14 ⇒

⇐ 12

Zákon jednoty Relace 13

Hide menu

29. ledna, 1981

13.0 Ra: Já jsem Ra. Vítám vás v lásce a světle nekonečného Stvořitele. Nyní komunikuji.

13.1 Tazatel: První věc, kterou bych chtěl udělat, je omluvit se za hloupé otázky, které jsem kladl při hledání toho, co bychom měli dělat. Považuji to, co děláme, za velkou čest a privilegium být také skromnými posly Zákona jednoty, a v současné době věřím, že [správným] způsobem přípravy této knihy je začít na počátku stvoření, dále pokračovat evolucí člověka a evolucí člověka na Zemi, podle mého nejlepšího [neslyšitelné] všech dob a vyšetřit, jak byl Zákon jednoty použit [neslyšitelné]. Také si myslím, že... že musím dokončit knihu... nechat materiál, který již máme, dát na konec knihy… [neslyšitelné].

Také bych navrhl titul knihy, The Law of One (Zákon jednoty). Rád bych určil Ra jako autora. Souhlasil byste s tím?

Ra: Já jsem Ra. Váš dotaz je nejasný. Mohl byste prosím stanovit jako oddělené otázky každou oblast dohody?

13.2 Tazatel: Za prvé, rád bych začal na počátku stvoření, jak jen dalece zpátky můžeme jít, a pokračovat vývojem člověka až do současnosti. Je toto přijatelné?

Ra: Já jsem Ra. To je zcela na vašem úsudku/porozumění/rozhodnutí.

13.3 Tazatel: Za druhé bych rád nazval knihu The Law of One (Zákon jednoty), autor Ra. Je toto přijatelné?*

Ra: Já jsem Ra. Titul knihy je přijatelný. Autorství vibračního zvukového komplexu Ra je podle našeho zkreslení porozumění nekompletním. My jsme poslové.

13.4 Tazatel: Můžete uvést, kdo by pak měl být autorem knihy?

Ra: Mohu pouze žádat, pokud váš úsudek/porozumění navrhuje použít tento vibrační zvukový komplex Ra, aby byla připojena fráze „Skromný posel Zákona jednoty“.

13.5 Tazatel: Děkuji vám. Můžete mi říci o nejzazší, první známé skutečnosti v [procesu] stvoření?

Ra: Já jsem Ra. První známou věcí ve stvoření je nekonečno. Nekonečno je stvoření.

13.6 Tazatel: Z tohoto nekonečna muselo vzejít to, co prožíváme jako stvoření. Jaký byl další krok dalšího vývoje?

Ra: Já jsem Ra. Nekonečno se stalo vědomým. To byl další krok.

13.7 Tazatel: Co se stalo po tom?

Ra: Vědomí vedlo soustředění se na nekonečno do nekonečné energie. Nazýváte to rozličnými vibračními zvukovými komplexy, nejběžnější pro vaše uši je „Logos“ neboli „Láska“. Stvořitel je soustředěním nekonečna, jako vědomý nebo uvědomělý princip, pro co nejlepší pochopení/učení ve vašem jazyce jej můžeme nazvat jako inteligentní nekonečno.

13.8 Tazatel: Můžete uvést další krok?

Ra: Další krok se stále nachází v tomto prostorovém/časovém bodu ve vaší iluzi a dosahuje svého postupu, jak to můžete vidět ve vaší iluzi. Dalším krokem je nekonečná reakce na kreativní princip následující Zákon jednoty v jednom ze svých prvotních zkresleních, svobodné vůli. Proto je možných mnoho, mnoho dimenzí, nekonečných v počtu.

Energie se posouvá z inteligentního nekonečna nejprve pomocí výlevu nahodilé kreativní síly; toto pak vytváří vzory, které vypadají v holografickém stylu jako celkové stvoření, nehledě na to, který směr nebo energie je zkoumaná. Tyto vzory energie pak začínají upravovat své vlastní lokální, řekněme, rytmy a pole energie a tím vytvářejí dimenze a vesmíry.

13.9 Tazatel: Můžete mi tedy říct, jak byly galaxie a tento planetární systém zformovány?

Ra: Já jsem Ra. Je třeba si představit velký myšlenkový skok v této otázce, protože v předchozí otázce fyzický, jak jej nazýváte, vesmír ještě nebyl zrozen.

Energie se pohybovaly ve zvyšujících se inteligentních vzorech, dokud se individualizace různých energií vyzařujících z tvořících principů inteligentního nekonečna nestaly takovými, že byly spolu-Stvořiteli. Tím započala takzvaná fyzická hmota. Koncept světla je nápomocný v převzetí tohoto velkého kroku myšlenek, jako toto vibrační zkreslení nekonečna je stavebním prvkem toho, co je známo jako hmota, světlo stávající se inteligentním a plným energie, a tím je prvním zkreslením inteligentního nekonečna, které bylo zavoláno tvořícími principy.

Toto světlo lásky bylo stvořeno, aby mělo ve svých výskytech bytí určité charakteristiky, mezi jinými nekonečný celek paradoxně popsaný přímou čárou, jak byste ji nazvali. Tento paradox je odpovědný za tvar různých entit fyzické iluze, které nazýváte hvězdné soustavy, galaxie a planety, všechny otáčivé a tvarově se přibližující čočce (lentikulární).

13.10 Tazatel: Myslím, že jsem udělal chybu v položení této otázky, kdy jsem se dostal před proces, který jste [předtím] popisoval. Bylo by nápomocné vyplnit tento velký skok, který jsem chybně udělal?

Ra: Já jsem Ra. Pokusil jsem se přemostit tuto mezeru. Nicméně se mě můžete zeptat jakýmkoliv způsobem, který považujete za vhodný.

13.11 Tazatel: Můžete mi říct... když vezmu otázku předešlou té, v níž jsem se ptal na galaxie a planety: řekl byste mi další krok, který nastal po tom kroku?

Ra: Já jsem Ra. Kroky, jak je nazýváte, jsou v bodě otázky simultánní a nekonečné.

13.12 Tazatel: Můžete mi říct, jak se inteligentní nekonečno stalo, řekněme... (mám potíže s něčím z tohoto jazyka), jak se inteligentní nekonečno stalo individualizovaným samo od sebe?

Ra: Já jsem Ra. To je vhodná otázka.

Inteligentní nekonečno rozeznalo koncept. Tento koncept byl rozeznán díky svobodě vůle povědomí. Tento koncept bylo konečno. To byl první a původní paradox nebo zkreslení Zákona jednoty. Proto jedno inteligentní nekonečno svěřilo samo sebe v průzkumu mnohosti. Díky nekonečným možnostem inteligentního nekonečna zde není žádný konec mnohosti. Zkoumání má tedy volnost pokračovat nekonečně ve věčné přítomnosti.

13.13 Tazatel: Byla galaxie, ve které se nacházíme, vytvořena nekonečnou inteligencí, nebo byla stvořena částí individualizované nekonečné inteligence?

Ra: Já jsem Ra. Galaxie a veškeré ostatní věci z materiálu, kterého jste si vědomi, jsou produkty individualizovaných částí inteligentního nekonečna. Když každé zkoumání započalo, našlo na oplátku svoje zaměření a stalo se spolu-Stvořitelem. S použitím inteligentního nekonečna vytvořila každá část vesmír a dovolujíc plynout rytmus svobodné volby, hrajíc s nekonečným spektrem možností, každá individualizovaná část usměrnila lásku/světlo do toho, co můžete nazvat inteligentní energií, a tím stvořila takzvané přírodní zákony každého konkrétního vesmíru.

Každý vesmír se na oplátku individualizoval na zaměření, stávaje se spolu-Stvořitelem, takže dovoluje další odlišnosti, tudíž vytvořil další inteligentní energie regulující nebo způsobující, aby se přírodní zákony objevily ve vzorech toho, čemu říkáte sluneční soustavy. Takže každá sluneční soustava má svůj vlastní, řekněme, místní souřadný systém iluzorních přírodních zákonů.

Má být pochopeno, že jakákoli část, nezáleží jak malá, jakékoli úrovně nebo iluzorního vzoru, obsahuje, jako v holografickém obraze jednoho Stvořitele, který je nekonečnem. Takže vše začíná a končí tajemstvím.

13.14 Tazatel: Můžete mi říct, jak individualizovaná část inteligentního nekonečna vytvořila naši galaxii [neslyšitelné], zda stejná část vytvořila náš planetární systém, a pokud ano, jak k tomu došlo?

Ra: Já jsem Ra. Možná jsme špatně rozuměli vaší otázce. Byli jsme pod zkreslením/dojmem, že jsme na tento konkrétní dotaz odpověděli. Mohl byste otázku přepracovat?

13.15 Tazatel: Především jak se, řekněme, planetární systém, ve kterém se nacházíme, vyvinul... bylo vše vytvořeno naráz, nebo zde bylo napřed vytvořeno naše Slunce a toto [neslyšitelné] bylo vytvořeno.

Ra: Já jsem Ra. Proces je od většího, ve vaší iluzi, k menšímu. Proto spolu-Stvořitel, který individualizoval galaxii, stvořil energetické vzory, které se pak zaměřily na četná zaměření dalšího vědomého povědomí inteligentního nekonečna. Takže sluneční soustava, kterou obýváte, se skládá z vlastních vzorů, rytmů a takzvaných přirozených (přírodních) zákonů, které jsou jedinečné samy o sobě. Nicméně postup je ze spirálové energie galaxie k sluneční spirálové energii, k planetární spirálové energii, ke zkušenostním okolnostem spirálové energie, které začínají první úrovní povědomí nebo vědomí planetárních entit.

13.16 Tazatel: Mohl byste mi říct o té první úrovni planetárních entit?

Ra: Já jsem Ra. Každý krok shrnuje (rekapituluje) inteligentní nekonečno ve svém objevu povědomí. V planetárním prostředí vše začíná v tom, co byste nazvali chaosem, energií nesměrovou a náhodnou ve svém nekonečnu. Pomalu, ve vašem pochopení, se formuje zaměření se na uvědomění si sebe sama. Takže se Logos pohybuje. Světlo přichází formovat temnotu podle vzorů a vibračních rytmů spolu-Stvořitele, takže vytváří určitý typ zkušenosti. Toto začíná první úrovní, která je úrovní vědomí, [kde se] minerální a vodní život na planetě učí z ohně a větru o povědomí bytí. Toto je první úroveň.

13.17 Tazatel: Postupuje pak první úroveň směrem k většímu povědomí?

Ra: Spirálovitá energie, což je charakteristika, kterou nazýváte „světlo“, se pohybuje přímou čárovou spirálou a tím dává spirálám neodvratný vektor vzhůru k více obsažnému bytí s ohledem na inteligentní nekonečno. Tedy první dimenzionální bytí usiluje o lekce druhé úrovně o typu povědomí, které zahrnují spíše růst než rozpad nebo náhodnou změnu.

13.18 Tazatel: Mohl byste definovat to, co myslíte růstem?

Ra: Já jsem Ra. Představte si, chcete-li, rozdíl mezi prvně-vibračním minerálem nebo vodním životem a nižšími bytostmi druhé úrovně, které se začínají pohybovat uvnitř [svého bytí] a na svém bytí. Tento pohyb je charakteristikou druhé úrovně, usiluje o světlo a růst.

13.19 Tazatel: Usilováním směrem ke světlu, co tím myslíte?

Ra: Já jsem Ra. Velmi zjednodušeným příkladem růstu druhé úrovně usilující směrem ke světlu je list usilující směrem ke zdroji světla.

13.20 Tazatel: Existuje nějaký fyzický rozdíl mezi první a druhou úrovní? Například pokud bych mohl vidět planetu druhé úrovně a planetu první úrovně vedle sebe, mohl bych v mém současném stavu vidět obě? Byly by obě viditelné?

Ra: Já jsem Ra. To je správně. Všechno z oktávy vaší úrovně by bylo jasně viditelné, pokud by se čtvrtá až sedmá svobodně nezvolily za neviditelné.

13.21 Tazatel: Jak potom postupuje druhá úroveň do třetí?

Ra: Já jsem Ra. Druhá úroveň usiluje o třetí, která je úrovní vědomosti sebe sama nebo[li] sebe-uvědomění. Úsilí se děje skrze vyšší formy druhé úrovně, kterým je bytostmi třetí úrovně udělena identita do té míry, že se stanou sebe-uvědomělými komplexy mysli/těla, tudíž se stávají komplexy mysli/těla/ducha a vstupují do třetí úrovně, [která je] první úrovní vědomí ducha.

13.22 Tazatel: Jaká je úroveň naší planety Země v současné době?

Ra: Já jsem Ra. Sféra, kterou obýváte, je třetí úrovně ve svém bytí komplexu mysli/těla/ducha. Nyní je v kontinuu prostoru/času čtvrté úrovně. Toto způsobuje poněkud obtížnou sklizeň.

13.23 Tazatel: Jak se planeta třetí úrovně stane planetou čtvrté úrovně?

Ra: Já jsem Ra. Toto bude poslední úplná otázka.

Čtvrtá úroveň je, jak jsme řekli, tak uspořádána ve svém přístupu stejně, jak tikají hodiny. Prostor/čas vaší sluneční soustavy umožnil této planetární sféře se pohybovat ve spirále do prostoru/času jiné vibrační konfigurace. Toto způsobuje planetární sféře, že je schopná být utvářena těmito novými zkresleními. Nicméně myšlenkové formy vašich lidí jsou během tohoto časového úseku takové, že komplexy mysli/těla/ducha jak individuální, tak společenské jsou roztroušené po celém spektru, namísto toho, aby se stávaly schopnými uchopit střelku, řekněme, a zaměřit kompas jedním směrem.

Takže vstup do vibrace lásky, někdy nazývané vašimi lidmi jako vibrace porozumění, není efektivní se současným společenským komplexem. Takže sklizeň by měla být taková, že mnozí budou opakovat cyklus třetí úrovně. Energie vašich Poutníků, vašich učitelů a adeptů jsou nakloněny na zvýšení sklizně. Nicméně je málo těch pro sklizeň.

13.24 Tazatel: Chtěl bych se omluvit, že někdy pokládám chybné nebo nepatřičné otázky. Je občas těžké se ptát přesně a klást správné otázky. Nepřeji si jít přes témata, která jsme již pokryli. Všímám si, že je tato doba [relace] mírně kratší než předchozí doby. Je pro to nějaký důvod?

Ra: Já jsem Ra. Vitální energie tohoto nástroje je poněkud nízká.

13.25 Tazatel: Z toho předpokládám, že by nebylo dobrým nápadem mít dnes další relaci. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. Je v pořádku mít další relaci později, pokud bude akceptováno, že budeme monitorovat tento nástroj a přestaneme jej používat, jestliže hladina materiálu, který od něj bereme, bude nízká. Nepřejeme si tento nástroj vyčerpat.

13.26 Tazatel: Toto je vždy přijatelné v jakékoli relaci. Vyslovím svou poslední otázku. Je zde něco, co můžeme udělat, aby byl nástroj více v pohodlí nebo abychom usnadnili tyto komunikace?

Ra: Já jsem Ra. Je to dobré. Každý je nanejvýš svědomitý. Pokračujte stejně. Je zde jiná krátká otázka?

13.27 Tazatel: Tom Flaherty zde bude tento večer a bude pomáhat při večerní relaci. Je to v pořádku?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

Já jsem Ra. Zanechávám vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Jděte vpřed, a proto s radostí, v síle a míru jednoho Stvořitele. Adonai.

14 ⇒

⇐ 12

Zpět na začátek

Ra kontakt knihy © 2018 L/L Research a Tobey Wheelock.
Tyto stránky © 2003–2024 Tobey Wheelock.

Otázky? Komentáře? Napište mi na tw @ law of one tečka info.

Schovat reklamy