20 ⇒

⇐ 18

Zákon jednoty Relace 19

Hide menu

8. února, 1981

19.0 Ra: Já jsem Ra. Vítám vás v lásce a světle nekonečného Stvořitele. Nyní komunikujeme.

19.1 Tazatel: Přemýšlel jsem nad obsahem této knihy a přečtu to, na co jsem myslel. V této komunikaci se zajímáme o vývoj mysli, těla a ducha. Rád bych skrze tázání plně popsal mechanismus evoluce za účelem dovolit těm jedincům, které to zajímá, se účastnit své vlastní evoluce. Zdá se mi, že dobrým místem pro začátek by byl přechod z druhé do třetí úrovně, pak detailně vyšetřit evoluci entit třetí úrovně na Zemi, a přitom dávat zvláštní pozor na mechanismy, které pomáhají nebo brání této evoluci. To je mým záměrem pro směr této probíhající relace. Doufám, že je to správný směr.

Co bych rád věděl jako první je, zda všechny entity přecházejí z druhé do třetí úrovně nebo zda existují entity, které nikdy tímto přechodem neprošly?

Ra: Já jsem Ra. Vaše otázka předpokládá porozumění kontinua prostoru/času inteligentní energie, která oživuje vaši iluzi. V rámci kontextu této iluze můžeme říci, že existují tací, kteří nepřechází z určité úrovně do jiné, protože kontinuum je konečné.

V rámci chápání, které máme o vesmíru nebo o stvoření jako jedné nekonečné bytosti, její srdce bijící jako živé ve své vlastní inteligentní energii, kde je pouze jeden úder srdce této inteligence od stvoření do stvoření. V tomto kontextu jedna každá vědomá entita prožívala/prožívá/bude prožívat jednu každou úroveň.

19.2 Tazatel: Vezměme okamžik, kdy je individualizovaná entita druhé úrovně připravena pro přechod do třetí. Je touto bytostí druhé úrovně ta, kterou bychom nazvali zvířetem?

Ra: Já jsem Ra. Existují tři typy entit druhé úrovně, které se stávají, řekněme, oduševnělými. První je zvíře. Toto převládá. Druhá je rostlina, obzvláště ta, kterou nazýváte zvukovým vibračním komplexem „strom“. Tyto entity jsou schopné dávat a přijímat dostatek lásky, aby se staly individualizovanými. Třetí kategorií je minerál. Příležitostně se určitá lokace, místo, jak byste ho mohli nazvat, stane energizovaným do jedince skrze lásku, kterou přijímá a dává entitě třetí úrovně, která je s ním ve vztahu. Toto je nejméně běžným přechodem.

19.3 Tazatel: Když se tento přechod z druhé do třetí úrovně odehrává, jak se entita, ať už to je zvíře, strom nebo minerál, stane oduševnělou?

Ra: Já jsem Ra. Entity se nestanou oduševnělými. Stanou se vědomými inteligentní energie v rámci každé části, buňky nebo atomu, jak to můžete nazvat, svého bytí.

Toto vědomí je to, které je povědomím toho již daného. Z nekonečna vzejdou všechny úrovně. Vědomí sebe sama přichází zevnitř, po dodání katalyzátoru určitých zkušeností, z pochopení, jak můžeme nazvat tuto konkrétní energii, vzhůru směřujícího spirálovitého pohybu buňky nebo atomu nebo vědomí.

Můžete pak chápat, že existuje nevyhnutelný tah směrem k tomu, co byste mohli nazvat eventuální uvědomění si sebe sama.

19.4 Tazatel: Pak po přechodu do třetí úrovně, předpokládám správně, že by pak tyto entity v… vezmeme Zemi jako příklad. Vypadaly by pak tyto entity jako my? Měly by lidskou podobu? Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně, pokud bereme vaši planetární sféru jako příklad.

19.5 Tazatel: Když se první entity druhé úrovně na této planetě dostaly na třetí, bylo to za pomoci přesunu bytostí z Marsu nebo zde existovaly entity druhé úrovně, které se vyvinuly do třetí úrovně bez žádného vnějšího vlivu?

Ra: Já jsem Ra. Existovaly některé entity druhé úrovně, které povýšily do třetí úrovně bez vnějšího stimulu, ale pouze s efektivním využitím zkušeností.

Ostatní z vaší planetární druhé úrovně vstoupili do cyklu třetí úrovně díky sklizňovým snahám posílání stejné vibrační pomoci, jako vám ji nyní posílají ti z Konfederace. Tato komunikace však byla spíše telepatická než telepatická/vokální nebo telepatická/psaná díky podstatě bytostí druhé úrovně.

19.6 Tazatel: Kdo poslal pomoc bytostem druhé úrovně?

Ra: Já jsem Ra. Nazýváme se Konfederací planet ve službě nekonečnému Stvořiteli. To je zjednodušení za účelem zmenšení obtížnosti pochopení mezi vašimi lidmi. Váháme použít termín, zvukový komplex „pochopení“, ale je to nejblíže našemu významu.

19.7 Tazatel: Pak Konfederace také pomohla v přechodu z druhé úrovně do třetí úrovně. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. Musíme upřesnit správnost tohoto dotazu. Část Konfederace, která nepracuje s třetí úrovní, ale nabízí svou pomoc jako nejlépe užitečnou v ostatních sklizních – to jest sklizeň druhé úrovně – je zodpovědná za pomoc v těchto sklizních.

Konfederace, jak jsme uvedli dříve v těchto relacích, je složena z mnoha těch v jiných úrovních, ve vaší vlastní úrovni, v rámci vaší planetární sféry a v rámci vnitřních nebo andělských doménách. Každá z těchto entit, která vyvíjí komplex mysli/těla/ducha a následně vyvíjí společenský paměťový komplex a pak věnuje tento společenský paměťový komplex k singulární službě jednomu Stvořiteli, může vstoupit do Konfederace.

19.8 Tazatel: Dobře, udál se pak tento přechod z druhé úrovně do třetí úrovně před 75 000 roky? Přibližně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

19.9 Tazatel: Odkud vzaly bytosti druhé úrovně fyzické nosiče typu třetí úrovně ke své inkarnaci?

Ra: Já jsem Ra. Na zdejší druhé úrovni existovaly formy, které se, když byly vystaveny vibracím třetí úrovně, staly, jak byste nazvali zvukovou vibrací, „lidskými“ entitami třetí úrovně.

To jest, nastala ztráta tělového ochlupení, jak jej nazýváte, objevilo se oblečení těla pro jeho ochranu, nastala změna struktury krku, čelisti a čela za účelem dovolit snazší vokalizaci a přišel větší lebeční vývoj, charakteristické pro potřeby třetí úrovně. Toto byla normální proměna.

19.10 Tazatel: Jakou přibližně dobu se… tato přeměna trvala? Muselo to být velmi krátké.

Ra: Já jsem Ra. Předpoklad je správný, alespoň v našem pojetí – v rámci generace a půl, jak znáte tyto věci. Ti, kteří byli sklizeni z této planety, byli schopni použít nově vytvořený fyzický komplex z chemických elementů jako vhodný pro lekce třetí úrovně.

19.11 Tazatel: Můžete mi říct, jak byl tento tělový komplex vhodný pro lekce třetí úrovně a jaké byly tyto lekce?

Ra: Já jsem Ra. Existuje jedna nezbytnost pro třetí úroveň. Tato nezbytnost je vědomí sebe sama nebo sebe-vědomí. Aby toho byl schopný, musí být tento chemický komplex těla schopen abstraktního myšlení. Tudíž základní nezbytností je kombinace racionálního a intuitivního myšlení. Toto bylo přechodné pro formy druhé úrovně, operujících ve velké míře na bázi intuice, což se v praxi prokázalo že přináší výsledky.

Mysl třetí úrovně byla schopná zpracovávat informace tak, že může myslet abstraktně a tím, co by mohlo být nazváno „nepotřebnými“ způsoby ve smyslu přežití. To je prvotní potřebou.

Existují další důležité prvky: nezbytnost slabšího fyzického nosiče pro podpoření použití mysli, vývoj již přítomného vědomí společenského komplexu. Tyto věci jsou také nezbytné: další vývoj fyzické obratnosti ve smyslu rukou, jak nazýváte tuto část vašeho komplexu těl.

19.12 Tazatel: Vypadá to, že to byla pečlivě naplánovaná nebo navržená fáze vývoje. Můžete mi říct cokoli o počátku tohoto plánu pro vývoj?

Ra: Já jsem Ra. Přecházíme zpět k předchozí informaci.* Zvažte a vzpomeňte si na diskuzi ohledně Logosu. V rámci primárního zkreslení svobodné vůle si každá galaxie vyvinula svůj vlastní Logos. Tento Logos má naprostou svobodnou vůli pro určení cest inteligentní energie, které podporují lekce každé z úrovní za daných podmínek planetárních sfér a slunečních těles.

19.13 Tazatel: Učiním tvrzení s ohledem na mé chápání a pak se zeptám, zda smýšlím správně. Existuje zde to, co bych nazval fyzickým katalyzátorem operujícím ve všech časech na entitách třetí úrovně. Předpokládám, že toto fungovalo přibližně stejným způsobem ve druhé úrovni. Je to katalyzátor, který funguje přes to, co nazýváme bolest a emoce.

Je primárním důvodem pro oslabení fyzického těla a ztráta tělového ochlupení atd., aby tento katalyzátor účinkoval silněji na mysl a tím vytvořil evoluční proces?

Ra: Já jsem Ra. To není zcela správně, ačkoli úzce spjaté se zkresleními našeho chápání.

Zvažte, chcete-li, například strom. Ten je soběstačný. Zvažte, chcete-li, entitu třetí úrovně. Ta je soběstačná pouze skrze obtíže a nouzi. Je obtížné se sám učit, protože existuje vestavěný handicap, zároveň velká přednost i velký handicap v jednom. Toto je racionální/intuitivní mysl.

Tudíž bylo oslabení fyzického nosiče, jak jej nazýváte, navrženo tak, aby zkreslilo entity směrem ke sklonu se sebou vzájemně jednat. Takto mohou být započaty lekce, které přibližují znalosti lásky.

Katalyzátor je pak sdílen mezi lidmi jako důležitá část vývoje každého já, stejně jako zkušenosti já v osamění a syntéza všech zkušeností skrze meditaci. Nejrychlejší cesta učit se je jednat s ostatními-já. To je mnohem větší katalyzátor než jednání se sebou. Jednání se sebou bez ostatních-já je jako žití bez toho, co nazýváte zrcadly. Pak já nemůže vidět ovoce svého bytí. Tudíž každý může pomoci každému reflexí. Toto je také primárním důvodem pro oslabení fyzického nosiče, jak nazýváte fyzický komplex.

19.14 Tazatel: Pak máme bytosti druhé úrovně, které mají primární motivaci směrem ke službě sobě a možná velmi málo směrem ke službě ostatním s ohledem na své nejbližší rodiny, které kráčejí do třetí úrovně a nesou s sebou tuto tendenci, ale kdy jsou nyní v pozici, kde bude tato tendence pomalu změněna v tu, která je cílena směrem ke společenskému komplexu a pak nakonec směrem k jednotě se vším. Říkám to správně?

Ra: Já jsem Ra. Říkáte to správně.

19.15 Tazatel: Pak jsou nejnovější bytosti třetí úrovně, které právě prodělaly přechod ze druhé, stále silně nakloněné směrem ke službě sobě samým. Musí existovat mnoho jiných mechanizmů pro vytvoření povědomí o možnosti sloužit ostatním.

Přemýšlím za prvé... o dvou věcech. Přemýšlím o mechanizmu a přemýšlím, jak nastane zlom, kdy entita je schopná pokračovat na cestě směrem ke službě sobě, která ji eventuálně zavede do čtvrté a páté úrovně.

Předpokládal bych, že může entita pokračovat... může začít, řekněme, ve druhé úrovni se službou zcela pro sebe a pokračovat stále dál a zůstat na tom, čemu říkáme cesta služby sobě a už vůbec nikdy ji nezastaví. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je nesprávně. Koncept služby na druhé úrovni zahrnuje sloužení těch sdružených v kmeni nebo tlupě. Toto není ve druhé úrovni viděno jako odloučení svého já od ostatních-já. Vše je viděno jako já, jelikož v některých formách entit druhé úrovně, pokud je kmen nebo tlupa oslabena, je v kmeni nebo tlupě také oslabena samotná entita.

Nová nebo začínající entita třetí úrovně má tuto nevinnou, řekněme, tendenci nebo zkreslení směrem k vnímání těch v rodině, ve společnosti, jak byste možná nazvali, ve státě jako sebe. Proto ačkoli toto zkreslení není nápomocné pro postup ve třetí úrovni, je bez polarity.

Zlom se stává zjevným, když entita vnímá ostatní-já jako ostatní-já a vědomě se rozhoduje manipulovat ostatními ve svůj prospěch. Toto je začátek cesty, o které mluvíte.

19.16 Tazatel: Pak se skrze svobodnou vůli v nějaký čas ve zkušenosti třetí úrovně cesta rozdělí a entita si vědomě... pravděpodobně nevědomě vybere. Vybírá si entita tuto cestu v počátečním bodě rozdělení vědomě?

Ra: Já jsem Ra. Mluvíme v obecnostech, což je nebezpečné, protože je to vždy nepřesné. Nicméně si uvědomujeme, že hledáte přehled; takže vyřadíme anomálie a budeme mluvit o většině.

Většina bytostí třetí úrovně je mnohem dále na vybrané cestě, než si uvědomí, že si tuto cestu vybrala.

19.17 Tazatel: Můžete mi říct, která tendence vytváří jejich tah směrem k vybrané cestě služby sobě?

Ra: Já jsem Ra. Můžeme hovořit pouze v metafoře. Někteří milují světlo. Někteří milují temnotu. Je to záležitost unikátního a nekonečně různého Stvořitele, který si vybírá a hraje napříč svými zkušenostmi jako dítě na pikniku. Někteří si užívají piknik a uvědomí si, že slunce je krásné, jídlo chutné, hry osvěžující, a září s radostí stvoření. Některým připadá noc nádherná, jejich piknikem je bolest, obtíž, utrpení druhých, a zkoumání zvrácenosti přírody. Tito si užívají odlišný piknik.

Všechny tyto prožitky jsou dostupné. Je to svobodná vůle každé entity, která si vybírá formu hry, formu potěšení.

19.18 Tazatel: Předpokládám, že entita na obou cestách si může vybrat směr cesty v jakémkoli čase a možná se vrátit zpět s tím, že změna cesty je tím obtížnější, čím dále se po ní dojde. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je nesprávně. Čím více se entita, jak byste nazvali, polarizovala, tím lehčeji může tato entita změnit polaritu, protože tím více síly a povědomí tato entita nabyla.

Ti skutečně bezmocní jsou ti, kteří si vědomě nevybrali, ale kteří opakují vzorce bez toho, že by si uvědomovali opakování nebo význam vzorců.

19.19 Tazatel: Věřím, že zde máme velmi, velmi důležitou pointu. Vypadá to, že v této polarizaci existuje extrémní potenciál tak, jak tomu je v … abych uvedl analogii s elektřinou: Máme pozitivní a negativní pól. Čím více zvětšíte náboj na kterémkoli z nich, tím větší vznikne rozdíl potenciálů a tím větší schopnost pracovat, jak to nazýváme ve fyzice.

Tak by pro mne vypadala přesná analogie, kterou máme zde ve vědomí. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je přesně správně.

19.20 Tazatel: Dobře, to by pak vypadalo, že existuje vztah mezi tím, co vnímáme jako fyzikální fenomén, řekněme elektrický fenomén, a fenoménem vědomí a že obě, jak pocházejí od jednoho Stvořitele, jsou prakticky identické, ale mají lehce odlišné účinky, jak je [neslyšitelné]. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. Znovu velmi zjednodušujeme, abychom odpověděli na vaši otázku.

Samotný fyzický komplex je tvořen mnoha, mnoha energetickými nebo elektromagnetickými poli která se vzájemně ovlivňují díky inteligentní energii; mentální konfigurace nebo zkreslení každého komplexu dále přidávají pole elektromagnetické energie a zkreslují vzory energie fyzického komplexu. Duchovní aspekt slouží jako další rozměr složitosti polí, který je sám o sobě dokonalý ale který může být realizován mnoha zkreslenými a neintegrovanými způsoby komplexy mysli a těla energetických polí.

Tudíž namísto jednoho, řekněme, magnetu s jednou polaritou máte v komplexu mysli/těla/ducha jednu základní polaritu vyjádřenou v tom, co byste nazvali, energie fialového paprsku (součet energetických polí), který je ale ovlivněn myšlením všeho druhu generovaným komplexem mysli, zkresleními komplexu těla a rozličnými vztahy mezi mikrokosmem (což je entita), a makrokosmem v mnoha formách, které můžete znázornit díváním se na hvězdy, jak je nazýváte, každá s přispívajícím energetickým paprskem, který vstupuje do elektromagnetické sítě entity díky svým individuálním zkreslením.

19.21 Tazatel: Jsou pak toto kořeny toho, co nazýváme astrologií?

Ra: Já jsem Ra. Toto bude poslední plná otázka této relace.

Kořeny astrologie, jak jste je nazval, jsou jedním způsobem vnímání primárních zkreslení, které mohou být předpovězeny podél pravděpodobnostních/možných linií za daných, řekněme, kosmických orientací a konfigurací v čase vstupu do fyzikálního/mentálního komplexu ducha a v čase vstupu fyzického/mentálního/duchovního komplexu do iluze.

Toto pak má možnost naznačit základní oblasti zkreslení. Více neexistuje. Úloha, kterou astrologie hraje je přirovnána k jednomu kořeni z mnoha.

19.22 Tazatel: Mám tu pouze dvě malé otázky na závěr. Nástroj chtěl, abych se zeptal, jestli jsou nějaké jiné látky, potrava atd., které by neměla jíst nebo pít nebo cokoliv, co by neměla dělat, protože si nepřeje mít z jakéhokoli důvodu špatný kontakt.

Ra: Já jsem Ra. Není žádná aktivita, kterou tento nástroj koná a která by negativně ovlivňovala její schopnosti. Existuje jedna aktivita, která pozitivně ovlivňuje její schopnosti. Je to sexuální aktivita, jak byste ji nazvali.

Jsou užívané látky, které neprospívají jedinci ve službě, kterou si vybral, a to je co byste nazvali marihuana. Toto je způsobeno zkreslením směrem k chemickým pokleskům v rámci komplexu mysli, které způsobují nedostatek synaptické kontinuity. Toto je chemická reakce krátkého trvání. Tento nástroj nicméně nikdy neužil tuto konkrétní látku v době konání služby.

Věříme, že jsme pokryli užití takových chemických prostředků jako LSD, to je do určité míry pozitivní díky stimulaci nebo urychlení vitálních sil. Nicméně tomuto nástroji to není doporučeno kvůli dani, kterou si to bere na vitálních energiích, jakmile látka odezní, což je pravda pro jakoukoli urychlovací chemikálii.

19.23 Tazatel: Jedinou další otázku, kterou mám, existuje cokoliv, co můžeme udělat, aby byl nástroj ve větším pohodlí? A je to… chtěl jsem se zeptat ohledně další relace, ale myslím, že už je dnes příliš pozdě. Neuvědomil jsem si to.

Ra: Já jsem Ra. Tento nástroj je dobře zarovnán. Jste velmi svědomití. Žádáme vás, abyste byli více opatrní v tom, aby nástroj nosil oblečení na nohy, které byste nazvali zvukovým vibračním komplexem „obuv“.

Já jsem Ra. Zanechávám vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Jděte kupředu, a proto s radostí, v síle a míru jednoho Stvořitele. Adonai.

20 ⇒

⇐ 18

Zpět na začátek

Ra kontakt knihy © 2018 L/L Research a Tobey Wheelock.
Tyto stránky © 2003–2024 Tobey Wheelock.

Otázky? Komentáře? Napište mi na tw @ law of one tečka info.

Schovat reklamy