62 ⇒

⇐ 60

Zákon jednoty Relace 61

Hide menu

8. července, 1981

61.0 Ra: Já jsem Ra. Zdravím vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Nyní komunikujeme.

61.1 Tazatel: Mohl byste mi naznačit kondici nástroje?

Ra: Já jsem Ra. Životní energie tohoto nástroje se zlepšují. Zkreslení fyzického komplexu jsou v tomto prostoru/času zřetelné a nastává pokles energií fyzického komplexu.

61.2 Tazatel: Existuje cokoliv významného, co by mohl nástroj udělat, aby zlepšil fyzický stav?

Ra: Já jsem Ra. Tento nástroj má dva faktory, které ovlivňují jeho zkreslení těla. Toto je běžné mezi všemi, kteří ve svém stáří vibrace dosáhli úrovně zeleného paprsku ve svých komplexech vibrací vědomí.

První jsou dané vtoky, které se předvídatelným způsobem liší od cyklu k cyklu. Pro tuto konkrétní entitu cyklické komplexy v tomto bodě prostoru/času nejsou příznivé kvůli její úrovně fyzické energie.

Druhý důsledek stavu je to, který můžeme nazvat stupněm mentální efektivity při použití katalyzátoru, který je poskytnut zvláště pro učení naprogramovaných lekcí a obecně lekcí lásky.

Oproti některým entitám má tento nástroj další zkreslení díky užití před-inkarnačních okolností.

61.3 Tazatel: Můžete rozvést, co jste mysleli „cyklickými vtoky energie“?

Ra: Já jsem Ra. Existují čtyři typy cyklů, které jsou dány v momentě vstupu do inkarnace. Navíc existují více kosmické a méně pravidelné vtoky, které čas od času ovlivňují citlivý komplex mysli/těla/ducha. Tyto čtyři rytmy jsou do určité míry mezi vašimi lidmi známy a jsou nazývány jako biorytmy.

Existuje čtvrtý cyklus, který můžeme nazvat cyklus magické brány adepta nebo [cyklus] ducha. Jedná se o cyklus, který je dokončen v přibližně osmnácti vašich denních cyklech.

Kosmické vzory jsou také funkcí momentu inkarnačního vstupu a týkají se vašeho satelitu zvaného Měsíc, vašich planet této galaxie, galaktického slunce a v některých případech vtoků z hlavních galaktických bodů energetického toku.*

61.4 Tazatel: Bylo by nápomocné nakreslit pro nástroj cykly a pokusit se mít tyto relace v nejvhodnější době s ohledem na cyklus?

Ra: Já jsem Ra. Na tuto konkrétní otázku nemáme odpověď.

Může být poznamenáno, že tři z této triády nesou v této energii vzor, jež je Ra. Proto je každý vstup energie této triády hoden pozornosti.

Můžeme říci, že zatímco tyto systémy informací jsou zajímavé, jsou vlivné jen do té míry, pokud entita nebo entity zcela efektivně nevyužily katalyzátor, a tudíž namísto přijetí, řekněme, negativních nebo úpadkových okamžiků nebo dob bez patřičné pozornosti, mají zkreslení směrem k zachování těchto zkreslení, aby nevyužitý katalyzátor použily.

Je třeba poznamenat, že psychický útok na tuto entitu pokračuje, ačkoliv je momentálně efektivní pouze pro fyzické zkreslení směrem k diskomfortu.

61.5 Tazatel: Existuje nějaký způsob, jímž můžeme jako jednotka něco udělat, abychom zredukovali účinek psychického útoku na nástroj a optimalizovat tak příležitost komunikace?

Ra: Já jsem Ra. Předali jsme vám informace týkající se toho, jak tomuto konkrétnímu komplexu mysli/těla/ducha pomoci. Dle našeho skromného názoru, je každý s každým v této konkrétní iluzi třetí úrovně a v tomto bodě prostoru/času v mimořádné harmonii.

61.6 Tazatel: Chci se zeptat na několik otázek, které měl Jim ohledně léčebných cvičení. První otázkou je, co v léčebném cvičení týkajícím se těla myslíte disciplínou těla, která má co do činění s vyvážením mezi láskou a moudrostí při používání těla v jeho přirozených funkcích?

Ra: Já jsem Ra. Kvůli tomu, jak tento nástroj používá přenesenou energii, budeme mluvit stručněji než obvykle. Proto žádáme o další dotazy, pokud nebude naše odpověď dostačující.

Komplex těla má přirozené funkce. Mnohé z nich souvisí s nemanifestovaným já a obvykle je není třeba vyvažovat.

Existují přirozené funkce, které souvisí s jiným já. Patří k nim dotýkání, milování, sexuální život a chvíle, kdy touží po společnosti druhého, aby bojovalo s typem osamělosti, která je přirozenou funkcí těla, na rozdíl od typů osamělosti, které se týkají komplexu mysli/emocí nebo ducha.

Když lze tyto přirozené funkce pozorovat v každodenním životě, lze je zkoumat, aby bylo možné pozorovat lásku k sobě a lásku k druhému já v porovnání s moudrostí týkající se používání přirozených funkcí. U většiny vašich lidí lze v tomto procesu vyvažování prozkoumat mnoho fantazií a zbloudilých myšlenek.

Rovněž je třeba vyvážit odstup od potřeby těchto přirozených funkcí ve vztahu k druhému já. Na jedné straně je nadbytek lásky. Je třeba určit, zda se jedná o lásku k sobě samému nebo k druhému já, případně k obojímu. Na druhé straně existuje nadměrná vyváženost vůči moudrosti.

Je dobré znát komplex těla tak, aby byl spojencem, vyváženým a připraveným k jasnému použití jako nástroj; neboť každá tělesná funkce může být použita ve vyšších a vyšších, chcete-li, energetických komplexech s jiným já.

Bez ohledu na to, o jaké chování se jedná, je důležitým vyvažováním pochopení každé interakce na této úrovni s druhými já, takže ať už je vyváženost láska/moudrost nebo moudrost/láska, druhé já je vnímáno vlastním já ve vyvážené konfiguraci, a tak je já uvolněno pro další práci.

61.7 Tazatel: Druhá otázka: můžete uvést příklad, jak pocity ovlivňují části těla a vnímání těla?

Ra: Já jsem Ra. Je téměř nemožné mluvit o těchto mechanismech obecně, protože každá entita s patřičným stářím [vibrace] má své vlastní naprogramování. O méně uvědomělých entitách můžeme říci, že spojení se často bude zdát náhodné, protože vyšší já pokračuje v produkování katalyzátoru, dokud nedojde k předpojatosti. U každého naprogramovaného jedince jsou citlivosti mnohem intenzivnější, a jak jsme již řekli, ten katalyzátor, který není plně využit myslí a duchem, je předán tělu.

Proto můžete u této entity pozorovat znecitlivění paží a rukou, které znamená, že se tato entita nedokáže vzdát ztráty kontroly nad životem. Toto drama se tedy odehrává v komplexu fyzického zkreslení.

U tazatele můžeme vidět touhu nenést náklad, který nese, danou jako fyzický projev bolestivosti těch svalů, které k nošení používá. To, co je skutečně třeba nést, je před inkarnační zodpovědnost, která se zdá být velmi nepohodlná.

V případě zapisovatele vidíme únavu a otupělost pocitů vyplývající z nedostatku používání katalyzátoru určeného k zcitlivění této entity na poměrně značný příliv neznámých komplexů zkreslení na mentální/emocionální a duchovní úrovni. Jakmile se otupělost z vyšších nebo citlivějších komplexů odstraní, zmizí i zkreslení komplexu těla. To platí i pro zbylé příklady.

V tuto chvíli bychom poznamenali, že zcela efektivní využití katalyzátoru je ve vaší rovině velmi vzácné.

61.8 Tazatel: Můžete mi říct, jak nám můžete vzhledem k prvnímu zkreslení neboli Zákonu zmatení předat informaci, jako je tato?

Ra: Já jsem Ra. Každý z nich si je této informace již vědom.

Každý další čtenář může z této diskuse vyčíst podstatu významu, aniž by se zajímal o zdroje příkladů. Kdyby si každý nebyl plně vědom těchto odpovědí, nemohli bychom promluvit.

Je zajímavé, že v mnoha svých dotazech žádáte spíše o potvrzení než o informace. To je pro nás přijatelné.

61.9 Tazatel: To podle mě objasňuje smysl fyzické inkarnace. A tím je dospět prostřednictvím vlastních myšlenkových procesů k přesvědčení o řešení problémů a pochopení v naprosto nezaujaté nebo zcela svobodné situaci bez jakéhokoli důkazu nebo čehokoli, co byste považovali za důkaz – důkaz je samo o sobě velmi slabé slovo. Můžete můj koncept rozvinout?

Ra: Já jsem Ra. Váš názor je výstižný, i když poněkud zmatený ve spojení svobody vyjádřené subjektivním poznáním a svobody vyjádřené subjektivním přijetím. Mezi těmito dvěma [skutečnostmi] existuje významný rozdíl.

Toto není dimenze poznání, a to ani subjektivního, kvůli nedostatku přehledu o kosmických a jiných vtocích, které ovlivňují každou situaci, jež vytváří katalyzátor. Subjektivní přijetí toho, co v daném okamžiku je, a nalezení lásky v tomto okamžiku je větší svobodou.

To, čemu se říká subjektivní poznání bez důkazů, je do jisté míry chabým přítelem, protože bez ohledu na množství získaných informací se budou vyskytovat anomálie způsobené zkreslením, které tvoří třetí úroveň.

61.10 Tazatel: Dobře. Třetí otázka, kterou mám, je, zda byste mohl uvést příklady tělesné polarity?

Ra: Já jsem Ra. V těle existuje mnoho polarit, které souvisejí s vyvažováním energetických center různých těl nemanifestované entity. Tyto polarity je dobré zkoumat pro práci v oblasti léčení.

Každá entita je samozřejmě potenciální polarizovanou částí jiného já.

61.11 Tazatel: Zde se píše, že správným cvičením pro vyvážení všech tělesných vjemů by měla být nějaká forma nečinnosti, například meditace nebo rozjímání. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je z velké části nesprávně. Vyvažování vyžaduje meditativní stav, aby mohlo být provedeno. Vyvažování pocitů však souvisí s analýzou pocitů se zvláštním zřetelem k jakémukoli nevyváženému příklonu mezi láskou a moudrostí nebo pozitivním a negativním. Pak je tomu, co ve vyváženém vjemu chybí, jako při každém vyvažování, dovoleno vstoupit do bytosti poté, co je vjem zapamatován a vybaven v takových detailech, že zahltí smysly.

61.12 Tazatel: Můžete mi říci, proč je důležité, aby bylo příslušenství a další věci tak pečlivě vyrovnány vzhledem k nástroji, a proč jen malé zvlnění prostěradla u nástroje způsobuje problém s příjmem Ra?

Ra: Já jsem Ra. Můžeme se pokusit o vysvětlení. Tento kontakt je úzkopásmový. Nástroj je velice citlivý. Máme proto do něj dobrý vstup a můžeme jej využít na stále uspokojivější úrovni.

Nicméně stav transu není, řekněme, stavem, který by byl pro tento nástroj bez úhony. Proto musí být prostor nad vstupem do komplexu těla tohoto nástroje čistý, aby se zabránilo nepříjemným pocitům nástroje, zejména při jeho opětovném vstupu do komplexu těla.

Příslušenství poskytuje nástroji smyslové vjemy a mentální vizualizaci, které napomáhají začátku transu. Jejich pečlivé sladění je pro energizující skupinu důležité v tom smyslu, že této podpůrné skupině připomíná, že je čas na práci.

Rituální chování jsou spouštěčem mnoha energií podpůrné skupiny. Možná jste si všimli, že se při relacích používá více energie, protože jejich počet se zvýšil, v důsledku dlouhodobého, řekněme, účinku těchto rituálních akcí.

Jiné skupině by to nepomohlo, protože to bylo navrženo pro tento konkrétní systém komplexů mysli/těla/ducha a zejména pro tento nástroj.

Je zde dostatek přenesené energie pro jeden další delší dotaz. Nechceme tento nástroj vyčerpat.

61.13 Tazatel: Dobře, pak se zeptám na tohle. Mohl byste nám říci, k čemu slouží čelní mozkové laloky a jaké podmínky jsou nutné pro jejich aktivaci?

Ra: Já jsem Ra. Čelní mozkové laloky budou mít, řekněme, daleko více použití ve čtvrté úrovni.

Primárním mentálním/emocionálním stavem této velké oblasti takzvaného mozku je radost neboli láska ve svém tvůrčím smyslu. Energie, o nichž jsme hovořili v souvislosti s pyramidami – veškeré léčení, učení, vytváření a nabíjení energií – se tedy nacházejí v této oblasti. Této oblasti se dotýká adept. Je to oblast, která prostřednictvím kmene a kořene mysli navazuje kontakt s inteligentní energií a skrze tuto bránu s inteligentním nekonečnem.

Máte nějaké dotazy, než opustíme tento nástroj?

61.14 Tazatel: Můžeme udělat něco pro to, aby byl nástroj více v pohodlí nebo aby se zlepšil kontakt?

Ra: Já jsem Ra. Tento nástroj je poněkud zkreslený, ale každý si vede dobře. Jste svědomití. Děkujeme vám, že nadále sledujete nastavení, a žádáme vás, abyste na každé úrovni byli i nadále takto pečliví, jelikož to udrží kontakt.

Já jsem Ra. Opouštím vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Jděte vpřed, přátelé, radujíce se ze síly a míru jednoho nekonečného Stvořitele. Adonai.

62 ⇒

⇐ 60

Zpět na začátek

Ra kontakt knihy © 2018 L/L Research a Tobey Wheelock.
Tyto stránky © 2003–2024 Tobey Wheelock.

Otázky? Komentáře? Napište mi na tw @ law of one tečka info.

Schovat reklamy