23 ⇒

⇐ 21

Zákon jednoty Relace 22

Hide menu

10. února, 1981

22.0 Ra: Já jsem Ra. Vítám vás v lásce a světle nekonečného Stvořitele. Nyní komunikuji.

22.1 Tazatel: Nástroj by se vás chtěl zeptat na pár otázek. Nejprve tedy položím je. Nástroj by chtěl vědět, proč v různých časech během dne na různých místech cítí kadidlo?

Ra: Já jsem Ra. Tento nástroj strávil celý život v oddanosti službě. To přineslo tento nástroj do tohoto bodu v prostoru/času s vědomým a nevědomým zkreslením směrem k službě, společně s dalším vědomým zkreslením směrem k službě pomocí komunikace. Pokaždé když, jak byste to vyjádřili, provádíme toto sezení, se vibrační zkreslení našeho společenského paměťového komplexu prolíná pevněji s nevědomými zkresleními tohoto nástroje směrem k službě. Tudíž se stáváme částí vibračního komplexu tohoto nástroje a ten součástí našeho. To se děje na nevědomé úrovni, úrovni, kde mysl sestupuje skrze kořeny vědomí, které můžete nazvat kosmickými.

Tento nástroj si není vědom této pomalé změny prolínání vibračního komplexu. Nicméně, jak odhodlání na obou úrovních pokračuje a sezení pokračují, objevují se symbolickým způsobem signály vyslané z podvědomí. Protože je tento nástroj extrémně bystrý ve svém čichovém smyslu, probíhá asociace nevědomě a tato entita je svědkem myšlenkové formy této vůně.

22.2 Tazatel: Za druhé by ráda věděla, proč se nyní cítí zdravěji poté, co dělá tyto relace. Obecně se, jak plyne čas, cítí zdravěji.

Ra: Já jsem Ra. Toto je funkce svobodné vůle entity. Tato entita se, po mnoho vašich let, před otevřením sebe sama komunikaci modlí určitou množinou zvukových vibračních komplexů. Předtím než byl stav transu dosažen, zůstala tato modlitba ve vědomé části komplexu mysli a ačkoli nápomocná, nebyla tak efektivní jako následek této modlitby, jak byste nazvali tento vibrační zvukový komplex, který pak míří přímo do podvědomé úrovně, tudíž vážněji ovlivňuje komunikaci od komplexu ducha.

Entita také začala díky této práci akceptovat určitá omezení, která na sebe umístila za účelem nastavení stavu pro služby jako tu, kterou nyní vykonává. Toto je také pomocí k vyrovnání zkreslení fyzického komplexu s ohledem na bolest.

22.3 Tazatel: Děkuji vám. Zeptám se na několik otázek k vyjasnění konce druhého cyklu…druhého hlavního cyklu. A poté budeme pokračovat do třetího a posledního z hlavních cyklů.

Můžete mi říct délku života, průměrnou délku života, na konci druhého hlavního cyklu?

Ra: Já jsem Ra. Na konci druhého hlavního cyklu byla délka života, jak ji znáte, s určitými rozdíly mezi geograficky izolovanými národy více v harmonii s inteligentní energií a s méně násilím.

22.4 Tazatel: Můžete mi říct délku tohoto… průměrnou délku života v letech na konci druhého hlavního cyklu?

Ra: Já jsem Ra. Průměr je možná zavádějící. Abych byl přesný, mnozí strávili přibližně třicet pět až čtyřicet vašich roků v jedné inkarnaci s možností délky, která nebyla považována za abnormální, blížící se jednomu stu vašich roků.

22.5 Tazatel: Můžete mi pak dát… Můžu pak předpokládat, že tento drastický pokles délky života ze 700 na jedno… na méně než sto let v průběhu druhého 25 000ročního období, nastal kvůli zintenzivnění…bylo způsobeno podmínkami nedostatku služby ostatním? Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je z části správně. Na konci druhého cyklu začal být uskutečňován Zákon odpovědnosti zvýšenou schopností entit pochopit lekce, které mají být naučeny v této úrovni. Tudíž entity našly mnoho způsobů, jak ukazovat násilnickou povahu, nejenom jako kmeny nebo těmi, co nazýváte národy, ale i osobními vztahy, každého s každým, konceptem výměnného obchodování ustupujícím v mnoha případech konceptu peněz; také koncept vlastnictví získal nadvládu nad konceptem ne-vlastnictví na individuální nebo skupinové úrovni.

Každé entitě bylo pak nabídnuto mnohem více malých způsobů, jak ukázat buď službu ostatním, nebo službu sobě se zkreslením k manipulování ostatními. Jak byla každá lekce pochopena, tyto lekce sdílení, dávání, přijímání s čistou vděčností… každá lekce mohla být v praxi odmítnuta.

Bez demonstrování plodů těchto učení/vyučování se délka života velice zkrátila, protože odpovědnost cti/povinnosti nebyla přijata.

22.6 Tazatel: Pomohla by tato zkrácená délka života entitě jakýmkoli způsobem v tom, že by měla více času mezi inkarnacemi revidovat svoje chyby nebo by jí tato zkrácená délka života překážela?

Ra: Já jsem Ra. Obojí je správně. Zkrácení délky života je zkreslení Zákona jednoty, které znamená, že entita nepřijímá více zkušeností ve větší intenzitě, než může unést. To pouze platí na individuální úrovni, ale není to platné pro planetární nebo společenské komplexy.

Proto je zkrácená délka života nutná kvůli nezbytnosti odstranění entity z intenzity zkušenosti, která následuje, když se odmítnutá moudrost a láska odrážejí zpět do vědomí Stvořitele, aniž by byly přijaty jako součást sebe sama, což pak způsobuje, že entita má potřebu léčení a mnohého hodnocení inkarnace.

Nesprávnost spočívá v tom, že za předpokladu vhodných okolností je mnohem delší inkarnace ve vašem kontinuu prostoru/času velmi prospěšná pro pokračování této intenzivní práce, až po dosažení závěrů skrze katalytický proces.

22.7 Tazatel: Hovořil jste o skupině z Jižní Ameriky, která byla sklizně-schopná na konci druhého cyklu. Jaká byla průměrná délka jejich života na konci druhého cyklu?

Ra: Já jsem Ra. Tato izolovaná skupina dosáhla délky života šplhající k té devět set roční [900 let] délce života, která je vhodná pro tuto úroveň.

22.8 Tazatel: Pak předpokládám, že planetární působení, které nyní prožíváme a které zde zkracuje, jak se zdá, veškeré délky života, nebylo toho času dostatečně silné, aby je ovlivnilo a navzdory zkrátilo délku jejich života. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně. Je dobré si pamatovat, že v tom bodě prostoru/času byla možná velká izolace.

22.9 Tazatel: Přibližně kolik lidí sídlilo v tom čase na Zemi; to jest, inkarnovaných ve fyzické úrovni v daném okamžiku?

Ra: Já jsem Ra. Předpokládám, že myslíte otázku s ohledem na počet inkarnovaných komplexů mysli/těla/ducha na konci druhého hlavního cyklu, tento počet je přibližně tři čtyři pět nula nula nula, tři sta čtyřicet pět tisíc [345 000] entit.

22.10 Tazatel: Kolik jich přibližně bylo z celkového počtu sklizně-schopných?

Ra: Já jsem Ra. Bylo zde přibližně jedno sto padesát [150] entit schopných sklizně.

22.11 Tazatel: Velmi malý počet. Jakmile pak začal další cyklus… zůstaly pak tyto entity, aby pracovaly na planetě?

Ra: Já jsem Ra. Tyto entity byly navštíveny Konfederací a přály si zůstat za účelem pomoci planetárnímu vědomí. To je správně.

22.12 Tazatel: Jaký typ návštěvy této skupiny 150 entit Konfederace učinila?

Ra: Já jsem Ra. Objevila se světelná bytost nesoucí to, co může být nazváno štítem světla. Hovořila o jednotě a nekonečnu celého stvoření a o věcech, které čekají ty připravené pro sklizeň. Popsalo zlatými slovy krásy lásky, která je žita. Pak dovolilo telepatické spojení, aby postupně ukázalo těm, kteří se zajímali, tíživou situaci třetí úrovně z pohledu planetárního komplexu. Pak zmizela.

22.13 Tazatel: A rozhodly se potom všechny z těchto entit zůstat a pomoci během příštího 25 000ročního cyklu?

Ra: Já jsem Ra. To je správně. Zůstali jako skupina. Byli zde ti okrajově spojení s touto kulturou, kteří nezůstali. Nicméně ti také nebyli schopní sklizně, a tak začínaje na nejvyšší, řekněme, z pod-oktáv třetí úrovně, opakovali tuto úroveň. Mnozí z těch, kteří byli milující povahy, nejsou Poutníky, ale ti tohoto konkrétního původu z druhého cyklu.

22.14 Tazatel: Jsou všechny z těchto entit stále s námi v tomto cyklu?

Ra: Já jsem Ra. Entity opakující hlavní cyklus třetí úrovně byly v několika málo případech schopny odejít. Tyto entity se rozhodly přidat se ke svým bratrům a sestrám, jak byste nazvali tyto entity.

22.15 Tazatel: Měly některé z těchto entit jména, která známe z naší historické minulosti? Které se objevily jako inkarnované bytosti, jež najdeme v naší historii?

Ra: Já jsem Ra. Ten známý jako zvukový vibrační komplex svatý Augustýn je takovéto povahy. Ta známá jako svatá Terezie je takovéto povahy. Ten známý jako svatý František z Assisi je takovéto povahy. Tyto entity, které jsou klášterního původu, jak byste to nazvali, nalezly inkarnaci ve stejném typu prostředí vhodnou pro další učení.

22.16 Tazatel: Dobře, jakmile pak cyklus skončil před 25 000 roky, jaká byla reakce Konfederace na nedostatek sklizně?

Ra: Já jsem Ra. Začali jsme mít obavy.

22.17 Tazatel: Byl vykonán nějaký čin okamžitě nebo jste čekali na zavolání?

Ra: Já jsem Ra. Rada Saturnu konala pouze v tom, že dovolila vstup na třetí úroveň jiným komplexům mysli/těla/ducha třetí úrovně, ne Poutníkům, ale těm, kteří usilovali o další zkušenost třetí úrovně. Toto bylo provedeno náhodně tak, aby nebyla porušena svobodná vůle, protože ještě nenastalo volání.

22.18 Tazatel: Byl další čin vykonán Konfederací, když se objevilo volání?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

22.19 Tazatel: Kdo nebo která skupina učinila toto volání a jaká akce byla učiněna Konfederací?

Ra: Volání bylo to z Atlantidy. Toto volání bylo pro to, co byste nazvali chápáním se zkreslením směrem k pomoci ostatním-já. Přijatá opatření jsou ta, kterých jste nyní součástí: předávání informací skrze kanály, jak byste je nazvali.

22.20 Tazatel: Bylo toto první volání v době před tím, než se Atlantida stala technologicky vyspělou?

Ra: Já jsem Ra. To je v základu správně.

22.21 Tazatel: Přišel pak technologický pokrok Atlantidy díky tomuto volání? Předpokládám, že na volání bylo odpovězeno, aby jim přineslo Zákon jednoty a Zákon lásky jako zkreslení Zákona jednoty, ale dostali pak také technologické informace, které jim zapříčinily růst do takovéto vysoce technologické společnosti?

Ra: Já jsem Ra. Ne ze začátku. Zhruba ve stejné době, kdy jsme se poprvé objevili na obloze nad Egyptem a také poté, se objevily jiné entity Konfederace těm z Atlantidy, kteří dosáhli úrovně filosofického chápání, zneužijeme tohoto slova, které bylo v souladu s komunikací, aby podpořily a inspirovaly studia tajemství jednoty.

Avšak na základě žádostí o léčení a ostatních porozuměních byly předány informace, které měly co do činění s krystaly a stavěním pyramid, tak jako chrámů, jak byste je nazvali, které byly spojené s tréninkem.

22.22 Tazatel: Byl tento trénink stejného typu zasvěcujícího tréninku, který byl dělán s Egypťany?

Ra: Já jsem Ra. Tento trénink byl odlišný v tom, že společenský komplex byl více, řekněme, sofistikovaný a méně protichůdný a barbarský ve svém způsobu myšlení. Proto byly chrámy spíše chrámy učení než pokusem o úplné oddělení a postavení léčitele na piedestal.

22.23 Tazatel: Byli pak v těchto chrámech trénováni ti, které bychom nazvali kněžími?

Ra: Já jsem Ra. Nenazvali byste je kněžími ve smyslu celibátu, poslušnosti a chudoby. Byli to kněží ve smyslu těch oddaných učení.

Obtíže se staly zjevnými, jakmile ti trénovaní v tomto učení se začali pokoušet použít moc krystalů k věcem jiným než k léčení, jakmile se zabývali nejenom učením, ale začali se angažovat v tom, co byste nazvali vládní strukturou.

22.24 Tazatel: Byly veškeré informace jim předané způsobem, kterým předáváte své informace nyní nám, skrze nástroj jako je tento nástroj?

Ra: Já jsem Ra. Čas od času proběhly návštěvy, ale žádná důležitá, řekněme, v historickém měřítku událostí ve vašem kontinuu prostoru/času.

22.25 Tazatel: Bylo pro ně nezbytné mít sjednocený společenský komplex, aby se tyto návštěvy uskutečnily? Jaké podmínky byly… chci říct, jaké podmínky byly nezbytné, aby se tyto návštěvy uskutečnily?

Ra: Já jsem Ra. Podmínky byly dvě: volání skupiny lidí, jejichž umocnění překonalo sjednocený odpor těch neochotných hledat nebo se učit; druhým požadavkem byla relativní naivita těch členů Konfederace, kteří cítili, že přímé předání informací by bylo nezbytně tak nápomocné těm z Atlantidy, jako bylo dříve pro entitu Konfederace.

22.26 Tazatel: Pak chápu. Co říkáte je, že se těmto naivním entitám Konfederace stalo to samé v minulosti, takže dělaly tu stejnou věc pro entity z Atlantidy. Je toto správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně. Připomínáme vám, že my jsme jedním z naivních členů této Konfederace a stále se pokoušíme kompenzovat poškození, za které cítíme odpovědnost. Je naší povinností, tak jako ctí, pokračovat s vašimi národy, dokud všechny stopy zkreslení našeho vyučování/učení nebudou přijaty svými opačnými zkresleními a nebude nastolena rovnováha.

22.27 Tazatel: Chápu. Pak uvedu představu, kterou nyní mám o Atlantidě, a vy my můžete sdělit, zda to myslím správně.

Máme podmínku, kde dostatečně velký počet entit z Atlantidy začal alespoň kráčet ve směru Zákona jednoty a žít Zákonem jednoty, aby jeho volání bylo vyslyšeno Konfederací. Toto volání bylo vyslyšeno, protože za použití Zákona umocnění, překonalo opozici entit z Atlantidy, které nevolaly. Konfederace pak používala kanály, jaké využíváme nyní, pro komunikaci a také učinila kontakt přímo, ale toto se ukázalo být chybou, protože to bylo překrouceno některými z entit Atlantidy. Je to správně?

Ra: To je správně s jednou výjimkou. Existuje pouze jeden zákon. Tím je Zákon jednoty. Ostatní takzvané zákony jsou zkresleními tohoto zákona, některé z těchto zkreslení jsou primární a jejich pochopení je pro pokrok nejdůležitější. Nicméně je dobře, aby každý takzvaný zákon, který také nazýváme „cestou“, byl pochopen spíše jako zkreslení než zákon. Neexistuje násobnost Zákona jednoty.

Toto bude poslední dlouhá otázka tohoto sezení. Prosím položte ji nyní.

22.28 Tazatel: Jaká byla… jedinou otázku, kterou jsem hodlal položit a která mě napadá, byla… Mohl byste mi sdělit průměrnou délku života populace Atlantidy?

Ra: Já jsem Ra. Průměrná délka života, jak jsme řekli, je zavádějící. Atlanťané byli v rané době své kulturní zkušenosti zvyklí na délky života od sedmdesáti [70] do jednoho sta čtyřiceti [140] roků, to je samozřejmě přibližné. Kvůli narůstající touze po moci se délka života rapidně snížila v pozdějších fázích této civilizace, a tudíž byly vyžadovány léčebné a omlazující informace.

Máte nějaké krátké dotazy, než skončíme?

22.29 Tazatel: Existuje nějaký způsob, kterým můžeme nástroji přinést více pohodlí, nebo cokoliv, co pro ni můžeme udělat?

Ra: Já jsem Ra. Nástroji je dobře. Je poněkud méně snadné udržovat jasný kontakt během doby, kdy některé nebo jedna z entit v kruhu práce není plně při vědomí. Žádáme, aby si entity v kruhu byly vědomy toho, že jejich energie je nápomocná pro zvýšení vitality tohoto kontaktu. Děkujeme vám, že jste v tázání svědomití.*

Já jsem Ra. Je nám velkým potěšením vás zanechat v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Jděte kupředu, a proto s radostí, v síle a míru jednoho Stvořitele. Adonai.

23 ⇒

⇐ 21

Zpět na začátek

Ra kontakt knihy © 2018 L/L Research a Tobey Wheelock.
Tyto stránky © 2003–2024 Tobey Wheelock.

Otázky? Komentáře? Napište mi na tw @ law of one tečka info.

Schovat reklamy