52 ⇒

⇐ 50

Zákon jednoty Relace 51 – 64

Hide menu

51.0 Ra: Já jsem Ra. Zdravím vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Nyní komunikujeme.

51.1 Tazatel: Zatímco začínáme Knihu tři Zákona jednoty, mám pár otázek, jedna docela nepomíjivé důležitosti a jedna, kterou považuji za trochu pomíjivou, které se cítím povinován kvůli komunikaci s ostatními položit.

První je jen objasnění, pro našeho přítele [jméno], posledních bodů o sklizni. Přemýšlel jsem, zda existuje dohled nad sklizní a pokud ano, proč je tento dohled nezbytný a jak funguje, jelikož sklizně-schopnost entity je určena fialovým paprskem? Je pro entity nezbytné, aby dohlížely na sklizeň, nebo je automatická? Mohl byste na to odpovědět, prosím?

Ra: Já jsem Ra. V čase sklizně vždy existují sklízeči. Plody jsou zformovány tak, jak jsou, je ale nezbytný určitý dohled, aby bylo zajištěno, že je tato úroda umístěna tak, jak by měla být, bez modřin a úhony.

Existují tři úrovně těch, jež dohlíží nad sklizní.

První úroveň je planetární a ta, jež může být nazvána andělskou. Tento typ strážce zahrnuje totalitu celku mysl/tělo/duch nebo vyšší já entity a ty entity z vnitřních rovin, které jsou k entitě přitahované jejím vnitřním hledáním.

Druhá třída těch, jež hlídají tento proces, jsou ti z Konfederace, kteří mají čest/povinnost stát na malých místech na okraji schodů světla/lásky tak, aby entity, jež jsou sklízeny, bez ohledu na to, jak jsou zmateny nebo neschopny navázat kontakt se svým vyšším já, neklopýtly a neklesly z jiného důvodu, než je síla světla. Entity Konfederace zachycují ty, jež klopýtnou a pomáhají jim získat rovnováhu, takže mohou pokračovat dále do světla.

Třetí skupinou strážící tento proces je skupina, kterou nazýváte Strážci. Tato skupina je z oktávy nad naší vlastní a tímto způsobem slouží jako přinašeči světla. Tito Strážci poskytují přesné vyzařování světla/lásky, jež je skvěle vytříbeně rozšiřováno, takže může být zjištěna přesná vibrace světla/lásky každé entity.

Tudíž sklizeň je automatická v tom, že ti, jež jsou sklízeni, budou reagovat v souladu s tím, jež je během sklizně neměnitelné, to jest vyzařování fialového paprsku. Tito pomocníci jsou poblíž, aby zajistili správné sklízení, aby každá entita měla tu nejlepší možnost, jak vyjádřit svůj vlastní fialový paprsek.

51.2 Tazatel: Děkuji vám. Cítím, že ta další otázka je pomíjivého typu; avšak byla mi položena tím, se kterým komunikuji a kdo byl a je intenzivně spojený s částí fenoménu UFO. Pokud ji považujete za příliš pomíjivou nebo nedůležitou, přeskočíme ji. Byl jsem však dotázán, jak je pro plavidlo, řekněme čtvrté úrovně, možné se sem dopravit kvůli tomu, že jakmile se blížíte k rychlosti světla, blíží se hmotnost nekonečnu. Hovořili jsme o zvyšování duchovní hmoty a prostě se objevila otázka, jak je tento přechod z velmi vzdálených planet v plavidle prováděn, a moje otázka by byla, proč by plavidlo bylo vůbec potřeba? Není to důležitá otázka.

Ra: Já jsem Ra. Položil jste několik otázek. Odpovíme na ně.

Za prvé, souhlasíme, že tento materiál je pomíjivý.

Za druhé, ti, kteří z větší části přicházejí ze vzdálených cílů, jak je nazýváte, nepotřebují plavidla, jak je znáte. Samotný dotaz vyžaduje chápání, které nemáte. Pokusíme se uvést to, co může být uvedeno.

Za prvé, existuje několik málo entit třetí úrovně, které se naučily, jak užívat plavidla k cestování mezi hvězdnými systémy, zatímco prožívají omezení, jak je chápete. Avšak tyto entity se naučily používat vodík způsobem odlišným od vašeho nynějšího chápání. Tyto entity stále potřebují k transportu mnoho času, jak jej měříte. Ale tyto entity jsou schopné využít podchlazení, aby zpomalily procesy fyzického a mentálního komplexu, aby ustáli trvání letu. Ti ze Síria jsou tohoto typu. Existují další dva typy.

Jeden je typ, jež pochází ze čtvrté, páté a šesté úrovně vaší vlastní galaxie a jež má přístup k typu energetického systému, který používá rychlost světla jako prak, a proto dorazí tam, kam si přeje, aniž by z vašeho pohledu uplynul nějaký postřehnutelný čas.

Dalším typem zkušenosti je ten, že čtvrté, páté a šesté úrovně jiných galaxií a některé z vaší vlastní galaxie, se naučily nezbytné disciplíny osobnosti, aby viděly vesmír jako jednu bytost, a proto jsou schopny přejít z lokace do lokace samotnou myšlenkou, a materializovat nezbytné plavidlo, chcete-li, aby obklopilo světelné tělo entity.

51.3 Tazatel: Předpokládám, že poslední typ je typ, se kterým se setkáváme ve většině našich přistání od skupiny Orionu. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. Orion je směsicí předposlední a poslední skupiny.

51.4 Tazatel: Proč je pro tento přesun potřeba plavidlo? Když jste vy jako Ra přišli dříve do Egypta, použili jste plavidla zvonového tvaru, ale učinili jste to myšlenkou. Můžete mi říct, proč jste použili spíše plavidlo než pouhé materializování těla?

Ra: Já jsem Ra. Nosič nebo plavidlo je tou myšlenkovou formou, na které může naše koncentrace fungovat jako stimul. Pro takovéto práce bychom nevybrali naše vlastní komplexy mysli/těla/ducha jako objekt zaměření.

51.5 Tazatel: Děkuji vám. Chtěl bych učinit prohlášení. Jsem si jistý, že jsem s tímto poněkud mimo. Je to pro mě velice těžké položit tuto otázku, protože skutečně nevím, o čem mluvím. Ale zdá se mi, a vy můžete říct, kde se v tom mýlím, že máme sedm těl, každé odpovídající jedné ze sedmi barev spektra, a že energie, která tato těla vytváří, je univerzálním typem energie, která proudí do našeho planetárního prostředí a přichází skrze sedm energetických center, která nazýváme čakrami, aby se tato těla rozvíjela a zdokonalovala.

A to je – každé z těchto těl se nějak týká mentálního nastavení, jež máme, a dokonalosti každého z těchto těl a celkový vstup této energie je funkcí mentální konfigurace. A skrze tuto mentální konfiguraci můžeme do určité míry zablokovat vstupy energie, která každé z těchto sedmi těl vytváří. Mohl byste okomentovat co říkám špatně, a opravit to co jsem uvedl?

Ra: Já jsem Ra. Vaše tvrzení je značně správné. Použít termín „mentální konfigurace“ je příliš zjednodušený popis blokování vstupů, které probíhají na vaší úrovni. Komplex mysli má vztah s komplexy ducha a těla, jež není pevný. Proto se zablokování mohou objevit mezi duchem a myslí nebo mezi tělem a myslí na mnoha různých úrovních. Opakujeme, že každé energetické centrum má pro zjednodušení, řekněme sedm podúrovní barev. Tudíž duchovní/mentální zablokování zkombinované s mentálními/tělesnými blokacemi mohou ovlivnit každé z energetických center několika různými způsoby. Z toho můžete vidět jemnou povahu vyvažování a evolučního procesu.

51.6 Tazatel: Nejsem si jistý, zda tohle poskytne otázky, které by mohly být užitečné nebo ne, avšak položím tuto otázku, protože se mi zdá, že tu existuje možné spojení.

Na hřbetu knihy Tajemství Velké pyramidy (orig.: Secrets of The Great Pyramid) je několik reprodukcí egyptských kreseb nebo prací, některá ukazují ptáky letící nad horizontálními entitami. Mohl byste mi říci, co to je a zda to má nějakou spojitost s Ra?

Ra: Já jsem Ra. Tyto kresby, o kterých hovoříte, jsou jedny z mnoha, které zkreslují učení našeho vnímání smrti jako brány do další zkušenosti. Zkreslení se týkají významů specifické povahy, jež jsou procesy takzvaného „mrtvého“ komplexu mysli/těla/ducha. To může být ve vaší filosofii nazváno zkreslením Gnosticismu: tj. přesvědčení, že znalost a správná pozice může být dosažena prostřednictvím pečlivě postřehnutých a zdůrazněných pohybů, konceptů a symbolů.

Ve skutečnosti je proces fyzické smrti, jak jsme dříve popsali, tím kde je k dispozici pomoc a jedinou potřebou v procesu smrti je uvolnění entity z jejího těla těmi, jež jsou okolo ní, a chválení tohoto procesu těmi, jež truchlí. Tím může být mysli/tělu/duchu, jenž zažil fyzickou smrt, pomoženo, nikoli pečlivými a opakovanými rituály.

51.7 Tazatel: V dřívější době jste hovořil o rotačních rychlostech energetických center. Je Správné, když předpokládám, že se jedná o funkci blokování energetického centra a že čím je méně zablokované, tím má větší rychlost rotace, což následně indikuje větší energetický vstup?

Ra: Já jsem Ra. To je částečně správně. V prvních třech energetických centrech vytvoří plné odblokování této energie rychlost rotace. Ale jak si entita vyvíjí vyšší energetická centra, začínají tato centra vyjadřovat svou povahu formováním krystalových struktur. To je vyšší nebo lépe vyvážená forma aktivace energetických center, neboť prostorová/časová podstata této energie je přetvořena do časové/prostorové podstaty sjednocení a vyvážení.

51.8 Tazatel: Co myslíte krystalovými strukturami?

Ra: Já jsem Ra. Každé z energetického centra fyzického komplexu může být viděno, že má ve více vyvinuté entitě typickou krystalickou strukturu. Každá struktura bude poněkud odlišná, tak jako ve vašem světě nejsou dvě stejné sněhové vločky. Avšak každá je pravidelná.

Červené energetické centrum je často ve tvaru kola s paprsky.

Oranžové energetické centrum je ve tvaru květiny obsahující tři okvětní lístky.

Žluté centrum je opět kulatého tvaru, s mnoha stranami jako hvězda.

Zelené energetické centrum je často nazýváno lotosem, kde počet bodů krystalické struktury závisí na síle tohoto centra.

Modré energetické centrum je schopné mít snad sto stran a je schopné velké zářící briliance.

Indigové centrum je tišší centrum, jež má v mnoha základní trojúhelníkový nebo trojlístkový tvar, ačkoliv někteří adepti, kteří vyvážili nižší energetická centra, mohou vytvořit vícestranné formy.

Fialové energetické centrum je nejméně proměnné a je někdy ve vaší filosofii popisováno jako tisíce lístkové, jelikož se jedná o souhrn zkresleného celku mysli/těla/ducha.

51.9 Tazatel: Právě teď něco cítím v indigovém centru. Pokud by bylo toto centrum zcela aktivováno a nebylo vůbec zablokováno, necítil bych v něm pak nic?

Ra: Já jsem Ra. Tento dotaz, pokud by byl zodpovězen, by porušil Zákon zmatení.

51.10 Tazatel: Řekli jste, že okamžitě po smrti fyzického těla, věřím, že to chápu správně, když řeknu, že prvně aktivované tělo je indigové, a řekli jste, že je tvůrcem formy. Proč je tomu tak? Můžete na to odpovědět?

Ra: Já jsem Ra. Toto bude poslední plný dotaz této relace.

Indigové tělo může být viděno jako analogie inteligentní energie. Je to Logos v mikrokosmu. Inteligentní energie bytostního celku mysli/těla/ducha čerpá svou existenci z inteligentního nekonečna Stvořitele. Je třeba chápat tohoto Stvořitele jak makroskopicky, tak mikroskopicky, a že má, jak jsme řekli, dvě podstaty: nepotenciovanou nekonečnost, která je inteligentní; je to vše co existuje.*

Svobodná vůle potenciovala jak Stvořitele nás všech, tak spolu-Stvořitele, kterými jsme, inteligentním nekonečnem, které má vůli. Tato vůle může být využita indigovým neboli formu tvořícím tělem a jeho moudrost pak použita pro vybrání vhodného místa a typu zkušenosti, které tento spolu-Stvořitel neboli sub-sub-Logos, jak velmi zjednodušeně nazýváte osobu, převezme.

Já jsem Ra. Je čas pro jakékoli krátké dotazy.

51.11 Tazatel: Existuje cokoliv, co můžeme udělat pro větší pohodlí nástroje nebo pro zlepšení kontaktu?

Ra: Já jsem Ra. Vše je v pořádku. Jste svědomití. Zanechávám vás, mí bratři, v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Pokračujte kupředu, s radostí, v síle a míru jednoho nekonečného Stvořitele. Adonai.

52.0 Ra: Já jsem Ra. Zdravím vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Nyní komunikujeme.

52.1 Tazatel: V předchozí relaci jste uvedl: „Dalším typem zkušeností jsou čtvrté, páté a šesté úrovně jiných galaxií a některé z vaší vlastní galaxie, které se naučily nezbytné disciplíny osobnosti a vidí vesmír jako jednu bytost, a proto jsou schopny přejít z lokace do lokace samotnou myšlenkou, materializujíce nezbytné plavidlo.“

Rád bych se vás zeptal, když říkáte „čtvrté, páté a šesté úrovně jiných galaxií a některé z vaší vlastní galaxie,“ uvádíte, že více entit z ostatních galaxií než těch z této galaxie si vyvinulo schopnost tohoto, řekněme, typu cestování? Používám termín galaxie ve vztahu k čočkovitému uskupení 250 miliard hvězd.

Ra: Já jsem Ra. Znovu jsme použili termín galaxie, který se v tomto čase nenachází ve vašem slovníku, pokud jej tak nazvete. Odkazujeme na vaši sluneční soustavu.

Je nesprávné předpokládat, že jiné hvězdné systémy jsou schopnější v manipulaci dimenzemi než vaše vlastní. Jde pouze o to, že existuje mnoho jiných systému kromě toho vašeho.

52.2 Tazatel: Děkuji vám. Myslím, že jsem možná u důležitého bodu, protože se mi zdá, že velkou prací v rámci evoluce je disciplína osobnosti a vypadá to, že existují dva typy pohybů vesmírem, jeden založený na disciplíně osobnosti a druhý založený na tom, co jste nazval prakovým efektem. Nepůjdu do pod-světelných rychlostí, jelikož to nepovažuji za příliš důležité. Považuji tento materiál důležitým s ohledem na fakt, že zkoumáme disciplínu osobnosti.

Řídí se použití efektu praku pro cestování… je to, co byste mohl nazvat intelektuálním typem chápání nebo zapojením levé mozkové hemisféry, spíše než typem chápáním se zapojením pravé mozkové hemisféry?

Ra: Já jsem Ra. Vaše vnímání tohoto tématu je široké. Pronikl jste vnějším učením. Upřednostňujeme nepoužívat terminologii pravé a levé mozkové hemisféry kvůli nepřesnostem této terminologie. Některé funkce se opakují nebo jsou redundantní v obou lalocích, dále jsou pro některé entity funkce pravé a levé hemisféry obrácené. Jádro otázky je však hodné určité pozornosti.

Technologie, do které jste jako společenský komplex tak v této době zamilovaní, je pouze počátkem manipulace inteligentní energie sub-Logosu, která, když se mnohem více rozvine, se může vyvinout do technologie užití gravitačních efektů, o kterých jste mluvil. Poznamenáváme, že tento termín není přesný, ale lepší termín neexistuje.

Proto užití technologie k manipulování toho co je vnější sebe sama je mnohem, mnohem méně nápomocné pro osobní evoluci než disciplíny komplexu mysli/těla/ducha, jež mají za výsledek celkové znalosti sebe sama v mikrokosmu a makrokosmu.

Pro disciplinovanou entitu jsou všechny věci otevřené a volné. Disciplína, jež otevírá vesmíry, otevírá také brány k evoluci. Rozdíl je výběr buď jet stopem na místo, kde může být viděna krása, nebo krok za krokem jít, nezávisle a svobodně a chválit v této nezávislosti sílu chůze a příležitost ke vnímání krásy.

Namísto toho je stopař rozptýlen konverzací a rozmary cesty a v závislosti na vrtoších ostatních se obává, aby na schůzku přijel včas. Stopař vidí stejnou krásu, ale sám sebe nepřipravil pro uložení zkušenosti v kořenech mysli.

52.3 Tazatel: Zeptám se na tuto otázku, abych pochopil mentální disciplíny a jejich vývoj. Používají pozitivní společenské paměťové komplexy nebo komplexy s orientací služby ostatním čtvrté, páté a šesté úrovně pro cestování jak prakový typ účinku, tak typ účinku osobnostní disciplíny nebo používají pouze jeden z nich?

Ra: Já jsem Ra. Pozitivně orientovaný společenský paměťový komplex se bude pokoušet naučit disciplíny mysli, těla a ducha. Avšak existují ti, kteří mají přístup k technologii použití sil inteligentní energie a využijí ji k cestování, zatímco se učí vhodnějším disciplínám.

52.4 Tazatel: Pak předpokládám, že v pozitivně orientovaných společenských paměťových komplexech, že daleko větší procento z nich používá pro takové cestování osobnostní disciplíny. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně. Jakmile pozitivní pátá úroveň přechází do šesté, téměř žádné entity už neužívají pro cestování nebo komunikaci vnější technologii.

52.5 Tazatel: Mohl byste mi dát stejnou informaci o negativně orientovaných společenských paměťových komplexech ve formě procent, kolik používá prakový nebo ten druhý efekt, osobnostní disciplínu?

Ra: Já jsem Ra. Negativní čtvrtá úroveň používá prakový gravitační světelný efekt, neboť zhruba 80 % z jejich společenstva není schopno zvládnout disciplíny nezbytné pro alternativní metody cestování. V negativní páté úrovni přibližně 50 % získá v nějakém bodě nezbytnou disciplínu k použití myšlenky k dosažení cestování. Jakmile se blíží šestá úroveň, negativní orientace zasáhne zmatek a je málo pokusů o cestování. To cestování, které je vykonáno je zhruba 73 % světla/myšlenky.

52.6 Tazatel: Existuje pak nějaký rozdíl, řekněme, blízko ke konci páté úrovně, v disciplínách osobnosti potřebných pro toto cestování, mezi pozitivní a negativní orientací na vyšší páté úrovni?

Ra: Já jsem Ra. Existují zjevné rozdíly mezi polaritami, ale vůbec žádný rozdíl v dokončování znalosti sebe sama, jež je nezbytná k dosažení této disciplíny.

52.7 Tazatel: Říkám to pak správně, když předpokládám, že disciplína osobnosti, znalost sebe sama a ovládání, řekněme, s ohledem na posílení vůle je to, co by každá entita páté úrovně viděla jako důležité?

Ra: Já jsem Ra. Ve skutečnosti jsou tyto věci důležité od třetí až po počáteční sedmou úroveň. Jedinou nepřesností, kterou bychom opravili, je jiné použití vašeho slova „ovládání“. Je prvořadé pochopit, že pro růst chápání entity není užitečné nebo nápomocné, aby, řekněme, entita sama ovládala myšlenkové procesy nebo impulsy krom těch, kde mohou vyústit v činy nesouhlasné se Zákonem jednoty.

Ovládání může vypadat jako zkratka k disciplíně, míru a osvícení. Avšak toto samotné ovládání zvyšuje potenciál a vede k nutnosti další inkarnační zkušenosti, aby se ovládání nebo represe toho já, jež je dokonalé, vyvážilo.

Namísto toho oceňujeme a doporučujeme použití vašeho druhého slova v souvislosti s užitím svobodné vůle. Přijetí sebe, odpuštění sobě a směrování vůle; to je cesta k disciplinované osobnosti. Vaše vlastnost vůle je to, co je ve vás jako spolu-Stvořiteli mocné. Nemůžete této vlastnosti přikládat dostatečnou důležitost. Vůle musí být pro ty na pozitivně orientované cestě používána s opatrností a směřováním ke službě ostatním.

Jakmile se osobnost stává silnější, existuje pro použití vůle velké nebezpečí neboť může být i podvědomě využita způsoby, které snižují polaritu entity.

52.8 Tazatel: Snad vnímám spojení mezi tím, co jste právě řekl, a tím, proč si mnoho Poutníků vybralo k inkarnaci čas sklizně na této planetě. Myslím to správně? Je to nejasný vjem.

Ra: Já jsem Ra. Je správně, že v rámci šance si vzpomenout na to, co bylo v zapomnění ztraceno, existuje přemíra příležitostí pro pozitivní orientaci. Věříme, že toto je specifický záměr vaší otázky.* Zeptejte se prosím dále, pokud tomu tak není.

52.9 Tazatel: No, já bych pouze zahrnul otázku, proč je čas sklizně vybrán tolika Poutníky jako čas pro inkarnaci?

Ra: Já jsem Ra. Pro inkarnaci během sklizně existuje několik důvodů. Mohou být rozděleny na termíny vlastní já a ostatní já.

Prvořadým důvodem pro nabídnutí se těchto Bratrů a Sester zármutku do inkarnačních stavů je možnost pomoci ostatním já prosvětlováním zkreslení planetárního vědomí a pravděpodobnost poskytnutí katalyzátoru pro druhé já, což zvyšuje sklizeň.

Existují další dva důvody pro vybrání této služby, jež se pojí s vlastním já.

Poutník, pokud se rozpomene a zasvětí se službě, se bude polarizovat mnohem rychleji než je možné v oblastech slabších katalyzátorů vyšších úrovní.*

Poslední důvod existuje uvnitř celku mysli/těla/ducha nebo celku společenského paměťového komplexu, který může usoudit, že entita nebo členové společenské entity mohou využít katalyzátor třetí úrovně, aby zrekapitulovali učení/vyučování, které je viděno jako méně než dokonale vyvážené. To se obzvláště týká těch, jež vstupují do a pokračují skrze šestou úroveň, kde je vyváženost mezi soucitem a moudrostí zdokonalena.

52.10 Tazatel: Děkuji vám. Je tu něco, na co jsem zvědavý se zeptat, není to tak důležité, ale rád bych uvedl tvrzení, které intuitivně vidím, i když může být špatné.

Hovořil jste o prakovém efektu a tento termín mě mate.

Jedinou věc, kterou vidím je, že musíte vložit energii do plavidla, dokud se nepřiblíží k rychlosti světla, což samozřejmě potřebuje více a více a více energie. Objevuje se časová dilatace a mně se zdá, že by bylo možné pohybem v úhlu 90°ke směru cesty nějakým způsobem změnit tuto uloženou energii v její aplikaci směru nebo významu, takže se pohnete ven z prostoru/času do času/prostoru s 90° odchylkou. Pak by byla energie využita v čase/prostoru a vy byste na konci použití této energie znovu vstoupil do prostoru/času. Chápu to nějakým způsobem správně?

Ra: Já jsem Ra. Chápete to velmi správně v limitech daným vaším jazykem, a díky vašemu vzdělání jste lépe schopný než my tento koncept vyjádřit. Jediná naše korekce, chcete-li, by bylo navrhnout, že úhel 90°, o kterém mluvíte, je úhlem, který může být nejlépe chápán jako část teseraktu.*

52.11 Tazatel: Děkuji vám. Jenom malá věc, která mě znepokojovala a která není tak důležitá.

Existuje tedy z pohledu jedince, který si přeje sledovat cestu služby ostatním z naší současné pozice ve třetí úrovni, existuje cokoliv jiného důležitého než disciplíny osobnosti, znalost sebe sama a posílení vůle?

Ra: Já jsem Ra. Jedná se o techniku. Ta není ústřední. Pojďme prozkoumat podstatu evoluce.

Zapamatujme si, že jsme všichni jedno. Toto je veliké učení/vyučování. V této jednotě se nachází láska. I to je velké učení/vyučování. V této jednotě se nachází světlo. To je základní učení na všech rovinách existence materializace. Jednota, láska, světlo a radost; to je podstatou evoluce ducha.

Lekce druhotného významu jsou naučeny/vyučovány v meditaci a ve službě. V určitém bodě je komplex mysli/těla/ducha těmito ústředními myšlenkami nebo zkresleními tak jemně aktivován a vyvážen, že techniky, které jste zmínil, se stanou velmi významné. Ale vesmír, jeho záhada nepřekonaná, je jednotou. Vždy začínejte a končete ve Stvořiteli, ne v technice.

52.12 Tazatel: Děkuji vám. Během zmínky o sklizni jste v předchozí relaci zmínil nositele světla oktávy. Mám tím rozumět, že ti, jež poskytují světlo pro stupňování absolvování, jsou z oktávy nad naší, kterou zažíváme? Mohl byste mi říct více o těchto přinašečích světla, kdo jsou atd.?

Ra: Já jsem Ra. Toto bude posledním plným dotazem tohoto sezení.

Ta úroveň oktávy, o které jsme hovořili, je jak omegou, tak alfou, kde se duchovní masa nekonečných vesmírů opět stává jedním centrálním sluncem nebo Stvořitelem. Pak se rodí nový vesmír, nové nekonečno, nový Logos, který zahrnuje vše, co Stvořitel se Sebou prožil. V této nové oktávě také existují tací, kteří putují. Víme velmi málo o věcech za hranicí oktávy krom toho, že tyto bytosti přicházejí pomoci naší oktávě v dokončení jejího Logosu.

Máte nyní nějaký stručný dotaz?

52.13 Tazatel: Pouze zda existuje cokoliv, co můžeme udělat, aby byl nástroj více v pohodlí nebo zlepšit kontakt?

Ra: Já jsem Ra. Tento nástroj má určité zkreslení v oblasti plic, což bylo dobře kompenzováno umístěním fyzického komplexu.

Vše je v pořádku.

Zanecháváme vás, mí přátelé, v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Jděte kupředu, s radostí, v síle a míru jednoho nekonečného Stvořitele. Adonai.

53.0 Ra: Já jsem Ra. Zdravím vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Nyní komunikujeme.

53.1 Tazatel: Rád bych nejdříve znal stav nástroje a zeptal se za ni na dvě otázky. Ráda by věděla, zda může dělat jedno hodinové cvičení denně a zda je bolest, kterou cítí před relací, způsobená útokem Orionu.

Ra: Já jsem Ra. Stav nástroje je takový, jak bylo minule uvedeno.

Pro odpověď na otázku ohledně cvičení, nyní, když je po intenzivním období, může tento nástroj, pokud si vybere, cvičit jedno období místo dvou. Při skenování zkreslení fyzického komplexu zjišťujeme, že současná doba cvičení je na okraji síly nástroje. To je dobré z dlouhodobého hlediska díky kumulativnímu vytváření životních energií. V krátkém období je to pro tuto entitu vyčerpávající. Proto navrhujeme, aby si entita byla vědoma našich předešlých varování týkajících se jiných pomůcek pro vhodná zkreslení těla.

Pro odpověď na druhý dotaz můžeme říci, že těžkosti fyzického komplexu před kontaktem s naším společenským paměťovým komplexem jsou způsobené díky účinkům podvědomé vůle nástroje. Tato vůle je extrémně silná a vyžaduje, aby si komplex mysli/těla/ducha pro kontakt rezervoval veškeré dostupné fyzické a životní energie. Tudíž jsou nepohodlí zažívána kvůli dramatickému zkreslení fyzické slabosti, když je tato energie odvedena. Může být poznamenáno, že entita je také pod psychickým útokem a to zintenzivňuje dřívější stavy a je zodpovědné za křeče a závratě stejně jako za zkreslení komplexu mysli.

53.2 Tazatel: Děkuji vám. Rád bych věděl, zda [jméno] se může ve velmi blízké budoucnosti zúčastnit jedné z těchto relací.

Ra: Já jsem Ra. Komplex mysli/těla/ducha, [jméno], patří duchovně k této skupině a je vítán. Můžete požadovat, aby byly zavedeny speciální meditace, dokud se tato entita k tomuto sezení nepřipojí. Mohli bychom doporučit, aby byla této entitě poslána fotografie toho známého jako James Allen* spolu s jeho popisem na ní, který vyjadřuje lásku a světlo. Pokud je fotografie držena během meditace, přivede entitu do mírumilovné harmonie s každým z vás, takže nebude nutné plýtvání energií při výměně pozdravů mezi oběma entitami, které mají obě zkreslení směrem k samotě a stydlivosti, jak byste to nazvali. To stejné může být učiněno s fotografií entity, [jméno], pro toho známého jako James Allen.

53.3 Tazatel: Děkuji vám. Během mé cesty do Laramie se mi vyjasnily určité věci týkající se rozšiřování první knihy Zákona jednoty těm, jež měli zkušenosti s objekty UFO a jinými Poutníky, a budu se nyní muset zeptat na některé otázky, které pravděpodobně budu muset zahrnout do Knihy jedna, abych eliminoval neporozumění, která vnímám jako možné v Knize jedna. Proto jsou tyto otázky, ačkoli z větší části pomíjivé, míněny pro eliminaci určitých zkreslení chápání s ohledem na materiál v Knize jedna.* Doufám, že to je správný postup. Možná na některé nebudete moci odpovědět, ale to je v pořádku. Budeme jen pokračovat s některými dalšími, pokud nebudete moci zodpovědět ty, na které se zeptám.

Za prvé se zeptám, zda byste mi mohl sdělit příslušnost entit, které kontaktovaly Betty Andreassonovou.

Ra: Já jsem Ra. Tento dotaz je marginální. Učiníme ústupek směrem k informovanosti a s určitou ztrátou polarity kvůli svobodné vůli tímto porušené. Žádáme, aby otázky takové povahy byly drženy na minimu.

Entity v tomto a některých dalších živě pamatovaných případech jsou ty, které cítí potřebu zasít představu Konfederace způsobem, kterým by neporušily svobodnou vůli, používají symboly smrti, vzkříšení, lásky a míru jako prostředky vytvářející na úrovni myšlenek v čase/prostoru iluzi systematického průběhu událostí, které předávají zprávu lásky a naděje. Tento typ kontaktu je vybrán pečlivým zvážením členů Konfederace, jež kontaktují entitu shodné, domovské vibrace, chcete-li. Tento projekt pak putuje před Radu Saturnu a pokud je schválen, je dokončen. Charakteristické rysy tohoto typu kontaktu zahrnují nebolestivou povahu prožitých myšlenek a obsah zprávy, který nehovoří o zkáze, ale o úsvitu nového věku.

53.4 Tazatel: Není nezbytné, abych pro dosažení svého účelu zahrnul informace, které jste mi právě předal, do knihy. Za účelem ochrany, řekněme, vaší polarity to mohu ponechat jako soukromý materiál, pokud si přejete. Přejete si, abych jej nechal nepublikovaný?

Ra: Já jsem Ra. To, co vám nabízíme, je volně dáno a je předmětem pouze vašeho uvážení.

53.5 Tazatel: Myslel jsem, že to řeknete. V tom případě, můžete mi říct cokoliv o „modré knize“ zmíněné Betty Andreassonovou v onom případě?

Ra: Já jsem Ra. Ne.

53.6 Tazatel: Děkuji vám. Můžete popsat různé techniky používané službou ostatním, pozitivně orientovanými kontakty Konfederace s lidmi této planety, mluvit o různých formách a technikách, o tom jak provádějí kontakt?

Ra: Já jsem Ra. Mohli bychom.

53.7 Tazatel: Mohl byste to udělat prosím?

Ra: Já jsem Ra. Nejefektivnější mód kontaktu je ten, jež prožíváte v tomto prostoru/času. Porušování svobodné vůle je velmi nežádoucí. Proto pouze ty entity, jež jsou Poutníky ve vaší rovině existence, budou jedinými subjekty pro projekci myšlenek, které tvoří takzvaná „blízká setkání“ a další setkání mezi pozitivně orientovanými společenskými paměťovými komplexy a Poutníky.

53.8 Tazatel: Mohl byste mi dát příklad jednoho z těchto setkání mezi Poutníkem a společenským paměťovým komplexem, ve smyslu co by ten Poutník zažil?

Ra: Já jsem Ra. Jeden takový příklad, který znáte, je ten známý jako Morris.* V tomto případě byl předchozí kontakt, jež zažily entity z kruhu přátel této entity, negativně orientovaný. Vzpomeňte si, že entita Morris byla vůči tomuto kontaktu odolná a nemohla fyzickým optickým aparátem tento kontakt vidět.

Avšak vnitřní hlas upozornil toho známého jako Morris, aby sám šel na jiné místo a tam se objevila entita s myšlenkovým tvarem a vzhledem předchozího kontaktu a zírala na tuto entitu, a tak v ní probudila touhu po hledání pravdy o tomto setkání a obecně o zkušenostech své inkarnace.

Pocit být probuzen nebo aktivován je cílem tohoto typu kontaktu. Doba trvání a použité obrazy jsou různé v závislosti na podvědomých očekáváních Poutníka, který tuto zkušenost nebo aktivaci zažívá.

53.9 Tazatel: V případě „blízkého setkání“ s typem plavidla Konfederace předpokládám, že toto „blízké setkání“ je s plavidlem typu myšlenkové formy. Zažili Poutníci v posledních několika letech „blízká setkání“ s plavidlem myšlenkového typu, jež přistálo?

Ra: Já jsem Ra. Stalo se to, ačkoli je to mnohem méně běžné než typ takzvaného „blízkého setkání“ Orionu. Můžeme poznamenat, že ve vesmíru nekončící jednoty je koncept „blízkého setkání“ humorný, nejsou snad všechna setkání typu sám se sebou? Jak proto může být jakékoliv setkání méně než velmi, velmi blízké?

53.10 Tazatel: Dobře, když mluvíme o tomto typu setkání sám se sebou, měli nějací Poutníci pozitivní polarizace vůbec nějaké takzvané „blízké setkání“ s Orionskou nebo negativně orientovanou polarizací?

Ra: Já jsem Ra. To je správně. Ten…

53.11 Tazatel: [Přerušení] Proč se to stává?

Ra: Já jsem Ra. Když se to stane, je to docela vzácné, a nastává to kvůli nedostatku vnímání entit orionu o hloubce pozitivity, s níž má dojít k setkání, nebo kvůli touze entit Orionu, aby se, řekněme, pokusily tuto pozitivitu z roviny existence odstranit. Taktiky Orionu jsou normálně takové, že si vybírají jednoduchá zkreslení mysli, jež naznačují menší aktivitu mentálního a duchovního komplexu.

53.12 Tazatel: Jsem si vědom velmi velké variace v kontaktu s jednotlivci. Předpokládám, že Konfederace používá formu kontaktu, aby probudila, jak jste řekl, Poutníky, a můžete mi dát obecné příklady metod užívaných Konfederací, aby probudila nebo částečně probudila Poutníky, které kontaktují?

Ra: Já jsem Ra. Metody používané pro probuzení Poutníků se různí. Centrem každého přístupu je vstup do vědomí a podvědomí takovým způsobem, aby se zamezilo zapříčinění strachu a aby se maximalizoval potenciál pro pochopitelnou subjektivní zkušenost, jež má pro entitu význam. Mnoho takových probíhá ve spánku; jiné uprostřed mnoha aktivit během hodin bdění. Přístup je flexibilní a jak jste si vědom, nezahrnuje nezbytně syndrom „blízkého setkání“.

53.13 Tazatel: A co takhle syndrom fyzického vyšetření? Jak se to týká Poutníků a jak kontaktů Konfederace a Orionu?

Ra: Já jsem Ra. Podvědomá očekávání entit zapříčiňují povahu a detaily zkušenosti myšlenkové formy nabízenou entitami myšlenkových forem Konfederace. Tudíž pokud poutník očekává fyzické vyšetření, tak bude chtě nechtě prožito s tak malým zkreslením směrem k obavám nebo nepohodlí, jak je dovoleno povahou očekávání podvědomých zkreslení Poutníka.

53.14 Tazatel: Dobře, prožívají pak jak ti, jež jsou vzatí jak na plavidlo Konfederace, tak na plavidlo Orionu, zdánlivé fyzické vyšetření?

Ra: Já jsem Ra. Váš dotaz naznačuje nesprávné uvažování. Skupina Orionu používá fyzické vyšetření jako prostředek k vyděšení jednotlivce a způsobuje pocity pokročilé bytosti druhé úrovně, jako laboratorního zvířete. Sexuální zkušenosti některých jsou podtypem této zkušenosti. Záměrem je demonstrovat vládu entit Orionu nad obyvatelem Země.

Zážitky myšlenkových forem jsou subjektivní a ve většině případů neprobíhají v této úrovni.

53.15 Tazatel: Pak probíhají jak kontakty Konfederace, tak Orionu a „blízká setkání“ jsou dvojí povahy, jak tomu rozumím. Mohou být typem kontaktu buď od Konfederace nebo Orionu. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně, ačkoliv většina kontaktů pochází od Orionu.

53.16 Tazatel: Dobře, s ohledem na sklizně-schopnost máme na Zemi široké spektrum entit, jak pozitivně, tak negativně orientovaných. Zaměřoval by se Orion na konce tohoto spektra, jak pozitivně, tak negativně orientované, pro kontaktování… myslím pro entity ze Země?

Ra: Já jsem Ra. Tento dotaz je poněkud obtížné přesně zodpovědět. Avšak pokusíme se tak učinit.

Nejtypičtějším přístupem entit Orionu je vybrat, jak byste nazvali, slaběji smýšlející entitu, která by mohla mít tendenci k rozšíření většího množství filosofie Orionu.

Určité menší množství entit Orionu je voláno více polarizovanými negativními entitami vašeho prostorového/časového bodu. V tomto případě sdílejí informace tak, jak to nyní děláme my. Avšak jedná se o riziko pro entity Orionu, kvůli frekvenci, se kterou se pak sklizně-schopné negativní planetární entity pokoušejí přikazovat a nařizovat kontaktu Orionu právě tak, jak tyto entity přikazují planetárním negativním kontaktům. Pokud je výsledný boj o ovládnutí prohrán, je pro polaritu skupiny Orionu škodlivý.

Podobně může mylný kontakt Orionu s vysoce polarizovanými pozitivními entitami způsobit pro vojáky Orionu zmatek, ledaže jsou tito křižáci schopni mylně kontaktovanou entitu depolarizovat. Toto se téměř nikdy nestává. Proto skupina Orionu preferuje kontakt pouze se slaběji smýšlejícími entitami.

53.17 Tazatel: Pak obecně mohu říci, že pokud má jednotlivec „blízké setkání“ s UFO nebo nějaký jiný typ zkušenosti, jež se zdá být spojený s UFO, musí se podívat na podstatu setkání a na účinek na něho samotného, aby určil, zda se jednalo o kontakt Orionu nebo Konfederace. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně. Pokud je tam strach a zkáza, je kontakt docela pravděpodobně negativní povahy. Pokud je výsledkem naděje, přátelský pocit a probuzení pozitivního pocitu smysluplné služby ostatním, jedná se o evidentní známky kontaktu Konfederace.

53.18 Tazatel: Děkuji vám. Nepřál jsem si vytvořit špatný dojem s materiálem, jež jsme zahrnuli do Knihy jedna, a bylo potřeba přidat některý z tohoto materiálu. Vím, že je pomíjivý, ale věřím, že je pro plné pochopení nebo, řekněme, pro správný přístup k materiálu nezbytný.

Zeptám se teď na několik otázek. Pokud nestojíte o to na ně odpovídat, přeskočíme je. Rád bych se však zeptal, zda byste mi mohl říct, jak z větší části - nebo hlavní části entity Konfederace, jak vypadají?

Ra: Já jsem Ra. Entita Konfederace čtvrté úrovně vypadá různě v závislosti na, řekněme, původu svého fyzického nosiče.

53.19 Tazatel: Vypadají někteří z nich právě jako my? Mohli by být pokládáni za pozemšťany?

Ra: Já jsem Ra. Ti této povahy jsou nejčastěji páté úrovně.

53.20 Tazatel: Předpokládám, že by se stejná odpověď týkala skupiny Orionu. Je to správně? Pokud jde o čtvrtou a pátou úroveň?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

53.21 Tazatel: Můžete mi říct, proč [jméno] měla na sobě tolik stříbrných skvrn?

Ra: Já jsem Ra. To je porušení svobodné vůle. Ne.

53.22 Tazatel: Děkuji vám. Mohl byste mi říct, proč se mi během proslovu Carla Raschkeho udělalo špatně?

Ra: Já jsem Ra. Skenujeme vaše myšlenky. Jsou správné, a proto jejich potvrzením neporušíme svobodnou vůli. Prostor/čas vašeho přiděleného proslovu se přibližoval a dostal jste se pod útok Orionu kvůli velké touze některých pozitivně orientovaných entit seznámit se se Zákonem jednoty. Toto může být očekáváno, zejména když nejste ve skupině poskytující si navzájem sílu.

53.23 Tazatel: Děkuji vám. Můžete okomentovat takzvanou zkušenost s kulovým bleskem, mou a nástroje, pokud to schválí, když jsme byli dětmi?*

Ra: Já jsem Ra. Toto bude poslední dotaz tohoto sezení.

Byli jste navštíveni vašimi lidmi, aby vám bylo popřáno dobro.

Existuje nějaký další dotaz krátké povahy, který můžeme zodpovědět?

53.24 Tazatel: Ne. Omlouvám se za pokládání mnoha pomíjivých otázek během této relace. Doufám, že jsme vám nezpůsobili žádný problém, zvláště s ohledem na ztrátu polarity kvůli té jedné otázce, ale cítil jsem nezbytné zahrnout některý pomíjivý materiál, aby ti Poutníci a ostatní, kteří čtou první knihu Zákona jednoty, nenabyli špatného dojmu s ohledem na jejich zkušenosti s kontakty. Omlouvám se za jakékoli problémy, které jsem mohl způsobit.

Pouze se zeptám, zda existuje cokoliv, co můžeme udělat, abychom zlepšili kontakt nebo pomohli nástroji.

Ra: Já jsem Ra. Nástroj je v pořádku. Prosím hlídejte pečlivě svá zarovnání. Zanecháváme vás nyní, mí přátelé, s láskou a světlem jednoho nekonečného Stvořitele. Jděte kupředu, a proto s radostí, v síle a míru nekonečného Stvořitele. Adonai.

54.0 Ra: Já jsem Ra. Zdravím vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Nyní komunikujeme.

54.1 Tazatel: Nejprve bych se rád zeptal na stav nástroje.

Ra: Já jsem Ra. Je to tak, jak bylo dříve uvedeno.

54.2 Tazatel: Mám otázku od Jima o zkušenosti, kterou zažil, když se poprvé přesunul na svůj pozemek, a při níž mu bylo sděleno: „Klíč k přežití přichází nepřímo, skrze nervozitu.“ Entita byla Angelica. Můžete mu o tom dát informace?

Ra: Já jsem Ra. Ano.

54.3 Tazatel: Mohl byste to udělat prosím?

Ra: Já jsem Ra. Jak jsme poznamenali, každý komplex mysli/těla/ducha má několik dostupných průvodců. Osobnosti dvou takovýchto průvodců mají mužskou a ženskou polaritu. Třetí je hermafroditní a reprezentuje více sjednocenou konceptualizaci.

Průvodce hovořící jako zvukově vibrační komplex Angelica byl polarizován jako ženská osobnost. Informace nemůže být kvůli Zákonu zmatení zcela vysvětlena. Můžeme navrhnout, že pro účel postupu bude existovat určitý stav nespokojenosti, jež dává entitě podnět pro další hledání. Tato nespokojenost, nervozita nebo úzkost, chcete-li, není samotná k užitku. Proto je její použití nepřímé.

54.4 Tazatel: Děkuji vám. Rád bych prozkoumal energii, která, předpokládám, vychází z Logosu. Hodlám učinit prohlášení a nechám vás mě v jeho rámci opravit a můj koncept rozšířit.

Z Logosu pocházejí všechny frekvence a záření světla. Tyto frekvence záření tvoří všechny ze zkušenostních úrovní stvořených Logosem. Předpokládám, že planetární systém našeho slunce je ve všech svých úrovních součtem zkušeností, které byly vytvořené naším sluncem jako Logosem. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

54.5 Tazatel: Nyní předpokládám, že různé frekvence jsou oddělené, jak jsme už řekli, do sedmi barev; že každá z těchto barev může být základní frekvencí pro sub-Logos našeho slunečního Logosu; a že sub-Logos nebo, řekněme, jednotlivec může aktivovat jakékoliv z těchto základních frekvencí nebo barev a může použít tělo, které je z této aktivace frekvence nebo barvy generováno. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. Pokud jsme správně pochopili váš dotaz, není to správně v tom, že se sub-sub-Logos nachází ne v dimenzích, ale pouze ve spolu-Stvořitelích neboli komplexech mysli/těla/ducha.

54.6 Tazatel: Co jsem myslel, bylo, že komplex mysli/těla/ducha pak může mít aktivované tělo, jež je jedním z těchto sedmi paprsků. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. Je to správně ve stejném smyslu, jako je správně uvést, že kdokoliv může hrát na komplexní nástroj, jenž vydává eufonický harmonický vibrační komplex tak jako vaše piano, a může na něj hrát tak dobře, že může nabízet koncerty veřejnosti, jak byste řekli.

Jinými slovy, ačkoliv je pravda, že každé tělo pravé barvy je potenciálně dostupné, je pro vlastní využití pokročilejších nebo světlejších nosičů nutná i praxe a disciplína.

54.7 Tazatel: Uvedl jsem tato tvrzení jen proto, abych se dostal k základní otázce, kterou si přeji položit. Jedná se o obtížně formulovatelnou otázku.

Máme, vycházejíce ze sub-Logosu, který nazýváme naším sluncem, inteligentní energii, která pak utváří, a vezměme jako příklad, jeden sub-sub-Logos, který je komplexem mysli/těla/ducha. Tato inteligentní energie je nějakým způsobem modulována nebo zkreslena, takže skončí jako komplex mysli/těla/ducha s určitými zkresleními osobnosti, takže je pro komplex mysli/těla/ducha nebo pro mentální část tohoto komplexu nezbytné, aby se zbavil zkreslení, aby byl znovu v lepším souladu s původní inteligentní energií.

Za prvé chci vědět, zda toto moje tvrzení je správné. A za druhé, proč je to tak, jak to je; zda na to existuje jiná odpověď než první zkreslení Zákona jednoty.

Ra: Já jsem Ra. Toto tvrzení je značně správné. Pokud proniknete podstatou Prvního zkreslení ve svém použití já znající sebe, můžete začít rozlišovat charakteristický znak nekonečného Stvořitele: rozmanitost. Kdyby neexistovaly žádné potenciály pro nedorozumění a tím pádem pro pochopení, neexistovala by žádná zkušenost.

54.8 Tazatel: OK. Jakmile si je komplex mysli/těla/ducha tohoto procesu vědom, rozhodne se, že proto, aby dosáhl schopností, plných schopností stvoření a Stvořitele, kterého je malou částí, a zároveň je jím celým, aby nabyl zkušeností, které procházejí celým stvořením, je nezbytné znovu sjednotit svoje myšlení nebo znovu harmonizovat své myšlení s Původní tvořící myšlenkou, s její přesnou vibrací nebo, řekněme, s její frekvencí vibrace. Aby to mohl udělat, je nezbytné disciplinovat osobnost, aby se přesně přizpůsobila Původní myšlence nebo Původní vibraci, a to je rozděleno na sedm oblastí disciplín, kde každá odpovídá jedné z barev spektra. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. Toto tvrzení, ačkoliv je správné, sebou nese velký potenciál pro jeho nepochopení. Přesnost, se kterou každé energetické centrum souhlasí s Původní myšlenkou, není v systematickém umístění každého energetického bodu, ale spíše v plovoucím a tvárném umístění vyváženého prolínání se těchto energetických center takovým způsobem, že inteligentní energie je schopná sebe sama vyjádřit s minimálním zkreslením.

Komplex mysli/těla/ducha není stroj. Je to spíše to, co byste mohli nazvat symfonickou básní.

54.9 Tazatel: Mají všechny komplexy mysli/těla/ducha v celém stvoření sedm energetických center, jakmile dosáhnou plného vývoje nebo jakmile dosáhnou vývoje do té míry, kde mohou mít sedm energetických center?

Ra: Já jsem Ra. Tato energetická centra mají v makrokosmu potenciál od začátku stvoření Logosem. Vše je připraveno při vyvedení z bezčasovosti. Je tomu tak v celém nekonečném stvoření.

54.10 Tazatel: Pak budu předpokládat, že Stvořitel ve Svém inteligentním posouzení způsobu, jak poznat sám Sebe, vytvořil koncept sedmi oblastí vědění. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je částečně nesprávně. Logos vytváří Světlo. Podstata tohoto Světla tudíž vytváří podstatu katalytických a energetických úrovní zkušeností ve stvoření. Proto je nejvyšší ze všech ctí/povinností, které byly dány těm další oktávy, dohled nad světlem v rámci jeho manifestace během dob zkušeností vašich cyklů.

54.11 Tazatel: Uvedu další tvrzení. Komplex mysli/těla/ducha si může díky Prvnímu zkreslení vybrat mentální konfiguraci, jež je dostatečně vzdálena od konfigurace inteligentní energie v určité frekvenci nebo barvě vtékající energie tak, aby blokovalo část vtékající energie v určité frekvenci nebo barvě. Je toto tvrzení správné?

Ra: Já jsem Ra. Ano.

54.12 Tazatel: Tato otázka nemusí být k ničemu, ale zeptám se na ni. Můžete mi dát představu maximálního procenta této energie, jež je možné v jakékoliv barvě zablokovat, dává to nějaký smysl?

Ra: Já jsem Ra. Ve vzorech vtékající energie entity může být úplné zablokování v jakékoliv energii nebo barvě, nebo v kombinacích energií nebo barev.

54.13 Tazatel: OK. Pak předpokládám, že První zkreslení je, řekněme, motivátor nebo to, co dovoluje toto zablokování. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. Nepřejeme si být puntičkáři, ale preferujeme se vyhýbat užití termínů, jako je sloveso dovolit. Svobodná vůle sama nedovoluje, ani by předurčeně nezakazovala zkušenostní zkreslení. Zákon zmatení spíše nabízí svobodné dosažení energií každého komplexu mysli/těla/ducha.

Sloveso dovolit by bylo považováno za pejorativní v tom, že navrhuje polaritu mezi správným a špatným nebo dovoleným a nedovoleným. Může se to zdát jako maličkost. Ale v rámci našeho nejlepšího způsobu myšlení to má určitou váhu.

54.14 Tazatel: Děkuji vám. Má to váhu také v mém způsobu myšlení a oceňuji, co jste mi řekl.

Nyní bych rád zvážil původ katalyzátoru v … Za prvé, máme stav komplexu mysli/těla/ducha, které jako funkce Prvního zkreslení dosáhlo stavu zablokování nebo částečného zablokování jednoho nebo více energetických center. Budu předpokládat, že katalyzátor je nezbytný, pouze pokud existuje částečné zablokování jednoho z energetických center. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. Ne.

54.15 Tazatel: Mohl byste mi říct proč?

Ra: Já jsem Ra. Primární prioritou sice je aktivovat nebo odblokovat každé energetické centrum, ale je také v tomto bodě primární prioritou začít zdokonalovat vyvážení mezi energiemi, takže každý akord celkového vibračního bytí resonuje s jasností, ve shodě a v harmonii s každou jinou energií. Toto vyvažování, ladění a harmonizování sebe sama je centrální pro pokročilejší komplex mysli/těla/ducha neboli adepta. Každá energie může být aktivována bez krásy, což je možné skrze disciplínu a uznání osobních energií neboli toho, co můžete nazvat hlubší osobností nebo duševní identitou.

54.16 Tazatel: Dovolte mi udělat analogii, na kterou jsem právě myslel. Na sedmistrunný hudební nástroj se může hrát vychýlením každé struny, jejím úplným vychýlením a uvolněním a získáním tónu. Nebo… jakmile je možné struny plně vychýlit (a vytvořit tón) … namísto vytváření not tímto způsobem tvořící osobnost jednotlivce vychýlí každou strunu se správným množstvím a ve správném pořadí, aby byla produkována hudba. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně. Ve vyváženém jednotlivci se nacházejí energie čekající na ruku Stvořitele, aby zahrála harmonii.

54.17 Tazatel: Pak bych rád vyšetřil evoluci katalyzátoru nad komplexy mysli/těla/ducha a jak došlo k jeho užití a jak je plně užíván k vytvoření tohoto ladění. Předpokládám, že sub-Logos, jenž vytvořil naši malou část stvoření, poskytl za použití inteligence Logosu, jehož je součástí, řekněme, základní katalyzátor, který bude účinkovat na komplexy mysli/těla a komplexy mysli/těla/ducha předtím, než dosáhnou stavu vývoje, kde mohou začít programovat své vlastní katalyzátory. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je částečně správně. Sub-Logos nabízí katalyzátor na nižších úrovních energie, na první trojici; ty se týkají přežití fyzického komplexu. Vyšší centra dostávají katalyzátor z návyků vlastního komplexu mysli/těla/ducha v reakci na všechny náhodné a přímé zkušenosti.

Tudíž méně vyvinutá entita bude vnímat katalyzátor kolem sebe sama ve smyslu přežití fyzického komplexu se zkresleními, která jsou preferována. Více vyvinutá entita, která si je vědoma katalytického procesu, začne transformovat katalyzátor nabízený sub-Logosem na katalyzátor, jenž může účinkovat na vyšší energetická spojení. Tudíž sub-Logos může nabídnout pouze, řekněme, základní kostru katalyzátoru. Svaly a maso – jež mají co do činění s přežitím moudrosti, lásky, soucitu a služby – jsou umožněny akcí komplexu mysli/těla/ducha na základním katalyzátoru tak, aby se vytvořil komplexnější katalyzátor, který pak může být použitý k utváření zkreslení uvnitř těchto vyšších energetických center.

Čím je entita pokročilejší, tím je tenčí spojení mezi sub-Logosem a vnímaným katalyzátorem, až konečně je všechen katalyzátor vybírán, generován a spravován samotným já, pro sebe sama.

54.18 Tazatel: Které entity, jež se v této době inkarnují na tuto planetu, by byly z této kategorie spravující veškeré své katalyzátory?

Ra: Já jsem Ra. Nalézáme váš dotaz nedeterministickým, ale můžeme odpovědět, že počet těch, jež zcela zvládli vnější katalyzátory, je docela malý.

Většina těch, kteří jsou v tomto prostorový/časový bod schopnými sklizně, mají částečnou kontrolu nad vnější iluzí a používají vnější katalyzátor k práci na určitém zkreslení, které ještě není zcela vyvážené.

54.19 Tazatel: V případě polarizace služby sobě, jaké typy katalyzátorů by si entity následující tuto cestu naprogramovaly, když dosáhnou úroveň programování svých vlastních katalyzátorů?

Ra: Já jsem Ra. Negativně orientovaná entita bude programovat pro maximální odloučení a kontrolu nad všemi věcmi a vědomými entitami, které vnímá, že jsou jiné než její vlastní já.

54.20 Tazatel: Myslel jsem… Rozumím, jak by si pozitivně orientovaná entita programovala katalyzátor tak, že by vyústil ve fyzickou bolest, pokud… Předpokládám, že by entita mohla naprogramovat něco, co by jí dalo zkušenost fyzické bolesti, když by nenásledovala cestu, kterou si vybrala. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. Prosím přeformulujte dotaz.

54.21 Tazatel: Pozitivně orientovaná entita si může během inkarnace vybrat určitou úzkou cestu myšlení a aktivit a naprogramovat podmínky, které by vytvořily fyzickou bolest, pokud by tato cesta nebyla následována. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

54.22 Tazatel: Udělala by negativní entita něco takového? Mohl byste mi dát příklad?

Ra: Já jsem Ra. Negativně orientovaný individuální komplex mysli/těla/ducha si bude běžně programovat bohatství, jednoduchost existence a nejvyšší možnost pro moc. Tudíž mnoho negativních entit oplývá zkreslením fyzického komplexu, jež nazýváte zdravím.

Negativně orientovaná entita si však může vybrat bolestivý stav za účelem zlepšení zkreslení směrem k takzvaným negativním emočním mentálním aktivitám jako zlost, nenávist a frustrace. Taková entita může použít celou inkarnační zkušenost broušením tupého ostří nenávisti nebo vzteku, aby se mohla více polarizovat do negativního neboli odděleného pólu.

54.23 Tazatel: Takže se zdá, že před inkarnací, jakoukoliv inkarnací, jakmile se entita stane vědomější o procesu evoluce a vybere si cestu, ať už pozitivní nebo negativní, v určitém bodě si uvědomí, co chce dělat s ohledem na odblokování a vyvážení energetických center. V tomto bodě je schopná naprogramovat si pro životní zkušenost takové katalytické zkušenosti, které jí pomohou v jejím procesu odblokování a vyvážení. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

54.24 Tazatel: Pak, viděno z perspektivy před inkarnací, se účel toho, čemu říkáme inkarnační fyzický stav, zdá být v tom bodě zcela nebo téměř zcela o prožívání naprogramovaného katalyzátoru a pak o vyvíjení se jako funkcí katalyzátoru. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. Přeformulujeme pro vyjasnění. Účelem inkarnační existence je evoluce mysli, těla a ducha. Katalyzátor není striktně pro tento účel nezbytný. Ale bez katalyzátoru se touha vyvíjet se a víra v tento proces normálně nemanifestují, a evoluce se tím pádem neobjeví. Proto je katalyzátor naprogramován a program pro komplex mysli/těla/ducha navržen pro jeho unikátní potřeby. Je tudíž žádoucí, aby si komplex mysli/těla/ducha uvědomoval a naslouchal hlasu svého zkušenostního katalyzátoru a aby z něj sbíral to, co má jako inkarnovaný posbírat.

54.25 Tazatel: Pak to vypadá, že ti na pozitivní cestě oproti těm na negativní cestě by měli přesně opačný cíl v rámci prvních tří paprsků; červeného, oranžového a žlutého. Každá cesta by se pokoušela využít tyto paprsky přesně opačnými způsoby. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. Je to částečně, a dokonce značně správně. V každém energetickém centru existuje energie, kterou je třeba mít pro komplex mysli/těla/ducha, jenž je nosičem zkušeností, ve správné struktuře a složení. Jak negativní, tak pozitivní entity udělají dobře, když si rezervují tuto malou část každého centra pro správu integrity komplexu mysli/těla/ducha. Po tomto bodě je však správně, že negativní entita použije tři nižší centra pro odloučení od a kontrolu nad ostatními sexuálními prostředky, osobním vlivem a činnostmi ve vaší společnosti.

Naopak, pozitivně orientovaná entita bude přeměňovat silnou sexuální energii červeného paprsku na přenosy energie zeleného paprsku a vyzařování v modrém a indigovém, a bude podobně přeměňovat sebe sama a své místo ve společnosti do příležitostí v přenosu energie, ve kterých se může entita spojit s ostatními a sloužit ostatním, a posléze jen zářit na ostatní bez očekávání jakéhokoliv přenosu na oplátku.

54.26 Tazatel: Můžete popsat energii, jež vstupuje do kteréhokoliv z těchto energetických center? Můžete popsat její původ, formu a její účinek? Nevím, zda je to možné, ale můžete to udělat?

Ra: Já jsem Ra. Je to částečně možné.

54.27 Tazatel: Mohl byste to prosím udělat?

Ra: Původ veškeré energie je způsoben účinkem Svobodné vůle na Lásku. Podstata veškeré energie je Světlo. Způsob jejího vstupu do komplexu mysli/těla/ducha je dvojí.

Za prvé, existuje vnitřní světlo, jež je Polárkou vlastního já, vedoucí hvězdou. Jedná se o prvotní právo a skutečnou podstatu všech entit. Tato energie přebývá uvnitř.

Druhý bod vstupu je, řekněme, úplný opak Severní hvězdy a může být viděn, pokud si přejete použít fyzické tělo jako analogii magnetickému poli, jako přicházející ze země skrze chodidla a skrz dolní část páteře. Tento bod vstupu univerzální světelné energie je nerozlišitelný, dokud nezačne svůj filtrovací proces skrze energetická centra. Požadavky každého centra a efektivita, se kterou se jednotlivec naučí dotknout se vnitřního světla, rozhodují o způsobu využití těchto vtoků entitou.

54.28 Tazatel: Využívá pak zkušenostní katalyzátor stejnou cestu? To může být hloupá otázka.

Ra: Já jsem Ra. Toto není nesmyslná otázka, neboť katalyzátor a potřeby neboli zkreslení energetických center jsou dva koncepty spojené tak těsně, jako dvě vlákna provazu.

54.29 Tazatel: Dále, v dřívější relaci jste zmínil, že zkušenostní katalyzátor byl prvně prožit jižním pólem a zhodnocen s ohledem na přežití atd. Proto jsem položil tu otázku a… můžete tento koncept rozvinout?

Ra: Já jsem Ra. Zabývali jsme se filtrujícím procesem, kterým jsou přicházející energie přitahovány vzhůru s ohledem na zkreslení každého energetického centra a síly vůle nebo touhy, jež vycházejí z povědomí o vnitřním světle. Pokud máme být specifičtější, zeptejte se prosím konkrétněji.

54.30 Tazatel: Uvedu toto tvrzení, které může být poněkud zkreslené, a nechám vás jej opravit. Máme celkovou energii, která vstupuje skrze chodidla a spodek páteře, kterou komplex mysli/těla/ducha přijme způsobem, který nazýváme světlo. Každé energetické centrum, kterým energie prochází, odfiltruje a používá část této energie, od červené po fialovou. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je převážně správně. Výjimky jsou následující: Energetický vtok končí indigovým centrem. Fialový paprsek je teploměr neboli indikátor celku.

54.31 Tazatel: Jak je tato energie absorbována energetickými centry, v určitém bodě není jen absorbována do bytosti, ale vyzařuje také skrze energetické centrum směrem ven. Věřím, že to začíná modrým centrem a dále pokračuje s indigovým a fialovým. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. Za prvé bychom uvedli, že jsme nedokončili odpověď na předchozí dotaz, a můžeme tudíž částečně odpovědět na oba uvedením, že ve zcela aktivované entitě je jen malá část vtékajícího světla potřebná pro naladění energetického centra, takto použita, a velký zbytek je volný pro chanelování a přitažlivost směrem nahoru.

Abychom odpověděli na vaši druhou otázku úplněji, můžeme říci, že je správně, že vyzařování bez potřeby odezvy začíná modrým paprskem; ačkoliv zelenému paprsku, jenž je velkým přechodovým paprskem, musí být dána velmi pečlivá pozornost, protože dokud nejsou přesuny energie všech typů prožity a do velké míry zvládnuty, bude existovat zablokování v modrých a indigových vyzařováních.

Znovu, fialové vyzařování je v tomto kontextu zdrojem, ze kterého může být skrze indigové centrum kontaktováno inteligentní nekonečno. Vyzařování z něj nebude fialového paprsku, ale spíše zeleného, modrého nebo indigového v závislosti na podstatě typu inteligence, kterou nekonečno přivedlo v rozeznatelnou energii.

Vyzařování typu zeleného paprsku je v tomto případě léčením, modrého paprsku je komunikací a inspirací, indigového je tou energií adepta, která má své místo ve víře.

54.32 Tazatel: Když komplex mysli/těla/ducha cítí v meditaci pocit v indigovém centru, co cítí?

Ra: Já jsem Ra. Toto bude poslední plný dotaz tohoto sezení.

Ten, kdo cítí tuto aktivaci, je ten, jenž prožívá vtékání v tomto energetickém centru pro využití buď na odblokování tohoto centra, pro jeho ladění, aby odpovídalo harmonickým kmitům jeho dalších energetických center, nebo pro aktivaci brány do inteligentního nekonečna.

Nemůžeme být specifičtí, protože každý z těchto tří vjemů je prožíván entitou, která cítí toto zkreslení fyzického komplexu.

Máte krátký dotaz, než opustíme tento nástroj?

54.33 Tazatel: Pouze bych se zeptal, zda existuje cokoliv, co můžeme udělat, aby byl nástroj více v pohodlí nebo zlepšit kontakt?

Ra: Já jsem Ra. Buďte si prosím vědomi potřeby pro podporu krku nástroje. Vše je v pořádku.

Zanechávám vás, mí přátelé, v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Jděte tedy kupředu s radostí v síle a míru jednoho nekonečného Stvořitele. Adonai.

55.0 Ra: Já jsem Ra. Zdravím vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Nyní komunikuji.

55.1 Tazatel: Nejdříve bych se rád zeptal na stav nástroje, prosím?

Ra: Já jsem Ra. Tento nástroj zažívá fyzická zkreslení směrem k slabosti komplexu těla v důsledku psychického útoku. Životní energie tohoto nástroje však nebyly díky léčebné práci přítomných poznamenány. Tento nástroj bude podle všeho předmětem takových zkreslení slabosti kvůli inkarnačnímu procesu, který činí komplex těla náchylným ke zkreslením slabosti.

55.2 Tazatel: Existuje nějaká určitá věc, kterou můžeme udělat, kterou jste nám již řekl? Nebo nějak zmírnit tento psychický útok nebo nástroji co nejvíce pomoci?

Ra: Já jsem Ra. Skenujeme tento nástroj a nacházíme jeho zkreslení směrem k vděčnosti každé entitě a k péči každé entity, jak to můžete nazvat. Tato, řekněme, atmosféra nabízí největší kontrast k diskomfortu takových psychických útoků tím, že je opačná, tedy atmosféra psychické podpory.

Toto každý z vás dělá jako podvědomou funkci skutečného povahového, mentálního, emocionálního a duchovního zkreslení k tomuto nástroji. Neexistuje žádná větší magie než upřímné zkreslení směrem k lásce.

55.3 Tazatel: Děkuji vám. Chci se zeptat na pár otázek o předchozím materiálu, kterému jsem nerozuměl. Doufám, že to poněkud objasní mé chápání mentálních konfigurací, se kterými jsme se zabývali.

V předposlední relaci jste uvedl: „Avšak jedná se o riziko pro entity Orionu kvůli frekvenci, se kterou se pak sklizně-schopné negativní planetární entity pokoušejí ovládnout a dávat příkazy kontaktu z Orionu právě tak, jak se tyto entity pokoušejí ovládnout planetární negativní kontakty.“ Můžete vysvětlit mechanismy, které ovlivňují polarizaci vědomí s ohledem na toto tvrzení?

Ra: Já jsem Ra. Pro negativní polarizaci je velmi nápomocné podřízení nebo zotročení ostatních já. Potenciál mezi dvěma negativně polarizovanými entitami je takový, že entita, která zotročuje jinou nebo jiné přikazuje, získává na negativní polarizaci.

Entita takto ovládaná nebo zotročená, sloužící druhému já, nezbytně ztrácí negativní polaritu, ačkoli získává touhu pro další negativní polarizaci. Tato touha pak bude mít tendenci vytvářet příležitosti k znovunabytí negativní polarity.

55.4 Tazatel: Mám pak chápat… pouze fakt, že entita třetí úrovně na této planetě… pouze fakt, že volá nebo nařizuje křižákovi Orionu, je polarizující typ činu, který ovlivňuje obě entity?

Ra: Já jsem Ra. To je nesprávně. Mechanismus volání není ani v nejmenším kongruentní s mechanismem přikazování. Během volání je volající entita prosebný nováček žádající o negativní chápání, pokud můžete omluvit toto chybné označení. Odezva Orionu zvyšuje svou negativní polaritu tím, jak šíří negativní filozofii, čímž zotročuje nebo přikazuje volající entitě.

Existují však případy, kdy se kontakt stane zápasem, který je pro negativitu typický. V tomto zápase volající nebude zkoušet žádat o pomoc, ale bude požadovat výsledky. Protože entita třetí úrovně, negativně orientovaná a sklizně-schopná, má k dispozici zkušenosti z inkarnací, a protože orionští křižáci jsou do velké míry vázáni Prvním zkreslením, aby se mohli dále vyvíjet, je entita Orionu takovým přikazováním, pokud je správně provedeno, zranitelná.

V tomto případě se entita třetí úrovně stane pánem a entita Orionu padne do pasti a může jí být přikazováno. Je to vzácné. Avšak když se to stalo, zažila entita Orionu nebo společenský paměťový komplex ztrátu negativní polarity v poměru k síle přikazování entity třetí úrovně.

55.5 Tazatel: Zmínil jste, že to bude fungovat, když přikazování bude správně provedeno. Co jste myslel tím, „když bude správně provedeno“?

Ra: Já jsem Ra. Správně přikazovat znamená být skutečně negativní. Procento myšlenek a chování týkající se služby sobě se musí blížit 99 %, aby byla negativní entita třetí úrovně správně nastavena pro takový souboj v přikazování.

55.6 Tazatel: Jaký typ komunikace s entitou Orionu by negativní přikazovatel používal?

Ra: Já jsem Ra. Dva nejobvyklejší typy přikazování jsou: první - užití zvráceností sexuální magie; druhý - užití zvráceností rituální magie. V každém případě je klíčem k úspěchu čistota vůle příkazce. Koncentrace na vítezství nad služebníkem musí být téměř dokonalá.

55.7 Tazatel: Můžete mi říci, co se týká polarizace vědomí, zda existuje nějaká analogie mezi tím, co jste právě řekl o tomto typu kontaktu, a tím, co právě nyní děláme, v rámci komunikace s Ra?

Ra: Já jsem Ra. Neexistuje žádný vztah mezi tímto typem kontaktu a procesem přikazování. Tento kontakt může být charakterizován jako typický kontakt Bratrů a Sester zármutku, kde ti, jež kontakt přijímají, se pokusili na takový kontakt připravit tím, že obětovali vnější a na sebe orientovaná zkreslení za účelem být k službě.

Společenský paměťový komplex Ra se nabízí také jako funkce své touhy sloužit. Jak volající, tak kontakt jsou naplnění vděčností za příležitost sloužit ostatním.

Můžeme poznamenat, že to žádným způsobem nepředpokládá, že jak volající, tak ti z naší skupiny se nějakým způsobem přibližují dokonalosti nebo čistotě, jako ta, která byla popsána v přikazovacím procesu. Volající skupina může mít mnohá zkreslení a může pracovat s mnoha katalyzátory, tak jako mohou ti z Ra. Prvořadá touha sloužit ostatním spolu s unikátními harmoniemi vibračních komplexů této skupiny nám dává příležitost sloužit jako jeden kanál pro jednoho nekonečného Stvořitele.

Věci nepřicházejí k pozitivně orientovaným bytostem, ale přicházejí skrze ně.

55.8 Tazatel: Děkuji vám. V dřívější době jste uvedl: „dokud nejsou přesuny energií všech typů prožity a do velké míry zvládnuty, budou existovat blokace v modrých a indigových vyzařováních.“ Mohl byste to vysvětlit úplněji?

Ra: Já jsem Ra. V tomto prostoru/času jsme nepokryli vhodný středně pokročilý materiál. Zopakujte otázku prosím ve vhodnějším bodě prostoru/času.

55.9 Tazatel: OK. Trochu tu hledám kvůli úvodu do určitých informací. Nemusím se ale dívat na produktivní oblast.

Řekl jste ale: „bylo nám (tj. Ra) pomoženo tvary jako jsou pyramidy, takže jsme mohli pomoci vašim lidem tvarem jako je pyramida.” Tyto tvary byly zmíněny mnohokrát a také jste uvedl, že samotné tvary nemají přílišný význam. Vidím vztah mezi těmito tvary a mezi energiemi, které jsme studovali vzhledem k tělu, a rád bych se zeptal na pár otázek o pyramidách, abych viděl, jestli mohu vstoupit do některé části tohoto chápání.

Uvedl jste: „Shledáte, že průnik trojúhelníku, jenž je na první úrovni každé ze čtyř stran, tvoří diamant v rovině, jež je horizontální.“ Můžete mi říct, co jste myslel slovem průnik?

Ra: Já jsem Ra. Vaše matematika a aritmetika nemá dostatečné množství dokreslujících výrazů, která bychom mohli použít. Aniž bychom byli záměrně nejasní, můžeme poznamenat, že účel tvarů je pracovat s částmi času/prostoru komplexu mysli/těla/ducha. Proto průnik se týká jak prostoru/času, tak času/prostoru, a je tedy vyjádřen v třírozměrné geometrii dvěma průniky, které, když jsou promítnuty v jak času/prostoru, tak v prostoru/času, tvoří jeden bod.

55.10 Tazatel: Vypočítal jsem, že tento bod bude jedna šestina výšky trojúhelníku, jenž tvoří stranu pyramidy. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. Vaše výpočty jsou celkem správné a jsme potěšeni vaším důvtipem*.

55.11 Tazatel: To by podle mne naznačovalo, že ve Velké pyramidě v Gíze bude Královnina komnata, jak je nazývána, komnatou pro zasvěcení. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. Opět jste pronikl vnějším vyučováním.

Královnina komnata by nebyla vhodná nebo užitečná pro léčebné práce, neboť tato práce se týká užití energie ve více synergickém nastavení než nastavení soustředěné bytosti*.

55.12 Tazatel: Byly by pak léčebné práce prováděny v Králově komnatě?

Ra: Já jsem Ra. To je správně. Můžeme poznamenat, že taková terminologie není naše vlastní.

55.13 Tazatel: Ano, tomu rozumím. Jedná se jen o běžné pojmenování dvou komnat Velké pyramidy. Nevím, zda mě tato série otázek dovede k lepšímu chápání energií, ale dokud tyto koncepty neprozkoumám, neexistuje moc, co mohu dělat, než položit pár otázek.

Existuje komnata pod spodní úrovní pyramidy, dole pod zemí, která se zdá být zhruba v řadě s Královou komnatou. Co je to za komnatu?

Ra: Já jsem Ra. Můžeme říci, že existují informace, kterých lze z dotazů v tomto směru nabýt.

Komnata, o které požadujete být informován, je rezonující komnata. Spodní část takovéto struktury musí pro účel způsobení vhodných zkreslení pro katalyzátor léčení zůstat otevřená.

55.14 Tazatel: V knize „Životní síla ve Velké pyramidě“ (originál: Life Force of the Great Pyramid), vztahují tvar ankhu (pozn. ankh je latinsky crux ansata) s rezonancí v pyramidě. Je to správná analýza?

Ra: Já jsem Ra. Skenovali jsme vaši mysl a našli frázi „práce s pastelkami“. To je aplikovatelné. Existuje pouze jeden význam těchto tvarů jako je crux ansata; tj. umístění matematických stavů v zakódované formě.

55.15 Tazatel: Je úhel 76° 18‘ u vrcholu pyramidy kritickým úhlem?

Ra: Já jsem Ra. Pro zamýšlenou léčebnou práci je tento úhel vhodný.

55.16 Tazatel: Proč má Králova komnata nad sebou různé malé komnaty?

Ra: Já jsem Ra. Toto bude poslední plný dotaz tohoto sezení.

Musíme k tomuto dotazu promluvit obecněji, abychom vysvětlili vaši specifickou otázku. Umístění entity, jež má být léčena, je takové, aby životní energie, chcete-li, byla v pozici pro krátké přerušení nebo pro průnik světlem.

Toto světlo pak může, s pomocí katalyzátoru léčitele s krystalem, manipulovat silami aury, jak nazýváte různá energetická centra, a to tak, že pokud si to léčená entita přeje, mohou být provedeny opravy. Pak je entita znovu chráněna svým vlastním, nyní méně zkresleným energetickým polem a je schopna jít svou cestou.

Proces, ve kterém je toto provedeno, zahrnuje uvedení léčené entity do rovnováhy. To zahrnuje teplotu, barometrický tlak a elektricky nabitou atmosféru. První dva požadavky jsou kontrolovány systémem komínů.

55.17 Tazatel: Funguje taková léčebná práce ovlivněním energetických center takovým způsobem, že nejsou blokována a mohou zdokonalit sedm těl, která generují, a tím přivedou léčenou entitu do správného vyvážení?

Ra: Já jsem Ra. Tato entita je unavená. Musíme odpovědět krátce a jednoduše uvést, že smyslem je, aby zkreslené nastavení energetických center bylo dočasně přerušeno, a pak je léčenému prezentována příležitost uchopit žezlo, vydat se cestou rovnováhy a pak kráčet dál se zmenšenými zkresleními k nemoci mysli, těla a ducha.

Katalytický účinek nabité atmosféry a krystalu nasměrovaného léčitelem musí být považovány za nedílné části tohoto procesu, neboť navrácení entity do konfigurace vědomého povědomí po nabídce možnosti reorganizace nemůže být dosaženo bez přítomnosti léčitele a cílené vůle.

Máte nějaké krátké dotazy předtím, než opustíme tento nástroj?

55.18 Tazatel: Pouze existuje cokoliv, co můžeme udělat, aby byl nástroj více v pohodlí nebo zlepšit kontakt?

Ra: Já jsem Ra. Vše je v pořádku. Jste svědomití. Nyní opouštím toto sezení.

Já jsem Ra. Zanecháváme vás nyní, mí přátelé, s láskou a světlem jednoho nekonečného Stvořitele. Jděte kupředu, a proto s radostí, v síle a míru nekonečného Stvořitele. Adonai.

56.0 Ra: Já jsem Ra. Zdravím vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Nyní komunikujeme.

56.1 Tazatel: Mohl byste mi prosím napřed nastínit stav nástroje?

Ra: Já jsem Ra. Tento nástroj je v současné době vážně zkreslen směrem ke slabosti mentálního a fyzického komplexu a je díky této příležitosti pod psychickým útokem.

56.2 Tazatel: Bylo by lepší tentokrát v kontaktu nepokračovat?

Ra: Já jsem Ra. Toto je zcela na vašem uvážení. Tento nástroj má převedenou určitou energii, která je dostupná. Není jí však díky dříve zmíněným účinkům velké množství.

Pokud toužíte nám v tomto sezení dále klást otázky, budeme se jako vždy snažit tento nástroj zabezpečit. Cítíme, že si jste vědomi parametrů bez dalšího rozvádění.

56.3 Tazatel: V tom případě se zeptám, jak funguje tvar pyramidy?

Ra: Já jsem Ra. Předpokládáme, že si přejete znát principy tvarů, úhlů a průniků pyramidy v tom, co nazýváte Gízou.

Ve skutečnosti tvar pyramidy nemá vliv na funkčnost. Tvar sám nepracuje. Je to uspořádání pro soustředění a také pro rozptýlení nahoru směřující spirální energie, kterou používá komplex mysli/těla/ducha.

Spirálovitá povaha světla je taková, že magnetická pole jednotlivce jsou ovlivněna spirální energií. Určité tvary se nabízejí jako rezonanční komora nebo, řekněme, zesilovač pro spirální pránu, jak někteří nazvali toto všudypřítomné primární zkreslení jednoho nekonečného Stvořitele.

Pokud je záměrem zintenzivnit nezbytnost vlastní vůle entity, aby si vyžádala vnitřní světlo, kvůli přizpůsobení zesílení spirálové světelné energie, bude entita umístěna do toho, co v tomto konkrétně tvarovaném objektu nazýváte pozicí Královniny komnaty. Ta je místem pro zasvěcení a místem pro znovuzrození.

Vykompenzované místo, jež reprezentuje spirálu, která je v pohybu, je vhodnou pozicí pro toho, jenž má být léčen, neboť v této pozici jsou vibrační magnetické body entity přerušeny ve svém normálním toku. Proto se vytváří vortex možnosti/pravděpodobnosti: entitě je nabídnut, řekněme, nový začátek, ve kterém si může vybrat méně zkreslenou, méně slabou nebo méně blokovanou konfiguraci magnetických zkreslení energetických center.

Funkce léčitele a krystalu nesmí být příliš zdůrazňována, neboť tato síla přerušení musí být, řekněme, kontrolována inkarnační inteligencí; inteligence je toho, kdo rozpozná energetické vzory; toho, jenž bez souzení rozpozná zablokování, slabost a jiná zkreslení; a který je skrze pravidelnost sebe a krystalu schopen vizualizace méně zkresleného druhého-já, jež má být léčeno.

Jiné tvary, které jsou klenuté, žebrované, klenbovité, kónické nebo jako vaše týpí, jsou také tvary s tímto typem zesilování spirálovitého světla. Vaše jeskyně, jež jsou zakulacené, jsou díky tomuto tvarování místem síly.

Je nutné poznamenat, že tyto tvary jsou nebezpečné. Jsme velmi potěšeni, že máme příležitost mluvit na téma tvarů, jako je pyramida, protože si jako součást naší cti/povinnosti přejeme uvést, že existuje mnoho nesprávných použití těchto oblých tvarů; neboť s nesprávným umístěním, s nesprávnými záměry nebo s nedostatečně krystalizovanou bytostí fungující jako kanál pro léčení, bude citlivá entita v některých případech zkreslena spíše více než méně.

Je třeba poznamenat, že vaši lidé si z větší části staví rohová nebo čtvercová obydlí, protože nesoustřeďují sílu. Dále je třeba poznamenat, že duchovní hledající po mnoho vašich období let hledali kruhové, klenuté a špičaté formy jako výraz síly Stvořitele.*

56.4 Tazatel: Existuje vrcholový úhel, který je úhlem pro maximální účinnost pyramidy?

Ra: Já jsem Ra. Pro zachování energie tohoto nástroje opět předpokládáme, že chcete popsat nejvhodnější vrcholový úhel pro léčebnou práci. Pokud je tvar takový, že je dostatečně rozměrný na to, aby pojmul komplex mysli/těla/ducha jednotlivce uvnitř, ve vhodné ofsetové pozici, je přibližný úhel 76°18‘ užitečný a vhodný. Pokud se pozice liší, může se lišit úhel. Dále, pokud má léčitel schopnost vnímat zkreslení s dostatečným rozlišením, může být pozice uvnitř kteréhokoli pyramidálního tvaru měněna, dokud nejsou dosaženy výsledky.

Avšak pro nás byl tento konkrétní úhel užitečný. Jiné společenské paměťové komplexy, nebo jejich části, nalezly jiné vrcholové úhly pro odlišná využití, ne pro léčení ale pro učení. Když se pracuje s kuželem nebo, řekněme, s tvarovým typem sila, energie pro léčení bude v obecném kruhovitém vzoru unikátní pro každý tvar jako funkce jeho konkrétní výšky a šířky, a v případě tvaru kužele jako funkce úhlu vrcholu. V těchto případech nejsou žádné rohové úhly. Tudíž spirálová energie pracuje v kruhovém pohybu.

56.5 Tazatel: Učiním prohlášení, jež můžete opravit. Intuitivně vidím spirálovitou energii pyramidy v Gíze, jak se rozvinuje během proudění přes takzvanou Královu komnatu, a pak se soustřeďuje v takzvané Královnině komnatě. Odhaduji, že rozvinutá energie v takzvané Králově komnatě se jeví jako spektrum barev od červené po fialovou, a že energetická centra entity, která má být léčena, by měla být s tímto rozšířeným spektrem sladěna tak, aby spektrum souhlasilo s různými energetickými centry. Můžete toto prohlášení opravit?

Ra: Já jsem Ra. Můžeme toto prohlášení opravit.

56.6 Tazatel: Udělal byste to prosím?

Ra: Spirálovitá energie se začíná rozptylovat v bodě, kde prochází skrze pozici Královy komnaty. Ale navzdory tomu, že spirály pokračují v protínání, otevíraje a zavíraje se jako dvojité spirály přes vrcholový úhel, rozptyl nebo síla spirálových energií od hodnot červené po fialovou slábne, pokud mluvíme o síle, a sílí, pokud mluvíme o rozptylu, až na vrcholu pyramidy vznikne velmi slabé barevné rozlišení užitečné pro léčebné účely.

Tudíž je pozice Královy komnaty vybrána jako první spirála po soustředném začátku z pozice Královniny komnaty. Můžete si představit úhel rozptylu jako opačný k úhlu pyramidy, přičemž úhel je méně široký než vrcholový úhel pyramidy, někde mezi 33° a 54° v závislosti na různých rytmech samotné planety.

56.7 Tazatel: Pak předpokládám, pokud svůj úhel začnu ve spodní části Královniny komnaty a z tohoto bodu vytvořím úhel mezi 33° a 54°, tak že polovina tohoto úhlu padne na stranu středové linie, na které je Králova komnata, bude to naznačovat rozptýlení spektra, jež začíná z bodu na spodní části Královniny komnaty; řekněme, že když použijeme úhel 40°, měli bychom 20° rozptýlení nalevo od středové linie procházející Královou komnatou. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. Toto bude poslední plná otázka v této relaci.

Je správně, že polovina dříve zmíněného úhlu prochází skrze pozici Královy komnaty. Je nesprávné předpokládat, že Královnina komnata je základem tohoto úhlu. Úhel začne někde mezi pozicí Královniny komnaty a odtud dolů směrem k úrovni rezonanční komnaty, vykompenzovanou pro léčebnou práci.

Tato variace je závislá na různých magnetických tocích planety. Pozice Královy komnaty je navržena tak, aby protínala nejsilnější spirálu energetického toku bez ohledu na to, kde úhel začíná. Avšak jak tato spirálová energie prochází přes pozici Královniny komnaty, je vždy soustředěná a ve svém nejsilnějším bodě.

Můžeme nyní odpovědět na nějaké krátké otázky?

56.8 Tazatel: Pouze se zeptám, zda existuje cokoliv, co můžeme udělat, aby byl nástroj více v pohodlí nebo zlepšit kontakt.

Ra: Já jsem Ra. Vše je v pořádku, mí přátelé. Je však dobré být si vědom omezení nástroje. Cítíme, že zarovnání jsou v tuto dobu excelentní.

Já jsem Ra. Zanechávám vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Jděte kupředu, a proto s radostí, v síle a míru jednoho nekonečného Stvořitele. Adonai.

57.0 Ra: Já jsem Ra. Zdravím vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Nyní komunikujeme.

57.1 Tazatel: Prosím, mohl byste mi nejdříve nastínit stav nástroje?

Ra: Já jsem Ra. Tento nástroj je pod nejzávažnějším psychickým útokem. Tento nástroj se drží dobře díky doplněným životním energiím a díky zkreslení směrem ke smyslu pro úměrnost, jež vaši lidé nazývají smyslem pro humor.

Tento útok je pro tento kontakt po krátké období vašeho prostoru/času potenciálně rušivý.

57.2 Tazatel: Existuje cokoliv konkrétního, co můžeme udělat navíc k tomu, co děláme, abychom tento útok zmírnili?

Ra: Já jsem Ra. Neexistuje nic, co můžete pro zmírnění útoku udělat. Porozumění jeho mechanismu může být nápomocné.

57.3 Tazatel: Mohl byste nám vysvětlit jeho mechanismus?

Ra: Já jsem Ra. Skupina Orionu nemůže zasahovat přímo, avšak pouze přes již existující zkreslení komplexů myslí/těl/duchů.

Takže v tomto případě sáhnula entita jednou rukou po těžkém objektu a tento chybně vypočítaný čin způsobil deformaci nebo zkreslení kosterní/svalové struktury jedné z končetin nástroje.

Vaše podpora nástroje správnou formou péče tohoto zkreslení může být nápomocná. Zkreslení je ekvivalentem toho, co nazýváte pooperačním stavem, kdy kosti nejsou pevně spojeny. Tento nástroj si musí být vědom péče, jež je nutná pro vyvarování se takovýchto chybně vypočítaných činů, a vaše podpora tohoto stavu je významná a je doporučena.

57.4 Tazatel: Existuje cokoliv, co můžeme konkrétně udělat, abychom zmírnili problém, který již trvá?

Ra: Já jsem Ra. Tato informace je neškodná, proto ji sdílíme, i když je pomíjivá, jelikož ji chybí principy a pouze nabízí konkrétní pomíjivý účinek.

Oblast zápěstí by měla být obalena podobně jako v případě vyvrtnutí, jak nazýváte toto zkreslení, a na pravé zkreslené straně komplexu těla by mohlo být po jednu denní periodu použito to, co nazýváte šátkem (závěsem na ruku). V tom čase by měly být symptomy, jak nazýváte tato zkreslení, zhodnoceny a péče by měla být opakována, dokud nebudou zkreslení zmírněna.

Dle libosti mohou být provedena léčení, kterých je každý [z vás] učen.

Je třeba poznamenat, že je k dispozici krystal.

57.5 Tazatel: Který je to krystal?

Ra: Já jsem Ra. [Je to ten] defektní, avšak dostačující krystal, jež leží na prstu pravé ruky tohoto nástroje.

57.6 Tazatel: Mohl byste mi říct, jak tento krystal pro tento účel použít?

Ra: Já jsem Ra. To je rozsáhlá otázka.

Prvně se jako komplex mysli/těla/ducha vyvážíte a polarizujete, a tudíž spojíte vnitřní světlo s nahoru jdoucími spirálovitými vtoky univerzálního světla. Již jste prováděli cvičení k zavedení příslušných procesů. Použijte je, abyste si připravili krystalizovanou bytost.

Pak vezměte krystal a vnímejte vaši polarizovanou a zesílenou vyváženou energii, která je skrze vaši bytost chanelována jako léčení zeleným paprskem a která vtéká a aktivuje krystalickou pravidelnost zmrzlého světla, jež je krystalem. Krystal bude rezonovat nabitým světlem energie inkarnované lásky a světla, a začne specifickým způsobem vyzařovat, bude v potřebných vibracích světla transportovat léčivou energii, jež bude zaměřena a zintenzivněna směrem k magnetickému poli komplexu mysli/těla/ducha, jenž má být léčen. Tato entita, která takovéto léčení požaduje, pak pootevře brnění celkového ochranného vibračního štítu fialového/červeného paprsku.

Proto mohou být vnitřní vibrační pole, od centra k centru v mysli, těle i duchu, přerušeny a přechodně přizpůsobeny tak, že mohou nabízet tomu, kdo má být léčený, příležitost, aby si vybral méně zkreslený vnitřní komplex energetických polí a vibračních vztahů.

57.7 Tazatel: Měl by být krystal držen v pravé ruce léčitele?

Ra: Já jsem Ra. To není správně. Existují dvě doporučené konfigurace.

Za prvé je to řetízek okolo krku, v němž má být krystal umístěn na pozici energetického centra zeleného paprsku. Za druhé je to řetízek visící z pravé ruky, roztažený, omotaný okolo ruky takovým způsobem, že krystal může být pokýván takovým způsobem, aby učinil [žádané] citlivé úpravy.

Nabízíme tuto informaci s vědomím, že pro efektivní užití těchto energií sebe sama je třeba mnoho zkušeností. Avšak každý má pro tuto činnost schopnosti a tato informace, je-li přesně dodržována, není informací škodlivou.

57.8 Tazatel: Byl by nedefektní krystal mnohem více efektivní než defektní, který nyní máme?

Ra: Já jsem Ra. Aniž bychom se pokusili soudit priority, jež si můžete vybrat, můžeme poznamenat, že pravidelná neboli krystalizovaná entita je ve své konfiguraci stejně rozhodující jako dokonalost použitého krystalu.

57.9 Tazatel: Má velikost, fyzická velikost krystalu nějaký vztah k efektivitě léčení?

Ra: Já jsem Ra. V některých použitích týkajících se planetárního léčení to je ke zvážení. Při práci s individuálním komplexem mysli/těla/ducha je jediným požadavkem, aby byl krystal v harmonii s krystalizovanou bytostí. Existuje snad spodní limit velikosti toho, co můžete nazvat broušeným krystalem, jelikož světlo, které prochází tímto krystalem, musí být rozptýleno na kompletní šířku spektra léčeného. Dále může být poznamenáno, že voda je typem krystalu, který je také efektivní, ačkoliv ve vaší úrovni ji není tak lehké pověsit na řetízek.

57.10 Tazatel: Když umístím tento konec tohoto pera ležícího na mém pupku, reprezentoval by pak tento jeho bod pozici, kde by měl krystal pro správný zelený paprsek viset? Je tato pozice správná?

Ra: Já jsem Ra. Pokoušíme se o vaše měření. Optimální [pozice] je mezi 2 a 5,4 centimetry směrem k vašemu srdci.

57.11 Tazatel: Když pak použiji tento kousek dřeva, určil bych tak pozici mezi kouskem dřeva [a] mým pupkem, určil bych tak pozici, že je přibližně vrcholem kousku dřeva. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

57.12 Tazatel: Jak se léčení, o kterém jste nám právě vyprávěl, vztahuje k léčení prováděném v Králově komnatě Velké pyramidy v Gíze?

Ra: Já jsem Ra. Existují dvě výhody pro vykonávání této práce v takové konfiguraci tvarů a dimenzí.

Za prvé, narušení nebo přerušení fialového/červeného brnění nebo ochranné vrstvy je automatické.

V druhém případě je světlo samotným umístěním této pozice nastaveno do sedmi odlišných barev neboli energetických vibračních stupňů, a tím umožňuje energii protékající skrze krystalizovanou bytost a zaměřenou krystalem, aby s velkou lehkostí manipulovala s nerušenou a, řekněme, pečlivě vymezenou paletou energií nebo barev jak v prostoru/času, tak v času/prostoru.

Proto může být odzbrojená bytost rychle napravena. To je v určitých případech žádoucí, obzvláště když je brnění největší možnou funkční částí pokračující funkce komplexu těla v této úrovni. Trauma z přerušení této vibrace brnění je pak zjevně zmírněno.

Chopíme se této příležitosti usilovat o naši čest/povinnost jako někteří z těch, jež vytvořili tvar pyramidy, abychom poznamenali, že není v žádném případě nezbytné tento tvar k dosažení léčení používat, jelikož [současné] stáří vibrace zapříčinilo komplexům vibrací komplexů myslí/těl/duchů, jež mají být léčeny, že jsou méně náchylné na trauma přerušeného brnění.

Dále, jak jsme řekli, silný účinek pyramidy s jejím nezbytným narušením brnění, pokud je použita bez krystalizované bytosti, užita s nesprávným záměrem nebo v nesprávné konfiguraci, může vyústit v další zkreslení entit, která jsou nejspíše rovna [zkreslením způsobených] některými z vašich chemikálií, které podobným způsobem zapříčiňují narušení v energetických polích.

57.13 Tazatel: Je v současné době vůbec nějaké užití pyramidálního tvaru, které je prospěšné?

Ra: Já jsem Ra. Potvrzujeme, je-li opatrně použita.

Pyramida může být použita pro zlepšení meditativního stavu tak dlouho, dokud je tvar takový, že je entita v pozici Královniny komnaty, nebo dokud jsou entity ve vyvážené konfiguraci okolo jejího středového bodu.

Malý tvar pyramidy umístěný pod částí komplexu těla může tento komplex těla nabít energií. To by mělo být děláno pouze po krátkou dobu, nepřesahujíce 30 vašich minut.

Užití pyramidy k vyvážení planetárních energií stále v mírném rozsahu funguje, ale kvůli pozemským změnám již nejsou pyramidy pro tuto práci správně uspořádány.

57.14 Tazatel: Jaká je pomoc nebo mechanismus pomoci přijaté pro meditaci pro entitu, která by byla v pozici takzvané Královniny komnaty?

Ra: Já jsem Ra. Zvažte polaritu komplexů myslí/těl/duchů. Vnitřní světlo je to, jež je vaším srdcem bytosti. Jeho síla se rovná síle vaší vůle hledat světlo. Postoj nebo vyvážený postoj skupiny zintenzivňuje množství této vůle, množství povědomí vnitřního světla, jež je nutné k přitahování vtékajícího světla směrem nahoru [a] točícího se z jižního magnetického pólu bytí.

Tudíž je to místo zasvěceného, jelikož mnoho vnějších věcí nebo zkreslení entitu opustí, jakmile zesiluje své hledání, takže se může stát jedním (sjednoceným) s tímto centralizovaným a vyčištěným přicházejícím světlem.

57.15 Tazatel: Když je pak tvar pyramidy použit, připadalo by mi, že by bylo nutné jej udělat dostatečně velkým, takže pozice Královniny komnaty by byla dostatečně daleko od pozice Královy komnaty, takže byste mohl tu energii použít a nebýt ublížen energií v pozici Královy komnaty nebo jakoukoliv jinou [energií] v pozici dále od Královniny komnaty. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. V tomto případu užití může být tvar pyramidy menší, pokud je vrcholový úhel menší, čímž neumožňuje vytvoření pozice Královy komnaty. Pro tento případ užití jsou dále efektivní tyto tvary: silo, kužel, dóm a týpí.

57.16 Tazatel: Mají tvary, které jste právě zmínil, vůbec nějaký účinek Královy komnaty nebo mají pouze účinek Královniny komnaty?

Ra: Já jsem Ra. Tyto tvary mají účinek Královniny komnaty. Je třeba poznamenat, že silně krystalizovaná entita je ve skutečnosti přenosnou Královou komnatou.

57.17 Tazatel: Říkáte pak, že neexistuje absolutně žádná potřeba, užití nebo prospěch mít v této době našeho planetárního vývoje účinek Královy komnaty?

Ra: Já jsem Ra. Pokud by ti, jež si přejí být léčiteli, byli krystalizované povahy, a byli všichni prosebníky, kteří si přejí méně zkreslení, byla by pyramida jako vždy pečlivě navrženou množinou parametrů pro distribuci světla a jeho energie tak, aby pomohla léčebnému katalyzátoru.

Avšak shledali jsme, že vaši lidé nejsou zkreslení směrem k touze po čistotě dostatečného rozsahu, aby jim byl dán tento mocný a potenciálně nebezpečný dar. Proto nedoporučujeme, aby byl použit pro léčení v, řekněme, tradiční konfiguraci Královy komnaty, již jsme naivně předali vašim lidem, jen abychom spatřili její hrubě zkreslené užití a [jen, aby] naše učení bylo ztraceno.

57.18 Tazatel: Jaký by byl vhodný vrcholový úhel pro tvar týpí pro naše užití?

Ra: Já jsem Ra. To je na vašem zvážení. Princip kulatých, oblých nebo vrcholových tvarů je takový, že se střed chová jako neviditelná indukční cívka. Vzory energií jsou tudíž spirálovité a kruhové. Výběr nejpříjemnějšího tvaru je tudíž na vás. Účinek je relativně pevný.

57.19 Tazatel: Je nějaký rozdíl v účinku s ohledem na materiál konstrukce, na tloušťku materiálu? Jedná se pouze o geometrii tvaru nebo se to vztahuje na nějaké jiné faktory?

Ra: Já jsem Ra. Geometrie, jak ji nazýváte, nebo vztahy těchto tvarů ve svých konfiguracích jsou hodné velkého zamyšlení. Je dobré se vyhnout materiálu cínového nebo ocelového nebo jiného základního kovu. Za vhodné materiály mohou být považovány dřevo, plast, sklo a jiné.

57.20 Tazatel: Pokud by byl tvar pyramidy umístěn pod entitu, jak by se to udělalo? Byl by umístěn pod postel? Nejsem si zcela jistý uspořádáním pro dodání energie entitě„umístěním jej pod ní“. Mohl byste mi říct, jak to udělat?

Ra: Já jsem Ra. Váš předpoklad je správný. Pokud je tvar vhodné velikosti, může být umístěn přímo pod polštář hlavy nebo lůžko, na kterém komplex těla odpočívá.

Opět varujeme, že třetí spirála nahoru jdoucího světla, ta, jež je emitována vrcholem tohoto tvaru, je při nadměrné dávce pro entitu nejškodlivější a neměla by působit příliš dlouho.

57.21 Tazatel: Jaká by přibližně byla výška, v centimetrech, jedné z těchto pyramid pro nejlepší funkci?

Ra: Já jsem Ra. Na tom nezáleží. Pouze poměr výšky pyramidy od základu po vrchol a obvodu základny je docela důležitý.

57.22 Tazatel: Jaký by byl tento poměr?

Ra: Já jsem Ra. Tento poměr by měl být, jak můžete pozorovat, 1,16.

57.23 Tazatel: Myslíte tím, že součet čtyř stran základny by měl být 1,16tina výšky pyramidy?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

57.24 Tazatel: Mohl byste mi říct, co jste myslel tím, když jste řekl, že Královnina komnata byla místem zasvěcení?

Ra: Já jsem Ra. Tato otázka je rozsáhlá. Kvůli našemu zkreslení k přesvědčení/pochopení, že proces, jež jsme nabídli o tolik let dříve, nebyl vyváženým, nemůžeme popsat zasvěcení ve svém specifickém významu.

Avšak vy máte povědomí o konceptu zasvěcení a uvědomujete si, že si vyžaduje soustředění bytosti na hledání Stvořitele. Doufali jsme ve vyvážení tohoto pochopení zřetelným vyjádřením Zákona jednoty, tj. že všechny věci jsou jedním Stvořitelem. Takže hledání Stvořitele se nedělá pouze při meditaci a při práci adepta, ale v prožitém bodě každého momentu.

Zasvěcení Královninou komnatou má co do činění se vzdáním se sebe sama s takovou touhou znát Stvořitele úplně, že vyčištěné vtékající světlo je vtaženo vyváženým způsobem skrze všechna energetická centra, potkávající se v indigovém a otevírající bránu do inteligentního nekonečna. Entita tudíž prožívá skutečný život nebo, jak jej vaši lidé nazývají, znovuzrození (vzkříšení).

57.25 Tazatel: Také jste zmínil, že byla pyramida používána pro učení. Jedná se o stejný proces nebo je tu rozdíl?

Ra: Já jsem Ra. Je tu rozdíl.

57.26 Tazatel: Jaký je tento rozdíl?

Ra: Já jsem Ra. Rozdíl je v tom, že za účelem vyučování/učení jsou přítomní jiná já manifestovaná v prostoru/času a po určité době studia také v času/prostoru. V námi vytvořeném systému byly školy oddělené od pyramid [a] prožitky probíhaly o samotě.

57.27 Tazatel: Úplně jsem neporozuměl, co jste tím myslel. Mohl byste mi říct více, o čem jste mluvil?

Ra: Já jsem Ra. Je to široké téma. Přeformulujte prosím dotaz kvůli specifičnosti.

57.28 Tazatel: Myslel jste tím, že učitelé vaší vibrace nebo z vaší úrovně byli schopní se manifestovat v Královnině komnatě, aby ty zasvěcené vyučovali, nebo jste myslel něco jiného?

Ra: Já jsem Ra. V našem systému probíhaly prožitky v pozici Královniny komnaty o samotě. V Atlantidě a v Jižní Americe sdíleli učitelé zkušenosti v pyramidách.

57.29 Tazatel: Jak tento učící proces probíhal… učící nebo vyučovací… v pyramidách probíhal?

Ra: Já jsem Ra. Jak vlastně vyučovací/učící a učící/vyučovací proces probíhá vůbec?

57.30 Tazatel: V dnešní době by byl pro užití nebezpečný čtyřstranný pyramidový tvar, jež by byl dostatečně velký na to, aby vytvořil účinek Královy komnaty. Je toto tvrzení pravdivé?

Ra: Já jsem Ra. Toto tvrzení je pravdivé s dodatečným pochopením, že vrcholový úhel o velikosti 76° je ta charakteristika tohoto mocného tvaru.

57.31 Tazatel: Pak předpokládám, že bychom za jakýchkoliv podmínek neměli používat pyramidu s vrcholovým úhlem o velikosti 76°. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je na vašem uvážení.

57.32 Tazatel: Přeformuluji otázku. Pak předpokládám, že by užití úhlu pyramidy 76° mohlo být nebezpečné, a zeptám se, jaký úhel menší než 76° by zhruba byl prvním úhlem, jež by tento nebezpečný účinek neprodukoval?

Ra: Já jsem Ra. Váš předpoklad je správný. Menší úhel může být jakýkoliv úhel menší než 70°.

57.33 Tazatel: Děkuji vám. Chci dále pokračovat s více otázkami o pyramidách, chci ale položit otázku, kterou tu má [jméno]. Položím ji nyní. Mohl byste prosím rozvést koncept prostoru/času a času/prostoru a jak koncept těchto věcí překonat a v jaké úrovni tyto koncepty již více jednotlivce neovlivňují?

Ra: Já jsem Ra. Toto bude poslední plná otázka tohoto sezení. Tento nástroj má určitou životní energii nazbyt. Avšak jsme znepokojeni rostoucími zkresleními komplexu těla směrem k bolesti.

Koncepty prostoru/času a času/prostoru jsou těmi koncepty popisujícími matematicky jak jen to je možné vztahy ve vaší iluzi toho, co je vidět a toho, co vidět není. Tyto popisující termíny jsou neobratné. Pro tuto práci ovšem dostačují.

Během zkušeností mystického hledání jednoty nemusejí být tyto koncepty nikdy brány v potaz, jelikož jsou pouhou částí iluzorního systému. Hledající hledá Jednotu. Jak jsme již řekli, tuto Jednotu je třeba hledat vyváženým a sebe přijatým já, jež si je vědomo jak svých zjevných zkreslení, tak své absolutní dokonalosti.

Spočívaje v tomto vyváženém uvědomění se pak entita otevře vesmíru, jímž sama je. Světelná energie všech věcí může pak být tímto intenzivním hledáním přilákána a kdekoliv se vnitřní hledání setkává s přilákanou vesmírnou pránou, nastane uvědomění si Jednoty.

Účelem čištění každého energetického centra je povolení, aby se toto místo setkání objevilo ve vibraci fialového paprsku, čímž dojde ke kontaktu s inteligentním nekonečnem a rozpuštění všech iluzí. Služba ostatním je během uvolnění energie, jenž je tímto stavem vědomí generována, automatická.

Rozdíly mezi prostorem/časem a časem/prostorem, jak jim rozumíte, krom třetí úrovně neplatí docela. Avšak čtvrtá, pátá a do jisté míry i šestá [úroveň] existují (pracují) v rámci určitého systému polarizovaného prostoru/času a času/prostoru.

Výpočty nezbytné pro posun z jednoho systému do druhého skrze dimenze jsou poněkud obtížné. Proto máme největší obtíže, když s vámi sdílíme číselné koncepty, a bereme tuto příležitost, abychom zopakovali náš požadavek, abyste naše čísla hlídali a ptali se na jakákoliv, jež se zdají být sporná.

Existuje krátký dotaz, jež můžeme zodpovědět předtím, než opustíme tento nástroj?

57.34 Tazatel: Existuje cokoliv, co můžeme udělat, aby byl nástroj více v pohodlí nebo zlepšit kontakt?

Ra: Já jsem Ra. Vše je harmonické. Zdravíme vás všechny s potěšením. Zarovnání jsou uspokojivá.

Já jsem Ra. Zanechávám vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Jděte kupředu, a proto s radostí, v síle a míru jednoho Stvořitele. Adonai.

58.0 Ra: Já jsem Ra. Zdravím vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Nyní komunikujeme.

58.1 Tazatel: Mohl byste mi prosím nejdřív popsat stav nástroje?

Ra: Já jsem Ra. Stav nástroje je takový, jak byl dříve popsán s výjimkou zmíněného fyzického zkreslení, které se mírně zvýšilo.

58.2 Tazatel: Můžete mi říci důvod pro zvýšení fyzického zkreslení?

Ra: Já jsem Ra. Fyzická zkreslení tohoto typu začínají, jak jsme řekli, kvůli příliš velké aktivitě

slabého, jak toto zkreslení nazýváte, komplexu těla. Zhoršení je v důsledku zkreslení, které nazýváte artritida. Jakmile začne, bude se toto zkreslení nepředvídatelně objevovat a bude se nepředvídatelně zhoršovat nebo zlepšovat.

58.3 Tazatel: Zkusili jsme léčení s diamantovým krystalem. Vyzkoušel jsem jak zavěsit krystal kolem svého krku, tak houpat krystalem na řetízku v mé pravé ruce. Myslím, že pro co možná nejlepší působení na zápěstí bych měl krystalem houpat přímo pod mou pravou rukou, ve vzdálenosti jednoho nebo dvou centimetrů, a držet ho přímo nad zápěstím. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To by bylo správné, pokud byste měl s takovým uměním léčení zkušenosti. Pracovat s tak silným krystalem jaký máte, bez možnosti vnímat magnetické fluktuace jemných těl, je pravděpodobně to samé jako doporučit začátečníkovi, aby jen s pilou a hřebíky vytvořil Vatikán.

Používat houpající se krystal vyžaduje velké umění. V současném stádiu vašeho vývoje uděláte dobře, když budete používat normální krystaly k objevení nejen hlavních fyzických center, ale také sekundárních a terciálních fyzických center, a pak pokračovat v objevování korespondujících jemných energetických center těla. Tímto způsobem také aktivujete svůj vnitřní zrak.

58.4 Tazatel: Jaký typ krystalu by měl být použit?

Ra: Já jsem Ra. Můžete použít jakékoli houpající se symetrické závaží, protože váš úkol není narušit nebo manipulovat tato energetická centra, ale pouze je najít a uvědomit si, jak je vnímáte, když jsou v rovnováze a jak, když v rovnováze nejsou nebo jsou zablokované.

58.5 Tazatel: Předpokládám správně, když plánuji, že nechám viset závaží nad tělem, přibližně 60 centimetrů pod svou rukou, a když závaží začne dělat krouživý pohyb ve směru hodinových ručiček, bude to indikovat nezablokované energetické centrum? Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. Vzdálenost závaží od ruky není důležitá a záleží na vás. Kruhový pohyb ukazuje nezablokované energetické centrum. Ovšem některé bytosti jsou polarizované opačně než jiné a je proto správné vyzkoušet formu normálních energetických spirál před tím, než s procedurou začnete.

58.6 Tazatel: Jak byste to vyzkoušel?

Ra: Já jsem Ra. Zkouška se provede tak, že nejdříve držíte závaží nad svou rukou a pozorujete vaši vlastní konfiguraci. Pak stejnou proceduru zopakujete s rukou druhé bytosti.

58.7 Tazatel: V případě tohoto nástroje máme zájem o uzdravení zápěstí a rukou. Měl bych pak vyzkoušet energetické centrum nástroje v oblasti zápěstí a rukou? Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. Poskytli jsme vám všeobecné informace o tomto způsobu léčení a vysvětlili jsme situaci tohoto nástroje. Existuje hranice, za kterou jsou informace narušením Zákona zmatení.

(Mezi koncem této odpovědi a začátkem další otázky je pauza 82 vteřin.)

58.8 Tazatel: Rád bych na několika příkladech sledoval energetické vzorce a to, co se vlastně s těmito vzorci a tokem energie děje. Začnu s formou pyramidy a budu sledovat energii, která je tímto tvarem nějak zaostřená. Udělám prohlášení a nechám vás je opravit.

Myslím, že pyramida může být v jakékoli pozici a poskytovat určité zaostření spirálovité energie, ale největší zaostření nastává, když je jedna strana přesně rovnoběžná s magnetickým severem. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je vcelku správně, s jednou připomínkou. Když je jeden roh orientován k magnetickému severu, energie bude také lépe zaostřena.

58.9 Tazatel: Míníte tím, že když nakreslím čáru přes dva opačné rohy na základně pyramidy, zamířenou přesně na magnetický sever – to je přesně pod úhlem 45 stupňů k jedné straně zamířené na magnetický sever – že by to také fungovalo? Je to to, co říkáte?

Ra: Já jsem Ra. Fungovalo by to mnohem lépe, než kdyby forma pyramidy nebyla orientovaná vůbec. Nebude to fungovat tak efektivně jako dříve zmíněná orientace.

58.10 Tazatel: Fungovala by pyramida stejně jak v normální pozici, tak vzhůru nohama, vzhledem k povrchu Země, za předpokladu, že magnetická orientace by v obou případech byla stejná?

Ra: Nepronikáme do vaší otázky. Obrácená pozice pyramidy obrací efekt pyramidy. Navíc je takovou strukturu těžké postavit, špičkou dolů. Možná jsme vaší otázce špatně porozuměli.

58.11 Tazatel: Použil jsem tuto otázku jen abych pochopil, jak pyramida zaostřuje světlo, ne z důvodu, jak ji použít. Pouze říkám, že kdybychom postavili pyramidu špičkou dolů, zaostřila by energii do pozice Královniny komnaty, nebo jen pod ni, stejně jako kdyby byla špičkou nahoru?

Ra: Fungovalo by to tak pouze v případě, kdy by polarita entity byla z nějakého důvodu obrácená.

58.12 Tazatel: Pak linie spirální světelné energie – začínají z pozice směrem k centru Země a vyzařují z tohoto bodu ven?

Ra: Já jsem Ra. Tvar pyramidy funguje jako sběrač, který přitahuje vstupující energii, jak byste řekli, zespodu nebo ze základny a umožňuje této energii stoupat ve spirále nahoru ve směru vrcholu pyramidy. To platí, i když je pyramida vzhůru nohama. Tato energie není pozemská energie, jak rozumíme vaší otázce, ale je to všudypřítomná energie světla.

58.13 Tazatel: Je rozdíl, jestli je pyramida z jednoho kusu nebo jestli je tvořena čtyřmi tenkými stěnami, a existuje rozdíl mezi těmito dvěma typy?

Ra: Já jsem Ra. Co se týká sběru energie, jedinou podmínkou je samotný tvar. Z hlediska praktických potřeb vašich komplexů těla, pokud do takového tvaru chcete vstoupit, je lépe, když forma pyramidy má pevné stěny, abyste nebyli zavaleni vnějšími vjemy.

58.14 Tazatel: Takže pokud bych použil jen tvar z drátu, to jest čtyři kusy drátu spojené ve špičce a pokračující dolů k základně a pyramida by byla zcela otevřená, mělo by to stejný efekt na spirální světelnou energii? Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. Koncept, že kostra je ekvivalentní pevné formě, je správný. Avšak existuje mnoho kovů, které nejsou doporučeny k použití na formu pyramidy navržené jako pomůcka pro proces meditace. Ty, které jsou doporučeny, jsou, jak byste řekli, drahé ve vašem systému směnného obchodování. Dřevo a jiné přírodní materiály nebo umělé plastové tyče jsou také použitelné.

58.15 Tazatel: Proč je spirální světlo soustřeďováno něčím tak otevřeným a jednoduchým jako jsou čtyři dřevěné tyče spojené ve vrcholu pod určitým úhlem?

Ra: Já jsem Ra. Když si představíte světlo v metafyzickém smyslu jako vodu, a tvar pyramidy jako trychtýř, bude tento koncept evidentní.

58.16 Tazatel: Chápu, jak pyramida s pevnými stěnami může fungovat jako trychtýř. Zdá se mi, že použití pouze čtyř tyčí spojených do vrcholového úhlu by bylo méně efektivní. Můžete mi říci, jak jsou tyče rovnocenné s pyramidou s pevnými stěnami?

Ra: Já jsem Ra. Nejsou rovnocenné v prostoru/času. Pro praktické využití doporučujeme pyramidu s pevnými stěnami nebo jiný soustřeďující tvar kvůli tomu, aby váš fyzický komplex těla měl klid od vnějšího hluku, deště a dalších rozptýlení od meditace. Ale v času/prostoru je důležité elektromagnetické pole, které tvar vytváří. Stejné pole je vytvářeno jak tvarem s pevnými stěnami, tak tvarem otevřeným. Spíše než viditelné tvary působí metafyzicky na světlo tohoto pole.

58.17 Tazatel: Děkuji, tím se to hezky vysvětluje. Omlouvám se za tolik hloupých otázek na tohle téma, ale disponuji zde velmi malými znalostmi. Nepřeji se zabývat oblastmi, které nejsou důležité. Domníval jsem se, že otázky o pyramidě jste si přál kvůli určitému nebezpečí pro ty, kteří pyramidy zneužívali atd.

Zkouším porozumět tomu, jak funguje světlo a pochopit, jak spolu vše souvisí, a tak jsem doufal, že otázky v této oblasti, o pyramidě, mi pomohou pochopit Třetí zkreslení, což je podle mě Světlo.

Takže, tak jak to chápu funguje tvar pyramidy jako trychtýř, který zvětšuje, řekněme, hustotu energie, aby jednotlivec mohl aktuálně mít větší intenzitu Třetího zkreslení. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. Všeobecně je to správně.

58.18 Tazatel: Pak čistý krystalový tvar, například diamant, o kterém jste řekl, že je zmraženým světlem… zdá se, že tahle fyzická manifestace ve třetí dimenzi je nějakým oknem, nebo zaostřujícím mechanismem Třetího zkreslení všeobecně. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je vcelku správně. Ovšem je třeba podotknout, že pouze vůle krystalizované bytosti může způsobit tok mezi-dimenzionálního světla tímto materiálem. Čím více je bytost vyrovnaná a krystal pravidelný, tím hlubší je efekt.

58.19 Tazatel: Dnes existuje mnoho lidí, jež ohýbají kov a dělají podobné věci tím, že o to mentálně žádají. Co se v takovém případě děje? Co oni … můžete vysvětlit, jak to probíhá?

Ra: Já jsem Ra. To, co v takovém případě probíhá se dá přirovnat k vlivu druhé spirály světla v pyramidě, která je bytostí používána. Když tato druhá spirála končí na vrcholu, dá se světlo metafyzicky přirovnat k paprsku laseru. Když je kontrolována inteligencí, může způsobit ohýbání nejen v pyramidě, ale je to typ energie, který může být využit těmi, kteří jsou schopní soustředit stoupající spirálové světlo. Je to umožněno kontaktem s inteligentní energií v indigovém paprsku.

58.20 Tazatel: Proč jsou to tito lidé schopni udělat? Zdá se, že nemají žádný trénink, jsou to prostě schopní udělat.

Ra: Já jsem Ra. Pamatují si nezbytné disciplíny pro takovou aktivitu, která je užitečná jen pro jiná místa zkušenostních vibrací v pravé barvě.

58.21 Tazatel: Říkáte tedy, že by to v naší současné dimenzi nebylo užitečné. Bude to užitečné ve čtvrté dimenzi na této planetě, v blízké budoucnosti?

Ra: Já jsem Ra. Cíl takového soustředění energie je stavět, ne ničit, a opravdu se to stane velmi užitečným jako alternativa k, řekněme, metodám stavitelství ve třetí dimenzi.

58.22 Tazatel: Je to také používáno pro léčení?

Ra: Já jsem Ra. Ne.

58.23 Tazatel: Je v něčem výhodné pokusit se takové schopnosti vyvinout nebo být schopen ohýbat kov a podobně? Pokouším se říci, zda jsou takové schopnosti znakem vývoje bytosti nebo jsou znakem něčeho jiného. Například, když se bytost vyvine do úrovně indigo, bude znakem toho vývoje ohýbání kovu?

Ra: Já jsem Ra. Toto bude poslední plná otázka této relace.

Začneme popisem třech spirál světelné energie, které představuje pyramida. Za prvé, základní spirála, která se používá pro studium a léčení. Za druhé, spirála k vrcholu, která se využívá pro stavbu. Za třetí, spirála, která se šíří z vrcholu a která se využívá k energizaci.

Kontakt s paprskem indigo se nemusí ukázat jako nějaká specifická schopnost nebo dar, jak jste řekli. Jsou takoví jejichž energie indiga je ta čistého bytí a není nijak manifestována, a přece všichni o vývoji takové bytosti ví. Jiní mohou učit nebo sdílet kontakt s inteligentní energií mnoha způsoby. Další pokračují v hledání inteligentního nekonečna bez manifestace.

Proto je manifestace menším znakem než to, co je vnímáno nebo intuitivně chápáno o komplexu mysli/těla/ducha. Tento fialový paprsek bytí je mnohem více indikativní o skutečném já.

Máte nějaké krátké dotazy nebo maličkosti, které můžeme objasnit, pokud budeme schopni, než tento nástroj opustíme?

58.24 Tazatel: No, já jsem měl dotaz na to, co jste mysleli „třetí spirálou“. A pokud je to příliš dlouhé, zeptám se jen na to, jak můžeme zlepšit pohodlí nástroje nebo jak zlepšit kontakt?

Ra: Já jsem Ra. Můžeme krátce odpovědět. Můžete se na detaily zeptat v jiné relaci, pokud si to přejete.

Představte si plamen svíčky a můžete vidět třetí spirálu.

Tento nástroj je dobře vyvážen. Příslušenství je dobře srovnáno. Jste pečliví.

Já jsem Ra. Opouštím vás, přátelé, ve světle a v lásce jednoho nekonečného Stvořitele. Běžte a radujte se, v síle a míru jednoho nekonečného Stvořitele. Adonai.

59.0 Ra: Já jsem Ra. Zdravím vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Nyní komunikujeme.

59.1 Tazatel: Mohl byste mi prosím nejdřív popsat stav nástroje a proč se cítí tak unavená?

Ra: Já jsem Ra. Stav tohoto nástroje byl už dříve popsán. Nemůžeme omezit vaši svobodnou vůli diskuzí druhé části otázky.

59.2 Tazatel: Byla by ochrana nástroje jakkoli zlepšena, kdyby si Jim sedl na druhou stranu postele?

Ra: Já jsem Ra. Ne.

59.3 Tazatel: Mám otázku od Jima, která zní: „Myslím, že jsem pronikl do záhady mé celoživotní zlosti na dělání chyb. Myslím, že jsem vždy podvědomě věděl o svých schopnostech učit se nové věci, ale má touha úspěšně dokončit mou misi na Zemi byla nabuzena skupinou Orion v iracionální a destruktivní zlost, když neuspěji. Můžete toto pozorování komentovat?“

Ra: Já jsem Ra. Navrhli bychom, aby tato entita, která si uvědomuje, že je Poutníkem, zvážila, jaké před-inkarnační volby si vybrala vzhledem k osobnímu nebo na sebe orientovanému rozhodnutí být v tomto času/prostoru tady. Tato entita si je vědoma, jak řekla, že má velký potenciál, ale potenciál pro co? To je před-inkarnační otázka.

Práce v šesté úrovni je spojit moudrost se soucitem. Tato entita oplývá moudrostí. Soucit, který [entita] doufá vyvážit, má, jako svůj protiklad, nedostatek soucitu. To se ve vědomější bytosti projeví nebo manifestuje jako nedostatek soucitu pro sebe sama. Cítíme, že na zamyšlení je toto souhrn navrhovaných konceptů, které v tomto čase smíme nabídnout bez porušení svobodné vůle.

59.4 Tazatel: Na konci druhého velkého cyklu bylo na Zemi inkarnováno několik stovek tisíc lidí. Dnes jsou tu inkarnovány více než čtyři miliardy. Tyto více než čtyři miliardy, které jsou dnes v inkarnaci, nacházely se v úrovních Země, ale ne v inkarnaci, nebo přišly během posledního 25 000letého cyklu odjinud?

Ra: Já jsem Ra. Existují tři základní typy původu těchto bytostí.

Zaprvé a především, ty bytosti z planetární sféry, kterou nazýváte Maldek, které byly schopné začít znovu ve třetí úrovni, byly postupně uvolněny z jimi vybrané limitace formy.

Za druhé, ti z jiných vstupů do třetí úrovně neboli začátečníků, jejichž vibrace se shodovaly s pozemskou úrovní zkušeností. Ti se pak filtrovali přes proces inkarnace.

Za třetí, během posledních 200 let jste zažili mnoho návštěv poutníků.

Je třeba poznamenat, že teď jsou využívány všechny možné příležitosti k inkarnaci, kvůli vašemu procesu sklizně a možnostem, které nabízí.

59.5 Tazatel: Jen pro upřesnění: mohl byste mi přibližně říci, kolik celkových komplexů mysli/těla/ducha bylo přeneseno na Zemi na začátku tohoto posledního 75 000letého cyklu?

Ra: Já jsem Ra. Tento přenos, jak ho nazýváte, byl postupný. Více než 2 miliardy jsou ti z Maldeku, kteří úspěšně provedli přechod.

Přibližně 1,9 miliardy duší do této zkušenosti vstoupilo z mnoha míst stvoření v různých časech. Zbytek jsou ti, kteří na této sféře zažili první dva cykly nebo ti, kteří sem v nějakém bodě přišli jako poutníci. Někteří poutníci jsou na této sféře po mnoho tisíců vašich let, jiní přišli celkem nedávno.

59.6 Tazatel: Pokouším se porozumět třem spirálám světla ve tvaru pyramidy. Chtěl bych se na každou zeptat.

První spirála začíná pod komorou královny a končí v komoře královny? Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. Není to správně. První představa spirálního světla směřujícího vzhůru je podobná nabírání, které světelnou energii nahrne dovnitř kvůli přitažlivosti tvaru pyramidy, přes její spodek nebo základnu. Proto je první tvar poloviční spirála.

59.7 Tazatel: Bylo by to podobné víru, který dostanete, když vypouštíte vodu z vany?

Ra: Já jsem Ra. To je správně s výjimkou toho, že důvodem tohoto jevu je gravitace, kdežto v případě pyramidy je to vortex vzhůru stoupajícího spirálovitého světla, které je přitahováno elektromagnetickým polem způsobeným tvarem pyramidy.

59.8 Tazatel: Pak první spirála po této poloviční spirále, je ta spirála používaná pro studium a léčení. Kde tato spirála, relativně k pozici královniny komnaty, začíná a končí?

Ra: Já jsem Ra. Spirála užívaná pro studium a léčení začíná v, nebo mírně pod pozicí královniny komnaty, v závislosti na rytmech vaší planety a vesmíru. Prochází přes pozici královy komnaty v ostře vymezené formě a končí v bodě, kde je zřejmé, že přibližně horní třetina pyramidy energii zesiluje.

59.9 Tazatel: Takže ta první spirála je zřejmě nějak odlišná od druhé a třetí spirály, neboť mají jiné vlastnosti a jiná využití. Druhá spirála pak začíná na konci první spirály a pokračuje předpokládám nahoru, do vrcholu pyramidy. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. Je to z části správně. Velká spirála je vtahována do víru na vrcholu pyramidy. Avšak část světelné energie – ta, která má intenzivnější rysy červeného konce spektra, řekněme – stoupá znovu spirálovitě vzhůru a způsobuje obrovské zesílení a zaostření energie, kterou je možné využít pro stavbu.

59.10 Tazatel: A třetí spirála pak stoupá z vrcholu pyramidy. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. Třetí spirála se tak chová. To je správně. Je dobře se zamyslet nad základní poloviční spirálou, která poskytuje pránu pro vše, co je ovlivněno třemi následnými, stoupajícími spirálami světla.

59.11 Tazatel: Snažím se teď pochopit, co se během tohoto procesu děje. Budu říkat první poloviční spirále pozice nula a třem dalším spirálám jedna, dvě a tři, kde první spirála je o učení a léčení. Jaké změny světla nastávají z pozice nula do první spirály, které umožní použít první spirálu pro léčení a studium?

Ra: Já jsem Ra. Prána, která je nahrnuta dovnitř tvarem pyramidy získá koherenci energetického směru. Výraz „vzhůru směřující spirálovité světlo“ není váš koncept nahoru a dolů, ale poukazuje na koncept toho, co směřuje ke zdroji lásky a světla.

Proto všechno světlo, nebo prána, směřuje spirálou vzhůru, ale jeho směr, jak tento výraz chápete, je neřízený a není pro práci užitečný.

59.12 Tazatel: Mohu tedy předpokládat, že světlo vychází v naší iluzi ze všech směrů v prostoru, ven v pevném úhlu 360 stupňů, a nabírání tvarem pyramidy pak vytvoří koherenci této radiace jako zaostřovací mechanismus? Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je přesně správně.

59.13 Tazatel: Pak má první spirála jiný faktor koheze než, řekněme, ta druhá. Jaký je rozdíl mezi první a druhou spirálou?

Ra: Já jsem Ra. Jak je světlo směrováno do pozice, kterou nazýváte pozice nula, dosáhne bodu točení. To funguje jako stlačení světla a mnohonásobně to zvyšuje jeho koherenci a uspořádání.

59.14 Tazatel: Je pak koherence a uspořádání světla opět zesíleno na začátku druhé spirály? Je to zdvojnásobující nebo zvyšující efekt?

Ra: Já jsem Ra. Ve vašem jazyce to je těžké vysvětlit. Není to zdvojnásobující efekt ale transformace přes hranice dimenzí tak, že světlo se pro ty, které je využívají v konfiguraci prostor/čas – čas/prostor, stane světlem, které pracuje v tom, co můžete považovat za interdimenzionální konfiguraci čas/prostor – prostor/čas. To způsobuje zřejmý rozptyl a slábnutí spirálovité energie. Ovšem v pozici dvě, jak jste ji nazval, je možné provést mnoho interdimenzionální práce.

59.15 Tazatel: Pyramida v Gize nemá komnatu v pozici dvě. Využívali jste někdy komnatu umístěnou do pozice dvě, například na jiných planetách nebo v jiných pyramidách?

Ra: Já jsem Ra. Tato pozice je užitečná pouze pro ty, jejichž schopnosti jsou takové, že mohou sloužit jako převaděči tohoto typu zaostřené spirály. Nechtěli bychom se pokoušet trénovat bytosti třetí dimenze v takových disciplínách.

59.16 Tazatel: Pak třetí spirála, která září z vrcholu pyramidy je, jak říkáte, využívána pro nabíjení. Můžete mi říci, co myslíte tím „nabíjením“?

Ra: Já jsem Ra. Třetí spirála je vysoce naplněna pozitivními efekty cílené prány a to, co je umístěno nad takový tvar dostane šok, který nabije elektromagnetická pole. To může být ve třetí úrovni velmi stimulující pro mentální a tělesné aplikace. Ale pokud je umístění příliš dlouhé, pak mohou takové šoky bytost traumatizovat.

59.17 Tazatel: Má tvar pyramidy jakékoliv další účinky kromě spirál, které jsme právě probírali?

Ra: Já jsem Ra. Existuje jich několik. Jejich využití je ovšem omezené. Využití pozice rezonující komnaty je to, které vyzývá schopnost adepta podívat se sám na sebe. To je jeden typ mentálního testu, který může být využit. Je silný a velmi nebezpečný.

Vnější obal tvaru pyramidy obsahuje malé víry světelné energie, které jsou v rukách schopné a krystalizované bytosti užitečné pro různé jemné práce pro uzdravení neviditelných těl, která ovlivňují fyzické tělo.

Další z takových míst jsou ta, kde může být dosaženo perfektního spánku a vrácení procesu stárnutí. Tyto charakteristiky pyramidy nejsou důležité.

59.18 Tazatel: V jaké poloze je pozice vrácení procesu stárnutí?

Ra: Já jsem Ra. Přibližně 5 až 10 stupňů nad a pod komnatou královny, ve tvaru ovoidů na každé stěně čtyřboké pyramidy, prodlužujícího se do pevného tvaru v přibližně jedné čtvrtině vzdálenosti ke komnatě královny.

59.19 Tazatel: Jinými slovy, kdybych pronikl dovnitř stěny pyramidy do jedné čtvrtiny, a přitom zůstal tři čtvrtiny vzdálenosti od centra, přibližně nad úrovní základny královniny komnaty, ocitl bych se na té pozici?

Ra: Já jsem Ra. To je přibližně správně. Musíte si představit tvar dvojité kapky který leží jak v rovině stěny pyramidy, tak polovinou směrem ke komnatě královny a zasahuje nad ni i pod ni. Můžete si to představit jako pozici, kde je světlo shrnuto do spirály a pak se zase rozpíná. Můžete tuto pozici nazvat vakuum prány.

59.20 Tazatel: Proč by to mělo obracet stárnutí?

Ra: Já jsem Ra. Stárnutí je funkcí vlivu různých elektromagnetických polí na elektromagnetická pole komplexu mysli/těla/ducha. V této pozici není možný vstup nebo narušení těchto polí a není ani umožněna aktivita komplexu elektromagnetického pole v komplexu mysli/těla/ducha. Vakuum odsaje jakákoli taková narušení. Proto entita necítí nic a je suspendována.

59.21 Tazatel: Funguje pyramida, kterou Jim postavil na naší zahradě správně? Je orientována správně a postavena správně?

Ra: Já jsem Ra. Je postavena s dobrými tolerancemi, ale ne perfektně. Ale její orientace by pro maximální efektivitu měla být stejná jako toto místo odpočinku.

59.22 Tazatel: Máte na mysli to, že jedna ze stran základny by měla směřovat 20 stupňů na severozápad?

Ra: Já jsem Ra. Takové nasměrování by bylo efektivní.

59.23 Tazatel: Dříve jste řekl, že jedna ze stran základny by měla být nasměrována na magnetický sever. Co je lepší, nasměrovat na magnetický sever nebo 20 stupňů na severovýchod?

Ra: Já jsem Ra. To je na všem uvážení. Správné nasměrování v současné době je na magnetický sever. Ale ve vaší otázce jste se ptal na specifickou strukturu, která je užívána specifickými bytostmi, jejichž energetické víry více rezonují, řekněme, s pravou zelenou barvou orientace. Ta je 20 stupňů severozápadně.

Obě orientace mají své výhody. Účinek je silnější od magnetického severu a je jasněji cítit. Energie která, i když slabší, přichází z „teď vzdáleného, ale brzy důležitého“ směru je užitečnější.

Výběr je na vás. Je to volba mezi kvalitou a kvantitou, nebo mezi širokopásmovou a úzkopásmovou pomocí v meditaci.

59.24 Tazatel: Až se planetární osy přesměrují, nasměrují se 20 stupňů severovýchodně v souladu se zelenou vibrací?

Ra: Já jsem Ra. Obáváme se, že toto bude poslední otázka, neboť u této bytosti se rychle zvyšuje zkreslení směrem k tomu, co nazýváte bolestí komplexu těla.

Vše nasvědčuje tomu, že to nastane. Nemůžeme mluvit s jistotou, ale víme že hrubší nebo méně husté materiály budou vtaženy do souladu s hustějšími a lehčími energiemi, které dávají vašemu Logosu směr v říši zkušeností.

Můžeme teď odpovědět na nějaké krátké otázky?

59.25 Tazatel: Jen jestli je něco, co můžeme udělat pro větší pohodlí nástroje nebo pro lepší kontakt?

Ra: Já jsem Ra. Vše je pořádku. Víme, že teď zažíváte potíže, ale nejsou způsobeny nedostatkem svědomí nebo obětavosti.

Já jsem Ra. Opouštím vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Běžte a radujte se v síle a míru jednoho nekonečného Stvořitele. Adonai.

60.0 Ra: Já jsem Ra. Zdravím vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Nyní komunikujeme.

60.1 Tazatel: Mohl byste mi nejdříve naznačit kondici nástroje?

Ra: Já jsem Ra. Je to, jak to bylo popsáno minule.

60.2 Tazatel: Můj názor je, že nejlepší způsob, jak nástroj může zlepšit svou kondici, je přes periodické meditace a periody rozjímání nad svou kondicí a nad jejím zlepšením. Můžete mi říci, jestli je to správně a moje uvažování rozvést?

Ra: Já jsem Ra. Meditace a rozjímání nejsou nikdy nežádoucí aktivity. Ale tato aktivita s největší pravděpodobností, podle našeho názoru, výrazně nezlepší predispozice tohoto nástroje, které způsobují zásadní zkreslení, které jsou pro nás, stejně jako pro vás, znepokojující.

60.3 Tazatel: Můžete mi říci o nejlepším přístupu ke změně zkreslení, které nástroj pociťuje směrem k více akceptovatelnému stavu?

Ra: Já jsem Ra. Existuje menší objem práce, který nástroj může udělat na před-inkarnačních rozhodnutích ve vztahu ke službě nekonečnému Stvořiteli v této zkušenosti. Ale rozhodnutí otevřít se, bez rezervací, nabídnutí sebe sama, když je možnost služby, je tak zásadní volbou, že není možné ji příliš změnit, a ani bychom si nepřáli ovlivnit vyrovnávací proces, který v této určité bytosti probíhá.

Pro tento komplex mysli/těla/ducha je prospěšné to, že moudrost a soucit jsou v rovnováze díky rekapitulaci čtvrté úrovně. Není to bytost, která by se příliš hašteřila o čistotě, se kterou dělá to, co cítí, že je třeba dělat. Můžeme říci, že je to kvůli tomu, že tento nástroj zná sebe sama, a že má v tomto bodě jasno. Avšak tato samotná diskuze může umožnit o něco méně úplnou obětavost službě ve kterémkoli sezení, aby tato služba mohla pokračovat během delšího období vašeho prostoru/času.

60.4 Tazatel: Pak říkáte, že fyzická zkreslení, která nástroj zažil jsou součástí procesu vyvažování? Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. Není to správně. Fyzická zkreslení jsou výsledkem toho, že nástroj nepřijímá plně omezení vložená před inkarnací na aktivity bytosti, jakmile sezení začalo. Zkreslení způsobená touto prací jsou nevyhnutelná kvůli plánu, který si tato bytost zvolila, což jsou omezení a – částečně v závislosti na vynaloženém množství vitální a fyzické energie – únava díky tomu, co odpovídá mnoha a mnoha hodinám tvrdé fyzické práce.

Proto jsme navrhli, aby se myšlenky nástroje zaměřily na možnost navrhnout svému vyššímu já možnost lehké konzervace energie během sezení. Tento nástroj je teď velmi otevřený, a to až do velkého vyčerpání zdrojů energie. To je v pořádku, pokud je to tak zamýšleno. Ale zkrátí to, podle nás, počet sezení během delší doby.

60.5 Tazatel: Pomohlo by rozšířit časové období mezi sezeními, abychom mezi nimi měli více času?

Ra: Já jsem Ra. To už jste udělali. Pro vaši skupinu není dobré, když obava o jednu část práce díky jiné způsobí nerovnováhu. Pokud je tento nástroj podle vašeho uvážení schopen a pokud podpůrná skupina dobře funguje, pokud je vše v harmonii a pokud byly otázky dobře zváženy, pak je práce dobře připravena. Příliš zdůrazňovat kondici nástroje je pro efektivnost tohoto kontaktu stejně škodlivé, jako bylo ve vaší minulosti protikladné chování.

60.6 Tazatel: Kromě vlastních sezení mám obavy o fyzická zkreslení nástroje v oblasti rukou a paží. Existuje nějaké, řekněme, mentální cvičení nebo něco jiného, s čím by nástroj mohl pracovat pro snížení extrémních problémů, které má se svými rukami?

Ra: Já jsem Ra. Ano.

60.7 Tazatel: Bylo by to cvičení v meditaci a kontemplaci o zmírnění těchto problémů?

Ra: Já jsem Ra. Ne.

60.8 Tazatel: Co by tedy měla dělat, aby se tyto problémy zmírnily?

Ra: Já jsem Ra. Jak jsme řekli, tento nástroj cítil, že má nedostatek soucitu pro vyrovnání moudrosti, a tak si vybral inkarnační zkušenost se situacemi, kde bylo nezbytné přijmout sebe sama, aniž by došlo k přijetí druhých, a také přijetí druhých bez očekávání návratu nebo přenosu energie. Není to jednoduchý program inkarnace, ale byl touto bytostí vnímán jako vhodný.

Tato bytost proto musí meditovat a vědomě, okamžik po okamžiku, přijmout sebe se svými omezeními, které samy byly přijaty pro přivedení entity k přesnému naladění, které užíváme.

Po tom, co se naučí vyzařovat přijetí a lásku bez očekávání návratu, musí tato entita dále vyvážit toto učení naučením se přijímat dary lásky a přijetí od druhých, což tento nástroj dělá s nepohodlím. Tyto dva vyvažovací úkoly pomohou této bytosti omezit zkreslení nazývané bolest. Limity jsou do velké míry dány.

60.9 Tazatel: Je to, že tento nástroj si už byl tohoto důvodu vědom, co způsobilo že První zkreslení nebylo aktivní a neznemožnilo vám předat nám tuto informaci?

Ra: Já jsem Ra. To je správně nejen pro tuto entitu, která si už několik let tato učení/vyučování uvědomuje, ale je to tak i pro každého z podpůrné skupiny. Možnost nabídnout některé z těchto informací zde nebyla až do tohoto sezení.

60.10 Tazatel: Děkuji. Když jste minule mluvil o „energizujících šocích“, které přichází z vrcholu pyramidy, měl jste na mysli, že přichází v intervalech místo bez přestávky?

Ra: Já jsem Ra. Tyto energizující šoky přichází v samostatných intervalech, ale ve správně fungující pyramidě jsou velmi, velmi blízko u sebe. V takové, která nemá správné rozměry, nebude energie uvolněna pravidelně nebo v kvantech, abyste mohli lépe pochopit co míníme.

60.11 Tazatel: Moje další tvrzení pro mě může nebo nemusí být poučné v mém zkoumání energie pyramid, ale všiml jsem si, že takzvaný efekt v takzvaném Bermudském trojúhelníku je možný kvůli velké pyramidě pod vodou, která uvolňuje třetí spirálu v oddělených a proměnných intervalech, a když jsou další bytosti nebo plavidla poblíž, tak to vytváří situaci, která nějak změní kontinuum prostoru/času. je to správně?

Ra: Já jsem Ra. Ano.

60.12 Tazatel: Pak tato třetí spirála má energizující účinek, který, pokud je dostatečně silný, změní kontinuum prostoru/času. Má takový druh změny nějakou hodnotu nebo využití?

Ra: Já jsem Ra. V rukou bytosti páté úrovně nebo vyšší může být tato specifická energie využita ke komunikaci informací, lásky nebo světla napříč pro vás obrovskými vzdálenostmi, které s touto energií mohou být považovány za trans-dimenzionální skoky. S touto formací energie je také možné cestovat.

60.13 Tazatel: Byl by to typ instantního cestování, které… ne typ praku, ale ten typ, který primárně používají bytosti šesté úrovně? Nebo mluvíte o prakovém účinku?

Ra: Já jsem Ra. Ten první je ten typ, o kterém mluvíme. Všimněte si, že jak se jeden, řekněme, učí chápání nebo disciplínu osobnosti, každá taková konfigurace prány je pak bytosti přístupná i bez pomoci tohoto tvaru. Můžete se na pyramidu u Gízy dívat jako na metafyzická tréninková kolečka.

60.14 Tazatel: Je tedy ta velká podvodní pyramida u pobřeží Floridy jedna z vyrovnávacích pyramid, kterou zkonstruoval Ra nebo nějaký jiný komplex společenské paměti? Pokud ano, tak který?

Ra: Já jsem Ra. Pyramida, o které mluvíte je ta, jejíž konstrukce byla podpořena bytostmi šesté úrovně společenského paměťového komplexu, který pracoval s Atlanťany před naší prací s Egypťany, jak je nazýváte.

60.15 Tazatel: Zmínil jste se o práci s ještě jednou skupinou kromě Egypťanů. Kdo to byli?

Ra: Já jsem Ra. Tyto bytosti byly z Jižní Ameriky. Rozdělili jsme své síly, abychom mohli pracovat s oběma kulturami.

60.16 Tazatel: Tvar pyramidy, jak tomu rozumím, byl vaším společenským paměťovým komplexem považován za vysoce důležitou fyzickou pomůcku pro duchovní vývoj. V současném období vývoje naší planety se zdá, že na tento tvar kladete malý nebo žádný důraz. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. Je to správně. Je naší ctí/povinností pokusit se odstranit zkreslení, která užívání tohoto tvaru způsobilo v myšlení vašich lidí a v činech některých vašich bytostí. Netvrdíme, že takové tvary nejsou účinné, a nejsme ani proti celkové podstatě této účinnosti. Pokoušíme se jen nabídnout naše chápání, byť je limitované, že přes naší naivní víru před mnoha tisíci lety, optimální tvar pro iniciaci neexistuje.

Tento bod rozvedeme. Když nám v našich zkušenostech třetí úrovně pomáhaly bytosti šesté úrovně, bylo toto učení nápomocné kvůli naší velmi nízké agresivitě. V naší naivitě jsme během třetí úrovně nevytvořili vzájemné vztahy systémem vašeho výměnného obchodu, peněz a moci. Byli jsme vlastně jako planeta třetí úrovně zaměřeni více filozoficky než vy a naše volby polarity směřovaly mnohem více na, řekněme, pochopení sexuálního přenosu energie a vhodných vztahů mezi ostatními a sebou samým.

Strávili jsme mnohem větší část prostoru/času prací s nemanifestovanou bytostí. V takové méně složité atmosféře bylo velmi užitečné mít učební pomůcku a ta nám pomohla bez zkreslení, která jsme našli mezi vašimi lidmi.

Tyto rozdíly jsme pečlivě zaznamenali ve Velkém záznamu o stvoření, aby taková naivita nebyla znovu nutná.

V tomto prostoru/času vám můžeme být nejlépe nápomocni, když řekneme, že pyramida je pro vás pro meditaci užitečná, spolu s dalšími kulatými a obloukovými, nebo špičatými a kruhovými tvary.

Všimli jsme si z důvodu složitosti vlivů na nemanifestovanou bytost vašich planetárních lidí v tomto bodě prostoru/času, že bude lepší, když vývoj komplexu mysli/těla/ducha bude pokračovat bez, jak jim říkáte, tréninkových pomůcek – protože když je použita pomůcka, entita na sebe bere za zrychlený nebo zvýšený postup učení/vyučování Zákon odpovědnosti. Pokud hlubší pochopení, jestli můžeme použít toto nesprávné pojmenování, není využito v každém okamžiku zkušeností entity, pak je užitečnost pomůcky negativní.

60.17 Tazatel: Děkuji. Nevím, jestli tato otázka povede užitečným směrem, ale myslím, že ji musím položit. Co byla Archa úmluvy a jaké bylo její použití?

Ra: Já jsem Ra. Archa úmluvy bylo to místo, kde byly podle chápání toho známého jako Mojžíš umístěny nejposvátnější věci. Předměty, které tam byly umístěny, jsou podle vašich lidí dvě tabulky s Deseti přikázáními. Nebyly to dvě tabulky. Bylo tam jedno psaní na svitku. To tam bylo uloženo spolu s pečlivě napsanými záznamy různých bytostí o jejich názorech o stvoření vytvořené Stvořitelem.

Archa byla navržena jako místo, odkud kněží, jak nazýváte ty se zkreslením sloužit svým bratřím, mohou nabírat svou sílu a cítit přítomnost jednoho Stvořitele. Je ale třeba poznamenat, že celá tato sestava byla navržena ne tím známým Konfederací jako Jahve, ale byla navržena negativními bytostmi, které preferovaly touto metodou vytvořit elitu nazývanou Synové Leviho.

60.18 Tazatel: Bylo to tedy zařízení pro komunikaci? Řekl jste, že z toho dostávali sílu. Jaký typ síly? Jak to fungovalo?

Ra: Já jsem Ra. Nabíjelo se to tak, že materiál, ze kterého to bylo postaveno, dostal elektromagnetické pole. Tím se stal objektem s energií. A pro ty, jejichž víra nebyla poskvrněna nespravedlností nebo oddělením se, se tato síla, navržená pro negativitu, stala pozitivní, a je to tak dodnes pro ty v opravdové harmonii se zkušeností služby.

Proto byly síly negativity částečně úspěšné, ale pozitivně orientovaný Mojžíš, jak byla tato entita nazývána, dal lidem vaší planety možnost zcela pozitivní cesty k jednomu nekonečnému Stvořiteli.

Je to společná vlastnost všech vašich systémů ortodoxního náboženství, všechny mají částečně smíšenou orientaci, ale nabízí čistou cestu k jednomu Stvořiteli, kterou čistý hledající vidí.

60.19 Tazatel: Kde je Archa úmluvy teď? Kde se nachází?

Ra: Já jsem Ra. Neodpovíme na tuto otázku, protože archa stále existuje a kvůli tomu neporušíme vůli vašich lidí tím, že ji lokalizujeme.

60.20 Tazatel: Děkuji. Snažím se pochopit energie… kreativní energie… a pochopil jsem, že vlastně nerozumím tomu, proč přechod Země ze třetí do čtvrté úrovně generuje nepoužitelné teplo. Vím, že je to spojeno s disharmonií mezi vibracemi třetí a čtvrté úrovně, ale nechápu, proč se to projeví jako fyzické zahřívání Země. Můžete mi to objasnit?

Ra: Já jsem Ra. Tyto koncepty se těžko objasňují ve vašem jazyku. Pokusíme se to ale popsat.

Když bytost není v souladu se svými okolnostmi, cítí uvnitř pálení. Teplota fyzického nosiče zatím nestoupá, jen teplota nálady nebo slz, pokud tuto disharmonii tak můžeme popsat. Když ale bytost dlouhou dobu vašeho času/prostoru cítí takové emotivní teplo a disharmonii, celý komplex těla začne v této disharmonii rezonovat, a taková disharmonie se projeví jako rakovina nebo jiné degenerativní zkreslení toho, co nazýváte zdraví.

Pokud celý planetární systém lidí a kultur opakovaně zažije disharmonii ve velkém měřítku, země pod nohami těchto bytostí s touto disharmonií začne rezonovat. Kvůli povaze fyzického nosiče se disharmonie projeví jako překážka růstu nebo jako nekontrolovaný růst, protože základní funkce těla komplexu mysli/těla/ducha je růst a udržování.

V případě vaší planety, je jejím účelem udržování orbitu a správná orientace nebo pozice vzhledem k jiným kosmickým vlivům. Aby to správně probíhalo, je vnitřek vaší planety, podle vašich fyzických termínů, horký. Proto místo nekontrolovaného růstu začnete pociťovat nekontrolované teplo a jeho expanzivní důsledky.

60.21 Tazatel: Je celá Země pevná, z jedné strany na druhou?

Ra: Já jsem Ra. Mohl byste říci, že vaše sféra je jako druh plástve. Střed je pevný, pokud tak nazvete to, co je roztavené.

60.22 Tazatel: Ta vlastnost plástve – žijí v těch plástvových oblastech inkarnované bytosti třetí úrovně? Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. V jednu dobu to tak bylo. Není to tak v současném prostoru/času.

60.23 Tazatel: A nejsou tam – existují jiné civilizace nebo bytosti, které v těchto oblastech žijí, jiné než fyzicky inkarnované, které občas přichází a zhmotňují se na povrchu země?

Ra: Já jsem Ra. Jak jsme poznamenali, existují některé, které dělají to, co říkáte. Také existují některé bytosti z vnitřních rovin, které v těchto oblastech preferují zhmotnění do viditelné třetí úrovně. V těchto oblastech existují i základny těch odjinud jak pozitivních, tak negativních. Jsou tam opuštěná města.

60.24 Tazatel: Jak jsou tyto základny těmi odjinud využívány?

Ra: Já jsem Ra. Tyto základny jsou používány pro materializaci potřebného vybavení pro komunikaci s bytostmi třetí úrovně a jako místo odpočinku pro některé vybavení, které by se daly nazvat malými plavidly. Ta jsou při požádání bytostmi využívána na průzkum. Tak někteří z, řekněme, učitelů Konfederace mluví částečně přes tyto průzkumné nástroje podobné počítačovým nahrávkám. Když jsou informace vyžádány a ti, kteří po nich touží, mají správnou vibrační úroveň, pak promluví sama Konfederační bytost.

60.25 Tazatel: Mám tomu rozumět tak, že bytosti Konfederace potřebují komunikační přístroje a plavidla pro komunikaci s inkarnovanými bytostmi třetí úrovně, které požadují informace?

Ra: Já jsem Ra. To není správně. Mnoho vašich lidí žádá ty samé základní informace s enormním opakováním a pro komplex společenské paměti by nekonečné opakování nutnosti meditovat bylo plýtváním značnými schopnostmi takových komplexů společenské paměti.

Proto Rada Saturnu povolila některým bytostem umístění a údržbu těchto odpovídacích zařízení pro ty, jejichž potřeby jsou jednoduché, a tak zachovala schopnosti členů Konfederace pro ty, kteří už meditují a absorbují informace a jsou připraveni pro další informace.

60.26 Tazatel: Během posledních 30 let se objevilo mnoho informací a také mnoho nejasností, vlastně bych řekl, že Zákon zmatení pracoval (smích) přesčas, to jako vtip, v přísunu informací o duchovním katalyzátoru skupinám, které o ně žádají. A také víme, že jak pozitivně, tak negativně orientované komplexy společenské paměti k těmto informacím přidávali další, jak mohly. To vedlo v mnoha případech k částečné apatii u těch, kteří opravdu hledají, ale jejich hledání bylo zmařeno tím, co bych nazval duchovní entropií.

Můžete to okomentovat a také mechanismus zmírnění těchto problémů?

Ra: Já jsem Ra. Můžeme to okomentovat.

60.27 Tazatel: Požádal bych o komentář, jen pokud je to podle vás důležité. Pokud to nepovažujete za důležité, přeskočíme to.

Ra: Já jsem Ra. Tato informace je do určité míry významná, neboť se v tuto chvíli dotýká naší vlastní mise.

My z Konfederace čekáme na zavolání těch z vaší planety. Jestliže žádost, i když upřímná, je celkem nízká v úrovni uvědomění si, řekněme, systému toho, jak může být duchovní vývoj uspíšen, pak smíme nabídnout pouze informaci, která je užitečná jen pro toho žadatele. To je ta základní potíž. Bytosti dostanou základní informace o Původní myšlence a o způsobu, což je meditace a služba jiným, kterým tato Původní myšlenka může být získána.

Prosím všimněte si, že my jako členové Konfederace mluvíme za pozitivně orientované bytosti. Věříme, že skupina Orionu má přesně stejné potíže.

Jakmile je základní informace získána, ale není uvedena do praxe od srdce a v životě, a místo toho se povaluje ve zkresleních komplexu mysli, tak jako by se zbytečně povaloval stavební blok, který se ztratil, a přesto entita stále volá. A tak je základní informace zopakována. Nakonec se bytost rozhodne, že je tou opakovanou informací unavena. Když ale bytost použije to, co dostala, opakování se již nebude vyskytovat, pokud ho není třeba.

60.28 Tazatel: Děkuji. Jsou čakry nebo energetická centra těla podobná nebo fungují jako energetický trychtýř pyramidy?

Ra: Já jsem Ra. Ne.

60.29 Tazatel: Bylo důvodem mumifikace cokoliv jiného než pohřeb těla?

Ra: Já jsem Ra. Ačkoliv bychom s vámi o tomto zkreslení našeho návrhu konstrukce pyramidy rádi mluvili, můžeme říci velmi málo, protože záměr byl velmi zkreslen. Jeho použití, i když mnozí cítili, že jsou pozitivní, byly v záměru generovány negativně. Nemůžeme o tomto tématu mluvit bez ohrožení některých základních vyváženích mezi pozitivními a negativními silami na vaší planetě. Můžeme říci, že ti, kteří se nabídli, cítili, že se nabízí ve službě ostatním.

60.30 Tazatel: Která civilizace pomohla Ra s využitím tvaru pyramidy, když Ra byl ve třetí úrovni?

Ra: Já jsem Ra. Vaši lidé mají rádi jména. Tyto bytosti započaly svou cestu zpět ke Stvořiteli a už nejsou součástí času.

60.31 Tazatel: Nástroj si přál vědět, jestli při použití kyvadla pro objevování energetických center, znamená pohyb vpřed a vzad něco jiného než kruhový pohyb?

Ra: Já jsem Ra. To bude muset být poslední otázka, i když tato entita nám stále poskytuje energii. Zažívá zkreslení směrem k bolesti.

Rotace už byly popsány*, a tak jen řekneme že slabé pohyby vpřed a vzad znamenají částečnou, ale ne kompletní blokaci. Silný pohyb vpřed a vzad znamená opak blokace, což je nadměrná stimulace čakry nebo energetického centra, což se vyskytuje kvůli vyvážení určitých potíží v komplexu aktivit těla nebo mysli. Taková situace není pro nevyváženou bytost prospěšná.

Máte nějaké krátké dotazy, než opustíme nástroj?

60.32 Tazatel: Pouze jestli existuje něco, co můžeme udělat, aby byl nástroj více v pohodlí nebo pro zlepšení kontaktu?

Ra: Já jsem Ra. Buďte šťastní, přátelé. Vše je v pořádku a vaše svědomitost zasluhuje pochvalu.

Opouštíme vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Radujte se a běžte v míru a slávě jednoho nekonečného Stvořitele. Já jsem Ra. Adonai.

61.0 Ra: Já jsem Ra. Zdravím vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Nyní komunikujeme.

61.1 Tazatel: Mohl byste mi naznačit kondici nástroje?

Ra: Já jsem Ra. Životní energie tohoto nástroje se zlepšují. Zkreslení fyzického komplexu jsou v tomto prostoru/času zřetelné a nastává pokles energií fyzického komplexu.

61.2 Tazatel: Existuje cokoliv významného, co by mohl nástroj udělat, aby zlepšil fyzický stav?

Ra: Já jsem Ra. Tento nástroj má dva faktory, které ovlivňují jeho zkreslení těla. Toto je běžné mezi všemi, kteří ve svém stáří vibrace dosáhli úrovně zeleného paprsku ve svých komplexech vibrací vědomí.

První jsou dané vtoky, které se předvídatelným způsobem liší od cyklu k cyklu. Pro tuto konkrétní entitu cyklické komplexy v tomto bodě prostoru/času nejsou příznivé kvůli její úrovně fyzické energie.

Druhý důsledek stavu je to, který můžeme nazvat stupněm mentální efektivity při použití katalyzátoru, který je poskytnut zvláště pro učení naprogramovaných lekcí a obecně lekcí lásky.

Oproti některým entitám má tento nástroj další zkreslení díky užití před-inkarnačních okolností.

61.3 Tazatel: Můžete rozvést, co jste mysleli „cyklickými vtoky energie“?

Ra: Já jsem Ra. Existují čtyři typy cyklů, které jsou dány v momentě vstupu do inkarnace. Navíc existují více kosmické a méně pravidelné vtoky, které čas od času ovlivňují citlivý komplex mysli/těla/ducha. Tyto čtyři rytmy jsou do určité míry mezi vašimi lidmi známy a jsou nazývány jako biorytmy.

Existuje čtvrtý cyklus, který můžeme nazvat cyklus magické brány adepta nebo [cyklus] ducha. Jedná se o cyklus, který je dokončen v přibližně osmnácti vašich denních cyklech.

Kosmické vzory jsou také funkcí momentu inkarnačního vstupu a týkají se vašeho satelitu zvaného Měsíc, vašich planet této galaxie, galaktického slunce a v některých případech vtoků z hlavních galaktických bodů energetického toku.*

61.4 Tazatel: Bylo by nápomocné nakreslit pro nástroj cykly a pokusit se mít tyto relace v nejvhodnější době s ohledem na cyklus?

Ra: Já jsem Ra. Na tuto konkrétní otázku nemáme odpověď.

Může být poznamenáno, že tři z této triády nesou v této energii vzor, jež je Ra. Proto je každý vstup energie této triády hoden pozornosti.

Můžeme říci, že zatímco tyto systémy informací jsou zajímavé, jsou vlivné jen do té míry, pokud entita nebo entity zcela efektivně nevyužily katalyzátor, a tudíž namísto přijetí, řekněme, negativních nebo úpadkových okamžiků nebo dob bez patřičné pozornosti, mají zkreslení směrem k zachování těchto zkreslení, aby nevyužitý katalyzátor použily.

Je třeba poznamenat, že psychický útok na tuto entitu pokračuje, ačkoliv je momentálně efektivní pouze pro fyzické zkreslení směrem k diskomfortu.

61.5 Tazatel: Existuje nějaký způsob, jímž můžeme jako jednotka něco udělat, abychom zredukovali účinek psychického útoku na nástroj a optimalizovat tak příležitost komunikace?

Ra: Já jsem Ra. Předali jsme vám informace týkající se toho, jak tomuto konkrétnímu komplexu mysli/těla/ducha pomoci. Dle našeho skromného názoru, je každý s každým v této konkrétní iluzi třetí úrovně a v tomto bodě prostoru/času v mimořádné harmonii.

61.6 Tazatel: Chci se zeptat na několik otázek, které měl Jim ohledně léčebných cvičení. První otázkou je, co v léčebném cvičení týkajícím se těla myslíte disciplínou těla, která má co do činění s vyvážením mezi láskou a moudrostí při používání těla v jeho přirozených funkcích?

Ra: Já jsem Ra. Kvůli tomu, jak tento nástroj používá přenesenou energii, budeme mluvit stručněji než obvykle. Proto žádáme o další dotazy, pokud nebude naše odpověď dostačující.

Komplex těla má přirozené funkce. Mnohé z nich souvisí s nemanifestovaným já a obvykle je není třeba vyvažovat.

Existují přirozené funkce, které souvisí s jiným já. Patří k nim dotýkání, milování, sexuální život a chvíle, kdy touží po společnosti druhého, aby bojovalo s typem osamělosti, která je přirozenou funkcí těla, na rozdíl od typů osamělosti, které se týkají komplexu mysli/emocí nebo ducha.

Když lze tyto přirozené funkce pozorovat v každodenním životě, lze je zkoumat, aby bylo možné pozorovat lásku k sobě a lásku k druhému já v porovnání s moudrostí týkající se používání přirozených funkcí. U většiny vašich lidí lze v tomto procesu vyvažování prozkoumat mnoho fantazií a zbloudilých myšlenek.

Rovněž je třeba vyvážit odstup od potřeby těchto přirozených funkcí ve vztahu k druhému já. Na jedné straně je nadbytek lásky. Je třeba určit, zda se jedná o lásku k sobě samému nebo k druhému já, případně k obojímu. Na druhé straně existuje nadměrná vyváženost vůči moudrosti.

Je dobré znát komplex těla tak, aby byl spojencem, vyváženým a připraveným k jasnému použití jako nástroj; neboť každá tělesná funkce může být použita ve vyšších a vyšších, chcete-li, energetických komplexech s jiným já.

Bez ohledu na to, o jaké chování se jedná, je důležitým vyvažováním pochopení každé interakce na této úrovni s druhými já, takže ať už je vyváženost láska/moudrost nebo moudrost/láska, druhé já je vnímáno vlastním já ve vyvážené konfiguraci, a tak je já uvolněno pro další práci.

61.7 Tazatel: Druhá otázka: můžete uvést příklad, jak pocity ovlivňují části těla a vnímání těla?

Ra: Já jsem Ra. Je téměř nemožné mluvit o těchto mechanismech obecně, protože každá entita s patřičným stářím [vibrace] má své vlastní naprogramování. O méně uvědomělých entitách můžeme říci, že spojení se často bude zdát náhodné, protože vyšší já pokračuje v produkování katalyzátoru, dokud nedojde k předpojatosti. U každého naprogramovaného jedince jsou citlivosti mnohem intenzivnější, a jak jsme již řekli, ten katalyzátor, který není plně využit myslí a duchem, je předán tělu.

Proto můžete u této entity pozorovat znecitlivění paží a rukou, které znamená, že se tato entita nedokáže vzdát ztráty kontroly nad životem. Toto drama se tedy odehrává v komplexu fyzického zkreslení.

U tazatele můžeme vidět touhu nenést náklad, který nese, danou jako fyzický projev bolestivosti těch svalů, které k nošení používá. To, co je skutečně třeba nést, je před inkarnační zodpovědnost, která se zdá být velmi nepohodlná.

V případě zapisovatele vidíme únavu a otupělost pocitů vyplývající z nedostatku používání katalyzátoru určeného k zcitlivění této entity na poměrně značný příliv neznámých komplexů zkreslení na mentální/emocionální a duchovní úrovni. Jakmile se otupělost z vyšších nebo citlivějších komplexů odstraní, zmizí i zkreslení komplexu těla. To platí i pro zbylé příklady.

V tuto chvíli bychom poznamenali, že zcela efektivní využití katalyzátoru je ve vaší rovině velmi vzácné.

61.8 Tazatel: Můžete mi říct, jak nám můžete vzhledem k prvnímu zkreslení neboli Zákonu zmatení předat informaci, jako je tato?

Ra: Já jsem Ra. Každý z nich si je této informace již vědom.

Každý další čtenář může z této diskuse vyčíst podstatu významu, aniž by se zajímal o zdroje příkladů. Kdyby si každý nebyl plně vědom těchto odpovědí, nemohli bychom promluvit.

Je zajímavé, že v mnoha svých dotazech žádáte spíše o potvrzení než o informace. To je pro nás přijatelné.

61.9 Tazatel: To podle mě objasňuje smysl fyzické inkarnace. A tím je dospět prostřednictvím vlastních myšlenkových procesů k přesvědčení o řešení problémů a pochopení v naprosto nezaujaté nebo zcela svobodné situaci bez jakéhokoli důkazu nebo čehokoli, co byste považovali za důkaz – důkaz je samo o sobě velmi slabé slovo. Můžete můj koncept rozvinout?

Ra: Já jsem Ra. Váš názor je výstižný, i když poněkud zmatený ve spojení svobody vyjádřené subjektivním poznáním a svobody vyjádřené subjektivním přijetím. Mezi těmito dvěma [skutečnostmi] existuje významný rozdíl.

Toto není dimenze poznání, a to ani subjektivního, kvůli nedostatku přehledu o kosmických a jiných vtocích, které ovlivňují každou situaci, jež vytváří katalyzátor. Subjektivní přijetí toho, co v daném okamžiku je, a nalezení lásky v tomto okamžiku je větší svobodou.

To, čemu se říká subjektivní poznání bez důkazů, je do jisté míry chabým přítelem, protože bez ohledu na množství získaných informací se budou vyskytovat anomálie způsobené zkreslením, které tvoří třetí úroveň.

61.10 Tazatel: Dobře. Třetí otázka, kterou mám, je, zda byste mohl uvést příklady tělesné polarity?

Ra: Já jsem Ra. V těle existuje mnoho polarit, které souvisejí s vyvažováním energetických center různých těl nemanifestované entity. Tyto polarity je dobré zkoumat pro práci v oblasti léčení.

Každá entita je samozřejmě potenciální polarizovanou částí jiného já.

61.11 Tazatel: Zde se píše, že správným cvičením pro vyvážení všech tělesných vjemů by měla být nějaká forma nečinnosti, například meditace nebo rozjímání. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je z velké části nesprávně. Vyvažování vyžaduje meditativní stav, aby mohlo být provedeno. Vyvažování pocitů však souvisí s analýzou pocitů se zvláštním zřetelem k jakémukoli nevyváženému příklonu mezi láskou a moudrostí nebo pozitivním a negativním. Pak je tomu, co ve vyváženém vjemu chybí, jako při každém vyvažování, dovoleno vstoupit do bytosti poté, co je vjem zapamatován a vybaven v takových detailech, že zahltí smysly.

61.12 Tazatel: Můžete mi říci, proč je důležité, aby bylo příslušenství a další věci tak pečlivě vyrovnány vzhledem k nástroji, a proč jen malé zvlnění prostěradla u nástroje způsobuje problém s příjmem Ra?

Ra: Já jsem Ra. Můžeme se pokusit o vysvětlení. Tento kontakt je úzkopásmový. Nástroj je velice citlivý. Máme proto do něj dobrý vstup a můžeme jej využít na stále uspokojivější úrovni.

Nicméně stav transu není, řekněme, stavem, který by byl pro tento nástroj bez úhony. Proto musí být prostor nad vstupem do komplexu těla tohoto nástroje čistý, aby se zabránilo nepříjemným pocitům nástroje, zejména při jeho opětovném vstupu do komplexu těla.

Příslušenství poskytuje nástroji smyslové vjemy a mentální vizualizaci, které napomáhají začátku transu. Jejich pečlivé sladění je pro energizující skupinu důležité v tom smyslu, že této podpůrné skupině připomíná, že je čas na práci.

Rituální chování jsou spouštěčem mnoha energií podpůrné skupiny. Možná jste si všimli, že se při relacích používá více energie, protože jejich počet se zvýšil, v důsledku dlouhodobého, řekněme, účinku těchto rituálních akcí.

Jiné skupině by to nepomohlo, protože to bylo navrženo pro tento konkrétní systém komplexů mysli/těla/ducha a zejména pro tento nástroj.

Je zde dostatek přenesené energie pro jeden další delší dotaz. Nechceme tento nástroj vyčerpat.

61.13 Tazatel: Dobře, pak se zeptám na tohle. Mohl byste nám říci, k čemu slouží čelní mozkové laloky a jaké podmínky jsou nutné pro jejich aktivaci?

Ra: Já jsem Ra. Čelní mozkové laloky budou mít, řekněme, daleko více použití ve čtvrté úrovni.

Primárním mentálním/emocionálním stavem této velké oblasti takzvaného mozku je radost neboli láska ve svém tvůrčím smyslu. Energie, o nichž jsme hovořili v souvislosti s pyramidami – veškeré léčení, učení, vytváření a nabíjení energií – se tedy nacházejí v této oblasti. Této oblasti se dotýká adept. Je to oblast, která prostřednictvím kmene a kořene mysli navazuje kontakt s inteligentní energií a skrze tuto bránu s inteligentním nekonečnem.

Máte nějaké dotazy, než opustíme tento nástroj?

61.14 Tazatel: Můžeme udělat něco pro to, aby byl nástroj více v pohodlí nebo aby se zlepšil kontakt?

Ra: Já jsem Ra. Tento nástroj je poněkud zkreslený, ale každý si vede dobře. Jste svědomití. Děkujeme vám, že nadále sledujete nastavení, a žádáme vás, abyste na každé úrovni byli i nadále takto pečliví, jelikož to udrží kontakt.

Já jsem Ra. Opouštím vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Jděte vpřed, přátelé, radujíce se ze síly a míru jednoho nekonečného Stvořitele. Adonai.

62.0 Ra: Já jsem Ra. Zdravím vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele.

Než začneme, můžeme požádat, aby se kolem tohoto nástroje obešel kruh a pak ať každý z podpůrné skupiny silně vydechne přibližně dva a půl stopy nad hlavou nástroje, a pak aby byl kruh znovu kolem nástroje obejit.

[Bylo provedeno dle pokynů.]

Já jsem Ra. Oceňujeme vaši milou spolupráci. Prosím, znovu zkontrolujte zarovnání kolmosti a začneme.

[Bylo provedeno dle pokynů.]

Já jsem Ra. Nyní komunikujeme.

62.1 Tazatel: Můžete mi říct, co bylo špatně nebo co způsobilo nutnost opakované chůze v kruhu a co bylo účelem vydechování?

Ra: Já jsem Ra. Tento nástroj byl v době zahájení tohoto sezení pod určitým psychickým útokem. Ve slovech, které verbalizoval váš zvukový komplex vibračních mechanismů, se při ochranné chůzi kruhu vyskytla mírná nepravidelnost. Do tohoto střetnutí vešla tato entita a začala pracovat na nástroji, který je nyní v transu, jak byste jej nazvali. Tento nástroj byl ve zkreslení fyzického komplexu docela nepříznivě postižen.

Proto byl kruh řádně procházen. Výdech spravedlnosti vypudil myšlenkovou formu a kruh znovu obejit.

62.2 Tazatel: Jaká byla podstata této myšlenkové formy nebo její příslušnost?

Ra: Já jsem Ra. Tato myšlenková forma byla orionské příslušnosti.

62.3 Tazatel: Byl útok z pohledu vytvoření dalšího zkreslení fyzického komplexu nástroje úspěšný?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

62.4 Tazatel: Jaká je podstata tohoto zkreslení?

Ra: Tato myšlenková forma se snažila ukončit inkarnaci tohoto nástroje prací na ledvinových zkresleních, která… ačkoliv byla v času/prostoru opravena… jsou náchylná tomu, kdo zná způsob, jak oddělit formování času/prostoru a zkreslení prostoru/času, která jsou zbavena formy, jsou zranitelná jako před, řekněme, léčením.

62.5 Tazatel: Jaký škodlivý účinek byl způsoben?

Ra: Já jsem Ra. Nastane určité nepohodlí. Avšak měli jsme štěstí v tom, že nám byl tento nástroj velmi otevřený a dobře naladěný. Kdybychom nebyli schopni se k tomuto nástroji dostat a instruovat vás, byl by fyzický nosič nástroje brzy neživotaschopný.

62.6 Tazatel: Bude mít tento útok nějaký trvalý následek, co se týká fyzického nosiče nástroje?

Ra: Já jsem Ra. To je těžké říci. Jsme toho názoru, že se žádné trvalé ublížení nebo zkreslení neobjeví.

Léčitel byl silný a pouta, která působí při přetváření těchto zkreslení ledvin, byla účinná.

V tuto chvíli jde o dvě formy zanechání toho, čemu říkáte kouzlo nebo magická práce – zkreslení léčitele oproti pokusu o zkreslení Orionu: zkreslení léčitele plné lásky a také čisté, zkreslení Orionu odloučení. Zdá se, že vše je v pořádku, až na určitá možná nepohodlí, kterým pokud budou trvalé, je třeba věnovat pozornost.

62.7 Tazatel: Byla tato vhodná příležitost v ochranném kruhu plánována entitou z Orionu? Jednalo se o konkrétní plánovaný pokus o vytvoření vhodné příležitosti nebo to bylo něco, co se prostě stalo náhodou?

Ra: Já jsem Ra. Tato entita, jak by to vaši lidé vyjádřili, hledala vhodnou příležitost. Chybějící slovo se objevilo náhodně a nikoli plánovaně.

Pro, řekněme, budoucnost, jak měříte prostor/čas, můžeme navrhnout, abyste si při začátku práce byli vědomi, že tento nástroj je pravděpodobně sledován pro jakoukoliv příležitost. Tudíž, pokud je kruh obejit s určitou nedokonalostí, je dobré jej okamžitě zopakovat. Vhodný je také výdech, vždy doleva.

62.8 Tazatel: Mohl byste to, co jste řekl o výdechu, rozšířit? Nebyl jsem si zcela jistý, co jste tím myslel.

Ra: Já jsem Ra. Opakování toho, co se při této práci provádí dobře, je vhodné, pokud je kruh obejit v horší nežli vhodné konfiguraci.

62.9 Tazatel: Věřím ale, že jste zmínil výdech doleva. Mohl byste mi říci, co jste tím myslel?

Ra: Já jsem Ra. Jedná se o to, čeho jste právě dosáhli, [a to] dech, který je směrován nad hlavou nástroje z jeho pravé části na levou.

62.10 Tazatel: Existuje něco, co můžeme pro nástroj až vystoupí z transu udělat, abychom ji pomohli se z tohoto útoku zotavit?

Ra: Já jsem Ra. Není toho mnoho, co je možné udělat. Můžete sledovat, zda zkreslení trvají a dohlížet nad tím, aby se vhodní léčitelé s tímto komplexem mysli/těla/ducha setkali v případě, že obtíže přetrvávají. Nemusí. Tato bitva se odehrává dokonce i nyní. Každý může nástroji poradit, aby pokračoval v práci, jak bylo nastíněno dříve.

62.11 Tazatel: Kdo by byli vhodní léčitelé a jakým způsobem bychom je mohli přivést do kontaktu s nástrojem?

Ra: Já jsem Ra. Jsou čtyři. Pokud jsou obtíže vůbec u zkreslení těla zaznamenány, mohou ten známý jako Don a ten známý jako Jim na komplexu těla pracovat prostřednictvím praktik, které se v každé entitě rozvíjí. Pokud zkreslení trvají, měl by se objevit ten známý jako Stuart. Pokud pokračující obtíže překonají dobu jednoho z vašich cyklů zvaného čtrnáct dní, měl by se objevit ten známý jako Douglas.

62.12 Tazatel: Ví nástroj, kdo jsou tito lidé Stuart a Douglas? Já nevím, kdo jsou.

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

62.13 Tazatel: Je to vše, co můžeme udělat, abychom pomohli nástroji?

Ra: Já jsem Ra. To je správně. Můžeme poznamenat, že harmonie a láskyplný sociální vztah, který v této skupině běžně panuje, vytváří příznivé prostředí pro práci každého z vás.

62.14 Tazatel: Jakou, řekl bych, prioritu s ohledem na nynější aktivity na planetě Zemi dává skupina Orionu na zmenšení účinnosti nebo eliminaci účinnosti této skupiny? Můžete mi to sdělit?

Ra: Já jsem Ra. Tato skupina, stejně jako všechny pozitivní kanály a podpůrné skupiny, mají v rámci skupiny Orionu velmi vysokou prioritu. Zkreslení těla tohoto nástroje jsou nejsnadněji uvolnitelná nebo odpoutaná zkreslení rozplývající komplex mysli/těla/ducha, pokud je skupina Orionu úspěšná… tato skupina se naučila být bez vážných trhlin, můžeme říci, ve vibračních vzorech komplexu mysli a ducha. V jiných kanálech mohou být jiné trhliny více patrné.

62.15 Tazatel: Učiním toto prohlášení a vy mne opravte. Skupina Orionu má svůj cíl přivést polarizované entity sloužící samy sobě ke sklizni, a to k co největší sklizni. Tato sklizeň vybuduje jejich potenciál neboli jejich schopnost konat práci ve vědomí tak, jak je dáno zkreslením Zákona jednoty zvaném Zákonem čtverce nebo zdvojením. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

62.16 Tazatel: Existují jiné skupiny těch, které jsou na cestě sobě samým, spojené s těmi ze skupiny Orionu? Například ti z Jižního kříže, pracují momentálně na stejném typu sklizně s ohledem na Zemi?

Ra: Já jsem Ra. Ti z Jižního kříže, které jste zmínil, jsou členy skupiny Orionu. Není to, řekněme, dle chápaného smyslu slova tak, že by měli být skupiny z různých galaxií pojmenovány dle jedné. Avšak planetární společenské paměťové komplexy takzvaného souhvězdí Orionu mají vyšší právo, a tudíž vládnou ostatním členům. Musíte si vzpomenout, že v rámci negativního myšlení existuje vždy řád, řekněme, a moc proti moci v odloučení.

62.17 Tazatel: Vytvořením co možná největší sklizně negativně orientovaných entit ze Země nabývá společenský paměťový komplex skupiny Orionu na síle. Předpokládám správně, že pak je tato síla v celkové síle komplexu, přičemž řád zůstane přibližně stejný, a ti na vrcholu získají s ohledem na celkovou sílu společenského paměťového komplexu na síle? Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně. Silnějším jde větší část polarity.

62.18 Tazatel: Co tedy dělají ti, kteří jsou na vrcholu řádu skupiny Orion… No, nejprve se zeptám na tohle: Hovoříme nyní o skupině čtvrté úrovně?

Ra: Já jsem Ra. Ve skupině Orion jsou členové čtvrté a několik páté úrovně.

62.19 Tazatel: Je tedy vrchol řádu páté úrovně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

62.20 Tazatel: Co je cílem… co má, řekněme, vůdce, ten na samotném vrcholu řádu v páté úrovni Orionu, za cíl? Rád bych pochopil jeho filosofii s ohledem na jeho cíle a plány pro to, co můžeme nazvat budoucností nebo jeho budoucností.

Ra: Já jsem Ra. Toto uvažování vám nebude připadat zvláštní. Můžeme proto promluvit skrze úrovně, jelikož má vaše planeta v tomto bodě prostoru/času nějaké negativně orientované působení.

Negativní entita ranné páté úrovně, pokud je orientovaná k udržení soudržnosti jako společenský paměťový komplex, se může ve své vlastní svobodné vůli rozhodnout, že se cesta za moudrostí nalézá v manipulaci, ve vytříbené [po]slušnosti všech ostatních já. Ona se pak díky svým schopnostem v oblasti moudrosti může stát vůdcem bytostí čtvrté úrovně, které jsou na cestě k moudrosti objevováním dimenzí lásky sebe sama a porozumění sobě. Tyto bytosti páté úrovně zří stvoření tak, že by mělo být dáno do řádu.

Co se týká roviny, jako je tato třetí úroveň, během této sklizně uvidí mechanismus volání jasněji a bude mít mnohem méně zkreslení směrem k drancování nebo manipulaci myšlenkami, které jsou dány negativně orientovaným entitám… i přesto, že to dovolí a posíláním méně moudrých entit k vykonávání této práce, se jakýkoliv úspěch přispěje vůdcům.

Pátá úroveň chápe obtíže, které světlo působí a tímto způsobem směruje entity těchto vibrací, aby hledaly příležitostné cíle, jako je tento. Pokud pokušení čtvrté úrovně, řekněme, směrem ke zkreslení ega atd. nejsou úspěšná, uvažuje pak entita páté úrovně ve smyslu odstranění světla.

62.21 Tazatel: Když je tu entita Orionu, která na nás čeká a hledá příležitost k útoku, můžete nám popsat způsob jejího příchodu sem, jak vypadá a jak čeká? Vím, že to není příliš důležité, ale mohlo by mi to pomoci trochu pochopit, o čem hovoříme.

Ra: Já jsem Ra. Entity páté úrovně jsou vysoce světelné bytosti, ačkoliv mají typ fyzického nosiče, který chápete. Entity páté úrovně jsou velmi pěkné na pohled, co se vašeho měřítka krásy týče.

To, co se vysílá, je myšlenka, jelikož u entity páté úrovně je pravděpodobné, že tuto techniku nebo disciplínu dokonale ovládá. Takovou entitu lze vnímat jen málo nebo vůbec, protože na rozdíl od negativních entit čtvrté úrovně chodí se světelnýma [s lehkýma] nohama.

Tento nástroj si byl během posledního denního cyklu vědom extrémního chladu a strávil mnohem více času, než by se dle vašich normálních postojů zdálo, v prostředí, které se každému z vás jeví jako extrémně teplé. Nástroj si toho nevšímal, ale pokles subjektivní teploty je znamením přítomnosti negativní, resp. nepozitivní nebo vysávající entity.

Tento nástroj zmínil pocit nepohodlí, ale byl touto skupinou vyživován a byl schopen jej odvrátit. Nebýt náhodného nedopatření, bylo by vše v pořádku, neboť jste se naučili žít v lásce a světle a neopomíjíte pamatovat na jednoho nekonečného Stvořitele.

62.22 Tazatel: Byla to tedy entita páté úrovně, která dnes provedla tento konkrétní útok na tento nástroj?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

62.23 Tazatel: Není pak nezvyklé, že by se pátá úroveň s tím obtěžovala, než aby poslala služebníka ze čtvrté úrovně, řekněme?

Ra: Já jsem Ra. To je správně. Téměř všechny pozitivní kanály a skupiny mohou mít svou pozitivitu oslabenou nebo se mohou stát zcela bezvýznamnými tím, co můžeme nazvat pokušeními, která nabízejí myšlenkové formy negativní čtvrté úrovně. Mohou naznačovat mnohá zkreslení vzhledem k určitým informacím, směrem ke zvelebení vlastního já, k rozkvětu organizace určitým politickým, sociálním nebo finančním způsobem.

Tato zkreslení odvádějí pozornost od jednoho nekonečného Zdroje lásky a světla, jehož jsme všichni posly, skromnými a vědomi si, že my sami jsme jen nepatrnou částí Stvořitele, malou částí velkolepé celistvosti nekonečné inteligence.

62.24 Tazatel: Existuje cokoli, co by mohl nástroj udělat nebo my udělat pro nástroj, abychom eliminovali problém, který má, když z těchto útoků opakovaně zažívá pocit chladu?

Ra: Já jsem Ra. Ano.

62.25 Tazatel: Mohli byste nám říci, co bychom mohli udělat?

Ra: Já jsem Ra. Mohli byste přestat se svými pokusy být kanály lásky a světla jednoho nekonečného Stvořitele.

62.26 Tazatel: Přehlédl jsem teď něco, co můžeme vůbec udělat, abychom pomohli nástroji během, před nebo po relaci nebo kdykoliv jindy?

Ra: Já jsem Ra. Lásce a oddanosti této skupiny nic neschází. Buďte v klidu. Za tuto práci se platí určitá daň. Tento nástroj to akceptuje, jinak bychom nemohli hovořit.

Odpočívejte pak v tomto klidu a lásce a konejte, jak chcete, jak si přejete, jak cítíte. Nechť nastane konec obav, jakmile je toto dokončeno. Láska je velikým léčitelem zkreslení.

62.27 Tazatel: Mám otázku, na kterou jsem minulou noc nemohl správně odpovědět. Položil mi ji Morris. Týká se vibrací úrovní. Rozumím tomu, že první úroveň se skládá ze základních atomických vibrací, které jsou v červeném spektru, druhá v oranžovém atd. Mám tomu rozumět tak, že základní vibrace naší planety jsou stále v červeném a že bytosti druhé úrovně jsou nyní v tomto času/prostoru nebo prostoru/času stále v oranžovém? A že každá úroveň, jež nyní na naší planetě existuje má rozdílnou základní vibraci, nebo to není správně?

Ra: Já jsem Ra. To je přesně správně.

62.28 Tazatel: Jak tedy vibrace čtvrté úrovně přicházejí, znamená to, že může planeta podporovat entity základní vibrace čtvrté úrovně. Bude pak planeta stále základní vibrace první úrovně a budou zde na ní entity druhé úrovně s vibracemi druhé úrovně a budou zde entity třetí úrovně s vibracemi třetí úrovně?

Ra: Já jsem Ra. Toto bude poslední plná otázka této práce. Energie tu je, ale zkreslení nástroje nám naznačují, že bude dobré tuto práci s vaším svolením zkrátit.

62.28 Tazatel: Jsou pak bytosti, o kterých jsme mluvili, ty, co jsou sklizně schopné na třetí úrovni, které sem přišly z jiných planet, jsou to ony, které bisexuální reprodukcí vytvoří potřebné komplexy čtvrté úrovně?

Ra: Já jsem Ra. Příchody energetických komplexů pravé zelené barvy budou více a více vytvářet podmínky, ve kterých je atomová struktura buněk komplexů těla ta z úrovně lásky. Komplexy mysl/tělo/duch, které tyto fyzické nosiče obývají budou, a do určitého rozsahu jsou, ty, o kterých jste mluvil, a jak bude sklizeň dokončena, i sklizené bytosti tohoto planetárního vlivu.

62.29 Tazatel: Ano.

Ra: Musíte se dívat na Zemi, jak ji nazýváte, jako by byla sedmi Zeměmi. Je zde červené, oranžové, žluté a brzy bude dokončené vibrační místo zelené barvy pro entity čtvrté úrovně, které budou nazývat Zemí. Během zkušenosti čtvrté úrovně, kvůli nedostatečnému vývoji entit čtvrté úrovně, není planeta třetí úrovně vhodná pro obývání, protože ranná entita čtvrté úrovně nebude přesně vědět, jak udržovat iluzi, že čtvrtou úroveň nelze vidět ani určit z žádného přístroje dostupného jakékoli třetí úrovni.

Ve čtvrté úrovni budou tudíž červené, oranžové a zelené body vaší planety aktivovány, zatímco žlutý bude spolu s modrým a indigovým s potenciálem.

Můžeme se v tuto chvíli zeptat, zda jsou nějaké krátké dotazy?

62.30 Tazatel: Existuje cokoliv, co můžeme udělat, aby byl nástroj více v pohodlí nebo zlepšit kontakt?

Ra: Vše je v pořádku. Byli jste nanejvýš svědomití.

Já jsem Ra. Zanechávám vás, mí přátelé, ve slávě lásky a světla jednoho nekonečného Stvořitele. Jděte tedy kupředu s radostí, v síle a míru jednoho nekonečného Stvořitele. Adonai.

63.0 Ra: Já jsem Ra. Zdravím vás ve světle a v lásce Jednoho nekonečného stvořitele. Nyní komunikujeme.

63.1 Tazatel: Můžete mi sdělit stav nástroje?

Ra: Já jsem Ra. Zkreslení vitálních energií tohoto nástroje jsou v normálu. Komplex těla je zkreslen díky psychickému útoku v oblasti ledvin a urinačního traktu. Pokračuje také průběžné zkreslení kvůli zkreslení nazývanému artritida.

Můžete očekávat, že psychický útok bude konstantní, neboť tento nástroj už je pozorován negativně orientovanou silou delší dobu.

63.2 Tazatel: Byl původní problém s ledvinami před asi 25 lety způsoben psychickým útokem?*

Ra: Já jsem Ra. To je pravda pouze částečně. V tom čase existovaly komponenty psychického útoku během smrti tohoto těla. Ale řídícím vibračním komplexem během této události byla vůle nástroje. Tento nástroj si přál opustit tuto úroveň existence, protože necítil, že může sloužit.

63.3 Tazatel: Říkáte, že sám nástroj si v té době vytvořil problém s ledvinami?

Ra: Já jsem Ra. Přání nástroje opustit tuto úroveň snížilo obranyschopnost už tak náchylného a slabého komplexu těla. Alergická reakce byla zesílena tak, že způsobila komplikace, které zkreslily komplex těla k neživotaschopnosti.

Když nástroj objevil že práce ve službě ostatním opravdu existuje, vůle tohoto nástroje byla opět řídícím faktorem, nebo komplexem vibračních vzorců, které zabránily komplexu těla v opuštění vazeb, které způsobují vitalitu života.

63.4 Tazatel: Je nutnost nástroje chodit před sezením několikrát na záchod způsobena psychickým útokem?

Ra: Já jsem Ra. Všeobecně to není správně. Nástroj z komplexu těla eliminuje zbytky zkreslení materiálu, který používáme ke kontaktu. To nastává různě, někdy před kontaktem, při jiných sezeních po kontaktu.

Během tohoto kontaktu nástroj pociťuje už zmíněné potíže, které způsobily zesílení tohoto zkreslení/stavu.

63.5 Tazatel: Vím, že už jste na tuto otázku odpověděli, ale cítím, že je mou povinností se zeptat znovu, když se objeví něco nového. Existuje tedy něco, co můžeme udělat, něco, co ještě neděláme, ke snížení efektivity psychického útoku na nástroj?

Ra: Já jsem Ra. Pokračujte s láskou, chválou a díkuvzdání Stvořiteli. Projděte si předchozí materiál. Láska je veliký ochránce.

63.6 Tazatel: Mohl byste definovat vitální energii?

Ra: Já jsem Ra. Vitální energie je komplex energetických úrovní mysli, těla a duše. Na rozdíl od fyzické energie vyžaduje, aby integrované komplexy vibrovaly v užitečném smyslu.

Schopnost vůle může do různé míry nahradit chybějící vitální energii, a to se také v minulých sezeních, jak měříte čas, s tímto nástrojem stalo. Nedoporučujeme to. V tomto okamžiku jsou však vitální energie v mysli a duchu dobře živené, ale úroveň fyzické energie je v tomto okamžiku, sama o sobě, nízká.

63.7 Tazatel: Bude to správně, když budu hádat, že vitální energie je funkcí povědomí nebo předpojatosti bytosti vzhledem k její polaritě nebo všeobecné jednotě se Stvořitelem nebo se stvořením?

Ra: Já jsem Ra. Ve všeobecném smyslu můžeme potvrdit správnost vašeho tvrzení. Vitální energie může být viděna jako hluboká láska života a životních zkušeností, například krásy stvoření, cenění si jiných bytostí a zkreslení výtvorů vašich spolu-stvořitelů, které jsou krásné.

Bez této vitální energie i nejméně zkreslený fyzický komplex neuspěje a zemře. S touto láskou, vitální energií, nebo elánem, bytost může pokračovat i když fyzický komplex je značně zkreslený.

63.8 Tazatel: Rád bych pokračoval několika otázkami z posledního sezení o tom, že ve čtvrté dimenzi budou aktivovány energie červená, oranžová a zelená, energie žlutá a modrá budou potenciované. Teď říkáte, že zelené energie jsou aktivovány. Byly aktivovány posledních 45 let. Zajímá mě přechod tímto obdobím, kdy je zelená totálně aktivovaná a žlutá je potenciovaná. Co ztratíme, když žlutá přejde z potenciace do aktivace, co získáme, když zelená přejde do úplné aktivace, a jaký je to proces?

Ra: Já jsem Ra. Je zavádějící mluvit o zisku a ztrátě, když se zabýváte koncem cyklu a začínajícím cyklem zeleného paprsku na vaší sféře. Je potřeba si především uvědomovat, že hlavní schopností inteligence je vědět, že existuje jedno stvoření, kde ztráta neexistuje. Pro bytosti existují postupné cykly pro využití zkušenosti. Nyní na vaši otázku můžeme odpovědět.

Jak se cyklus zeleného paprsku úrovně lásky a porozumění začne formovat, rovina žlutého paprsku, nebo Země, kde si teď užíváte svůj tanec, přestane být na určité období vašeho prostoru/času obývaná, jako prostor/čas potřebný pro bytosti čtvrté úrovně, aby se naučily schopnosti odstínit svou úroveň od té třetí. Po tomto období přijde opět doba, kdy další cykly třetí úrovně ve sféře žlutého paprsku budou zase možné.

Mezitím už existuje další sféra, která se formuje, shodná do velké míry se žlutým paprskem. Tato sféra čtvrté úrovně existuje společně s první, druhou a třetí. Je hustější povahy, díky vyššímu rotačnímu aspektu atomů ve svém materiálu. Tento předmět jsme s vámi probírali. *

Bytosti čtvrté úrovně, které se v tomto prostoru/čase inkarnují, jsou z hlediska zkušeností čtvrté úrovně, ale inkarnují se v tělech nižší úrovně s přáním zažít a pomoci při rození čtvrté úrovně na této planetě.

Můžete si všimnout, že bytosti čtvrté úrovně mají velké množství soucitu.

63.9 Tazatel: Teď, v současnosti máme, ve třetí úrovni inkarnace na této planetě, bytosti třetí úrovně, které už tu byly po určité množství inkarnací a které budou postupovat dále jednou ze tří možností: zůstanou s pozitivní polaritou pro zkušenosti čtvrté úrovně na této planetě; jako sklizně-schopné negativní bytosti půjdou na jinou planetu; zbytek sklizně neschopné třetí úrovně půjde na jinou planetu třetí úrovně. Předpokládám, že navíc k těmto entitám už tu jsou některé sklizně-schopné bytosti z jiných planet třetí úrovně, které sem přišly a inkarnovaly se jako bytosti na třetí úrovni, aby se účastnily přechodu této planety do čtvrté úrovně, plus poutníci.

Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně, ale uděláme malou poznámku. Pozitivně orientované bytosti schopné sklizně zůstanou na této planetě, ale ne na této rovině.

63.10 Tazatel: Máme tedy, pokud si to pamatuji správně – myslím, že jste řekl, že tu je přibližně 600 milionů poutníků. Pamatuji si to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je přibližně správně. Je jich o něco více.*

63.11 Tazatel: Zahrnuje to číslo sklizně-schopné bytosti třetí úrovně, které na tuto planetu přichází kvůli zkušenostem čtvrté úrovně?

Ra: Já jsem Ra. Ne.

63.12 Tazatel: Kolik přibližně je teď zde těch, kteří přišli z jiných planet a které jsou sklizně-schopně na třetí úrovni pro zkušenost na čtvrté úrovni?

Ra: Já jsem Ra. To je celkem nedávný, řekněme, jev a jejich počet stále ještě nepřesahuje 35,000 bytostí.

63.13 Tazatel: Tyto bytosti se inkarnují do těl s vibrací třetí úrovně. Pokouším se pochopit, jak probíhá ten přechod ze třetí do čtvrté úrovně. Jako příklad použiji jednu z těch bytostí, o kterých mluvíme, která teď má tělo třetí úrovně. Bude stárnout a pak bude pro přechod nezbytné, aby tělo třetí úrovně zemřelo a reinkarnovalo se jako tělo čtvrté úrovně?

Ra: Já jsem Ra. Tyto bytosti se inkarnují s tím, čemu můžete říkat dvojité aktivované tělo. Stojí za povšimnutí, že bytosti, které rodí tyto bytosti čtvrté úrovně prožívají během těhotenství, řekněme, pocit velkého spojení a využití duchovních energií. To je nezbytné pro manifestaci dvojitého těla.

Toto tranzitní tělo je takové, které je, řekněme, schopné ocenit vibrační komplexy čtvrté úrovně, když jejich vtoky stoupají, bez doprovázejících narušení těla třetí úrovně. Pokud by si bytost třetí úrovně byla, řekněme, elektricky vědoma čtvrté úrovně v plném rozsahu, elektrická pole třetí úrovně by selhala kvůli nekompatibilitě.

V odpovědi na vaši otázku o smrti, tyto bytosti zemřou, jak si žádá třetí úroveň.

63.14 Tazatel: Pak tedy říkáte, že pro přechod z třetí do čtvrté úrovně, pro jednu z těchto bytostí s dvojitým aktivovaným tělem, bude muset tělo třetí úrovně projít procesem, kterému říkáme smrt. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. Kombinace těla třetí a čtvrté úrovně zemře podle nutnosti zkreslení komplexu mysl/tělo/duch třetí úrovně.

Můžeme odpovědět na jádro vašeho dotazu poukazem na to, že důvodem takové kombinované aktivace komplexu mysl/tělo/duch je, že tyto bytosti si jsou do určité míry vědomy pochopení čtvrté úrovně, které si třetí úroveň pamatovat nemůže kvůli zapomnění. Tak mohou pro bytost orientovanou na službu druhým začít zkušenosti čtvrté úrovně, s přidanou přitažlivostí k pobytu v problémovém prostředí třetí úrovně a s poskytováním lásky a soucitu.

63.15 Tazatel: Důvodem pro přechod na Zem před dokončením kompletní proměny by pak byla zkušenost získaná během procesu sklizně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně. Tyto bytosti nejsou poutníci v tom smyslu, že by tato planetární sféra byla jejich domovskou planetou čtvrté úrovně. Nicméně, zkušenost takové služby je dostupná jen pro entity třetí úrovně, které dosáhly sklizně a demonstrovaly velkou míru orientace ke službě druhým. Dovolení tak brzké inkarnace je privilegiem, protože v této sklizni existuje velké množství zážitkového katalyzátoru pro službu druhým.

63.16 Tazatel: V současnosti existuje mnoho dětí, které mají schopnost ohýbat kov mentální silou, což je jev čtvrté úrovně. Je tedy většina těchto dětí typem bytosti, o kterých mluvíme?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

63.17 Tazatel: Je důvodem toho, že toto dokážou, ačkoliv poutníci páté a šesté úrovně, kteří zde jsou, to udělat nemohou, protože mají aktivováno tělo čtvrté úrovně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně. Poutníci jsou aktivováni na třetí úrovni mysli/těla/ducha a podléhají zapomnění, přes které je možné proniknout disciplinovanou meditací a prací.

63.18 Tazatel: Předpokládám, že důvodem je, zaprvé, to že sklizně schopné bytosti třetí úrovně, které sem přišly teprve nedávno, přichází dost pozdě na to, aby, řekněme, ovlivnily polarizaci svým učením. Nejsou v konfliktu s Prvním zkreslením, protože teď jsou dětmi a nebudou dost staré na to, aby opravdu ovlivnily polarizaci, než přechod bude dost pokročilý.

Ale poutníci, kteří sem přišli a jsou starší a mají větší schopnost ovlivnit polarizaci, musí tak učinit, jako funkce jejich schopnosti proniknout procesem zapomnění, aby byli v souladu s Prvním zkreslením. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je celkem správně.

63.19 Tazatel: Zdá se mi, že některé sklizně-schopné bytosti třetí úrovně jsou relativně staré, neboť znám jednotlivce, kteří umí ohýbat kov, kterým je přes 50 let a jiným je přes 30. Mohly by existovat další bytosti, které mohou/ umí ohýbat kov z jiného důvodu, než že mají dvojitě aktivovaná těla?

Ra: Já jsem Ra. To je správně. Kterákoliv bytost, která buď bez úmyslu, nebo pečlivou snahou dosáhne brány inteligentní energie, může využít sílu této energie měnit tvary.

63.20 Tazatel: Jak tento přechod pokračuje k aktivaci čtvrté úrovně, bude pro všechna fyzická těla třetí úrovně nutné projít procesem, který nazýváme smrt, aby mohla obývat sféru čtvrté úrovně. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

63.21 Tazatel: Existují teď obyvatelé této sféry čtvrté úrovně, kteří už tímto procesem prošli? Začíná být obydlená?

Ra: Já jsem Ra. To je správně, řekněme, jen během velmi nedávné doby.

63.22 Tazatel: Předpokládám, že tato populace je z jiných planet, protože sklizeň na této planetě ještě neproběhla. Je z planet, kde už sklizeň proběhla. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

63.23 Tazatel: Jsou tyto bytosti pro nás viditelné? Mohl bych jednu vidět? Mohla by chodit po našem povrchu?

Ra: Já jsem Ra. To už jsme probírali. Tyto bytosti jsou teď ve dvojích tělech.

63.24 Tazatel: V tomhle jsem opravdu hloupý, ale tento specifický koncept je pro mě velmi těžké pochopit. Obávám se, že to ode mě vyžaduje některé velmi hloupé otázky, abych tomu úplně porozuměl. Nemyslím si, že tomu někdy budu úplně rozumět, (nesrozumitelné) jen to být schopen alespoň trochu nějak uchopit.

Tak tedy, když je sféra čtvrté úrovně aktivována, generuje to tepelnou energii. Předpokládám, že tato tepelná energie je generována jen na sféře třetí úrovně. Je to správně?

Ra: To je docela správně. Zkušenostní zkreslení každé dimenze jsou oddělené.

63.25 Tazatel: Pak v určitou dobu v budoucnosti bude čtvrtá sféra plně aktivovaná. Jaký je rozdíl mezi plnou aktivací a částečnou aktivací této sféry?

Ra: Já jsem Ra. V současné době jsou kosmické proudy vhodné pro formaci jádrových částic barvy pravá zelená, a proto se částice tohoto typu formují. Nicméně, v současné době existuje mix prostředí žlutého paprsku a zeleného paprsku, a to vyžaduje rození tranzitních typů energetických zkreslení komplexů mysl/tělo/duch.

Při plné aktivaci úrovně lásky skutečně zelené barvy bude planetární sféra solidní a schopná obyvatelnosti sama o sobě. Narození, která se vyskytnou, budou transformována procesem času, řekněme, k vhodnému typu nosiče pro plné docenění planetárního prostředí čtvrté úrovně. V této souvislosti prostředí zeleného paprsku existuje v mnohem větším rozsahu v čase/prostoru než v prostoru/čase.

63.26 Tazatel: Můžete popsat rozdíl, o kterém mluvíte ve vztahu k času/prostoru a prostoru/času?

Ra: Já jsem Ra. Pro vaše pochopení použijeme definici vnitřních úrovní. Tento zvukový komplex obsahuje velké množství nuancí, ale sám o sobě možná naplní vaši současnou potřebu.

63.27 Tazatel: Udělám toto prohlášení a vy mě opravíte. To, co máme, jak je naše planeta spirálově posunuta spirálovou rotaci celé velké galaxie, jak se velké kolo na obloze otáčí a náš planetární systém se spirálově posunuje do nové pozice, jsou vibrace čtvrté úrovně čím dál tím více výrazné. Tyto vibrace atomového jádra začínají stále více a více vytvářet zelenou. A pak zelené vibrace jádra vytváří více a více kompletní sféru čtvrté úrovně a komplexy těla čtvrté úrovně pro obydlování této sféry. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je částečně správně. Koncept, který by měl být opraven je stvoření tělesných komplexů zeleného paprsku. Toto stvoření bude pozvolné a začne s vaším typem fyzického nosiče třetí úrovně a pomocí bisexuální reprodukce se evolučními procesy stanou komplexy těla čtvrté úrovně.

63.29 Tazatel: Existuje nějaký typ, řekněme, ciferníku, který je spojen s celou velkou galaxií s mnoha miliardami hvězd, který jak se na otáčí s sebou unáší všechny tyto hvězdy a planetární systémy přes přechody z úrovně do úrovně? Funguje to tak?

Ra: Já jsem Ra. Jste vnímavý. Můžete v tom vidět třírozměrný ciferník hodin, nebo spirálu nekonečnosti, která je Logosem pro tento účel plánována.

63.30 Tazatel: Chápu dobře, že Logos neplánoval tepelný efekt, který probíhá v našem přechodu třetí úrovně do čtvrté? Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně s výjimkou podmínky svobodné vůle, která je samozřejmě Logosem také plánovaná, neboť i sám Logos je stvořením svobodné vůle. V takovém prostředí je možné nekonečné množství stavů nebo událostí. Není možné říct, že byly Logosem plánovány, ale je možné říct, že byly svobodně povoleny.

63.31 Tazatel: Zdá se mi, že tepelný efekt, který na planetě probíhá je podobný nemoci v těle a jako hlavní příčinu má stejnou, nebo podobnou mentální konfiguraci. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně s výjimkou toho, že duchovní konfigurace, stejně jako mentální preference vašich lidí, byly příčinou těchto zkreslení komplexu těla vaší planetární sféry.

[Následuje 39vteřinová pauza mezi koncem této odpovědi a začátkem další otázky]

63.32 Tazatel: Když třetí úroveň přejde z aktivace do potenciace, zůstane nám planeta s první, druhou a čtvrtou úrovní. V té době na planetě nebude žádná aktivovaná vibrace třetí úrovně. Chápu správně, že všechny vibrace třetí úrovně na planetě jsou teď ty, které tvoří komplexy těla bytostí jako my, a to je suma veškerých vibrací třetí úrovně v tomto okamžiku?

Ra: Já jsem Ra. To bude poslední celá otázka v tomto sezení. Tento nástroj ještě má energii kvůli přenosu, ale je tu nepohodlí. Nepřejeme si nástroj vyčerpat. Rádi bychom poznamenali, že tento nástroj je i přes útok v lepším nastavení než během minulých sezení.

K odpovědi na vaši otázku, není to správně jen v tom ohledu, že kromě komplexů mysl/tělo/duch existují i artefakty, myšlenkové formy a pocity které tito spolu-stvořitelé vytvořili. To je třetí úroveň.

Máte nějaké krátké dotazy, než tento nástroj opustíme?

63.33 Tazatel: Existuje něco, co můžeme udělat pro větší pohodlí nástroje nebo pro zlepšení kontaktu?

Ra: Jste pečliví. Vše je v pořádku.

Teď vás opouštíme, přátelé, ve slávě lásky a světla jednoho nekonečného Stvořitele. Běžte a radujte se ze síly a míru nekonečného Stvořitele. Adonai.

64.0 Ra: Já jsem Ra. Zdravím vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Nyní komunikujeme.

64.1 Tazatel: Mohli byste mi nejprve sdělit stav nástroje?

Ra: Já jsem Ra. Je stejný, jak bylo uvedeno minule, s výjimkou přechodného zkreslení, jež snižuje volný tok životní energie.

64.2 Tazatel: Můžete mi říci, co je tím přechodným zkreslením?

Ra: Já jsem Ra. Jedná se o okrajovou informaci.

64.3 Tazatel: Pak se na ni nebudeme ptát.

Rád bych se nejprve zeptal na chybu, kterou, věřím, že jsem mohl udělat v minulé relaci*, ohledně současného počtu poutníků na Zemi. Udělal jsem chybu?

Ra: Já jsem Ra. Vy a Ra jste udělali chybu. Příslušný počet vašich číslic je o jednu menší, než bylo minule uvedeno.**

64.4 Tazatel: Děkuji. Mohli byste vysvětlit základní principy, jež stojí za rituálem, který pro iniciaci kontaktu provádíme a toho, co bych nazval základními rituály bílé magie – principy ochrany a jiné principy? Mohli byste to prosím udělat?

Ra: Já jsem Ra. Vzhledem k povaze vaší otázky vnímáme jako vhodné zahrnout příčinu přechodného zkreslení životní energie nástroje. Příčinou je náklonost k touze po vyjádření oddanosti jednomu Stvořiteli při skupinovém uctívání.*

Entita po této ochraně toužila jak vědomě tím, že reagovala na doplňky tohoto vyjádření, rituál, barvy a jejich významy, jak jsou dány zkresleným systémem, který nazýváte církví, chvalozpěvem a kombinovanými děkovnými modlitbami, tak především tím, co lze považovat za nejústředněji magické: přijímání té potravy, která není této dimenze, ale byla přeměněna na metafyzický pokrm v tom, co toto zkreslení vyjádření nazývá svatým přijímáním.

Podvědomým důvodem, jež je silnější, této touhy bylo povědomí, že takové vyjádření je – pokud je entitou ceněno jako transmutace do přítomnosti jednoho Stvořitele – velikou ochranou entity, která jde po cestě služby ostatním.

Principem každého rituálu, jež je povahy bílé magie, je nastavit podněty, které dosáhnou na kmen mysli, takovým způsobem, aby nastavení způsobilo vznik disciplinované a vyčištěné emoce neboli lásky, která pak může být jak ochranou, tak klíčem k bráně inteligentního nekonečna.

64.5 Tazatel: Můžete mi říct, proč malá chyba v rituálu, který tuto komunikaci započal přede dvěma relacemi, umožnila vnik entity s příslušností k Orionu?

Ra: Já jsem Ra. Tento kontakt je úzkopásmový a jeho předpoklady jsou precizní. Druhé já, které nabízí svou službu na negativní cestě, také disponuje dovedností šermíře. V tomto kontaktu se potýkáte, řekněme, se silami velké intenzity, které se vlévají do nosiče jemného jako sněhová vločka a jako krystal.

Pravidelnost tohoto vzoru energií, jež utváří kanál pro tyto přenosy, mohou narušit i nejmenší z výpadků.

Můžeme pro vaši informaci poznamenat, že naše pauza nastala kvůli nezbytnosti ujistit se, že komplex mysli/těla/ducha nástroje byl před naším vypořádáním se se situací bezpečně ve správné světelné konfiguraci nebo úrovni. Mnohem lepší by bylo dovolit schránce, aby se stala neživotaschopnou, než dovolit komplexu mysli/těla/ducha, aby se ocitl, řekněme, na nesprávném místě.

64.6 Tazatel: Mohli byste popsat nebo mi říci o rituálech nebo technikách používanými Ra při hledání směru služby?

Ra: Já jsem Ra. Hovořit o tom, na čem společenské paměťové komplexy šesté úrovně pracují, aby pokročily, je při nejlepším pochybením čisté komunikace, neboť se mnoho ztrácí při přenosu konceptu z úrovně do úrovně, a diskuze o šesté úrovni je nevyhnutelně velice zkreslená.*

Pokusíme se však na váš dotaz odpovědět, jelikož je užitečný v tom, že nám opět umožňuje vyjádřit celkovou jednotu stvoření. Hledáme Stvořitele na úrovni sdílené zkušenosti, do níž nejste zasvěceni, a raději než se obklopovat světlem, jsme se jím stali. Naše chápání je takové, že neexistuje jiná hmota než světlo. Naše rituály, jak je můžete nazývat, jsou nekonečně jemným pokračováním vyvažujících procesů, které nyní začínáte prožívat.

Nyní hledáme bez polarity. Proto nevyvoláváme žádnou sílu zvenčí, protože se naše hledání stalo vnitřním, jakmile jsme se stali světlem/láskou a láskou/světlem. Toto jsou vyvážení, která hledáme, vyvážení mezi soucitem a moudrostí, která stále více dovolují, aby naše chápání zkušeností bylo informováno, že jsme se mohli dostat blíže ke sjednocení s jedním Stvořitelem, které tak radostně hledáme.

Vaše rituály na vaší úrovni vývoje obsahují koncept polarizace, a ten je ve vašem konkrétním prostoru/času nejústřednější.

Můžeme odpovědět dále, pokud máte konkrétní dotazy.

64.7 Tazatel: Bylo by užitečné, kdyby Ra popsali použité techniky, když byli Ra ve třetí úrovni, aby se rozvíjely mysl, tělo a duch?

Ra: Já jsem Ra. Tento dotaz se nachází za Zákonem zmatení.

64.8 Tazatel: A co zkušenost Ra ze čtvrté úrovně? Nacházela by se také za Zákonem zmatení?

Ra: Já jsem Ra. To je správně. Vyjádřeme myšlenku. Ra není elitou. Hovořit o našich konkrétních zkušenostech skupině, která nás ctí, je jako navádět ke konkrétním radám. Naše práce byla práce vašich lidí, prožívat katalyzátor radosti a strasti. Naše okolnosti byly poněkud harmoničtější.

Nechť je řečeno, že každá entita nebo skupina může utvořit tu nejskvostnější harmonii v jakékoliv vnější atmosféře. Zkušenosti Ra nejsou ničím víc než vaše vlastní. Vaše jsou tancem v tomto prostoru/času během sklizně třetí úrovně.

64.9 Tazatel: Nedávno byla vznesena otázka, která se týká možných záznamů ztracených blízko, uvnitř nebo pod Velkou pyramidou v Gíze. Nemám tušení, zda by byly ku prospěchu. Pouze se zeptám, zda by pátrání v této oblasti bylo nějak prospěšné.

Ra: Já jsem Ra. Omlouváme se za zdání, že jsme v informacích tak plaší. Avšak jakákoliv slova ohledně tohoto konkrétního tématu vytvářejí možnost narušení svobodné vůle.

64.10 Tazatel: V jedné z předchozích relaci* jste zmínili bránu magie adepta objevující se v osmnáctidenních cyklech. Mohli byste prosím tuto informaci rozvést?

Ra: Já jsem Ra. Komplex mysli/těla/ducha se rodí pod řadou určitých vlivů, a to jak lunárních, planetárních, kosmických, tak v některých případech i karmických. Okamžikem zrození do této iluze začínají cykly, které jsme zmínili.

Duchovní cyklus neboli cyklus adepta je osmnáctidenní cyklus a funguje s vlastnostmi sinusoidy. Na pozitivní straně křivky existuje tedy několik excelentních dnů, což je prvních devět dnů cyklu – přesněji čtvrtý, pátý a šestý – kdy je práce nejvhodněji provedena vzhledem k tomu, že je entita stále bez plné vědomé kontroly zkreslení/reality mysli/těla/ducha.

Nejzajímavější částí této informace je, stejně jako každého cyklu, upozornění na kritický bod procházející z devátého do desátého a z osmnáctého do prvních dnů, kde bude adept prožívat určité obtíže, zvláště když zároveň dochází i k přechodu v jiném cyklu.

V nadiru** každého cyklu bude adept nejméně silný, avšak nebude náchylný na obtíže ani zdaleka v takové míře, jaké zažívá během kritických období.

64.11 Tazatel: Abychom tedy nalezli cykly, vzali bychom okamžik narození a procitnutí novorozence od matky do této úrovně a v tomto okamžiku bychom zahájili cyklus a pokračovali s ním napříč životem. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. Je to převážně správně. Není nutné identifikovat okamžik narození. Pro všechny práce kromě těch nejjemnějších je denní cyklus, kdy tato událost nastává, dostačující.

64.12 Tazatel: Uvažuji nyní správně, když předpokládám, že jakákoliv magie, kterou by adept vykonával, by byla úspěšnější nebo, řekněme, více dle jeho záměru než ta provedená v méně příhodných časech cyklu?

Ra: Já jsem Ra. Tento cyklus je užitečným nástrojem adepta, ale, jak jsme řekli, s tím, jak se adept stává vyváženějším, budou navržené činnosti na těchto cyklech příležitostí stále méně závislé a jejich účinnost bude stále vyrovnanější.

64.13 Tazatel: Nejsem schopen posoudit, v jakém okamžiku, na jaké úrovni schopností by adept tohoto bodu bytí, řekněme, nezávislého na cyklickém působení, dosáhl. Můžete mi naznačit, jaká úroveň „adeptství“ by byla třeba, aby bylo takto nezávislé?

Ra: Já jsem Ra. Kvůli práci této skupiny jsme omezeni mluvit konkrétně, jelikož hovořit by vypadalo jako soudit. Avšak můžeme říci, že tento cyklus můžete v rámci vaší skupiny zohlednit ve stejném světle jako takzvaná astrologická vyvážení; to jest, jsou zajímavá, ale ne kritická.

64.14 Tazatel: Děkuji. Četl jsem, že poslední výzkum ukázal, že normální cyklus spánku pro entity na této planetě nastává o jednu hodinu později každou denní periodu, takže máme 25hodinový cyklus namísto 24hodinového. Je to správně a pokud ano, proč tomu tak je?

Ra: Já jsem Ra. Je to v některých případech správně. Planetární vlivy, z nichž ti z Marsu mají paměť, mají určitý účinek na tyto fyzické komplexy těla třetí úrovně. Tato rasa dala svůj genetický materiál mnoha tělům na vaší rovině.

64.15 Tazatel: Děkuji. V nedávné relaci Ra zmínili Stuarta a Douglase.* To jsou členové toho, čemu říkáme naše lékařská profese. Jaká je hodnota, celková hodnota, řekl bych, moderních lékařských technik při úlevě zkreslení těla s ohledem na účel těchto zkreslení a na to, co bychom mohli nazvat karmou a na další účinky?

Ra: Já jsem Ra. Tento dotaz je spletitý. Namísto pokusu o ucelenou odpověď však uvedeme pár pozorování, protože to, co je mezi vašimi léčebnými procesy alopatické, je poněkud dvojsečné.

Zaprvé, musíte vidět možnost/pravděpodobnost, že jakýkoliv alopatický léčitel je ve skutečnosti léčitelem. Ve vašem kulturním prostředí je tento výcvik považován za vhodný prostředek zdokonalování léčitelských schopností.V nejzákladnějším smyslu lze jakéhokoli alopatického léčitele považovat za toho, jehož touhou je snad služba ostatním v úlevě zkreslení komplexu těla a mentálního/emočního komplexu, aby léčená entita mohla prožívat další katalyzátor po delší časový úsek toho, čemu říkáte život. Pokud je vhodná, jedná se o velkou službu ostatním, a to díky nahromadění zkreslení směrem k moudrosti a lásce, které lze vytvořit pomocí prostorového/časového kontinua vaší iluze.

Při sledování alopatického konceptu, jež vidí komplex těla jako stroj, si můžeme všimnout symptomů společenského komplexu, jež se jeví jako odhodlaný k nejvíce nesmlouvavé touze po zkresleních rozptylování, anonymity a spánku.** Je to spíše vyústěním než příčinou společenského smýšlení na vaší rovině.

Na druhou stranu vytvořil tento mechanický koncept komplexu těla neustálé obtíže zkreslení k tomu, co nazýváte špatným zdravotním stavem, a to z důvodu silných chemikálií používaných ke kontrole a zakrytí zkreslení těla. Mnoho vašich lidí si uvědomuje, že existují efektivnější systémy léčení, které nevylučují alopatické, ale zahrnují mnohé další způsoby léčení.

64.16 Tazatel: Předpokládejme, že se u určité entity objeví zkreslení těla, která pak má na výběr, zda bude hledat alopatickou pomoc, nebo bude prožívat katalyzátor toho zkreslení a o korekci zkreslení neusilovat. Můžete tyto dvě možnosti pro tuto entitu a její analýzu obou z cest okomentovat?

Ra: Já jsem Ra. Pokud je entita polarizovaná k službě ostatním, probíhá analýza v souladu s uvážením toho, která z cest nabízí nejlepší příležitost sloužit ostatním.

U negativně polarizované entity je to naopak.

U nepolarizované entity jsou úvahy nahodilé a nejpravděpodobněji směrem ke zkreslení zvaném pohodlí.

64.17 Tazatel: Chápu, že Dr. Monroe* sem nedávno přinesl odlitek čtyřprstého sněžného muže. Mohli byste mi říct, jakého typu sněžného muže odlitek byl?

Ra: Já jsem Ra. Můžeme.

64.18 Tazatel: Vím, že je to zcela nevýznamné, ale myslel jsem, že bych se na to, jako službu Dr. Monroeovi, měl zeptat.

Ra: Já jsem Ra. Tato entita byla jedním z malé skupiny myšlenkových forem.

64.19 Tazatel: Také se zeptal (a vím, že to není důležité), proč nebyly nalezeny žádné ostatky sněžného muže, tedy poté, co entity sněžného muže na našem povrchu zemřely. Zeptal se, proč nikdy nebyly žádné ostatky těchto entit nalezeny. Mohli byste mu na to odpovědět? Není to nijak důležité, ale ptám se na to jen jako službu pro něj.

Ra: Já jsem Ra. Můžete navrhnout, že průzkum jeskyní, které se nachází pod některými horami na západním pobřeží vašeho kontinentu, jednoho dne takové ostatky nabídne. Nebudou obecně pochopeny, pokud tato kultura přežije ve své současné podobě dostatečně dlouho, ve vašem měření času, aby tento pravděpodobný/možný vortex nastal.

V současné době je dost energie na ještě jednu úplnou otázku.

64.20 Tazatel: Během léčebných cvičení, kdy jste řekli „prozkoumejte vjemy těla“, měli jste na mysli ty vjemy, které má tělo k dispozici skrze pět smyslů? Nebo ve vztahu k přirozeným funkcím těla jako je dotýkání, milování, sexuální sdílení a společnost? Nebo hovoříte o něčem zcela jiném?

Ra: Já jsem Ra. Tazatel může v tento moment vnímat svůj komplex těla. Prožívá vjemy. Většina těchto vjemů, nebo v tomto případě téměř všechny z nich, jsou pomíjivé a nezajímavé. Tělo je však výtvorem mysli. Určité vjemy jsou kvůli náboji nebo síle, která je pociťována myslí při prožívání tohoto vjemu, důležité.

Například v tomto prostorovém/časovém bodě nese jeden vjem silný náboj a může být zkoumán. Je to vjem toho, co nazýváte zkreslením směrem k nepohodlí, kvůli stísněné pozici komplexu těla během této práce. Při vyvažování byste pak tento vjem prozkoumali. Proč je tento vjem silný? Protože byl vybrán, aby mohla tato entita být ve službě ostatním pro energizování tohoto kontaktu.

Každý vjem, který v mysli zanechává dochuť významu, který zanechává chuť v paměti, by měl být prozkoumán. Toto jsou vjemy, o kterých hovoříme.

Můžeme zodpovědět nějaké krátké dotazy, než tento nástroj opustíme?

64.21 Tazatel: Existuje cokoliv, co bychom mohli udělat, aby byl nástroj více v pohodlí nebo zlepšit kontakt?

Ra: Já jsem Ra. Pokračujte ve vyhodnocování zarovnání. Jste svědomití a jste si vědomi prostředků, jak o nástroj v jeho současných zkresleních, které mají co do činění se zápěstími a rukama, pečovat. Láska je jako vždy tou největší ochranou.

Já jsem Ra. Zanechávám vás, mí přátelé, v nádherné lásce a radostném světle nekonečného Stvořitele. Jděte pak kupředu, s radostí v síle a míru jednoho nekonečného Stvořitele. Adonai.

52 ⇒

⇐ 50

Zpět na začátek

Ra kontakt knihy © 2018 L/L Research a Tobey Wheelock.
Tyto stránky © 2003–2024 Tobey Wheelock.

Otázky? Komentáře? Napište mi na tw @ law of one tečka info.

Schovat reklamy