58 ⇒

⇐ 56

Zákon jednoty Relace 57

Hide menu

12. června, 1981

57.0 Ra: Já jsem Ra. Zdravím vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Nyní komunikujeme.

57.1 Tazatel: Prosím, mohl byste mi nejdříve nastínit stav nástroje?

Ra: Já jsem Ra. Tento nástroj je pod nejzávažnějším psychickým útokem. Tento nástroj se drží dobře díky doplněným životním energiím a díky zkreslení směrem ke smyslu pro úměrnost, jež vaši lidé nazývají smyslem pro humor.

Tento útok je pro tento kontakt po krátké období vašeho prostoru/času potenciálně rušivý.

57.2 Tazatel: Existuje cokoliv konkrétního, co můžeme udělat navíc k tomu, co děláme, abychom tento útok zmírnili?

Ra: Já jsem Ra. Neexistuje nic, co můžete pro zmírnění útoku udělat. Porozumění jeho mechanismu může být nápomocné.

57.3 Tazatel: Mohl byste nám vysvětlit jeho mechanismus?

Ra: Já jsem Ra. Skupina Orionu nemůže zasahovat přímo, avšak pouze přes již existující zkreslení komplexů myslí/těl/duchů.

Takže v tomto případě sáhnula entita jednou rukou po těžkém objektu a tento chybně vypočítaný čin způsobil deformaci nebo zkreslení kosterní/svalové struktury jedné z končetin nástroje.

Vaše podpora nástroje správnou formou péče tohoto zkreslení může být nápomocná. Zkreslení je ekvivalentem toho, co nazýváte pooperačním stavem, kdy kosti nejsou pevně spojeny. Tento nástroj si musí být vědom péče, jež je nutná pro vyvarování se takovýchto chybně vypočítaných činů, a vaše podpora tohoto stavu je významná a je doporučena.

57.4 Tazatel: Existuje cokoliv, co můžeme konkrétně udělat, abychom zmírnili problém, který již trvá?

Ra: Já jsem Ra. Tato informace je neškodná, proto ji sdílíme, i když je pomíjivá, jelikož ji chybí principy a pouze nabízí konkrétní pomíjivý účinek.

Oblast zápěstí by měla být obalena podobně jako v případě vyvrtnutí, jak nazýváte toto zkreslení, a na pravé zkreslené straně komplexu těla by mohlo být po jednu denní periodu použito to, co nazýváte šátkem (závěsem na ruku). V tom čase by měly být symptomy, jak nazýváte tato zkreslení, zhodnoceny a péče by měla být opakována, dokud nebudou zkreslení zmírněna.

Dle libosti mohou být provedena léčení, kterých je každý [z vás] učen.

Je třeba poznamenat, že je k dispozici krystal.

57.5 Tazatel: Který je to krystal?

Ra: Já jsem Ra. [Je to ten] defektní, avšak dostačující krystal, jež leží na prstu pravé ruky tohoto nástroje.

57.6 Tazatel: Mohl byste mi říct, jak tento krystal pro tento účel použít?

Ra: Já jsem Ra. To je rozsáhlá otázka.

Prvně se jako komplex mysli/těla/ducha vyvážíte a polarizujete, a tudíž spojíte vnitřní světlo s nahoru jdoucími spirálovitými vtoky univerzálního světla. Již jste prováděli cvičení k zavedení příslušných procesů. Použijte je, abyste si připravili krystalizovanou bytost.

Pak vezměte krystal a vnímejte vaši polarizovanou a zesílenou vyváženou energii, která je skrze vaši bytost chanelována jako léčení zeleným paprskem a která vtéká a aktivuje krystalickou pravidelnost zmrzlého světla, jež je krystalem. Krystal bude rezonovat nabitým světlem energie inkarnované lásky a světla, a začne specifickým způsobem vyzařovat, bude v potřebných vibracích světla transportovat léčivou energii, jež bude zaměřena a zintenzivněna směrem k magnetickému poli komplexu mysli/těla/ducha, jenž má být léčen. Tato entita, která takovéto léčení požaduje, pak pootevře brnění celkového ochranného vibračního štítu fialového/červeného paprsku.

Proto mohou být vnitřní vibrační pole, od centra k centru v mysli, těle i duchu, přerušeny a přechodně přizpůsobeny tak, že mohou nabízet tomu, kdo má být léčený, příležitost, aby si vybral méně zkreslený vnitřní komplex energetických polí a vibračních vztahů.

57.7 Tazatel: Měl by být krystal držen v pravé ruce léčitele?

Ra: Já jsem Ra. To není správně. Existují dvě doporučené konfigurace.

Za prvé je to řetízek okolo krku, v němž má být krystal umístěn na pozici energetického centra zeleného paprsku. Za druhé je to řetízek visící z pravé ruky, roztažený, omotaný okolo ruky takovým způsobem, že krystal může být pokýván takovým způsobem, aby učinil [žádané] citlivé úpravy.

Nabízíme tuto informaci s vědomím, že pro efektivní užití těchto energií sebe sama je třeba mnoho zkušeností. Avšak každý má pro tuto činnost schopnosti a tato informace, je-li přesně dodržována, není informací škodlivou.

57.8 Tazatel: Byl by nedefektní krystal mnohem více efektivní než defektní, který nyní máme?

Ra: Já jsem Ra. Aniž bychom se pokusili soudit priority, jež si můžete vybrat, můžeme poznamenat, že pravidelná neboli krystalizovaná entita je ve své konfiguraci stejně rozhodující jako dokonalost použitého krystalu.

57.9 Tazatel: Má velikost, fyzická velikost krystalu nějaký vztah k efektivitě léčení?

Ra: Já jsem Ra. V některých použitích týkajících se planetárního léčení to je ke zvážení. Při práci s individuálním komplexem mysli/těla/ducha je jediným požadavkem, aby byl krystal v harmonii s krystalizovanou bytostí. Existuje snad spodní limit velikosti toho, co můžete nazvat broušeným krystalem, jelikož světlo, které prochází tímto krystalem, musí být rozptýleno na kompletní šířku spektra léčeného. Dále může být poznamenáno, že voda je typem krystalu, který je také efektivní, ačkoliv ve vaší úrovni ji není tak lehké pověsit na řetízek.

57.10 Tazatel: Když umístím tento konec tohoto pera ležícího na mém pupku, reprezentoval by pak tento jeho bod pozici, kde by měl krystal pro správný zelený paprsek viset? Je tato pozice správná?

Ra: Já jsem Ra. Pokoušíme se o vaše měření. Optimální [pozice] je mezi 2 a 5,4 centimetry směrem k vašemu srdci.

57.11 Tazatel: Když pak použiji tento kousek dřeva, určil bych tak pozici mezi kouskem dřeva [a] mým pupkem, určil bych tak pozici, že je přibližně vrcholem kousku dřeva. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

57.12 Tazatel: Jak se léčení, o kterém jste nám právě vyprávěl, vztahuje k léčení prováděném v Králově komnatě Velké pyramidy v Gíze?

Ra: Já jsem Ra. Existují dvě výhody pro vykonávání této práce v takové konfiguraci tvarů a dimenzí.

Za prvé, narušení nebo přerušení fialového/červeného brnění nebo ochranné vrstvy je automatické.

V druhém případě je světlo samotným umístěním této pozice nastaveno do sedmi odlišných barev neboli energetických vibračních stupňů, a tím umožňuje energii protékající skrze krystalizovanou bytost a zaměřenou krystalem, aby s velkou lehkostí manipulovala s nerušenou a, řekněme, pečlivě vymezenou paletou energií nebo barev jak v prostoru/času, tak v času/prostoru.

Proto může být odzbrojená bytost rychle napravena. To je v určitých případech žádoucí, obzvláště když je brnění největší možnou funkční částí pokračující funkce komplexu těla v této úrovni. Trauma z přerušení této vibrace brnění je pak zjevně zmírněno.

Chopíme se této příležitosti usilovat o naši čest/povinnost jako někteří z těch, jež vytvořili tvar pyramidy, abychom poznamenali, že není v žádném případě nezbytné tento tvar k dosažení léčení používat, jelikož [současné] stáří vibrace zapříčinilo komplexům vibrací komplexů myslí/těl/duchů, jež mají být léčeny, že jsou méně náchylné na trauma přerušeného brnění.

Dále, jak jsme řekli, silný účinek pyramidy s jejím nezbytným narušením brnění, pokud je použita bez krystalizované bytosti, užita s nesprávným záměrem nebo v nesprávné konfiguraci, může vyústit v další zkreslení entit, která jsou nejspíše rovna [zkreslením způsobených] některými z vašich chemikálií, které podobným způsobem zapříčiňují narušení v energetických polích.

57.13 Tazatel: Je v současné době vůbec nějaké užití pyramidálního tvaru, které je prospěšné?

Ra: Já jsem Ra. Potvrzujeme, je-li opatrně použita.

Pyramida může být použita pro zlepšení meditativního stavu tak dlouho, dokud je tvar takový, že je entita v pozici Královniny komnaty, nebo dokud jsou entity ve vyvážené konfiguraci okolo jejího středového bodu.

Malý tvar pyramidy umístěný pod částí komplexu těla může tento komplex těla nabít energií. To by mělo být děláno pouze po krátkou dobu, nepřesahujíce 30 vašich minut.

Užití pyramidy k vyvážení planetárních energií stále v mírném rozsahu funguje, ale kvůli pozemským změnám již nejsou pyramidy pro tuto práci správně uspořádány.

57.14 Tazatel: Jaká je pomoc nebo mechanismus pomoci přijaté pro meditaci pro entitu, která by byla v pozici takzvané Královniny komnaty?

Ra: Já jsem Ra. Zvažte polaritu komplexů myslí/těl/duchů. Vnitřní světlo je to, jež je vaším srdcem bytosti. Jeho síla se rovná síle vaší vůle hledat světlo. Postoj nebo vyvážený postoj skupiny zintenzivňuje množství této vůle, množství povědomí vnitřního světla, jež je nutné k přitahování vtékajícího světla směrem nahoru [a] točícího se z jižního magnetického pólu bytí.

Tudíž je to místo zasvěceného, jelikož mnoho vnějších věcí nebo zkreslení entitu opustí, jakmile zesiluje své hledání, takže se může stát jedním (sjednoceným) s tímto centralizovaným a vyčištěným přicházejícím světlem.

57.15 Tazatel: Když je pak tvar pyramidy použit, připadalo by mi, že by bylo nutné jej udělat dostatečně velkým, takže pozice Královniny komnaty by byla dostatečně daleko od pozice Královy komnaty, takže byste mohl tu energii použít a nebýt ublížen energií v pozici Královy komnaty nebo jakoukoliv jinou [energií] v pozici dále od Královniny komnaty. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. V tomto případu užití může být tvar pyramidy menší, pokud je vrcholový úhel menší, čímž neumožňuje vytvoření pozice Královy komnaty. Pro tento případ užití jsou dále efektivní tyto tvary: silo, kužel, dóm a týpí.

57.16 Tazatel: Mají tvary, které jste právě zmínil, vůbec nějaký účinek Královy komnaty nebo mají pouze účinek Královniny komnaty?

Ra: Já jsem Ra. Tyto tvary mají účinek Královniny komnaty. Je třeba poznamenat, že silně krystalizovaná entita je ve skutečnosti přenosnou Královou komnatou.

57.17 Tazatel: Říkáte pak, že neexistuje absolutně žádná potřeba, užití nebo prospěch mít v této době našeho planetárního vývoje účinek Královy komnaty?

Ra: Já jsem Ra. Pokud by ti, jež si přejí být léčiteli, byli krystalizované povahy, a byli všichni prosebníky, kteří si přejí méně zkreslení, byla by pyramida jako vždy pečlivě navrženou množinou parametrů pro distribuci světla a jeho energie tak, aby pomohla léčebnému katalyzátoru.

Avšak shledali jsme, že vaši lidé nejsou zkreslení směrem k touze po čistotě dostatečného rozsahu, aby jim byl dán tento mocný a potenciálně nebezpečný dar. Proto nedoporučujeme, aby byl použit pro léčení v, řekněme, tradiční konfiguraci Královy komnaty, již jsme naivně předali vašim lidem, jen abychom spatřili její hrubě zkreslené užití a [jen, aby] naše učení bylo ztraceno.

57.18 Tazatel: Jaký by byl vhodný vrcholový úhel pro tvar týpí pro naše užití?

Ra: Já jsem Ra. To je na vašem zvážení. Princip kulatých, oblých nebo vrcholových tvarů je takový, že se střed chová jako neviditelná indukční cívka. Vzory energií jsou tudíž spirálovité a kruhové. Výběr nejpříjemnějšího tvaru je tudíž na vás. Účinek je relativně pevný.

57.19 Tazatel: Je nějaký rozdíl v účinku s ohledem na materiál konstrukce, na tloušťku materiálu? Jedná se pouze o geometrii tvaru nebo se to vztahuje na nějaké jiné faktory?

Ra: Já jsem Ra. Geometrie, jak ji nazýváte, nebo vztahy těchto tvarů ve svých konfiguracích jsou hodné velkého zamyšlení. Je dobré se vyhnout materiálu cínového nebo ocelového nebo jiného základního kovu. Za vhodné materiály mohou být považovány dřevo, plast, sklo a jiné.

57.20 Tazatel: Pokud by byl tvar pyramidy umístěn pod entitu, jak by se to udělalo? Byl by umístěn pod postel? Nejsem si zcela jistý uspořádáním pro dodání energie entitě„umístěním jej pod ní“. Mohl byste mi říct, jak to udělat?

Ra: Já jsem Ra. Váš předpoklad je správný. Pokud je tvar vhodné velikosti, může být umístěn přímo pod polštář hlavy nebo lůžko, na kterém komplex těla odpočívá.

Opět varujeme, že třetí spirála nahoru jdoucího světla, ta, jež je emitována vrcholem tohoto tvaru, je při nadměrné dávce pro entitu nejškodlivější a neměla by působit příliš dlouho.

57.21 Tazatel: Jaká by přibližně byla výška, v centimetrech, jedné z těchto pyramid pro nejlepší funkci?

Ra: Já jsem Ra. Na tom nezáleží. Pouze poměr výšky pyramidy od základu po vrchol a obvodu základny je docela důležitý.

57.22 Tazatel: Jaký by byl tento poměr?

Ra: Já jsem Ra. Tento poměr by měl být, jak můžete pozorovat, 1,16.

57.23 Tazatel: Myslíte tím, že součet čtyř stran základny by měl být 1,16tina výšky pyramidy?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

57.24 Tazatel: Mohl byste mi říct, co jste myslel tím, když jste řekl, že Královnina komnata byla místem zasvěcení?

Ra: Já jsem Ra. Tato otázka je rozsáhlá. Kvůli našemu zkreslení k přesvědčení/pochopení, že proces, jež jsme nabídli o tolik let dříve, nebyl vyváženým, nemůžeme popsat zasvěcení ve svém specifickém významu.

Avšak vy máte povědomí o konceptu zasvěcení a uvědomujete si, že si vyžaduje soustředění bytosti na hledání Stvořitele. Doufali jsme ve vyvážení tohoto pochopení zřetelným vyjádřením Zákona jednoty, tj. že všechny věci jsou jedním Stvořitelem. Takže hledání Stvořitele se nedělá pouze při meditaci a při práci adepta, ale v prožitém bodě každého momentu.

Zasvěcení Královninou komnatou má co do činění se vzdáním se sebe sama s takovou touhou znát Stvořitele úplně, že vyčištěné vtékající světlo je vtaženo vyváženým způsobem skrze všechna energetická centra, potkávající se v indigovém a otevírající bránu do inteligentního nekonečna. Entita tudíž prožívá skutečný život nebo, jak jej vaši lidé nazývají, znovuzrození (vzkříšení).

57.25 Tazatel: Také jste zmínil, že byla pyramida používána pro učení. Jedná se o stejný proces nebo je tu rozdíl?

Ra: Já jsem Ra. Je tu rozdíl.

57.26 Tazatel: Jaký je tento rozdíl?

Ra: Já jsem Ra. Rozdíl je v tom, že za účelem vyučování/učení jsou přítomní jiná já manifestovaná v prostoru/času a po určité době studia také v času/prostoru. V námi vytvořeném systému byly školy oddělené od pyramid [a] prožitky probíhaly o samotě.

57.27 Tazatel: Úplně jsem neporozuměl, co jste tím myslel. Mohl byste mi říct více, o čem jste mluvil?

Ra: Já jsem Ra. Je to široké téma. Přeformulujte prosím dotaz kvůli specifičnosti.

57.28 Tazatel: Myslel jste tím, že učitelé vaší vibrace nebo z vaší úrovně byli schopní se manifestovat v Královnině komnatě, aby ty zasvěcené vyučovali, nebo jste myslel něco jiného?

Ra: Já jsem Ra. V našem systému probíhaly prožitky v pozici Královniny komnaty o samotě. V Atlantidě a v Jižní Americe sdíleli učitelé zkušenosti v pyramidách.

57.29 Tazatel: Jak tento učící proces probíhal… učící nebo vyučovací… v pyramidách probíhal?

Ra: Já jsem Ra. Jak vlastně vyučovací/učící a učící/vyučovací proces probíhá vůbec?

57.30 Tazatel: V dnešní době by byl pro užití nebezpečný čtyřstranný pyramidový tvar, jež by byl dostatečně velký na to, aby vytvořil účinek Královy komnaty. Je toto tvrzení pravdivé?

Ra: Já jsem Ra. Toto tvrzení je pravdivé s dodatečným pochopením, že vrcholový úhel o velikosti 76° je ta charakteristika tohoto mocného tvaru.

57.31 Tazatel: Pak předpokládám, že bychom za jakýchkoliv podmínek neměli používat pyramidu s vrcholovým úhlem o velikosti 76°. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je na vašem uvážení.

57.32 Tazatel: Přeformuluji otázku. Pak předpokládám, že by užití úhlu pyramidy 76° mohlo být nebezpečné, a zeptám se, jaký úhel menší než 76° by zhruba byl prvním úhlem, jež by tento nebezpečný účinek neprodukoval?

Ra: Já jsem Ra. Váš předpoklad je správný. Menší úhel může být jakýkoliv úhel menší než 70°.

57.33 Tazatel: Děkuji vám. Chci dále pokračovat s více otázkami o pyramidách, chci ale položit otázku, kterou tu má [jméno]. Položím ji nyní. Mohl byste prosím rozvést koncept prostoru/času a času/prostoru a jak koncept těchto věcí překonat a v jaké úrovni tyto koncepty již více jednotlivce neovlivňují?

Ra: Já jsem Ra. Toto bude poslední plná otázka tohoto sezení. Tento nástroj má určitou životní energii nazbyt. Avšak jsme znepokojeni rostoucími zkresleními komplexu těla směrem k bolesti.

Koncepty prostoru/času a času/prostoru jsou těmi koncepty popisujícími matematicky jak jen to je možné vztahy ve vaší iluzi toho, co je vidět a toho, co vidět není. Tyto popisující termíny jsou neobratné. Pro tuto práci ovšem dostačují.

Během zkušeností mystického hledání jednoty nemusejí být tyto koncepty nikdy brány v potaz, jelikož jsou pouhou částí iluzorního systému. Hledající hledá Jednotu. Jak jsme již řekli, tuto Jednotu je třeba hledat vyváženým a sebe přijatým já, jež si je vědomo jak svých zjevných zkreslení, tak své absolutní dokonalosti.

Spočívaje v tomto vyváženém uvědomění se pak entita otevře vesmíru, jímž sama je. Světelná energie všech věcí může pak být tímto intenzivním hledáním přilákána a kdekoliv se vnitřní hledání setkává s přilákanou vesmírnou pránou, nastane uvědomění si Jednoty.

Účelem čištění každého energetického centra je povolení, aby se toto místo setkání objevilo ve vibraci fialového paprsku, čímž dojde ke kontaktu s inteligentním nekonečnem a rozpuštění všech iluzí. Služba ostatním je během uvolnění energie, jenž je tímto stavem vědomí generována, automatická.

Rozdíly mezi prostorem/časem a časem/prostorem, jak jim rozumíte, krom třetí úrovně neplatí docela. Avšak čtvrtá, pátá a do jisté míry i šestá [úroveň] existují (pracují) v rámci určitého systému polarizovaného prostoru/času a času/prostoru.

Výpočty nezbytné pro posun z jednoho systému do druhého skrze dimenze jsou poněkud obtížné. Proto máme největší obtíže, když s vámi sdílíme číselné koncepty, a bereme tuto příležitost, abychom zopakovali náš požadavek, abyste naše čísla hlídali a ptali se na jakákoliv, jež se zdají být sporná.

Existuje krátký dotaz, jež můžeme zodpovědět předtím, než opustíme tento nástroj?

57.34 Tazatel: Existuje cokoliv, co můžeme udělat, aby byl nástroj více v pohodlí nebo zlepšit kontakt?

Ra: Já jsem Ra. Vše je harmonické. Zdravíme vás všechny s potěšením. Zarovnání jsou uspokojivá.

Já jsem Ra. Zanechávám vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Jděte kupředu, a proto s radostí, v síle a míru jednoho Stvořitele. Adonai.

58 ⇒

⇐ 56

Zpět na začátek

Ra kontakt knihy © 2018 L/L Research a Tobey Wheelock.
Tyto stránky © 2003–2024 Tobey Wheelock.

Otázky? Komentáře? Napište mi na tw @ law of one tečka info.

Schovat reklamy