55 ⇒

⇐ 53

Zákon jednoty Relace 54

Hide menu

29. května, 1981

54.0 Ra: Já jsem Ra. Zdravím vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Nyní komunikujeme.

54.1 Tazatel: Nejprve bych se rád zeptal na stav nástroje.

Ra: Já jsem Ra. Je to tak, jak bylo dříve uvedeno.

54.2 Tazatel: Mám otázku od Jima o zkušenosti, kterou zažil, když se poprvé přesunul na svůj pozemek, a při níž mu bylo sděleno: „Klíč k přežití přichází nepřímo, skrze nervozitu.“ Entita byla Angelica. Můžete mu o tom dát informace?

Ra: Já jsem Ra. Ano.

54.3 Tazatel: Mohl byste to udělat prosím?

Ra: Já jsem Ra. Jak jsme poznamenali, každý komplex mysli/těla/ducha má několik dostupných průvodců. Osobnosti dvou takovýchto průvodců mají mužskou a ženskou polaritu. Třetí je hermafroditní a reprezentuje více sjednocenou konceptualizaci.

Průvodce hovořící jako zvukově vibrační komplex Angelica byl polarizován jako ženská osobnost. Informace nemůže být kvůli Zákonu zmatení zcela vysvětlena. Můžeme navrhnout, že pro účel postupu bude existovat určitý stav nespokojenosti, jež dává entitě podnět pro další hledání. Tato nespokojenost, nervozita nebo úzkost, chcete-li, není samotná k užitku. Proto je její použití nepřímé.

54.4 Tazatel: Děkuji vám. Rád bych prozkoumal energii, která, předpokládám, vychází z Logosu. Hodlám učinit prohlášení a nechám vás mě v jeho rámci opravit a můj koncept rozšířit.

Z Logosu pocházejí všechny frekvence a záření světla. Tyto frekvence záření tvoří všechny ze zkušenostních úrovní stvořených Logosem. Předpokládám, že planetární systém našeho slunce je ve všech svých úrovních součtem zkušeností, které byly vytvořené naším sluncem jako Logosem. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

54.5 Tazatel: Nyní předpokládám, že různé frekvence jsou oddělené, jak jsme už řekli, do sedmi barev; že každá z těchto barev může být základní frekvencí pro sub-Logos našeho slunečního Logosu; a že sub-Logos nebo, řekněme, jednotlivec může aktivovat jakékoliv z těchto základních frekvencí nebo barev a může použít tělo, které je z této aktivace frekvence nebo barvy generováno. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. Pokud jsme správně pochopili váš dotaz, není to správně v tom, že se sub-sub-Logos nachází ne v dimenzích, ale pouze ve spolu-Stvořitelích neboli komplexech mysli/těla/ducha.

54.6 Tazatel: Co jsem myslel, bylo, že komplex mysli/těla/ducha pak může mít aktivované tělo, jež je jedním z těchto sedmi paprsků. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. Je to správně ve stejném smyslu, jako je správně uvést, že kdokoliv může hrát na komplexní nástroj, jenž vydává eufonický harmonický vibrační komplex tak jako vaše piano, a může na něj hrát tak dobře, že může nabízet koncerty veřejnosti, jak byste řekli.

Jinými slovy, ačkoliv je pravda, že každé tělo pravé barvy je potenciálně dostupné, je pro vlastní využití pokročilejších nebo světlejších nosičů nutná i praxe a disciplína.

54.7 Tazatel: Uvedl jsem tato tvrzení jen proto, abych se dostal k základní otázce, kterou si přeji položit. Jedná se o obtížně formulovatelnou otázku.

Máme, vycházejíce ze sub-Logosu, který nazýváme naším sluncem, inteligentní energii, která pak utváří, a vezměme jako příklad, jeden sub-sub-Logos, který je komplexem mysli/těla/ducha. Tato inteligentní energie je nějakým způsobem modulována nebo zkreslena, takže skončí jako komplex mysli/těla/ducha s určitými zkresleními osobnosti, takže je pro komplex mysli/těla/ducha nebo pro mentální část tohoto komplexu nezbytné, aby se zbavil zkreslení, aby byl znovu v lepším souladu s původní inteligentní energií.

Za prvé chci vědět, zda toto moje tvrzení je správné. A za druhé, proč je to tak, jak to je; zda na to existuje jiná odpověď než první zkreslení Zákona jednoty.

Ra: Já jsem Ra. Toto tvrzení je značně správné. Pokud proniknete podstatou Prvního zkreslení ve svém použití já znající sebe, můžete začít rozlišovat charakteristický znak nekonečného Stvořitele: rozmanitost. Kdyby neexistovaly žádné potenciály pro nedorozumění a tím pádem pro pochopení, neexistovala by žádná zkušenost.

54.8 Tazatel: OK. Jakmile si je komplex mysli/těla/ducha tohoto procesu vědom, rozhodne se, že proto, aby dosáhl schopností, plných schopností stvoření a Stvořitele, kterého je malou částí, a zároveň je jím celým, aby nabyl zkušeností, které procházejí celým stvořením, je nezbytné znovu sjednotit svoje myšlení nebo znovu harmonizovat své myšlení s Původní tvořící myšlenkou, s její přesnou vibrací nebo, řekněme, s její frekvencí vibrace. Aby to mohl udělat, je nezbytné disciplinovat osobnost, aby se přesně přizpůsobila Původní myšlence nebo Původní vibraci, a to je rozděleno na sedm oblastí disciplín, kde každá odpovídá jedné z barev spektra. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. Toto tvrzení, ačkoliv je správné, sebou nese velký potenciál pro jeho nepochopení. Přesnost, se kterou každé energetické centrum souhlasí s Původní myšlenkou, není v systematickém umístění každého energetického bodu, ale spíše v plovoucím a tvárném umístění vyváženého prolínání se těchto energetických center takovým způsobem, že inteligentní energie je schopná sebe sama vyjádřit s minimálním zkreslením.

Komplex mysli/těla/ducha není stroj. Je to spíše to, co byste mohli nazvat symfonickou básní.

54.9 Tazatel: Mají všechny komplexy mysli/těla/ducha v celém stvoření sedm energetických center, jakmile dosáhnou plného vývoje nebo jakmile dosáhnou vývoje do té míry, kde mohou mít sedm energetických center?

Ra: Já jsem Ra. Tato energetická centra mají v makrokosmu potenciál od začátku stvoření Logosem. Vše je připraveno při vyvedení z bezčasovosti. Je tomu tak v celém nekonečném stvoření.

54.10 Tazatel: Pak budu předpokládat, že Stvořitel ve Svém inteligentním posouzení způsobu, jak poznat sám Sebe, vytvořil koncept sedmi oblastí vědění. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je částečně nesprávně. Logos vytváří Světlo. Podstata tohoto Světla tudíž vytváří podstatu katalytických a energetických úrovní zkušeností ve stvoření. Proto je nejvyšší ze všech ctí/povinností, které byly dány těm další oktávy, dohled nad světlem v rámci jeho manifestace během dob zkušeností vašich cyklů.

54.11 Tazatel: Uvedu další tvrzení. Komplex mysli/těla/ducha si může díky Prvnímu zkreslení vybrat mentální konfiguraci, jež je dostatečně vzdálena od konfigurace inteligentní energie v určité frekvenci nebo barvě vtékající energie tak, aby blokovalo část vtékající energie v určité frekvenci nebo barvě. Je toto tvrzení správné?

Ra: Já jsem Ra. Ano.

54.12 Tazatel: Tato otázka nemusí být k ničemu, ale zeptám se na ni. Můžete mi dát představu maximálního procenta této energie, jež je možné v jakékoliv barvě zablokovat, dává to nějaký smysl?

Ra: Já jsem Ra. Ve vzorech vtékající energie entity může být úplné zablokování v jakékoliv energii nebo barvě, nebo v kombinacích energií nebo barev.

54.13 Tazatel: OK. Pak předpokládám, že První zkreslení je, řekněme, motivátor nebo to, co dovoluje toto zablokování. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. Nepřejeme si být puntičkáři, ale preferujeme se vyhýbat užití termínů, jako je sloveso dovolit. Svobodná vůle sama nedovoluje, ani by předurčeně nezakazovala zkušenostní zkreslení. Zákon zmatení spíše nabízí svobodné dosažení energií každého komplexu mysli/těla/ducha.

Sloveso dovolit by bylo považováno za pejorativní v tom, že navrhuje polaritu mezi správným a špatným nebo dovoleným a nedovoleným. Může se to zdát jako maličkost. Ale v rámci našeho nejlepšího způsobu myšlení to má určitou váhu.

54.14 Tazatel: Děkuji vám. Má to váhu také v mém způsobu myšlení a oceňuji, co jste mi řekl.

Nyní bych rád zvážil původ katalyzátoru v … Za prvé, máme stav komplexu mysli/těla/ducha, které jako funkce Prvního zkreslení dosáhlo stavu zablokování nebo částečného zablokování jednoho nebo více energetických center. Budu předpokládat, že katalyzátor je nezbytný, pouze pokud existuje částečné zablokování jednoho z energetických center. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. Ne.

54.15 Tazatel: Mohl byste mi říct proč?

Ra: Já jsem Ra. Primární prioritou sice je aktivovat nebo odblokovat každé energetické centrum, ale je také v tomto bodě primární prioritou začít zdokonalovat vyvážení mezi energiemi, takže každý akord celkového vibračního bytí resonuje s jasností, ve shodě a v harmonii s každou jinou energií. Toto vyvažování, ladění a harmonizování sebe sama je centrální pro pokročilejší komplex mysli/těla/ducha neboli adepta. Každá energie může být aktivována bez krásy, což je možné skrze disciplínu a uznání osobních energií neboli toho, co můžete nazvat hlubší osobností nebo duševní identitou.

54.16 Tazatel: Dovolte mi udělat analogii, na kterou jsem právě myslel. Na sedmistrunný hudební nástroj se může hrát vychýlením každé struny, jejím úplným vychýlením a uvolněním a získáním tónu. Nebo… jakmile je možné struny plně vychýlit (a vytvořit tón) … namísto vytváření not tímto způsobem tvořící osobnost jednotlivce vychýlí každou strunu se správným množstvím a ve správném pořadí, aby byla produkována hudba. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně. Ve vyváženém jednotlivci se nacházejí energie čekající na ruku Stvořitele, aby zahrála harmonii.

54.17 Tazatel: Pak bych rád vyšetřil evoluci katalyzátoru nad komplexy mysli/těla/ducha a jak došlo k jeho užití a jak je plně užíván k vytvoření tohoto ladění. Předpokládám, že sub-Logos, jenž vytvořil naši malou část stvoření, poskytl za použití inteligence Logosu, jehož je součástí, řekněme, základní katalyzátor, který bude účinkovat na komplexy mysli/těla a komplexy mysli/těla/ducha předtím, než dosáhnou stavu vývoje, kde mohou začít programovat své vlastní katalyzátory. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je částečně správně. Sub-Logos nabízí katalyzátor na nižších úrovních energie, na první trojici; ty se týkají přežití fyzického komplexu. Vyšší centra dostávají katalyzátor z návyků vlastního komplexu mysli/těla/ducha v reakci na všechny náhodné a přímé zkušenosti.

Tudíž méně vyvinutá entita bude vnímat katalyzátor kolem sebe sama ve smyslu přežití fyzického komplexu se zkresleními, která jsou preferována. Více vyvinutá entita, která si je vědoma katalytického procesu, začne transformovat katalyzátor nabízený sub-Logosem na katalyzátor, jenž může účinkovat na vyšší energetická spojení. Tudíž sub-Logos může nabídnout pouze, řekněme, základní kostru katalyzátoru. Svaly a maso – jež mají co do činění s přežitím moudrosti, lásky, soucitu a služby – jsou umožněny akcí komplexu mysli/těla/ducha na základním katalyzátoru tak, aby se vytvořil komplexnější katalyzátor, který pak může být použitý k utváření zkreslení uvnitř těchto vyšších energetických center.

Čím je entita pokročilejší, tím je tenčí spojení mezi sub-Logosem a vnímaným katalyzátorem, až konečně je všechen katalyzátor vybírán, generován a spravován samotným já, pro sebe sama.

54.18 Tazatel: Které entity, jež se v této době inkarnují na tuto planetu, by byly z této kategorie spravující veškeré své katalyzátory?

Ra: Já jsem Ra. Nalézáme váš dotaz nedeterministickým, ale můžeme odpovědět, že počet těch, jež zcela zvládli vnější katalyzátory, je docela malý.

Většina těch, kteří jsou v tomto prostorový/časový bod schopnými sklizně, mají částečnou kontrolu nad vnější iluzí a používají vnější katalyzátor k práci na určitém zkreslení, které ještě není zcela vyvážené.

54.19 Tazatel: V případě polarizace služby sobě, jaké typy katalyzátorů by si entity následující tuto cestu naprogramovaly, když dosáhnou úroveň programování svých vlastních katalyzátorů?

Ra: Já jsem Ra. Negativně orientovaná entita bude programovat pro maximální odloučení a kontrolu nad všemi věcmi a vědomými entitami, které vnímá, že jsou jiné než její vlastní já.

54.20 Tazatel: Myslel jsem… Rozumím, jak by si pozitivně orientovaná entita programovala katalyzátor tak, že by vyústil ve fyzickou bolest, pokud… Předpokládám, že by entita mohla naprogramovat něco, co by jí dalo zkušenost fyzické bolesti, když by nenásledovala cestu, kterou si vybrala. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. Prosím přeformulujte dotaz.

54.21 Tazatel: Pozitivně orientovaná entita si může během inkarnace vybrat určitou úzkou cestu myšlení a aktivit a naprogramovat podmínky, které by vytvořily fyzickou bolest, pokud by tato cesta nebyla následována. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

54.22 Tazatel: Udělala by negativní entita něco takového? Mohl byste mi dát příklad?

Ra: Já jsem Ra. Negativně orientovaný individuální komplex mysli/těla/ducha si bude běžně programovat bohatství, jednoduchost existence a nejvyšší možnost pro moc. Tudíž mnoho negativních entit oplývá zkreslením fyzického komplexu, jež nazýváte zdravím.

Negativně orientovaná entita si však může vybrat bolestivý stav za účelem zlepšení zkreslení směrem k takzvaným negativním emočním mentálním aktivitám jako zlost, nenávist a frustrace. Taková entita může použít celou inkarnační zkušenost broušením tupého ostří nenávisti nebo vzteku, aby se mohla více polarizovat do negativního neboli odděleného pólu.

54.23 Tazatel: Takže se zdá, že před inkarnací, jakoukoliv inkarnací, jakmile se entita stane vědomější o procesu evoluce a vybere si cestu, ať už pozitivní nebo negativní, v určitém bodě si uvědomí, co chce dělat s ohledem na odblokování a vyvážení energetických center. V tomto bodě je schopná naprogramovat si pro životní zkušenost takové katalytické zkušenosti, které jí pomohou v jejím procesu odblokování a vyvážení. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

54.24 Tazatel: Pak, viděno z perspektivy před inkarnací, se účel toho, čemu říkáme inkarnační fyzický stav, zdá být v tom bodě zcela nebo téměř zcela o prožívání naprogramovaného katalyzátoru a pak o vyvíjení se jako funkcí katalyzátoru. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. Přeformulujeme pro vyjasnění. Účelem inkarnační existence je evoluce mysli, těla a ducha. Katalyzátor není striktně pro tento účel nezbytný. Ale bez katalyzátoru se touha vyvíjet se a víra v tento proces normálně nemanifestují, a evoluce se tím pádem neobjeví. Proto je katalyzátor naprogramován a program pro komplex mysli/těla/ducha navržen pro jeho unikátní potřeby. Je tudíž žádoucí, aby si komplex mysli/těla/ducha uvědomoval a naslouchal hlasu svého zkušenostního katalyzátoru a aby z něj sbíral to, co má jako inkarnovaný posbírat.

54.25 Tazatel: Pak to vypadá, že ti na pozitivní cestě oproti těm na negativní cestě by měli přesně opačný cíl v rámci prvních tří paprsků; červeného, oranžového a žlutého. Každá cesta by se pokoušela využít tyto paprsky přesně opačnými způsoby. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. Je to částečně, a dokonce značně správně. V každém energetickém centru existuje energie, kterou je třeba mít pro komplex mysli/těla/ducha, jenž je nosičem zkušeností, ve správné struktuře a složení. Jak negativní, tak pozitivní entity udělají dobře, když si rezervují tuto malou část každého centra pro správu integrity komplexu mysli/těla/ducha. Po tomto bodě je však správně, že negativní entita použije tři nižší centra pro odloučení od a kontrolu nad ostatními sexuálními prostředky, osobním vlivem a činnostmi ve vaší společnosti.

Naopak, pozitivně orientovaná entita bude přeměňovat silnou sexuální energii červeného paprsku na přenosy energie zeleného paprsku a vyzařování v modrém a indigovém, a bude podobně přeměňovat sebe sama a své místo ve společnosti do příležitostí v přenosu energie, ve kterých se může entita spojit s ostatními a sloužit ostatním, a posléze jen zářit na ostatní bez očekávání jakéhokoliv přenosu na oplátku.

54.26 Tazatel: Můžete popsat energii, jež vstupuje do kteréhokoliv z těchto energetických center? Můžete popsat její původ, formu a její účinek? Nevím, zda je to možné, ale můžete to udělat?

Ra: Já jsem Ra. Je to částečně možné.

54.27 Tazatel: Mohl byste to prosím udělat?

Ra: Původ veškeré energie je způsoben účinkem Svobodné vůle na Lásku. Podstata veškeré energie je Světlo. Způsob jejího vstupu do komplexu mysli/těla/ducha je dvojí.

Za prvé, existuje vnitřní světlo, jež je Polárkou vlastního já, vedoucí hvězdou. Jedná se o prvotní právo a skutečnou podstatu všech entit. Tato energie přebývá uvnitř.

Druhý bod vstupu je, řekněme, úplný opak Severní hvězdy a může být viděn, pokud si přejete použít fyzické tělo jako analogii magnetickému poli, jako přicházející ze země skrze chodidla a skrz dolní část páteře. Tento bod vstupu univerzální světelné energie je nerozlišitelný, dokud nezačne svůj filtrovací proces skrze energetická centra. Požadavky každého centra a efektivita, se kterou se jednotlivec naučí dotknout se vnitřního světla, rozhodují o způsobu využití těchto vtoků entitou.

54.28 Tazatel: Využívá pak zkušenostní katalyzátor stejnou cestu? To může být hloupá otázka.

Ra: Já jsem Ra. Toto není nesmyslná otázka, neboť katalyzátor a potřeby neboli zkreslení energetických center jsou dva koncepty spojené tak těsně, jako dvě vlákna provazu.

54.29 Tazatel: Dále, v dřívější relaci jste zmínil, že zkušenostní katalyzátor byl prvně prožit jižním pólem a zhodnocen s ohledem na přežití atd. Proto jsem položil tu otázku a… můžete tento koncept rozvinout?

Ra: Já jsem Ra. Zabývali jsme se filtrujícím procesem, kterým jsou přicházející energie přitahovány vzhůru s ohledem na zkreslení každého energetického centra a síly vůle nebo touhy, jež vycházejí z povědomí o vnitřním světle. Pokud máme být specifičtější, zeptejte se prosím konkrétněji.

54.30 Tazatel: Uvedu toto tvrzení, které může být poněkud zkreslené, a nechám vás jej opravit. Máme celkovou energii, která vstupuje skrze chodidla a spodek páteře, kterou komplex mysli/těla/ducha přijme způsobem, který nazýváme světlo. Každé energetické centrum, kterým energie prochází, odfiltruje a používá část této energie, od červené po fialovou. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je převážně správně. Výjimky jsou následující: Energetický vtok končí indigovým centrem. Fialový paprsek je teploměr neboli indikátor celku.

54.31 Tazatel: Jak je tato energie absorbována energetickými centry, v určitém bodě není jen absorbována do bytosti, ale vyzařuje také skrze energetické centrum směrem ven. Věřím, že to začíná modrým centrem a dále pokračuje s indigovým a fialovým. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. Za prvé bychom uvedli, že jsme nedokončili odpověď na předchozí dotaz, a můžeme tudíž částečně odpovědět na oba uvedením, že ve zcela aktivované entitě je jen malá část vtékajícího světla potřebná pro naladění energetického centra, takto použita, a velký zbytek je volný pro chanelování a přitažlivost směrem nahoru.

Abychom odpověděli na vaši druhou otázku úplněji, můžeme říci, že je správně, že vyzařování bez potřeby odezvy začíná modrým paprskem; ačkoliv zelenému paprsku, jenž je velkým přechodovým paprskem, musí být dána velmi pečlivá pozornost, protože dokud nejsou přesuny energie všech typů prožity a do velké míry zvládnuty, bude existovat zablokování v modrých a indigových vyzařováních.

Znovu, fialové vyzařování je v tomto kontextu zdrojem, ze kterého může být skrze indigové centrum kontaktováno inteligentní nekonečno. Vyzařování z něj nebude fialového paprsku, ale spíše zeleného, modrého nebo indigového v závislosti na podstatě typu inteligence, kterou nekonečno přivedlo v rozeznatelnou energii.

Vyzařování typu zeleného paprsku je v tomto případě léčením, modrého paprsku je komunikací a inspirací, indigového je tou energií adepta, která má své místo ve víře.

54.32 Tazatel: Když komplex mysli/těla/ducha cítí v meditaci pocit v indigovém centru, co cítí?

Ra: Já jsem Ra. Toto bude poslední plný dotaz tohoto sezení.

Ten, kdo cítí tuto aktivaci, je ten, jenž prožívá vtékání v tomto energetickém centru pro využití buď na odblokování tohoto centra, pro jeho ladění, aby odpovídalo harmonickým kmitům jeho dalších energetických center, nebo pro aktivaci brány do inteligentního nekonečna.

Nemůžeme být specifičtí, protože každý z těchto tří vjemů je prožíván entitou, která cítí toto zkreslení fyzického komplexu.

Máte krátký dotaz, než opustíme tento nástroj?

54.33 Tazatel: Pouze bych se zeptal, zda existuje cokoliv, co můžeme udělat, aby byl nástroj více v pohodlí nebo zlepšit kontakt?

Ra: Já jsem Ra. Buďte si prosím vědomi potřeby pro podporu krku nástroje. Vše je v pořádku.

Zanechávám vás, mí přátelé, v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Jděte tedy kupředu s radostí v síle a míru jednoho nekonečného Stvořitele. Adonai.

55 ⇒

⇐ 53

Zpět na začátek

Ra kontakt knihy © 2018 L/L Research a Tobey Wheelock.
Tyto stránky © 2003–2024 Tobey Wheelock.

Otázky? Komentáře? Napište mi na tw @ law of one tečka info.

Schovat reklamy