Zákon jednoty Úrovně

Hide menu

Nalezeno 76 výsledků.

⇐ Category list

Kategorie “Úrovně” má 9 podkategorií.

Obecné

13.20 Tazatel: Existuje nějaký fyzický rozdíl mezi první a druhou úrovní? Například pokud bych mohl vidět planetu druhé úrovně a planetu první úrovně vedle sebe, mohl bych v mém současném stavu vidět obě? Byly by obě viditelné?

Ra: Já jsem Ra. To je správně. Všechno z oktávy vaší úrovně by bylo jasně viditelné, pokud by se čtvrtá až sedmá svobodně nezvolily za neviditelné.

28.15 Tazatel: A nyní, když je hlavní galaxie vytvořena, a předpokládám, že všechny její úrovně… Předpokládám, že všechny… Existuje osm vytvořených úrovní, když je tato hlavní galaxie stvořena. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je v podstatě správně. Avšak je dobré vnímat, že osmá úroveň funguje také ve svých pozdějších fázích jako počáteční úroveň nebo první úroveň další oktávy úrovní.

32.12 Tazatel: Můžete mi dát představu, jak odlišné barvy… Je obtížné položit tuto otázku. Stěží se mi dostává slov.

Čeho se snažím dosáhnout, je, jak odlišné barvy, mohu říct, vznikají jako tyto funkce nebo esence, můžeme říct, počátku těchto barev jako funkce těchto různých vyjádřeních ve vědomí. Nevím, zda je tato otázka dostačující.

Ra: Já jsem Ra. Tato otázka je pro nás dostatečně jasná, abychom se pokusili o vysvětlení toho, jak jste pozoroval, co není pro intelektuální mysl jednoduše podchytitelný materiál. Podstata vibrace je taková, že může být viděna, jako že má matematicky těsné nebo úzké kroky. Tyto kroky mohou být viděny tak, že mají hranice. Uvnitř každé hranice existuje nekonečno odstupňování vibrací nebo barev.

Nicméně jakmile se přibližujeme k hranici, musí být vynaložena snaha, abychom tuto hranici překročili. Tyto barvy jsou zjednodušujícím způsobem vyjádření hraničních dělení vaší úrovně. Existuje také časová/prostorová analogie, která může být v upraveném aspektu viděna jako samotná barva.

41.16 Tazatel: A pak jaká entita by byla nejjednodušší, která by měla červenou, oranžovou, žlutou a zelenou aktivaci?

Ra: Já jsem Ra. Tato informace byla pokryta v minulé relaci*. Abychom snad zjednodušili vaše dotazování, každé centrum může být ve třetí úrovni viděno jako potenciálně aktivované, entity pozdní druhé úrovně mají schopnost, pokud nastane efektivní využití zkušeností, vibrovat a aktivovat energetické centrum zeleného paprsku.

Bytost třetí úrovně, jež má potenciál pro úplné sebeuvědomění, má tudíž potenciál pro minimální aktivaci všech energetických center. Čtvrté, páté a šesté úrovně jsou ty, jež kultivují vyšší energetická centra. Sedmá úroveň je úrovní dokončení a kloní se k bezčasovosti neboli věčnosti.

45.11 Tazatel: Můžete mi sdělit účel nebo filosofii za pozitivními a negativními společenskými paměťovými komplexy čtvrté, páté a šesté úrovně?

Ra: Já jsem Ra. Základním účelem společenského paměťového komplexu je evoluce. Za určitým bodem je evoluce ducha velmi závislá na porozumění vlastního já a ostatních já jako Stvořitele. To tvoří základ pro společenské komplexy. Když vyzrají, stanou se společenskými paměťovými komplexy. Čtvrtá úroveň a šestá úroveň to shledávají velmi nezbytným. Pátá pozitivní používá společenskou paměť k dosažení moudrosti, ačkoliv je to činěno individuálně. V páté negativní je mnohé prováděno bez pomoci ostatních.

Toto je posledním dotazem, jelikož tento nástroj potřebuje být chráněn před vyčerpáním. Existují rychlé dotazy předtím, než skončíme?

62.27 Tazatel: Mám otázku, na kterou jsem minulou noc nemohl správně odpovědět. Položil mi ji Morris. Týká se vibrací úrovní. Rozumím tomu, že první úroveň se skládá ze základních atomických vibrací, které jsou v červeném spektru, druhá v oranžovém atd. Mám tomu rozumět tak, že základní vibrace naší planety jsou stále v červeném a že bytosti druhé úrovně jsou nyní v tomto času/prostoru nebo prostoru/času stále v oranžovém? A že každá úroveň, jež nyní na naší planetě existuje má rozdílnou základní vibraci, nebo to není správně?

Ra: Já jsem Ra. To je přesně správně.

Zpět na začátek

První

9.5 Tazatel: Původní, první entity na této planetě… jaký byl jejich původ? Kde se nacházely předtím, než byly na této planetě?

Ra: Já jsem Ra. První entity na této planetě byly voda, oheň, vzduch a země.

13.16 Tazatel: Mohl byste mi říct o té první úrovni planetárních entit?

Ra: Já jsem Ra. Každý krok shrnuje (rekapituluje) inteligentní nekonečno ve svém objevu povědomí. V planetárním prostředí vše začíná v tom, co byste nazvali chaosem, energií nesměrovou a náhodnou ve svém nekonečnu. Pomalu, ve vašem pochopení, se formuje zaměření se na uvědomění si sebe sama. Takže se Logos pohybuje. Světlo přichází formovat temnotu podle vzorů a vibračních rytmů spolu-Stvořitele, takže vytváří určitý typ zkušenosti. Toto začíná první úrovní, která je úrovní vědomí, [kde se] minerální a vodní život na planetě učí z ohně a větru o povědomí bytí. Toto je první úroveň.

13.17 Tazatel: Postupuje pak první úroveň směrem k většímu povědomí?

Ra: Spirálovitá energie, což je charakteristika, kterou nazýváte „světlo“, se pohybuje přímou čárovou spirálou a tím dává spirálám neodvratný vektor vzhůru k více obsažnému bytí s ohledem na inteligentní nekonečno. Tedy první dimenzionální bytí usiluje o lekce druhé úrovně o typu povědomí, které zahrnují spíše růst než rozpad nebo náhodnou změnu.

41.8 Tazatel: Když je zformována první úroveň… uvedu popis mého chápání a pokud mne opravíte, budu…

Intuitivně vidím tvoření první úrovně energetickým centrem, jež je vortexem. Tento vortex pak způsobuje tyto rotační pohyby, jež jsem zmínil předtím, světla, a vibrace, jež je světlem, které pak začíná houstnout do materiálů první úrovně. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně tak, jak daleko vás vaše úvaha dovedla. Avšak je dobré podotknout, že Logos má plán všech úrovní oktávy v potenciálním dokončení předtím, než vstoupí do kontinua prostoru/času v první úrovni. Tudíž energetická centra existují předtím, než jsou manifestována.

Zpět na začátek

Druhá

9.14 Tazatel: Potom zde byly entity druhé úrovně v době před přibližně 75 000 lety. Jaké typy entit to byly?

Ra: Druhá úroveň je úrovní života vyšších rostlin a života živočichů, které existují bez vzestupného pohybu směrem k nekonečnu. Tyto bytosti druhé úrovně jsou oktávy vědomí právě tak, jak nacházíte různé orientace vědomí mezi vědomými entitami vaší vibrace.

9.15 Tazatel: Měly některé z těchto entit druhé úrovně tvary jako my – dvě paže, dvě nohy, hlavu – a chodily vzpřímeně na dvou nohách?

Ra: Já jsem Ra. Dvě vyšší z pod-vibračních úrovní bytostí druhé úrovně měly konfiguraci jako dvounožec, jak jste zmínil. Nicméně vzpřímený pohyb, který prožíváte, nebyl zcela uskutečňován těmito bytostmi, které měly tendenci se naklánět dopředu, přičemž stěží opouštěly čtvernohou pozici.

9.16 Tazatel: Odkud tyto bytosti pocházely? Byly produktem evoluce, jak je chápána našimi vědci? Vyvinuly se z původního materiálu země, o kterém jste hovořil?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

9.17 Tazatel: Vyvíjí se pak tyto bytosti z druhé do třetí úrovně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně, ačkoli nemůže být zaručeno, kolik cyklů bude entita potřebovat, než se naučí lekce uvědomění si sebe sama, které jsou předpokladem pro přechod do třetí úrovně.

13.18 Tazatel: Mohl byste definovat to, co myslíte růstem?

Ra: Já jsem Ra. Představte si, chcete-li, rozdíl mezi prvně-vibračním minerálem nebo vodním životem a nižšími bytostmi druhé úrovně, které se začínají pohybovat uvnitř [svého bytí] a na svém bytí. Tento pohyb je charakteristikou druhé úrovně, usiluje o světlo a růst.

13.19 Tazatel: Usilováním směrem ke světlu, co tím myslíte?

Ra: Já jsem Ra. Velmi zjednodušeným příkladem růstu druhé úrovně usilující směrem ke světlu je list usilující směrem ke zdroji světla.

13.21 Tazatel: Jak potom postupuje druhá úroveň do třetí?

Ra: Já jsem Ra. Druhá úroveň usiluje o třetí, která je úrovní vědomosti sebe sama nebo[li] sebe-uvědomění. Úsilí se děje skrze vyšší formy druhé úrovně, kterým je bytostmi třetí úrovně udělena identita do té míry, že se stanou sebe-uvědomělými komplexy mysli/těla, tudíž se stávají komplexy mysli/těla/ducha a vstupují do třetí úrovně, [která je] první úrovní vědomí ducha.

14.1 Tazatel: Vrátím se k dnešní ranní práci, [neslyšitelné]. Řekl jste, že druhá úroveň se snaží o úroveň třetí, která je úrovní uvědomění si sebe sama neboli sebe-uvědomění. Tato snaha se děje skrze vyšší formy druhé úrovně, které jsou pozvednuty bytostmi třetí úrovně. Můžete vysvětlit, co tímto myslíte?

Ra: Já jsem Ra. Stejně jak byste oblékl roucho, tak vaše bytosti třetí úrovně investují nebo odívají některé bytosti druhé úrovně sebe-uvědoměním. Toto se často činí skrze příležitost těch, kterým říkáte domácí zvířata (mazlíčci). To se také děje různými jinými způsoby pozvednutí. Tyto zahrnují mnohé takzvané komplexy náboženských praktik, které personifikují a posílají lásku různým přírodním bytostem druhé úrovně v jejich skupinové formě.

14.2 Tazatel: Když byla tato Země druhé úrovně, jak byly bytosti druhé úrovně na této Zemi pozvednuty?

Ra: Nebyl zde typ pozvednutí, který byl popsán, ale jednoduché pozvednutí třetí úrovně, což je linie spirálovitého světla volající zkreslení vzhůru z úrovně do úrovně. Proces trvá déle, když není pozvednutí učiněno inkarnovanými bytostmi třetí úrovně.

14.3 Tazatel: Jaká pak byla forma druhé úrovně... jak vypadala... která se stala člověkem Země třetí úrovně? Jak vypadal ve druhé úrovni?

Ra: Já jsem Ra. Rozdíly mezi tělesnými formami druhé a třetí úrovně by v mnoha případech byly více podobné jedna druhé. V případě vaší planetární sféry byl proces přerušen těmi, kteří se zde inkarnovali z planetární sféry, kterou nazýváte Mars. Byli přizpůsobeni genetickými změnami, a proto zde byl určitý rozdíl, který byl velice znatelný od postupného zvedání dvounohých forem z vaší druhé úrovně do třetí úrovně. Toto nemělo nic společného s takzvaným umístěním duše. Bylo to pouze spjato s okolnostmi příchodu těch z jiné kultury.

19.2 Tazatel: Vezměme okamžik, kdy je individualizovaná entita druhé úrovně připravena pro přechod do třetí. Je touto bytostí druhé úrovně ta, kterou bychom nazvali zvířetem?

Ra: Já jsem Ra. Existují tři typy entit druhé úrovně, které se stávají, řekněme, oduševnělými. První je zvíře. Toto převládá. Druhá je rostlina, obzvláště ta, kterou nazýváte zvukovým vibračním komplexem „strom“. Tyto entity jsou schopné dávat a přijímat dostatek lásky, aby se staly individualizovanými. Třetí kategorií je minerál. Příležitostně se určitá lokace, místo, jak byste ho mohli nazvat, stane energizovaným do jedince skrze lásku, kterou přijímá a dává entitě třetí úrovně, která je s ním ve vztahu. Toto je nejméně běžným přechodem.

19.3 Tazatel: Když se tento přechod z druhé do třetí úrovně odehrává, jak se entita, ať už to je zvíře, strom nebo minerál, stane oduševnělou?

Ra: Já jsem Ra. Entity se nestanou oduševnělými. Stanou se vědomými inteligentní energie v rámci každé části, buňky nebo atomu, jak to můžete nazvat, svého bytí.

Toto vědomí je to, které je povědomím toho již daného. Z nekonečna vzejdou všechny úrovně. Vědomí sebe sama přichází zevnitř, po dodání katalyzátoru určitých zkušeností, z pochopení, jak můžeme nazvat tuto konkrétní energii, vzhůru směřujícího spirálovitého pohybu buňky nebo atomu nebo vědomí.

Můžete pak chápat, že existuje nevyhnutelný tah směrem k tomu, co byste mohli nazvat eventuální uvědomění si sebe sama.

30.6 Tazatel: Děkuji vám. Nepřeji si dotýkat se věcí, které jsme pokryli dříve, ale někdy je lepší přeformulovat tyto koncepty pro celkovou jasnost [významu], jelikož slova jsou pro to, co děláme, chudým nástrojem.

Jen jako letmý bod, jsem přemýšlel, v… na této planetě, během druhé úrovně věřím, že ji ve stejném času/prostoru obývaly dvounohé entity a ti, kterým říkáme dinosauři. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

30.7 Tazatel: Tyto dva typy entit se zdají být, můžete říci, mezi sebou navzájem nekompatibilní.

Nevím. Můžete mi sdělit důvod, proč oba typy entit obývaly stejný prostor/čas?

Ra: Já jsem Ra. Zvažte práci svobodné vůle, která je aplikována na evoluci. Existují cesty, které komplex mysli/těla následuje s pokusem přežít, reprodukovat se a hledat svým způsobem to, co je podvědomě pociťováno jako potenciál pro růst; tyto dvě arény nebo cesty vývoje jsou dvěma mezi mnohými.

30.9 Tazatel: A nyní, koncept dvojpohlavního rozmnožování se poprvé vytvořil ve druhé úrovni. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

30.10 Tazatel: Můžete mi říci, jaká je filosofie za tímto mechanismem propagace tělového komplexu?

Ra: Já jsem Ra. Druhá úroveň je ta, ve které je pokládán základ pro práci ve třetí úrovni. Tímto způsobem je možné vidět, že základní mechanismy reprodukce kapitulují na obrovský potenciál ve třetí úrovni sloužit ostatním-já a sobě; toto se neděje pouze funkcemi přechodu energií, ale také různými službami vykonanými díky blízkému kontaktu těch, kteří jsou řekněme magneticky přitahováni jeden k druhému; tyto entity tudíž mají příležitosti pro mnohé typy služeb, které by byly pro nezávislou entitu nedostupné.

30.12 Tazatel: Hraje proces dvojpohlavního rozmnožování nebo jeho filosofie roli v duchovním růstu entit druhé úrovně?

Ra: Já jsem Ra. Je tomu tak v izolovaných případech díky efektivním vnímáním u části entit nebo druhu. Pro mnohem větší část tomu tak ve druhé úrovni není; duchovní potenciály jsou těch z třetí úrovně.

41.10 Tazatel: Když je zformována první úroveň, máme oheň, vzduch, zemi a vodu. V určité době vznikne první pohyb nebo individualizace života do části vědomí, jež je samo-pohyblivé. Mohl byste popsat proces tohoto stvoření a jaký typ energetického centra má?

Ra: Já jsem Ra. První úroveň červeného paprsku, ačkoliv je přitahována směrem k růstu, není ve správné vibraci pro ty podmínky vedoucí k tomu, co nazýváte jiskrou pro uvědomění. Jak se vibrační energie pohybují od červené k oranžové, je vibrační prostředí takové, že stimuluje ty chemické látky, které byly nedávno netečné k tomu, aby se kombinovaly takovým způsobem, že láska a světlo započnou funkci růstu.

Předpoklad, jež jste dříve uvedl a jež se týkal jednobuněčných entit, jako je mnohotvará obrněnka (pozn.: polymorphous dinoflagellate), je správný. Mechanismus je přitahování směrem nahoru spirálovitě proudícího světla. Na tomto nebo jakékoliv jiné části evoluce není nic náhodného.

41.11 Tazatel: Jak si vzpomínám, má mnohotvará obrněnka spíše železný než měděný základ buňky. Mohl byste to okomentovat?

Ra: Já jsem Ra. Tato informace není centrální. Základ každého metabolismu, řekněme, je ten, jež může být nalezen v chemických látkách v okolí vzniku.

41.15 Tazatel: Mohl byste mi uvést nejjednodušší a první entitu, jež má energetická centra jak oranžového, tak žlutého paprsku?

Ra: Já jsem Ra. Ti, jež mají první zkušenosti žlutého paprsku na vaší planetě, jsou zvířecí a rostlinné povahy, jež shledávají potřebu reprodukce dvoupohlavními technikami nebo ti, jež shledají nezbytným nějakým způsobem záviset na ostatních já kvůli přežití a růstu.

41.17 Tazatel: Dobře, mělo by pak zvíře ve druhé úrovni všechna z energetických center nějakým způsobem ve své bytosti, avšak neaktivované?

Ra: Já jsem Ra. To je přesně správně.

Zpět na začátek

Třetí

12.17 Tazatel: Objevuje se normálně jedinec ze čtvrté úrovně... nebo jsou pro nás normálně neviditelní?

Ra: Já jsem Ra. Použití slova „normální“ mate význam otázky. Nechte [ji] nás přeformulovat pro jasný význam. Čtvrtá úroveň není, z vlastní vůle, viditelná třetí úrovni. Je možné pro čtvrtou úroveň, aby byla viditelná. Nicméně není volbou entity čtvrté úrovně být viditelná kvůli nezbytnosti soustředění se na spíše obtížný vibrační komplex, který je třetí úrovně, jež prožíváte.

Zpět na začátek

Čtvrtá

16.50 Tazatel: Děkuji vám. Je pro vás možné předat malý popis podmínek [ve] čtvrté úrovni?

Ra: Já jsem Ra. Žádáme vás o zvážení, jak mluvíme, že neexistují slova pro jednoznačný pozitivní popis čtvrté úrovně. Můžeme pouze vysvětlit, co není, a přiblížit, co je. Za čtvrtou úrovní se naše schopnost stává ještě více omezenou, až se nacházíme zcela beze slov.

To, co čtvrtá úroveň není: nemá slov, ledaže je tak zvoleno. Nemá těžká chemická vozidla pro aktivity komplexů těla. Nemá v sobě disharmonii. Nemá disharmonii v rámci lidí. Není v mezích možností disharmonii jakýmkoli způsobem způsobit.

Přiblížení pozitivních tvrzení: je to rovina typu dvounohého vozidla, které je mnohem hustší a plnější života. Je to rovina, kde si je jedinec vědomý myšlenek ostatních-já. Je to rovina, kde si je jedinec vědomý vibrací ostatních. Je to rovina soucitu a porozumění strádání třetí úrovně. Je to rovina usilující o moudrost nebo světlo. Je to rovina, kde jsou rozdíly jednotlivců zřetelné, ačkoli automaticky harmonizované skupinovým souhlasem.

20.36 Tazatel: Používáte stejnou terminologii pro čtvrtou úroveň negativní jako pro čtvrtou úroveň pozitivní. Obojí jsou nazývány dimenzí lásky a porozumění. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně. Láska a porozumění, zdali v sebe nebo sebe směrem k ostatním-já, jsou jedno.

38.14 Tazatel: Dobrá, jen se zeptám na toto. Mám tady ty…

Mohl byste mi dát nějakou představu o tom, jak vypadají podmínky na planetě čtvrté úrovně negativní nebo služby sobě samé? Můžete to udělat?

Ra: Já jsem Ra. Graduace do negativní čtvrté úrovně je dosažena těmi bytostmi, které vědomě kontaktovaly inteligentní nekonečno s použitím červeného, oranžového a žlutého paprsku energie. Proto planetární podmínky negativní čtvrté úrovně zahrnují neustálé zarovnávání a přeskupování entit ve snaze zformovat dominantní vzory kombinované energie.

Brzká čtvrtá úroveň je tou s nejintenzivnějším bojem. Když je řád autority ustanoven a všichni bojovali, dokud nebyli přesvědčeni, že je každý na správném místě mocenské struktury, nastupuje společenský paměťový komplex. Čtvrt-úrovňové účinky telepatie a průhlednost myšlenek nastávají vždy s pokusem o to, aby byly použity ve prospěch těch, co jsou na vrcholu mocenské struktury.

Toto, jak můžete vidět, je často docela škodlivé pro další polarizaci negativních entit čtvrté úrovně, protože další negativní polarizace může nastat pouze skupinovou snahou. Jakmile se entity čtvrté úrovně zvládnou spojit, polarizují se pak skrze takové služby sobě jako jsou ty nabídnuté křižáky Orionu.

Na specifičtější otázky se můžete zeptat v následující relaci této práce. Máte nějaké krátké dotazy předtím, než opustíme tento nástroj?

43.9 Tazatel: V další úrovni nebo… ve čtvrté úrovni, je katalyzátor fyzické bolesti používán jako mechanismus pro zkušenostní vyvažování?

Ra: Já jsem Ra. Použití fyzické bolesti je minimální a souvisí pouze s koncem inkarnace čtvrté úrovně. Tato fyzická bolest by nebyla považována za dost vážnou, aby byla, řekněme, zpracována ve třetí úrovni. Ve čtvrté úrovni jsou používány katalyzátory mentální a duchovní bolesti.

43.10 Tazatel: Proč je fyzická bolest součástí konce čtvrté úrovně?

Ra: Já jsem Ra. Tento druh bolesti byste nazvali únavou.

43.11 Tazatel: Jaká je… můžete vůbec stanovit průměrnou délku života inkarnace prostoru/času ve čtvrté úrovni?

Ra: Já jsem Ra. Délka inkarnace prostoru/času typická pro harmonickou čtvrtou úroveň je přibližně 90 000 vašich let, jak měříte čas.

43.12 Tazatel: Existuje pak čas/prostor… Existuje ve čtvrté úrovni více inkarnací se zkušenostmi v času/prostoru mezi inkarnacemi?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

43.13 Tazatel: Jak je, v našich letech, dlouhý cyklus zkušeností ve čtvrté úrovni?

Ra: Cyklus zkušeností trvá přibližně 30 milionů vašich let, pokud nejsou entity schopné být sklizeny dříve. V této úrovni je sklizeň zcela funkcí připravenosti společenského paměťového komplexu. Ta nemá strukturu jako vaše vlastní, protože se zabývá transparentnějším zkreslením jednoho nekonečného Stvořitele.

43.16 Tazatel: Víme, že fyzické tělo ve čtvrté úrovni, které je použité v prostoru/času, je, předpokládám, docela podobné tomu, které nyní používáme ve třetí úrovni. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. Používané chemické elementy nejsou stejné. Vzhled je však podobný.

43.17 Tazatel: Je ve čtvrté úrovni nezbytné jíst potravu?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

43.18 Tazatel: Mechanismus, řekněme, společenského katalyzátoru kvůli nezbytnosti živit tělo je pak ve čtvrté úrovni aktivní. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je nesprávně. Bytost čtvrté úrovně touží sloužit a příprava potravin je díky zvýšenému splynutí mezi entitou a živou potravinou extrémně jednoduchá. Proto to není významný katalyzátor, ale spíše jednoduchý předpoklad zkušenosti v prostoru/času. Příslušným katalyzátorem je nezbytnost přijímání potravin. Toto není entitami čtvrté úrovně považováno za důležité, a proto to pomáhá ve vyučování/učení trpělivosti.

43.19 Tazatel: Mohl byste trochu rozvést, jak to pomáhá ve vyučování/učení trpělivosti?

Ra: Já jsem Ra. Zastavení činnosti služby ostatním dostatečně dlouho, aby byly požity potraviny, přináší trpělivost.

43.29 Tazatel: Přemýšlel jsem, zda je mechanismus vyučování/učení relativně stejný ve čtvrté úrovni. Z toho, co říkáte, to vypadá, že je nezbytné, aby pro předání vyučování/učení z páté úrovně do čtvrté prvně existovalo volání právě tak, jak musí prvně existovat volání tady, než jsou lekce čtvrté úrovně předány do třetí. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. Tento dotaz je zavádějící, protože zkušenost ve čtvrté úrovni není vůbec stejná jako zkušenost třetí úrovně. Avšak je správně, že stejný mechanismus volání předurčuje přijaté informace v souladu se svobodnou vůlí.

Můžete se zeptat na ještě jednu plnou otázku v tomto sezení.

47.2 Tazatel: OK. Otázka, kterou jsem se snažil v minulé relaci položit, byla: Jakou hodnotu mají pro vývoj evoluce a zkušeností Stvořitele, který poznává sám sebe, pozitivní a negativní společenské paměťové komplexy, které se začínají formovat ve čtvrté úrovni, a proč to bylo Logosem naplánované?

Ra: Já jsem Ra. Váš dotaz obsahuje základní nesprávnosti. Avšak můžeme odpovědět na jeho podstatu.

Nepřesnost tkví v předpokladu, že společenské paměťové komplexy byly naplánované Logosem nebo sub-Logosem. To je nesprávně, jelikož jednota Stvořitele existuje uvnitř jakéhokoliv nejmenšího materiálu vytvořeném Láskou, natož v sebe-uvědomělé bytosti.

Avšak zkreslení svobodné vůle způsobuje, že se jako možnost v určitém stádiu evoluce mysli objevuje společenský paměťový komplex. Účel nebo důvod, který způsobuje, že entity utváří takové komplexy těchto společenských paměťových komplexů, je velmi jednoduchým rozšířením základního zkreslení směrem k tomu, aby Stvořitel sám Sebe poznával, protože když se skupina myslí/těl/duchů naučí zformovat společenský paměťový komplex, jsou všechny zkušenosti každé entity přístupné celému komplexu. Tudíž Stvořitel ví více o svém stvoření v každé entitě, která se podílí na tomto společenství entit.

47.5 Tazatel: Existuje pak při graduaci ze čtvrté do páté úrovně něco jako procenta polarizace, která jste nám předal pro graduaci z třetí úrovně do čtvrté?

Ra: Já jsem Ra. Ve vašich způsobech myšlení existují odpovědi, které můžeme použít a které nabídneme. Avšak důležitým bodem je to, že graduace z úrovně do úrovně skutečně nastávají. Pozitivní/negativní polarita je věc, která se v šesté úrovni stane historií. Proto, když diskutujeme statistiky pozitivní versus negativní sklizně do páté, hovoříme v iluzorním kontinuu času. Velké procento negativních entit čtvrté úrovně pokračuje ze čtvrté do páté úrovně na negativní cestě, protože bez moudrosti není soucit a touha pomáhat ostatním není dobře známa. Tudíž, ačkoliv se ztrácí přibližně dvě procenta, která se během zkušenosti čtvrté úrovně přesunou z negativní do pozitivní, přesto najdeme přibližně osm procent graduací do páté úrovně, které jsou negativní.

47.6 Tazatel: No, na co jsem se ptal bylo, jestli je 50 % třeba pro graduaci ze třetí do čtvrté v pozitivním smyslu a 95 % je třeba pro graduaci v negativním smyslu, zda se to musí v obou případech při graduaci do páté více přibližovat ke 100 %. Musí být entita z 99 % polarizovaná pro negativní a snad z 80 % polarizovaná pro pozitivní graduaci ze čtvrté do páté?

Ra: Já jsem Ra. Nyní chápeme váš dotaz.

Předat vám toto ve vašich termínech je zavádějící, protože ve čtvrté úrovni existují, řekněme, vizuální nebo trénovací pomůcky, které entitě automaticky pomáhají v polarizaci, zatímco je extrémně tlumen rychlý účinek katalyzátoru. Proto úroveň nad vaší vlastní vyžaduje více prostoru/času.

Procento těch, co jsou pozitivně orientované entity, se v záměru služby ostatním harmonicky přiblíží k 98 %. Kvalifikace do páté úrovně ovšem zahrnuje i porozumění. To se pak stává primární kvalifikací pro graduaci ze čtvrté do páté úrovně. Aby entita dosáhla této graduace, musí chápat akce, pohyby i tanec. Neexistuje popsatelné procento, které toto porozumění měří. Je to míra efektivity vnímání. Může být měřena světlem. Schopnost milovat, přijmout a užívat určitou intenzitu světla se tudíž stává požadavkem pro jak pozitivní, tak negativní sklizeň ze čtvrté do páté úrovně.

48.6 Tazatel: Děkuji vám. To se vyjasnilo velmi dobře. Velmi důležitý bod. Můžete mi říct, jak jsou pozitivní a negativní polarizace ve čtvrté a páté úrovni používány, aby způsobily práci s vědomím?

Ra: Já jsem Ra. Ve čtvrté a páté úrovni existuje velmi málo práce s vědomím v porovnání s prací učiněnou ve třetí úrovni. Práce, která je vykonána v pozitivní čtvrté, je ta práce, kde pozitivní společenský paměťový komplex, který se do sebe integroval přes pomalé fáze, pokračuje dále, aby pomohl těm méně pozitivní orientace, kteří hledají jejich pomoc. Tudíž jejich služba je jejich prací a skrze tuto dynamiku společenského já a druhého já, jež je objektem lásky, jsou dosaženy větší a větší intenzity porozumění a soucitu. Tato intenzita pokračuje, dokud nemůže být přivítána příslušná intenzita světla. Toto je sklizeň čtvrté úrovně.

V rámci pozitivní čtvrté úrovně existuje menší množství katalyzátorů pro duchovní a mentální komplex zkreslení. To nastává během procesu harmonizace během vytváření společenského paměťového komplexu. Způsobuje to objevení se určitého malého katalyzátoru a práce, ale velká práce čtvrté úrovně tkví v kontaktu mezi společenským já a méně polarizovaným druhým já.

V negativní čtvrté úrovni je mnoho práce provedeno během bojů o pozici, které předcházejí období tvorby společenského paměťového komplexu. Jsou zde příležitosti k negativní polarizaci ovládáním ostatních já. Situace je stejná během období společenského paměťového komplexu negativní čtvrté úrovně. Práce nastává skrze společenské oslovování méně polarizovaného jiného já za účelem pomoci v negativní polarizaci.

V pozitivní a negativní páté úrovni není koncept práce s rozdílem potenciálů obzvláště užitečný, jelikož entity páté úrovně jsou spíše zintenzivňující se než zvyšující potenciál.

V pozitivní úrovni používají komplexy páté úrovně učitele/žáky šesté úrovně, aby se učily osvětlenějšímu porozumění jednoty, a tím se stávaly více a více moudrými. Pozitivní společenské paměťové komplexy páté úrovně si často zvolí rozdělit svou službu ostatním do dvou způsobů: za prvé, vysílání světla do stvoření; za druhé, posílání skupin, které pomáhají jako nástroje světla, jako ti, se kterými jste obeznámeni přes channeling.

V negativní páté úrovni se služba sobě samým extrémně zintenzivňuje a vlastní já je zmenšeno nebo zhuštěno tak, že jsou dialogy s učiteli/žáky výhradně užívány k zintenzivnění moudrosti. Existuje velmi, velmi málo negativních Poutníků páté úrovně, jelikož se obávají zapomnění. Existuje velmi, velmi málo členů Orionu páté úrovně, jelikož již v ostatních já nevnímají žádnou hodnotu.

52.3 Tazatel: Zeptám se na tuto otázku, abych pochopil mentální disciplíny a jejich vývoj. Používají pozitivní společenské paměťové komplexy nebo komplexy s orientací služby ostatním čtvrté, páté a šesté úrovně pro cestování jak prakový typ účinku, tak typ účinku osobnostní disciplíny nebo používají pouze jeden z nich?

Ra: Já jsem Ra. Pozitivně orientovaný společenský paměťový komplex se bude pokoušet naučit disciplíny mysli, těla a ducha. Avšak existují ti, kteří mají přístup k technologii použití sil inteligentní energie a využijí ji k cestování, zatímco se učí vhodnějším disciplínám.

52.5 Tazatel: Mohl byste mi dát stejnou informaci o negativně orientovaných společenských paměťových komplexech ve formě procent, kolik používá prakový nebo ten druhý efekt, osobnostní disciplínu?

Ra: Já jsem Ra. Negativní čtvrtá úroveň používá prakový gravitační světelný efekt, neboť zhruba 80 % z jejich společenstva není schopno zvládnout disciplíny nezbytné pro alternativní metody cestování. V negativní páté úrovni přibližně 50 % získá v nějakém bodě nezbytnou disciplínu k použití myšlenky k dosažení cestování. Jakmile se blíží šestá úroveň, negativní orientace zasáhne zmatek a je málo pokusů o cestování. To cestování, které je vykonáno je zhruba 73 % světla/myšlenky.

53.18 Tazatel: Děkuji vám. Nepřál jsem si vytvořit špatný dojem s materiálem, jež jsme zahrnuli do Knihy jedna, a bylo potřeba přidat některý z tohoto materiálu. Vím, že je pomíjivý, ale věřím, že je pro plné pochopení nebo, řekněme, pro správný přístup k materiálu nezbytný.

Zeptám se teď na několik otázek. Pokud nestojíte o to na ně odpovídat, přeskočíme je. Rád bych se však zeptal, zda byste mi mohl říct, jak z větší části - nebo hlavní části entity Konfederace, jak vypadají?

Ra: Já jsem Ra. Entita Konfederace čtvrté úrovně vypadá různě v závislosti na, řekněme, původu svého fyzického nosiče.

62.28 Tazatel: Jak tedy vibrace čtvrté úrovně přicházejí, znamená to, že může planeta podporovat entity základní vibrace čtvrté úrovně. Bude pak planeta stále základní vibrace první úrovně a budou zde na ní entity druhé úrovně s vibracemi druhé úrovně a budou zde entity třetí úrovně s vibracemi třetí úrovně?

Ra: Já jsem Ra. Toto bude poslední plná otázka této práce. Energie tu je, ale zkreslení nástroje nám naznačují, že bude dobré tuto práci s vaším svolením zkrátit.

62.29 Tazatel: Ano.

Ra: Musíte se dívat na Zemi, jak ji nazýváte, jako by byla sedmi Zeměmi. Je zde červené, oranžové, žluté a brzy bude dokončené vibrační místo zelené barvy pro entity čtvrté úrovně, které budou nazývat Zemí. Během zkušenosti čtvrté úrovně, kvůli nedostatečnému vývoji entit čtvrté úrovně, není planeta třetí úrovně vhodná pro obývání, protože ranná entita čtvrté úrovně nebude přesně vědět, jak udržovat iluzi, že čtvrtou úroveň nelze vidět ani určit z žádného přístroje dostupného jakékoli třetí úrovni.

Ve čtvrté úrovni budou tudíž červené, oranžové a zelené body vaší planety aktivovány, zatímco žlutý bude spolu s modrým a indigovým s potenciálem.

Můžeme se v tuto chvíli zeptat, zda jsou nějaké krátké dotazy?

Zpět na začátek

Pátá

16.41 Tazatel: V jakém bodě v úrovních je pro entitu pro svůj vývoj nezbytné, aby si byla vědomě vědoma Zákona jednoty?

Ra: Já jsem Ra. Sklizeň páté úrovně je těch, jejichž vibrační zkreslení vědomě přijmou čest/povinnost Zákona jednoty. Tato odpovědnost/čest je základem této vibrace.

25.11 Tazatel: Dobře, požádám nejprve o odpověď na závěrečnou otázku, zda existuje cokoliv, co můžeme udělat, aby byl nástroj opravdu v pohodlí. Pouze se zeptám na otázky, které má nástroj... nebo požádám o odpověď na otázky, na které nástroj má zbylou energii, ale opravdu bych rád věděl o orientaci negativní páté úrovně, proč se neúčastní této bitvy.

Ra: Já jsem Ra. Pátá úroveň je úrovní světla nebo moudrosti. Takzvaná negativní entita se službou sobě samé je v této úrovni na vysokém stupni vědomí a moudrosti a zastavila svou aktivitu kromě myšlení. Negativní entita páté úrovně je mimořádně kompaktní a oddělená od čehokoliv jiného.

29.28 Tazatel: Chápu. Když jste pak schopen přečíst fialový paprsek entity, vidět tento paprsek, je pak možné okamžitě určit, zda by entita mohla používat krystaly k dotknutí se inteligentní energie?

Ra: Já jsem Ra. Je to možné udělat pro toho z páté úrovně nebo vyšší.

33.20 Tazatel: Jen nepatrný dovětek k té otázce: jak by vypadaly paprsky páté a šesté úrovně?

Ra: Já jsem Ra. Můžeme mluvit pouze přibližně. Avšak doufáme, že rozumíte, řekněme, že existuje zřetelný rozdíl v barevné struktuře každé úrovně.

Pátá úroveň je snad nejlépe ve vibraci popsána jako extrémně bílá ve své vibraci.

Šestá úroveň je bělosti, která obsahuje zlatou kvalitu, jak byste ji vnímali; tyto barvy mají co do činění s prolínáním soucitu naučeném ve čtvrté úrovni do moudrosti, pak v šesté prolínání moudrosti zpět do sjednoceného chápání soucitu sledovaného s rozumem. Tato zlatá barva není vašeho spektra, ale je tou, co byste nazvali živou.

Můžete se v rychlosti zeptat na jednu další otázku.

43.20 Tazatel: Hádám, že není potřeba v páté úrovni požívat potravu. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je nesprávně. Avšak tělo potřebuje potravu, která může být připravena myšlenkou.

43.21 Tazatel: Jaký by to byl typ jídla?

Ra: Já jsem Ra. Tento typ jídla byste nazvali nektarem nebo ambrózií nebo světlým vývarem zlatavě bílého odstínu.

43.22 Tazatel: Jaký je účel pro přijímání potravy v páté úrovni?

Ra: Já jsem Ra. Toto je poněkud ústředním bodem. Účel prostoru/času je navýšení katalytické činnosti příslušné pro danou úroveň. Jednou z předpokladů existence prostoru/času je nějaká forma komplexu těla. Takový komplex těla musí být určitým způsobem poháněný.

43.23 Tazatel: Pak existuje… Ve třetí úrovni není smysl pohánění našeho komplexu těla pouze jednoduše komplex zásobit, ale dává nám příležitosti naučit se služby. Ve čtvrté úrovni to nejenom zásobuje komplex, ale dává nám příležitosti naučit se trpělivosti. V páté úrovni to zásobuje komplex, ale učí to něco?

Ra: Já jsem Ra. V páté úrovni je pro ty, co jsou podobného smýšlení, potěšením tento vývar sdílet, čímž se stávají jedním v rámci světla a moudrosti, zatímco v rámci fyzické aktivity spojují srdce a ruce. Proto se to v této úrovni stává spíše útěchou než katalyzátorem učení.

52.4 Tazatel: Pak předpokládám, že v pozitivně orientovaných společenských paměťových komplexech, že daleko větší procento z nich používá pro takové cestování osobnostní disciplíny. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně. Jakmile pozitivní pátá úroveň přechází do šesté, téměř žádné entity už neužívají pro cestování nebo komunikaci vnější technologii.

52.6 Tazatel: Existuje pak nějaký rozdíl, řekněme, blízko ke konci páté úrovně, v disciplínách osobnosti potřebných pro toto cestování, mezi pozitivní a negativní orientací na vyšší páté úrovni?

Ra: Já jsem Ra. Existují zjevné rozdíly mezi polaritami, ale vůbec žádný rozdíl v dokončování znalosti sebe sama, jež je nezbytná k dosažení této disciplíny.

53.19 Tazatel: Vypadají někteří z nich právě jako my? Mohli by být pokládáni za pozemšťany?

Ra: Já jsem Ra. Ti této povahy jsou nejčastěji páté úrovně.

53.20 Tazatel: Předpokládám, že by se stejná odpověď týkala skupiny Orionu. Je to správně? Pokud jde o čtvrtou a pátou úroveň?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

Zpět na začátek

Šestá

33.20 Tazatel: Jen nepatrný dovětek k té otázce: jak by vypadaly paprsky páté a šesté úrovně?

Ra: Já jsem Ra. Můžeme mluvit pouze přibližně. Avšak doufáme, že rozumíte, řekněme, že existuje zřetelný rozdíl v barevné struktuře každé úrovně.

Pátá úroveň je snad nejlépe ve vibraci popsána jako extrémně bílá ve své vibraci.

Šestá úroveň je bělosti, která obsahuje zlatou kvalitu, jak byste ji vnímali; tyto barvy mají co do činění s prolínáním soucitu naučeném ve čtvrté úrovni do moudrosti, pak v šesté prolínání moudrosti zpět do sjednoceného chápání soucitu sledovaného s rozumem. Tato zlatá barva není vašeho spektra, ale je tou, co byste nazvali živou.

Můžete se v rychlosti zeptat na jednu další otázku.

41.5 Tazatel: Myslel jste ve vašem posledním tvrzení, že entity šesté úrovně vlastně ve své úrovni vytvářejí manifestaci slunce? Mohl byste vysvětlit, co jste tím myslel?

Ra: Já jsem Ra. V této úrovni si mohou některé entity, jejichž způsob reprodukce je fúze, zvolit vykonávat tuto část svých zkušeností jako část bytí tělesa slunce. Tudíž můžete přemýšlet o částech světla, které přijímáte, jako o potomstvu rozmnožovacího procesu lásky šesté úrovně.

41.6 Tazatel: Mohl byste pak říct, že entity šesté úrovně používají tento mechanismus, aby se přiblížily jako spolu-Stvořitelé k nekonečnému Stvořiteli?

Ra: Já jsem Ra. To je přesně správně, jak je vidět v poslední části šesté úrovně, kde se hledají zkušenosti úrovně brány.

43.15 Tazatel: Je pak sklizeň šesté úrovně striktně společenského paměťového komplexu, protože máme soucit opět sloučený zpět s pomocí užití moudrosti?

Ra: Já jsem Ra. To je zcela správně.

43.24 Tazatel: Jednoduše se snažím vystopovat, jak můžete říci, evoluci katalyzátoru, který se pak, jak říkáte, v páté úrovni mění. Mohl bych to tedy dokončit a zeptat se, zda existuje nějaký příjem potravy v šesté úrovni?

Ra: Já jsem Ra. To je správně. Avšak povaha této potravy je světelná a je nemožné ji pro vás popsat jakýmkoliv smysluplným způsobem co se týče směru vašeho dotazu.

59.3 Tazatel: Mám otázku od Jima, která zní: „Myslím, že jsem pronikl do záhady mé celoživotní zlosti na dělání chyb. Myslím, že jsem vždy podvědomě věděl o svých schopnostech učit se nové věci, ale má touha úspěšně dokončit mou misi na Zemi byla nabuzena skupinou Orion v iracionální a destruktivní zlost, když neuspěji. Můžete toto pozorování komentovat?“

Ra: Já jsem Ra. Navrhli bychom, aby tato entita, která si uvědomuje, že je Poutníkem, zvážila, jaké před-inkarnační volby si vybrala vzhledem k osobnímu nebo na sebe orientovanému rozhodnutí být v tomto času/prostoru tady. Tato entita si je vědoma, jak řekla, že má velký potenciál, ale potenciál pro co? To je před-inkarnační otázka.

Práce v šesté úrovni je spojit moudrost se soucitem. Tato entita oplývá moudrostí. Soucit, který [entita] doufá vyvážit, má, jako svůj protiklad, nedostatek soucitu. To se ve vědomější bytosti projeví nebo manifestuje jako nedostatek soucitu pro sebe sama. Cítíme, že na zamyšlení je toto souhrn navrhovaných konceptů, které v tomto čase smíme nabídnout bez porušení svobodné vůle.

64.6 Tazatel: Mohli byste popsat nebo mi říci o rituálech nebo technikách používanými Ra při hledání směru služby?

Ra: Já jsem Ra. Hovořit o tom, na čem společenské paměťové komplexy šesté úrovně pracují, aby pokročily, je při nejlepším pochybením čisté komunikace, neboť se mnoho ztrácí při přenosu konceptu z úrovně do úrovně, a diskuze o šesté úrovni je nevyhnutelně velice zkreslená.*

Pokusíme se však na váš dotaz odpovědět, jelikož je užitečný v tom, že nám opět umožňuje vyjádřit celkovou jednotu stvoření. Hledáme Stvořitele na úrovni sdílené zkušenosti, do níž nejste zasvěceni, a raději než se obklopovat světlem, jsme se jím stali. Naše chápání je takové, že neexistuje jiná hmota než světlo. Naše rituály, jak je můžete nazývat, jsou nekonečně jemným pokračováním vyvažujících procesů, které nyní začínáte prožívat.

Nyní hledáme bez polarity. Proto nevyvoláváme žádnou sílu zvenčí, protože se naše hledání stalo vnitřním, jakmile jsme se stali světlem/láskou a láskou/světlem. Toto jsou vyvážení, která hledáme, vyvážení mezi soucitem a moudrostí, která stále více dovolují, aby naše chápání zkušeností bylo informováno, že jsme se mohli dostat blíže ke sjednocení s jedním Stvořitelem, které tak radostně hledáme.

Vaše rituály na vaší úrovni vývoje obsahují koncept polarizace, a ten je ve vašem konkrétním prostoru/času nejústřednější.

Můžeme odpovědět dále, pokud máte konkrétní dotazy.

Zpět na začátek

Sedmá

16.22 Tazatel: Děkuji vám mnohokrát. V předchozím materiálu, předtím, než jsme s vámi komunikovali, bylo sděleno Konfederací, že zde vlastně není žádná minulost nebo budoucnost… vše je současné. Bylo by to dobrou analogií?

Ra: Já jsem Ra. Ve třetí úrovni existuje minulost, současnost a budoucnost. V přehledu takovém, jaký entita může mít, odstraněna z kontinua prostoru/času, lze chápat, že v cyklu dokončení existuje pouze přítomnost. My sami usilujeme se naučit tomuto chápání. V sedmé úrovni nebo dimenzi, se, pokud budou naše skromné snahy efektivní, staneme jedním se vším, tudíž nebudeme mít žádnou paměť, identitu, žádnou minulost nebo budoucnost, ale budeme existovat ve všem.

16.23 Tazatel: Znamená to, že budete mít povědomí o všem, co existuje?

Ra: Já jsem Ra. To je částečně správně. Je naším chápáním, že by to nebylo naše povědomí, ale jednoduše povědomí Stvořitele. Ve Stvořiteli je vše, co existuje. Proto by byla tato znalost dostupná.

Zpět na začátek

Osmá

52.12 Tazatel: Děkuji vám. Během zmínky o sklizni jste v předchozí relaci zmínil nositele světla oktávy. Mám tím rozumět, že ti, jež poskytují světlo pro stupňování absolvování, jsou z oktávy nad naší, kterou zažíváme? Mohl byste mi říct více o těchto přinašečích světla, kdo jsou atd.?

Ra: Já jsem Ra. Toto bude posledním plným dotazem tohoto sezení.

Ta úroveň oktávy, o které jsme hovořili, je jak omegou, tak alfou, kde se duchovní masa nekonečných vesmírů opět stává jedním centrálním sluncem nebo Stvořitelem. Pak se rodí nový vesmír, nové nekonečno, nový Logos, který zahrnuje vše, co Stvořitel se Sebou prožil. V této nové oktávě také existují tací, kteří putují. Víme velmi málo o věcech za hranicí oktávy krom toho, že tyto bytosti přicházejí pomoci naší oktávě v dokončení jejího Logosu.

Máte nyní nějaký stručný dotaz?

Zpět na začátek

Ra kontakt knihy © 2018 L/L Research a Tobey Wheelock.
Tyto stránky © 2003–2024 Tobey Wheelock.

Otázky? Komentáře? Napište mi na tw @ law of one tečka info.

Schovat reklamy