36 ⇒

⇐ 34

Zákon jednoty Relace 35

Hide menu

6. března, 1981

35.0 Ra: Já jsem Ra. Zdravím vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Nyní komunikujeme.

35.1 Tazatel: Rád bych řekl, že to, že děláme tuto práci, chápeme jako velké privilegium a doufáme, že budeme dávat otázky směrem, který bude pro čtenáře tohoto materiálu hodnotný.

Tuto relaci jsem zamýšlel tak, že by možná prozkoumání účinku na paprsky jiných dobře známých osobností v naší historii mohlo pomoci v chápání, jak katalyzátor iluze vytváří duchovní růst. Udělal jsem seznam a první, na co jsem pomyslel, bylo, že bychom možná mohli začít od vrchu, (od účinku katalyzátoru životní práce jednotlivce) od toho známého jako Franklin D. Roosvelt. Mohl byste něco říct o této entitě?

Ra: Já jsem Ra. Je třeba poznamenat, že z diskuzí o těch, kteří jsou dobře známí mezi vašimi lidmi, se možná informace budou zdát jako specifické k této entitě, ačkoliv skvělý návrh zkušeností je téměř stejný pro každou entitu. Je to s ohledem na tuto skutečnost, že budeme diskutovat o zkušebních silách, které nabídly jednotlivci katalyzátor.

Je třeba dále poznamenat, že v případě těch entit, které se později inkarnovaly do vaší úrovně, se může objevit mnoho zkreslení ohledně dezinformace a nesprávné interpretace o myšlení a chování entity.

Nyní přejdeme k, řekněme, hovoru o základních parametrech toho, který je znám jako Franklin. Když jakákoliv entita přijde do inkarnace ve třetí úrovni, má každé z jeho energetických center potenciál, ale musí být aktivováno použitím zkušeností vlastního já.

Ten, který je znám jako Franklin, se velmi rychle vyvinul skrze červený, oranžový, žlutý a zelený [paprsek] a v útlém věku, jak byste řekli, začal pracovat v energetickém centru modrého paprsku. Tento rapidní růst se odehrál díky za prvé, předchozím úspěchům v aktivaci těchto paprsků; za druhé, díky relativnímu komfortu a volnému času své brzké existence; za třetí, díky silné touze na straně entity se vyvíjet. Tato entita vytvořila pár s entitou, jejíž vibrace modrého paprsku byly síly více než rovné její vlastní, a tudíž dostávala katalyzátor pro další růst v této oblasti, což mělo vydržet napříč inkarnací.

Tato entita měla určité obtíže s pokračující aktivitou zeleného paprsku kvůli nadměrné energii, která byla dána do aktivit ve zkresleních týkajících se ostatních-já, ve zkresleních směrem k získávání moci. To si vyžádalo na fyzickém nosiči svou daň, jak to můžete nazvat.

Omezení nehybnosti části fyzického nosiče opět pro tuto entitu otevřelo příležitost koncentrovat se na více, řekněme, univerzální nebo idealistický aspekt moci; to jest na ne-zneužívající užití moci. Tudíž na počátku agresivního činu ztratila tato entita díky nadměrnému užití energií oranžového a žlutého paprsku na úkor energií zeleného a modrého paprsku část své pozitivní polarity a pak znovu nabyla polaritu díky katalytickým účinkům bolestivého omezení fyzického komplexu.

Tato entita nebyla agresivní povahy, ale spíše během konfliktu pokračovala ve vibrování v zeleném paprsku pracujícím s energiemi modrého paprsku. Entita, která byla známá jako Franklinův učitel, také během tohoto období skvěle fungovala jako aktivátor modrého paprsku, nejenom pro svého partnera, ale také z univerzálnějšího pohledu. Tato entita se neustále polarizovala v univerzálním smyslu pozitivní cestou, zatímco si v méně univerzálním smyslu vyvíjela vzor toho, co může být nazváno karmou; tato karma měla co do činění se zkresleními neharmonického vztahu s partnerem/učitelem.

35.2 Tazatel: Chtěl bych vyjasnit dvě věci. Byla pak Franklinovou učitelkou jeho manželka? Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

35.3 Tazatel: Za druhé, přivodil si Franklin omezení na svém fyzickém těle sám?

Ra: Já jsem Ra. To je částečně správně. Základní pokyny pro lekce a důvody inkarnace byly pečlivě stanoveny před inkarnací bytostným celkem komplexu mysli/těla/ducha. Pokud by se ten, který je známý jako Franklin, vyvaroval nadměrného užívání si nebo oddanosti ke konkurenceschopnosti, jež může být viděna jako vlastní procesům jeho povolání, neměla by tato entita omezení.

Avšak touha sloužit a růst byla v tomto programování silná, a když příležitosti začaly díky zkreslením směrem k lásce k moci ustávat, byl omezující faktor entity aktivován.

35.4 Tazatel: Rád bych se nyní zeptal na stejný typ informací s ohledem na Adolfa Hitlera. Již jste o tom něco málo zmínil. Není nezbytné znovu pokrýt to, co jste již předal, ale bylo by ku prospěchu, kdybyste mohl tyto informace dokončit.

Ra: Já jsem Ra. S vyprávěním o tom, kterého nazýváte Adolf, máme určité obtíže díky intenzivnímu množství zmatení, jež byla přítomna v životních vzorech entity, a také díky velkému zmatení, které se objevuje v jakékoliv diskuzi o této entitě.

Zde vidíme příklad toho, který se pokoušel o aktivaci nejvyšších paprsků energie, zatímco pozbýval klíč k zelenému paprsku, a který sám sebe zrušil, pokud jde o pozitivní nebo negativní polarizaci. Tato entita byla v základu negativní. Avšak její zmatení bylo takové, že se osobnost rozpoltila, a tudíž zanechala komplex mysli/těla/ducha neschopným sklizně a s velkou potřebou léčení.

Tato entita následovala vzor negativní polarizace, která navrhuje elitu a zotročené, což bylo entitou viděno jako prospěšná podstata pro společenskou strukturu. Avšak sklouzáváním od vědomé polarizace do toho, co můžete nazvat světem soumraku, kde ve vašem kontinuu prostoru/času sny převzaly místo činům, selhala tato entita ve svém pokusu sloužit Stvořiteli ve sklizně-schopném stupni na cestě služby sobě samotné. Tudíž vidíme takzvané šílenství, které může často nastat, když se entita pokouší polarizovat rychleji, než může být zkušenost vstřebána.

V předešlých komunikacích jsme navrhovali a doporučovali opatrnost a trpělivost a činíme tak znovu, přičemž použijeme tuto entitu jako příklad příliš uspěchaného otevírání polarizace bez náležité pozornosti ke sjednocenému a integrovanému komplexu mysli/těla/ducha. Znát sám sebe znamená mít základ na pevné zemi.

35.5 Tazatel: Děkuji vám. Věřím, že se jedná o důležitý příklad. Přemýšlel jsem, zda někteří z těch, kteří byli v té době podřízení Adolfovi, byli schopni se polarizovat do sklizně-schopného stavu na negativní cestě.

Ra: Já jsem Ra. Můžeme hovořit pouze o dvou entitách, které mohou být sklizně-schopné v negativním smyslu, jelikož ostatní jsou stále ve fyzické inkarnaci: jeden vám známý jako Hermann; druhý známý, jak je preferováno jej nazývat, jako Himmler.

35.6 Tazatel: Děkuji vám. Dříve jsme diskutovali o Abrahamu Lincolnovi jako spíše o unikátním případu.* Je pro vás možné nám říci, jaké byl orientace, proč bytost čtvrté úrovně použila Abrahamovo tělo a kdy toto s ohledem na aktivity, které se odehrávaly v naší společnosti té doby, nastalo?

Ra: Já jsem Ra. Je to možné.

35.7 Tazatel: Bylo by toto pro čtenáře hodnotné vědět, ve vašem odhadu?

Ra: Já jsem Ra. Musíte zformovat vaše dotazy podle vaší soudnosti.

35.8 Tazatel: Dobře, v tom případě bych chtěl znát motivaci pro užití těla Abrahama Lincolna toho času.

Ra: Já jsem Ra. Toto bude poslední plná otázka této relace, jelikož zjišťujeme nízkou hladinu životních energií nástroje.

Ten známý jako Abraham měl extrémní obtíže v mnoha ohledech a kvůli fyzické, mentální a duchovní bolesti byl unavený životem, ale bez orientace k sebezničení. Ve vašem čase 1853 byla tato entita ve spánku kontaktována bytostí čtvrté úrovně. Tato bytost byla znepokojena bitvou mezi silami světla a silami temnoty, které byly po mnoho vašich let vedeny ve čtvrté úrovni.

Tato entita přijala čest/povinnost dokončení karmických vzorů toho, který je znám jako Abraham, a ten známý jako Abraham zjistil, že by se tato entita pokusila dělat ty věci, po kterých ten známý jako Abraham toužil, ale [sám] by je nemohl udělat. Tudíž byla provedena výměna.

Entita Abraham byla vzata do roviny suspenze až do ukončení fyzického nosiče, stejně jako bychom my od Ra s tímto nástrojem sjednali zůstat v [jeho] nosiči, dovedli bychom jej ze stavu transu a fungovali jako tento nástroj, přičemž bychom nechali komplex mysli a ducha nástroje v jeho suspendovaném stavu.

Planetární energie byly v té době v tom, co této entitě připadalo být kritickým bodem, protože tomu, co znáte jako svobodu, se dostalo přijetí jako možnosti mezi mnoha lidmi. Tato entita viděla práci vytvořenou těmi, co začali demokratický koncept svobody, jak ji nazýváte, v nebezpečí, že bude zkrácena nebo zrušena zvyšujícím se přesvědčením a použitím principu zotročování entit. To je ve vaší úrovni negativní koncept poměrně závažné povahy. Proto tato entita postoupila vpřed do toho, co viděla jako bitvu za světlo, bitvu za zacelení trhlin v konceptu svobody.

Tato entita těmito aktivitami díky svému odpoutání se od jakéhokoliv výsledku nenabyla nebo neztratila karmu. Její celkový přístup byl ten služby ostatním, obzvláště utiskovaným nebo zotročeným. Polarita [tohoto] jednotlivce byla poněkud, ale ne závažně snížena kumulativními pocity a myšlenkovými formami, které vznikly díky velkému množství entit, jež opouštěly fyzickou rovinu kvůli traumatu bitvy.

Můžeme se zeptat, zda jsou toto informace, o které jste žádal, nebo zda máme dodat nějaké další?

35.9 Tazatel: Pokud existují další otázky, zeptám se na ně v dalším období, které by mělo nastat asi za čtyři dny. Nechci nástroj vyčerpat. Pouze se zeptám, zda existuje cokoliv, co můžeme udělat, aby byl nástroj více v pohodlí nebo vylepšit kontakt?

Ra: Já jsem Ra. Vše je v pořádku. Zanechávám vás, mí přátelé, v lásce a světe jednoho nekonečného Stvořitele. Jděte kupředu, a proto s radostí v síle a míru jednoho Stvořitele. Adonai.

36 ⇒

⇐ 34

Zpět na začátek

Ra kontakt knihy © 2018 L/L Research a Tobey Wheelock.
Tyto stránky © 2003–2024 Tobey Wheelock.

Otázky? Komentáře? Napište mi na tw @ law of one tečka info.

Schovat reklamy