22 ⇒

⇐ 20

Zákon jednoty Relace 21

Hide menu

10. února, 1981

21.0 Ra: Já jsem Ra. Vítám vás v lásce a světle nekonečného Stvořitele. Nyní komunikujeme.

21.1 Tazatel: Mám několik otázek, které nechci zapomenout v této době položit. Uvedu je jako první.

První otázkou je: Byl by budoucí obsah této knihy jakýmkoli způsobem ovlivněn, pokud by nástroj četl materiál, který jsme již nashromáždili?

Ra: Já jsem Ra. Budoucí komunikace, jak měříte v času/prostoru, které nabízíme skrze tento nástroj, nemají žádné spojení s nástrojovým komplexem mysli. To je způsobeno dvěma věcmi: za prvé, kvůli věrnosti nástroje v zasvěcení své vůle ke službě nekonečnému Stvořiteli.

Za druhé, kvůli zkreslení/chápání našeho společenského paměťového komplexu, že nejefektivnější způsob, jak předat materiál s co možná nejmenším zkreslením, s ohledem na nutnost použití zvukových vibračních komplexů, je vyjmout komplex vědomé mysli z komplexu ducha/mysli/těla tak, abychom mohli komunikovat bez odkazu na jakoukoli orientaci nástroje.

21.2 Tazatel: Malý dovětek k tomuto. Když s námi komunikujete, používáte váš slovník nebo slovník nástroje?

Ra: Já jsem Ra. Používáme slovník jazyka, se kterým jste obeznámeni. Toto není slovník nástroje. Nicméně tento konkrétní komplex mysli/těla/ducha si udržuje použití dostatečně velkého množství zvukových vibračních komplexů, takže rozdíl je často nedůležitý.

21.3 Tazatel: Andrija Puharich nás navštíví později tento měsíc. Může si přečíst nepublikovaný léčebný materiál?

Ra: Já jsem Ra. Entita, o které mluvíte, má znalosti tohoto materiálu ve své vědomé paměti v poněkud pozměněné podobě. Proto je neškodné dovolit této entitě, aby se obeznámila s tímto materiálem. Nicméně po komplexu mysli/těla/ducha Henrym požadujeme, aby byl před vstupem do těchto sezení dostatečně připraven pomocí meditace, rozjímání nebo modlitby. V současnosti, jak jsme řekli dříve, nemá tento komplex mysli/těla/ducha vhodné vibrační zkreslení.

21.4 Tazatel: Již jsem se rozhodl jej nezahrnout do těchto sezení. Pouze jsem určil, že si může přečíst tento materiál. Jedinou další věcí je, že jsem si všiml, že v rámci materiálu, jak nyní je, existuje určité tvrzení, které mu dovolí porozumět, kdo věřím, že Spectra opravdu byl. Připadá mi jako moje povinnost toto odstranit z jeho vědomostí k zachování stejné svobodné vůle, kterou jste se pokusili zachovat neurčením původu Spectry, jeho kontaktu v Izraeli. Myslím to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je záležitostí pro vaše uvážení.

21.5 Tazatel: To je to, co jsem si myslel, že řeknete.

Dobře, nyní se vrátíme zpět k následné záležitosti – tvoření knihy. Chci, jak pokrýváme tuto počáteční část 75 000ročního cyklu, rád bych… Rád bych se vrátil trochu zpátky, možná o nějakou dobu předtím, než 75 000roční cyklus nastal, a pro vyjasnění tohoto bodu se ještě jednou podíval na přechod entit z Maldeku. Rád bych zkontroloval období, které jste nám předal, protože jsme v těchto počátečních částech měli některá zkreslení v číslech a bojím se, že by to mohlo být zkresleno. Před kolika lety byly tyto entity z Maldeku přemístěny?

Ra: Já jsem Ra. Entity, o kterých mluvíte, podstoupily několik přechodů, první se objevil pět nula nula tisíc [500 000] vašich roků, přibližně, ve vaší minulosti, jak měříte čas. V této době byly entity transformovány do uzlu. Toto pokračovalo po dobu, kterou byste nazvali vašimi dlouhými věky. Ti, kteří jim pomáhali, nebyli opakovaně schopní k nim dosáhnout.

V období přibližně dva nula nula tisíc [200 000] roků ve vaší minulosti, jak měříte čas, byla entita Konfederace schopna začít uvolňovat tento uzel, ze kterého nikdo neunikl během zničení planety. Tyto entity pak byly transformovány do vnitřních dimenzí nebo dimenzí času/prostoru a podstoupily dlouhý proces léčení. Když toto bylo završeno, byly tyto entity schopny určit vhodný krok, řekněme, za účelem nastavení podmínek pro zmírnění následků svých činů.

V čase čtyři šest nula nula nula, čtyřicet šest tisíc [46 000] vašich let ve vaší minulosti, jak měříte čas, toto je přibližné, si tyto entity vybraly inkarnaci v rámci planetární sféry.*

21.6 Tazatel: Chápu. Pak se [tedy] neobjevila žádná inkarnace před tímto základním 75 000ročním cyklem entit z Maldeku. Správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně ve smyslu inkarnace v času/prostoru třetí úrovně.*

21.7 Tazatel: Byly některé z těchto entit pak inkarnované v druhé úrovni před 75 000ročním cyklem?

Ra: Já jsem Ra. To je nesprávně. Tyto konkrétní entity byly inkarnované v času/prostoru třetí úrovně, to jest do takzvaných vnitřních rovin, kde podstupovaly proces léčení a přibližovaly se tak k uvědomění si svého konání.

21.8 Tazatel: Nezamýšlím pokrývat to, co jsme již pokryli, [ale] jsou zde některé body, kterým máme potíže plně porozumět a někdy musím položit otázku jiným způsobem, abych ji plně porozuměl. Děkuji vám.

Takže na počátku tohoto 75 000ročního cyklu víme, že byla zřízena karanténa. Pak předpokládám, že si Strážci byli vědomi porušení svobodné vůle, která by nastala, pokud by ji toho času nezřídili, a proto tak učinili. Toto… Je toto správně?

Ra: Já jsem Ra. Toto je částečně nesprávně. Nesprávnost je následující: těmto entitám, jejichž životní zkušenost třetí úrovně na vaší Rudé planetě byla předčasně dovedena k završení, bylo pomoženo geneticky během jejich přesunu do této třetí úrovně. Toto, ačkoli bylo provedeno v touze pomoci, bylo viděno jako porušení svobodné vůle. Lehká karanténa, která se skládá ze Strážců nebo zahradníků, jak byste je mohli nazvat, která již byla funkční, tak byla zesílena.

21.9 Tazatel: Nyní, když 75 000roční cyklus započal, byla délka života přibližně devět set let, v průměru. Jaký byl proces a plánování… mechanismu, řekněme, reinkarnace v té době a jak byl čas mezi inkarnacemi do fyzické třetí úrovně vynaložen k růstu komplexu mysli/těla/ducha?

Ra: Já jsem Ra. Tento dotaz je komplexnější než většina. Začneme. Vzor inkarnace počátečního komplexu mysli/těla/ducha třetí úrovně začíná v temnotě, protože můžete uvažovat nebo považovat vaši úroveň jako tu, jak můžete říci, o spánku a zapomnění. Tato je jedinou úrovní zapomnění. Pro entitu třetí úrovně je nezbytné zapomenout, takže mechanismy zmatení nebo svobodné vůle mohou působit na nově individualizovaný komplex vědomí.

Tudíž začínající entita je tou, ve veškeré nevinnosti, orientovanou směrem ke zvířecímu chování, které používá ostatní-já pouze jako rozšíření sebe sama pro zachování celého-já. Entita se stává pomalu vědomá toho, že má potřeby, řekněme, které nejsou zvířecí; to jest, které jsou nepotřebné pro přežití. Tyto potřeby zahrnují: potřebu společnosti druhých, potřebu smíchu, potřebu krásy, potřebu znát vesmír ve svém okolí. Toto jsou počáteční potřeby.

Jak se inkarnace začínají hromadit, jsou objeveny další potřeby: potřeba obchodovat, potřeba milovat, potřeba být milován, potřeba povýšit zvířecí chování do univerzálnější perspektivy.

Během první části cyklů třetí úrovně jsou inkarnace automatické a objevují se rychle po skončení komplexu energie fyzického nosiče. Je malá potřeba zhodnotit nebo vyléčit zkušenosti inkarnace. Jakmile se ty, co byste nazvali energetickými centry, začnou aktivovat ve větší míře, tím se více obsahu zkušeností během inkarnace týká lekcí lásky.

Proto je čas, jak byste tomu mohli rozumět, mezi inkarnacemi prodloužen, aby byla dána vhodná pozornost ke zhodnocení a léčení zkušeností předchozí inkarnace. V určitém okamžiku se ve třetí úrovni aktivuje energetické centrum zeleného paprsku a od tohoto bodu přestává být inkarnace automatickou.

21.10 Tazatel: Když přestává být inkarnace automatickou, předpokládám, že entita se může rozhodnout, kdy se potřebuje reinkarnovat ve prospěch svého vlastního učení. Vybírá si také své rodiče?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

21.11 Tazatel: V tomto čase našeho cyklu, blízko konce, jaké přibližně procento inkarnovaných entit si samo vybírá?

Ra: Já jsem Ra. Přibližné procento je pět čtyři, padesát čtyři [54] procent.

21.12 Tazatel: Děkuji vám. Během prvního 25 000ročního cyklu, byl zde vůbec nějaký vývoj průmyslu, byly zde lidem během tohoto období dostupné nějaké stroje?

Ra: Já jsem Ra. Při použití termínu „stroj“ ve významu, který jste mu připsal, je odpověď ne. Nicméně zde existovaly, řekněme, různé nástroje ze dřeva a kamení, které byly použity za účelem získání potravy a při použití v agresi.

21.13 Tazatel: Nastala pak na konci tohoto prvního 25 000ročního cyklu nějaká fyzická změna, která se objevila rychle jako ta, která se objevuje v 75 000ročním cyklu, nebo je to pouze dělící čas pro dobu sklizně?

Ra: Já jsem Ra. Nenastala žádná změna kromě té, která podle inteligentní energie nebo toho, co můžete nazvat fyzickou evolucí, přizpůsobila fyzické komplexy svému prostředí, to jest barva kůže kvůli oblasti sféry, na které entity žily; a postupný růst lidí díky zlepšenému příjmu potravy.

21.14 Tazatel: Pak máme stav, kde na konci prvního 25 000ročního cyklu, řekl bych… Hádám, že Strážci zjistili, že zde nebyla žádná sklizeň ať už pozitivně nebo negativně orientovaných entit. Řeknete mi, co se pak stalo? Jaké opatření bylo přijato atd.?

Ra: Já jsem Ra. Nebylo přijato žádné opatření kromě povědomí o možnosti volání o pomoc nebo porozumění mezi entitami této úrovně. Konfederace se stará o zachování podmínek vedoucích k učení. To se z větší části točí okolo primárního zkreslení svobodné vůle.

21.15 Tazatel: Pak zahradníci Konfederace, předpokládám, neudělali nic, dokud některé z rostlin na jejich zahradě, řekněme, nezavolaly o pomoc. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

21.16 Tazatel: Kdy se objevilo první volání a jak se objevilo?

Ra: První volání bylo přibližně před čtyři šest tisíci, čtyřiceti šesti tisíci [46 000] vašimi roky. Toto volání bylo od těch z Maldeku. Tyto entity si byly vědomé své potřeby korekce následků svých činů a v inkarnovaném stavu byly, pokud jde o okolnosti své inkarnace, v jistém zmatení; podvědomě si byly vědomé, vědomě byly docela zmatené. Toto vytvořilo volání. Konfederace poslala těmto entitám lásku a světlo.

21.17 Tazatel: Jak poslala Konfederace tuto lásku a světlo? Co přesně udělali?

Ra: Já jsem Ra. V Konfederaci přebývají takové planetární entity, které ze svých planetárních sfér nedělají nic jiného, než že posílají lásku a světlo jako ryzí proudění těm, kdo volají. Toto není myšleno v pojmové formě, ale ve formě čisté nepodmínečné lásky.

21.18 Tazatel: Požadovalo pak první zkreslení Zákona jednoty, aby byl ten stejný čas, řekněme, poskytnutý skupině orientované na službu sobě?

Ra: Já jsem Ra. V tomto případě to nebylo nezbytné po určitou dobu vašeho času díky orientaci entit.

21.19 Tazatel: Jaká byla jejich orientace?

Ra: Orientace těchto entit byla taková, že pomoc Konfederace nebyla vnímána.

21.20 Tazatel: Jelikož to nebylo vnímáno, nebylo nezbytné jeho vyvažování. Je toto správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně. Co je nezbytné vyvážit, je příležitost. Tam kde je ignorance, není příležitost. Pokud existuje potenciál, pak by měla být každá příležitost vyvážena, toto vyvažování zapříčiněné nejen pozitivními a negativními orientacemi těch, kteří nabízejí pomoc, ale také orientací těch, kteří požadují pomoc.

21.21 Tazatel: Chápu. Chci zde pak vyjasnit jeden bod. Kdy nastal první kontakt skupiny Orion? V rocích?

Ra: Já jsem Ra. Jak jsme řekli, skupina Orionu se pokusila o kontakt přibližně před šest nula tisíci [60 000] vašimi roky v minulosti, jak měříte čas.

21.22 Tazatel: Omlouvám se, myslel jsem první pokus v druhém hlavním cyklu. Nyní pracuji v druhém 25 000ročním cyklu. Před kolika lety nastal pokus skupiny Orionu v tomto cyklu?

Ra: Já jsem Ra. Skupina Orionu se dále pokusila o kontakt na více úrodném území přibližně před tři šest nula nula [3 600] vašimi roky v minulosti, jak měříte čas.

21.23 Tazatel: Jinými slovy zde nebyl žádný pokus před 46 000 roky skupinou Orionu o kontakt. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

21.24 Tazatel: Jak postupujeme do druhého 25 000ročního cyklu, byla… V této době, během tohoto období, bylo toto období Lemurie?

Ra: Já jsem Ra. To je nesprávně. Nicméně ti, kteří unikli zničení Lemurie přírodní katastrofou a byli Lemurského původu, pokračovali ve svém učení/vyučování v oblastech sahajících od Jižní Ameriky dále skrze Ameriky, jak je znáte a pokračovali přes to, co bylo toho času mostem, který již neexistuje. Byli také ti, kteří pracovali v oblasti, kterou byste nazvali Ruskem… [páska končí]

21.25 Tazatel: Jenom pro rychlé osvěžení mé paměti… před kolika lety utrpěla Lemurie svou katastrofu?

Ra: Já jsem Ra. To bylo přibližně před padesáti tisíci [50 000] vašimi roky. Počátky byly před přibližně pět tři, padesáti třemi tisíci [53 000] vašimi roky. Zkáza byla dokončena v tom posledním malém cyklu tohoto velkého cyklu.

21.26 Tazatel: Myslel jste říci velký nebo hlavní cyklus?

Ra: Já jsem Ra. Vhodný zvukový vibrační komplex je hlavní cyklus.

21.27 Tazatel: Děkuji vám. Mělo pak ukončení tohoto prvního hlavního cyklu něco společného se zničením Lemurie nebo se toto zničení prostě stalo na konci tohoto cyklu?

Ra: Já jsem Ra. Při ukončení hlavního cyklu existuje souběh energií. Toto povzbudilo to, co bylo již nevyhnutelné uspořádání v pohybu povrchů vaší planetární sféry.

21.28 Tazatel: Děkuji vám mnohokrát. Omlouvám se, že jsem tak hloupý ve tvoření těchto otázek, ale tohle mi krásně vyjasnilo tento bod. Děkuji vám.

Vyvinula se pak v druhém 25 000ročním hlavním cyklu nějaká veliká civilizace?

Ra: Já jsem Ra. Ve smyslu pokročilosti technologie zde nebyly během tohoto cyklu veliké společnosti. Existoval určitý pokrok mezi těmi z Denebu, kteří si vybrali inkarnovat se jako společenstvo v tom, co byste nazvali Čínou.

Byly zde přiměřeně pozitivní kroky v aktivování energetického komplexu zeleného paprsku v mnoha částech vaší planetární sféry zahrnující Ameriky, kontinent, který nazýváte Afrika, ostrov, který nazýváte Austrálií a to, co znáte jako Indie, tak jako různé roztroušené národy.

Žádný z těchto se nestal tím, co byste nazvali velkým, jak je vám známa velikost Lemurie nebo Atlantidy, díky formování silných společenských komplexů a v případě Atlantidy, velmi vysokých technologických znalostí.

Nicméně v oblasti Jižní Ameriky vaší planetární sféry, jak ji znáte, započalo velké vibrační zkreslení směrem k lásce. Tyto entity byly sklizně-schopné na konci druhého hlavního cyklu bez toho, aby vůbec vytvořily silné společenské nebo technologické komplexy.

Toto bude poslední otázka pro dokončení této relace. Máte dotaz, na který můžeme rychle odpovědět předtím, než skončíme, jelikož je tento nástroj poněkud vyčerpán?

21.29 Tazatel: Chtěl jsem se pouze omluvit za trochu zmatení na mé straně s ohledem na přechod do těchto dalších 25 000 roků.

Rád bych se jenom zeptal, zda existuje cokoli, co mohu udělat, aby byl nástroj ve větším pohodlí? Doufali jsme, že budeme mít dnes později druhou relaci.

Ra: Já jsem Ra. Můžete pozorovat menší vychýlení mezi knihou, svíčkou a kolmostí kadidelnice. Není to významné, ale jak jsme řekli, kumulativní účinky nejsou pro tento nástroj dobré. Jste svědomití. Je v pořádku mít druhou relaci při dodržení vhodných cvičení a manipulací fyzického komplexu tohoto nástroje.

Já jsem Ra. Zanechávám vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Jděte kupředu, a proto s radostí, v síle a míru jednoho Stvořitele. Adonai.

22 ⇒

⇐ 20

Zpět na začátek

Ra kontakt knihy © 2018 L/L Research a Tobey Wheelock.
Tyto stránky © 2003–2024 Tobey Wheelock.

Otázky? Komentáře? Napište mi na tw @ law of one tečka info.

Schovat reklamy