13 ⇒

⇐ 11

Zákon jednoty Relace 12

Hide menu

28. ledna, 1981

12.0 Ra: Já jsem Ra. Vítám vás v lásce a světle nekonečného Stvořitele. Nyní komunikuji.

12.1 Tazatel: Toto odpoledne mi volal Henry Puharich. Bude zde příští měsíc. Chtěl bych se vás zeptat, zda je pro něj možné, aby se přidal do našeho kruhu a kladl otázky. A také zda by bylo v pořádku i pro Michala D’Obrenovice, který je znám i jako George Hunt Williamson, aby byl v tomto kruhu, pokud se tu objeví.

Ra: Já jsem Ra. Tyto entity nejsou v současnosti správně naladěny pro konkrétní práci kvůli vibračním zkreslením, jež nastala zase kvůli nedávnému nedostatku času/prostoru, který nazýváte zaneprázdněnost. Bylo by požadováno, aby entity strávily krátký čas v každém denním cyklu vaší planety v rozjímání. V budoucím času/prostoru ve vašem kontinuu budete žádáni, abyste se zeptali znovu.

Tato skupina je vysoce vyvážená k vibračním zkreslením nástroje, a to za prvé díky každodennímu kontaktu s nástrojem. Za druhé, díky kontaktu s nástrojem skrze období meditace. Za třetí, díky osobnímu zkreslení komplexu mysli/těla/ducha směrem k rozjímání, což v součtu způsobuje, že je tato skupina efektivní.

12.2 Tazatel: Děkuji vám. Navážu na předešlou relaci: zmínil jste, že orionští křižáci sem přišli v kočárech. Mohl byste jej popsat?

Ra: Já jsem Ra. Termín kočár je termín používaný mezi vašimi lidmi ve válečnictví. Toto je jeho význam. Tvar orionského plavidla je jedním z následujících: za prvé, má protáhlý vejcovitý tvar, plavidlo je tmavší než stříbrné, ale má kovový vzhled, pokud je viděno na světle. Za nedostatku světla vypadá v určitém smyslu jako červený nebo ohnivý.

Jiná plavidla jsou objekty ve tvaru malého disku přibližně dvanáct stop [asi 3,65 m] v průměru ve vašem [způsobu] měření, [dále] objekt ve tvaru krabice s přibližně čtyřicet stop [asi 12,19 m] dlouhou stranou ve vašem [způsobu] měření. Jiné plavidlo může nabýt požadovaného tvaru skrze mechanismus myšlenkové kontroly. Jsou zde různé komplexy civilizací, které pracují v rámci této skupiny. Některé jsou schopnější používat inteligentní nekonečno než jiné. Informace je velmi zřídka sdílená; proto se kočáry velmi liší ve tvaru a vzhledu.

12.3 Tazatel: Existuje nějaká snaha Konfederace zastavit sem příchod orionských kočárů?

Ra: Já jsem Ra. Na karanténu této planety je vynaloženo veškeré úsilí. Nicméně síť strážců, tak jako každý jiný vzor hlídky na jakékoli úrovni, nebrání v pronikání karanténou každé entitě, protože pokud je žádost učiněna ve světle/lásce, bude Zákon jednoty splněn s tichým souhlasem. Pokud není kvůli proklouznutí skrze síť učiněna žádost, pak dochází k proniknutí touto sítí.

12.4 Tazatel: Kdo podává tuto žádost?

Ra: Já jsem Ra. Váš dotaz je nejasný. Prosím přeformulujte.

12.5 Tazatel: Zcela jsem nerozuměl. Jak Konfederace zastavuje orionský kočár, aby neprocházel skrze karanténu? Jaké akce dělá…

Ra: Já jsem Ra. Existuje zde kontakt na úrovni světelné formy nebo bytosti světelného těla v závislosti na vibrační úrovni strážce. Tento rozmach strážců dosahuje na energetická pole Země, aby se pokusili si být vědomi přibližování se jakýchkoli entit. Entita, která se přibližuje, je zavolána ve jménu jednoho Stvořitele. Jakákoli entita takto zavolána je vykoupána v lásce/světlu a bude se ze svobodné vůle řídit karanténou díky síle Zákona jednoty.

12.6 Tazatel: Co by se stalo s entitou, kdyby se neřídila karanténou poté, co je zavolána?

Ra: Já jsem Ra. Neřídit se karanténou poté, co je volána na úrovni, o které mluvíte, by bylo ekvivalentní vašemu nezastavení se během chůze do pevné cihlové zdi.

12.7 Tazatel: Co by se této entitě stalo, kdyby toto udělala? Co by se stalo s jejím kočárem?

Ra: Já jsem Ra. Stvořitel je jedna bytost. Vibrační úroveň těch schopných dosáhnout hranic karantény je taková, že při pohledu na síť lásky/světla je nemožné tento zákon porušit. Tudíž se nestane nic. Žádný pokus není učiněn. Není zde žádná konfrontace. Jediné bytosti, které jsou schopné proniknout karanténou, jsou ty, které objevily okna nebo zkreslení v prostorových/časových kontinuích obklopujících energetická pole vaší planety. Přicházejí skrze tato okna. Tato okna jsou vzácná a nepředpověditelná.

12.8 Tazatel: Týká se to jevu, kterému říkáme „nálety UFO“, kde se zjeví velké množství objektů UFO jako v roce 1973?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

12.9 Tazatel: Dobře, potom je většina objektů UFO, která jsou viděna na naší obloze, ze skupiny Orionu?

Ra: Já jsem Ra. Mnozí z těch, které vidíte na vaší obloze, jsou ze skupiny Orionu. Posílají zprávy. Některé jsou přijaty těmi, kteří jsou orientovaní směrem ke službě ostatním. Tyto zprávy jsou pak pozměněny, aby byly přijatelné pro tyto entity, zatímco varují před nadcházejícími těžkostmi. Toto je nejvíc, co entity (pozn.: myšleno z Orionu) sloužící sobě samým mohou dělat, když se setkají s těmi (pozn.: ze Země), jejichž přáním je sloužit ostatním. Kontakty, které skupina [Orionu] považuje jako nejvíce nápomocné ve své věci, jsou ty kontakty vytvořené s entitami, které jsou orientované směrem ke službě sobě samým.

Existuje mnoho entit myšlenkové formy na vaší obloze, které jsou pozitivní povahy a jsou projekcemi Konfederace. Jiná pozorování [objektů UFO] jsou způsobena neúmyslnou vizualizací optickými mechanismy vašich lidí z vašich vlastních vládních zbraní.

12.10 Tazatel: Jaká to byla skupina, která kontaktovala Henryho Puhariche v Izraeli okolo roku 1972?

Ra: Já jsem Ra. Musíme se zdržet odpovědi na tento dotaz kvůli možnosti/pravděpodobnosti, že ten, kterého nazýváte Henry, bude číst tuto odpověď. To by způsobilo zkreslení v jeho budoucnosti. Je nezbytné, že každá bytost používá svobodné a úplné rozeznání od celistvého já, což je srdcem komplexu mysli/těla/ducha.

12.11 Tazatel: Platí toto také pro odpověď, kdo kontaktoval skupinu, ve které jsem původně byl, v roce 1962?

Ra: Já jsem Ra. Tento dotaz může být zodpovězen. Kontaktovaná skupina byla Konfederace.

12.12 Tazatel: Měli v té době nějaké ze svých plavidel v naší oblasti?

Ra: Já jsem Ra. Nebylo tam žádné plavidlo. Byla tam myšlenková forma.

12.13 Tazatel: Zmínil jste orionské křižáky, že když se dostanou skrze síť, předávají jak technické, tak netechnické informace. Víme, co myslíte technickými informacemi, ale jaké typy netechnických informací předávají těm, které kontaktují? Předpokládám správně, že je toto vše probíhá skrze telepatickou komunikaci?

Ra: Já jsem Ra. To je správně. Skrze telepatii je propagována filosofie Zákona jednoty se zkreslením služby sobě samým. V pokročilých skupinách se předávají rituály a cvičení a tyto byly poznamenány právě tak, jak entity orientované k službě ostatním poznamenaly propagovanou filosofii svých učitelů. Filosofie se týká služby manipulovat ostatními tak, že mohou prožívat službu směrem k ostatním, a tak se skrze tuto zkušenost stát schopnými ocenit službu sobě samým. Tyto entity se tak stanou orientované směrem ke službě sobě samým a na druhou stranu manipulují ostatními, takže oni pak mohou prožít zkušenost směrem k službě ostatních-já.

12.14 Tazatel: Bylo by toto počátkem toho, čemu říkáme černá magie?

Ra: Já jsem Ra. Toto je správně v jednom smyslu, nesprávně v jiném. Skupina Orionu pomohla takzvaně negativně orientovaným mezi vašimi komplexy mysli/těla/ducha. Tyto stejné entity by sebe spojovaly se službou sobě samým v každém případě a existuje zde mnoho [takových entit] ve vašich takzvaných vnitřních úrovních, které jsou negativně orientované, a proto dostupné jako vnitřní učitelé nebo průvodci a takzvaní držitelé určitých duší, které hledají toto zkreslení služby sobě.

12.15 Tazatel: Je možné pro entitu zde na Zemi, aby byla tak zmatená, že střídavě volá jak Konfederaci, tak skupinu Orionu, jeden po druhém, [neslyšitelné] zpátky k [neslyšitelné]?

Ra: Já jsem Ra. To je zcela možné pro nenaladěný kanál, jak nazýváte tuto službu, aby přijala jak pozitivní, tak negativní komunikace. Pokud je entita v základě svého zmatení orientována na službu ostatním, začne entita přijímat zprávy záhuby. Pokud je entita v základě komplexu bytí orientována směrem k službě sobě samé, začnou křižáci, pro které v tomto případě není nezbytné lhát, jednoduše předávat filosofii, kterou zde mají předat.

Mnoho z vašich takzvaných kontaktů mezi vašimi lidmi bylo zmatených a sebe-zničujících, protože kanály byly orientované směrem k službě ostatním, ale s touhou po důkazu byly otevřeny ke lživým informacím křižáků, kteří pak byli schopní neutralizovat efektivitu kanálu.

12.16 Tazatel: Je většina z těchto křižáků čtvrté úrovně?

Ra: Já jsem Ra. Většina je ze čtvrté úrovně. To je správně.

12.17 Tazatel: Objevuje se normálně jedinec ze čtvrté úrovně... nebo jsou pro nás normálně neviditelní?

Ra: Já jsem Ra. Použití slova „normální“ mate význam otázky. Nechte [ji] nás přeformulovat pro jasný význam. Čtvrtá úroveň není, z vlastní vůle, viditelná třetí úrovni. Je možné pro čtvrtou úroveň, aby byla viditelná. Nicméně není volbou entity čtvrté úrovně být viditelná kvůli nezbytnosti soustředění se na spíše obtížný vibrační komplex, který je třetí úrovně, jež prožíváte.

12.18 Tazatel: Jsou zde v současnosti nějací jedinci z Konfederace nebo Orionu žijící na Zemi námi viditelní a důležití v naší společnosti? Chodící mezi námi?

Ra: Já jsem Ra. Nejsou zde žádné entity ani jedné skupiny v současnosti chodící mezi vámi. Nicméně křižáci Orionu používají dva typy entit k dělání svých pobídek, řekněme. První typ je myšlenkové formy, druhý druhem robota.

12.19 Tazatel: Mohl byste popsat robota?

Ra: Já jsem Ra. Robot může vypadat jako jakákoli jiná bytost. Je to konstrukt.

12.20 Tazatel: Je robot to, co je normálně nazýváno „Muži v černém“?

Ra: Já jsem Ra. To je nesprávně.

12.21 Tazatel: Kdo jsou Muži v černém?

Ra: Já jsem Ra. Muži v černém jsou typy entity myšlenkové formy, které mají nějaké bytí k jejich složení (make-upu). Mají určité dané fyzické charakteristiky. Nicméně jejich pravá vibrační povaha je bez vibračních charakteristik třetí úrovně, a proto jsou schopní se materializovat a de-materializovat, kdykoliv je to nutné.

12.22 Tazatel: Jsou tedy všichni z těchto Mužů v černém používáni orionskými křižáky?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

12.23 Tazatel: Pokud by mě jeden navštívil a já bych jej chytil a zamkl ve skříni, mohl bych ho [tam] nechat nebo by zmizel?

Ra: Já jsem Ra. To záleží, který typ entity byste chytil. Jste nejspíše schopen vnímat konstrukt. Konstrukt může být ponechán na krátkou dobu, ačkoliv mají tyto konstrukty schopnost zmizet. Naprogramování na těchto konstruktech je nicméně ztěžuje vzdáleně ovládat. Nebyl byste schopen se utkat s entitou myšlenkové formy typu Mužů v černém, jak je nazýváte.

12.24 Tazatel: Bylo by to proti Zákonu jednoty a dělal bych chybu chytáním těchto entit?

Ra: Já jsem Ra. Pod Zákonem jednoty nejsou žádné chyby.

12.25 Tazatel: Chci říci, že bych byl polarizovaný více k službě sobě samému nebo směrem k službě ostatním, když bych dělal tento čin zamykání myšlenkové formy nebo konstruktu?

Ra: Já jsem Ra. Můžete zvážit tuto otázku sám. My Zákon jednoty interpretujeme, ale ne ve smyslu dávání rad.

12.26 Tazatel: Děkuji vám. Dobře, mluvil jste o Poutnících. Kdo jsou Poutníci? Odkud pocházejí?

Ra: Já jsem Ra. Představte si, chcete-li, písky vašich pobřeží. Tak bezpočetné jako zrnka písku jsou zdroje inteligentního nekonečna. Když dosáhne společenský paměťový komplex úplného porozumění svého přání, může dojít k závěru, že jeho přáním je služba ostatním se zkreslením směrem k chycení natažené ruky, obrazně řečeno, každé entity, která volá o pomoc. Tyto entity, které můžete nazývat Bratři a Sestry zármutku, směřují směrem k tomuto volání zármutku. Tyto entity jsou ze všech koutů nekonečného stvoření a jsou k sobě svázány touhou sloužit v tomto zkreslení.

12.27 Tazatel: Kolik jich je nyní inkarnovaných na Zemi?

Ra: Já jsem Ra. Počet je přibližný díky velkému příchodu těch v této době narozených, a to kvůli intenzivní potřebě rozjasnit planetární vibraci, a tak pomoci při sklizni. Počet se blíží k šedesáti pěti milionům.

12.28 Tazatel: Je většina z nich čtvrté úrovně? Z jaké úrovně pocházejí?

Ra: Já jsem Ra. Několik jich tu je ze čtvrté úrovně. Největší počet Poutníků, jak je nazýváte, je ze šesté úrovně. Touha sloužit musí být zkreslena směrem k velké čistotě mysli a tomu, co můžete nazvat udatností nebo odvahou v závislosti na úsudku vašeho komplexu zkreslení. Výzva/nebezpečí Poutníka spočívá v tom, že zapomene na svou misi, stane se karmicky zapojeným, a tudíž smeten do víru, ze kterého se inkarnoval, a tím pomohl destrukci.*

12.29 Tazatel: Co by mohla jedna z těchto entit udělat, aby se stala karmicky zapojenou? Mohl byste nám dát příklad?

Ra: Já jsem Ra. Entita, která jedná vědomě nemilujícím způsobem při práci s ostatními bytostmi, se může stát karmicky zapojenou.

12.30 Tazatel: Právě mě napadla myšlenka. Mají někteří z těchto Poutníků fyzické indispozice v této situaci na Zemi?

Ra: Já jsem Ra. Díky extrémní různorodosti mezi vibračními zkresleními třetí úrovně a těch z hustších úrovní, chcete-li, je pro Poutníky pravidlem nějaká forma hendikepu, obtíže nebo pocitu odcizení, které je závažné. Nejběžnější z těchto obtíží jsou pocit odcizení, reakce proti planetární vibraci osobními poruchami, jak byste je nazvali, a obtíže tělesného komplexu vykazující problémy s přizpůsobením se planetárním vibracím jako jsou alergie, jak byste je nazvali.

12.31 Tazatel: Existuje pro tyto entity nějaký nejlepší způsob vyléčení sebe sama nebo jejich fyzických obtíží?

Ra: Já jsem Ra. Toto bude poslední úplná otázka tohoto času/prostoru.

Samo léčící zkreslení je uskutečněné skrze poznání, že inteligentního nekonečno spočívá uvnitř sebe sama. Toto je určitým způsobem blokováno v těch, kteří nejsou dokonale v rovnováze v rámci komplexu těla. Zablokování se liší od entity k entitě. Je zapotřebí vědomé povědomí duševní povahy reality, chcete-li, a souvztažné vlévání této reality do jednotlivého komplexu mysli/těla/ducha, aby probíhalo léčení.

Použijeme tento nástroj jako příklad. Části jeho obtíží, jak nazýváte tento komplex zkreslení, jejichž rovnováha může být zdokonalena, jsou způsobeny primárně zablokováním indigového paprsku nebo energetického centra šišinky (epifýzy). Toto centrum přijímá inteligentní energii ze všech zákonných zdrojů uvnitř jednoho Stvoření; to jest zákonných uvnitř tohoto zkreslení nebo iluze třetí úrovně. Pokud zde není žádné zablokování, jsou tyto energie vlity nebo vtečeny dovnitř komplexu mysli/těla/ducha a zdokonalují moment za momentem komplex těla jednotlivce.

Tento nástroj také prožívá určité zkreslení energetického centra zeleného paprsku, které můžete nazvat srdečním centrem. To je až příliš otevřeno díky zkreslení intenzivní touhy na části tohoto komplexu mysli/těla/ducha směrem ke službě ostatním, nebo jak byste to mohli nazvat, k všeobecné lásce. Proto se tato entita obětuje bez ohledu na svoje rezervy ve zkreslení komplexu mysli/těla/ducha v souvislosti s tím, co nazýváte silou nebo energií. Zkreslení je primárně kvůli zablokování indigového paprsku. Jak jsme řekli dříve, zkreslení v nepochopení nástroje zodpovědného za toto zablokování je základní orientace směrem k víře v nehodnotnost. Zkreslení nehodnotnosti blokuje volný tok inteligentní energie.

Sedmý neboli fialový paprsek je nenarušený, nejedná se pouze o energetický receptor, ale o celkový součet vibračního stupně jednotlivce. Ostatní energetická centra jsou také docela čistá. V tomto případě je řešením pro léčení činnost, která uvádí do praxe mírumilovné pochopení ve zkreslení pokory, že entita je jednou spolu se Stvořitelem, a proto zdokonalenou a ne oddělenou. V každém případě to, co byste nazvali špatným zdravotním stavem, je jedno nebo více blokovaných energetických center. Inteligence komplexu mysli/těla/ducha potřebuje být tedy upozorněna buď sebou jako léčitelem, nebo katalyzátorem jiného léčitele, jak jsme řekli dříve.

Je zde krátká otázka předtím, než zavřeme tuto relaci?

12.32 Tazatel: Je pro vás možné nám říct, zda kdokoliv z nás tří jsou Poutníci nebo jimi byli?

Ra: Já jsem Ra. Během skenování každého z přítomných komplexů myslí/těl/duchů nalézáme již úplné ujištění této skutečnosti, a proto nenacházíme žádnou újmu rekapitulace této skutečnosti. Každý z přítomných je Poutníkem následujícím misi, pokud si přejete.

12.33 Tazatel: Děkuji vám. Je zde něco, co můžeme udělat, aby byl nástroj více v pohodlí?

Ra: Já jsem Ra. Prosíme vás zarovnat objekt, na kterém se symboly nacházejí. Není to významné zkreslení pro jednu relaci, ale shledáte skrze měření celkového shromáždění, že odpočívadlo je jedna celá čtyři stupně [1,4°] od správného zarovnání, odpočívadlo dalšího půl stupně [0,5°] od správné orientace. Nedělejte si s tímto přehnané starosti v současném bodě prostoru/času, ale nedovolte těmto zkreslením, aby zůstala po dlouhou dobu, nebo bude kontakt postupně narušen.

Já jsem Ra. Zanechávám vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Jděte vpřed s radostí, v síle a míru jednoho Stvořitele. Adonai.

13 ⇒

⇐ 11

Zpět na začátek

Ra kontakt knihy © 2018 L/L Research a Tobey Wheelock.
Tyto stránky © 2003–2024 Tobey Wheelock.

Otázky? Komentáře? Napište mi na tw @ law of one tečka info.

Schovat reklamy