Zákon jednoty Různé

Hide menu

Nalezeno 69 výsledků.

⇐ Category list

Kategorie “Různé” má 20 podkategorií.

Astrologie

19.21 Tazatel: Jsou pak toto kořeny toho, co nazýváme astrologií?

Ra: Já jsem Ra. Toto bude poslední plná otázka této relace.

Kořeny astrologie, jak jste je nazval, jsou jedním způsobem vnímání primárních zkreslení, které mohou být předpovězeny podél pravděpodobnostních/možných linií za daných, řekněme, kosmických orientací a konfigurací v čase vstupu do fyzikálního/mentálního komplexu ducha a v čase vstupu fyzického/mentálního/duchovního komplexu do iluze.

Toto pak má možnost naznačit základní oblasti zkreslení. Více neexistuje. Úloha, kterou astrologie hraje je přirovnána k jednomu kořeni z mnoha.

Zpět na začátek

Kontakt Betty Andreassons

53.3 Tazatel: Děkuji vám. Během mé cesty do Laramie se mi vyjasnily určité věci týkající se rozšiřování první knihy Zákona jednoty těm, jež měli zkušenosti s objekty UFO a jinými Poutníky, a budu se nyní muset zeptat na některé otázky, které pravděpodobně budu muset zahrnout do Knihy jedna, abych eliminoval neporozumění, která vnímám jako možné v Knize jedna. Proto jsou tyto otázky, ačkoli z větší části pomíjivé, míněny pro eliminaci určitých zkreslení chápání s ohledem na materiál v Knize jedna.* Doufám, že to je správný postup. Možná na některé nebudete moci odpovědět, ale to je v pořádku. Budeme jen pokračovat s některými dalšími, pokud nebudete moci zodpovědět ty, na které se zeptám.

Za prvé se zeptám, zda byste mi mohl sdělit příslušnost entit, které kontaktovaly Betty Andreassonovou.

Ra: Já jsem Ra. Tento dotaz je marginální. Učiníme ústupek směrem k informovanosti a s určitou ztrátou polarity kvůli svobodné vůli tímto porušené. Žádáme, aby otázky takové povahy byly drženy na minimu.

Entity v tomto a některých dalších živě pamatovaných případech jsou ty, které cítí potřebu zasít představu Konfederace způsobem, kterým by neporušily svobodnou vůli, používají symboly smrti, vzkříšení, lásky a míru jako prostředky vytvářející na úrovni myšlenek v čase/prostoru iluzi systematického průběhu událostí, které předávají zprávu lásky a naděje. Tento typ kontaktu je vybrán pečlivým zvážením členů Konfederace, jež kontaktují entitu shodné, domovské vibrace, chcete-li. Tento projekt pak putuje před Radu Saturnu a pokud je schválen, je dokončen. Charakteristické rysy tohoto typu kontaktu zahrnují nebolestivou povahu prožitých myšlenek a obsah zprávy, který nehovoří o zkáze, ale o úsvitu nového věku.

53.4 Tazatel: Není nezbytné, abych pro dosažení svého účelu zahrnul informace, které jste mi právě předal, do knihy. Za účelem ochrany, řekněme, vaší polarity to mohu ponechat jako soukromý materiál, pokud si přejete. Přejete si, abych jej nechal nepublikovaný?

Ra: Já jsem Ra. To, co vám nabízíme, je volně dáno a je předmětem pouze vašeho uvážení.

53.5 Tazatel: Myslel jsem, že to řeknete. V tom případě, můžete mi říct cokoliv o „modré knize“ zmíněné Betty Andreassonovou v onom případě?

Ra: Já jsem Ra. Ne.

Zpět na začátek

Bigfoot

64.17 Tazatel: Chápu, že Dr. Monroe* sem nedávno přinesl odlitek čtyřprstého sněžného muže. Mohli byste mi říct, jakého typu sněžného muže odlitek byl?

Ra: Já jsem Ra. Můžeme.

64.18 Tazatel: Vím, že je to zcela nevýznamné, ale myslel jsem, že bych se na to, jako službu Dr. Monroeovi, měl zeptat.

Ra: Já jsem Ra. Tato entita byla jedním z malé skupiny myšlenkových forem.

64.19 Tazatel: Také se zeptal (a vím, že to není důležité), proč nebyly nalezeny žádné ostatky sněžného muže, tedy poté, co entity sněžného muže na našem povrchu zemřely. Zeptal se, proč nikdy nebyly žádné ostatky těchto entit nalezeny. Mohli byste mu na to odpovědět? Není to nijak důležité, ale ptám se na to jen jako službu pro něj.

Ra: Já jsem Ra. Můžete navrhnout, že průzkum jeskyní, které se nachází pod některými horami na západním pobřeží vašeho kontinentu, jednoho dne takové ostatky nabídne. Nebudou obecně pochopeny, pokud tato kultura přežije ve své současné podobě dostatečně dlouho, ve vašem měření času, aby tento pravděpodobný/možný vortex nastal.

V současné době je dost energie na ještě jednu úplnou otázku.

Zpět na začátek

Biorytmus

61.3 Tazatel: Můžete rozvést, co jste mysleli „cyklickými vtoky energie“?

Ra: Já jsem Ra. Existují čtyři typy cyklů, které jsou dány v momentě vstupu do inkarnace. Navíc existují více kosmické a méně pravidelné vtoky, které čas od času ovlivňují citlivý komplex mysli/těla/ducha. Tyto čtyři rytmy jsou do určité míry mezi vašimi lidmi známy a jsou nazývány jako biorytmy.

Existuje čtvrtý cyklus, který můžeme nazvat cyklus magické brány adepta nebo [cyklus] ducha. Jedná se o cyklus, který je dokončen v přibližně osmnácti vašich denních cyklech.

Kosmické vzory jsou také funkcí momentu inkarnačního vstupu a týkají se vašeho satelitu zvaného Měsíc, vašich planet této galaxie, galaktického slunce a v některých případech vtoků z hlavních galaktických bodů energetického toku.*

61.4 Tazatel: Bylo by nápomocné nakreslit pro nástroj cykly a pokusit se mít tyto relace v nejvhodnější době s ohledem na cyklus?

Ra: Já jsem Ra. Na tuto konkrétní otázku nemáme odpověď.

Může být poznamenáno, že tři z této triády nesou v této energii vzor, jež je Ra. Proto je každý vstup energie této triády hoden pozornosti.

Můžeme říci, že zatímco tyto systémy informací jsou zajímavé, jsou vlivné jen do té míry, pokud entita nebo entity zcela efektivně nevyužily katalyzátor, a tudíž namísto přijetí, řekněme, negativních nebo úpadkových okamžiků nebo dob bez patřičné pozornosti, mají zkreslení směrem k zachování těchto zkreslení, aby nevyužitý katalyzátor použily.

Je třeba poznamenat, že psychický útok na tuto entitu pokračuje, ačkoliv je momentálně efektivní pouze pro fyzické zkreslení směrem k diskomfortu.

64.10 Tazatel: V jedné z předchozích relaci* jste zmínili bránu magie adepta objevující se v osmnáctidenních cyklech. Mohli byste prosím tuto informaci rozvést?

Ra: Já jsem Ra. Komplex mysli/těla/ducha se rodí pod řadou určitých vlivů, a to jak lunárních, planetárních, kosmických, tak v některých případech i karmických. Okamžikem zrození do této iluze začínají cykly, které jsme zmínili.

Duchovní cyklus neboli cyklus adepta je osmnáctidenní cyklus a funguje s vlastnostmi sinusoidy. Na pozitivní straně křivky existuje tedy několik excelentních dnů, což je prvních devět dnů cyklu – přesněji čtvrtý, pátý a šestý – kdy je práce nejvhodněji provedena vzhledem k tomu, že je entita stále bez plné vědomé kontroly zkreslení/reality mysli/těla/ducha.

Nejzajímavější částí této informace je, stejně jako každého cyklu, upozornění na kritický bod procházející z devátého do desátého a z osmnáctého do prvních dnů, kde bude adept prožívat určité obtíže, zvláště když zároveň dochází i k přechodu v jiném cyklu.

V nadiru** každého cyklu bude adept nejméně silný, avšak nebude náchylný na obtíže ani zdaleka v takové míře, jaké zažívá během kritických období.

64.11 Tazatel: Abychom tedy nalezli cykly, vzali bychom okamžik narození a procitnutí novorozence od matky do této úrovně a v tomto okamžiku bychom zahájili cyklus a pokračovali s ním napříč životem. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. Je to převážně správně. Není nutné identifikovat okamžik narození. Pro všechny práce kromě těch nejjemnějších je denní cyklus, kdy tato událost nastává, dostačující.

64.12 Tazatel: Uvažuji nyní správně, když předpokládám, že jakákoliv magie, kterou by adept vykonával, by byla úspěšnější nebo, řekněme, více dle jeho záměru než ta provedená v méně příhodných časech cyklu?

Ra: Já jsem Ra. Tento cyklus je užitečným nástrojem adepta, ale, jak jsme řekli, s tím, jak se adept stává vyváženějším, budou navržené činnosti na těchto cyklech příležitostí stále méně závislé a jejich účinnost bude stále vyrovnanější.

64.13 Tazatel: Nejsem schopen posoudit, v jakém okamžiku, na jaké úrovni schopností by adept tohoto bodu bytí, řekněme, nezávislého na cyklickém působení, dosáhl. Můžete mi naznačit, jaká úroveň „adeptství“ by byla třeba, aby bylo takto nezávislé?

Ra: Já jsem Ra. Kvůli práci této skupiny jsme omezeni mluvit konkrétně, jelikož hovořit by vypadalo jako soudit. Avšak můžeme říci, že tento cyklus můžete v rámci vaší skupiny zohlednit ve stejném světle jako takzvaná astrologická vyvážení; to jest, jsou zajímavá, ale ne kritická.

Zpět na začátek

Boskapsstympning

16.43 Tazatel: Chci položit poněkud spornou otázku. Možná ji nevložím do knihy. Přemýšlel jsem, zda mrzačení dobytka, které nyní zažíváme po celém státu a jinde, by mohlo být vámi vysvětleno.

Ra: Já jsem Ra. Větší část vašeho takzvaného mrzačení se děje podle způsobů vašich bytostí druhé úrovně, které se krmí na mršině. Část těchto takzvaných mrzačení jsou ty, které jsou z toho, co můžete nazvat více-dimenzionálního typu: konstrukt myšlenkové formy používající různé části za účelem mít život a bytí ve třetí úrovni.

16.44 Tazatel: Odkud tyto myšlenkové formy pocházejí?

Ra: Já jsem Ra. To je velmi mnohoznačná otázka. Nicméně se pokusíme odpovědět. Za prvé, pocházejí od Stvořitele. Za druhé, přišli z toho, co můžete nazvat nižším astrálem, myšlenkami vnitřních rovin. Za třetí, přebývají v komplexu vizualizačního konstruktu v části pod kůrou vaší planety.

16.45 Tazatel: Jsou tito zejména jedné formy?

Ra: Já jsem Ra. Tyto entity mohou na sebe vzít jakoukoliv myšlenkovou formu asociovanou s emocí strachu nebo teroru.

16.46 Tazatel: Jsou tyto myšlenkové formy schopné útočit pouze na dobytek nebo mohou také zaútočit na lidské bytosti?

Ra: Já jsem Ra. Tyto myšlenkové formy nemohou zaútočit na bytosti třetí úrovně.

43.5 Tazatel: Nyní se vrátím k poslední otázce, co zbyla z minulé relace. Pokud na ni můžete odpovědět… Nevím, zda je to nějak důležité, ale uvědomil jsem si, že části, které byly během mrzačení dobytka odňaty, jsou pokaždé stejné, a tak hádám, že se to vztahovalo k energetickým centrům a, pokud tomu tak bylo, proč byly důležité.

Ra: Já jsem Ra. To je v podstatě správně, pokud můžete chápat, že existuje spojení mezi energetickými centry a rozličnými myšlenkovými formami. Proto obavy hromadného vědomí vytváří prostředí pro soustředění nad odstraněním těch částí těla, která symbolizují oblasti znepokojení nebo strachu v hromadném vědomí.

43.6 Tazatel: Říkáte pak, že ty části, které jsou odstraněny se vztahují k hromadnému vědomí lidských forem třetí úrovně na planetě a že tento strach se nějakým způsobem používá entitami druhé úrovně nebo, opravuji, entitami myšlenkové formy, které mrzačení provádějí?

Ra: Já jsem Ra. To je správně, jak bylo nedávno sděleno. Entity myšlenkové formy se živí strachem; proto jsou schopny činit škody přesně podle systémů symboliky. Jiné typy druhé úrovně, o kterých mluvíte, potřebují to, co nazýváte krví.

43.7 Tazatel: Potřebují tyto jiné typy druhé úrovně krev proto, aby mohly zůstat ve fyzické úrovni? Přicházejí a odcházejí do naší fyzické úrovně z jedné z astrálních rovin?

Ra: Já jsem Ra. Tyto entity jsou, řekněme, tvorové skupiny Orionu. Neexistují v astrálních rovinách, jako myšlenkové formy, ale čekají uvnitř zemského povrchu. Připomínáme vám jako vždy, že podle nás je tento typ informací nedůležitý.

Zpět na začátek

Terapie barvami

33.3 Tazatel: Děkuji vám mnohokrát. Nástroj vlastní zařízení pro takzvanou barevnou terapii, a jelikož jsme v minulé relaci o tomto konceptu různých barev mluvili, přemýšlel jsem, zda se nějakým způsobem týkají principu barevné terapie ve smyslu svícení určitými barvami na fyzické tělo. Má to nějaký příznivý účinek a můžete mi o tom něco říct?

Ra: Já jsem Ra. Tato terapie, jak ji nazýváte, je poněkud nemotorný a proměnlivě užitečný nástroj pro podněcování v komplexu mysli/těla/ducha entity zesílení energií nebo vibrací, které mohou být pro entitu nápomocné. Proměnlivost [účinku] tohoto zařízení je způsobena jednak nedostatkem pravých barev, které jsou použité, a za druhé kvůli extrémní různosti v citlivosti na vibrace mezi vašimi lidmi.

33.4 Tazatel: Myslel bych, že byste mohl dosáhnout skutečné barvy průchodem světla skrze krystal určité barvy. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To by byl jeden způsob, jak se přiblížit k přesnosti barvy. Je to otázka toho, co byste nazvali kontrolou kvality, že použitý celuloid je měnící se barvy. Nejedná se o velkou nebo dokonce viditelnou variaci, ta však způsobuje určité rozdíly pro daná specifická užití.

33.5 Tazatel: Možná by bylo lepší použití hranolu lámajícího bílé světlo na jeho spektrum a následné odstínění všech jeho částí spektra kromě toho, které si přejete, nechat proniknout skrze štěrbinu. Bylo by to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

Zpět na začátek

Rada Saturnu

6.8 Tazatel: Kde se tato Rada nachází?

Ra: Tato Rada se nachází v oktávě, nebo v osmé dimenzi planety Saturn, jenž je v oblasti, kterou chápete ve trojrozměrných podmínkách jako prstence.

7.9 Tazatel: Mám tu otázku, myslím o té Radě, od Jima. Kdo jsou její členové a jak Rada funguje?

Ra: Já jsem Ra. Členové Rady jsou zástupci z Konfederace a z těch vibračních úrovní vašich vnitřních rovin nesoucích zodpovědnost za vaši třetí úroveň. Jména nejsou důležitá, protože žádná jména nejsou. Vaše komplexy mysli/těla/ducha žádají jména, a tak jsou v mnoha případech použity vibrační zvukové komplexy, které rezonují s vibračními zkresleními každé entity. Nicméně koncept jmen není součástí Rady. Pokud jsou jména vyžadována, pokusíme se o ně. Nicméně ne všichni si jména vybrali.

Počet, ve kterém Rada zasedá ve stálých sezeních, ačkoli se členové z důvodu rovnováhy střídají, což se děje, jak byste nazvali nepravidelně, je devět. Toto je Zasedací Rada. Pro zálohu Rady je zde dvacet čtyři entit, které nabízejí své služby, jak je žádáno. Tyto entity věrně hlídají a jsou nazývány Strážci.

Rada funguje pomocí, jak byste řekli, telepatického kontaktu s jednotností nebo jednotou devítky, zkresleními prolínajícími se ve vzájemné harmonii tak, že Zákon jednoty s lehkostí převládá. Když se objeví potřeba myšlenky, Rada si ponechá komplex zkreslení této potřeby, vyváží ji, jak bylo popsáno, a poté doporučí, co považuje za odpovídající akci. Toto zahrnuje: za prvé, povinnost přijímat společenské paměťové komplexy do Konfederace; za druhé, nabízet pomoc těm, kteří si nejsou jisti, jak pomoci společenskému paměťovému komplexu žádajícímu o pomoc způsobem v souladu jak s voláním, se Zákonem, tak s počtem těch volajících (to znamená, někdy překonání odporu volání); za třetí, jsou rozhodnuty vnitřní otázky Rady.

Toto jsou prominentní povinnosti Rady. Jsou schopni v případě jakékoli pochybnosti kontaktovat dvacet-čtyřku, kteří poté Radě nabídnou souhlas/uvážení/myšlenku. Rada může poté znovu zvážit jakoukoli otázku.

7.10 Tazatel: Je Rada devíti tatáž, která byla zmíněna v této knize? [Tazatel ukazuje na Uri od autora Andrija (Henryho) Puhariche.]

Ra: Já jsem Ra. Rada devíti byla zachována v částečně nezkreslené formě dvěma hlavními zdroji, tím, který je známý ve vašem pojmenování jako Mark, a tím, který je známý ve vašem pojmenování jako Henry. V jednom případě se kanál stal písařem. Ve druhém kanál písařem nebyl. Nicméně bez pomoci písaře by se energie nedostala ke kanálu.

7.11 Tazatel: Jsou jména, o kterých jste mluvil, Mark Probert a Henry Puharich?

Ra: Já jsem Ra. Toto je správně.

Zpět na začátek

Crux Ansata

55.14 Tazatel: V knize „Životní síla ve Velké pyramidě“ (originál: Life Force of the Great Pyramid), vztahují tvar ankhu (pozn. ankh je latinsky crux ansata) s rezonancí v pyramidě. Je to správná analýza?

Ra: Já jsem Ra. Skenovali jsme vaši mysl a našli frázi „práce s pastelkami“. To je aplikovatelné. Existuje pouze jeden význam těchto tvarů jako je crux ansata; tj. umístění matematických stavů v zakódované formě.

Zpět na začátek

Snění s otevřenýma očima

16.54 Tazatel: Může se to, co děláme, když přemýšlíme o možnostech, které mohou nastat, řekněme denní snění… Stanou se tyto reálné v těchto úrovních?

Ra: Já jsem Ra. To záleží na podstatě denního snu. Toto je obsáhlé téma. Asi nejjednodušší věcí, kterou můžeme říct, je to, že když je denní sen, jak jej nazýváte, tím, co přitahuje k já, ten se pak stane realitou já. Pokud je to kontemplativní obecný denní sen, může vstoupit do nekonečna komplexů možností/pravděpodobností a objevit se jinde, nemajíce konkrétní spojení s energetickými poli tvůrce.

16.55 Tazatel: Aby to bylo trochu zřetelnější, pokud bych silně snil denní sen o postavení lodi, objevila by se v jedné z ostatních úrovní?

Ra: Já jsem Ra. To by se možná stalo, to by se stalo nebo to by se muselo stát.

16.56 Tazatel: A pak pokud, řekněme, sní entita silně denní sen o boji, řekněme, s jinou entitou, stalo by se to?

Ra: Já jsem Ra. V tomto případě se fantazie entity dotýká sebe a jiného-já; toto připoutává myšlenkovou formu ke komplexu možnosti/pravděpodobnosti spojené s vlastním já, jež je tvůrcem této myšlenkové formy. Toto by pak zvýšilo možnost/pravděpodobnost přivedení daného do výskytu třetí úrovně.

16.57 Tazatel: Používá skupina Orionu tohoto principu k vytvoření podmínek navozených tak, aby vyhovovaly jejich účelu?

Ra: Já jsem Ra. Odpovíme konkrétněji, než zněla otázka. Skupina Orionu používá denní snění násilných nebo jiných negativních vibračních podstat, aby zpětně nakrmily nebo posílily tyto myšlenkové formy.

16.58 Tazatel: Používají vůbec někdy, řekněme, uspokojení fyzického těla k zesílení takových denních snů?

Ra: Já jsem Ra. Toto jsou schopni dělat pouze tehdy, když přijímající komplex mysli/těla/ducha má silnou schopnost vnímat myšlenkové formy. Toto by mohlo být označeno za neobvyklou charakteristiku, ale je to vskutku metodou používanou entitami Orionu.

Zpět na začátek

Dinosauři

30.8 Tazatel: Chápu. Program událostí, který jsem před několika týdny viděl, položil otázku, proč dinosauři vymizeli, můžete říci, náhle z této planety. Vím, že je to nedůležité, ale jenom jsem přemýšlel, jaký byl důvod.

Ra: Já jsem Ra. Tyto entity nemohly nakrmit svoje komplexy těla.

Zpět na začátek

Duchové

47.12 Tazatel: Nechte mě učinit prohlášení a uvidíme, zda to myslím správně. Pokud je entita po smrti nevědomá, může se stát tím, co je nazýváno duchem svázaným se Zemí, dokud není schopna dosáhnout potřebného uvědomění pro aktivaci jednoho z těl. A pak by bylo možné aktivovat jakékoliv z těl… jednalo by se o celou škálu od červeného po fialové?

Ra: Já jsem Ra. To je správně, pokud je dodán správný stimul.

47.13 Tazatel: Jaký stimul by způsobil to, co nazýváme duchem svázaným se Zemí nebo přetrvávajícím přízrakem?

Ra: Já jsem Ra. Stimul tohoto je schopnost vůle. Pokud je vůle mysli/těla/ducha žlutého paprsku to, co je silnější než progresivní impuls fyzické smrti směrem k uvědomění si toho, co přichází, tj. když je vůle v dostatečné míře koncentrovaná na předchozí životní zkušenost, pak ačkoliv není dále aktivní, nemůže být schránka žlutého paprsku entity zcela deaktivována, a dokud není vůle uvolněna, je komplex mysli/těla/ducha polapen. To často nastává, jak vidíme, že jste si vědom, v případě náhlé smrti, stejně tak jako v případě extrémní obavy o věc nebo jiné já.

47.14 Tazatel: Dobře, vyskytuje se pak velmi frekventovaně na této planetě po smrti aktivace oranžového paprsku?

Ra: Já jsem Ra. Jen velmi zřídka díky faktu, že tato konkrétní manifestace nastává bez vůle. Příležitostně vůle ostatního já tak moc požaduje formu toho, co odchází skrze fyzickou smrt, že určité vzezření bytosti zůstane. To je oranžový paprsek. Je to vzácné, jelikož, pokud nějaká entita dostatečně touží po jiné, aby jí zavolala, bude mít tato jiná entita odpovídající touhu být volána. Tudíž by nastala manifestace schránky žlutého paprsku.

Zpět na začátek

Gnosticismus

51.6 Tazatel: Nejsem si jistý, zda tohle poskytne otázky, které by mohly být užitečné nebo ne, avšak položím tuto otázku, protože se mi zdá, že tu existuje možné spojení.

Na hřbetu knihy Tajemství Velké pyramidy (orig.: Secrets of The Great Pyramid) je několik reprodukcí egyptských kreseb nebo prací, některá ukazují ptáky letící nad horizontálními entitami. Mohl byste mi říci, co to je a zda to má nějakou spojitost s Ra?

Ra: Já jsem Ra. Tyto kresby, o kterých hovoříte, jsou jedny z mnoha, které zkreslují učení našeho vnímání smrti jako brány do další zkušenosti. Zkreslení se týkají významů specifické povahy, jež jsou procesy takzvaného „mrtvého“ komplexu mysli/těla/ducha. To může být ve vaší filosofii nazváno zkreslením Gnosticismu: tj. přesvědčení, že znalost a správná pozice může být dosažena prostřednictvím pečlivě postřehnutých a zdůrazněných pohybů, konceptů a symbolů.

Ve skutečnosti je proces fyzické smrti, jak jsme dříve popsali, tím kde je k dispozici pomoc a jedinou potřebou v procesu smrti je uvolnění entity z jejího těla těmi, jež jsou okolo ní, a chválení tohoto procesu těmi, jež truchlí. Tím může být mysli/tělu/duchu, jenž zažil fyzickou smrt, pomoženo, nikoli pečlivými a opakovanými rituály.

Zpět na začátek

Homosexualita

31.8 Tazatel: Pozorujeme to, co vypadá jako zvyšující se počet entit, které se zde nyní inkarnují a mají to, co je v tomto ohledu nazýváno homosexuální orientací. Mohl byste tento koncept vysvětlit a rozvést?

Ra: Já jsem Ra. Entity s tímto stavem prožívají velkou míru zkreslení díky faktu, že prožily mnoho inkarnací jako biologický muž a jako biologická žena. To by nenaznačovalo, co nazýváte homosexualitou v aktivní fázi, kdyby neexistovaly obtížné vibrační podmínky vaší planetární sféry. Ve vašich přeplněných městských oblastech ve vašich lidnatějších zemích, jak nazýváte části povrchu planety, existuje to, co můžete nazvat velkým narušením aury. Za těchto podmínek se tato zmatení objeví.

31.9 Tazatel: Proč hustota obyvatel vytváří tato zmatení?

Ra: Já jsem Ra. Dvojpohlavní touha reprodukce má svůj cíl, nejenom jednoduchou reproduktivní funkci, ale obzvláště touhu sloužit ostatním, která je touto aktivitou probuzena.

V případě přelidnění, kde je každý komplex mysli/těla/ducha pod neustálým bombardováním od ostatních-já, je pochopitelné, že by ti, kdo jsou zvláště citliví, necítili touhu sloužit ostatním. To by také zvýšilo pravděpodobnost nedostatku touhy nebo zablokování reprodukční energie červeného paprsku.

V nepřelidněné atmosféře by ta stejná entita měla skrze stimul pocitu vlastní samoty mnohem více touhy nalézt někoho, kterému může být k službám, a tudíž zpravidelnit sexuální reprodukční funkci.

31.10 Tazatel: Zhruba kolik předchozích inkarnací, řekněme, by měla entita muže v této inkarnaci muset v minulosti mít jako žena, aby měla v této inkarnaci vysoce homosexuální orientaci? Jen zhruba.

Ra: Já jsem Ra. Pokud by entita měla zhruba 65 % svých inkarnací v sexuálním/biologickém komplexu těla opačnou polaritu svého současného komplexu těla, je tato entita zranitelná k porušení aury vašich obydlených oblastí a může se snad stát tím, co nazýváte homosexuální povahou.

Je třeba v této souvislosti poznamenat, že ačkoliv je to mnohem složitější, je v tomto typu sdružování pro entitu možné, aby byla velkou službou pro jinou s věrnou a upřímnou láskou zeleného paprsku nesexuální povahy, a tak přizpůsobovat a zmírňovat zkreslení svého sexuálního zhoršení.

Zpět na začátek

L/L kočky

30.13 Tazatel: Přemýšlel jsem, zda kocour Gandalf nějakým způsobem těžil z tohoto mechanismu nebo z jiných mechanismů ve zvyšování duchovního potenciálu nebo porozumění.

Ra: Já jsem Ra. Zkoumáme tuto informaci a nalézáme ji neškodnou. Entita druhé úrovně, zvukové vibrace Gandalf je vzácným příkladem svého druhu díky za prvé předchozí individualizaci, za druhé díky velkému množství investování do této konkrétní životní zkušenosti. To je nejvyšším katalyzátorem v postupu této entity. Toto je velmi neobvyklé, jak jsme řekli. Avšak zkušenosti dvojpohlavní reprodukce, které byly povahy entity Gandalfa, byly v malé míře k duchovnímu prospěchu díky neobvyklému vztahu s jinou entitou, také tou, co nazýváte kočka. Tato entita byla také neobvyklé orientace třetí úrovně nebo investování z předchozích životních zkušeností. Tudíž tvorba toho, co by mohlo být chápáno zřetelně jako láska, v tomto vztahu existovala.

46.2 Tazatel: V tom případě se vás zeptáme pouze na jednu otázku, ledaže budete považovat pokládání dalších otázek za správné, ale ta jedna otázka, která nás znepokojuje a kterou jsem dostal v meditaci, může být nevhodná, ale cítím svou povinnost ji položit, protože je pro mentální stav tohoto nástroje a pro nás ústřední. Má co do činění se dvěma kočkami, které jsme hodlali dnes vzít na čištění zubů a na odstranění malého nádoru z Gandalfovy nohy. Nabyl jsem dojmu, že může existovat prostor pro zásah skupiny Orion a v první řadě jsme se zajímali o cokoliv, co bychom mohli udělat na ochranu těchto dvou koček. Mohu být mimo, když se na to ptám, ale cítím svou povinnost se na to zeptat. Mohl byste mi prosím dát informace, veškeré informace, které můžete, na toto téma?

Ra: Já jsem Ra. Entita, komplex mysli/těla/ducha Gandalf, jež je sklizně-schopná do třetí úrovně, je otevřená stejnému typu psychického útoku, vůči kterému jste sami zranitelní. Proto je přes mechanismy představ a snů potenciálně možné, aby byly tomuto komplexu mysli/těla/ducha nabídnuty negativní koncepty, a tak měly možné škodlivé následky. Entita Fairchild, ačkoliv je s dopomocí sklizně-schopná, není díky nedostatku aktivity ve zkreslení k vědomé oddanosti komplexu mysli příliš vůči útoku zranitelná.

Pro ochranu těchto entit můžeme naznačit dvě možnosti. Za prvé meditaci, která nasadí brnění světla. Za druhé, opakování krátkých rituálních vět, které jsou tomuto nástroji známé z instituce, která pro tento nástroj zkresluje duchovní jednotu. Rituál může být s účinností a ve vhodných intervalech opakován od tohoto okamžiku až do bezpečného návratu.

46.3 Tazatel: Nejsem s rituálními větami obeznámen. Pokud je s nimi nástroj obeznámen, nemusíte na toto odpovídat, ale které věty myslíte?

Ra: [Ticho. Žádná reakce od Ra.]

46.4 Tazatel: Předpokládám, že je nástroj obeznámen.

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

46.5 Tazatel: Můžete mi něco říct o malém nádoru na Gandalfově noze, co jej způsobilo a zda je pro něj nebezpečný?

Ra: Já jsem Ra. Příčina takovýchto nádorů byla diskutována dříve. Nebezpečí pro fyzický komplex těla je malé, uvážíme-li nedostatek opakovaných stimulů pro hněv.

Zpět na začátek

Zákon mocnin (zdvojnásobení)

7.3 Tazatel: Výrazem umocnění na druhou myslíte to, že pokud deset lidí volá, počítáte to, když to srovnáte s planetárním poměrem lidí, jako 100 lidí, deset na druhou, což je 100? Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je nesprávně. Umocnění je sekvenční – jedna, dvě, tři, čtyři, každé umocněné dalším číslem.

7.4 Tazatel: [Neslyšitelné] použiji příklad. Pokud by deset, pouze deset entit potřebovalo vaše služby, jak byste vypočítal jejich volání s užitím umocňovacího pravidla?

Ra: Umocnili bychom číslo jedna desetkrát v sekvenci, zvyšujíce číslo do desáté mocniny.

7.5 Tazatel: Jaký by byl výsledek tohoto výpočtu?

Ra: [pauza 24 sekund] Výsledek je těžké přenést. Je to jeden tisíc dvanáct [1 012], přibližně. Entity, které volají, nejsou někdy zcela jednotné ve svém volání, proto je umocňování o něco menší. Tedy je zde statistická ztráta během doby volání. Nicméně snad můžete chápat skrze tuto statisticky korigovanou informaci mechanismus umocňování.

7.6 Tazatel: Kolik zhruba entit v současné době volá z planety Země po vaší službě?

Ra: Já jsem osobně volán přibližně třemi sty padesáti dvěma tisíci [352 000]. Konfederace ve svém celém spektru komplexů entit je volána šesti sty třiceti dvěma miliony [632 000 000] vašich komplexů mysli/těla/ducha. Tato čísla byla zjednodušena.

7.7 Tazatel: Můžete mi říct, jaký je výsledek použití Zákona umocnění na tato čísla?

Ra: Číslo je v konečném smyslu přibližně bezvýznamné, protože je zde mnoho, mnoho číslic. Představuje to však veliké volání, které my z celého stvoření pociťujeme a slyšíme, jako by naše vlastní entity byly zkresleny směrem k velkému a zdrcujícímu smutku. Toto si žádá naši službu.

Zpět na začátek

Manželství

31.16 Tazatel: Pouze potřebuji vědět, zda toto pak funguje skrze racionální paměť, aby se určitým způsobem infikovala celá populace. Stává se to?

Ra: Já jsem Ra. Racionální paměť obsahuje vše, co bylo prožito. Tudíž se zde nachází určitá, řekneme, kontaminace dokonce i sexuální, což se ukazuje nejvíce ve vaší vlastní kultuře jako různé predispozice k soupeřivým vztahům nebo, jak je nazýváte, manželstvím, spíše než volné odevzdávání jednoho druhému v lásce a světle nekonečného Stvořitele.

Zpět na začátek

Paralelní vesmíry

36.3 Tazatel: Ze Seth Material máme toto tvrzení: Seth říká, že každá entita zde na Zemi je jedním aspektem nebo částí vyššího já neboli nadduše, která má mnoho aspektů nebo částí v mnoha dimenzích, z nichž se všechny učí lekcím, které umožní vyššímu já postupovat vyváženým způsobem. Mám z toho chápat, je správně, že snad existují, řekněme, mnohé zkušenosti podobné té, kterou prožíváme tady ve třetí úrovni, které jsou řízeny jedním vyšším já? Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. Správnost tohoto tvrzení je proměnlivá. Čím je entita vyváženější, tím méně možných/pravděpodobnostních vortexů může být nutné v souběžných zkušenostech prozkoumat.

36.4 Tazatel: Mohu z toho pak chápat, že se vyšší já neboli nadduše může rozložit na několik jednotek, pokud je vyžadována zkušenost toho, co bychom nazvali současným prožitkem různých typů katalyzátorů, a pak nad těmito prožitky dohlíží?

Ra: Já jsem Ra. To je tvrzení, o kterém kvůli zmatením toho, co nazýváte časem, nemůžeme říci, zda je správné nebo nesprávné. Opravdová souběžnost je dostupná pouze tehdy, kdy jsou všechny věci viděny, jako že se dějí najednou. Toto zastiňuje koncept, o kterém mluvíte. Koncept různých částí bytosti zároveň prožívajících zkušenosti různých povah není zcela přesný kvůli vašemu chápání, které by naznačovalo, že by se toto odehrávalo souběžně. Tak tomu není.

Je tomu tak z vesmíru do vesmíru a souběžné existence pak mohou být naprogramovány vyšším já, které dostane informace dostupné z komplexního celku mysli/těla/ducha, týkající se pravděpodobnostních/možných vortexů jakéhokoliv problému.

36.5 Tazatel: Mohl byste prosím dát příklad entity, možná z naší historické minulosti, možná jakékoliv entity, kterou byste mohl vybrat, pokud si ji nepřejete jmenovat, a dát příklad toho, jak by tento typ programování vyšším já zapříčinil vzdělání skrze souběžné existence?

Ra: Já jsem Ra. Snad nejjednodušším příkladem této zdánlivé souběžnosti existence dvou já, které jsou ve skutečnosti jedním já ve stejném času/prostoru, je toto: nadduše, jak ji nazýváte, neboli vyšší já se zdá, že existuje souběžně s komplexem mysli/těla/ducha, kterému pomáhá. Není to vlastně souběžné, protože se vyšší já pohybuje ke komplexu mysli/těla/ducha, jak je třeba, z pozice vývoje entity, která by byla touto entitou považována, že je v budoucnosti.

Zpět na začátek

Pozitivní a negativní signály

44.3 Tazatel: Můžete mi říct, co to bylo za tón, který jsem slyšel ve svém levém uchu, když jste začal komunikaci?

Ra: Já jsem Ra. To byl negativně orientovaný signál.

44.4 Tazatel: Můžete mi říct, jak bych slyšel pozitivně orientovaný signál?

Ra: Já jsem Ra. Jsou dva typy pozitivního signálu. Za prvé, v místě pravého ucha signál naznačuje znamení, že vám je předávána nějaká bezeslovní zpráva říkající: „Poslouchejte. Buďte opatrní.“ Druhým pozitivním znamením je tón nad hlavou, který je vyváženým potvrzením myšlenky.

44.5 Tazatel: Existují nějaké jiné negativně orientované signály, které dostávám?

Ra: Já jsem Ra. To je správně. Jste schopen přijímat myšlenkové formy, slovní formy a vize. Avšak zdáte se být schopen je rozeznávat.

44.6 Tazatel: Existuje důvod, že jsem těmto signálům negativní povahy otevřený?

Ra: Já jsem Ra. Nejste snad vším?

44.10 Tazatel: To je pro nás velmi odhalující. Děkuji vám. Každý z nás dostává signály a sny. Nejméně jednou jsem si byl vědom v bdělém stavu jasné zvukové komunikace. Můžete doporučit nějakou metodu, kterou bychom mohli, řekněme, vynulovat účinek ovlivňování z negativního zdroje, jejž nechceme?

Ra: Já jsem Ra. Existují rozličné metody. Nabídneme ty nejběžnější nebo nejjednodušší. Nejdostupnějším prostředkem vynulování účinků takovýchto událostí jsou: sdílet obtížný kontakt s ostatními já spojenými s touto prací a meditovat s láskou za ty, co posílají vize a světlo, za sebe a za ostatní já. Snížení účinku těchto zkušeností využitím intelektu nebo disciplín vůle, má za výsledek prodloužení těchto účinků. Je daleko lepší s důvěrou takové zkušenosti sdílet a spojit srdce a duše soucitem pro odesílatele v lásce a ve světlu, a také obrnit sebe sama.

44.11 Tazatel: Můžete mi sdělit zdroj snu nástroje z dnešního rána, který mi sdělila, jakmile se probudila?

Ra: Já jsem Ra. Atmosféra snu, řekněme, byla ovlivněna Orionem. Zahalení snu odhaluje více nevědomých asociativních vzorů symbolismu nástroje.

45.8 Tazatel: Můžete vysvětlit tón pravého a levého ucha a to, co nazývám dotykovým spojením, jež neustále dostávám?

Ra: Já jsem Ra. Tohle bylo dříve pokryto *. Zeptejte se prosím na konkrétní další detaily.

45.9 Tazatel: V různých časech cítím, co považuji za šimrání v mém pravém a levém uchu. Je to něco odlišného, pokud jde o význam, než tón, který dostávám ve svém pravém a levém uchu?

Ra: Já jsem Ra. Ne.

45.10 Tazatel: Proč je levé ucho pro kontakt typu služby sobě a pravé pro služby ostatním?

Ra: Já jsem Ra. Povaha vašeho fyzického nosiče je taková, že okolo pláště vašeho nosiče se v komplexních vzorech nacházejí pozitivní a negativní magnetická pole. U většiny entit je levá polovina oblasti hlavy v této úrovni časového/prostorového kontinua negativní povahy.

49.3 Tazatel: [K Jimovi] Máš jakékoliv další dodatky k této otázce?

Jim: Ne. Děkuji.

Tazatel: [K Jimovi] OK.

[K Ra] Přemýšlel jsem, když jste v předchozí relaci zmínil levý a pravý tón ucha, zda by byly levá a pravá polovina mozku nějakým způsobem ve vztahu s polaritami službou sobě samým a službou ostatním. Mohl byste to okomentovat?

Ra: Já jsem Ra. Můžeme to okomentovat.

Zpět na začátek

Spontánní vzplanutí

17.26 Tazatel: Je tohle důvodem pro to, co nazýváme spontánním samovznícením?

Ra: Já jsem Ra. Toto není správně.

17.27 Tazatel: Můžete mi říct, co způsobuje tento fenomén?

Ra: Já jsem Ra. Představte si, chcete-li, les. Jeden strom je zasažen bleskem. Hoří. Blesk nezasahuje jinde. Jinde nehoří. Existují náhodné výskyty, které se nemusejí týkat entity, ale fenoménu okna, o kterém jsme mluvili.

17.28 Tazatel: Jsou tyto konkrétní entity všechny zcela stejné nebo to jsou náhodné entity?

Ra: Já jsem Ra. To druhé je správně.

Zpět na začátek

Televize

34.13 Tazatel: Jaký je obecný celkový účinek televize na naši společnost s ohledem na tento katalyzátor?

Ra: Já jsem Ra. Aniž bychom ignorovali pokusy zeleného paprsku mnoha [lidí] přes toto médium komunikovat takovou informaci, pravdu a krásu, jaká může být nápomocná, musíme uvést, že celkový účinek tohoto přístroje je rozptýlení a spánek.

Zpět na začátek

Ra kontakt knihy © 2018 L/L Research a Tobey Wheelock.
Tyto stránky © 2003–2024 Tobey Wheelock.

Otázky? Komentáře? Napište mi na tw @ law of one tečka info.

Schovat reklamy