54 ⇒

⇐ 52

Zákon jednoty Relace 53

Hide menu

25. května, 1981

53.0 Ra: Já jsem Ra. Zdravím vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Nyní komunikujeme.

53.1 Tazatel: Rád bych nejdříve znal stav nástroje a zeptal se za ni na dvě otázky. Ráda by věděla, zda může dělat jedno hodinové cvičení denně a zda je bolest, kterou cítí před relací, způsobená útokem Orionu.

Ra: Já jsem Ra. Stav nástroje je takový, jak bylo minule uvedeno.

Pro odpověď na otázku ohledně cvičení, nyní, když je po intenzivním období, může tento nástroj, pokud si vybere, cvičit jedno období místo dvou. Při skenování zkreslení fyzického komplexu zjišťujeme, že současná doba cvičení je na okraji síly nástroje. To je dobré z dlouhodobého hlediska díky kumulativnímu vytváření životních energií. V krátkém období je to pro tuto entitu vyčerpávající. Proto navrhujeme, aby si entita byla vědoma našich předešlých varování týkajících se jiných pomůcek pro vhodná zkreslení těla.

Pro odpověď na druhý dotaz můžeme říci, že těžkosti fyzického komplexu před kontaktem s naším společenským paměťovým komplexem jsou způsobené díky účinkům podvědomé vůle nástroje. Tato vůle je extrémně silná a vyžaduje, aby si komplex mysli/těla/ducha pro kontakt rezervoval veškeré dostupné fyzické a životní energie. Tudíž jsou nepohodlí zažívána kvůli dramatickému zkreslení fyzické slabosti, když je tato energie odvedena. Může být poznamenáno, že entita je také pod psychickým útokem a to zintenzivňuje dřívější stavy a je zodpovědné za křeče a závratě stejně jako za zkreslení komplexu mysli.

53.2 Tazatel: Děkuji vám. Rád bych věděl, zda [jméno] se může ve velmi blízké budoucnosti zúčastnit jedné z těchto relací.

Ra: Já jsem Ra. Komplex mysli/těla/ducha, [jméno], patří duchovně k této skupině a je vítán. Můžete požadovat, aby byly zavedeny speciální meditace, dokud se tato entita k tomuto sezení nepřipojí. Mohli bychom doporučit, aby byla této entitě poslána fotografie toho známého jako James Allen* spolu s jeho popisem na ní, který vyjadřuje lásku a světlo. Pokud je fotografie držena během meditace, přivede entitu do mírumilovné harmonie s každým z vás, takže nebude nutné plýtvání energií při výměně pozdravů mezi oběma entitami, které mají obě zkreslení směrem k samotě a stydlivosti, jak byste to nazvali. To stejné může být učiněno s fotografií entity, [jméno], pro toho známého jako James Allen.

53.3 Tazatel: Děkuji vám. Během mé cesty do Laramie se mi vyjasnily určité věci týkající se rozšiřování první knihy Zákona jednoty těm, jež měli zkušenosti s objekty UFO a jinými Poutníky, a budu se nyní muset zeptat na některé otázky, které pravděpodobně budu muset zahrnout do Knihy jedna, abych eliminoval neporozumění, která vnímám jako možné v Knize jedna. Proto jsou tyto otázky, ačkoli z větší části pomíjivé, míněny pro eliminaci určitých zkreslení chápání s ohledem na materiál v Knize jedna.* Doufám, že to je správný postup. Možná na některé nebudete moci odpovědět, ale to je v pořádku. Budeme jen pokračovat s některými dalšími, pokud nebudete moci zodpovědět ty, na které se zeptám.

Za prvé se zeptám, zda byste mi mohl sdělit příslušnost entit, které kontaktovaly Betty Andreassonovou.

Ra: Já jsem Ra. Tento dotaz je marginální. Učiníme ústupek směrem k informovanosti a s určitou ztrátou polarity kvůli svobodné vůli tímto porušené. Žádáme, aby otázky takové povahy byly drženy na minimu.

Entity v tomto a některých dalších živě pamatovaných případech jsou ty, které cítí potřebu zasít představu Konfederace způsobem, kterým by neporušily svobodnou vůli, používají symboly smrti, vzkříšení, lásky a míru jako prostředky vytvářející na úrovni myšlenek v čase/prostoru iluzi systematického průběhu událostí, které předávají zprávu lásky a naděje. Tento typ kontaktu je vybrán pečlivým zvážením členů Konfederace, jež kontaktují entitu shodné, domovské vibrace, chcete-li. Tento projekt pak putuje před Radu Saturnu a pokud je schválen, je dokončen. Charakteristické rysy tohoto typu kontaktu zahrnují nebolestivou povahu prožitých myšlenek a obsah zprávy, který nehovoří o zkáze, ale o úsvitu nového věku.

53.4 Tazatel: Není nezbytné, abych pro dosažení svého účelu zahrnul informace, které jste mi právě předal, do knihy. Za účelem ochrany, řekněme, vaší polarity to mohu ponechat jako soukromý materiál, pokud si přejete. Přejete si, abych jej nechal nepublikovaný?

Ra: Já jsem Ra. To, co vám nabízíme, je volně dáno a je předmětem pouze vašeho uvážení.

53.5 Tazatel: Myslel jsem, že to řeknete. V tom případě, můžete mi říct cokoliv o „modré knize“ zmíněné Betty Andreassonovou v onom případě?

Ra: Já jsem Ra. Ne.

53.6 Tazatel: Děkuji vám. Můžete popsat různé techniky používané službou ostatním, pozitivně orientovanými kontakty Konfederace s lidmi této planety, mluvit o různých formách a technikách, o tom jak provádějí kontakt?

Ra: Já jsem Ra. Mohli bychom.

53.7 Tazatel: Mohl byste to udělat prosím?

Ra: Já jsem Ra. Nejefektivnější mód kontaktu je ten, jež prožíváte v tomto prostoru/času. Porušování svobodné vůle je velmi nežádoucí. Proto pouze ty entity, jež jsou Poutníky ve vaší rovině existence, budou jedinými subjekty pro projekci myšlenek, které tvoří takzvaná „blízká setkání“ a další setkání mezi pozitivně orientovanými společenskými paměťovými komplexy a Poutníky.

53.8 Tazatel: Mohl byste mi dát příklad jednoho z těchto setkání mezi Poutníkem a společenským paměťovým komplexem, ve smyslu co by ten Poutník zažil?

Ra: Já jsem Ra. Jeden takový příklad, který znáte, je ten známý jako Morris.* V tomto případě byl předchozí kontakt, jež zažily entity z kruhu přátel této entity, negativně orientovaný. Vzpomeňte si, že entita Morris byla vůči tomuto kontaktu odolná a nemohla fyzickým optickým aparátem tento kontakt vidět.

Avšak vnitřní hlas upozornil toho známého jako Morris, aby sám šel na jiné místo a tam se objevila entita s myšlenkovým tvarem a vzhledem předchozího kontaktu a zírala na tuto entitu, a tak v ní probudila touhu po hledání pravdy o tomto setkání a obecně o zkušenostech své inkarnace.

Pocit být probuzen nebo aktivován je cílem tohoto typu kontaktu. Doba trvání a použité obrazy jsou různé v závislosti na podvědomých očekáváních Poutníka, který tuto zkušenost nebo aktivaci zažívá.

53.9 Tazatel: V případě „blízkého setkání“ s typem plavidla Konfederace předpokládám, že toto „blízké setkání“ je s plavidlem typu myšlenkové formy. Zažili Poutníci v posledních několika letech „blízká setkání“ s plavidlem myšlenkového typu, jež přistálo?

Ra: Já jsem Ra. Stalo se to, ačkoli je to mnohem méně běžné než typ takzvaného „blízkého setkání“ Orionu. Můžeme poznamenat, že ve vesmíru nekončící jednoty je koncept „blízkého setkání“ humorný, nejsou snad všechna setkání typu sám se sebou? Jak proto může být jakékoliv setkání méně než velmi, velmi blízké?

53.10 Tazatel: Dobře, když mluvíme o tomto typu setkání sám se sebou, měli nějací Poutníci pozitivní polarizace vůbec nějaké takzvané „blízké setkání“ s Orionskou nebo negativně orientovanou polarizací?

Ra: Já jsem Ra. To je správně. Ten…

53.11 Tazatel: [Přerušení] Proč se to stává?

Ra: Já jsem Ra. Když se to stane, je to docela vzácné, a nastává to kvůli nedostatku vnímání entit orionu o hloubce pozitivity, s níž má dojít k setkání, nebo kvůli touze entit Orionu, aby se, řekněme, pokusily tuto pozitivitu z roviny existence odstranit. Taktiky Orionu jsou normálně takové, že si vybírají jednoduchá zkreslení mysli, jež naznačují menší aktivitu mentálního a duchovního komplexu.

53.12 Tazatel: Jsem si vědom velmi velké variace v kontaktu s jednotlivci. Předpokládám, že Konfederace používá formu kontaktu, aby probudila, jak jste řekl, Poutníky, a můžete mi dát obecné příklady metod užívaných Konfederací, aby probudila nebo částečně probudila Poutníky, které kontaktují?

Ra: Já jsem Ra. Metody používané pro probuzení Poutníků se různí. Centrem každého přístupu je vstup do vědomí a podvědomí takovým způsobem, aby se zamezilo zapříčinění strachu a aby se maximalizoval potenciál pro pochopitelnou subjektivní zkušenost, jež má pro entitu význam. Mnoho takových probíhá ve spánku; jiné uprostřed mnoha aktivit během hodin bdění. Přístup je flexibilní a jak jste si vědom, nezahrnuje nezbytně syndrom „blízkého setkání“.

53.13 Tazatel: A co takhle syndrom fyzického vyšetření? Jak se to týká Poutníků a jak kontaktů Konfederace a Orionu?

Ra: Já jsem Ra. Podvědomá očekávání entit zapříčiňují povahu a detaily zkušenosti myšlenkové formy nabízenou entitami myšlenkových forem Konfederace. Tudíž pokud poutník očekává fyzické vyšetření, tak bude chtě nechtě prožito s tak malým zkreslením směrem k obavám nebo nepohodlí, jak je dovoleno povahou očekávání podvědomých zkreslení Poutníka.

53.14 Tazatel: Dobře, prožívají pak jak ti, jež jsou vzatí jak na plavidlo Konfederace, tak na plavidlo Orionu, zdánlivé fyzické vyšetření?

Ra: Já jsem Ra. Váš dotaz naznačuje nesprávné uvažování. Skupina Orionu používá fyzické vyšetření jako prostředek k vyděšení jednotlivce a způsobuje pocity pokročilé bytosti druhé úrovně, jako laboratorního zvířete. Sexuální zkušenosti některých jsou podtypem této zkušenosti. Záměrem je demonstrovat vládu entit Orionu nad obyvatelem Země.

Zážitky myšlenkových forem jsou subjektivní a ve většině případů neprobíhají v této úrovni.

53.15 Tazatel: Pak probíhají jak kontakty Konfederace, tak Orionu a „blízká setkání“ jsou dvojí povahy, jak tomu rozumím. Mohou být typem kontaktu buď od Konfederace nebo Orionu. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně, ačkoliv většina kontaktů pochází od Orionu.

53.16 Tazatel: Dobře, s ohledem na sklizně-schopnost máme na Zemi široké spektrum entit, jak pozitivně, tak negativně orientovaných. Zaměřoval by se Orion na konce tohoto spektra, jak pozitivně, tak negativně orientované, pro kontaktování… myslím pro entity ze Země?

Ra: Já jsem Ra. Tento dotaz je poněkud obtížné přesně zodpovědět. Avšak pokusíme se tak učinit.

Nejtypičtějším přístupem entit Orionu je vybrat, jak byste nazvali, slaběji smýšlející entitu, která by mohla mít tendenci k rozšíření většího množství filosofie Orionu.

Určité menší množství entit Orionu je voláno více polarizovanými negativními entitami vašeho prostorového/časového bodu. V tomto případě sdílejí informace tak, jak to nyní děláme my. Avšak jedná se o riziko pro entity Orionu, kvůli frekvenci, se kterou se pak sklizně-schopné negativní planetární entity pokoušejí přikazovat a nařizovat kontaktu Orionu právě tak, jak tyto entity přikazují planetárním negativním kontaktům. Pokud je výsledný boj o ovládnutí prohrán, je pro polaritu skupiny Orionu škodlivý.

Podobně může mylný kontakt Orionu s vysoce polarizovanými pozitivními entitami způsobit pro vojáky Orionu zmatek, ledaže jsou tito křižáci schopni mylně kontaktovanou entitu depolarizovat. Toto se téměř nikdy nestává. Proto skupina Orionu preferuje kontakt pouze se slaběji smýšlejícími entitami.

53.17 Tazatel: Pak obecně mohu říci, že pokud má jednotlivec „blízké setkání“ s UFO nebo nějaký jiný typ zkušenosti, jež se zdá být spojený s UFO, musí se podívat na podstatu setkání a na účinek na něho samotného, aby určil, zda se jednalo o kontakt Orionu nebo Konfederace. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně. Pokud je tam strach a zkáza, je kontakt docela pravděpodobně negativní povahy. Pokud je výsledkem naděje, přátelský pocit a probuzení pozitivního pocitu smysluplné služby ostatním, jedná se o evidentní známky kontaktu Konfederace.

53.18 Tazatel: Děkuji vám. Nepřál jsem si vytvořit špatný dojem s materiálem, jež jsme zahrnuli do Knihy jedna, a bylo potřeba přidat některý z tohoto materiálu. Vím, že je pomíjivý, ale věřím, že je pro plné pochopení nebo, řekněme, pro správný přístup k materiálu nezbytný.

Zeptám se teď na několik otázek. Pokud nestojíte o to na ně odpovídat, přeskočíme je. Rád bych se však zeptal, zda byste mi mohl říct, jak z větší části - nebo hlavní části entity Konfederace, jak vypadají?

Ra: Já jsem Ra. Entita Konfederace čtvrté úrovně vypadá různě v závislosti na, řekněme, původu svého fyzického nosiče.

53.19 Tazatel: Vypadají někteří z nich právě jako my? Mohli by být pokládáni za pozemšťany?

Ra: Já jsem Ra. Ti této povahy jsou nejčastěji páté úrovně.

53.20 Tazatel: Předpokládám, že by se stejná odpověď týkala skupiny Orionu. Je to správně? Pokud jde o čtvrtou a pátou úroveň?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

53.21 Tazatel: Můžete mi říct, proč [jméno] měla na sobě tolik stříbrných skvrn?

Ra: Já jsem Ra. To je porušení svobodné vůle. Ne.

53.22 Tazatel: Děkuji vám. Mohl byste mi říct, proč se mi během proslovu Carla Raschkeho udělalo špatně?

Ra: Já jsem Ra. Skenujeme vaše myšlenky. Jsou správné, a proto jejich potvrzením neporušíme svobodnou vůli. Prostor/čas vašeho přiděleného proslovu se přibližoval a dostal jste se pod útok Orionu kvůli velké touze některých pozitivně orientovaných entit seznámit se se Zákonem jednoty. Toto může být očekáváno, zejména když nejste ve skupině poskytující si navzájem sílu.

53.23 Tazatel: Děkuji vám. Můžete okomentovat takzvanou zkušenost s kulovým bleskem, mou a nástroje, pokud to schválí, když jsme byli dětmi?*

Ra: Já jsem Ra. Toto bude poslední dotaz tohoto sezení.

Byli jste navštíveni vašimi lidmi, aby vám bylo popřáno dobro.

Existuje nějaký další dotaz krátké povahy, který můžeme zodpovědět?

53.24 Tazatel: Ne. Omlouvám se za pokládání mnoha pomíjivých otázek během této relace. Doufám, že jsme vám nezpůsobili žádný problém, zvláště s ohledem na ztrátu polarity kvůli té jedné otázce, ale cítil jsem nezbytné zahrnout některý pomíjivý materiál, aby ti Poutníci a ostatní, kteří čtou první knihu Zákona jednoty, nenabyli špatného dojmu s ohledem na jejich zkušenosti s kontakty. Omlouvám se za jakékoli problémy, které jsem mohl způsobit.

Pouze se zeptám, zda existuje cokoliv, co můžeme udělat, abychom zlepšili kontakt nebo pomohli nástroji.

Ra: Já jsem Ra. Nástroj je v pořádku. Prosím hlídejte pečlivě svá zarovnání. Zanecháváme vás nyní, mí přátelé, s láskou a světlem jednoho nekonečného Stvořitele. Jděte kupředu, a proto s radostí, v síle a míru nekonečného Stvořitele. Adonai.

54 ⇒

⇐ 52

Zpět na začátek

Ra kontakt knihy © 2018 L/L Research a Tobey Wheelock.
Tyto stránky © 2003–2024 Tobey Wheelock.

Otázky? Komentáře? Napište mi na tw @ law of one tečka info.

Schovat reklamy