4 ⇒

⇐ 2

Zákon jednoty Relace 3

Hide menu

21. ledna, 1981

3.0 Ra: Já jsem Ra. Zdravím vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Nyní s vámi komunikuji.

3.1 Tazatel: Moje první otázka zní: provedli jsme správně rituál pro zahájení komunikace?

Ra: Já jsem Ra. Postavení artefaktů navržených k vyvážení nástroje by mělo být u hlavy nástroje kvůli co nejmenšímu efektu zkreslení. Zbytek zahájení tohoto rituálu je docela přijatelný pro ty, kteří chtějí sloužit. Jinak by s tím související vyzdvižení komplexit mysli nemělo patřičný efekt.

Nabádáme vás, abyste se chránili před těmi, kteří si nepřejí především sloužit ostatním, před jejich účastí v zahájení (komunikace), nebo propůjčení jejich zkreslení komplexu mysli/těla/duše v jakékoliv relaci, protože pak bychom nebyli schopní správně spojit svá zkreslení s těmi tohoto nástroje.

3.2 Tazatel: Mám nyní přemístit Bibli, svíčku a kadidlo?

Ra: Já jsem Ra. To by bylo vhodné.

3.3 Tazatel: [Po přemístění předmětů.] Je to tak správně umístěné?

Ra: Já jsem Ra. Prosím upravte úhel kadidla tak, aby byl kolmý k rovině dvacet stupňů na severovýchod.

3.4 Tazatel: [Po korekci.] Je toto uspokojující?

Ra: Prosím proveďte doladění podle zraku. Vysvětlíme proces, kterým se toto stává významným vyrovnáváním zkreslení.

Kadidlo působí jako budič pro fyzické tělo nástroje, symbolizuje jeho lidskost. Proto je tedy nutné cítit závan kouře relativně pod tím samým úhlem, jako nástroj vnímá otevřenou Bibli, vyváženou zapálenou svící symbolizující lásku/světlo a světlo/lásku, a tudíž dává mentální a emocionální, jak můžeme nazvat, komplexu zkreslení nástroje, smysl ráje a pokoje, který hledá. Takto vybuzený od nejnižšího k nejvyššímu se nástroj stává vyváženým a neunaví se.

Vážíme si vašeho zájmu, neboť to umožňuje našemu vyučování/učení pokračovat snadněji.

3.5 Tazatel: Zdá se vše nyní správně uspořádané?

Ra: Hodnotím, že je to v mezích akceptovatelnosti.

3.6 Tazatel: V poslední relaci jsme měli dvě otázky, které jsme si šetřili pro tuto relaci: jedna souvisí s možným pyramidionem Velké pyramidy* v Gíze, další s tím, jak jste přemisťovali těžké kameny. Vím, že tyto otázky nejsou důležité vzhledem k Zákonu jednoty, ale dle mého názoru, který můžete opravit, by toto mohlo být jednoduchým úvodem pro čtenáře materiálu. Jsme za váš kontakt velmi vděční a rozhodně jsme otevřeni návrhu, jak bychom měli pokračovat. Toto je pouze můj odhad.

Ra: Já jsem Ra. Nebudu navrhovat správnou sérii otázek. Toto je vaše výsadní právo jako svobodného agenta Zákona jednoty, který se naučil/pochopil, že náš komplex společenské paměti nemůže účinně rozpoznat zkreslení společenského komplexu mysli/těla/ducha vašich lidí. Přejeme si nyní naplnit naši vyučovací/učící čest/odpovědnost zodpovězením otázky. Toto jediné bude stačit, protože nemůžeme proniknout do hlubin komplexů zkreslení, které infikovaly vaše lidi.

První otázkou je tedy pyramidion. Iterujeme nedůležitost takových dat.

Takzvaná Velká pyramida měla dva pyramidiony. Jeden byl podle našeho návrhu a byl z menších a pečlivě uspořádaných kusů materiálu, který na vaší planetě nazýváte „žula”. Toto bylo vybráno pro krystalické vlastnosti a pro správné proudění vaší atmosféry přes typ komínu, jak byste to mohli nazvat.

V době, kdy jsme jako lidé opustili vaši úroveň, byl originál odstraněn a nahrazen drahocennějším kamenem. Ten byl částečně ze zlatého materiálu. To vůbec nezměnilo vlastnosti pyramidy, jak byste nazvali, a bylo to zkreslení způsobené přáním nemnohých, kteří dali příkaz využívat strukturu pouze jako královské místo.

Přejete si ptát se dále na tuto první otázku?

3.7 Tazatel: Co myslíte tím komínem? Jaký byl jeho specifický účel?

Ra: Existuje správné proudění atmosféry, která i když málo, větrá celou strukturu. Toto bylo navrženo jako systém proudění vzduchu ve vzduchových šachtách, jak by je nástroj nazval, které byly umístěné tak, aby byl přítomný čerstvý vzduch bez jakéhokoliv narušení nebo průvanu.

3.8 Tazatel: Jak byly kameny přemísťovány?

Ra: Já jsem Ra. Musíte si představit aktivitu uvnitř všeho, co je stvořeno. Ta energie je, i když konečná, velmi velká v porovnání s pochopením/zkreslením vašimi lidmi. Toto je očividně známo vašim lidem, ale jen málo uváženo.

Tato energie je inteligentní. Je hierarchická. Podobně jako váš komplex mysli/těla/ducha sídlí v hierarchii schránek, a udržuje si tudíž obal, nebo tvar, nebo pole a inteligenci každého vyššího inteligentního nebo vyváženého těla, a tak se chová i každý atom v materiálu jako je kámen. Když někdo dokáže k takové inteligenci mluvit, je potom konečná energie fyzického nebo chemického těla kamene spojena s tou nekonečnou silou, která sídlí v lépe vyladěných tělech, ať už lidských nebo kamenných.

S uskutečněním tohoto spojení může být zadán požadavek. Inteligence nekonečné kamenitosti komunikuje se svou fyzickou schránkou, a tak může být chtěné štěpení a přemísťování uskutečněno skrze přesun energetického pole kamenitosti z konečnosti do dimenze, kterou můžeme pro zjednodušení pojmenovat nekonečno.

Tímto způsobem je požadavek uskutečněn díky spolupráci nekonečného pochopení Stvořitele, který přebývá v živém kameni. Toto je ovšem mechanismus, kterým jsou uskutečněny mnohé věci mimo rámec vašeho chápání způsobů fyzické analýzy akce na dálku.

3.9 Tazatel: To mi připomíná, jak se říká, že kdybys měl dostatek víry, můžeš říci hoře, aby se pohnula, a ona se pohne. Předpokládám, že je to podobné tomu, co říkáte, předpokládám, že když jste si plně vědomi Zákona jednoty, jste schopní takové věci konat. Je to tak správně?

Ra: Já jsem Ra. Vibrační zkreslení zvuku „víra” je asi jednou z překážek mezi tím, co můžeme nazvat cestou nekonečna a konečným dokazováním/chápáním.

Máte přesně pravdu ve vašem chápání shody víry a inteligentní nekonečnosti, nicméně jedno je výraz duchovní a druhé je podobnější pojmovému zkreslení těch, kteří hledají s metrem a perem.

3.10 Tazatel: Potom tedy když je jedinec plně informován s ohledem na Zákon jednoty a žije podle Zákona jednoty, bylo by takové postavení pyramidy přímo myslí běžné. Rozumím tomu správně?

Ra: Já jsem Ra. Nemáte pravdu v tom, že existuje rozdíl mezi jedincovou silou skrze Zákon jednoty a kombinovaným chápáním Zákona jednoty komplexem společenské paměti mysli/těla/ducha.

V prvním případě jeden jedinec, očištěný od všech chyb, může pohnout horou. V případě hromadného chápání jednoty každý jedinec může obsahovat přijatelné množství zkreslení, a přesto může hromadná mysl pohnout horou. Pokrok je obvykle na základě znalosti, kterou nyní hledáte k dimenzi porozumění, která je zastřešena zákony lásky a která hledá zákony světla. Ti, kdo vibrují v Zákoně světla, vyhledávají Zákon jednoty. Ti, kdo vibrují v Zákoně jednoty, vyhledávají Zákon věčnosti.

Nemůžeme mluvit o tom, co je dále za rozpuštěním jednotného já s tím vším, co je, protože stále ještě hledáváme být vším, co je a stále ještě jsme Ra. A tak naše cesty pokračují.

3.11 Tazatel: Pyramida byla tedy postavena společnou akcí mnoha vašich lidí?

Ra: Já jsem Ra. Pyramidy, které jsme vymysleli/postavili, byly zkonstruované z myšlenkových forem stvořených naším komplexem společenské paměti.

3.12 Tazatel: Byl tedy pak kámen spíše stvořen myšlením, než odněkud přesunut? Je to tak správně?

Ra: Já jsem Ra. Postavili jsme tzv. Velkou pyramidu věčným kamenem. Ostatní pyramidy byly postaveny kamenem, který byl dopraven z jednoho místa na jiné.

3.13 Tazatel: Co je věčný kámen?

Ra: Já jsem Ra. Pokud chápete koncept myšlenkových forem, zjistíte, že myšlenkové formy jsou pravidelnější ve svých zkresleních než energetická pole vytvořená materiály v kamenech, které byly z formy myšlenky do konečné energie a pro bytí vytvořeny ve vašem, řekněme zkresleném obrazu úrovně myšlenkové formy.

Můžeme vám pomoci jinou odpovědí?

3.14 Tazatel: Toto je celkem triviální, ale zajímá mne, proč byla pyramida postavena z mnoha bloků místo toho, aby byla celá vytvořená naráz, z jednoho kusu?

Ra: Já jsem Ra. Existuje zákon, který je podle našeho názoru jedním z nejdůležitějších prvotních zkreslení Zákona jednoty. Tím je Zákon zmatení. Vy ho nazýváte Zákonem svobodné vůle.

Přáli jsme si vytvořit nástroj na léčení, nebo co nejlépe fungující poměr časového/prostorového komplexu. Nicméně jsme si nepřáli, abychom záhadu nechali odhalit lidmi tak, abychom se stali uctívanými jako stavitelé záhadných pyramid. Tudíž se zdá jako postavená a ne myšlená.

3.15 Tazatel: Dobře, mluvíte tedy o pyramidě, obzvláště Velké pyramidě, předpokládám, hlavně jako o uzdravovacím nástroji a také o ní mluvíte jako o nástroji pro zasvěcení. Jsou to ty stejné koncepty?

Ra: Jsou součástí jednoho komplexu lásky/světla záměru/sdílení. Aby byly léčivé aspekty náležitě využity, bylo důležité mít vyčištěný a oddaný kanál nebo budič pro proudění lásky/světla nekonečného Stvořitele, tudíž zasvěcovací metoda byla nezbytná pro přípravu mysli, těla a ducha pro službu ve Stvořitelově práci. Tyto dvě věci jsou integrální.

3.16 Tazatel: Má tvar pyramidy zásadní vliv… jedná se o klíčovou funkci na proces zasvěcení?

Ra: To je obsáhlá otázka. Cítíme, že začneme žádostí o zhodnocení a další dotaz v pozdější relaci.

Pro začátek. Pyramida má dvě hlavní funkce vzhledem k zasvěcovacím procedurám. Jedna z nich má co do činění s tělem. Než může být tělo zasvěceno, musí být zasvěcená mysl. To je bod, v němž je mnoho adeptů vašeho současného cyklu ve svých komplexech mysli/těla/ducha zkreslených.

Když je objeven charakter a osobnost, které jsou pravou identitou mysli, musí být pak tělo známo v každém směru. Proto je třeba různé funkce těla znát a ovládat s odstupem. Potom první použití pyramidy znamená jít do pyramidy za účelem deprivace smyslových vjemů tak, aby mohlo tělo takříkajíc zemřít a započít nový život.

V této chvíli doporučujeme položit nezbytné otázky a rychle ukončit tuto relaci. Máte v tomto času/prostoru otázku?

3.17 Tazatel: Jedinou otázkou je, jestli jsme něco neudělali špatně nebo jestli něco můžeme udělat, aby byl nástroj ve větší pohodě?

Ra: Provádíme vyšetření tohoto nástroje.

Tomuto nástroji tato opatření velmi pomohla. Doporučujeme pouze věnovat pozornost krku, který se zdá v tomto těle/zkreslení zkresleným v oblasti síly/slabosti. Více podpory by tak oblasti krku pomohlo.

3.18 Tazatel: Měla by pít vodu z kalichu za její hlavou potom, co ho nabijeme, nebo máme použít jinou sklenici vody?

Ra: Tento a pouze tento kalich je nejprospěšnější, neboť panenský materiál, který žije v kalichu, přijme, udrží a reaguje na vibraci lásky aktivovanou vaším bytím.

Já jsem Ra. Nyní zanechám tuto skupinu s radostí v síle a míru jednoho Stvořitele. Adonai.

4 ⇒

⇐ 2

Zpět na začátek

Ra kontakt knihy © 2018 L/L Research a Tobey Wheelock.
Tyto stránky © 2003–2024 Tobey Wheelock.

Otázky? Komentáře? Napište mi na tw @ law of one tečka info.

Schovat reklamy