Zákon jednoty Kategorie Lidé

Nalezeno 61 výsledků.

Kategorie “Lidé” má 16 podkategorií. Ukázat všechny kategorie

Abraham Lincoln (3)

Adolf Hitler (2)

Akhenaton (2)

Albert Einstein (1)

Albert Schweitzer a Martin Luther King (2)

Andrija Puharich (4)

Carla, Don, Jim (14)

Charlie Hickson (16)

Franklin a Eleanor Roosevelt (3)

General Patton (2)

Hermann Goering a Heinrich Himmler (5)

Ježíš (2)

Mark Probert (2)

Mohamed (1)

Nikola Tesla (1)

Paul Shockley (1)


Darovat

Česká komunita k Zákonu jednoty na zakonjednoty.cz

Český překlad Zákona jednoty (PDF)

L/L Research

Try the Brave browser*

* Partnerské odkazy.

Abraham Lincoln

35.6 Tazatel: Děkuji vám. Dříve jsme diskutovali o Abrahamu Lincolnovi jako spíše o unikátním případu.* Je pro vás možné nám říci, jaké byl orientace, proč bytost čtvrté úrovně použila Abrahamovo tělo a kdy toto s ohledem na aktivity, které se odehrávaly v naší společnosti té doby, nastalo?

Ra: Já jsem Ra. Je to možné.

35.7 Tazatel: Bylo by toto pro čtenáře hodnotné vědět, ve vašem odhadu?

Ra: Já jsem Ra. Musíte zformovat vaše dotazy podle vaší soudnosti.

35.8 Tazatel: Dobře, v tom případě bych chtěl znát motivaci pro užití těla Abrahama Lincolna toho času.

Ra: Já jsem Ra. Toto bude poslední plná otázka této relace, jelikož zjišťujeme nízkou hladinu životních energií nástroje.

Ten známý jako Abraham měl extrémní obtíže v mnoha ohledech a kvůli fyzické, mentální a duchovní bolesti byl unavený životem, ale bez orientace k sebezničení. Ve vašem čase 1853 byla tato entita ve spánku kontaktována bytostí čtvrté úrovně. Tato bytost byla znepokojena bitvou mezi silami světla a silami temnoty, které byly po mnoho vašich let vedeny ve čtvrté úrovni.

Tato entita přijala čest/povinnost dokončení karmických vzorů toho, který je znám jako Abraham, a ten známý jako Abraham zjistil, že by se tato entita pokusila dělat ty věci, po kterých ten známý jako Abraham toužil, ale [sám] by je nemohl udělat. Tudíž byla provedena výměna.

Entita Abraham byla vzata do roviny suspenze až do ukončení fyzického nosiče, stejně jako bychom my od Ra s tímto nástrojem sjednali zůstat v [jeho] nosiči, dovedli bychom jej ze stavu transu a fungovali jako tento nástroj, přičemž bychom nechali komplex mysli a ducha nástroje v jeho suspendovaném stavu.

Planetární energie byly v té době v tom, co této entitě připadalo být kritickým bodem, protože tomu, co znáte jako svobodu, se dostalo přijetí jako možnosti mezi mnoha lidmi. Tato entita viděla práci vytvořenou těmi, co začali demokratický koncept svobody, jak ji nazýváte, v nebezpečí, že bude zkrácena nebo zrušena zvyšujícím se přesvědčením a použitím principu zotročování entit. To je ve vaší úrovni negativní koncept poměrně závažné povahy. Proto tato entita postoupila vpřed do toho, co viděla jako bitvu za světlo, bitvu za zacelení trhlin v konceptu svobody.

Tato entita těmito aktivitami díky svému odpoutání se od jakéhokoliv výsledku nenabyla nebo neztratila karmu. Její celkový přístup byl ten služby ostatním, obzvláště utiskovaným nebo zotročeným. Polarita [tohoto] jednotlivce byla poněkud, ale ne závažně snížena kumulativními pocity a myšlenkovými formami, které vznikly díky velkému množství entit, jež opouštěly fyzickou rovinu kvůli traumatu bitvy.

Můžeme se zeptat, zda jsou toto informace, o které jste žádal, nebo zda máme dodat nějaké další?

Zpět na začátek

Adolf Hitler

7.14 Tazatel: Zeptám se pouze na Orion. Zmínil jste Orion jako zdroj některých kontaktů UFO. Můžete mi říci něco o tomto kontaktu, jeho účelu?

Ra: Já jsem Ra. Zvažte, pokud si přejete, jednoduchý příklad záměrů, které jsou špatné/dobré. Tento příklad je Adolf. Toto je váš vibrační zvukový komplex. Záměrem je podle všeho sjednotit vybíráním komplexu zkreslení nazývaným elita ze společenského paměťového komplexu a poté zotročit různými vlivy ty, kteří jsou viděni jako zkreslení ne-elity. Pak je zde koncept převzetí společenského paměťového komplexu takto odpleveleného a jeho přidání do zkresleného myšlení takzvané skupiny Orionu, jako impéria.

Oni čelí problému uvolňování velkého množství náhodné energie konceptem oddělování. Toto je činí zranitelnými, protože zkreslení mezi jejími vlastními členy nejsou harmonizována.

35.4 Tazatel: Rád bych se nyní zeptal na stejný typ informací s ohledem na Adolfa Hitlera. Již jste o tom něco málo zmínil. Není nezbytné znovu pokrýt to, co jste již předal, ale bylo by ku prospěchu, kdybyste mohl tyto informace dokončit.

Ra: Já jsem Ra. S vyprávěním o tom, kterého nazýváte Adolf, máme určité obtíže díky intenzivnímu množství zmatení, jež byla přítomna v životních vzorech entity, a také díky velkému zmatení, které se objevuje v jakékoliv diskuzi o této entitě.

Zde vidíme příklad toho, který se pokoušel o aktivaci nejvyšších paprsků energie, zatímco pozbýval klíč k zelenému paprsku, a který sám sebe zrušil, pokud jde o pozitivní nebo negativní polarizaci. Tato entita byla v základu negativní. Avšak její zmatení bylo takové, že se osobnost rozpoltila, a tudíž zanechala komplex mysli/těla/ducha neschopným sklizně a s velkou potřebou léčení.

Tato entita následovala vzor negativní polarizace, která navrhuje elitu a zotročené, což bylo entitou viděno jako prospěšná podstata pro společenskou strukturu. Avšak sklouzáváním od vědomé polarizace do toho, co můžete nazvat světem soumraku, kde ve vašem kontinuu prostoru/času sny převzaly místo činům, selhala tato entita ve svém pokusu sloužit Stvořiteli ve sklizně-schopném stupni na cestě služby sobě samotné. Tudíž vidíme takzvané šílenství, které může často nastat, když se entita pokouší polarizovat rychleji, než může být zkušenost vstřebána.

V předešlých komunikacích jsme navrhovali a doporučovali opatrnost a trpělivost a činíme tak znovu, přičemž použijeme tuto entitu jako příklad příliš uspěchaného otevírání polarizace bez náležité pozornosti ke sjednocenému a integrovanému komplexu mysli/těla/ducha. Znát sám sebe znamená mít základ na pevné zemi.

Zpět na začátek

Akhenaton

1.5 Tazatel: Můžete mi dát více podrobností k vaší roli u Egypťanů?

Ra: Já jsem Ra. Identita vibrací Ra je naší identitou. My jako skupina, nebo to můžete nazvat, komplex společenské paměti, jsme byli v kontaktu s rasou na vaší planetě, které říkáte Egypťané. Jiní z naší úrovně měli kontakt v Jižní Americe a takzvaná „ztracená města“ byla jejich pokusem přispět k Zákonu jednoty.

Mluvili jsme s jedním, který slyšel a rozuměl a byl v pozici vyhlásit Zákon jednoty. Nicméně kněží a lidé této éry rychle zkreslili naši zprávu a obrali ji o řekněme soucit, se kterým je jednota spjatá ve své vlastní přirozenosti. Jelikož vše obsahuje, nemůže se ničeho zříkat.

Jakmile jsme nebyli schopní mít patřičné kanály, skrze které artikulovat Zákon jednoty, zřekli jsme se této nyní pokrytecké pozice, do které jsme se nechali vmanévrovat. A jiné mýty, jak je můžeme nazvat, jiné chápání, které mělo co do činění s polaritou a věcmi z vašeho vibračního komplexu, znovu zvítězily v onom konkrétním společenském komplexu.

Utváří toto dostatek informací, nebo bychom mohli mluvit dále?

2.2 Tazatel: Mohli byste nám říci něco o vašem historickém původu, o vašem dřívějším působení v této iluzi a o čase, možná o inkarnaci na této planetě, o které jste předtím mluvili, a o vaší historii kontaktu s dřívějšími civilizacemi na této planetě? To by nám dalo něco, čím bychom mohli začít naši knihu.

Ra: Já jsem Ra. Uvědomujeme si, že vaše mysl/tělo kalkuluje vhodnou metodu k úkolu vytvoření nástroje k vyučování/učení. Jsme si vědomi, že shledáváte naši inkarnaci, jak tomu říkáte, zajímavou. Čekali jsme na druhou otázku, abychom zdůraznili, že čas/prostor několika tisíc vašich let je povrchním zájmem. Proto s poskytnutím této informace žádáme, aby nebyly zdůrazňovány naše zkušenosti ve vašem lokálním prostoru/času. Vyučování/učení, které je naší odpovědností, je více filosofické než historické. Nyní budeme pokračovat s vaším požadavkem, který je neškodný, pokud je správně vyhodnocen.

My jsme ti z Konfederace, kteří před 11 tisíci lety přišli za dvěma vašimi planetárními civilizacemi, které byly v té době blízce spjaty s jedním Stvořitelem. Naivně jsme věřili, že bychom mohli vyučovat/učit přímým kontaktem, a že zkreslení svobodné vůle, osobních pocitů nebo osobností tím nebudou ohroženy. Nenapadlo nás, že by mohly být ohroženy, neboť tyto civilizace už byly blízko k všeobecné víře v propojení nebo vědomí života ve všem.

Přišli jsme a byli jsme vítáni lidmi, kterým jsme si přáli sloužit. Pokusili jsme se jim pomoci v technických znalostech, které se týkaly léčení zkreslení komplexu mysli/těla/ducha pomocí krystalů, které byly ke zkreslení vhodné a položené v patřičných sériích poměrů času/prostoru. Takto byly vytvořeny pyramidy.

Zjistili jsme, že tato technologie byla většinou rezervována pro ty s faktickým zkreslením mysli/těla k moci. Toto nebylo záměrem Zákona jednoty. Opustili jsme vaše lidi. Skupina, která pracovala s těmi v oblasti Jižní Ameriky, jak tuto část vaší planety nazýváte, se tak snadno nevzdala. Vrátili se. My ne. Nicméně nikdy jsme vaše vibrace neopustili, protože máme zodpovědnost za změny ve vědomí, které jsme způsobili a pak zjistili, že byly zkreslené způsoby, které Zákon jednoty snižují. Pokusili jsme se kontaktovat vládce země, do které jsme přišli, do země, kterou nazýváte Egypt, nebo v některých oblastech Svatou zemí.

V osmnácté dynastii, jak je známá ve vašich záznamech zkreslení prostoru/času, jsme byli schopní kontaktovat faraóna, jak byste ho nazvali. Tento muž neměl mnoho životních zkušeností na vaší planetě a byl, jak by tento nástroj nazval, poutníkem. Proto tento komplex mysli/těla/ducha obdržel naše komunikační zkreslení a byl schopen je spojit se svými zkresleními.

Tato mladá entita obdržela komplex vibračního zvuku, který vibroval na počest bohatého boha, jak by tento komplex mysli/těla/ducha, který pro jednoduchost nazýváme nástroj, pojmenoval „Amon“. Tato entita se rozhodla, že jméno na počest jednoho z mnoha bohů, nebylo správné zahrnout v jeho zvukovém vibračním komplexu. Změnil své jméno na to, které uctívá sluneční kouli. Toto zkreslení nazývané „Aton“ bylo blízkým zkreslením naší reality, jak rozumíme naší vlastní povaze zkreslení komplexu mysli/těla/ducha. Nicméně to nebylo zcela ve shodě se zamýšleným vyučováním/učením. Tato entita „Achnaton“ byla přesvědčená, že vibrace Jednoty je tou opravdovou duchovní vibrací, a proto Zákon jednoty nařídil.

Víra této bytosti však byla přijata jen málo lidmi. Jeho kněží jen předstírali službu, bez duchovního zkreslení k hledání. Lidé pokračovali ve své víře. Když tato entita už nebyla na této úrovni, opět se do popředí dostala polarizovaná víra v mnohobožství a ta pokračovala, dokud ten známý jako Mohamed nepřinesl lidem více srozumitelné zkreslení vztahů mysli/těla/ducha.

Je váš zájem v této chvíli více detailní?

Zpět na začátek

Albert Einstein

39.4 Tazatel: Budu pak nyní pokračovat s obecnými otázkami, přičemž se pokusím nalézt cestu do řady otázek, které nás zavedou do oblasti nepomíjivých funkcí, na kterých můžeme stavět my i ostatní, abychom pozvedli vědomí, a mohu v procesu hledání způsobu tohoto dotazování udělat několik chyb. Dopředu se omlouvám, pokud budou moje otázky zavádějící.

Všiml jsem si, že se vše zdá… nebo většina základních věcí se zdá být rozdělena do jednotek, které dávají dohromady sedm. Při pohledu na přepis z „The Nine“ od Henryho Puhariche jsem našel tvrzení kde „The Nine“ říkají: „Pokud bychom dostali sedminásobný elektrický ekvivalent lidského těla, byl by výsledkem sedminásobek hmoty elektřiny.“ Mohl byste to vysvětlit?

Ra: Já jsem Ra. Je za hranicí vašeho jazyka to vysvětlit. My se však pokusíme s tímto konceptem vypořádat.

Jak jste si vědomi, jsou na počátku stvoření založených každým Logosem vytvořeny úplné potenciály jak elektrické, tak, jak je nazval ten známý jako Larson, metafyzické. Tato metafyzická elektřina je stejně tak důležitá k pochopení, řekněme, tohoto tvrzení jako je koncept elektřiny.

Tento koncept, jak jste si vědomi, se týká energie, která má potenciál. Bylo řečeno, že elektron nemá žádnou hmotu, ale pouze pole. Jiní tvrdí, že má hmotu nekonečně malého množství. Obě tvrzení jsou správná. Skutečná hmota energie s potenciálem je silou pole. To je pravdou také metafyzicky.

Avšak ve vašem současném fyzikálním systému vědění je užitečné vzít hmotnostní číslo elektronu, a to za účelem tvorby práce, kterou můžete nalézt řešení jiných otázek o fyzickém vesmíru. Tímto způsobem můžete výhodně uvážit, že každá úroveň bytí má větší a větší duchovní hmotu. Hmotnost se zvyšuje, řekněme, významně, ale ne značně, a to až do úrovně brány. V této úrovni je použit, s ohlédnutím dozadu – ve zkratce, součet užitečných funkcí polarit. Proto metafyzická elektrická podstata jedince roste v rámci duchovní hmoty více a více.

Jako analogii se můžete podívat na práci toho, zvaného jako Albert, který postuluje růst hmoty k nekonečnu, jakmile se rychlost této hmoty blíží rychlosti světla. Tudíž bytost sedmé úrovně, dokončená bytost, Stvořitel, který zná sám Sebe, akumuluje hmotu a opět se zhušťuje v jednoho Stvořitele.

Zpět na začátek

Albert Schweitzer a Martin Luther King

34.10 Tazatel: Pokud by byla entita silně předpojatá směrem k pozitivním společenským činům, co by to udělalo jejímu žlutému paprsku v auře oproti entitě, která by chtěla vytvořit společenské impérium a vést ho železnou pěstí? Jaký by byl rozdíl v aktivitě žlutého paprsku těchto dvou entit?

Ra: Já jsem Ra. Vezměme dvě takové pozitivně orientované aktivní duše, které již nejsou ve vašem fyzickém času/prostoru. Ten, kdo je známý jako Albert, který se za účelem, aby se mohl léčit, vydal do zvláštní a pro něj barbarské společnosti. Tato entita byla schopna zmobilizovat veliké množství energie a toho, co nazýváte penězi. Tato entita vynaložila mnoho energie zeleného paprsku jako léčitel i jako milovník vašeho nástroje známého jako varhany. Žlutý paprsek této entity byl jasný a krystalický díky snahám potřebným pro obstarání prostředků pro vyhlášení svých snah. Avšak zelený paprsek a modrý paprsek byly také ohromně brilantní podstaty. Vyšší úrovně, jak je můžete nazvat, byly aktivovány, [přitom] nižší, jak je můžete nazvat, energetické body zůstaly ve vyváženém bytí docela, docela jasné.

Jiným příkladem je entita Martin. Tato entita se ve vysoké míře potýkala se spíše negativními vibračními vzory oranžového a žlutého paprsku. Avšak tato entita byla schopná ponechat energii zeleného paprsku otevřenou a díky závažnosti svého testování, pokud vůbec, může být viděna jako polarizovaná pozitivním směrem díky své věrnosti sloužit ostatním tváří v tvář velikému katalyzátoru.

34.11 Tazatel: Mohl byste mi říct příjmení Alberta a Martina?

Ra: Já jsem Ra. Tyto entity jsou vám známé jako Albert Schweitzer a Martin Luther King.

Zpět na začátek

Andrija Puharich

7.10 Tazatel: Je Rada devíti tatáž, která byla zmíněna v této knize? [Tazatel ukazuje na Uri od autora Andrija (Henryho) Puhariche.]

Ra: Já jsem Ra. Rada devíti byla zachována v částečně nezkreslené formě dvěma hlavními zdroji, tím, který je známý ve vašem pojmenování jako Mark, a tím, který je známý ve vašem pojmenování jako Henry. V jednom případě se kanál stal písařem. Ve druhém kanál písařem nebyl. Nicméně bez pomoci písaře by se energie nedostala ke kanálu.

7.11 Tazatel: Jsou jména, o kterých jste mluvil, Mark Probert a Henry Puharich?

Ra: Já jsem Ra. Toto je správně.

39.7 Tazatel: Byl důvod, proč „The Nine“ přenesla tento princip v této formě… bylo první zkreslení tím důvodem?

Ra: Já jsem Ra. To je nesprávně.

39.8 Tazatel: Můžete mi říct, proč tedy předali tento princip takovou zahalenou formou?

Ra: Já jsem Ra. Pisatel se velmi zajímá o hádanky a rovnice.

Zpět na začátek

Carla, Don, Jim

9.2 Tazatel: Je pro vás možné nám říct cokoliv z našich minulých inkarnací, našich minulých zkušeností před touto inkarnací?

Ra: Já jsem Ra. Je to možné. Nicméně taková informace jako tato je pečlivě střežena vaším bytostným celkem mysli/těla/ducha tak, aby vaše zkušenosti v současném prostoru/času nebyly zředěné.

Nechte nás skenovat vaše bytí pro získání neškodného materiálu. [20 sekundová pauza.] Jsem, ve zkreslení [zvaném] přání pro vaše osvobození od předsudku, schopen mluvit pouze obecně.

Bylo zde několik období, kdy tato skupina pracovala a žila společně. Vztahy se různily. Je zde vyvážená karma, jak ji nazýváte; každý je tak učitelem každého. Práce zahrnovala léčení, pochopení použití energie země a práci v pomoci civilizacím, které volaly právě tak, jak to vaše sféra dělá a my přicházíme. Toto zakončuje materiál, který považujeme za neškodný.

29.33 Tazatel: Prostuduji to a možná budu mít něco zítra, jelikož nechci nástroj vyčerpat. Nástroj měl otázku, pokud máte čas pro krátkou otázku, a já ji přečtu. Nástroj si nepřeje dělat práci fyzického léčení. Již rukama dělá duchovní vyvažování. Může si přečíst soukromý léčebný materiál, aniž by dělala fyzické léčení? Předpokládám, že tím myslí, zda to může číst, aniž by si vytvořila problémy ve svých životních vzorech. Nepřeje si přivodit snížení pozitivní polarity. Může číst tento materiál za těchto podmínek?

Ra: Já jsem Ra. Budeme mluvit krátce kvůli faktu, že se pokoušíme zachovat vitální energie tohoto nástroje během tříměsíčního období, o kterém jsme mluvili.

Tato entita má historii zkušeností s léčením na jiných úrovních než takzvaných fyzických. Tudíž je přijatelné, že bude tento materiál přečtený. Avšak cvičení ohně by nikdy nemělo být tímto nástrojem praktikováno, jelikož je v silnější formě použito pro fyzické léčení.

Je zde dále nějaká krátká otázka předtím, než skončíme?

30.17 Tazatel: Nástroj by rád věděl, zda byste jí mohl říci, zda by tento předmět, kterému se říká Sam Millarův polarizátor, pomohl nebo nepomohl jejímu fyzickému zdraví. Můžete to udělat?

Ra: Já jsem Ra. Jak skenujeme nástroj, nacházíme anomálie magnetického pole, jež jsou zkreslené směrem k našim schopnostem nalézt kanál úzkého pásma do komplexu mysli/těla/ducha tohoto nástroje. Polarizátor, o kterém hovoříte, tak jak je, by nebyl nápomocný. Pečlivé čtení aury tohoto nástroje těmi v této oblasti obdarovanými a následné změny magnetizujících sil tohoto polarizátoru by pomohly entitě Sam ve vytvoření takového polarizátoru, který by byl určitou pomocí pro tento nástroj. Avšak doporučili bychom, aby žádné elektrické nebo magnetické vybavení, které není nutné pro nahrávání našich slov, nebylo bráno na tyto relace, jelikož si nepřejeme žádná kreslení, která nejsou nezbytná.

31.1 Tazatel: Rád bych prvně položil otázku za samotný nástroj. Požaduje vědět, zda by pro ni bylo nyní vhodné chodit o samotě, když se cítí lépe.*

Ra: Já jsem Ra. To je přijatelné.

34.1 Tazatel: Nástroj by rád věděl, zda by dvě krátká cvičení denně byla pro ni lepší než jedno dlouhé.

Ra: Já jsem Ra. To je nesprávně. Správná konfigurace fyzického komplexu, který cvičí během tříměsíčního období, v němž je nástroj náchylný k zintenzivnění zkreslení fyzického komplexu, potřebuje posílení fyzického komplexu. To může být vhodně chápáno jako jedno hlavní cvičební období, které je následováno cvičebním obdobím dlouhým přibližně polovinu prvního později ve vašem denním cyklu před večerní meditací. To bude nástrojem pozorované jako namáhavé. Avšak bude to mít efekt zesílení fyzického komplexu a zmírnění zranitelnosti, které by mohlo být využito.

34.3 Tazatel: Je pro vás možné mi říct, co jsem zažil, věřím, že to bylo kolem roku 1964, když jsem si v meditaci uvědomoval to, co bych považoval za odlišnou úroveň a odlišnou planetu, a kdy se zdálo, že prožívám pohyb na tu planetu? Je pro vás možné mi říct, jaká to byla zkušenost?

Ra: Já jsem Ra. V úplném odhalení vidíme kvůli porušení [svobodné vůle] určité ublížení. Spokojíme se s doporučením, že tato entita, která není schopna se snadno podrobit procesu hypnotické regrese podněcované ostatními, měla nicméně své příležitosti pro pochopení svého bytí.

42.14 Tazatel: Jako mladý jsem se učil v inženýrských vědách, které pro procesy návrhu zahrnují potřebu třídimenzionální vizualizace. Bylo by toto nápomocné jako základ pro typ vizualizace, o které hovoříte, nebo by to nemělo žádnou hodnotu?

Ra: Já jsem Ra. Pro vás, jako tazatele, byla tato zkušenost hodnotná. Pro méně uvědomělou entitu by to nepřineslo správné navýšení koncentrační energie.

44.12 Tazatel: V meditaci před několika lety mi začala paže sálat a nedobrovolně se prudce pohybovala. Co to bylo?

Ra: Já jsem Ra. Fenomén byla analogie, která vám byla dána k dispozici z vašeho vyššího já. Analogií bylo to, že bytost, kterou jste byl, žila způsobem, který nebyl pochopen, řekněme, vašimi fyziky, vědci nebo doktory.

44.13 Tazatel: Čeho se snažím v této relaci dosáhnout, jsou jakékoliv praktiky, které bychom byli schopni dělat, abychom nástroj co nejlépe revitalizovali, protože bude nezbytné, abychom udělali, co se dá pro udržení našeho kontaktu. Můžete nám říct, co můžeme nejlépe udělat, abychom pro tato spojení zvýšili vitalitu nástroje?

Ra: Já jsem Ra. Vaše zkušenost byla funkcí vaší schopnosti kontaktovat inteligentní nekonečno. Proto to nemá přímou spojitost s životní energií nástroje.

O věcech, které pomáhají životní energii nástroje, jsme hovořili dříve: o citlivosti ke kráse, o zpívání posvátné hudby, o meditaci a uctívání, o sdílení vlastního já s já ve volně dané lásce buď ve společenském nebo sexuálním spojení. Tyto věci působí na vitalitu docela přímo. Nástroj má zkreslení směrem k oceňování různých zkušeností. Toto pomáhá vitalitě méně přímým způsobem.

45.5 Tazatel: Můžete říci, zda některý z nás tří, jsou od Ra nebo od jedné z ostatních skupin?

Ra: Já jsem Ra. Ano.

45.6 Tazatel: Můžete nám říct, který z nás je ze které skupiny?

Ra: Já jsem Ra. Ne.

45.7 Tazatel: Jsme všichni z jedné ze skupin, které jste zmínil?

Ra: Já jsem Ra. Půjdeme k hranicím našich pokusů zdržet se porušení svobodné vůle. Dva jsou původu šesté úrovně, jeden páté úrovně schopný sklizně do šesté, který si ale díky milujícímu vztahu mezi učitelem a studentem vybral návrat jako Poutník. Tudíž vy tři tvoříte vysoce soudržnou skupinu.

48.2 Tazatel: Mám od nástroje otázku, kterou přečtu: „Několikrát jste doporučil, že přesuny sexuální energie pomáhají životní energii nástroje a tomuto kontaktu. Zdá se, že to není pravda pro všechny lidi; že sexuální a duchovní obvody nejsou stejné. Je tento nástroj výjimkou nebo je pozitivní účinek sexuální aktivity na duchovní energii normální pro všechny bytosti třetí úrovně?“

Ra: Já jsem Ra. Tento nástroj, ačkoliv není výjimečný, je poněkud méně zkreslený vůči odloučení mysli, těla a ducha než většina vašich entit třetí úrovně. Energie sexuálního přenosu by, pokud by plynula přes nevyvinutý duchovní elektrický nebo magnetický komplex, který jste nazval obvody, úspěšně spálila daný specifický obvod. Naopak plné duchovní energie plynoucí skrze obvody komplexu těla také nepříznivě ovlivní nevyvinutý obvod komplexu těla. Existují někteří, jako je tento nástroj, kteří si v konkrétní inkarnaci nevybrali čas vyjádřit sexuální energie skrze obvody těla. Tudíž se od začátku takovéto zkušenosti entity projevují tělo a duch společně v každém sexuálním činu. Proto přesunout sexuální energie tohoto nástroje znamená přesunout je jak duchovně, tak fyzicky. Magnetické pole tohoto nástroje, pokud je prohlédnuté tím, kdo je citlivý, tyto neobvyklé konfigurace ukáže. Toto není unikátní pro jednu entitu, ale je běžné pro rozumný počet entit, které, když ztratily touhu pro sexuální zkušenosti oranžového a zeleného* paprsku, posílily spojené obvody ducha, mysli a těla, aby vyjádřily souhrnnost bytí v každé činnosti. Z tohoto důvodu také plyne, že společenský styk a přátelství jsou pro tento nástroj velmi výhodnými, jelikož je citlivý na jemné přesuny energií.

* Ra řekl „zeleného paprsku“, ale patrně měl na mysli „žlutého paprsku“.

49.2 Tazatel: Děkuji vám. Prvně tu mám otázku od Jima. Říká: „V posledních devíti letech mívám to, čemu říkám prožitky na předních lalocích mozku během před-vědomého stavu spánku zrovna předtím, než ráno vstávám. Jsou kombinací potěšení a tlaku, které začínají v předních lalocích a v pulzech se rozpínají po celém mozku a jsou cítěny jako orgasmus v mozku. Měl jsem více jak 200 takovýchto prožitků a často jsou doprovázeny vizemi a hlasy, které mi zřídkakdy dávají smysl. Jaký je zdroj těchto prožitků na předních lalocích?“

Ra: Já jsem Ra. Skenujeme tazatele [Jima] a nacházíme určitou vhodnou informaci, která je již dostupná a která se vztahuje k fyziologické dispozici této konkrétní části mozku. Popsané a prožité prožitky jsou ty destilace, které mohou být prožity po koncentrovaném úsilí otevření brány nebo indigového centra komplexu mysli, takže se mohou objevit prožitky posvátného neboli fialového paprsku. Tyto prožitky jsou počátky toho, co pak může, jakmile jsou tělo, mysl a duch integrovány na úrovni fialové brány, uvolnit prožitek radosti, ale také porozumění inteligentní energie, která ji doprovází. Tak se orgasmus komplexu těla a orgasmus komplexu mysli stanou integrovanými a mohou pak pro integraci duchovního komplexu předložit správnou bránu a její použití jako nosiče pro posvátnou nebo zcela prožitou přítomnost jednoho nekonečného Stvořitele. Tudíž existuje mnohé, na co se tazatel [Jim] může těšit.

Zpět na začátek

Charlie Hickson

8.15 Tazatel: Bylo přistání v Pascagoula v roce 1973, kdy Charlie Hickson byl vzat na palubu, tímto typem přistání?

Ra: Já jsem Ra. Přistání, o kterém mluvíte, bylo to, co byste nazvali anomálií. Nebylo to ani ovlivnění Orionu, ani našich lidí v myšlenkové podobě, ale spíše planetární entita vaší vlastní vibrace, která prošla skrze karanténu ve vší nevinnosti a v náhodném přistání.

8.16 Tazatel: Co udělali Charliemu Hicksonovi, když ho vzali na palubu?

Ra: Já jsem Ra. Použili životní zkušenost jeho komplexu mysli/těla/ducha a koncentrovali se na existenci komplexů toho, co nazýváte válka.

8.17 Tazatel: Jak jich využili?

Ra: Já jsem Ra. Použití zkušenosti je učit se. Zvažte rasu, která sleduje film. Zažívá příběh a ztotožňuje se s pocity, vjemy a zkušenostmi hrdiny.

8.18 Tazatel: Byl Charlie Hickson původně stejného komplexu společenské paměti, jako ti, kdo jej naložili?

Ra: Já jsem Ra. Tato entita vibračního zvukového komplexu neměla žádné spojení s těmi, kteří ji použili.

8.19 Tazatel: Použili ti, kteří ho unesli, jeho zkušenosti s válkami k učení se Zákonu jednoty?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

8.20 Tazatel: Byly entity, které ho vzaly na palubu... můžete popsat… jaká je normální konfigurace těchto entit? Oni [neslyšitelné] spíše neobvyklé.

Ra: Já jsem Ra: Konfigurace jejich bytostí je jejich normální konfigurací. Neobvyklost není zajímavá. My sami, když jsme si zvolili misi mezi vašimi lidmi, jsme museli vaše lidi studovat, neboť kdybychom přicestovali v naší vlastní podobě, byli bychom vnímáni jako světlo.

8.21 Tazatel: Dobře, z jaké úrovně pocházely entity, které sebraly Charlieho Hicksona? Jaká byla jejich úroveň?

Ra: Já jsem Ra. Entity, o které projevujete takový zájem, jsou bytostmi třetí úrovně velmi vysokého řádu. Měli bychom vyjádřit pochopení, že tyto entity by nepoužily komplex mysli/těla/ducha Charlieho, kdyby nebylo odhodlání této entity být ke službě, předsevzatého před inkarnací.

8.22 Tazatel: Jaký byl domov nebo původ entit, které Charlieho vzaly?

Ra: Já jsem Ra: Tyto entity jsou z galaxie Sírius.

38.6 Tazatel: Je možné pro planetu třetí úrovně vytvořit společenský paměťový komplex, který funguje ve třetí úrovni?

Ra: Já jsem Ra. Toto je možné pouze v poslední neboli sedmé části takové úrovně, kdy se entity harmonicky připravují na graduaci.

38.7 Tazatel: Mohl byste mi sdělit příklad planety této povahy, jak planety třetí úrovně typu služby ostatním, tak planety třetí úrovně typu službě sobě samým, na tomto stupni… dosažených podmínek?

Ra: Já jsem Ra. Pokud je nám známo, neexistují negativně orientované společenské paměťové komplexy třetí úrovně. Pozitivně orientované společenské paměťové komplexy třetí úrovně nejsou neslýchané, ale docela vzácné. Avšak entita z planetárního tělesa hvězdy Sirius se blížila k tomuto planetárnímu tělesu dvakrát. Tato entita je pozdní třetí úrovně a je částí společenského paměťového komplexu třetí úrovně. Na toto bylo poukazováno v dřívějším materiálu.* Společenský paměťový komplex je správně fenoménem čtvrté úrovně.

38.8 Tazatel: Přemýšlel jsem, zda se tento konkrétní společenský paměťový komplex z hvězdy ze Síria vyvinul ze stromů?

Ra: Já jsem Ra. Toto se blíží ke správnosti. Tyto formy vegetace druhé úrovně, které na této planetě nesoucí jméno Dog [Pes] graduovaly do třetí úrovně, byly blízko stromům, jak je znáte.

38.9 Tazatel: Také jsem pak přemýšlel, jelikož činy agresivní povahy nejsou, jak tomu rozumím, pro vegetaci možné, zda by neměly výhodu, když přecházejí ze druhé do třetí úrovně, jelikož si nenesou rasovou paměť agresivní povahy, a proto si vyvinou harmoničtější společnost a urychlí svou evoluci v rámci této povahy. Je to pravda?

Ra: Já jsem Ra. To je správně. Avšak pro to stát se vyváženým a začít se správně polarizovat je pak nezbytné prozkoumat pohyby všeho druhu, obzvláště agresivity.

38.10 Tazatel: Pak předpokládám, že jejich prozkoumávání agresivity bylo primárně spíše toho typu, že extrahovali [data] z Hicksonovy paměti, než že by válčili mezi sebou. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně. Entity tohoto dědictví by shledaly téměř nemožným bojovat. Jejich studie pohybu veškerého druhu jsou vskutku jejich formou meditace díky faktu, že jejich aktivita je na úrovni toho, co byste nazvali meditací, a proto musí být vyvážena stejně tak, jak vaše entity potřebují stálé momenty meditace, abyste vyvážili své aktivity.

38.11 Tazatel: Věřím, že to je pro nás důležitý bod v pochopení vyvažovacího aspektu meditace, protože zde máme antitezi v podobě jiného typu evoluce. Tyto entity se pohybují, jak nám řekl Charlie Hickson, aniž by pohybovaly svýma nohama. Oni… Předpokládám, že při pohybu svých fyzických nosičů využívají principu, který je poněkud podobný principu pohybu vašich krystalových zvonů. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je částečně nesprávně.

38.12 Tazatel: Ale jenom předpokládám, že… jejich metoda pohybu není funkcí mechanického působení, jako je naše, ale přímou funkcí mysli nějakým způsobem spojenou s magnetickou činností planety. Je to správné?

Ra: Já jsem Ra. To je do značné míry správně. Je to elektromagnetický jev, který je řízen myšlenkovými impulsy slabé elektrické povahy.

38.13 Tazatel: Bylo jejich plavidlo viditelné pro… Bylo by viditelné komukoliv naší úrovně na naší planetě, kdo by ho mohl zahlédnout nebo by mohl být v té oblasti toho času? Jedná se o materiál třetí úrovně, stejný jako tato židle nebo cokoliv, co zde máme?

Ra: Já jsem Ra. To je správně. Zeptejte se prosím na ještě jednu plnou otázku předtím, než skončíme, jelikož tento nástroj má v tomto prostoru/času málo životní energie.

Zpět na začátek

Franklin a Eleanor Roosevelt

35.1 Tazatel: Rád bych řekl, že to, že děláme tuto práci, chápeme jako velké privilegium a doufáme, že budeme dávat otázky směrem, který bude pro čtenáře tohoto materiálu hodnotný.

Tuto relaci jsem zamýšlel tak, že by možná prozkoumání účinku na paprsky jiných dobře známých osobností v naší historii mohlo pomoci v chápání, jak katalyzátor iluze vytváří duchovní růst. Udělal jsem seznam a první, na co jsem pomyslel, bylo, že bychom možná mohli začít od vrchu, (od účinku katalyzátoru životní práce jednotlivce) od toho známého jako Franklin D. Roosvelt. Mohl byste něco říct o této entitě?

Ra: Já jsem Ra. Je třeba poznamenat, že z diskuzí o těch, kteří jsou dobře známí mezi vašimi lidmi, se možná informace budou zdát jako specifické k této entitě, ačkoliv skvělý návrh zkušeností je téměř stejný pro každou entitu. Je to s ohledem na tuto skutečnost, že budeme diskutovat o zkušebních silách, které nabídly jednotlivci katalyzátor.

Je třeba dále poznamenat, že v případě těch entit, které se později inkarnovaly do vaší úrovně, se může objevit mnoho zkreslení ohledně dezinformace a nesprávné interpretace o myšlení a chování entity.

Nyní přejdeme k, řekněme, hovoru o základních parametrech toho, který je znám jako Franklin. Když jakákoliv entita přijde do inkarnace ve třetí úrovni, má každé z jeho energetických center potenciál, ale musí být aktivováno použitím zkušeností vlastního já.

Ten, který je znám jako Franklin, se velmi rychle vyvinul skrze červený, oranžový, žlutý a zelený [paprsek] a v útlém věku, jak byste řekli, začal pracovat v energetickém centru modrého paprsku. Tento rapidní růst se odehrál díky za prvé, předchozím úspěchům v aktivaci těchto paprsků; za druhé, díky relativnímu komfortu a volnému času své brzké existence; za třetí, díky silné touze na straně entity se vyvíjet. Tato entita vytvořila pár s entitou, jejíž vibrace modrého paprsku byly síly více než rovné její vlastní, a tudíž dostávala katalyzátor pro další růst v této oblasti, což mělo vydržet napříč inkarnací.

Tato entita měla určité obtíže s pokračující aktivitou zeleného paprsku kvůli nadměrné energii, která byla dána do aktivit ve zkresleních týkajících se ostatních-já, ve zkresleních směrem k získávání moci. To si vyžádalo na fyzickém nosiči svou daň, jak to můžete nazvat.

Omezení nehybnosti části fyzického nosiče opět pro tuto entitu otevřelo příležitost koncentrovat se na více, řekněme, univerzální nebo idealistický aspekt moci; to jest na ne-zneužívající užití moci. Tudíž na počátku agresivního činu ztratila tato entita díky nadměrnému užití energií oranžového a žlutého paprsku na úkor energií zeleného a modrého paprsku část své pozitivní polarity a pak znovu nabyla polaritu díky katalytickým účinkům bolestivého omezení fyzického komplexu.

Tato entita nebyla agresivní povahy, ale spíše během konfliktu pokračovala ve vibrování v zeleném paprsku pracujícím s energiemi modrého paprsku. Entita, která byla známá jako Franklinův učitel, také během tohoto období skvěle fungovala jako aktivátor modrého paprsku, nejenom pro svého partnera, ale také z univerzálnějšího pohledu. Tato entita se neustále polarizovala v univerzálním smyslu pozitivní cestou, zatímco si v méně univerzálním smyslu vyvíjela vzor toho, co může být nazváno karmou; tato karma měla co do činění se zkresleními neharmonického vztahu s partnerem/učitelem.

35.2 Tazatel: Chtěl bych vyjasnit dvě věci. Byla pak Franklinovou učitelkou jeho manželka? Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

35.3 Tazatel: Za druhé, přivodil si Franklin omezení na svém fyzickém těle sám?

Ra: Já jsem Ra. To je částečně správně. Základní pokyny pro lekce a důvody inkarnace byly pečlivě stanoveny před inkarnací bytostným celkem komplexu mysli/těla/ducha. Pokud by se ten, který je známý jako Franklin, vyvaroval nadměrného užívání si nebo oddanosti ke konkurenceschopnosti, jež může být viděna jako vlastní procesům jeho povolání, neměla by tato entita omezení.

Avšak touha sloužit a růst byla v tomto programování silná, a když příležitosti začaly díky zkreslením směrem k lásce k moci ustávat, byl omezující faktor entity aktivován.

Zpět na začátek

General Patton

34.17 Tazatel: Je pro vás možné použít příklad našeho generála Pattona a sdělit mi, jaký na něj měla válka v jeho vývoji účinek?

Ra: Já jsem Ra. Toto bude poslední plná otázka tohoto sezení. Ten, o kterém mluvíte a který je známý jako George, byl jedním, kterému programování předešlých inkarnací vytvořilo vzor nebo setrvačnost, která byla v jeho inkarnaci ve vašem času/prostoru neodolatelná. Tato entita byla silné aktivace žlutého paprsku s častými otevřeními zeleného paprsku a příležitostnými otevřeními modrého paprsku. Avšak nebyl schopný přerušit charakter předchozích traumatických zkušeností agresivní povahy.

Tato entita byla polarizovaná poněkud pozitivním směrem díky jedinečnosti víry v pravdu a krásu. Tato entita byla docela citlivá. Cítila velkou čest/povinnost k ochraně toho, co bylo entitou cítěno být pravdivé, krásné a co potřebovalo obranu. Tato entita se vnímala jako galantní postava. Polarizovala se poněkud negativním směrem vzhledem k nedostatku pochopení zeleného paprsku, který si nesla uvnitř, čímž odmítla princip odpuštění, jenž je v univerzální lásce implicitním.

Celkový součet této inkarnace, vibračně, byl mírným nárůstem pozitivní polarity, ale poklesem schopnosti sklizně kvůli odmítnutí Zákona nebo Způsobu odpovědnosti; to jest vidění univerzální lásky, a přesto [entita] dál bojovala.

34.18 Tazatel: Máme dostatek času, abych se zeptal, zda mohla smrt této entity téměř ihned po skončení války… mohlo to být tak, že mohla být okamžitě reinkarnovaná, aby snad zvládla sklizeň?

Ra: Já jsem Ra. To je přesně správně.

Zpět na začátek

Hermann Goering a Heinrich Himmler

35.5 Tazatel: Děkuji vám. Věřím, že se jedná o důležitý příklad. Přemýšlel jsem, zda někteří z těch, kteří byli v té době podřízení Adolfovi, byli schopni se polarizovat do sklizně-schopného stavu na negativní cestě.

Ra: Já jsem Ra. Můžeme hovořit pouze o dvou entitách, které mohou být sklizně-schopné v negativním smyslu, jelikož ostatní jsou stále ve fyzické inkarnaci: jeden vám známý jako Hermann; druhý známý, jak je preferováno jej nazývat, jako Himmler.

36.12 Tazatel: Jako příklad vezmu toho, o kterém jste řekl, že byl nazýván Himmler. Z tohoto usuzujeme, že jeho vyšší já bylo šesté úrovně a bylo uvedeno, že si Himmler vybral negativní cestu. Pobývalo by pak jeho vyšší já v situaci typu negativní šesté úrovně? Mohl byste tento koncept rozvést?

Ra: Já jsem Ra. Neexistují žádné [negativní]* bytosti, které dosáhli na manifestaci nadduše, což je čest/povinnost komplexního celku mysli/těla/ducha pozdější šesté úrovně, jak byste to nazvali ve svém měření času. Tyto negativně orientované komplexy mysli/těla/ducha mají obtíže, které, pokud je nám známo, nebyly nikdy překonány, protože po graduaci páté úrovně je [sice] rozum dostupný, musí se ale sladit se stejným množstvím lásky. Tuto lásku/světlo je velmi, velmi obtížné sjednotit, když je následována negativní cesta, a během dřívější části šesté úrovně si společenské komplexy negativní orientace vyberou uvolnit potenciál a přeskočit do pozitivní šesté úrovně.

Proto je nadduše, která dává své porozumění k dispozici všem, kteří jsou na takovou pomoc připraveni, nasměrována pozitivně. Avšak svobodná vůle jednotlivce je nejdůležitější a jakékoliv vodítko, které je dáno vyšším já, může být viděno buď jako pozitivní nebo negativní polarity, přičemž záleží na volbě komplexu mysli/těla/ducha.

36.13 Tazatel: Když pak použijeme Himmlera jako příklad, bylo jeho vyšší já v době, kdy byl inkarnovaný ve čtyřicátých letech 20. století, pozitivně orientované vyšší já šesté úrovně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

36.14 Tazatel: Byl Himmler jakýmkoliv způsobem v kontaktu se svým vyšším já v době, kdy byl inkarnovaný ve čtyřicátých letech 20. století?

Ra: Já jsem Ra. Připomínáme vám, že negativní cesta je tou odloučení. Jaké je první odloučení? Já od já.

Ten, který je známý jako Himmler, si nevybral použít své schopnosti vůle a polarizace, aby hledal vedení jakéhokoliv zdroje kromě svých vědomých potřeb, samozvaných v té životní zkušenosti a živené minulými návyky vytvořenými v jiných životních zkušenostech.

36.15 Tazatel: Dobře, pak řekněme, že až Himmler, například, dosáhne šesté negativní úrovně, během počátcích šesté negativní úrovně, došlo by v této době k tomu, že by si entita uvědomila, že je její vyšší já šesté úrovně pozitivně orientované a z tohoto důvodu udělá ten skok od negativní do pozitivní orientace?

Ra: Já jsem Ra. To je nesprávně. Negativní entita šesté úrovně je extrémně moudrá. Pozoruje duchovní entropii, která se [jí] objevuje kvůli nedostatku schopností vyjádřit jednotu šesté úrovně. Tudíž tím, že miluje Stvořitele a tím že si v určitém bodě uvědomí, že Stvořitel není jenom její já, ale také ostatní-já stejně tak jako její já, si tato entita vědomě vybere okamžité energetické přeorientování, takže může dále pokračovat ve své evoluci.

Zpět na začátek

Ježíš

33.10 Tazatel: Zeptám se vás, zda jste obeznámen s filmem nazvaným The Ninth Configuration (překlad názvu: Devátá konfigurace). Jste s tímto obeznámen?

Ra: Já jsem Ra. Skenujeme váš komplex mysli a vidíme tuto konfiguraci nazvanou The Ninth Configuration.

33.11 Tazatel: Tento film ukazuje bod, o kterém jsme právě hovořili. A entita, plukovník, musel učinit v tomto bodě rozhodnutí. Jen jsem uvažoval s ohledem na polaritu, jeho polaritu. Mohl se buď podrobit, můžete říct, negativním silám, ale namísto toho si vybral bránit svého přítele. Je pro vás možné odhadnout, co je více pozitivně polarizující: bránit pozitivně orientovanou entitu nebo dovolit utlačování negativně orientovanými entitami? Můžete na to vůbec odpovědět?

Ra: Já jsem Ra. Otázka zahrnuje jak čtvrtou úroveň, tak vaši vlastní a odpověď na ni může být nejlépe viděna činem entity nazvané Jehošua, kterou nazýváte Ježíš. Tato entita měla být chráněna svými přáteli. Entita svým přátelům připomněla, aby odložili meč. Tato entita pak sama sebe doručila, aby byla fyzicky usmrcena. Impuls ochraňovat milované ostatní-já je jedním, který trvá do čtvrté úrovně, úrovně přetékající soucitem. Více než toto nemůžeme a nepotřebujeme povědět.

Zpět na začátek

Mark Probert

7.10 Tazatel: Je Rada devíti tatáž, která byla zmíněna v této knize? [Tazatel ukazuje na Uri od autora Andrija (Henryho) Puhariche.]

Ra: Já jsem Ra. Rada devíti byla zachována v částečně nezkreslené formě dvěma hlavními zdroji, tím, který je známý ve vašem pojmenování jako Mark, a tím, který je známý ve vašem pojmenování jako Henry. V jednom případě se kanál stal písařem. Ve druhém kanál písařem nebyl. Nicméně bez pomoci písaře by se energie nedostala ke kanálu.

7.11 Tazatel: Jsou jména, o kterých jste mluvil, Mark Probert a Henry Puharich?

Ra: Já jsem Ra. Toto je správně.

Zpět na začátek

Mohamed

2.2 Tazatel: Mohli byste nám říci něco o vašem historickém původu, o vašem dřívějším působení v této iluzi a o čase, možná o inkarnaci na této planetě, o které jste předtím mluvili, a o vaší historii kontaktu s dřívějšími civilizacemi na této planetě? To by nám dalo něco, čím bychom mohli začít naši knihu.

Ra: Já jsem Ra. Uvědomujeme si, že vaše mysl/tělo kalkuluje vhodnou metodu k úkolu vytvoření nástroje k vyučování/učení. Jsme si vědomi, že shledáváte naši inkarnaci, jak tomu říkáte, zajímavou. Čekali jsme na druhou otázku, abychom zdůraznili, že čas/prostor několika tisíc vašich let je povrchním zájmem. Proto s poskytnutím této informace žádáme, aby nebyly zdůrazňovány naše zkušenosti ve vašem lokálním prostoru/času. Vyučování/učení, které je naší odpovědností, je více filosofické než historické. Nyní budeme pokračovat s vaším požadavkem, který je neškodný, pokud je správně vyhodnocen.

My jsme ti z Konfederace, kteří před 11 tisíci lety přišli za dvěma vašimi planetárními civilizacemi, které byly v té době blízce spjaty s jedním Stvořitelem. Naivně jsme věřili, že bychom mohli vyučovat/učit přímým kontaktem, a že zkreslení svobodné vůle, osobních pocitů nebo osobností tím nebudou ohroženy. Nenapadlo nás, že by mohly být ohroženy, neboť tyto civilizace už byly blízko k všeobecné víře v propojení nebo vědomí života ve všem.

Přišli jsme a byli jsme vítáni lidmi, kterým jsme si přáli sloužit. Pokusili jsme se jim pomoci v technických znalostech, které se týkaly léčení zkreslení komplexu mysli/těla/ducha pomocí krystalů, které byly ke zkreslení vhodné a položené v patřičných sériích poměrů času/prostoru. Takto byly vytvořeny pyramidy.

Zjistili jsme, že tato technologie byla většinou rezervována pro ty s faktickým zkreslením mysli/těla k moci. Toto nebylo záměrem Zákona jednoty. Opustili jsme vaše lidi. Skupina, která pracovala s těmi v oblasti Jižní Ameriky, jak tuto část vaší planety nazýváte, se tak snadno nevzdala. Vrátili se. My ne. Nicméně nikdy jsme vaše vibrace neopustili, protože máme zodpovědnost za změny ve vědomí, které jsme způsobili a pak zjistili, že byly zkreslené způsoby, které Zákon jednoty snižují. Pokusili jsme se kontaktovat vládce země, do které jsme přišli, do země, kterou nazýváte Egypt, nebo v některých oblastech Svatou zemí.

V osmnácté dynastii, jak je známá ve vašich záznamech zkreslení prostoru/času, jsme byli schopní kontaktovat faraóna, jak byste ho nazvali. Tento muž neměl mnoho životních zkušeností na vaší planetě a byl, jak by tento nástroj nazval, poutníkem. Proto tento komplex mysli/těla/ducha obdržel naše komunikační zkreslení a byl schopen je spojit se svými zkresleními.

Tato mladá entita obdržela komplex vibračního zvuku, který vibroval na počest bohatého boha, jak by tento komplex mysli/těla/ducha, který pro jednoduchost nazýváme nástroj, pojmenoval „Amon“. Tato entita se rozhodla, že jméno na počest jednoho z mnoha bohů, nebylo správné zahrnout v jeho zvukovém vibračním komplexu. Změnil své jméno na to, které uctívá sluneční kouli. Toto zkreslení nazývané „Aton“ bylo blízkým zkreslením naší reality, jak rozumíme naší vlastní povaze zkreslení komplexu mysli/těla/ducha. Nicméně to nebylo zcela ve shodě se zamýšleným vyučováním/učením. Tato entita „Achnaton“ byla přesvědčená, že vibrace Jednoty je tou opravdovou duchovní vibrací, a proto Zákon jednoty nařídil.

Víra této bytosti však byla přijata jen málo lidmi. Jeho kněží jen předstírali službu, bez duchovního zkreslení k hledání. Lidé pokračovali ve své víře. Když tato entita už nebyla na této úrovni, opět se do popředí dostala polarizovaná víra v mnohobožství a ta pokračovala, dokud ten známý jako Mohamed nepřinesl lidem více srozumitelné zkreslení vztahů mysli/těla/ducha.

Je váš zájem v této chvíli více detailní?

Zpět na začátek

Nikola Tesla

8.6 Tazatel: Jak se Spojené státy naučily technologii k postavení těchto pozemních [neslyšitelné]?

Ra: Já jsem Ra. Byl zde komplex mysli/těla/ducha známý vašim lidem vibračním zvukovým komplexem Nikola. Tato entita opustila iluzi a dokumenty obsahující nezbytná porozumění byly vzaty komplexy mysli/těla/ducha sloužícími vaší bezpečnosti národního divizního komplexu. Takže vaši lidé se stali zasvěcenými do základní technologie.

V případě těch komplexů mysli/těla/ducha, které nazýváte Rusové, byla technologie předána jedním z Konfederace před přibližně dvaceti sedmi vašimi lety s úmyslem sdílet informace a přinést mír vašim lidem. Entity darující tuto technologii se mýlily, ale my jsme udělali mnoho věcí na konci tohoto cyklu v pokusu pomoci vaší sklizni, kde jsme poznali bláhovost určitých typů pomoci. Tento faktor přispívá k našemu současnému opatrnému přístupu, i když potřeba je mnohonásobně větší a volání vašich lidí je stále větší.

Zpět na začátek

Paul Shockley

27.1 Tazatel: Myslel jsem, že touto relací bychom začali Knihu Dvě Zákona jednoty, která se bude soustřeďovat na to, co považujeme za jediný důležitý aspekt našeho bytí.

Avšak Jim cítí povinnost položit dvě otázky, na které se ho ptal Paul Shockley, a položím je jako první pro případ, že na ně budete moct odpovědět, a to předtím, než skutečně začneme. První otázka zní: Paul Shockley představuje channelování… oprava, Paul Shockley v současnosti channeluje stejný zdroj, který channeloval Edgar Cayce, a Paul přijal informace, že se zúčastnil návrhu a konstrukce egyptských pyramid. Můžete nám říci, jaká byla v této snaze jeho role?

Ra: Já jsem Ra. Toto byla ve vašem kontinuu prostoru/času dvě období a dva životy. První práce fyzické povahy s entitami Konfederace v tom, co znáte jako Atlantida, se odehrála před přibližně třinácti tisíci [13 000] vašimi roky. Tato paměť byla, řekněme, integrována do podvědomí komplexu mysli/těla/ducha této entity díky jeho extrémní tužbě si zapamatovat službu léčení a polarizace, jež jsou možné díky mechanismům krystalu a nabitého léčitele.

Druhá zkušenost se odehrála o přibližně tisíc [1 000] vašich let později, během níž tato entita připravovala vědomí v určitých částech toho, co znáte jako Egypt, takže jsme byli schopní nabídnout volání, které umožnilo našemu komplexu společenské paměti chodit mezi vašimi lidmi. Během této životní zkušenosti byla tato entita knězem a učila o pyramidových zkušenostech z Atlantidy, jež si byla schopná v polozkresleném učení/vyučování zapamatovat. Tudíž se tato entita stala stavitelem archetypálního myšlenky Zákona jednoty se zkreslením směrem k léčení, což pomohlo našim lidem toto přinést do fyzické manifestace v tom, co byste nazvali pozdějším obdobím ve vašem měření času.

Zpět na začátek

Schovat čísla otázekZobrazit kategorieZobrazit poznámkyZobrazit audio

Verze (?): Lehce editováno, Kontakt s Ra, Přeposloucháno, Originál, Švédsky, čeština

 

Zpět na začátek

Ra kontakt knihy © 2018 L/L Research a Tobey Wheelock.
Tyto stránky © 2003–2020 Tobey Wheelock.

Otázky? Komentáře? Napište mi na tw @ law of one tečka info.