanismus evoluce mysli, těla a ducha. O těchto můžeme říci, že proces lekcí je chráněn těmi, kteří nepřestávají v jejich neustálém očekávání být k službě. Neexistuje entita bez pomoci, ať už díky sebeuvědomění si jednoty stvoření nebo díky jejich strážcům, kteří ochraňují méně sofistikovanou mysl/tělo/ducha od jakéhokoliv trvalého oddělení od jednoty během lekcí vaší úrovně.

50.6 Tazatel: Mohl byste uvést příklad negativní polarizace sdílející lásku k sobě? Zdálo by se mi, že by to vyčerpalo negativní polarizaci. Mohl byste tento koncept rozšířit?

Ra: Já jsem Ra. Nemůžeme použít příklady známých bytostí, kvůli porušení svobodné vůle, které by to vyvolalo.

Negativně orientovaná bytost bude ta, která cítí, že nalezla sílu, která dává smysl její existence přesně tak, jak to cítí pozitivní polarizace. Tato negativní entita bude zkoušet nabízet toto porozumění druhým-já, nejčastěji procesem vytváření elity, stoupenců a učením správnosti a potřeby zotročení druhých-já pro jejich vlastní dobro. Tato druhá já jsou chápána jako závislá a mající potřebu vedení a moudrosti od osobnosti.

50.7 Tazatel: Děkuji vám. Můžete rozšířit koncept jenž je: pro entitu je během inkarnace ve fyzickém světě, jak jej nazýváme, nezbytné, aby se stala polarizovanou nebo správně interagovala s ostatními entitami, a proč toto není možné mezi inkarnacemi, kdy si je vědoma toho, co chce dělat, ale proč musí vstoupit do inkarnace a ztratit paměť, vědomou paměť, toho, co chce dělat, a pak jednat způsobem, jakým doufá, že jednat bude? Mohl byste to prosím rozvést?

Ra: Já jsem Ra. Uvedeme příklad člověka, jež vidí všechny karty v pokeru. Pak celou hru zná. Je to jako hazardovat v dětské hře, neboť to není riskantní. Ostatní karty jsou známé. Možnosti jsou známy a karty budou hrány správně, ale bez zájmu.

V času/prostoru a na úrovni pravé zelené barvy jsou karty všech oku otevřené. Myšlenky, pocity, potíže, ty všechny mohou být vidět. Neexistuje zde podvod a žádná touha pro podvod. Proto může být mnohé dosaženo v harmonii, ale mysl/tělo/duch z této inkarnace získá jen malou polaritu.

Pojďme tuto metaforu přezkoumat a rozšiřme ji do nejdelší pokerové hry, kterou si můžete představit, na dobu života. Kartami jsou láska, nelibost, omezení, smutek, potěšení atd. Jsou distribuovány a znovu distribuovány a znovu distribuovány, nepřetržitě. Během této inkarnace můžete začít… a zdůrazňujeme začít… poznávat své vlastní karty. Můžete začít uvnitř sebe sama nacházet lásku. Můžete začít vyvažovat svoje potěšení, svoje omezení atd. Avšak jediný náznak karet druhých-já je pohled do jejich očí.

Nemůžete si vzpomenout na vaše karty, na jejich karty, možná ani na pravidla této hry. Tato hra může být vyhrána pouze těmi, kteří se zbaví svých karet v rozpouštějícím vlivu lásky; může být vyhrána pouze těmi, kteří položí svá potěšení, omezení, své všechno na stůl a vnitřně si řeknou: „Všechny, všechny vás hráče, každé druhé já, ať už držíte v ruce cokoliv, já vás miluji“.

Toto je ta hra: znát, přijmout, odpustit, vyvážit a otevřít se lásce. To nemůže být dosaženo bez zapomnění, protože by to v životě bytostního celku mysli/těla/ducha nemělo žádnou váhu.

50.8 Tazatel: Děkuji vám. Jak schopnost držet vizuální obrazy v mysli bez přítomnosti externí akce umožňuje adeptovi polarizovat se ve vědomí?

Ra: Já jsem Ra. Toto není jednoduchý dotaz, protože adept je ten, kdo jde dál než zelený paprsek, jenž signalizuje vstup do sklizně-schopnosti. Adept nebude pouze napojený na inteligentní energii jako prostředek připravenosti pro sklizeň, bude ale napojený na jak inteligentní energii, tak inteligentní nekonečno za účelem změny planetární schopnosti sklizně a vědomí.

Prostředky této práce spočívají uvnitř. Klíčem je za prvé ticho a za druhé jedinost myšlenek. Proto vizualizace, jež může být stabilně držena ve vnitřním oku několik vašich minut, jak měříte čas, bude signalizovat vzestup jedinosti mysli adepta. Jedinost mysli pak může být pozitivním adeptem použita pro práci ve skupinových rituálních vizualizacích pro zvýšení pozitivní energie, negativním adeptem pro pozvednutí osobní moci.

50.9 Tazatel: Můžete mi říct, jak pak adept poté, co je schopen udržet obraz po několik minut, co pak dělá, aby ovlivnil planetární vědomí nebo zvýšil pozitivní polaritu? Pořád tomu docela nerozumím.

Ra: Já jsem Ra. Když se pozitivní adept dotkne inteligentního nekonečna uvnitř sebe sama, jedná se o nejmocnější ze všech spojení, jelikož je to spojení celého mikrokosmu komplexu mysli/těla/ducha s makrokosmem. Toto spojení umožňuje, řekněme, paprsku pravé zelené barvy v času/prostoru, aby se manifestoval ve vašem času/prostoru*. V zeleném paprsku jsou myšlenky bytostmi. Ve vaší iluzi tomu tak normálně není.

Adepti se pak stanou živými kanály pro lásku a světlo a jsou schopni tuto záři vyzařovat přímo do planetární sítě energetických center. Rituál vždy skončí uzemněním této energie při chvále a díkůvzdání a uvolněním této energie do planetárního celku.

50.10 Tazatel: Znám lidi, kteří byli nedávno vycvičeni v meditaci a kteří po velmi krátké době intenzivní meditace, několik dní nebo tak, jsou schopní dálkově působit na kov, ohýbat jej. Chápu to tak, že když to dělají, nosí na svých hlavách drátěný model ve tvaru pyramidy. Před několika lety jsem byl pozván na jedno z meditačních sezení, ale nemohl jsem se tam dostavit. Mohl byste tento proces a také to, zda dosahují něčeho cenného či ne, komentovat?

Ra: Já jsem Ra. Ne. Prosím položte v tomto sezení poslední plný dotaz.

50.11 Tazatel: Mohl byste mi sdělit více informací o energetických polích těla, jak se vztahují k pravé a levé části mozku, a zda to nějak souvisí s tvarem pyramidy, co se týče energetického zaostřování? Jsem trochu ztracen v tom, jak se postavit k tomuto typu otázek, takže pokládám tuto otázku.

Ra: Já jsem Ra. Jsme podobně ztraceni v této linii odpovědí. Můžeme říci, že tvar pyramidy je pouze jedním z toho, co zaměřuje energii pro použití entitami, které se mohou stát povědomými o těchto vstupních proudech. Můžeme dále říci, že tvar vašeho fyzického mozku není důležitý jako tvar umožňující koncentraci vstupních proudů energie. Zeptejte se prosím konkrétněji, pokud můžete, na informace, které hledáte.

50.12 Tazatel: Každý z nás v meditaci cítí energii v hlavě na různých místech. Mohl byste mi říct, o co se jedná a co to naznačuje a co naznačují různá místa, na kterých to cítíme?

Ra: Já jsem Ra. V rámci studování těchto prožitků bude pro vás nápomocné zapomenout na pyramidy. Vstupní proudy energie jsou pociťovány energetickými centry, které to potřebují a jsou připravené na aktivaci. Tudíž ti, kteří cítí stimulaci na úrovni fialového paprsku, právě toto dostávají. Ti, kteří to cítí v rámci čela mezi obočími, prožívají indigový paprsek a tak dále. Ti, kteří prožívají brnění a vizuální obrazy, mají určitá zablokování v energetickém centru, jež je aktivován, a proto elektrické tělo tuto energii rozkládá a její účinek je rozptýlen.

Ti, kteří tuto energii nežádají opravdu upřímně, ji přesto mohou cítit, pokud tyto entity nejsou dobře vycvičeny v psychické obraně. Ti, jež si nepřejí prožívat tyto pocity, aktivace a změny ani na podvědomé úrovni, nebudou nic cítit, díky svým schopnostem obrany a obrnění se proti změně.

50.13 Tazatel: Právě nyní mám dva souběžné pocity. Je normální mít dva najednou?

Ra: Já jsem Ra. Pro adepta je nejnormálnější následující: indigová stimulace aktivující tuto velkou vstupní bránu k léčení, k magické práci, zbožnou pozornost a vyzařování bytí; a stimulace fialového paprsku, což je duchovní dávání a braní od a ke Stvořiteli, od Stvořitele ke Stvořiteli.

Toto je žádoucí konfigurace.

Existuje krátký dotaz, než opustíme nástroj?

50.14 Tazatel: Existuje cokoliv, co můžeme udělat, aby byl nástroj více v pohodlí nebo zlepšit kontakt?

Ra: Já jsem Ra. Jste svědomití a vaše zarovnání jsou pečlivá. Bylo by dobré se postarat o to, aby byl krk nástroje pečlivě uložen na svou oporu.

Já jsem Ra. Zanechávám vás, mí přátelé, v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Jděte tedy kupředu, s radostí, v síle a míru jednoho nekonečného Stvořitele. Adonai.

51 ⇒

⇐ 49

Zpět na začátek

Ra kontakt knihy © 2018 L/L Research a Tobey Wheelock.
Tyto stránky © 2003–2024 Tobey Wheelock.

Otázky? Komentáře? Napište mi na tw @ law of one tečka info.

Schovat reklamy