Zákon jednoty Lidé: Carla, Don, Jim

Hide menu

Nalezeno 38 výsledků.

⇐ Category list

Kategorie “Lidé” má 27 podkategorií.

Carla, Don, Jim

9.2 Tazatel: Je pro vás možné nám říct cokoliv z našich minulých inkarnací, našich minulých zkušeností před touto inkarnací?

Ra: Já jsem Ra. Je to možné. Nicméně taková informace jako tato je pečlivě střežena vaším bytostným celkem mysli/těla/ducha tak, aby vaše zkušenosti v současném prostoru/času nebyly zředěné.

Nechte nás skenovat vaše bytí pro získání neškodného materiálu. [20 sekundová pauza.] Jsem, ve zkreslení [zvaném] přání pro vaše osvobození od předsudku, schopen mluvit pouze obecně.

Bylo zde několik období, kdy tato skupina pracovala a žila společně. Vztahy se různily. Je zde vyvážená karma, jak ji nazýváte; každý je tak učitelem každého. Práce zahrnovala léčení, pochopení použití energie země a práci v pomoci civilizacím, které volaly právě tak, jak to vaše sféra dělá a my přicházíme. Toto zakončuje materiál, který považujeme za neškodný.

12.32 Tazatel: Je pro vás možné nám říct, zda kdokoliv z nás tří jsou Poutníci nebo jimi byli?

Ra: Já jsem Ra. Během skenování každého z přítomných komplexů myslí/těl/duchů nalézáme již úplné ujištění této skutečnosti, a proto nenacházíme žádnou újmu rekapitulace této skutečnosti. Každý z přítomných je Poutníkem následujícím misi, pokud si přejete.

15.25 Tazatel: Je pro vás možné nám říct cokoliv o... jelikož jsme Poutníci, cokoliv o naší minulé úrovni… ze které úrovně jsme přišli?

Ra: Skenuji každého a nacházím přijatelné sdílet tuto informaci. Poutníci v tomto sezení jsou dvou úrovní, jedna úroveň pátá, to jest světla; jedna úroveň světla/lásky neboli jednoty. Vyjádření identity toho, kdo přišel z které úrovně, shledáváme jako porušení svobodné vůle každého. Proto jednoduše uvádíme dvě úrovně, obě dvě jsou harmonicky orientovány směrem ke společné práci.

Já jsem Ra. Zanechávám vás v lásce a světle nekonečného Stvořitele. Jděte tedy kupředu, s radostí, v síle a míru jednoho nekonečného Stvořitele. Adonai.

16.47 Tazatel: Děkuji vám. Můžete mi říct o stříbrných skvrnkách, které jsme někdy našli na našich obličejích nebo jinde?

Ra: Já jsem Ra. Tyto, o kterých mluvíte, jsou zhmotněním subjektivně orientovaného ukazatele naznačující jednomu komplexu mysli/těla/ducha, a žádnému jinému, význam subjektivní podstaty.

16.48 Tazatel: Kdo vytvořil tyto stříbrné skvrnky? Jsou reálné?

Ra: Já jsem Ra. Představte si, chcete-li, vzrůstající potenciál pro učení/vyučování. V určitém bodě bude předáno znamení pro naznačení vhodnosti nebo důležitosti tohoto učení/vyučování. Entita sama, ve spolupráci s vnitřními rovinami, vytváří jakýkoliv ukazatel, který je jí nejsrozumitelnější nebo nejnápadnější.

16.49 Tazatel: Říkáte, že si je vytváříme my sami?

Ra: Já jsem Ra. Entity je nevytváří vědomě. Vytváří je kořeny komplexu mysli, které se v chápání dotknou inteligentního nekonečna.

18.4 Tazatel: Jsou nějaká jídla, která jsou nápomocná nebo škodlivá a která by nástroj mohl jíst?

Ra: Já jsem Ra. Tento nástroj má zkreslení komplexu těla směrem k chatrnému zdraví, toto zkreslení je korigované nejlépe potravou vašich obilovin a vaší zeleniny, jak je nazýváte. Nicméně to je extrémně nedůležité, když je to souzeno jako pomoc srovnatelná s ostatní pomocí, jako je přístup, kterého má instrument spoustu. Nicméně to pomáhá vitálním energiím instrumentu menším zkreslením k chatrnému zdraví, požívat potravu výše uvedeným způsobem s občasným požitím toho, co nazýváte masem, kvůli potřebě nástroje zmírnit zkreslení směrem k nízké vitální energii.

22.1 Tazatel: Nástroj by se vás chtěl zeptat na pár otázek. Nejprve tedy položím je. Nástroj by chtěl vědět, proč v různých časech během dne na různých místech cítí kadidlo?

Ra: Já jsem Ra. Tento nástroj strávil celý život v oddanosti službě. To přineslo tento nástroj do tohoto bodu v prostoru/času s vědomým a nevědomým zkreslením směrem k službě, společně s dalším vědomým zkreslením směrem k službě pomocí komunikace. Pokaždé když, jak byste to vyjádřili, provádíme toto sezení, se vibrační zkreslení našeho společenského paměťového komplexu prolíná pevněji s nevědomými zkresleními tohoto nástroje směrem k službě. Tudíž se stáváme částí vibračního komplexu tohoto nástroje a ten součástí našeho. To se děje na nevědomé úrovni, úrovni, kde mysl sestupuje skrze kořeny vědomí, které můžete nazvat kosmickými.

Tento nástroj si není vědom této pomalé změny prolínání vibračního komplexu. Nicméně, jak odhodlání na obou úrovních pokračuje a sezení pokračují, objevují se symbolickým způsobem signály vyslané z podvědomí. Protože je tento nástroj extrémně bystrý ve svém čichovém smyslu, probíhá asociace nevědomě a tato entita je svědkem myšlenkové formy této vůně.

22.2 Tazatel: Za druhé by ráda věděla, proč se nyní cítí zdravěji poté, co dělá tyto relace. Obecně se, jak plyne čas, cítí zdravěji.

Ra: Já jsem Ra. Toto je funkce svobodné vůle entity. Tato entita se, po mnoho vašich let, před otevřením sebe sama komunikaci modlí určitou množinou zvukových vibračních komplexů. Předtím než byl stav transu dosažen, zůstala tato modlitba ve vědomé části komplexu mysli a ačkoli nápomocná, nebyla tak efektivní jako následek této modlitby, jak byste nazvali tento vibrační zvukový komplex, který pak míří přímo do podvědomé úrovně, tudíž vážněji ovlivňuje komunikaci od komplexu ducha.

Entita také začala díky této práci akceptovat určitá omezení, která na sebe umístila za účelem nastavení stavu pro služby jako tu, kterou nyní vykonává. Toto je také pomocí k vyrovnání zkreslení fyzického komplexu s ohledem na bolest.

25.2 Tazatel: Druhá otázka, kterou nástroj žádal, byla: Jak se mohu co nejlépe revitalizovat nejen nyní, ale také v budoucnu?

Ra: Já jsem Ra. Tento nástroj si je vědom základních potřeb své tělesné konstituce, kterými jsou meditace, přijmutí omezení, zažívání radosti skrze spojení s ostatními a s krásou jako je zpěv, a využívání velkého kontaktu, kdykoliv je to možné, s životními silami druhé úrovně, obzvláště se stromy; tato entita si také potřebuje být vědoma střídmého ale stabilního příjmu potravy, je doporučeno cvičení v docela brzké části dne a v pozdější části dne před odpočinkem.

29.33 Tazatel: Prostuduji to a možná budu mít něco zítra, jelikož nechci nástroj vyčerpat. Nástroj měl otázku, pokud máte čas pro krátkou otázku, a já ji přečtu. Nástroj si nepřeje dělat práci fyzického léčení. Již rukama dělá duchovní vyvažování. Může si přečíst soukromý léčebný materiál, aniž by dělala fyzické léčení? Předpokládám, že tím myslí, zda to může číst, aniž by si vytvořila problémy ve svých životních vzorech. Nepřeje si přivodit snížení pozitivní polarity. Může číst tento materiál za těchto podmínek?

Ra: Já jsem Ra. Budeme mluvit krátce kvůli faktu, že se pokoušíme zachovat vitální energie tohoto nástroje během tříměsíčního období, o kterém jsme mluvili.

Tato entita má historii zkušeností s léčením na jiných úrovních než takzvaných fyzických. Tudíž je přijatelné, že bude tento materiál přečtený. Avšak cvičení ohně by nikdy nemělo být tímto nástrojem praktikováno, jelikož je v silnější formě použito pro fyzické léčení.

Je zde dále nějaká krátká otázka předtím, než skončíme?

30.17 Tazatel: Nástroj by rád věděl, zda byste jí mohl říci, zda by tento předmět, kterému se říká Sam Millarův polarizátor, pomohl nebo nepomohl jejímu fyzickému zdraví. Můžete to udělat?

Ra: Já jsem Ra. Jak skenujeme nástroj, nacházíme anomálie magnetického pole, jež jsou zkreslené směrem k našim schopnostem nalézt kanál úzkého pásma do komplexu mysli/těla/ducha tohoto nástroje. Polarizátor, o kterém hovoříte, tak jak je, by nebyl nápomocný. Pečlivé čtení aury tohoto nástroje těmi v této oblasti obdarovanými a následné změny magnetizujících sil tohoto polarizátoru by pomohly entitě Sam ve vytvoření takového polarizátoru, který by byl určitou pomocí pro tento nástroj. Avšak doporučili bychom, aby žádné elektrické nebo magnetické vybavení, které není nutné pro nahrávání našich slov, nebylo bráno na tyto relace, jelikož si nepřejeme žádná kreslení, která nejsou nezbytná.

31.1 Tazatel: Rád bych prvně položil otázku za samotný nástroj. Požaduje vědět, zda by pro ni bylo nyní vhodné chodit o samotě, když se cítí lépe.*

Ra: Já jsem Ra. To je přijatelné.

34.1 Tazatel: Nástroj by rád věděl, zda by dvě krátká cvičení denně byla pro ni lepší než jedno dlouhé.

Ra: Já jsem Ra. To je nesprávně. Správná konfigurace fyzického komplexu, který cvičí během tříměsíčního období, v němž je nástroj náchylný k zintenzivnění zkreslení fyzického komplexu, potřebuje posílení fyzického komplexu. To může být vhodně chápáno jako jedno hlavní cvičební období, které je následováno cvičebním obdobím dlouhým přibližně polovinu prvního později ve vašem denním cyklu před večerní meditací. To bude nástrojem pozorované jako namáhavé. Avšak bude to mít efekt zesílení fyzického komplexu a zmírnění zranitelnosti, které by mohlo být využito.

34.3 Tazatel: Je pro vás možné mi říct, co jsem zažil, věřím, že to bylo kolem roku 1964, když jsem si v meditaci uvědomoval to, co bych považoval za odlišnou úroveň a odlišnou planetu, a kdy se zdálo, že prožívám pohyb na tu planetu? Je pro vás možné mi říct, jaká to byla zkušenost?

Ra: Já jsem Ra. V úplném odhalení vidíme kvůli porušení [svobodné vůle] určité ublížení. Spokojíme se s doporučením, že tato entita, která není schopna se snadno podrobit procesu hypnotické regrese podněcované ostatními, měla nicméně své příležitosti pro pochopení svého bytí.

42.14 Tazatel: Jako mladý jsem se učil v inženýrských vědách, které pro procesy návrhu zahrnují potřebu třídimenzionální vizualizace. Bylo by toto nápomocné jako základ pro typ vizualizace, o které hovoříte, nebo by to nemělo žádnou hodnotu?

Ra: Já jsem Ra. Pro vás, jako tazatele, byla tato zkušenost hodnotná. Pro méně uvědomělou entitu by to nepřineslo správné navýšení koncentrační energie.

44.12 Tazatel: V meditaci před několika lety mi začala paže sálat a nedobrovolně se prudce pohybovala. Co to bylo?

Ra: Já jsem Ra. Fenomén byla analogie, která vám byla dána k dispozici z vašeho vyššího já. Analogií bylo to, že bytost, kterou jste byl, žila způsobem, který nebyl pochopen, řekněme, vašimi fyziky, vědci nebo doktory.

44.13 Tazatel: Čeho se snažím v této relaci dosáhnout, jsou jakékoliv praktiky, které bychom byli schopni dělat, abychom nástroj co nejlépe revitalizovali, protože bude nezbytné, abychom udělali, co se dá pro udržení našeho kontaktu. Můžete nám říct, co můžeme nejlépe udělat, abychom pro tato spojení zvýšili vitalitu nástroje?

Ra: Já jsem Ra. Vaše zkušenost byla funkcí vaší schopnosti kontaktovat inteligentní nekonečno. Proto to nemá přímou spojitost s životní energií nástroje.

O věcech, které pomáhají životní energii nástroje, jsme hovořili dříve: o citlivosti ke kráse, o zpívání posvátné hudby, o meditaci a uctívání, o sdílení vlastního já s já ve volně dané lásce buď ve společenském nebo sexuálním spojení. Tyto věci působí na vitalitu docela přímo. Nástroj má zkreslení směrem k oceňování různých zkušeností. Toto pomáhá vitalitě méně přímým způsobem.

45.5 Tazatel: Můžete říci, zda některý z nás tří, jsou od Ra nebo od jedné z ostatních skupin?

Ra: Já jsem Ra. Ano.

45.6 Tazatel: Můžete nám říct, který z nás je ze které skupiny?

Ra: Já jsem Ra. Ne.

45.7 Tazatel: Jsme všichni z jedné ze skupin, které jste zmínil?

Ra: Já jsem Ra. Půjdeme k hranicím našich pokusů zdržet se porušení svobodné vůle. Dva jsou původu šesté úrovně, jeden páté úrovně schopný sklizně do šesté, který si ale díky milujícímu vztahu mezi učitelem a studentem vybral návrat jako Poutník. Tudíž vy tři tvoříte vysoce soudržnou skupinu.

48.2 Tazatel: Mám od nástroje otázku, kterou přečtu: „Několikrát jste doporučil, že přesuny sexuální energie pomáhají životní energii nástroje a tomuto kontaktu. Zdá se, že to není pravda pro všechny lidi; že sexuální a duchovní obvody nejsou stejné. Je tento nástroj výjimkou nebo je pozitivní účinek sexuální aktivity na duchovní energii normální pro všechny bytosti třetí úrovně?“

Ra: Já jsem Ra. Tento nástroj, ačkoliv není výjimečný, je poněkud méně zkreslený vůči odloučení mysli, těla a ducha než většina vašich entit třetí úrovně. Energie sexuálního přenosu by, pokud by plynula přes nevyvinutý duchovní elektrický nebo magnetický komplex, který jste nazval obvody, úspěšně spálila daný specifický obvod. Naopak plné duchovní energie plynoucí skrze obvody komplexu těla také nepříznivě ovlivní nevyvinutý obvod komplexu těla. Existují někteří, jako je tento nástroj, kteří si v konkrétní inkarnaci nevybrali čas vyjádřit sexuální energie skrze obvody těla. Tudíž se od začátku takovéto zkušenosti entity projevují tělo a duch společně v každém sexuálním činu. Proto přesunout sexuální energie tohoto nástroje znamená přesunout je jak duchovně, tak fyzicky. Magnetické pole tohoto nástroje, pokud je prohlédnuté tím, kdo je citlivý, tyto neobvyklé konfigurace ukáže. Toto není unikátní pro jednu entitu, ale je běžné pro rozumný počet entit, které, když ztratily touhu pro sexuální zkušenosti oranžového a zeleného* paprsku, posílily spojené obvody ducha, mysli a těla, aby vyjádřily souhrnnost bytí v každé činnosti. Z tohoto důvodu také plyne, že společenský styk a přátelství jsou pro tento nástroj velmi výhodnými, jelikož je citlivý na jemné přesuny energií.

* Ra řekl „zeleného paprsku“, ale patrně měl na mysli „žlutého paprsku“.

49.2 Tazatel: Děkuji vám. Prvně tu mám otázku od Jima. Říká: „V posledních devíti letech mívám to, čemu říkám prožitky na předních lalocích mozku během před-vědomého stavu spánku zrovna předtím, než ráno vstávám. Jsou kombinací potěšení a tlaku, které začínají v předních lalocích a v pulzech se rozpínají po celém mozku a jsou cítěny jako orgasmus v mozku. Měl jsem více jak 200 takovýchto prožitků a často jsou doprovázeny vizemi a hlasy, které mi zřídkakdy dávají smysl. Jaký je zdroj těchto prožitků na předních lalocích?“

Ra: Já jsem Ra. Skenujeme tazatele [Jima] a nacházíme určitou vhodnou informaci, která je již dostupná a která se vztahuje k fyziologické dispozici této konkrétní části mozku. Popsané a prožité prožitky jsou ty destilace, které mohou být prožity po koncentrovaném úsilí otevření brány nebo indigového centra komplexu mysli, takže se mohou objevit prožitky posvátného neboli fialového paprsku. Tyto prožitky jsou počátky toho, co pak může, jakmile jsou tělo, mysl a duch integrovány na úrovni fialové brány, uvolnit prožitek radosti, ale také porozumění inteligentní energie, která ji doprovází. Tak se orgasmus komplexu těla a orgasmus komplexu mysli stanou integrovanými a mohou pak pro integraci duchovního komplexu předložit správnou bránu a její použití jako nosiče pro posvátnou nebo zcela prožitou přítomnost jednoho nekonečného Stvořitele. Tudíž existuje mnohé, na co se tazatel [Jim] může těšit.

51.9 Tazatel: Právě teď něco cítím v indigovém centru. Pokud by bylo toto centrum zcela aktivováno a nebylo vůbec zablokováno, necítil bych v něm pak nic?

Ra: Já jsem Ra. Tento dotaz, pokud by byl zodpovězen, by porušil Zákon zmatení.

53.23 Tazatel: Děkuji vám. Můžete okomentovat takzvanou zkušenost s kulovým bleskem, mou a nástroje, pokud to schválí, když jsme byli dětmi?*

Ra: Já jsem Ra. Toto bude poslední dotaz tohoto sezení.

Byli jste navštíveni vašimi lidmi, aby vám bylo popřáno dobro.

Existuje nějaký další dotaz krátké povahy, který můžeme zodpovědět?

54.1 Tazatel: Nejprve bych se rád zeptal na stav nástroje.

Ra: Já jsem Ra. Je to tak, jak bylo dříve uvedeno.

54.2 Tazatel: Mám otázku od Jima o zkušenosti, kterou zažil, když se poprvé přesunul na svůj pozemek, a při níž mu bylo sděleno: „Klíč k přežití přichází nepřímo, skrze nervozitu.“ Entita byla Angelica. Můžete mu o tom dát informace?

Ra: Já jsem Ra. Ano.

54.3 Tazatel: Mohl byste to udělat prosím?

Ra: Já jsem Ra. Jak jsme poznamenali, každý komplex mysli/těla/ducha má několik dostupných průvodců. Osobnosti dvou takovýchto průvodců mají mužskou a ženskou polaritu. Třetí je hermafroditní a reprezentuje více sjednocenou konceptualizaci.

Průvodce hovořící jako zvukově vibrační komplex Angelica byl polarizován jako ženská osobnost. Informace nemůže být kvůli Zákonu zmatení zcela vysvětlena. Můžeme navrhnout, že pro účel postupu bude existovat určitý stav nespokojenosti, jež dává entitě podnět pro další hledání. Tato nespokojenost, nervozita nebo úzkost, chcete-li, není samotná k užitku. Proto je její použití nepřímé.

59.3 Tazatel: Mám otázku od Jima, která zní: „Myslím, že jsem pronikl do záhady mé celoživotní zlosti na dělání chyb. Myslím, že jsem vždy podvědomě věděl o svých schopnostech učit se nové věci, ale má touha úspěšně dokončit mou misi na Zemi byla nabuzena skupinou Orion v iracionální a destruktivní zlost, když neuspěji. Můžete toto pozorování komentovat?“

Ra: Já jsem Ra. Navrhli bychom, aby tato entita, která si uvědomuje, že je Poutníkem, zvážila, jaké před-inkarnační volby si vybrala vzhledem k osobnímu nebo na sebe orientovanému rozhodnutí být v tomto času/prostoru tady. Tato entita si je vědoma, jak řekla, že má velký potenciál, ale potenciál pro co? To je před-inkarnační otázka.

Práce v šesté úrovni je spojit moudrost se soucitem. Tato entita oplývá moudrostí. Soucit, který [entita] doufá vyvážit, má, jako svůj protiklad, nedostatek soucitu. To se ve vědomější bytosti projeví nebo manifestuje jako nedostatek soucitu pro sebe sama. Cítíme, že na zamyšlení je toto souhrn navrhovaných konceptů, které v tomto čase smíme nabídnout bez porušení svobodné vůle.

60.2 Tazatel: Můj názor je, že nejlepší způsob, jak nástroj může zlepšit svou kondici, je přes periodické meditace a periody rozjímání nad svou kondicí a nad jejím zlepšením. Můžete mi říci, jestli je to správně a moje uvažování rozvést?

Ra: Já jsem Ra. Meditace a rozjímání nejsou nikdy nežádoucí aktivity. Ale tato aktivita s největší pravděpodobností, podle našeho názoru, výrazně nezlepší predispozice tohoto nástroje, které způsobují zásadní zkreslení, které jsou pro nás, stejně jako pro vás, znepokojující.

60.3 Tazatel: Můžete mi říci o nejlepším přístupu ke změně zkreslení, které nástroj pociťuje směrem k více akceptovatelnému stavu?

Ra: Já jsem Ra. Existuje menší objem práce, který nástroj může udělat na před-inkarnačních rozhodnutích ve vztahu ke službě nekonečnému Stvořiteli v této zkušenosti. Ale rozhodnutí otevřít se, bez rezervací, nabídnutí sebe sama, když je možnost služby, je tak zásadní volbou, že není možné ji příliš změnit, a ani bychom si nepřáli ovlivnit vyrovnávací proces, který v této určité bytosti probíhá.

Pro tento komplex mysli/těla/ducha je prospěšné to, že moudrost a soucit jsou v rovnováze díky rekapitulaci čtvrté úrovně. Není to bytost, která by se příliš hašteřila o čistotě, se kterou dělá to, co cítí, že je třeba dělat. Můžeme říci, že je to kvůli tomu, že tento nástroj zná sebe sama, a že má v tomto bodě jasno. Avšak tato samotná diskuze může umožnit o něco méně úplnou obětavost službě ve kterémkoli sezení, aby tato služba mohla pokračovat během delšího období vašeho prostoru/času.

60.4 Tazatel: Pak říkáte, že fyzická zkreslení, která nástroj zažil jsou součástí procesu vyvažování? Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. Není to správně. Fyzická zkreslení jsou výsledkem toho, že nástroj nepřijímá plně omezení vložená před inkarnací na aktivity bytosti, jakmile sezení začalo. Zkreslení způsobená touto prací jsou nevyhnutelná kvůli plánu, který si tato bytost zvolila, což jsou omezení a – částečně v závislosti na vynaloženém množství vitální a fyzické energie – únava díky tomu, co odpovídá mnoha a mnoha hodinám tvrdé fyzické práce.

Proto jsme navrhli, aby se myšlenky nástroje zaměřily na možnost navrhnout svému vyššímu já možnost lehké konzervace energie během sezení. Tento nástroj je teď velmi otevřený, a to až do velkého vyčerpání zdrojů energie. To je v pořádku, pokud je to tak zamýšleno. Ale zkrátí to, podle nás, počet sezení během delší doby.

60.6 Tazatel: Kromě vlastních sezení mám obavy o fyzická zkreslení nástroje v oblasti rukou a paží. Existuje nějaké, řekněme, mentální cvičení nebo něco jiného, s čím by nástroj mohl pracovat pro snížení extrémních problémů, které má se svými rukami?

Ra: Já jsem Ra. Ano.

60.7 Tazatel: Bylo by to cvičení v meditaci a kontemplaci o zmírnění těchto problémů?

Ra: Já jsem Ra. Ne.

60.8 Tazatel: Co by tedy měla dělat, aby se tyto problémy zmírnily?

Ra: Já jsem Ra. Jak jsme řekli, tento nástroj cítil, že má nedostatek soucitu pro vyrovnání moudrosti, a tak si vybral inkarnační zkušenost se situacemi, kde bylo nezbytné přijmout sebe sama, aniž by došlo k přijetí druhých, a také přijetí druhých bez očekávání návratu nebo přenosu energie. Není to jednoduchý program inkarnace, ale byl touto bytostí vnímán jako vhodný.

Tato bytost proto musí meditovat a vědomě, okamžik po okamžiku, přijmout sebe se svými omezeními, které samy byly přijaty pro přivedení entity k přesnému naladění, které užíváme.

Po tom, co se naučí vyzařovat přijetí a lásku bez očekávání návratu, musí tato entita dále vyvážit toto učení naučením se přijímat dary lásky a přijetí od druhých, což tento nástroj dělá s nepohodlím. Tyto dva vyvažovací úkoly pomohou této bytosti omezit zkreslení nazývané bolest. Limity jsou do velké míry dány.

60.9 Tazatel: Je to, že tento nástroj si už byl tohoto důvodu vědom, co způsobilo že První zkreslení nebylo aktivní a neznemožnilo vám předat nám tuto informaci?

Ra: Já jsem Ra. To je správně nejen pro tuto entitu, která si už několik let tato učení/vyučování uvědomuje, ale je to tak i pro každého z podpůrné skupiny. Možnost nabídnout některé z těchto informací zde nebyla až do tohoto sezení.

63.2 Tazatel: Byl původní problém s ledvinami před asi 25 lety způsoben psychickým útokem?*

Ra: Já jsem Ra. To je pravda pouze částečně. V tom čase existovaly komponenty psychického útoku během smrti tohoto těla. Ale řídícím vibračním komplexem během této události byla vůle nástroje. Tento nástroj si přál opustit tuto úroveň existence, protože necítil, že může sloužit.

63.3 Tazatel: Říkáte, že sám nástroj si v té době vytvořil problém s ledvinami?

Ra: Já jsem Ra. Přání nástroje opustit tuto úroveň snížilo obranyschopnost už tak náchylného a slabého komplexu těla. Alergická reakce byla zesílena tak, že způsobila komplikace, které zkreslily komplex těla k neživotaschopnosti.

Když nástroj objevil že práce ve službě ostatním opravdu existuje, vůle tohoto nástroje byla opět řídícím faktorem, nebo komplexem vibračních vzorců, které zabránily komplexu těla v opuštění vazeb, které způsobují vitalitu života.

Zpět na začátek

Ra kontakt knihy © 2018 L/L Research a Tobey Wheelock.
Tyto stránky © 2003–2024 Tobey Wheelock.

Otázky? Komentáře? Napište mi na tw @ law of one tečka info.

Schovat reklamy