56 ⇒

⇐ 54

Zákon jednoty Relace 55

Hide menu

5. června, 1981

55.0 Ra: Já jsem Ra. Zdravím vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Nyní komunikuji.

55.1 Tazatel: Nejdříve bych se rád zeptal na stav nástroje, prosím?

Ra: Já jsem Ra. Tento nástroj zažívá fyzická zkreslení směrem k slabosti komplexu těla v důsledku psychického útoku. Životní energie tohoto nástroje však nebyly díky léčebné práci přítomných poznamenány. Tento nástroj bude podle všeho předmětem takových zkreslení slabosti kvůli inkarnačnímu procesu, který činí komplex těla náchylným ke zkreslením slabosti.

55.2 Tazatel: Existuje nějaká určitá věc, kterou můžeme udělat, kterou jste nám již řekl? Nebo nějak zmírnit tento psychický útok nebo nástroji co nejvíce pomoci?

Ra: Já jsem Ra. Skenujeme tento nástroj a nacházíme jeho zkreslení směrem k vděčnosti každé entitě a k péči každé entity, jak to můžete nazvat. Tato, řekněme, atmosféra nabízí největší kontrast k diskomfortu takových psychických útoků tím, že je opačná, tedy atmosféra psychické podpory.

Toto každý z vás dělá jako podvědomou funkci skutečného povahového, mentálního, emocionálního a duchovního zkreslení k tomuto nástroji. Neexistuje žádná větší magie než upřímné zkreslení směrem k lásce.

55.3 Tazatel: Děkuji vám. Chci se zeptat na pár otázek o předchozím materiálu, kterému jsem nerozuměl. Doufám, že to poněkud objasní mé chápání mentálních konfigurací, se kterými jsme se zabývali.

V předposlední relaci jste uvedl: „Avšak jedná se o riziko pro entity Orionu kvůli frekvenci, se kterou se pak sklizně-schopné negativní planetární entity pokoušejí ovládnout a dávat příkazy kontaktu z Orionu právě tak, jak se tyto entity pokoušejí ovládnout planetární negativní kontakty.“ Můžete vysvětlit mechanismy, které ovlivňují polarizaci vědomí s ohledem na toto tvrzení?

Ra: Já jsem Ra. Pro negativní polarizaci je velmi nápomocné podřízení nebo zotročení ostatních já. Potenciál mezi dvěma negativně polarizovanými entitami je takový, že entita, která zotročuje jinou nebo jiné přikazuje, získává na negativní polarizaci.

Entita takto ovládaná nebo zotročená, sloužící druhému já, nezbytně ztrácí negativní polaritu, ačkoli získává touhu pro další negativní polarizaci. Tato touha pak bude mít tendenci vytvářet příležitosti k znovunabytí negativní polarity.

55.4 Tazatel: Mám pak chápat… pouze fakt, že entita třetí úrovně na této planetě… pouze fakt, že volá nebo nařizuje křižákovi Orionu, je polarizující typ činu, který ovlivňuje obě entity?

Ra: Já jsem Ra. To je nesprávně. Mechanismus volání není ani v nejmenším kongruentní s mechanismem přikazování. Během volání je volající entita prosebný nováček žádající o negativní chápání, pokud můžete omluvit toto chybné označení. Odezva Orionu zvyšuje svou negativní polaritu tím, jak šíří negativní filozofii, čímž zotročuje nebo přikazuje volající entitě.

Existují však případy, kdy se kontakt stane zápasem, který je pro negativitu typický. V tomto zápase volající nebude zkoušet žádat o pomoc, ale bude požadovat výsledky. Protože entita třetí úrovně, negativně orientovaná a sklizně-schopná, má k dispozici zkušenosti z inkarnací, a protože orionští křižáci jsou do velké míry vázáni Prvním zkreslením, aby se mohli dále vyvíjet, je entita Orionu takovým přikazováním, pokud je správně provedeno, zranitelná.

V tomto případě se entita třetí úrovně stane pánem a entita Orionu padne do pasti a může jí být přikazováno. Je to vzácné. Avšak když se to stalo, zažila entita Orionu nebo společenský paměťový komplex ztrátu negativní polarity v poměru k síle přikazování entity třetí úrovně.

55.5 Tazatel: Zmínil jste, že to bude fungovat, když přikazování bude správně provedeno. Co jste myslel tím, „když bude správně provedeno“?

Ra: Já jsem Ra. Správně přikazovat znamená být skutečně negativní. Procento myšlenek a chování týkající se služby sobě se musí blížit 99 %, aby byla negativní entita třetí úrovně správně nastavena pro takový souboj v přikazování.

55.6 Tazatel: Jaký typ komunikace s entitou Orionu by negativní přikazovatel používal?

Ra: Já jsem Ra. Dva nejobvyklejší typy přikazování jsou: první - užití zvráceností sexuální magie; druhý - užití zvráceností rituální magie. V každém případě je klíčem k úspěchu čistota vůle příkazce. Koncentrace na vítezství nad služebníkem musí být téměř dokonalá.

55.7 Tazatel: Můžete mi říci, co se týká polarizace vědomí, zda existuje nějaká analogie mezi tím, co jste právě řekl o tomto typu kontaktu, a tím, co právě nyní děláme, v rámci komunikace s Ra?

Ra: Já jsem Ra. Neexistuje žádný vztah mezi tímto typem kontaktu a procesem přikazování. Tento kontakt může být charakterizován jako typický kontakt Bratrů a Sester zármutku, kde ti, jež kontakt přijímají, se pokusili na takový kontakt připravit tím, že obětovali vnější a na sebe orientovaná zkreslení za účelem být k službě.

Společenský paměťový komplex Ra se nabízí také jako funkce své touhy sloužit. Jak volající, tak kontakt jsou naplnění vděčností za příležitost sloužit ostatním.

Můžeme poznamenat, že to žádným způsobem nepředpokládá, že jak volající, tak ti z naší skupiny se nějakým způsobem přibližují dokonalosti nebo čistotě, jako ta, která byla popsána v přikazovacím procesu. Volající skupina může mít mnohá zkreslení a může pracovat s mnoha katalyzátory, tak jako mohou ti z Ra. Prvořadá touha sloužit ostatním spolu s unikátními harmoniemi vibračních komplexů této skupiny nám dává příležitost sloužit jako jeden kanál pro jednoho nekonečného Stvořitele.

Věci nepřicházejí k pozitivně orientovaným bytostem, ale přicházejí skrze ně.

55.8 Tazatel: Děkuji vám. V dřívější době jste uvedl: „dokud nejsou přesuny energií všech typů prožity a do velké míry zvládnuty, budou existovat blokace v modrých a indigových vyzařováních.“ Mohl byste to vysvětlit úplněji?

Ra: Já jsem Ra. V tomto prostoru/času jsme nepokryli vhodný středně pokročilý materiál. Zopakujte otázku prosím ve vhodnějším bodě prostoru/času.

55.9 Tazatel: OK. Trochu tu hledám kvůli úvodu do určitých informací. Nemusím se ale dívat na produktivní oblast.

Řekl jste ale: „bylo nám (tj. Ra) pomoženo tvary jako jsou pyramidy, takže jsme mohli pomoci vašim lidem tvarem jako je pyramida.” Tyto tvary byly zmíněny mnohokrát a také jste uvedl, že samotné tvary nemají přílišný význam. Vidím vztah mezi těmito tvary a mezi energiemi, které jsme studovali vzhledem k tělu, a rád bych se zeptal na pár otázek o pyramidách, abych viděl, jestli mohu vstoupit do některé části tohoto chápání.

Uvedl jste: „Shledáte, že průnik trojúhelníku, jenž je na první úrovni každé ze čtyř stran, tvoří diamant v rovině, jež je horizontální.“ Můžete mi říct, co jste myslel slovem průnik?

Ra: Já jsem Ra. Vaše matematika a aritmetika nemá dostatečné množství dokreslujících výrazů, která bychom mohli použít. Aniž bychom byli záměrně nejasní, můžeme poznamenat, že účel tvarů je pracovat s částmi času/prostoru komplexu mysli/těla/ducha. Proto průnik se týká jak prostoru/času, tak času/prostoru, a je tedy vyjádřen v třírozměrné geometrii dvěma průniky, které, když jsou promítnuty v jak času/prostoru, tak v prostoru/času, tvoří jeden bod.

55.10 Tazatel: Vypočítal jsem, že tento bod bude jedna šestina výšky trojúhelníku, jenž tvoří stranu pyramidy. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. Vaše výpočty jsou celkem správné a jsme potěšeni vaším důvtipem*.

55.11 Tazatel: To by podle mne naznačovalo, že ve Velké pyramidě v Gíze bude Královnina komnata, jak je nazývána, komnatou pro zasvěcení. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. Opět jste pronikl vnějším vyučováním.

Královnina komnata by nebyla vhodná nebo užitečná pro léčebné práce, neboť tato práce se týká užití energie ve více synergickém nastavení než nastavení soustředěné bytosti*.

55.12 Tazatel: Byly by pak léčebné práce prováděny v Králově komnatě?

Ra: Já jsem Ra. To je správně. Můžeme poznamenat, že taková terminologie není naše vlastní.

55.13 Tazatel: Ano, tomu rozumím. Jedná se jen o běžné pojmenování dvou komnat Velké pyramidy. Nevím, zda mě tato série otázek dovede k lepšímu chápání energií, ale dokud tyto koncepty neprozkoumám, neexistuje moc, co mohu dělat, než položit pár otázek.

Existuje komnata pod spodní úrovní pyramidy, dole pod zemí, která se zdá být zhruba v řadě s Královou komnatou. Co je to za komnatu?

Ra: Já jsem Ra. Můžeme říci, že existují informace, kterých lze z dotazů v tomto směru nabýt.

Komnata, o které požadujete být informován, je rezonující komnata. Spodní část takovéto struktury musí pro účel způsobení vhodných zkreslení pro katalyzátor léčení zůstat otevřená.

55.14 Tazatel: V knize „Životní síla ve Velké pyramidě“ (originál: Life Force of the Great Pyramid), vztahují tvar ankhu (pozn. ankh je latinsky crux ansata) s rezonancí v pyramidě. Je to správná analýza?

Ra: Já jsem Ra. Skenovali jsme vaši mysl a našli frázi „práce s pastelkami“. To je aplikovatelné. Existuje pouze jeden význam těchto tvarů jako je crux ansata; tj. umístění matematických stavů v zakódované formě.

55.15 Tazatel: Je úhel 76° 18‘ u vrcholu pyramidy kritickým úhlem?

Ra: Já jsem Ra. Pro zamýšlenou léčebnou práci je tento úhel vhodný.

55.16 Tazatel: Proč má Králova komnata nad sebou různé malé komnaty?

Ra: Já jsem Ra. Toto bude poslední plný dotaz tohoto sezení.

Musíme k tomuto dotazu promluvit obecněji, abychom vysvětlili vaši specifickou otázku. Umístění entity, jež má být léčena, je takové, aby životní energie, chcete-li, byla v pozici pro krátké přerušení nebo pro průnik světlem.

Toto světlo pak může, s pomocí katalyzátoru léčitele s krystalem, manipulovat silami aury, jak nazýváte různá energetická centra, a to tak, že pokud si to léčená entita přeje, mohou být provedeny opravy. Pak je entita znovu chráněna svým vlastním, nyní méně zkresleným energetickým polem a je schopna jít svou cestou.

Proces, ve kterém je toto provedeno, zahrnuje uvedení léčené entity do rovnováhy. To zahrnuje teplotu, barometrický tlak a elektricky nabitou atmosféru. První dva požadavky jsou kontrolovány systémem komínů.

55.17 Tazatel: Funguje taková léčebná práce ovlivněním energetických center takovým způsobem, že nejsou blokována a mohou zdokonalit sedm těl, která generují, a tím přivedou léčenou entitu do správného vyvážení?

Ra: Já jsem Ra. Tato entita je unavená. Musíme odpovědět krátce a jednoduše uvést, že smyslem je, aby zkreslené nastavení energetických center bylo dočasně přerušeno, a pak je léčenému prezentována příležitost uchopit žezlo, vydat se cestou rovnováhy a pak kráčet dál se zmenšenými zkresleními k nemoci mysli, těla a ducha.

Katalytický účinek nabité atmosféry a krystalu nasměrovaného léčitelem musí být považovány za nedílné části tohoto procesu, neboť navrácení entity do konfigurace vědomého povědomí po nabídce možnosti reorganizace nemůže být dosaženo bez přítomnosti léčitele a cílené vůle.

Máte nějaké krátké dotazy předtím, než opustíme tento nástroj?

55.18 Tazatel: Pouze existuje cokoliv, co můžeme udělat, aby byl nástroj více v pohodlí nebo zlepšit kontakt?

Ra: Já jsem Ra. Vše je v pořádku. Jste svědomití. Nyní opouštím toto sezení.

Já jsem Ra. Zanecháváme vás nyní, mí přátelé, s láskou a světlem jednoho nekonečného Stvořitele. Jděte kupředu, a proto s radostí, v síle a míru nekonečného Stvořitele. Adonai.

56 ⇒

⇐ 54

Zpět na začátek

Ra kontakt knihy © 2018 L/L Research a Tobey Wheelock.
Tyto stránky © 2003–2024 Tobey Wheelock.

Otázky? Komentáře? Napište mi na tw @ law of one tečka info.

Schovat reklamy