Zákon jednoty Lidé

Hide menu

Výsledky 1 až 100 z 163

       Následujících 63 ⇒

⇐ Category list

Kategorie “Lidé” má 27 podkategorií.

Abraham Lincoln

26.15 Tazatel: Říkám si, jestli Abraham Lincoln možná mohl být Poutníkem?

Ra: Já jsem Ra. To je špatně. Tato bytost byla normální, řekněme, pozemská bytost, která si vybrala opustit svůj nosič a dovolit, aby jej použila jiná bytost na trvalé bázi. Toto je relativně vzácné v porovnání s jevem Poutníků.

Udělali byste lépe, kdybyste uvážili inkarnace Poutníků jako toho, který je znám jako „Thomas” a toho, který je znám jako „Benjamin”.

26.16 Tazatel: Předpokládám, že myslíte Thomas Edison a Benjamin Franklin?

Ra: To je špatně. Zamýšleli jsme zprostředkovat komplex zvukových vibrací Thomas Jefferson. Ten druhý je správně.

26.17 Tazatel: Děkuji. Mohl byste mi říct, odkud byla bytost, která použila tělo Lincolna… Abraháma… z které přišla úrovně?

Ra: Já jsem Ra. Tato bytost byla čtvrté vibrace.

26.18 Tazatel: Předpokládám pozitivní?

Ra: To je správně.

26.19 Tazatel: Bylo jeho úkladné zavraždění ovlivněno Orionem anebo nějakou jinou negativní silou?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

35.6 Tazatel: Děkuji vám. Dříve jsme diskutovali o Abrahamu Lincolnovi jako spíše o unikátním případu.* Je pro vás možné nám říci, jaké byl orientace, proč bytost čtvrté úrovně použila Abrahamovo tělo a kdy toto s ohledem na aktivity, které se odehrávaly v naší společnosti té doby, nastalo?

Ra: Já jsem Ra. Je to možné.

35.7 Tazatel: Bylo by toto pro čtenáře hodnotné vědět, ve vašem odhadu?

Ra: Já jsem Ra. Musíte zformovat vaše dotazy podle vaší soudnosti.

35.8 Tazatel: Dobře, v tom případě bych chtěl znát motivaci pro užití těla Abrahama Lincolna toho času.

Ra: Já jsem Ra. Toto bude poslední plná otázka této relace, jelikož zjišťujeme nízkou hladinu životních energií nástroje.

Ten známý jako Abraham měl extrémní obtíže v mnoha ohledech a kvůli fyzické, mentální a duchovní bolesti byl unavený životem, ale bez orientace k sebezničení. Ve vašem čase 1853 byla tato entita ve spánku kontaktována bytostí čtvrté úrovně. Tato bytost byla znepokojena bitvou mezi silami světla a silami temnoty, které byly po mnoho vašich let vedeny ve čtvrté úrovni.

Tato entita přijala čest/povinnost dokončení karmických vzorů toho, který je znám jako Abraham, a ten známý jako Abraham zjistil, že by se tato entita pokusila dělat ty věci, po kterých ten známý jako Abraham toužil, ale [sám] by je nemohl udělat. Tudíž byla provedena výměna.

Entita Abraham byla vzata do roviny suspenze až do ukončení fyzického nosiče, stejně jako bychom my od Ra s tímto nástrojem sjednali zůstat v [jeho] nosiči, dovedli bychom jej ze stavu transu a fungovali jako tento nástroj, přičemž bychom nechali komplex mysli a ducha nástroje v jeho suspendovaném stavu.

Planetární energie byly v té době v tom, co této entitě připadalo být kritickým bodem, protože tomu, co znáte jako svobodu, se dostalo přijetí jako možnosti mezi mnoha lidmi. Tato entita viděla práci vytvořenou těmi, co začali demokratický koncept svobody, jak ji nazýváte, v nebezpečí, že bude zkrácena nebo zrušena zvyšujícím se přesvědčením a použitím principu zotročování entit. To je ve vaší úrovni negativní koncept poměrně závažné povahy. Proto tato entita postoupila vpřed do toho, co viděla jako bitvu za světlo, bitvu za zacelení trhlin v konceptu svobody.

Tato entita těmito aktivitami díky svému odpoutání se od jakéhokoliv výsledku nenabyla nebo neztratila karmu. Její celkový přístup byl ten služby ostatním, obzvláště utiskovaným nebo zotročeným. Polarita [tohoto] jednotlivce byla poněkud, ale ne závažně snížena kumulativními pocity a myšlenkovými formami, které vznikly díky velkému množství entit, jež opouštěly fyzickou rovinu kvůli traumatu bitvy.

Můžeme se zeptat, zda jsou toto informace, o které jste žádal, nebo zda máme dodat nějaké další?

Zpět na začátek

Adolf Hitler

7.14 Tazatel: Zeptám se pouze na Orion. Zmínil jste Orion jako zdroj některých kontaktů UFO. Můžete mi říci něco o tomto kontaktu, jeho účelu?

Ra: Já jsem Ra. Zvažte, pokud si přejete, jednoduchý příklad záměrů, které jsou špatné/dobré. Tento příklad je Adolf. Toto je váš vibrační zvukový komplex. Záměrem je podle všeho sjednotit vybíráním komplexu zkreslení nazývaným elita ze společenského paměťového komplexu a poté zotročit různými vlivy ty, kteří jsou viděni jako zkreslení ne-elity. Pak je zde koncept převzetí společenského paměťového komplexu takto odpleveleného a jeho přidání do zkresleného myšlení takzvané skupiny Orionu, jako impéria.

Oni čelí problému uvolňování velkého množství náhodné energie konceptem oddělování. Toto je činí zranitelnými, protože zkreslení mezi jejími vlastními členy nejsou harmonizována.

11.7 Tazatel: Můžete nám říct, co se stalo Adolfu [Hitlerovi]?

Ra: Já jsem Ra. Komplex mysli/těla/ducha známý [jako] Adolf je v současné době v léčebném procesu ve středních astrálních rovinách vašeho sférického silového pole. Tato entita byla velice zmatená, a ačkoli si byla vědoma okolnosti změny ve vibrační úrovni spojené se zánikem chemického komplexu těla, potřebovala velkou dávku péče.

35.4 Tazatel: Rád bych se nyní zeptal na stejný typ informací s ohledem na Adolfa Hitlera. Již jste o tom něco málo zmínil. Není nezbytné znovu pokrýt to, co jste již předal, ale bylo by ku prospěchu, kdybyste mohl tyto informace dokončit.

Ra: Já jsem Ra. S vyprávěním o tom, kterého nazýváte Adolf, máme určité obtíže díky intenzivnímu množství zmatení, jež byla přítomna v životních vzorech entity, a také díky velkému zmatení, které se objevuje v jakékoliv diskuzi o této entitě.

Zde vidíme příklad toho, který se pokoušel o aktivaci nejvyšších paprsků energie, zatímco pozbýval klíč k zelenému paprsku, a který sám sebe zrušil, pokud jde o pozitivní nebo negativní polarizaci. Tato entita byla v základu negativní. Avšak její zmatení bylo takové, že se osobnost rozpoltila, a tudíž zanechala komplex mysli/těla/ducha neschopným sklizně a s velkou potřebou léčení.

Tato entita následovala vzor negativní polarizace, která navrhuje elitu a zotročené, což bylo entitou viděno jako prospěšná podstata pro společenskou strukturu. Avšak sklouzáváním od vědomé polarizace do toho, co můžete nazvat světem soumraku, kde ve vašem kontinuu prostoru/času sny převzaly místo činům, selhala tato entita ve svém pokusu sloužit Stvořiteli ve sklizně-schopném stupni na cestě služby sobě samotné. Tudíž vidíme takzvané šílenství, které může často nastat, když se entita pokouší polarizovat rychleji, než může být zkušenost vstřebána.

V předešlých komunikacích jsme navrhovali a doporučovali opatrnost a trpělivost a činíme tak znovu, přičemž použijeme tuto entitu jako příklad příliš uspěchaného otevírání polarizace bez náležité pozornosti ke sjednocenému a integrovanému komplexu mysli/těla/ducha. Znát sám sebe znamená mít základ na pevné zemi.

Zpět na začátek

Akhenaton

1.5 Tazatel: Můžete mi dát více podrobností k vaší roli u Egypťanů?

Ra: Já jsem Ra. Identita vibrací Ra je naší identitou. My jako skupina, nebo to můžete nazvat, komplex společenské paměti, jsme byli v kontaktu s rasou na vaší planetě, které říkáte Egypťané. Jiní z naší úrovně měli kontakt v Jižní Americe a takzvaná „ztracená města“ byla jejich pokusem přispět k Zákonu jednoty.

Mluvili jsme s jedním, který slyšel a rozuměl a byl v pozici vyhlásit Zákon jednoty. Nicméně kněží a lidé této éry rychle zkreslili naši zprávu a obrali ji o řekněme soucit, se kterým je jednota spjatá ve své vlastní přirozenosti. Jelikož vše obsahuje, nemůže se ničeho zříkat.

Jakmile jsme nebyli schopní mít patřičné kanály, skrze které artikulovat Zákon jednoty, zřekli jsme se této nyní pokrytecké pozice, do které jsme se nechali vmanévrovat. A jiné mýty, jak je můžeme nazvat, jiné chápání, které mělo co do činění s polaritou a věcmi z vašeho vibračního komplexu, znovu zvítězily v onom konkrétním společenském komplexu.

Utváří toto dostatek informací, nebo bychom mohli mluvit dále?

2.2 Tazatel: Mohli byste nám říci něco o vašem historickém původu, o vašem dřívějším působení v této iluzi a o čase, možná o inkarnaci na této planetě, o které jste předtím mluvili, a o vaší historii kontaktu s dřívějšími civilizacemi na této planetě? To by nám dalo něco, čím bychom mohli začít naši knihu.

Ra: Já jsem Ra. Uvědomujeme si, že vaše mysl/tělo kalkuluje vhodnou metodu k úkolu vytvoření nástroje k vyučování/učení. Jsme si vědomi, že shledáváte naši inkarnaci, jak tomu říkáte, zajímavou. Čekali jsme na druhou otázku, abychom zdůraznili, že čas/prostor několika tisíc vašich let je povrchním zájmem. Proto s poskytnutím této informace žádáme, aby nebyly zdůrazňovány naše zkušenosti ve vašem lokálním prostoru/času. Vyučování/učení, které je naší odpovědností, je více filosofické než historické. Nyní budeme pokračovat s vaším požadavkem, který je neškodný, pokud je správně vyhodnocen.

My jsme ti z Konfederace, kteří před 11 tisíci lety přišli za dvěma vašimi planetárními civilizacemi, které byly v té době blízce spjaty s jedním Stvořitelem. Naivně jsme věřili, že bychom mohli vyučovat/učit přímým kontaktem, a že zkreslení svobodné vůle, osobních pocitů nebo osobností tím nebudou ohroženy. Nenapadlo nás, že by mohly být ohroženy, neboť tyto civilizace už byly blízko k všeobecné víře v propojení nebo vědomí života ve všem.

Přišli jsme a byli jsme vítáni lidmi, kterým jsme si přáli sloužit. Pokusili jsme se jim pomoci v technických znalostech, které se týkaly léčení zkreslení komplexu mysli/těla/ducha pomocí krystalů, které byly ke zkreslení vhodné a položené v patřičných sériích poměrů času/prostoru. Takto byly vytvořeny pyramidy.

Zjistili jsme, že tato technologie byla většinou rezervována pro ty s faktickým zkreslením mysli/těla k moci. Toto nebylo záměrem Zákona jednoty. Opustili jsme vaše lidi. Skupina, která pracovala s těmi v oblasti Jižní Ameriky, jak tuto část vaší planety nazýváte, se tak snadno nevzdala. Vrátili se. My ne. Nicméně nikdy jsme vaše vibrace neopustili, protože máme zodpovědnost za změny ve vědomí, které jsme způsobili a pak zjistili, že byly zkreslené způsoby, které Zákon jednoty snižují. Pokusili jsme se kontaktovat vládce země, do které jsme přišli, do země, kterou nazýváte Egypt, nebo v některých oblastech Svatou zemí.

V osmnácté dynastii, jak je známá ve vašich záznamech zkreslení prostoru/času, jsme byli schopní kontaktovat faraóna, jak byste ho nazvali. Tento muž neměl mnoho životních zkušeností na vaší planetě a byl, jak by tento nástroj nazval, poutníkem. Proto tento komplex mysli/těla/ducha obdržel naše komunikační zkreslení a byl schopen je spojit se svými zkresleními.

Tato mladá entita obdržela komplex vibračního zvuku, který vibroval na počest bohatého boha, jak by tento komplex mysli/těla/ducha, který pro jednoduchost nazýváme nástroj, pojmenoval „Amon“. Tato entita se rozhodla, že jméno na počest jednoho z mnoha bohů, nebylo správné zahrnout v jeho zvukovém vibračním komplexu. Změnil své jméno na to, které uctívá sluneční kouli. Toto zkreslení nazývané „Aton“ bylo blízkým zkreslením naší reality, jak rozumíme naší vlastní povaze zkreslení komplexu mysli/těla/ducha. Nicméně to nebylo zcela ve shodě se zamýšleným vyučováním/učením. Tato entita „Achnaton“ byla přesvědčená, že vibrace Jednoty je tou opravdovou duchovní vibrací, a proto Zákon jednoty nařídil.

Víra této bytosti však byla přijata jen málo lidmi. Jeho kněží jen předstírali službu, bez duchovního zkreslení k hledání. Lidé pokračovali ve své víře. Když tato entita už nebyla na této úrovni, opět se do popředí dostala polarizovaná víra v mnohobožství a ta pokračovala, dokud ten známý jako Mohamed nepřinesl lidem více srozumitelné zkreslení vztahů mysli/těla/ducha.

Je váš zájem v této chvíli více detailní?

23.6 Tazatel: Chápu. Pak jste je tentokrát nekontaktovali. Můžete mi říct stejnou… odpovědět na stejné otázky, které jsem právě položil s ohledem na váš další pokus o kontakt s Egypťany?

Ra: Já jsem Ra. Další pokus byl delší. Nastal během delšího časového období. Bodem nebo centrem naší snahy bylo naše rozhodnutí, že existuje dostatečné volání, abychom se pokusili chodit mezi vašimi lidmi jako mezi bratry.

Předložili jsme tento plán před Radu Saturnu a nabídli sami sebe jako službě orientované Poutníky typu, kteří přistávají přímo ve vnitřních úrovních bez inkarnačního procesu. Tudíž jsme se objevili nebo materializovali ve fyzicko-chemických komplexech vyjadřujících co možná nejblíže naši přirozenost se snahou se objevit jako bratři a strávit omezenou dobu jako učitelé Zákona jednoty, protože existoval stále silnější zájem o sluneční těleso a toto vibruje ve shodě s našimi konkrétními zkresleními.

Zjistili jsme, že na každé slovo, které jsme mohli vyslovit, připadlo třicet dojmů, které jsme předali svým pouhým bytím, což zmátlo ty entity, kterým jsme přišli sloužit. Po krátké době jsme se sami stáhli od těchto entit a strávili hodně času tím, že jsme se snažili pochopit, jak nejlépe posloužit těm, kterým jsme se v lásce/světlu nabídli.

Ti, kteří byli v kontaktu s geografickou entitou, kterou znáte jako Atlantidu, napadl potenciál pro léčení použitím entit ve tvaru pyramid. Při zvažování tohoto a provádění úprav beroucí v potaz rozdíly v komplexních zkresleních těchto dvou geografických kultur, jak byste je nazvali, jsme znovu předstoupili před Radu a nabídli jsme tento plán Radě jako pomoc k léčení a dlouhověkosti těch v oblasti, kterou znáte jako Egypt. Doufali jsme, že tento způsob usnadní jak proces učení, tak nabízení filosofie vykládající Zákon jednoty. Rada to znovu schválila.

Před přibližně jedenácti tisíci [11 000] vašimi roky jsme vstoupili, myšlenkovou formou, do vaší... opravujeme tento nástroj. Občas máme obtíže kvůli nízké vitalitě. Před přibližně osm pět nula nula [8 500] lety jsme se s tím, že jsme tyto koncepty měli pečlivě zvážené, vrátili do oblastí myšlenkových forem vašeho vibračního planetárního komplexu, které jsme v myšlenkách nikdy neopustili, a zvažovali po několik vašich let, jak měříte čas, jak tyto struktury vhodně postavit.

První, Velká pyramida, byla zformována přibližně před šesti tisíci [6 000] vašimi roky. Potom jednu po druhé poté, co jsme formou myšlenky vytvořili stavbu nebo architekturu Velké pyramidy, jsme k postavení dalších pyramidových struktur spíše než materiál myšlenkové formy použili více, řekněme, místní nebo pozemský materiál. Toto pokračovalo po dobu přibližně patnáct set [1 500] vašich roků.

Mezitím byly předávány informace týkající se zasvěcení a léčení krystalem. Ten známý jako „Achnaton“ byl tyto informace schopen pochopit bez významného zkreslení a na nějaký čas se snažil pohnout, řekněme, nebem a zemí za účelem vyhlásit Zákon jednoty a zorganizovat kněžství těchto staveb ve shodě se zkresleními zasvěcení a opravdového soucitného léčení. Toto nemělo dlouhého trvání.

V době fyzického odchodu této entity z vaší fyzické roviny třetí úrovně byla, jak jsme řekli dříve, naše učení rychle překroucená, naše struktury se znovu navrátily pro užití takzvaně „královskými“ nebo těmi se zkresleními směrem k moci.

23.12 Tazatel: Předtím, než jsem se na otázku zeptal, jsem předpokládal, že toto bude odpověď. Zeptal jsem se na to pouze v jeho prospěch, protože by si přál, abych to udělal.

Můžete mi říct, co se stalo Achnatonovi po jeho fyzické smrti?

Ra: Já jsem Ra. Tato entita pak byla provedena sériemi léčení a hodnocením zkušeností inkarnace, což je odpovídající pro zkušenost třetí úrovně. Tato entita, jež byla předtím poněkud ve zkresleních moci, se zlepšila velkou oddaností k Zákonu jednoty. Tato entita se tudíž rozhodla vstoupit do řady inkarnací, ve kterých neměla žádná zkreslení směrem k moci.

Zpět na začátek

Albert Einstein

17.8 Tazatel: Byla pak Konfederace odpovědná za to, že Země obdržela nukleární energii?

Ra: Já jsem Ra. Je to bod, kde nikdo nemůže posoudit co je příčinou. Základní rovnice, která předcházela tuto práci, byla rovnice přinesená skrze Poutníka oddaného službě planetě. To, že se tato práce stane základem pro nástroje destrukce nebylo záměrem a nebylo předáno.

17.9 Tazatel: Můžete mi říct, kdo byl tímto Poutníkem, který přinesl tuto rovnici?

Ra: Já jsem Ra. Tato informace vypadá neškodná, jelikož tato entita již není entitou třetí úrovně vaší planety. Tato entita se jmenovala, zvukovým vibračním komplexem, Albert.

26.20 Tazatel: Děkuji vám. V nedávné minulosti posledních třiceti až čtyřiceti let se fenomén UFO stal známým naší populaci. Jaký byl původní důvod pro… vím, že objekty UFO byly pozorovány napříč dějinami, ale jaký byl původní důvod pro zvýšení toho, co nazýváme aktivitami UFO, řekněme v posledních čtyřiceti letech?

Ra: Já jsem Ra. Informace, kterou konfederační zdroje nabídly vaší entitě Albertu [Einsteinovi], byly zneužity a začaly být vytvářeny nástroje ničení, čehož příkladem je Projekt Manhattan a jeho výsledek.

Na informacích nabídnutých skrze Poutníka zvukové vibrace Nikola [Tesla] bylo také experimentováno pro potenciál ničení: například váš takzvaný Filadelfský experiment.

Proto jsme cítili silnou potřebu zapojit naše myšlenkové formy v jakémkoli směru, abychom my z Konfederace mohli posloužit za účelem vyrovnání těchto zkreslení informací určených pro pomoc vaší planetární sféře.

39.4 Tazatel: Budu pak nyní pokračovat s obecnými otázkami, přičemž se pokusím nalézt cestu do řady otázek, které nás zavedou do oblasti nepomíjivých funkcí, na kterých můžeme stavět my i ostatní, abychom pozvedli vědomí, a mohu v procesu hledání způsobu tohoto dotazování udělat několik chyb. Dopředu se omlouvám, pokud budou moje otázky zavádějící.

Všiml jsem si, že se vše zdá… nebo většina základních věcí se zdá být rozdělena do jednotek, které dávají dohromady sedm. Při pohledu na přepis z „The Nine“ od Henryho Puhariche jsem našel tvrzení kde „The Nine“ říkají: „Pokud bychom dostali sedminásobný elektrický ekvivalent lidského těla, byl by výsledkem sedminásobek hmoty elektřiny.“ Mohl byste to vysvětlit?

Ra: Já jsem Ra. Je za hranicí vašeho jazyka to vysvětlit. My se však pokusíme s tímto konceptem vypořádat.

Jak jste si vědomi, jsou na počátku stvoření založených každým Logosem vytvořeny úplné potenciály jak elektrické, tak, jak je nazval ten známý jako Larson, metafyzické. Tato metafyzická elektřina je stejně tak důležitá k pochopení, řekněme, tohoto tvrzení jako je koncept elektřiny.

Tento koncept, jak jste si vědomi, se týká energie, která má potenciál. Bylo řečeno, že elektron nemá žádnou hmotu, ale pouze pole. Jiní tvrdí, že má hmotu nekonečně malého množství. Obě tvrzení jsou správná. Skutečná hmota energie s potenciálem je silou pole. To je pravdou také metafyzicky.

Avšak ve vašem současném fyzikálním systému vědění je užitečné vzít hmotnostní číslo elektronu, a to za účelem tvorby práce, kterou můžete nalézt řešení jiných otázek o fyzickém vesmíru. Tímto způsobem můžete výhodně uvážit, že každá úroveň bytí má větší a větší duchovní hmotu. Hmotnost se zvyšuje, řekněme, významně, ale ne značně, a to až do úrovně brány. V této úrovni je použit, s ohlédnutím dozadu – ve zkratce, součet užitečných funkcí polarit. Proto metafyzická elektrická podstata jedince roste v rámci duchovní hmoty více a více.

Jako analogii se můžete podívat na práci toho, zvaného jako Albert, který postuluje růst hmoty k nekonečnu, jakmile se rychlost této hmoty blíží rychlosti světla. Tudíž bytost sedmé úrovně, dokončená bytost, Stvořitel, který zná sám Sebe, akumuluje hmotu a opět se zhušťuje v jednoho Stvořitele.

Zpět na začátek

Albert Schweitzer a Martin Luther King

34.10 Tazatel: Pokud by byla entita silně předpojatá směrem k pozitivním společenským činům, co by to udělalo jejímu žlutému paprsku v auře oproti entitě, která by chtěla vytvořit společenské impérium a vést ho železnou pěstí? Jaký by byl rozdíl v aktivitě žlutého paprsku těchto dvou entit?

Ra: Já jsem Ra. Vezměme dvě takové pozitivně orientované aktivní duše, které již nejsou ve vašem fyzickém času/prostoru. Ten, kdo je známý jako Albert, který se za účelem, aby se mohl léčit, vydal do zvláštní a pro něj barbarské společnosti. Tato entita byla schopna zmobilizovat veliké množství energie a toho, co nazýváte penězi. Tato entita vynaložila mnoho energie zeleného paprsku jako léčitel i jako milovník vašeho nástroje známého jako varhany. Žlutý paprsek této entity byl jasný a krystalický díky snahám potřebným pro obstarání prostředků pro vyhlášení svých snah. Avšak zelený paprsek a modrý paprsek byly také ohromně brilantní podstaty. Vyšší úrovně, jak je můžete nazvat, byly aktivovány, [přitom] nižší, jak je můžete nazvat, energetické body zůstaly ve vyváženém bytí docela, docela jasné.

Jiným příkladem je entita Martin. Tato entita se ve vysoké míře potýkala se spíše negativními vibračními vzory oranžového a žlutého paprsku. Avšak tato entita byla schopná ponechat energii zeleného paprsku otevřenou a díky závažnosti svého testování, pokud vůbec, může být viděna jako polarizovaná pozitivním směrem díky své věrnosti sloužit ostatním tváří v tvář velikému katalyzátoru.

34.11 Tazatel: Mohl byste mi říct příjmení Alberta a Martina?

Ra: Já jsem Ra. Tyto entity jsou vám známé jako Albert Schweitzer a Martin Luther King.

Zpět na začátek

Aleister Crowley

18.10 Tazatel: Chápu. Entita Aleister Crowley napsala „Konání tvé vůle je veškerým zákonem“. Byla zřejmě v pochopení, do jisté míry, Zákona jednoty. Kde je tato entita nyní?

Ra: Já jsem Ra. Entita je ve vašich vnitřních úrovních. Tato entita je v léčebném procesu.

18.11 Tazatel: Zneužila pak tato entita Zákon jednoty, i když mu intelektuálně rozuměla, a proto musela projít tímto léčebným procesem?

Ra: Já jsem Ra. Tato entita byla, můžeme použít tento vibrační zvukový komplex, nadměrně stimulována pravou podstatou věcí. Tato nadměrná stimulace vyústila v chování, které bylo za vědomou kontrolou entity. Tudíž se tato entita, v mnoha pokusech o prodělání procesu vyvažování, jak jsme popsali různá centra začínající červeným paprskem a pohybující se nahoru, stala poněkud příliš zaujatou nebo zachycenou v tomto procesu a stala se odcizenou od ostatních-já.

Tato entita byla pozitivní. Nicméně její cesta byla obtížná kvůli neschopnosti použít, syntetizovat a harmonizovat pochopení tužeb sebe sama tak, aby mohla sdílet, s plným soucítěním, s ostatními-já. Tato entita se tudíž stala velmi nezdravou, jak to můžete nazvat, ve smyslu duchovního komplexu a je nutné o ty, s tímto typem zkreslení směrem k vnitřní bolesti, pečovat ve vnitřních rovinách, dokud není taková entita schopná opět vidět zkušenosti s absencí zkreslení směrem k bolesti.

Zpět na začátek

Andrija Puharich

7.10 Tazatel: Je Rada devíti tatáž, která byla zmíněna v této knize? [Tazatel ukazuje na Uri od autora Andrija (Henryho) Puhariche.]

Ra: Já jsem Ra. Rada devíti byla zachována v částečně nezkreslené formě dvěma hlavními zdroji, tím, který je známý ve vašem pojmenování jako Mark, a tím, který je známý ve vašem pojmenování jako Henry. V jednom případě se kanál stal písařem. Ve druhém kanál písařem nebyl. Nicméně bez pomoci písaře by se energie nedostala ke kanálu.

7.11 Tazatel: Jsou jména, o kterých jste mluvil, Mark Probert a Henry Puharich?

Ra: Já jsem Ra. Toto je správně.

21.3 Tazatel: Andrija Puharich nás navštíví později tento měsíc. Může si přečíst nepublikovaný léčebný materiál?

Ra: Já jsem Ra. Entita, o které mluvíte, má znalosti tohoto materiálu ve své vědomé paměti v poněkud pozměněné podobě. Proto je neškodné dovolit této entitě, aby se obeznámila s tímto materiálem. Nicméně po komplexu mysli/těla/ducha Henrym požadujeme, aby byl před vstupem do těchto sezení dostatečně připraven pomocí meditace, rozjímání nebo modlitby. V současnosti, jak jsme řekli dříve, nemá tento komplex mysli/těla/ducha vhodné vibrační zkreslení.

21.4 Tazatel: Již jsem se rozhodl jej nezahrnout do těchto sezení. Pouze jsem určil, že si může přečíst tento materiál. Jedinou další věcí je, že jsem si všiml, že v rámci materiálu, jak nyní je, existuje určité tvrzení, které mu dovolí porozumět, kdo věřím, že Spectra opravdu byl. Připadá mi jako moje povinnost toto odstranit z jeho vědomostí k zachování stejné svobodné vůle, kterou jste se pokusili zachovat neurčením původu Spectry, jeho kontaktu v Izraeli. Myslím to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je záležitostí pro vaše uvážení.

23.11 Tazatel: Pravděpodobně nemůžete na tuto otázku odpovědět, ale položím ji nyní, jelikož jsme v oblasti, ve které to, myslím si, nastalo. Cítím poněkud jako svou povinnost se na tuto otázku zeptat, protože mě později tento měsíc navštíví Henry Puharich. Byla tato entita zapojena v nějakém z těchto období, o kterých jste právě hovořil?

Ra: Já jsem Ra. Myslíte to docela správně s předpokladem, že nemůžeme žádným způsobem mluvit ohledně entity Henry. Pokud zvážíte zkreslení této entity s ohledem na to, co nazýváte „důkazem“, pochopíte/porozumíte naši nesnáz.

39.7 Tazatel: Byl důvod, proč „The Nine“ přenesla tento princip v této formě… bylo první zkreslení tím důvodem?

Ra: Já jsem Ra. To je nesprávně.

39.8 Tazatel: Můžete mi říct, proč tedy předali tento princip takovou zahalenou formou?

Ra: Já jsem Ra. Pisatel se velmi zajímá o hádanky a rovnice.

Zpět na začátek

Carla, Don, Jim

9.2 Tazatel: Je pro vás možné nám říct cokoliv z našich minulých inkarnací, našich minulých zkušeností před touto inkarnací?

Ra: Já jsem Ra. Je to možné. Nicméně taková informace jako tato je pečlivě střežena vaším bytostným celkem mysli/těla/ducha tak, aby vaše zkušenosti v současném prostoru/času nebyly zředěné.

Nechte nás skenovat vaše bytí pro získání neškodného materiálu. [20 sekundová pauza.] Jsem, ve zkreslení [zvaném] přání pro vaše osvobození od předsudku, schopen mluvit pouze obecně.

Bylo zde několik období, kdy tato skupina pracovala a žila společně. Vztahy se různily. Je zde vyvážená karma, jak ji nazýváte; každý je tak učitelem každého. Práce zahrnovala léčení, pochopení použití energie země a práci v pomoci civilizacím, které volaly právě tak, jak to vaše sféra dělá a my přicházíme. Toto zakončuje materiál, který považujeme za neškodný.

12.32 Tazatel: Je pro vás možné nám říct, zda kdokoliv z nás tří jsou Poutníci nebo jimi byli?

Ra: Já jsem Ra. Během skenování každého z přítomných komplexů myslí/těl/duchů nalézáme již úplné ujištění této skutečnosti, a proto nenacházíme žádnou újmu rekapitulace této skutečnosti. Každý z přítomných je Poutníkem následujícím misi, pokud si přejete.

15.25 Tazatel: Je pro vás možné nám říct cokoliv o... jelikož jsme Poutníci, cokoliv o naší minulé úrovni… ze které úrovně jsme přišli?

Ra: Skenuji každého a nacházím přijatelné sdílet tuto informaci. Poutníci v tomto sezení jsou dvou úrovní, jedna úroveň pátá, to jest světla; jedna úroveň světla/lásky neboli jednoty. Vyjádření identity toho, kdo přišel z které úrovně, shledáváme jako porušení svobodné vůle každého. Proto jednoduše uvádíme dvě úrovně, obě dvě jsou harmonicky orientovány směrem ke společné práci.

Já jsem Ra. Zanechávám vás v lásce a světle nekonečného Stvořitele. Jděte tedy kupředu, s radostí, v síle a míru jednoho nekonečného Stvořitele. Adonai.

16.47 Tazatel: Děkuji vám. Můžete mi říct o stříbrných skvrnkách, které jsme někdy našli na našich obličejích nebo jinde?

Ra: Já jsem Ra. Tyto, o kterých mluvíte, jsou zhmotněním subjektivně orientovaného ukazatele naznačující jednomu komplexu mysli/těla/ducha, a žádnému jinému, význam subjektivní podstaty.

16.48 Tazatel: Kdo vytvořil tyto stříbrné skvrnky? Jsou reálné?

Ra: Já jsem Ra. Představte si, chcete-li, vzrůstající potenciál pro učení/vyučování. V určitém bodě bude předáno znamení pro naznačení vhodnosti nebo důležitosti tohoto učení/vyučování. Entita sama, ve spolupráci s vnitřními rovinami, vytváří jakýkoliv ukazatel, který je jí nejsrozumitelnější nebo nejnápadnější.

16.49 Tazatel: Říkáte, že si je vytváříme my sami?

Ra: Já jsem Ra. Entity je nevytváří vědomě. Vytváří je kořeny komplexu mysli, které se v chápání dotknou inteligentního nekonečna.

18.4 Tazatel: Jsou nějaká jídla, která jsou nápomocná nebo škodlivá a která by nástroj mohl jíst?

Ra: Já jsem Ra. Tento nástroj má zkreslení komplexu těla směrem k chatrnému zdraví, toto zkreslení je korigované nejlépe potravou vašich obilovin a vaší zeleniny, jak je nazýváte. Nicméně to je extrémně nedůležité, když je to souzeno jako pomoc srovnatelná s ostatní pomocí, jako je přístup, kterého má instrument spoustu. Nicméně to pomáhá vitálním energiím instrumentu menším zkreslením k chatrnému zdraví, požívat potravu výše uvedeným způsobem s občasným požitím toho, co nazýváte masem, kvůli potřebě nástroje zmírnit zkreslení směrem k nízké vitální energii.

22.1 Tazatel: Nástroj by se vás chtěl zeptat na pár otázek. Nejprve tedy položím je. Nástroj by chtěl vědět, proč v různých časech během dne na různých místech cítí kadidlo?

Ra: Já jsem Ra. Tento nástroj strávil celý život v oddanosti službě. To přineslo tento nástroj do tohoto bodu v prostoru/času s vědomým a nevědomým zkreslením směrem k službě, společně s dalším vědomým zkreslením směrem k službě pomocí komunikace. Pokaždé když, jak byste to vyjádřili, provádíme toto sezení, se vibrační zkreslení našeho společenského paměťového komplexu prolíná pevněji s nevědomými zkresleními tohoto nástroje směrem k službě. Tudíž se stáváme částí vibračního komplexu tohoto nástroje a ten součástí našeho. To se děje na nevědomé úrovni, úrovni, kde mysl sestupuje skrze kořeny vědomí, které můžete nazvat kosmickými.

Tento nástroj si není vědom této pomalé změny prolínání vibračního komplexu. Nicméně, jak odhodlání na obou úrovních pokračuje a sezení pokračují, objevují se symbolickým způsobem signály vyslané z podvědomí. Protože je tento nástroj extrémně bystrý ve svém čichovém smyslu, probíhá asociace nevědomě a tato entita je svědkem myšlenkové formy této vůně.

22.2 Tazatel: Za druhé by ráda věděla, proč se nyní cítí zdravěji poté, co dělá tyto relace. Obecně se, jak plyne čas, cítí zdravěji.

Ra: Já jsem Ra. Toto je funkce svobodné vůle entity. Tato entita se, po mnoho vašich let, před otevřením sebe sama komunikaci modlí určitou množinou zvukových vibračních komplexů. Předtím než byl stav transu dosažen, zůstala tato modlitba ve vědomé části komplexu mysli a ačkoli nápomocná, nebyla tak efektivní jako následek této modlitby, jak byste nazvali tento vibrační zvukový komplex, který pak míří přímo do podvědomé úrovně, tudíž vážněji ovlivňuje komunikaci od komplexu ducha.

Entita také začala díky této práci akceptovat určitá omezení, která na sebe umístila za účelem nastavení stavu pro služby jako tu, kterou nyní vykonává. Toto je také pomocí k vyrovnání zkreslení fyzického komplexu s ohledem na bolest.

25.2 Tazatel: Druhá otázka, kterou nástroj žádal, byla: Jak se mohu co nejlépe revitalizovat nejen nyní, ale také v budoucnu?

Ra: Já jsem Ra. Tento nástroj si je vědom základních potřeb své tělesné konstituce, kterými jsou meditace, přijmutí omezení, zažívání radosti skrze spojení s ostatními a s krásou jako je zpěv, a využívání velkého kontaktu, kdykoliv je to možné, s životními silami druhé úrovně, obzvláště se stromy; tato entita si také potřebuje být vědoma střídmého ale stabilního příjmu potravy, je doporučeno cvičení v docela brzké části dne a v pozdější části dne před odpočinkem.

29.33 Tazatel: Prostuduji to a možná budu mít něco zítra, jelikož nechci nástroj vyčerpat. Nástroj měl otázku, pokud máte čas pro krátkou otázku, a já ji přečtu. Nástroj si nepřeje dělat práci fyzického léčení. Již rukama dělá duchovní vyvažování. Může si přečíst soukromý léčebný materiál, aniž by dělala fyzické léčení? Předpokládám, že tím myslí, zda to může číst, aniž by si vytvořila problémy ve svých životních vzorech. Nepřeje si přivodit snížení pozitivní polarity. Může číst tento materiál za těchto podmínek?

Ra: Já jsem Ra. Budeme mluvit krátce kvůli faktu, že se pokoušíme zachovat vitální energie tohoto nástroje během tříměsíčního období, o kterém jsme mluvili.

Tato entita má historii zkušeností s léčením na jiných úrovních než takzvaných fyzických. Tudíž je přijatelné, že bude tento materiál přečtený. Avšak cvičení ohně by nikdy nemělo být tímto nástrojem praktikováno, jelikož je v silnější formě použito pro fyzické léčení.

Je zde dále nějaká krátká otázka předtím, než skončíme?

30.17 Tazatel: Nástroj by rád věděl, zda byste jí mohl říci, zda by tento předmět, kterému se říká Sam Millarův polarizátor, pomohl nebo nepomohl jejímu fyzickému zdraví. Můžete to udělat?

Ra: Já jsem Ra. Jak skenujeme nástroj, nacházíme anomálie magnetického pole, jež jsou zkreslené směrem k našim schopnostem nalézt kanál úzkého pásma do komplexu mysli/těla/ducha tohoto nástroje. Polarizátor, o kterém hovoříte, tak jak je, by nebyl nápomocný. Pečlivé čtení aury tohoto nástroje těmi v této oblasti obdarovanými a následné změny magnetizujících sil tohoto polarizátoru by pomohly entitě Sam ve vytvoření takového polarizátoru, který by byl určitou pomocí pro tento nástroj. Avšak doporučili bychom, aby žádné elektrické nebo magnetické vybavení, které není nutné pro nahrávání našich slov, nebylo bráno na tyto relace, jelikož si nepřejeme žádná kreslení, která nejsou nezbytná.

31.1 Tazatel: Rád bych prvně položil otázku za samotný nástroj. Požaduje vědět, zda by pro ni bylo nyní vhodné chodit o samotě, když se cítí lépe.*

Ra: Já jsem Ra. To je přijatelné.

34.1 Tazatel: Nástroj by rád věděl, zda by dvě krátká cvičení denně byla pro ni lepší než jedno dlouhé.

Ra: Já jsem Ra. To je nesprávně. Správná konfigurace fyzického komplexu, který cvičí během tříměsíčního období, v němž je nástroj náchylný k zintenzivnění zkreslení fyzického komplexu, potřebuje posílení fyzického komplexu. To může být vhodně chápáno jako jedno hlavní cvičební období, které je následováno cvičebním obdobím dlouhým přibližně polovinu prvního později ve vašem denním cyklu před večerní meditací. To bude nástrojem pozorované jako namáhavé. Avšak bude to mít efekt zesílení fyzického komplexu a zmírnění zranitelnosti, které by mohlo být využito.

34.3 Tazatel: Je pro vás možné mi říct, co jsem zažil, věřím, že to bylo kolem roku 1964, když jsem si v meditaci uvědomoval to, co bych považoval za odlišnou úroveň a odlišnou planetu, a kdy se zdálo, že prožívám pohyb na tu planetu? Je pro vás možné mi říct, jaká to byla zkušenost?

Ra: Já jsem Ra. V úplném odhalení vidíme kvůli porušení [svobodné vůle] určité ublížení. Spokojíme se s doporučením, že tato entita, která není schopna se snadno podrobit procesu hypnotické regrese podněcované ostatními, měla nicméně své příležitosti pro pochopení svého bytí.

42.14 Tazatel: Jako mladý jsem se učil v inženýrských vědách, které pro procesy návrhu zahrnují potřebu třídimenzionální vizualizace. Bylo by toto nápomocné jako základ pro typ vizualizace, o které hovoříte, nebo by to nemělo žádnou hodnotu?

Ra: Já jsem Ra. Pro vás, jako tazatele, byla tato zkušenost hodnotná. Pro méně uvědomělou entitu by to nepřineslo správné navýšení koncentrační energie.

44.12 Tazatel: V meditaci před několika lety mi začala paže sálat a nedobrovolně se prudce pohybovala. Co to bylo?

Ra: Já jsem Ra. Fenomén byla analogie, která vám byla dána k dispozici z vašeho vyššího já. Analogií bylo to, že bytost, kterou jste byl, žila způsobem, který nebyl pochopen, řekněme, vašimi fyziky, vědci nebo doktory.

44.13 Tazatel: Čeho se snažím v této relaci dosáhnout, jsou jakékoliv praktiky, které bychom byli schopni dělat, abychom nástroj co nejlépe revitalizovali, protože bude nezbytné, abychom udělali, co se dá pro udržení našeho kontaktu. Můžete nám říct, co můžeme nejlépe udělat, abychom pro tato spojení zvýšili vitalitu nástroje?

Ra: Já jsem Ra. Vaše zkušenost byla funkcí vaší schopnosti kontaktovat inteligentní nekonečno. Proto to nemá přímou spojitost s životní energií nástroje.

O věcech, které pomáhají životní energii nástroje, jsme hovořili dříve: o citlivosti ke kráse, o zpívání posvátné hudby, o meditaci a uctívání, o sdílení vlastního já s já ve volně dané lásce buď ve společenském nebo sexuálním spojení. Tyto věci působí na vitalitu docela přímo. Nástroj má zkreslení směrem k oceňování různých zkušeností. Toto pomáhá vitalitě méně přímým způsobem.

45.5 Tazatel: Můžete říci, zda některý z nás tří, jsou od Ra nebo od jedné z ostatních skupin?

Ra: Já jsem Ra. Ano.

45.6 Tazatel: Můžete nám říct, který z nás je ze které skupiny?

Ra: Já jsem Ra. Ne.

45.7 Tazatel: Jsme všichni z jedné ze skupin, které jste zmínil?

Ra: Já jsem Ra. Půjdeme k hranicím našich pokusů zdržet se porušení svobodné vůle. Dva jsou původu šesté úrovně, jeden páté úrovně schopný sklizně do šesté, který si ale díky milujícímu vztahu mezi učitelem a studentem vybral návrat jako Poutník. Tudíž vy tři tvoříte vysoce soudržnou skupinu.

48.2 Tazatel: Mám od nástroje otázku, kterou přečtu: „Několikrát jste doporučil, že přesuny sexuální energie pomáhají životní energii nástroje a tomuto kontaktu. Zdá se, že to není pravda pro všechny lidi; že sexuální a duchovní obvody nejsou stejné. Je tento nástroj výjimkou nebo je pozitivní účinek sexuální aktivity na duchovní energii normální pro všechny bytosti třetí úrovně?“

Ra: Já jsem Ra. Tento nástroj, ačkoliv není výjimečný, je poněkud méně zkreslený vůči odloučení mysli, těla a ducha než většina vašich entit třetí úrovně. Energie sexuálního přenosu by, pokud by plynula přes nevyvinutý duchovní elektrický nebo magnetický komplex, který jste nazval obvody, úspěšně spálila daný specifický obvod. Naopak plné duchovní energie plynoucí skrze obvody komplexu těla také nepříznivě ovlivní nevyvinutý obvod komplexu těla. Existují někteří, jako je tento nástroj, kteří si v konkrétní inkarnaci nevybrali čas vyjádřit sexuální energie skrze obvody těla. Tudíž se od začátku takovéto zkušenosti entity projevují tělo a duch společně v každém sexuálním činu. Proto přesunout sexuální energie tohoto nástroje znamená přesunout je jak duchovně, tak fyzicky. Magnetické pole tohoto nástroje, pokud je prohlédnuté tím, kdo je citlivý, tyto neobvyklé konfigurace ukáže. Toto není unikátní pro jednu entitu, ale je běžné pro rozumný počet entit, které, když ztratily touhu pro sexuální zkušenosti oranžového a zeleného* paprsku, posílily spojené obvody ducha, mysli a těla, aby vyjádřily souhrnnost bytí v každé činnosti. Z tohoto důvodu také plyne, že společenský styk a přátelství jsou pro tento nástroj velmi výhodnými, jelikož je citlivý na jemné přesuny energií.

* Ra řekl „zeleného paprsku“, ale patrně měl na mysli „žlutého paprsku“.

49.2 Tazatel: Děkuji vám. Prvně tu mám otázku od Jima. Říká: „V posledních devíti letech mívám to, čemu říkám prožitky na předních lalocích mozku během před-vědomého stavu spánku zrovna předtím, než ráno vstávám. Jsou kombinací potěšení a tlaku, které začínají v předních lalocích a v pulzech se rozpínají po celém mozku a jsou cítěny jako orgasmus v mozku. Měl jsem více jak 200 takovýchto prožitků a často jsou doprovázeny vizemi a hlasy, které mi zřídkakdy dávají smysl. Jaký je zdroj těchto prožitků na předních lalocích?“

Ra: Já jsem Ra. Skenujeme tazatele [Jima] a nacházíme určitou vhodnou informaci, která je již dostupná a která se vztahuje k fyziologické dispozici této konkrétní části mozku. Popsané a prožité prožitky jsou ty destilace, které mohou být prožity po koncentrovaném úsilí otevření brány nebo indigového centra komplexu mysli, takže se mohou objevit prožitky posvátného neboli fialového paprsku. Tyto prožitky jsou počátky toho, co pak může, jakmile jsou tělo, mysl a duch integrovány na úrovni fialové brány, uvolnit prožitek radosti, ale také porozumění inteligentní energie, která ji doprovází. Tak se orgasmus komplexu těla a orgasmus komplexu mysli stanou integrovanými a mohou pak pro integraci duchovního komplexu předložit správnou bránu a její použití jako nosiče pro posvátnou nebo zcela prožitou přítomnost jednoho nekonečného Stvořitele. Tudíž existuje mnohé, na co se tazatel [Jim] může těšit.

51.9 Tazatel: Právě teď něco cítím v indigovém centru. Pokud by bylo toto centrum zcela aktivováno a nebylo vůbec zablokováno, necítil bych v něm pak nic?

Ra: Já jsem Ra. Tento dotaz, pokud by byl zodpovězen, by porušil Zákon zmatení.

53.23 Tazatel: Děkuji vám. Můžete okomentovat takzvanou zkušenost s kulovým bleskem, mou a nástroje, pokud to schválí, když jsme byli dětmi?*

Ra: Já jsem Ra. Toto bude poslední dotaz tohoto sezení.

Byli jste navštíveni vašimi lidmi, aby vám bylo popřáno dobro.

Existuje nějaký další dotaz krátké povahy, který můžeme zodpovědět?

54.1 Tazatel: Nejprve bych se rád zeptal na stav nástroje.

Ra: Já jsem Ra. Je to tak, jak bylo dříve uvedeno.

54.2 Tazatel: Mám otázku od Jima o zkušenosti, kterou zažil, když se poprvé přesunul na svůj pozemek, a při níž mu bylo sděleno: „Klíč k přežití přichází nepřímo, skrze nervozitu.“ Entita byla Angelica. Můžete mu o tom dát informace?

Ra: Já jsem Ra. Ano.

54.3 Tazatel: Mohl byste to udělat prosím?

Ra: Já jsem Ra. Jak jsme poznamenali, každý komplex mysli/těla/ducha má několik dostupných průvodců. Osobnosti dvou takovýchto průvodců mají mužskou a ženskou polaritu. Třetí je hermafroditní a reprezentuje více sjednocenou konceptualizaci.

Průvodce hovořící jako zvukově vibrační komplex Angelica byl polarizován jako ženská osobnost. Informace nemůže být kvůli Zákonu zmatení zcela vysvětlena. Můžeme navrhnout, že pro účel postupu bude existovat určitý stav nespokojenosti, jež dává entitě podnět pro další hledání. Tato nespokojenost, nervozita nebo úzkost, chcete-li, není samotná k užitku. Proto je její použití nepřímé.

59.3 Tazatel: Mám otázku od Jima, která zní: „Myslím, že jsem pronikl do záhady mé celoživotní zlosti na dělání chyb. Myslím, že jsem vždy podvědomě věděl o svých schopnostech učit se nové věci, ale má touha úspěšně dokončit mou misi na Zemi byla nabuzena skupinou Orion v iracionální a destruktivní zlost, když neuspěji. Můžete toto pozorování komentovat?“

Ra: Já jsem Ra. Navrhli bychom, aby tato entita, která si uvědomuje, že je Poutníkem, zvážila, jaké před-inkarnační volby si vybrala vzhledem k osobnímu nebo na sebe orientovanému rozhodnutí být v tomto času/prostoru tady. Tato entita si je vědoma, jak řekla, že má velký potenciál, ale potenciál pro co? To je před-inkarnační otázka.

Práce v šesté úrovni je spojit moudrost se soucitem. Tato entita oplývá moudrostí. Soucit, který [entita] doufá vyvážit, má, jako svůj protiklad, nedostatek soucitu. To se ve vědomější bytosti projeví nebo manifestuje jako nedostatek soucitu pro sebe sama. Cítíme, že na zamyšlení je toto souhrn navrhovaných konceptů, které v tomto čase smíme nabídnout bez porušení svobodné vůle.

60.2 Tazatel: Můj názor je, že nejlepší způsob, jak nástroj může zlepšit svou kondici, je přes periodické meditace a periody rozjímání nad svou kondicí a nad jejím zlepšením. Můžete mi říci, jestli je to správně a moje uvažování rozvést?

Ra: Já jsem Ra. Meditace a rozjímání nejsou nikdy nežádoucí aktivity. Ale tato aktivita s největší pravděpodobností, podle našeho názoru, výrazně nezlepší predispozice tohoto nástroje, které způsobují zásadní zkreslení, které jsou pro nás, stejně jako pro vás, znepokojující.

60.3 Tazatel: Můžete mi říci o nejlepším přístupu ke změně zkreslení, které nástroj pociťuje směrem k více akceptovatelnému stavu?

Ra: Já jsem Ra. Existuje menší objem práce, který nástroj může udělat na před-inkarnačních rozhodnutích ve vztahu ke službě nekonečnému Stvořiteli v této zkušenosti. Ale rozhodnutí otevřít se, bez rezervací, nabídnutí sebe sama, když je možnost služby, je tak zásadní volbou, že není možné ji příliš změnit, a ani bychom si nepřáli ovlivnit vyrovnávací proces, který v této určité bytosti probíhá.

Pro tento komplex mysli/těla/ducha je prospěšné to, že moudrost a soucit jsou v rovnováze díky rekapitulaci čtvrté úrovně. Není to bytost, která by se příliš hašteřila o čistotě, se kterou dělá to, co cítí, že je třeba dělat. Můžeme říci, že je to kvůli tomu, že tento nástroj zná sebe sama, a že má v tomto bodě jasno. Avšak tato samotná diskuze může umožnit o něco méně úplnou obětavost službě ve kterémkoli sezení, aby tato služba mohla pokračovat během delšího období vašeho prostoru/času.

60.4 Tazatel: Pak říkáte, že fyzická zkreslení, která nástroj zažil jsou součástí procesu vyvažování? Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. Není to správně. Fyzická zkreslení jsou výsledkem toho, že nástroj nepřijímá plně omezení vložená před inkarnací na aktivity bytosti, jakmile sezení začalo. Zkreslení způsobená touto prací jsou nevyhnutelná kvůli plánu, který si tato bytost zvolila, což jsou omezení a – částečně v závislosti na vynaloženém množství vitální a fyzické energie – únava díky tomu, co odpovídá mnoha a mnoha hodinám tvrdé fyzické práce.

Proto jsme navrhli, aby se myšlenky nástroje zaměřily na možnost navrhnout svému vyššímu já možnost lehké konzervace energie během sezení. Tento nástroj je teď velmi otevřený, a to až do velkého vyčerpání zdrojů energie. To je v pořádku, pokud je to tak zamýšleno. Ale zkrátí to, podle nás, počet sezení během delší doby.

60.6 Tazatel: Kromě vlastních sezení mám obavy o fyzická zkreslení nástroje v oblasti rukou a paží. Existuje nějaké, řekněme, mentální cvičení nebo něco jiného, s čím by nástroj mohl pracovat pro snížení extrémních problémů, které má se svými rukami?

Ra: Já jsem Ra. Ano.

60.7 Tazatel: Bylo by to cvičení v meditaci a kontemplaci o zmírnění těchto problémů?

Ra: Já jsem Ra. Ne.

60.8 Tazatel: Co by tedy měla dělat, aby se tyto problémy zmírnily?

Ra: Já jsem Ra. Jak jsme řekli, tento nástroj cítil, že má nedostatek soucitu pro vyrovnání moudrosti, a tak si vybral inkarnační zkušenost se situacemi, kde bylo nezbytné přijmout sebe sama, aniž by došlo k přijetí druhých, a také přijetí druhých bez očekávání návratu nebo přenosu energie. Není to jednoduchý program inkarnace, ale byl touto bytostí vnímán jako vhodný.

Tato bytost proto musí meditovat a vědomě, okamžik po okamžiku, přijmout sebe se svými omezeními, které samy byly přijaty pro přivedení entity k přesnému naladění, které užíváme.

Po tom, co se naučí vyzařovat přijetí a lásku bez očekávání návratu, musí tato entita dále vyvážit toto učení naučením se přijímat dary lásky a přijetí od druhých, což tento nástroj dělá s nepohodlím. Tyto dva vyvažovací úkoly pomohou této bytosti omezit zkreslení nazývané bolest. Limity jsou do velké míry dány.

60.9 Tazatel: Je to, že tento nástroj si už byl tohoto důvodu vědom, co způsobilo že První zkreslení nebylo aktivní a neznemožnilo vám předat nám tuto informaci?

Ra: Já jsem Ra. To je správně nejen pro tuto entitu, která si už několik let tato učení/vyučování uvědomuje, ale je to tak i pro každého z podpůrné skupiny. Možnost nabídnout některé z těchto informací zde nebyla až do tohoto sezení.

63.2 Tazatel: Byl původní problém s ledvinami před asi 25 lety způsoben psychickým útokem?*

Ra: Já jsem Ra. To je pravda pouze částečně. V tom čase existovaly komponenty psychického útoku během smrti tohoto těla. Ale řídícím vibračním komplexem během této události byla vůle nástroje. Tento nástroj si přál opustit tuto úroveň existence, protože necítil, že může sloužit.

63.3 Tazatel: Říkáte, že sám nástroj si v té době vytvořil problém s ledvinami?

Ra: Já jsem Ra. Přání nástroje opustit tuto úroveň snížilo obranyschopnost už tak náchylného a slabého komplexu těla. Alergická reakce byla zesílena tak, že způsobila komplikace, které zkreslily komplex těla k neživotaschopnosti.

Když nástroj objevil že práce ve službě ostatním opravdu existuje, vůle tohoto nástroje byla opět řídícím faktorem, nebo komplexem vibračních vzorců, které zabránily komplexu těla v opuštění vazeb, které způsobují vitalitu života.

Zpět na začátek

Charlie Hickson

8.15 Tazatel: Bylo přistání v Pascagoula v roce 1973, kdy Charlie Hickson byl vzat na palubu, tímto typem přistání?

Ra: Já jsem Ra. Přistání, o kterém mluvíte, bylo to, co byste nazvali anomálií. Nebylo to ani ovlivnění Orionu, ani našich lidí v myšlenkové podobě, ale spíše planetární entita vaší vlastní vibrace, která prošla skrze karanténu ve vší nevinnosti a v náhodném přistání.

8.16 Tazatel: Co udělali Charliemu Hicksonovi, když ho vzali na palubu?

Ra: Já jsem Ra. Použili životní zkušenost jeho komplexu mysli/těla/ducha a koncentrovali se na existenci komplexů toho, co nazýváte válka.

8.17 Tazatel: Jak jich využili?

Ra: Já jsem Ra. Použití zkušenosti je učit se. Zvažte rasu, která sleduje film. Zažívá příběh a ztotožňuje se s pocity, vjemy a zkušenostmi hrdiny.

8.18 Tazatel: Byl Charlie Hickson původně stejného komplexu společenské paměti, jako ti, kdo jej naložili?

Ra: Já jsem Ra. Tato entita vibračního zvukového komplexu neměla žádné spojení s těmi, kteří ji použili.

8.19 Tazatel: Použili ti, kteří ho unesli, jeho zkušenosti s válkami k učení se Zákonu jednoty?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

8.20 Tazatel: Byly entity, které ho vzaly na palubu... můžete popsat… jaká je normální konfigurace těchto entit? Oni [neslyšitelné] spíše neobvyklé.

Ra: Já jsem Ra: Konfigurace jejich bytostí je jejich normální konfigurací. Neobvyklost není zajímavá. My sami, když jsme si zvolili misi mezi vašimi lidmi, jsme museli vaše lidi studovat, neboť kdybychom přicestovali v naší vlastní podobě, byli bychom vnímáni jako světlo.

8.21 Tazatel: Dobře, z jaké úrovně pocházely entity, které sebraly Charlieho Hicksona? Jaká byla jejich úroveň?

Ra: Já jsem Ra. Entity, o které projevujete takový zájem, jsou bytostmi třetí úrovně velmi vysokého řádu. Měli bychom vyjádřit pochopení, že tyto entity by nepoužily komplex mysli/těla/ducha Charlieho, kdyby nebylo odhodlání této entity být ke službě, předsevzatého před inkarnací.

8.22 Tazatel: Jaký byl domov nebo původ entit, které Charlieho vzaly?

Ra: Já jsem Ra: Tyto entity jsou z galaxie Sírius.

38.6 Tazatel: Je možné pro planetu třetí úrovně vytvořit společenský paměťový komplex, který funguje ve třetí úrovni?

Ra: Já jsem Ra. Toto je možné pouze v poslední neboli sedmé části takové úrovně, kdy se entity harmonicky připravují na graduaci.

38.7 Tazatel: Mohl byste mi sdělit příklad planety této povahy, jak planety třetí úrovně typu služby ostatním, tak planety třetí úrovně typu službě sobě samým, na tomto stupni… dosažených podmínek?

Ra: Já jsem Ra. Pokud je nám známo, neexistují negativně orientované společenské paměťové komplexy třetí úrovně. Pozitivně orientované společenské paměťové komplexy třetí úrovně nejsou neslýchané, ale docela vzácné. Avšak entita z planetárního tělesa hvězdy Sirius se blížila k tomuto planetárnímu tělesu dvakrát. Tato entita je pozdní třetí úrovně a je částí společenského paměťového komplexu třetí úrovně. Na toto bylo poukazováno v dřívějším materiálu.* Společenský paměťový komplex je správně fenoménem čtvrté úrovně.

38.8 Tazatel: Přemýšlel jsem, zda se tento konkrétní společenský paměťový komplex z hvězdy ze Síria vyvinul ze stromů?

Ra: Já jsem Ra. Toto se blíží ke správnosti. Tyto formy vegetace druhé úrovně, které na této planetě nesoucí jméno Dog [Pes] graduovaly do třetí úrovně, byly blízko stromům, jak je znáte.

38.9 Tazatel: Také jsem pak přemýšlel, jelikož činy agresivní povahy nejsou, jak tomu rozumím, pro vegetaci možné, zda by neměly výhodu, když přecházejí ze druhé do třetí úrovně, jelikož si nenesou rasovou paměť agresivní povahy, a proto si vyvinou harmoničtější společnost a urychlí svou evoluci v rámci této povahy. Je to pravda?

Ra: Já jsem Ra. To je správně. Avšak pro to stát se vyváženým a začít se správně polarizovat je pak nezbytné prozkoumat pohyby všeho druhu, obzvláště agresivity.

38.10 Tazatel: Pak předpokládám, že jejich prozkoumávání agresivity bylo primárně spíše toho typu, že extrahovali [data] z Hicksonovy paměti, než že by válčili mezi sebou. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně. Entity tohoto dědictví by shledaly téměř nemožným bojovat. Jejich studie pohybu veškerého druhu jsou vskutku jejich formou meditace díky faktu, že jejich aktivita je na úrovni toho, co byste nazvali meditací, a proto musí být vyvážena stejně tak, jak vaše entity potřebují stálé momenty meditace, abyste vyvážili své aktivity.

38.11 Tazatel: Věřím, že to je pro nás důležitý bod v pochopení vyvažovacího aspektu meditace, protože zde máme antitezi v podobě jiného typu evoluce. Tyto entity se pohybují, jak nám řekl Charlie Hickson, aniž by pohybovaly svýma nohama. Oni… Předpokládám, že při pohybu svých fyzických nosičů využívají principu, který je poněkud podobný principu pohybu vašich krystalových zvonů. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je částečně nesprávně.

38.12 Tazatel: Ale jenom předpokládám, že… jejich metoda pohybu není funkcí mechanického působení, jako je naše, ale přímou funkcí mysli nějakým způsobem spojenou s magnetickou činností planety. Je to správné?

Ra: Já jsem Ra. To je do značné míry správně. Je to elektromagnetický jev, který je řízen myšlenkovými impulsy slabé elektrické povahy.

38.13 Tazatel: Bylo jejich plavidlo viditelné pro… Bylo by viditelné komukoliv naší úrovně na naší planetě, kdo by ho mohl zahlédnout nebo by mohl být v té oblasti toho času? Jedná se o materiál třetí úrovně, stejný jako tato židle nebo cokoliv, co zde máme?

Ra: Já jsem Ra. To je správně. Zeptejte se prosím na ještě jednu plnou otázku předtím, než skončíme, jelikož tento nástroj má v tomto prostoru/času málo životní energie.

Zpět na začátek

Dewey Larson

20.6 Tazatel: Hovoříme nyní o rapidní změně, která nastala ve fyzickém nosiči; změna z druhé do třetí úrovně: toto, řekl jste, nastalo v rámci přibližně generace a půl. Tělové ochlupení zmizelo a došlo ke strukturálním změnám.

Jsem obeznámen s fyzikou Dewey B. Larsona, který uvádí, že vše je pohyb nebo vibrace. Myslím to správně, když předpokládám, že základní vibrace, která tvoří fyzikální svět, jak jej prožíváme, se mění, a tudíž vytváří odlišné množiny parametrů, řekněme, v tomto krátkém časovém období mezi změnami úrovní, což dovoluje nový typ nosiče? Říkám to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

20.7 Tazatel: Pouze jako odbočku, otázku bokem: Je fyzika Dewey Larsona správná?

Ra: Já jsem Ra. Fyzika zvukově vibračního komplexu Dewey je správným systémem do té míry, kam je schopná zajít. Existují ale věci, které nejsou v tomto systému zahrnuty. Nicméně ti, kteří přicházejí po této konkrétní entitě, budou-li používat základní koncept vibrace a studium vibračních zkreslení, začnou chápat to, co nazýváte gravitací, a ty věci, které považujete za „n“ dimenze. Tyto věci je třeba zahrnout do univerzálnější, řekněme, fyzikální teorie.

20.8 Tazatel: Byla pak tato entita Dewey, přinesl tento materiál ve své inkarnaci pro použití primárně ve čtvrté úrovni?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

27.14 Tazatel: Pronesu tvrzení, které jsem odvodil z fyziky Deweyho Larsona, které může a nemusí být blízké tomu, co se snažíme popsat. Larson říká, že vše je pohybem, který můžeme chápat jako vibraci a tato vibrace je čistou vibrací a není žádným způsobem ani žádnou formou fyzická nebo v nějaké úrovni; tato vibrace tím… první produkt této vibrace je to, co nazýváme fotonem, částicí světla. Snažil jsem se udělat analogii mezi tímto fyzickým řešením a konceptem lásky a světla. Je to blízké konceptu Lásky tvořící Světlo, nebo ne?

Ra: Já jsem Ra. Říkáte to správně.

28.1 Tazatel: Možná dnes trochu ustoupím a udělám několik chybných začátků, neboť si myslím, že se nacházíme u snad nejdůležitější části toho, co děláme ve snaze učinit zřejmé skrze tázání, jak je vše jednotou a jak vše pochází z inteligentního nekonečna. Je pro mě obtížné toho dosáhnout, proto prosím, mějte s mými chybami v otázkách strpení.

Koncept, který nyní mám o procesu, když použiji jak to, co jste mi řekl, tak něco z materiálu Dewey Larsona, co souvisí s fyzikou procesu, mám [tedy] koncept, že inteligentní nekonečno expanduje směrem ven všude ze všech míst. Rozšiřuje se směrem ven rovnoměrně všemi směry, jako se všude ze všech bodů rozšiřuje povrch balónu nebo bubliny. Rozšiřuje se směrem ven jednotkovou rychlostí neboli rychlostí světla. To je Larsonova myšlenka postupu toho, co nazývá prostor/čas. Je tento koncept správný?

Ra: Já jsem Ra. Tento koncept je nesprávný, tak jako je jakýkoliv koncept inteligentního nekonečna. Tento koncept je správný v kontextu jednoho konkrétního Logosu neboli Lásky neboli zaměření tohoto Stvořitele, který si vybral Své, řekněme, přírodní zákony a způsoby jejich vyjádření matematicky nebo jinak.

Jedno nerozlišené inteligentní nekonečno, nepolarizované, plné a celé, je makrokosmem záhadou opředené bytosti. Jsme poslové Zákona jednoty. Jednota nemůže být v tomto přiblížení chápání popsána žádnou fyzikou, ale může být pouze aktivována nebo zesílena inteligentním nekonečnem díky katalyzátoru svobodné vůle. To může být obtížné přijmout. Avšak chápání, která máme ke sdílení, začínají a končí záhadou.

28.2 Tazatel: Dobře, včera jsme se dostali k bodu, kde jsme zvažovali barvy světla. Řekl jste, že „povaha vibračních vzorů vašeho vesmíru je závislá na konfiguracích umístěných na původní materiál nebo světlo zaměřením Lásky s použitím Své inteligentní energie, aby vytvořila určité vzory... iluzí nebo úrovní“. Pak po tomto materiálu jste řekl, že existuje více informací, které byste rád předal, ale nezbýval nám čas. Mohl byste to zkompletovat dalšími informacemi?

Ra: Já jsem Ra. Během diskutování o těchto informacích potom, řekněme, přeskočíme zpátky k určitým metodám pochopení nebo vnímání toho, co ten vibračního zvukového komplexu Dewey nabízí; to je správně pro druhý význam inteligentního nekonečna: potenciál, který pak skrze katalyzátor utváří kinetiku.

Tato informace je přirozeným postupem zkoumání kinetického tvaru vašeho prostředí. Můžete chápat každou barvu nebo paprsek, že je, jak jsme řekli, velmi specifickým a přesným rozdělením inteligentního nekonečna, jak ho reprezentuje inteligentní energie, přičemž každý paprsek byl dříve prozkoumán v jiném ohledu.*

Tato informace může být v tomto nápomocná. Nyní mluvíme nekonkrétně, abychom zvýšili hloubku vaší konceptualizace povahy toho, co existuje. Vesmír, ve kterém žijete, je v každé části rekapitulací inteligentního nekonečna. Tudíž uvidíte stejné vzory opakované ve fyzických a metafyzických oblastech; paprsky nebo rozdělení světla jsou, jak se domníváte, ty oblasti toho, co můžete nazvat fyzickou iluzí. Rotují, vibrují nebo jsou povahy, která může být, řekněme, počítána nebo rozdělena do rotačního chování v prostoru/času, jak je popsáno tím, kdo je znám jako Dewey; některé látky obsahují různé paprsky, jež jsou ve fyzické manifestaci oku viditelné, což je zjevné v povaze vašich krystalizovaných minerálů, jež považujete za vzácné: rubín je červený a tak dále.

28.5 Tazatel: Děkuji. Přemýšlím, co je katalyzátorem nebo aktivátorem rotace. Co způsobuje rotaci, takže se světlo soustřeďuje do našich fyzických nebo chemických prvků?

Ra: Já jsem Ra. Je nezbytné uvážit umožňující funkci zaměření známého jako Láska. Tato energie je uspořádávající povahy. Seřazuje kumulativním způsobem od většího k menšímu, takže když je Její vesmír, jak jej můžete nazvat, kompletní, je způsob vývoje každého detailu obsažený v žijícím světle, a tudíž se vyvine takovým a takovým způsobem; váš vlastní vesmír byl dobře studován empirickým způsobem těmi, které nazýváte vašimi vědci, a byl pochopen nebo vizualizován, řekneme, s větší přesností chápáními nebo vizualizacemi toho, který je znám jako Dewey.

28.18 Tazatel: Děkuji. Když je tato hlavní galaxie Logosem stvořena, pak existuje polarita ve smyslu, v jakém máme elektrickou polaritu, [a dále] gravitační efekt, který pravděpodobně není polaritou, zeptám se… Budu muset položit tuto otázku… V té době [již] existuje elektrická polarita. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. Přijímám to jako správné s podmínkou, že to, co nazýváte elektrickou [polaritou], má být chápáno nejenom tak, jak ten zvaný Larson podmínil její význam, ale také [chápáno] ve smyslu, jejž byste nazvali metafyzickým.

39.4 Tazatel: Budu pak nyní pokračovat s obecnými otázkami, přičemž se pokusím nalézt cestu do řady otázek, které nás zavedou do oblasti nepomíjivých funkcí, na kterých můžeme stavět my i ostatní, abychom pozvedli vědomí, a mohu v procesu hledání způsobu tohoto dotazování udělat několik chyb. Dopředu se omlouvám, pokud budou moje otázky zavádějící.

Všiml jsem si, že se vše zdá… nebo většina základních věcí se zdá být rozdělena do jednotek, které dávají dohromady sedm. Při pohledu na přepis z „The Nine“ od Henryho Puhariche jsem našel tvrzení kde „The Nine“ říkají: „Pokud bychom dostali sedminásobný elektrický ekvivalent lidského těla, byl by výsledkem sedminásobek hmoty elektřiny.“ Mohl byste to vysvětlit?

Ra: Já jsem Ra. Je za hranicí vašeho jazyka to vysvětlit. My se však pokusíme s tímto konceptem vypořádat.

Jak jste si vědomi, jsou na počátku stvoření založených každým Logosem vytvořeny úplné potenciály jak elektrické, tak, jak je nazval ten známý jako Larson, metafyzické. Tato metafyzická elektřina je stejně tak důležitá k pochopení, řekněme, tohoto tvrzení jako je koncept elektřiny.

Tento koncept, jak jste si vědomi, se týká energie, která má potenciál. Bylo řečeno, že elektron nemá žádnou hmotu, ale pouze pole. Jiní tvrdí, že má hmotu nekonečně malého množství. Obě tvrzení jsou správná. Skutečná hmota energie s potenciálem je silou pole. To je pravdou také metafyzicky.

Avšak ve vašem současném fyzikálním systému vědění je užitečné vzít hmotnostní číslo elektronu, a to za účelem tvorby práce, kterou můžete nalézt řešení jiných otázek o fyzickém vesmíru. Tímto způsobem můžete výhodně uvážit, že každá úroveň bytí má větší a větší duchovní hmotu. Hmotnost se zvyšuje, řekněme, významně, ale ne značně, a to až do úrovně brány. V této úrovni je použit, s ohlédnutím dozadu – ve zkratce, součet užitečných funkcí polarit. Proto metafyzická elektrická podstata jedince roste v rámci duchovní hmoty více a více.

Jako analogii se můžete podívat na práci toho, zvaného jako Albert, který postuluje růst hmoty k nekonečnu, jakmile se rychlost této hmoty blíží rychlosti světla. Tudíž bytost sedmé úrovně, dokončená bytost, Stvořitel, který zná sám Sebe, akumuluje hmotu a opět se zhušťuje v jednoho Stvořitele.

41.20 Tazatel: Mohl byste mi sdělit rozdíl mezi prostorem/časem a časem/prostorem?

Ra: Já jsem Ra. Při použití vašich slov je rozdíl takový jako mezi viditelným a neviditelným nebo fyzickým a metafyzickým. Při použití termínů matematiky, jak činí ten, kterého nazýváte Larson, je rozdíl takový jako mezi s/t a t/s.

Zpět na začátek

Dwight Eisenhower

24.19 Tazatel: ...Není to moc důležité, ale opravdu bych rád věděl, zda se Dwight Eisenhower setkal buď s Konfederací nebo skupinou Orionu během 50. let 20. století nebo kolem té doby.

Ra: Já jsem Ra. Ten, o kterém mluvíte, se setkal s myšlenkovými formami, které jsou nerozeznatelné od třetí úrovně. Byl to test. My, Konfederace, jsme si přáli vědět, co by se stalo, kdyby tato extrémně pozitivně orientovaná a jednoduchá, sympatická osoba bez významných zkresleních směrem k moci dostala mírumilovné informace, a přáli jsme si vědět o možnostech, které z toho mohly vzejít.

Zjistili jsme, že tato entita necítila, že ti pod její péčí by se mohli vypořádat s koncepty jiných bytostí a jiných filosofií. Tudíž byla sjednána dohoda, která mu dovolovala jít vlastní cestou, a nám také; a pokračovala velmi tichá kampaň, jak jsme vás slyšeli toto nazývat, upozorňující vaše lidi na naši přítomnost postupně. Události tento plán předběhly.

[Zakašlání.] Máte krátký dotaz předtím, než skončíme?

Zpět na začátek

Edgar Cayce

14.31 Tazatel: Materiál The Edgar Cayce. Kdo promlouval skrze Edgara Cayceho?

Ra: Já jsem Ra. Žádná entita nepromlouvala skrze Edgara Cayceho.

14.32 Tazatel: Odkud se vzaly informace, které Edgar Cayce předával?

Ra: Já jsem Ra. Dříve jsme vysvětlili, že inteligentní nekonečno je přivedeno do inteligentní energie z osmé úrovně nebo oktávy.* Vibrační zvukový komplex nazývaný Edgar použil tuto bránu k vidění současnosti, což není kontinuum, které prožíváte, ale potenciální společenský paměťový komplex této planetární sféry. Termín, který vaši lidé pro to používají je „Ákášické záznamy“ (pozn. „Akashic Record“ v originále) nebo „Hala záznamů“ (pozn. „Hall of Records“ v originále). Toto bude poslední otázka, kterou nyní můžete položit.

Zpět na začátek

Franklin a Eleanor Roosevelt

35.1 Tazatel: Rád bych řekl, že to, že děláme tuto práci, chápeme jako velké privilegium a doufáme, že budeme dávat otázky směrem, který bude pro čtenáře tohoto materiálu hodnotný.

Tuto relaci jsem zamýšlel tak, že by možná prozkoumání účinku na paprsky jiných dobře známých osobností v naší historii mohlo pomoci v chápání, jak katalyzátor iluze vytváří duchovní růst. Udělal jsem seznam a první, na co jsem pomyslel, bylo, že bychom možná mohli začít od vrchu, (od účinku katalyzátoru životní práce jednotlivce) od toho známého jako Franklin D. Roosvelt. Mohl byste něco říct o této entitě?

Ra: Já jsem Ra. Je třeba poznamenat, že z diskuzí o těch, kteří jsou dobře známí mezi vašimi lidmi, se možná informace budou zdát jako specifické k této entitě, ačkoliv skvělý návrh zkušeností je téměř stejný pro každou entitu. Je to s ohledem na tuto skutečnost, že budeme diskutovat o zkušebních silách, které nabídly jednotlivci katalyzátor.

Je třeba dále poznamenat, že v případě těch entit, které se později inkarnovaly do vaší úrovně, se může objevit mnoho zkreslení ohledně dezinformace a nesprávné interpretace o myšlení a chování entity.

Nyní přejdeme k, řekněme, hovoru o základních parametrech toho, který je znám jako Franklin. Když jakákoliv entita přijde do inkarnace ve třetí úrovni, má každé z jeho energetických center potenciál, ale musí být aktivováno použitím zkušeností vlastního já.

Ten, který je znám jako Franklin, se velmi rychle vyvinul skrze červený, oranžový, žlutý a zelený [paprsek] a v útlém věku, jak byste řekli, začal pracovat v energetickém centru modrého paprsku. Tento rapidní růst se odehrál díky za prvé, předchozím úspěchům v aktivaci těchto paprsků; za druhé, díky relativnímu komfortu a volnému času své brzké existence; za třetí, díky silné touze na straně entity se vyvíjet. Tato entita vytvořila pár s entitou, jejíž vibrace modrého paprsku byly síly více než rovné její vlastní, a tudíž dostávala katalyzátor pro další růst v této oblasti, což mělo vydržet napříč inkarnací.

Tato entita měla určité obtíže s pokračující aktivitou zeleného paprsku kvůli nadměrné energii, která byla dána do aktivit ve zkresleních týkajících se ostatních-já, ve zkresleních směrem k získávání moci. To si vyžádalo na fyzickém nosiči svou daň, jak to můžete nazvat.

Omezení nehybnosti části fyzického nosiče opět pro tuto entitu otevřelo příležitost koncentrovat se na více, řekněme, univerzální nebo idealistický aspekt moci; to jest na ne-zneužívající užití moci. Tudíž na počátku agresivního činu ztratila tato entita díky nadměrnému užití energií oranžového a žlutého paprsku na úkor energií zeleného a modrého paprsku část své pozitivní polarity a pak znovu nabyla polaritu díky katalytickým účinkům bolestivého omezení fyzického komplexu.

Tato entita nebyla agresivní povahy, ale spíše během konfliktu pokračovala ve vibrování v zeleném paprsku pracujícím s energiemi modrého paprsku. Entita, která byla známá jako Franklinův učitel, také během tohoto období skvěle fungovala jako aktivátor modrého paprsku, nejenom pro svého partnera, ale také z univerzálnějšího pohledu. Tato entita se neustále polarizovala v univerzálním smyslu pozitivní cestou, zatímco si v méně univerzálním smyslu vyvíjela vzor toho, co může být nazváno karmou; tato karma měla co do činění se zkresleními neharmonického vztahu s partnerem/učitelem.

35.2 Tazatel: Chtěl bych vyjasnit dvě věci. Byla pak Franklinovou učitelkou jeho manželka? Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

35.3 Tazatel: Za druhé, přivodil si Franklin omezení na svém fyzickém těle sám?

Ra: Já jsem Ra. To je částečně správně. Základní pokyny pro lekce a důvody inkarnace byly pečlivě stanoveny před inkarnací bytostným celkem komplexu mysli/těla/ducha. Pokud by se ten, který je známý jako Franklin, vyvaroval nadměrného užívání si nebo oddanosti ke konkurenceschopnosti, jež může být viděna jako vlastní procesům jeho povolání, neměla by tato entita omezení.

Avšak touha sloužit a růst byla v tomto programování silná, a když příležitosti začaly díky zkreslením směrem k lásce k moci ustávat, byl omezující faktor entity aktivován.

       Následujících 63 ⇒

Zpět na začátek

Ra kontakt knihy © 2018 L/L Research a Tobey Wheelock.
Tyto stránky © 2003–2024 Tobey Wheelock.

Otázky? Komentáře? Napište mi na tw @ law of one tečka info.

Schovat reklamy