3 ⇒

⇐ 1

Zákon jednoty Relace 2

Hide menu

20. ledna, 1981

2.0 Ra: Já jsem Ra. Vítám vás v lásce a světle našeho nekonečného Stvořitele. Jsem s tímto komplexem mysli/těla/ducha, který se nabídl jako kanál. Komunikuji s vámi.

Na pořadu jsou otázky ve vašich projekcích zkreslení mysli v tomto času/prostoru. Tímto chci ujistit vaši skupinu, že můj vlastní paměťový společenský komplex má určitou metodu komunikace s několika jedinci, kteří jsou schopni harmonizovat své zkreslení s naším, a tou je odpovídat na žádost o informace. Jsme s tímto uspořádáním spokojení. Otázky nyní mohou začít.

2.1 Tazatel: Domnívám se, že existuje dost lidí, kteří by pochopili, co říkáte, a kteří by měli zájem o knihu s vaší komunikací. Jsem zvědavý, jestli byste s tím souhlasili? V případě že ano, myslím si, že by byl na řadě váš historický původ.

Ra: Já jsem Ra. Možnost komunikace, jak byste nazvali od Jednoho k Jednomu, přes zkreslení, která jsou přijatelná, je důvodem, proč jsme tuto skupinu kontaktovali. Není mnoho těch, kteří pochopí bez přílišného zkreslení to, co komunikujeme, přes toto spojení s tímto komplexem mysli/těla/ducha.

Nicméně, pokud je vaší touhou sdílet naši komunikaci s ostatními, my máme zkreslení vůči vnímání, že by to bylo velmi nápomocné ke krystalizaci a uspořádání vašich vlastních vibračních vzorců na úrovních zkušeností, které nazýváte život. Pokud je jeden osvětlen, nejsou všichni osvětlení? Proto jsme připraveni odpovědět na cokoliv, co si budete přát. Vyučovat/učit se je Zákon jednoty v jednom z jeho nejzákladnějším zkreslení.

2.2 Tazatel: Mohli byste nám říci něco o vašem historickém původu, o vašem dřívějším působení v této iluzi a o čase, možná o inkarnaci na této planetě, o které jste předtím mluvili, a o vaší historii kontaktu s dřívějšími civilizacemi na této planetě? To by nám dalo něco, čím bychom mohli začít naši knihu.

Ra: Já jsem Ra. Uvědomujeme si, že vaše mysl/tělo kalkuluje vhodnou metodu k úkolu vytvoření nástroje k vyučování/učení. Jsme si vědomi, že shledáváte naši inkarnaci, jak tomu říkáte, zajímavou. Čekali jsme na druhou otázku, abychom zdůraznili, že čas/prostor několika tisíc vašich let je povrchním zájmem. Proto s poskytnutím této informace žádáme, aby nebyly zdůrazňovány naše zkušenosti ve vašem lokálním prostoru/času. Vyučování/učení, které je naší odpovědností, je více filosofické než historické. Nyní budeme pokračovat s vaším požadavkem, který je neškodný, pokud je správně vyhodnocen.

My jsme ti z Konfederace, kteří před 11 tisíci lety přišli za dvěma vašimi planetárními civilizacemi, které byly v té době blízce spjaty s jedním Stvořitelem. Naivně jsme věřili, že bychom mohli vyučovat/učit přímým kontaktem, a že zkreslení svobodné vůle, osobních pocitů nebo osobností tím nebudou ohroženy. Nenapadlo nás, že by mohly být ohroženy, neboť tyto civilizace už byly blízko k všeobecné víře v propojení nebo vědomí života ve všem.

Přišli jsme a byli jsme vítáni lidmi, kterým jsme si přáli sloužit. Pokusili jsme se jim pomoci v technických znalostech, které se týkaly léčení zkreslení komplexu mysli/těla/ducha pomocí krystalů, které byly ke zkreslení vhodné a položené v patřičných sériích poměrů času/prostoru. Takto byly vytvořeny pyramidy.

Zjistili jsme, že tato technologie byla většinou rezervována pro ty s faktickým zkreslením mysli/těla k moci. Toto nebylo záměrem Zákona jednoty. Opustili jsme vaše lidi. Skupina, která pracovala s těmi v oblasti Jižní Ameriky, jak tuto část vaší planety nazýváte, se tak snadno nevzdala. Vrátili se. My ne. Nicméně nikdy jsme vaše vibrace neopustili, protože máme zodpovědnost za změny ve vědomí, které jsme způsobili a pak zjistili, že byly zkreslené způsoby, které Zákon jednoty snižují. Pokusili jsme se kontaktovat vládce země, do které jsme přišli, do země, kterou nazýváte Egypt, nebo v některých oblastech Svatou zemí.

V osmnácté dynastii, jak je známá ve vašich záznamech zkreslení prostoru/času, jsme byli schopní kontaktovat faraóna, jak byste ho nazvali. Tento muž neměl mnoho životních zkušeností na vaší planetě a byl, jak by tento nástroj nazval, poutníkem. Proto tento komplex mysli/těla/ducha obdržel naše komunikační zkreslení a byl schopen je spojit se svými zkresleními.

Tato mladá entita obdržela komplex vibračního zvuku, který vibroval na počest bohatého boha, jak by tento komplex mysli/těla/ducha, který pro jednoduchost nazýváme nástroj, pojmenoval „Amon“. Tato entita se rozhodla, že jméno na počest jednoho z mnoha bohů, nebylo správné zahrnout v jeho zvukovém vibračním komplexu. Změnil své jméno na to, které uctívá sluneční kouli. Toto zkreslení nazývané „Aton“ bylo blízkým zkreslením naší reality, jak rozumíme naší vlastní povaze zkreslení komplexu mysli/těla/ducha. Nicméně to nebylo zcela ve shodě se zamýšleným vyučováním/učením. Tato entita „Achnaton“ byla přesvědčená, že vibrace Jednoty je tou opravdovou duchovní vibrací, a proto Zákon jednoty nařídil.

Víra této bytosti však byla přijata jen málo lidmi. Jeho kněží jen předstírali službu, bez duchovního zkreslení k hledání. Lidé pokračovali ve své víře. Když tato entita už nebyla na této úrovni, opět se do popředí dostala polarizovaná víra v mnohobožství a ta pokračovala, dokud ten známý jako Mohamed nepřinesl lidem více srozumitelné zkreslení vztahů mysli/těla/ducha.

Je váš zájem v této chvíli více detailní?

2.3 Tazatel: Velmi nás zajímá celý váš příběh a detailní zkoumání Zákona jednoty. Položím několik otázek, které se mohou, ale nemusí přímo vztahovat k pochopení Zákona jednoty. Přesto věřím, že správná cesta, jak prezentovat toto vyučování/učení populaci planety, spočívá ve zkoumání různých aspektů toho, co nám řeknete.

Mluvil jste o léčení krystaly. (Další věcí, kterou chci zmínit je, že pokud se nástroj bude cítit unavený, chceme přestat s komunikací a pokračovat někdy později, až bude nástroj odpočatý.) Pokud je nástroj v této chvíli v pořádku, rád bych pokračoval v diskuzi léčení za pomocí krystalů, kterou jste zmínil.

Ra: Já jsem Ra. Podstata léčení s pomocí krystalů je založena na pochopení hierarchické povahy struktury iluze, což je fyzické tělo, jak ho nazýváte. Existují krystaly, které pracují s energiemi, které vstupují do duchovního těla; existují krystaly, které pracují se zkresleními od ducha k mysli; existují krystaly, které vyrovnávají zkreslení mezi myslí a tělem. Všechna tato léčení s krystaly jsou nabíjena přes vyčištěné kanály. Bez relativní krystalizace léčitele, který pracuje s krystalem, nebude krystal správně nabit.

Další ingrediencí je správné propojení s energetickými poli planetární aury takovým způsobem, že je docíleno vhodného poměru tvarů a tyto tvary jsou pak nápomocné v rozplétávacím, nebo vyvažovacím procesu.

Projít si různé krystaly, které se dají použít, by bylo pro tento nástroj vyčerpávající, i když se můžete zeptat v nějaké další relaci. Opatrnost, jak bychom řekli, ve výběru krystalu je velmi rozhodující a ve skutečnosti krystalická struktura diamantu nebo rubínu může být použita vyčištěným kanálem, který je naplněn láskou/světlem Jednoty, pro téměř jakýkoliv účel.

Toto samozřejmě potřebuje zasvěcení a nikdy nebylo mnoho těch, kteří vytrvali dostatečně dlouho v postupu přes různá opuštění zkreslení, které zasvěcení způsobuje.

Můžeme vás dále stručně informovat o tomto nebo jiném tématu?

2.4 Tazatel: Ano. Zmínil jste, že pyramidy byly jedním z výsledků. Mohl byste toto téma trochu rozvést? Byli jste odpovědní za stavbu pyramid, a co bylo účelem pyramid?

Ra: Já jsem Ra. Větší pyramidy byly postavené naší schopností použít síly Jednoty. Kameny jsou živé. Toto tak nebylo chápáno zkresleními [komplexů] mysli/těla/ducha vaší kultury. Pyramidy měly dva cíle:

Zaprvé, mít správně uzpůsobené místo zasvěcení pro ty, kteří si přáli stát se vyčištěným nebo zasvěceným kanálem Zákona jednoty.

Zadruhé, přáli jsme si pečlivě vést zasvěcené v rozvíjení léčení lidí, kteří hledali pomoc a k léčení samotné planety. Pyramida za pyramidou nabitá krystaly a zasvěceným, byly navrhnuty vyrovnat příchozí energie jednoho Stvoření s mnoha různými zkresleními planetární mysli/těla/ducha. Touto snahou jsme byli schopní pokračovat v práci, kterou bratři z Konfederace uskutečnili postavením dalších struktur s krystaly a dokončili prstenec, chcete-li, jak by tento nástroj řekl, kolem povrchu zemského.

Nástroj začíná ztrácet energii. Žádáme o jednu další otázku nebo téma a potom pro tento čas/prostor odejdeme.

2.5 Tazatel: Mohl byste zmínit, zda... existoval původně pyramidion* na vrcholu pyramidy, z čeho byl postaven a jak jste hýbali s těžkými kusy kamene, abyste postavili pyramidu. Jakou techniku jste použili?

Ra: Já jsem Ra. Žádám, abychom byli tázáni touto otázkou příště, jak byste pojmenovali toto zkreslení, které naše energie vytvářejí.

Pokud máte nějaké otázky týkající se patřičného použití tohoto [komplexu] mysli/těla/ducha, ocenili bychom, kdybyste se na ně nyní zeptali.

2.6 Tazatel: Považujte je za položené. Tím myslím, nemám nic dalšího. Jaké je patřičné použití tohoto nástroje? Co bychom měli udělat, abychom maximalizovali její dovednosti… k pohodlí, osvěžení a tak dále?

Ra: Já jsem Ra. Jsme potěšeni, že jste se na tuto otázku zeptal, protože naším chápáním je, že nemáme právo/povinnost sdílet naše vnímání jakýchkoliv témat, kromě filosofie, bez přímé otázky. Nicméně tento [komplex] mysli/těla/ducha není správně využíván, a proto pociťuje nepotřebné zkreslení těla v oblasti únavy.

Vibrace mohou být vyčištěny jednoduchým postavením se do kruhu Jednoty, doprovázeným slovní vibrací následujícího rozhovoru:

Otázka: „Co je Zákon?“

Odpověď: „Zákon je jednota.“

Otázka: „Proč jsme zde?“

Odpověď: „Vyhledáváme Zákon jednoty.“

Otázka: „Proč vyhledáváme Ra?“

Odpověď: „Ra je skromný posel Zákona jednoty.“

Oba společně: „Radujme se a vyčistěme toto místo jménem Zákona jednoty. Žádnou myšlenkovou formu nepouštíme do kruhu, který jsme obešli kolem tohoto nástroje, protože zákonem je jednota.“

Nástroj by touto dobou měl být v transu. Správné uspořádání je mít hlavu ve směru 20 stupňů na severovýchod. Toto je směr, ze kterého novější nebo New-age zkreslení lásky/světla, které jsou méně zkreslené, vyzařují a tento nástroj v nich najde pohodlí. Toto je citlivý nástroj, tím myslíme, že zkreslení, které vstupují do jejího komplexu mysli/těla/ducha, pocházejí z jakéhokoliv z jejích smyslů. Proto je dobré provést následující:

Postavte k hlavě bytosti panenský pohár vody.

Do středu knihu, která je nejbližší k mentálním zkreslením nástroje, která jsou co nejvíce spřízněna se Zákonem jednoty, tou budiž Bible, které se nejčastěji dotýká.

Na druhé straně Bible, malé množství vonné tyčinky nebo kadidla v panenské kadidelnici.

Za knihou symbolizující Jednotu, otevřenou na Janovo evangelium na první kapitolu, umístit bílou svíčku.

Tento nástroj bude posílen nošením bílé róby. Nástroj by měl být zahalený a ležet a mít zakryté oči.

Cítíme, že ačkoliv se jedná o komplex aktivit/okolností a mohl by vyznít velmi zkresleně od cílevědomé zkušenosti vyučování/učení, uleví toto rozvinutí techniky transu zkreslením mysli těch okolo nástroje, protože oni uvidí zlepšení ve zkreslení nástroje vzhledem k únavě. Jen dodáme, že pokud tyto relace vyučování/učení budou drženy během času/prostoru, kdy vaše sluneční těleso nesvítí do místnosti, bude nejlepší zavolat nástroj před rozsvícením osvětlovacího mechanismu.

Já jsem Ra. Zanechávám vás ve slávě a míru jednoho Stvořitele. Radujte se v lásce/světle a jděte kupředu v síle jednoho Stvořitele. V radosti vás opouštíme. Adonai.

3 ⇒

⇐ 1

Ra kontakt knihy © 2018 L/L Research a Tobey Wheelock.
Tyto stránky © 2003–2024 Tobey Wheelock.

Otázky? Komentáře? Napište mi na tw @ law of one tečka info.

Schovat reklamy