1 ⇒

⇐ 63

Zákon jednoty Relace 64

Hide menu

26. července, 1981

64.0 Ra: Já jsem Ra. Zdravím vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Nyní komunikujeme.

64.1 Tazatel: Mohli byste mi nejprve sdělit stav nástroje?

Ra: Já jsem Ra. Je stejný, jak bylo uvedeno minule, s výjimkou přechodného zkreslení, jež snižuje volný tok životní energie.

64.2 Tazatel: Můžete mi říci, co je tím přechodným zkreslením?

Ra: Já jsem Ra. Jedná se o okrajovou informaci.

64.3 Tazatel: Pak se na ni nebudeme ptát.

Rád bych se nejprve zeptal na chybu, kterou, věřím, že jsem mohl udělat v minulé relaci*, ohledně současného počtu poutníků na Zemi. Udělal jsem chybu?

Ra: Já jsem Ra. Vy a Ra jste udělali chybu. Příslušný počet vašich číslic je o jednu menší, než bylo minule uvedeno.**

64.4 Tazatel: Děkuji. Mohli byste vysvětlit základní principy, jež stojí za rituálem, který pro iniciaci kontaktu provádíme a toho, co bych nazval základními rituály bílé magie – principy ochrany a jiné principy? Mohli byste to prosím udělat?

Ra: Já jsem Ra. Vzhledem k povaze vaší otázky vnímáme jako vhodné zahrnout příčinu přechodného zkreslení životní energie nástroje. Příčinou je náklonost k touze po vyjádření oddanosti jednomu Stvořiteli při skupinovém uctívání.*

Entita po této ochraně toužila jak vědomě tím, že reagovala na doplňky tohoto vyjádření, rituál, barvy a jejich významy, jak jsou dány zkresleným systémem, který nazýváte církví, chvalozpěvem a kombinovanými děkovnými modlitbami, tak především tím, co lze považovat za nejústředněji magické: přijímání té potravy, která není této dimenze, ale byla přeměněna na metafyzický pokrm v tom, co toto zkreslení vyjádření nazývá svatým přijímáním.

Podvědomým důvodem, jež je silnější, této touhy bylo povědomí, že takové vyjádření je – pokud je entitou ceněno jako transmutace do přítomnosti jednoho Stvořitele – velikou ochranou entity, která jde po cestě služby ostatním.

Principem každého rituálu, jež je povahy bílé magie, je nastavit podněty, které dosáhnou na kmen mysli, takovým způsobem, aby nastavení způsobilo vznik disciplinované a vyčištěné emoce neboli lásky, která pak může být jak ochranou, tak klíčem k bráně inteligentního nekonečna.

64.5 Tazatel: Můžete mi říct, proč malá chyba v rituálu, který tuto komunikaci započal přede dvěma relacemi, umožnila vnik entity s příslušností k Orionu?

Ra: Já jsem Ra. Tento kontakt je úzkopásmový a jeho předpoklady jsou precizní. Druhé já, které nabízí svou službu na negativní cestě, také disponuje dovedností šermíře. V tomto kontaktu se potýkáte, řekněme, se silami velké intenzity, které se vlévají do nosiče jemného jako sněhová vločka a jako krystal.

Pravidelnost tohoto vzoru energií, jež utváří kanál pro tyto přenosy, mohou narušit i nejmenší z výpadků.

Můžeme pro vaši informaci poznamenat, že naše pauza nastala kvůli nezbytnosti ujistit se, že komplex mysli/těla/ducha nástroje byl před naším vypořádáním se se situací bezpečně ve správné světelné konfiguraci nebo úrovni. Mnohem lepší by bylo dovolit schránce, aby se stala neživotaschopnou, než dovolit komplexu mysli/těla/ducha, aby se ocitl, řekněme, na nesprávném místě.

64.6 Tazatel: Mohli byste popsat nebo mi říci o rituálech nebo technikách používanými Ra při hledání směru služby?

Ra: Já jsem Ra. Hovořit o tom, na čem společenské paměťové komplexy šesté úrovně pracují, aby pokročily, je při nejlepším pochybením čisté komunikace, neboť se mnoho ztrácí při přenosu konceptu z úrovně do úrovně, a diskuze o šesté úrovni je nevyhnutelně velice zkreslená.*

Pokusíme se však na váš dotaz odpovědět, jelikož je užitečný v tom, že nám opět umožňuje vyjádřit celkovou jednotu stvoření. Hledáme Stvořitele na úrovni sdílené zkušenosti, do níž nejste zasvěceni, a raději než se obklopovat světlem, jsme se jím stali. Naše chápání je takové, že neexistuje jiná hmota než světlo. Naše rituály, jak je můžete nazývat, jsou nekonečně jemným pokračováním vyvažujících procesů, které nyní začínáte prožívat.

Nyní hledáme bez polarity. Proto nevyvoláváme žádnou sílu zvenčí, protože se naše hledání stalo vnitřním, jakmile jsme se stali světlem/láskou a láskou/světlem. Toto jsou vyvážení, která hledáme, vyvážení mezi soucitem a moudrostí, která stále více dovolují, aby naše chápání zkušeností bylo informováno, že jsme se mohli dostat blíže ke sjednocení s jedním Stvořitelem, které tak radostně hledáme.

Vaše rituály na vaší úrovni vývoje obsahují koncept polarizace, a ten je ve vašem konkrétním prostoru/času nejústřednější.

Můžeme odpovědět dále, pokud máte konkrétní dotazy.

64.7 Tazatel: Bylo by užitečné, kdyby Ra popsali použité techniky, když byli Ra ve třetí úrovni, aby se rozvíjely mysl, tělo a duch?

Ra: Já jsem Ra. Tento dotaz se nachází za Zákonem zmatení.

64.8 Tazatel: A co zkušenost Ra ze čtvrté úrovně? Nacházela by se také za Zákonem zmatení?

Ra: Já jsem Ra. To je správně. Vyjádřeme myšlenku. Ra není elitou. Hovořit o našich konkrétních zkušenostech skupině, která nás ctí, je jako navádět ke konkrétním radám. Naše práce byla práce vašich lidí, prožívat katalyzátor radosti a strasti. Naše okolnosti byly poněkud harmoničtější.

Nechť je řečeno, že každá entita nebo skupina může utvořit tu nejskvostnější harmonii v jakékoliv vnější atmosféře. Zkušenosti Ra nejsou ničím víc než vaše vlastní. Vaše jsou tancem v tomto prostoru/času během sklizně třetí úrovně.

64.9 Tazatel: Nedávno byla vznesena otázka, která se týká možných záznamů ztracených blízko, uvnitř nebo pod Velkou pyramidou v Gíze. Nemám tušení, zda by byly ku prospěchu. Pouze se zeptám, zda by pátrání v této oblasti bylo nějak prospěšné.

Ra: Já jsem Ra. Omlouváme se za zdání, že jsme v informacích tak plaší. Avšak jakákoliv slova ohledně tohoto konkrétního tématu vytvářejí možnost narušení svobodné vůle.

64.10 Tazatel: V jedné z předchozích relaci* jste zmínili bránu magie adepta objevující se v osmnáctidenních cyklech. Mohli byste prosím tuto informaci rozvést?

Ra: Já jsem Ra. Komplex mysli/těla/ducha se rodí pod řadou určitých vlivů, a to jak lunárních, planetárních, kosmických, tak v některých případech i karmických. Okamžikem zrození do této iluze začínají cykly, které jsme zmínili.

Duchovní cyklus neboli cyklus adepta je osmnáctidenní cyklus a funguje s vlastnostmi sinusoidy. Na pozitivní straně křivky existuje tedy několik excelentních dnů, což je prvních devět dnů cyklu – přesněji čtvrtý, pátý a šestý – kdy je práce nejvhodněji provedena vzhledem k tomu, že je entita stále bez plné vědomé kontroly zkreslení/reality mysli/těla/ducha.

Nejzajímavější částí této informace je, stejně jako každého cyklu, upozornění na kritický bod procházející z devátého do desátého a z osmnáctého do prvních dnů, kde bude adept prožívat určité obtíže, zvláště když zároveň dochází i k přechodu v jiném cyklu.

V nadiru** každého cyklu bude adept nejméně silný, avšak nebude náchylný na obtíže ani zdaleka v takové míře, jaké zažívá během kritických období.

64.11 Tazatel: Abychom tedy nalezli cykly, vzali bychom okamžik narození a procitnutí novorozence od matky do této úrovně a v tomto okamžiku bychom zahájili cyklus a pokračovali s ním napříč životem. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. Je to převážně správně. Není nutné identifikovat okamžik narození. Pro všechny práce kromě těch nejjemnějších je denní cyklus, kdy tato událost nastává, dostačující.

64.12 Tazatel: Uvažuji nyní správně, když předpokládám, že jakákoliv magie, kterou by adept vykonával, by byla úspěšnější nebo, řekněme, více dle jeho záměru než ta provedená v méně příhodných časech cyklu?

Ra: Já jsem Ra. Tento cyklus je užitečným nástrojem adepta, ale, jak jsme řekli, s tím, jak se adept stává vyváženějším, budou navržené činnosti na těchto cyklech příležitostí stále méně závislé a jejich účinnost bude stále vyrovnanější.

64.13 Tazatel: Nejsem schopen posoudit, v jakém okamžiku, na jaké úrovni schopností by adept tohoto bodu bytí, řekněme, nezávislého na cyklickém působení, dosáhl. Můžete mi naznačit, jaká úroveň „adeptství“ by byla třeba, aby bylo takto nezávislé?

Ra: Já jsem Ra. Kvůli práci této skupiny jsme omezeni mluvit konkrétně, jelikož hovořit by vypadalo jako soudit. Avšak můžeme říci, že tento cyklus můžete v rámci vaší skupiny zohlednit ve stejném světle jako takzvaná astrologická vyvážení; to jest, jsou zajímavá, ale ne kritická.

64.14 Tazatel: Děkuji. Četl jsem, že poslední výzkum ukázal, že normální cyklus spánku pro entity na této planetě nastává o jednu hodinu později každou denní periodu, takže máme 25hodinový cyklus namísto 24hodinového. Je to správně a pokud ano, proč tomu tak je?

Ra: Já jsem Ra. Je to v některých případech správně. Planetární vlivy, z nichž ti z Marsu mají paměť, mají určitý účinek na tyto fyzické komplexy těla třetí úrovně. Tato rasa dala svůj genetický materiál mnoha tělům na vaší rovině.

64.15 Tazatel: Děkuji. V nedávné relaci Ra zmínili Stuarta a Douglase.* To jsou členové toho, čemu říkáme naše lékařská profese. Jaká je hodnota, celková hodnota, řekl bych, moderních lékařských technik při úlevě zkreslení těla s ohledem na účel těchto zkreslení a na to, co bychom mohli nazvat karmou a na další účinky?

Ra: Já jsem Ra. Tento dotaz je spletitý. Namísto pokusu o ucelenou odpověď však uvedeme pár pozorování, protože to, co je mezi vašimi léčebnými procesy alopatické, je poněkud dvojsečné.

Zaprvé, musíte vidět možnost/pravděpodobnost, že jakýkoliv alopatický léčitel je ve skutečnosti léčitelem. Ve vašem kulturním prostředí je tento výcvik považován za vhodný prostředek zdokonalování léčitelských schopností.V nejzákladnějším smyslu lze jakéhokoli alopatického léčitele považovat za toho, jehož touhou je snad služba ostatním v úlevě zkreslení komplexu těla a mentálního/emočního komplexu, aby léčená entita mohla prožívat další katalyzátor po delší časový úsek toho, čemu říkáte život. Pokud je vhodná, jedná se o velkou službu ostatním, a to díky nahromadění zkreslení směrem k moudrosti a lásce, které lze vytvořit pomocí prostorového/časového kontinua vaší iluze.

Při sledování alopatického konceptu, jež vidí komplex těla jako stroj, si můžeme všimnout symptomů společenského komplexu, jež se jeví jako odhodlaný k nejvíce nesmlouvavé touze po zkresleních rozptylování, anonymity a spánku.** Je to spíše vyústěním než příčinou společenského smýšlení na vaší rovině.

Na druhou stranu vytvořil tento mechanický koncept komplexu těla neustálé obtíže zkreslení k tomu, co nazýváte špatným zdravotním stavem, a to z důvodu silných chemikálií používaných ke kontrole a zakrytí zkreslení těla. Mnoho vašich lidí si uvědomuje, že existují efektivnější systémy léčení, které nevylučují alopatické, ale zahrnují mnohé další způsoby léčení.

64.16 Tazatel: Předpokládejme, že se u určité entity objeví zkreslení těla, která pak má na výběr, zda bude hledat alopatickou pomoc, nebo bude prožívat katalyzátor toho zkreslení a o korekci zkreslení neusilovat. Můžete tyto dvě možnosti pro tuto entitu a její analýzu obou z cest okomentovat?

Ra: Já jsem Ra. Pokud je entita polarizovaná k službě ostatním, probíhá analýza v souladu s uvážením toho, která z cest nabízí nejlepší příležitost sloužit ostatním.

U negativně polarizované entity je to naopak.

U nepolarizované entity jsou úvahy nahodilé a nejpravděpodobněji směrem ke zkreslení zvaném pohodlí.

64.17 Tazatel: Chápu, že Dr. Monroe* sem nedávno přinesl odlitek čtyřprstého sněžného muže. Mohli byste mi říct, jakého typu sněžného muže odlitek byl?

Ra: Já jsem Ra. Můžeme.

64.18 Tazatel: Vím, že je to zcela nevýznamné, ale myslel jsem, že bych se na to, jako službu Dr. Monroeovi, měl zeptat.

Ra: Já jsem Ra. Tato entita byla jedním z malé skupiny myšlenkových forem.

64.19 Tazatel: Také se zeptal (a vím, že to není důležité), proč nebyly nalezeny žádné ostatky sněžného muže, tedy poté, co entity sněžného muže na našem povrchu zemřely. Zeptal se, proč nikdy nebyly žádné ostatky těchto entit nalezeny. Mohli byste mu na to odpovědět? Není to nijak důležité, ale ptám se na to jen jako službu pro něj.

Ra: Já jsem Ra. Můžete navrhnout, že průzkum jeskyní, které se nachází pod některými horami na západním pobřeží vašeho kontinentu, jednoho dne takové ostatky nabídne. Nebudou obecně pochopeny, pokud tato kultura přežije ve své současné podobě dostatečně dlouho, ve vašem měření času, aby tento pravděpodobný/možný vortex nastal.

V současné době je dost energie na ještě jednu úplnou otázku.

64.20 Tazatel: Během léčebných cvičení, kdy jste řekli „prozkoumejte vjemy těla“, měli jste na mysli ty vjemy, které má tělo k dispozici skrze pět smyslů? Nebo ve vztahu k přirozeným funkcím těla jako je dotýkání, milování, sexuální sdílení a společnost? Nebo hovoříte o něčem zcela jiném?

Ra: Já jsem Ra. Tazatel může v tento moment vnímat svůj komplex těla. Prožívá vjemy. Většina těchto vjemů, nebo v tomto případě téměř všechny z nich, jsou pomíjivé a nezajímavé. Tělo je však výtvorem mysli. Určité vjemy jsou kvůli náboji nebo síle, která je pociťována myslí při prožívání tohoto vjemu, důležité.

Například v tomto prostorovém/časovém bodě nese jeden vjem silný náboj a může být zkoumán. Je to vjem toho, co nazýváte zkreslením směrem k nepohodlí, kvůli stísněné pozici komplexu těla během této práce. Při vyvažování byste pak tento vjem prozkoumali. Proč je tento vjem silný? Protože byl vybrán, aby mohla tato entita být ve službě ostatním pro energizování tohoto kontaktu.

Každý vjem, který v mysli zanechává dochuť významu, který zanechává chuť v paměti, by měl být prozkoumán. Toto jsou vjemy, o kterých hovoříme.

Můžeme zodpovědět nějaké krátké dotazy, než tento nástroj opustíme?

64.21 Tazatel: Existuje cokoliv, co bychom mohli udělat, aby byl nástroj více v pohodlí nebo zlepšit kontakt?

Ra: Já jsem Ra. Pokračujte ve vyhodnocování zarovnání. Jste svědomití a jste si vědomi prostředků, jak o nástroj v jeho současných zkresleních, které mají co do činění se zápěstími a rukama, pečovat. Láska je jako vždy tou největší ochranou.

Já jsem Ra. Zanechávám vás, mí přátelé, v nádherné lásce a radostném světle nekonečného Stvořitele. Jděte pak kupředu, s radostí v síle a míru jednoho nekonečného Stvořitele. Adonai.

1 ⇒

⇐ 63

Zpět na začátek

Ra kontakt knihy © 2018 L/L Research a Tobey Wheelock.
Tyto stránky © 2003–2024 Tobey Wheelock.

Otázky? Komentáře? Napište mi na tw @ law of one tečka info.

Schovat reklamy