64 ⇒

⇐ 62

Zákon jednoty Relace 63

Hide menu

18. července, 1981

63.0 Ra: Já jsem Ra. Zdravím vás ve světle a v lásce Jednoho nekonečného stvořitele. Nyní komunikujeme.

63.1 Tazatel: Můžete mi sdělit stav nástroje?

Ra: Já jsem Ra. Zkreslení vitálních energií tohoto nástroje jsou v normálu. Komplex těla je zkreslen díky psychickému útoku v oblasti ledvin a urinačního traktu. Pokračuje také průběžné zkreslení kvůli zkreslení nazývanému artritida.

Můžete očekávat, že psychický útok bude konstantní, neboť tento nástroj už je pozorován negativně orientovanou silou delší dobu.

63.2 Tazatel: Byl původní problém s ledvinami před asi 25 lety způsoben psychickým útokem?*

Ra: Já jsem Ra. To je pravda pouze částečně. V tom čase existovaly komponenty psychického útoku během smrti tohoto těla. Ale řídícím vibračním komplexem během této události byla vůle nástroje. Tento nástroj si přál opustit tuto úroveň existence, protože necítil, že může sloužit.

63.3 Tazatel: Říkáte, že sám nástroj si v té době vytvořil problém s ledvinami?

Ra: Já jsem Ra. Přání nástroje opustit tuto úroveň snížilo obranyschopnost už tak náchylného a slabého komplexu těla. Alergická reakce byla zesílena tak, že způsobila komplikace, které zkreslily komplex těla k neživotaschopnosti.

Když nástroj objevil že práce ve službě ostatním opravdu existuje, vůle tohoto nástroje byla opět řídícím faktorem, nebo komplexem vibračních vzorců, které zabránily komplexu těla v opuštění vazeb, které způsobují vitalitu života.

63.4 Tazatel: Je nutnost nástroje chodit před sezením několikrát na záchod způsobena psychickým útokem?

Ra: Já jsem Ra. Všeobecně to není správně. Nástroj z komplexu těla eliminuje zbytky zkreslení materiálu, který používáme ke kontaktu. To nastává různě, někdy před kontaktem, při jiných sezeních po kontaktu.

Během tohoto kontaktu nástroj pociťuje už zmíněné potíže, které způsobily zesílení tohoto zkreslení/stavu.

63.5 Tazatel: Vím, že už jste na tuto otázku odpověděli, ale cítím, že je mou povinností se zeptat znovu, když se objeví něco nového. Existuje tedy něco, co můžeme udělat, něco, co ještě neděláme, ke snížení efektivity psychického útoku na nástroj?

Ra: Já jsem Ra. Pokračujte s láskou, chválou a díkuvzdání Stvořiteli. Projděte si předchozí materiál. Láska je veliký ochránce.

63.6 Tazatel: Mohl byste definovat vitální energii?

Ra: Já jsem Ra. Vitální energie je komplex energetických úrovní mysli, těla a duše. Na rozdíl od fyzické energie vyžaduje, aby integrované komplexy vibrovaly v užitečném smyslu.

Schopnost vůle může do různé míry nahradit chybějící vitální energii, a to se také v minulých sezeních, jak měříte čas, s tímto nástrojem stalo. Nedoporučujeme to. V tomto okamžiku jsou však vitální energie v mysli a duchu dobře živené, ale úroveň fyzické energie je v tomto okamžiku, sama o sobě, nízká.

63.7 Tazatel: Bude to správně, když budu hádat, že vitální energie je funkcí povědomí nebo předpojatosti bytosti vzhledem k její polaritě nebo všeobecné jednotě se Stvořitelem nebo se stvořením?

Ra: Já jsem Ra. Ve všeobecném smyslu můžeme potvrdit správnost vašeho tvrzení. Vitální energie může být viděna jako hluboká láska života a životních zkušeností, například krásy stvoření, cenění si jiných bytostí a zkreslení výtvorů vašich spolu-stvořitelů, které jsou krásné.

Bez této vitální energie i nejméně zkreslený fyzický komplex neuspěje a zemře. S touto láskou, vitální energií, nebo elánem, bytost může pokračovat i když fyzický komplex je značně zkreslený.

63.8 Tazatel: Rád bych pokračoval několika otázkami z posledního sezení o tom, že ve čtvrté dimenzi budou aktivovány energie červená, oranžová a zelená, energie žlutá a modrá budou potenciované. Teď říkáte, že zelené energie jsou aktivovány. Byly aktivovány posledních 45 let. Zajímá mě přechod tímto obdobím, kdy je zelená totálně aktivovaná a žlutá je potenciovaná. Co ztratíme, když žlutá přejde z potenciace do aktivace, co získáme, když zelená přejde do úplné aktivace, a jaký je to proces?

Ra: Já jsem Ra. Je zavádějící mluvit o zisku a ztrátě, když se zabýváte koncem cyklu a začínajícím cyklem zeleného paprsku na vaší sféře. Je potřeba si především uvědomovat, že hlavní schopností inteligence je vědět, že existuje jedno stvoření, kde ztráta neexistuje. Pro bytosti existují postupné cykly pro využití zkušenosti. Nyní na vaši otázku můžeme odpovědět.

Jak se cyklus zeleného paprsku úrovně lásky a porozumění začne formovat, rovina žlutého paprsku, nebo Země, kde si teď užíváte svůj tanec, přestane být na určité období vašeho prostoru/času obývaná, jako prostor/čas potřebný pro bytosti čtvrté úrovně, aby se naučily schopnosti odstínit svou úroveň od té třetí. Po tomto období přijde opět doba, kdy další cykly třetí úrovně ve sféře žlutého paprsku budou zase možné.

Mezitím už existuje další sféra, která se formuje, shodná do velké míry se žlutým paprskem. Tato sféra čtvrté úrovně existuje společně s první, druhou a třetí. Je hustější povahy, díky vyššímu rotačnímu aspektu atomů ve svém materiálu. Tento předmět jsme s vámi probírali. *

Bytosti čtvrté úrovně, které se v tomto prostoru/čase inkarnují, jsou z hlediska zkušeností čtvrté úrovně, ale inkarnují se v tělech nižší úrovně s přáním zažít a pomoci při rození čtvrté úrovně na této planetě.

Můžete si všimnout, že bytosti čtvrté úrovně mají velké množství soucitu.

63.9 Tazatel: Teď, v současnosti máme, ve třetí úrovni inkarnace na této planetě, bytosti třetí úrovně, které už tu byly po určité množství inkarnací a které budou postupovat dále jednou ze tří možností: zůstanou s pozitivní polaritou pro zkušenosti čtvrté úrovně na této planetě; jako sklizně-schopné negativní bytosti půjdou na jinou planetu; zbytek sklizně neschopné třetí úrovně půjde na jinou planetu třetí úrovně. Předpokládám, že navíc k těmto entitám už tu jsou některé sklizně-schopné bytosti z jiných planet třetí úrovně, které sem přišly a inkarnovaly se jako bytosti na třetí úrovni, aby se účastnily přechodu této planety do čtvrté úrovně, plus poutníci.

Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně, ale uděláme malou poznámku. Pozitivně orientované bytosti schopné sklizně zůstanou na této planetě, ale ne na této rovině.

63.10 Tazatel: Máme tedy, pokud si to pamatuji správně – myslím, že jste řekl, že tu je přibližně 600 milionů poutníků. Pamatuji si to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je přibližně správně. Je jich o něco více.*

63.11 Tazatel: Zahrnuje to číslo sklizně-schopné bytosti třetí úrovně, které na tuto planetu přichází kvůli zkušenostem čtvrté úrovně?

Ra: Já jsem Ra. Ne.

63.12 Tazatel: Kolik přibližně je teď zde těch, kteří přišli z jiných planet a které jsou sklizně-schopně na třetí úrovni pro zkušenost na čtvrté úrovni?

Ra: Já jsem Ra. To je celkem nedávný, řekněme, jev a jejich počet stále ještě nepřesahuje 35,000 bytostí.

63.13 Tazatel: Tyto bytosti se inkarnují do těl s vibrací třetí úrovně. Pokouším se pochopit, jak probíhá ten přechod ze třetí do čtvrté úrovně. Jako příklad použiji jednu z těch bytostí, o kterých mluvíme, která teď má tělo třetí úrovně. Bude stárnout a pak bude pro přechod nezbytné, aby tělo třetí úrovně zemřelo a reinkarnovalo se jako tělo čtvrté úrovně?

Ra: Já jsem Ra. Tyto bytosti se inkarnují s tím, čemu můžete říkat dvojité aktivované tělo. Stojí za povšimnutí, že bytosti, které rodí tyto bytosti čtvrté úrovně prožívají během těhotenství, řekněme, pocit velkého spojení a využití duchovních energií. To je nezbytné pro manifestaci dvojitého těla.

Toto tranzitní tělo je takové, které je, řekněme, schopné ocenit vibrační komplexy čtvrté úrovně, když jejich vtoky stoupají, bez doprovázejících narušení těla třetí úrovně. Pokud by si bytost třetí úrovně byla, řekněme, elektricky vědoma čtvrté úrovně v plném rozsahu, elektrická pole třetí úrovně by selhala kvůli nekompatibilitě.

V odpovědi na vaši otázku o smrti, tyto bytosti zemřou, jak si žádá třetí úroveň.

63.14 Tazatel: Pak tedy říkáte, že pro přechod z třetí do čtvrté úrovně, pro jednu z těchto bytostí s dvojitým aktivovaným tělem, bude muset tělo třetí úrovně projít procesem, kterému říkáme smrt. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. Kombinace těla třetí a čtvrté úrovně zemře podle nutnosti zkreslení komplexu mysl/tělo/duch třetí úrovně.

Můžeme odpovědět na jádro vašeho dotazu poukazem na to, že důvodem takové kombinované aktivace komplexu mysl/tělo/duch je, že tyto bytosti si jsou do určité míry vědomy pochopení čtvrté úrovně, které si třetí úroveň pamatovat nemůže kvůli zapomnění. Tak mohou pro bytost orientovanou na službu druhým začít zkušenosti čtvrté úrovně, s přidanou přitažlivostí k pobytu v problémovém prostředí třetí úrovně a s poskytováním lásky a soucitu.

63.15 Tazatel: Důvodem pro přechod na Zem před dokončením kompletní proměny by pak byla zkušenost získaná během procesu sklizně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně. Tyto bytosti nejsou poutníci v tom smyslu, že by tato planetární sféra byla jejich domovskou planetou čtvrté úrovně. Nicméně, zkušenost takové služby je dostupná jen pro entity třetí úrovně, které dosáhly sklizně a demonstrovaly velkou míru orientace ke službě druhým. Dovolení tak brzké inkarnace je privilegiem, protože v této sklizni existuje velké množství zážitkového katalyzátoru pro službu druhým.

63.16 Tazatel: V současnosti existuje mnoho dětí, které mají schopnost ohýbat kov mentální silou, což je jev čtvrté úrovně. Je tedy většina těchto dětí typem bytosti, o kterých mluvíme?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

63.17 Tazatel: Je důvodem toho, že toto dokážou, ačkoliv poutníci páté a šesté úrovně, kteří zde jsou, to udělat nemohou, protože mají aktivováno tělo čtvrté úrovně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně. Poutníci jsou aktivováni na třetí úrovni mysli/těla/ducha a podléhají zapomnění, přes které je možné proniknout disciplinovanou meditací a prací.

63.18 Tazatel: Předpokládám, že důvodem je, zaprvé, to že sklizně schopné bytosti třetí úrovně, které sem přišly teprve nedávno, přichází dost pozdě na to, aby, řekněme, ovlivnily polarizaci svým učením. Nejsou v konfliktu s Prvním zkreslením, protože teď jsou dětmi a nebudou dost staré na to, aby opravdu ovlivnily polarizaci, než přechod bude dost pokročilý.

Ale poutníci, kteří sem přišli a jsou starší a mají větší schopnost ovlivnit polarizaci, musí tak učinit, jako funkce jejich schopnosti proniknout procesem zapomnění, aby byli v souladu s Prvním zkreslením. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je celkem správně.

63.19 Tazatel: Zdá se mi, že některé sklizně-schopné bytosti třetí úrovně jsou relativně staré, neboť znám jednotlivce, kteří umí ohýbat kov, kterým je přes 50 let a jiným je přes 30. Mohly by existovat další bytosti, které mohou/ umí ohýbat kov z jiného důvodu, než že mají dvojitě aktivovaná těla?

Ra: Já jsem Ra. To je správně. Kterákoliv bytost, která buď bez úmyslu, nebo pečlivou snahou dosáhne brány inteligentní energie, může využít sílu této energie měnit tvary.

63.20 Tazatel: Jak tento přechod pokračuje k aktivaci čtvrté úrovně, bude pro všechna fyzická těla třetí úrovně nutné projít procesem, který nazýváme smrt, aby mohla obývat sféru čtvrté úrovně. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

63.21 Tazatel: Existují teď obyvatelé této sféry čtvrté úrovně, kteří už tímto procesem prošli? Začíná být obydlená?

Ra: Já jsem Ra. To je správně, řekněme, jen během velmi nedávné doby.

63.22 Tazatel: Předpokládám, že tato populace je z jiných planet, protože sklizeň na této planetě ještě neproběhla. Je z planet, kde už sklizeň proběhla. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

63.23 Tazatel: Jsou tyto bytosti pro nás viditelné? Mohl bych jednu vidět? Mohla by chodit po našem povrchu?

Ra: Já jsem Ra. To už jsme probírali. Tyto bytosti jsou teď ve dvojích tělech.

63.24 Tazatel: V tomhle jsem opravdu hloupý, ale tento specifický koncept je pro mě velmi těžké pochopit. Obávám se, že to ode mě vyžaduje některé velmi hloupé otázky, abych tomu úplně porozuměl. Nemyslím si, že tomu někdy budu úplně rozumět, (nesrozumitelné) jen to být schopen alespoň trochu nějak uchopit.

Tak tedy, když je sféra čtvrté úrovně aktivována, generuje to tepelnou energii. Předpokládám, že tato tepelná energie je generována jen na sféře třetí úrovně. Je to správně?

Ra: To je docela správně. Zkušenostní zkreslení každé dimenze jsou oddělené.

63.25 Tazatel: Pak v určitou dobu v budoucnosti bude čtvrtá sféra plně aktivovaná. Jaký je rozdíl mezi plnou aktivací a částečnou aktivací této sféry?

Ra: Já jsem Ra. V současné době jsou kosmické proudy vhodné pro formaci jádrových částic barvy pravá zelená, a proto se částice tohoto typu formují. Nicméně, v současné době existuje mix prostředí žlutého paprsku a zeleného paprsku, a to vyžaduje rození tranzitních typů energetických zkreslení komplexů mysl/tělo/duch.

Při plné aktivaci úrovně lásky skutečně zelené barvy bude planetární sféra solidní a schopná obyvatelnosti sama o sobě. Narození, která se vyskytnou, budou transformována procesem času, řekněme, k vhodnému typu nosiče pro plné docenění planetárního prostředí čtvrté úrovně. V této souvislosti prostředí zeleného paprsku existuje v mnohem větším rozsahu v čase/prostoru než v prostoru/čase.

63.26 Tazatel: Můžete popsat rozdíl, o kterém mluvíte ve vztahu k času/prostoru a prostoru/času?

Ra: Já jsem Ra. Pro vaše pochopení použijeme definici vnitřních úrovní. Tento zvukový komplex obsahuje velké množství nuancí, ale sám o sobě možná naplní vaši současnou potřebu.

63.27 Tazatel: Udělám toto prohlášení a vy mě opravíte. To, co máme, jak je naše planeta spirálově posunuta spirálovou rotaci celé velké galaxie, jak se velké kolo na obloze otáčí a náš planetární systém se spirálově posunuje do nové pozice, jsou vibrace čtvrté úrovně čím dál tím více výrazné. Tyto vibrace atomového jádra začínají stále více a více vytvářet zelenou. A pak zelené vibrace jádra vytváří více a více kompletní sféru čtvrté úrovně a komplexy těla čtvrté úrovně pro obydlování této sféry. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je částečně správně. Koncept, který by měl být opraven je stvoření tělesných komplexů zeleného paprsku. Toto stvoření bude pozvolné a začne s vaším typem fyzického nosiče třetí úrovně a pomocí bisexuální reprodukce se evolučními procesy stanou komplexy těla čtvrté úrovně.

63.29 Tazatel: Existuje nějaký typ, řekněme, ciferníku, který je spojen s celou velkou galaxií s mnoha miliardami hvězd, který jak se na otáčí s sebou unáší všechny tyto hvězdy a planetární systémy přes přechody z úrovně do úrovně? Funguje to tak?

Ra: Já jsem Ra. Jste vnímavý. Můžete v tom vidět třírozměrný ciferník hodin, nebo spirálu nekonečnosti, která je Logosem pro tento účel plánována.

63.30 Tazatel: Chápu dobře, že Logos neplánoval tepelný efekt, který probíhá v našem přechodu třetí úrovně do čtvrté? Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně s výjimkou podmínky svobodné vůle, která je samozřejmě Logosem také plánovaná, neboť i sám Logos je stvořením svobodné vůle. V takovém prostředí je možné nekonečné množství stavů nebo událostí. Není možné říct, že byly Logosem plánovány, ale je možné říct, že byly svobodně povoleny.

63.31 Tazatel: Zdá se mi, že tepelný efekt, který na planetě probíhá je podobný nemoci v těle a jako hlavní příčinu má stejnou, nebo podobnou mentální konfiguraci. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně s výjimkou toho, že duchovní konfigurace, stejně jako mentální preference vašich lidí, byly příčinou těchto zkreslení komplexu těla vaší planetární sféry.

[Následuje 39vteřinová pauza mezi koncem této odpovědi a začátkem další otázky]

63.32 Tazatel: Když třetí úroveň přejde z aktivace do potenciace, zůstane nám planeta s první, druhou a čtvrtou úrovní. V té době na planetě nebude žádná aktivovaná vibrace třetí úrovně. Chápu správně, že všechny vibrace třetí úrovně na planetě jsou teď ty, které tvoří komplexy těla bytostí jako my, a to je suma veškerých vibrací třetí úrovně v tomto okamžiku?

Ra: Já jsem Ra. To bude poslední celá otázka v tomto sezení. Tento nástroj ještě má energii kvůli přenosu, ale je tu nepohodlí. Nepřejeme si nástroj vyčerpat. Rádi bychom poznamenali, že tento nástroj je i přes útok v lepším nastavení než během minulých sezení.

K odpovědi na vaši otázku, není to správně jen v tom ohledu, že kromě komplexů mysl/tělo/duch existují i artefakty, myšlenkové formy a pocity které tito spolu-stvořitelé vytvořili. To je třetí úroveň.

Máte nějaké krátké dotazy, než tento nástroj opustíme?

63.33 Tazatel: Existuje něco, co můžeme udělat pro větší pohodlí nástroje nebo pro zlepšení kontaktu?

Ra: Jste pečliví. Vše je v pořádku.

Teď vás opouštíme, přátelé, ve slávě lásky a světla jednoho nekonečného Stvořitele. Běžte a radujte se ze síly a míru nekonečného Stvořitele. Adonai.

64 ⇒

⇐ 62

Zpět na začátek

Ra kontakt knihy © 2018 L/L Research a Tobey Wheelock.
Tyto stránky © 2003–2024 Tobey Wheelock.

Otázky? Komentáře? Napište mi na tw @ law of one tečka info.

Schovat reklamy