Zákon jednoty Pyramidy: Obecné

Hide menu

Nalezeno 92 výsledků.

⇐ Category list

Kategorie “Pyramidy” má 2 podkategorie.

Obecné

2.4 Tazatel: Ano. Zmínil jste, že pyramidy byly jedním z výsledků. Mohl byste toto téma trochu rozvést? Byli jste odpovědní za stavbu pyramid, a co bylo účelem pyramid?

Ra: Já jsem Ra. Větší pyramidy byly postavené naší schopností použít síly Jednoty. Kameny jsou živé. Toto tak nebylo chápáno zkresleními [komplexů] mysli/těla/ducha vaší kultury. Pyramidy měly dva cíle:

Zaprvé, mít správně uzpůsobené místo zasvěcení pro ty, kteří si přáli stát se vyčištěným nebo zasvěceným kanálem Zákona jednoty.

Zadruhé, přáli jsme si pečlivě vést zasvěcené v rozvíjení léčení lidí, kteří hledali pomoc a k léčení samotné planety. Pyramida za pyramidou nabitá krystaly a zasvěceným, byly navrhnuty vyrovnat příchozí energie jednoho Stvoření s mnoha různými zkresleními planetární mysli/těla/ducha. Touto snahou jsme byli schopní pokračovat v práci, kterou bratři z Konfederace uskutečnili postavením dalších struktur s krystaly a dokončili prstenec, chcete-li, jak by tento nástroj řekl, kolem povrchu zemského.

Nástroj začíná ztrácet energii. Žádáme o jednu další otázku nebo téma a potom pro tento čas/prostor odejdeme.

3.6 Tazatel: V poslední relaci jsme měli dvě otázky, které jsme si šetřili pro tuto relaci: jedna souvisí s možným pyramidionem Velké pyramidy* v Gíze, další s tím, jak jste přemisťovali těžké kameny. Vím, že tyto otázky nejsou důležité vzhledem k Zákonu jednoty, ale dle mého názoru, který můžete opravit, by toto mohlo být jednoduchým úvodem pro čtenáře materiálu. Jsme za váš kontakt velmi vděční a rozhodně jsme otevřeni návrhu, jak bychom měli pokračovat. Toto je pouze můj odhad.

Ra: Já jsem Ra. Nebudu navrhovat správnou sérii otázek. Toto je vaše výsadní právo jako svobodného agenta Zákona jednoty, který se naučil/pochopil, že náš komplex společenské paměti nemůže účinně rozpoznat zkreslení společenského komplexu mysli/těla/ducha vašich lidí. Přejeme si nyní naplnit naši vyučovací/učící čest/odpovědnost zodpovězením otázky. Toto jediné bude stačit, protože nemůžeme proniknout do hlubin komplexů zkreslení, které infikovaly vaše lidi.

První otázkou je tedy pyramidion. Iterujeme nedůležitost takových dat.

Takzvaná Velká pyramida měla dva pyramidiony. Jeden byl podle našeho návrhu a byl z menších a pečlivě uspořádaných kusů materiálu, který na vaší planetě nazýváte „žula”. Toto bylo vybráno pro krystalické vlastnosti a pro správné proudění vaší atmosféry přes typ komínu, jak byste to mohli nazvat.

V době, kdy jsme jako lidé opustili vaši úroveň, byl originál odstraněn a nahrazen drahocennějším kamenem. Ten byl částečně ze zlatého materiálu. To vůbec nezměnilo vlastnosti pyramidy, jak byste nazvali, a bylo to zkreslení způsobené přáním nemnohých, kteří dali příkaz využívat strukturu pouze jako královské místo.

Přejete si ptát se dále na tuto první otázku?

3.7 Tazatel: Co myslíte tím komínem? Jaký byl jeho specifický účel?

Ra: Existuje správné proudění atmosféry, která i když málo, větrá celou strukturu. Toto bylo navrženo jako systém proudění vzduchu ve vzduchových šachtách, jak by je nástroj nazval, které byly umístěné tak, aby byl přítomný čerstvý vzduch bez jakéhokoliv narušení nebo průvanu.

3.8 Tazatel: Jak byly kameny přemísťovány?

Ra: Já jsem Ra. Musíte si představit aktivitu uvnitř všeho, co je stvořeno. Ta energie je, i když konečná, velmi velká v porovnání s pochopením/zkreslením vašimi lidmi. Toto je očividně známo vašim lidem, ale jen málo uváženo.

Tato energie je inteligentní. Je hierarchická. Podobně jako váš komplex mysli/těla/ducha sídlí v hierarchii schránek, a udržuje si tudíž obal, nebo tvar, nebo pole a inteligenci každého vyššího inteligentního nebo vyváženého těla, a tak se chová i každý atom v materiálu jako je kámen. Když někdo dokáže k takové inteligenci mluvit, je potom konečná energie fyzického nebo chemického těla kamene spojena s tou nekonečnou silou, která sídlí v lépe vyladěných tělech, ať už lidských nebo kamenných.

S uskutečněním tohoto spojení může být zadán požadavek. Inteligence nekonečné kamenitosti komunikuje se svou fyzickou schránkou, a tak může být chtěné štěpení a přemísťování uskutečněno skrze přesun energetického pole kamenitosti z konečnosti do dimenze, kterou můžeme pro zjednodušení pojmenovat nekonečno.

Tímto způsobem je požadavek uskutečněn díky spolupráci nekonečného pochopení Stvořitele, který přebývá v živém kameni. Toto je ovšem mechanismus, kterým jsou uskutečněny mnohé věci mimo rámec vašeho chápání způsobů fyzické analýzy akce na dálku.

3.9 Tazatel: To mi připomíná, jak se říká, že kdybys měl dostatek víry, můžeš říci hoře, aby se pohnula, a ona se pohne. Předpokládám, že je to podobné tomu, co říkáte, předpokládám, že když jste si plně vědomi Zákona jednoty, jste schopní takové věci konat. Je to tak správně?

Ra: Já jsem Ra. Vibrační zkreslení zvuku „víra” je asi jednou z překážek mezi tím, co můžeme nazvat cestou nekonečna a konečným dokazováním/chápáním.

Máte přesně pravdu ve vašem chápání shody víry a inteligentní nekonečnosti, nicméně jedno je výraz duchovní a druhé je podobnější pojmovému zkreslení těch, kteří hledají s metrem a perem.

3.10 Tazatel: Potom tedy když je jedinec plně informován s ohledem na Zákon jednoty a žije podle Zákona jednoty, bylo by takové postavení pyramidy přímo myslí běžné. Rozumím tomu správně?

Ra: Já jsem Ra. Nemáte pravdu v tom, že existuje rozdíl mezi jedincovou silou skrze Zákon jednoty a kombinovaným chápáním Zákona jednoty komplexem společenské paměti mysli/těla/ducha.

V prvním případě jeden jedinec, očištěný od všech chyb, může pohnout horou. V případě hromadného chápání jednoty každý jedinec může obsahovat přijatelné množství zkreslení, a přesto může hromadná mysl pohnout horou. Pokrok je obvykle na základě znalosti, kterou nyní hledáte k dimenzi porozumění, která je zastřešena zákony lásky a která hledá zákony světla. Ti, kdo vibrují v Zákoně světla, vyhledávají Zákon jednoty. Ti, kdo vibrují v Zákoně jednoty, vyhledávají Zákon věčnosti.

Nemůžeme mluvit o tom, co je dále za rozpuštěním jednotného já s tím vším, co je, protože stále ještě hledáváme být vším, co je a stále ještě jsme Ra. A tak naše cesty pokračují.

3.11 Tazatel: Pyramida byla tedy postavena společnou akcí mnoha vašich lidí?

Ra: Já jsem Ra. Pyramidy, které jsme vymysleli/postavili, byly zkonstruované z myšlenkových forem stvořených naším komplexem společenské paměti.

3.12 Tazatel: Byl tedy pak kámen spíše stvořen myšlením, než odněkud přesunut? Je to tak správně?

Ra: Já jsem Ra. Postavili jsme tzv. Velkou pyramidu věčným kamenem. Ostatní pyramidy byly postaveny kamenem, který byl dopraven z jednoho místa na jiné.

3.13 Tazatel: Co je věčný kámen?

Ra: Já jsem Ra. Pokud chápete koncept myšlenkových forem, zjistíte, že myšlenkové formy jsou pravidelnější ve svých zkresleních než energetická pole vytvořená materiály v kamenech, které byly z formy myšlenky do konečné energie a pro bytí vytvořeny ve vašem, řekněme zkresleném obrazu úrovně myšlenkové formy.

Můžeme vám pomoci jinou odpovědí?

3.14 Tazatel: Toto je celkem triviální, ale zajímá mne, proč byla pyramida postavena z mnoha bloků místo toho, aby byla celá vytvořená naráz, z jednoho kusu?

Ra: Já jsem Ra. Existuje zákon, který je podle našeho názoru jedním z nejdůležitějších prvotních zkreslení Zákona jednoty. Tím je Zákon zmatení. Vy ho nazýváte Zákonem svobodné vůle.

Přáli jsme si vytvořit nástroj na léčení, nebo co nejlépe fungující poměr časového/prostorového komplexu. Nicméně jsme si nepřáli, abychom záhadu nechali odhalit lidmi tak, abychom se stali uctívanými jako stavitelé záhadných pyramid. Tudíž se zdá jako postavená a ne myšlená.

4.1 Tazatel: Na konci poslední relace jsem položil otázku, která byla příliš dlouhá na odpověď. Týkalo se to tvaru pyramidy a jejího vztahu k zasvěcení. Je nyní vhodný čas na položení této otázky?

Ra: Já jsem Ra. Ano, toto je vhodný čas/prostor tuto otázku položit.

4.2 Tazatel: Má tvar pyramidy vliv na zasvěcení?

Ra: Já jsem Ra. Když jsme začali s otázkou v posledním sezení, vy jste už zaznamenal ve vašem individuálním komplexu paměti první užití tvaru pyramidy ve vztahu k zasvěcení komplexu těla. Zasvěcení duše bylo pečlivěji navržené zasvěcení vzhledem k poměrům času/prostoru, ve kterém se zasvěcovaná entita nacházela.

Představte si se mnou stranu takzvaného pyramidového objektu a mentálně si představte tento trojúhelník rozdělený do čtyř stejných trojúhelníků. Uvidíte, že průsečík středních trojúhelníků, které jsou na první úrovni každé ze čtyř stran, tvoří diamant v horizontální rovině. Střed této roviny je vhodné místo pro křížení energií proudících z nekonečných dimenzí a komplexů mysli/těla/ducha z různých propojených energetických polí.

Tak to bylo navrženo, aby ten, kdo měl být zasvěcen, mohl myslí vnímat a potom channelovat tuto, řekněme, bránu do inteligentní nekonečnosti. Toto tedy byl druhý důvod k navržení tohoto specifického tvaru.

Můžeme nabídnout jakýkoli další popis k vašemu dotazu?

4.3 Tazatel: Jak tomu tedy rozumím, zasvěcený měl být na středové linii pyramidy, ale ve výšce nad základnou, jak je definovaná průsečíkem čtyř trojúhelníků vytvořených rozdělením každé strany do čtyř trojúhelníků. To je správně?

Ra: To je správně.

4.4 Tazatel: Potom v tomto bodě je soustředěna energie, která je vícerozměrná vzhledem k našim dimenzím. Mám pravdu?

Ra: Můžete použít tento vibrační zvukový komplex. Nicméně není to úplně a specificky správně, protože nejsou žádné jiné rozměry dimenzí. Preferovali bychom použití termínu „mnoho”-rozměrné dimenze.

4.5 Tazatel: Hraje velikost pyramidy roli při efektivitě zasvěcení?

Ra: Já jsem Ra. Každá velikost pyramidy má svůj vlastní bod v proudění inteligentní nekonečnosti. Tedy malá pyramida, která může být umístěná pod tělem nebo nad tělem, bude mít specifické a různé účinky, záležející na umístění těla ve vztahu k vstupnímu bodu inteligentní nekonečnosti.

Pro potřeby zasvěcení musela být velikost dostatečná k vytvoření dojmu velké věže, aby vstupní bod mnoho-rozměrné inteligentní nekonečnosti mohl úplně prostoupit a vyplnit kanál a jeho celé tělo bylo schopné odpočívat v této zaměřené oblasti. Dále bylo pro léčivé účely nutné, aby kanál i ten, který měl být léčen, mohli odpočívat v tomto zaměřeném bodě.

4.6 Tazatel: Je Velká pyramida v Gíze stále použitelná pro tyto potřeby, nebo už nefunguje?

Ra: Já jsem Ra. Tato, stejně jako mnoho jiných pyramidových struktur, je jako piáno, které je rozladěné. Ono, jak by tento nástroj vyjádřil, hraje skladbu, ale ach, tak špatně. Disharmonie jde citlivým na nervy. Jenom duch proudění dále zůstává kvůli změně proudících bodů, která je zapříčiněna změnou elektromagnetického pole vaší planety; je to také způsobené kvůli disharmonickým vibračním komplexům těch, kteří použili zasvěcené a léčivé místo pro méně milosrdné účely.

4.7 Tazatel: Bylo by možné v dnešní době postavit pyramidu a opět ji patřičně seřídit a použít s materiály, které jsou dostupné?

Ra: Já jsem Ra. Je to pro vás docela možné postavit pyramidovou strukturu. Použitý materiál není kritický, pouze proporce časoprostorových komplexů. Nicméně použití této struktury pro iniciaci a léčení záleží plně na vnitřních disciplínách kanálů, kteří se o takovou práci pokoušejí.

4.8 Tazatel: Má otázka by pak byla, zda jsou zde na této planetě nyní inkarnováni jednotlivci, kteří mají potřebné vnitřní disciplíny, aby s použitím vašich instrukcí pyramidu postavili, byli v ní zasvěceni a potom to udělali znovu? Je toto nyní možné pro kohokoliv na této planetě, nebo zde není nikdo pro toto vhodný?

Ra: Já jsem Ra. V současné době existují lidé, jak je nazýváte, kteří jsou schopní se tohoto úkolu zhostit. Nicméně chtěli bychom opět zdůraznit, že čas pyramid, jak byste to nazvali, je minulostí. Je to jistě nadčasová struktura. Avšak proudění z vesmíru v době, kdy jsme se pokusili pomoci této planetě, vyžadovala jisté chápání čistoty. Toto porozumění se, stejně jako stáčení proudění a vyvíjení všech věcí, změnilo na osvícenější pohled na čistotu. Tedy mezi vašimi lidmi jsou ti, jejichž čistota už je sjednocena s inteligentní nekonečností. Léčitel/pacient může dosáhnout léčení bez použití těchto struktur.

Můžeme dále mluvit k nějakému konkrétnímu bodu?

14.6 Tazatel: Pochopil jsem, že jste v dřívější relaci řekl, že pyramidy byly postaveny kolem Země. Kolik pyramid bylo postaveno?

Ra: Já jsem Ra. Existuje šest vyvažovacích pyramid a pět dva, padesát dva [52] jiných postavených pro další léčení a iniciační práci mezi vašimi společenskými komplexy mysli/těla/ducha.

14.7 Tazatel: Co je vyvažovací pyramida?

Ra: Já jsem Ra. Představte si, chcete-li, mnoho silových polí Země v jejich geometricky přesné síti. Energie proudí do rovin Země, jak byste je nazvali, z magneticky určených bodů. Díky rostoucím zkreslením myšlenkových forem v pochopení Zákona jednoty byla sama planeta viděna tak, že má potenciál k nevyváženosti. Vyvažovací pyramidální struktury byly nabity krystaly, které přitahovaly příslušnou rovnováhu z energetických polí proudících do rozličných geometrických center elektromagnetické energie, které obklopují a tvarují planetární sféru.

14.9 Tazatel: Způsobily vyvažovací pyramidy Zemi změnu její osy?

Ra: Já jsem Ra. Dotaz není jasný. Prosím přeformulujte.

14.10 Tazatel: Vztahuje se vyvažování k vyvažování jednotlivce, který je zasvěcen v pyramidě, nebo se vztahuje k fyzickému vyvažování Země v její ose v prostoru?

Ra: Já jsem Ra. Vyvažovací pyramidální struktury mohly být a byly použity pro zasvěcení jednotlivce. Nicméně použití těchto pyramid bylo také navrženo pro vyvažování planetární energetické sítě.

Ostatní pyramidy nejsou správně umístěny pro léčení Země, ale pro léčení komplexů mysli/těla/ducha. Všimli jsme si, že vaše úroveň byla zkreslena směrem k tomu, co je nazýváno v našem zkreslení/chápání třetí úrovně jako předčasný proces stárnutí. Pokoušeli jsme se pomoci komplexům mysli/těla/ducha třetí úrovně vaší planetární sféry umožněním delšího časového/prostorového kontinua v jedné inkarnaci za účelem získání více příležitostí učit/vyučovat Zákony nebo Způsoby prvotního zkreslení Zákona jednoty, což je Láska.

14.11 Tazatel: Udělám toto prohlášení. Můžete mi říci, zda mluvím správně. Způsob, jakým tomu rozumím je, že vyvažovací pyramidy měly dělat to, co nazýváme prodloužení doby života místních entit, takže mohly získat více moudrosti Zákona jednoty naráz, zatímco byly ve fyzické formě. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně. Nicméně pyramidy, námi nenazývané vibračním zvukovým komplexem vyvažovací pyramidy, byly většího počtu a byly používány výhradně pro výše uvedený účel a učení/vyučování léčitelů, jak nabít a umožnit tyto procesy.

50.11 Tazatel: Mohl byste mi sdělit více informací o energetických polích těla, jak se vztahují k pravé a levé části mozku, a zda to nějak souvisí s tvarem pyramidy, co se týče energetického zaostřování? Jsem trochu ztracen v tom, jak se postavit k tomuto typu otázek, takže pokládám tuto otázku.

Ra: Já jsem Ra. Jsme podobně ztraceni v této linii odpovědí. Můžeme říci, že tvar pyramidy je pouze jedním z toho, co zaměřuje energii pro použití entitami, které se mohou stát povědomými o těchto vstupních proudech. Můžeme dále říci, že tvar vašeho fyzického mozku není důležitý jako tvar umožňující koncentraci vstupních proudů energie. Zeptejte se prosím konkrétněji, pokud můžete, na informace, které hledáte.

55.9 Tazatel: OK. Trochu tu hledám kvůli úvodu do určitých informací. Nemusím se ale dívat na produktivní oblast.

Řekl jste ale: „bylo nám (tj. Ra) pomoženo tvary jako jsou pyramidy, takže jsme mohli pomoci vašim lidem tvarem jako je pyramida.” Tyto tvary byly zmíněny mnohokrát a také jste uvedl, že samotné tvary nemají přílišný význam. Vidím vztah mezi těmito tvary a mezi energiemi, které jsme studovali vzhledem k tělu, a rád bych se zeptal na pár otázek o pyramidách, abych viděl, jestli mohu vstoupit do některé části tohoto chápání.

Uvedl jste: „Shledáte, že průnik trojúhelníku, jenž je na první úrovni každé ze čtyř stran, tvoří diamant v rovině, jež je horizontální.“ Můžete mi říct, co jste myslel slovem průnik?

Ra: Já jsem Ra. Vaše matematika a aritmetika nemá dostatečné množství dokreslujících výrazů, která bychom mohli použít. Aniž bychom byli záměrně nejasní, můžeme poznamenat, že účel tvarů je pracovat s částmi času/prostoru komplexu mysli/těla/ducha. Proto průnik se týká jak prostoru/času, tak času/prostoru, a je tedy vyjádřen v třírozměrné geometrii dvěma průniky, které, když jsou promítnuty v jak času/prostoru, tak v prostoru/času, tvoří jeden bod.

55.10 Tazatel: Vypočítal jsem, že tento bod bude jedna šestina výšky trojúhelníku, jenž tvoří stranu pyramidy. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. Vaše výpočty jsou celkem správné a jsme potěšeni vaším důvtipem*.

55.11 Tazatel: To by podle mne naznačovalo, že ve Velké pyramidě v Gíze bude Královnina komnata, jak je nazývána, komnatou pro zasvěcení. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. Opět jste pronikl vnějším vyučováním.

Královnina komnata by nebyla vhodná nebo užitečná pro léčebné práce, neboť tato práce se týká užití energie ve více synergickém nastavení než nastavení soustředěné bytosti*.

55.12 Tazatel: Byly by pak léčebné práce prováděny v Králově komnatě?

Ra: Já jsem Ra. To je správně. Můžeme poznamenat, že taková terminologie není naše vlastní.

55.13 Tazatel: Ano, tomu rozumím. Jedná se jen o běžné pojmenování dvou komnat Velké pyramidy. Nevím, zda mě tato série otázek dovede k lepšímu chápání energií, ale dokud tyto koncepty neprozkoumám, neexistuje moc, co mohu dělat, než položit pár otázek.

Existuje komnata pod spodní úrovní pyramidy, dole pod zemí, která se zdá být zhruba v řadě s Královou komnatou. Co je to za komnatu?

Ra: Já jsem Ra. Můžeme říci, že existují informace, kterých lze z dotazů v tomto směru nabýt.

Komnata, o které požadujete být informován, je rezonující komnata. Spodní část takovéto struktury musí pro účel způsobení vhodných zkreslení pro katalyzátor léčení zůstat otevřená.

55.14 Tazatel: V knize „Životní síla ve Velké pyramidě“ (originál: Life Force of the Great Pyramid), vztahují tvar ankhu (pozn. ankh je latinsky crux ansata) s rezonancí v pyramidě. Je to správná analýza?

Ra: Já jsem Ra. Skenovali jsme vaši mysl a našli frázi „práce s pastelkami“. To je aplikovatelné. Existuje pouze jeden význam těchto tvarů jako je crux ansata; tj. umístění matematických stavů v zakódované formě.

55.15 Tazatel: Je úhel 76° 18‘ u vrcholu pyramidy kritickým úhlem?

Ra: Já jsem Ra. Pro zamýšlenou léčebnou práci je tento úhel vhodný.

55.16 Tazatel: Proč má Králova komnata nad sebou různé malé komnaty?

Ra: Já jsem Ra. Toto bude poslední plný dotaz tohoto sezení.

Musíme k tomuto dotazu promluvit obecněji, abychom vysvětlili vaši specifickou otázku. Umístění entity, jež má být léčena, je takové, aby životní energie, chcete-li, byla v pozici pro krátké přerušení nebo pro průnik světlem.

Toto světlo pak může, s pomocí katalyzátoru léčitele s krystalem, manipulovat silami aury, jak nazýváte různá energetická centra, a to tak, že pokud si to léčená entita přeje, mohou být provedeny opravy. Pak je entita znovu chráněna svým vlastním, nyní méně zkresleným energetickým polem a je schopna jít svou cestou.

Proces, ve kterém je toto provedeno, zahrnuje uvedení léčené entity do rovnováhy. To zahrnuje teplotu, barometrický tlak a elektricky nabitou atmosféru. První dva požadavky jsou kontrolovány systémem komínů.

55.17 Tazatel: Funguje taková léčebná práce ovlivněním energetických center takovým způsobem, že nejsou blokována a mohou zdokonalit sedm těl, která generují, a tím přivedou léčenou entitu do správného vyvážení?

Ra: Já jsem Ra. Tato entita je unavená. Musíme odpovědět krátce a jednoduše uvést, že smyslem je, aby zkreslené nastavení energetických center bylo dočasně přerušeno, a pak je léčenému prezentována příležitost uchopit žezlo, vydat se cestou rovnováhy a pak kráčet dál se zmenšenými zkresleními k nemoci mysli, těla a ducha.

Katalytický účinek nabité atmosféry a krystalu nasměrovaného léčitelem musí být považovány za nedílné části tohoto procesu, neboť navrácení entity do konfigurace vědomého povědomí po nabídce možnosti reorganizace nemůže být dosaženo bez přítomnosti léčitele a cílené vůle.

Máte nějaké krátké dotazy předtím, než opustíme tento nástroj?

56.3 Tazatel: V tom případě se zeptám, jak funguje tvar pyramidy?

Ra: Já jsem Ra. Předpokládáme, že si přejete znát principy tvarů, úhlů a průniků pyramidy v tom, co nazýváte Gízou.

Ve skutečnosti tvar pyramidy nemá vliv na funkčnost. Tvar sám nepracuje. Je to uspořádání pro soustředění a také pro rozptýlení nahoru směřující spirální energie, kterou používá komplex mysli/těla/ducha.

Spirálovitá povaha světla je taková, že magnetická pole jednotlivce jsou ovlivněna spirální energií. Určité tvary se nabízejí jako rezonanční komora nebo, řekněme, zesilovač pro spirální pránu, jak někteří nazvali toto všudypřítomné primární zkreslení jednoho nekonečného Stvořitele.

Pokud je záměrem zintenzivnit nezbytnost vlastní vůle entity, aby si vyžádala vnitřní světlo, kvůli přizpůsobení zesílení spirálové světelné energie, bude entita umístěna do toho, co v tomto konkrétně tvarovaném objektu nazýváte pozicí Královniny komnaty. Ta je místem pro zasvěcení a místem pro znovuzrození.

Vykompenzované místo, jež reprezentuje spirálu, která je v pohybu, je vhodnou pozicí pro toho, jenž má být léčen, neboť v této pozici jsou vibrační magnetické body entity přerušeny ve svém normálním toku. Proto se vytváří vortex možnosti/pravděpodobnosti: entitě je nabídnut, řekněme, nový začátek, ve kterém si může vybrat méně zkreslenou, méně slabou nebo méně blokovanou konfiguraci magnetických zkreslení energetických center.

Funkce léčitele a krystalu nesmí být příliš zdůrazňována, neboť tato síla přerušení musí být, řekněme, kontrolována inkarnační inteligencí; inteligence je toho, kdo rozpozná energetické vzory; toho, jenž bez souzení rozpozná zablokování, slabost a jiná zkreslení; a který je skrze pravidelnost sebe a krystalu schopen vizualizace méně zkresleného druhého-já, jež má být léčeno.

Jiné tvary, které jsou klenuté, žebrované, klenbovité, kónické nebo jako vaše týpí, jsou také tvary s tímto typem zesilování spirálovitého světla. Vaše jeskyně, jež jsou zakulacené, jsou díky tomuto tvarování místem síly.

Je nutné poznamenat, že tyto tvary jsou nebezpečné. Jsme velmi potěšeni, že máme příležitost mluvit na téma tvarů, jako je pyramida, protože si jako součást naší cti/povinnosti přejeme uvést, že existuje mnoho nesprávných použití těchto oblých tvarů; neboť s nesprávným umístěním, s nesprávnými záměry nebo s nedostatečně krystalizovanou bytostí fungující jako kanál pro léčení, bude citlivá entita v některých případech zkreslena spíše více než méně.

Je třeba poznamenat, že vaši lidé si z větší části staví rohová nebo čtvercová obydlí, protože nesoustřeďují sílu. Dále je třeba poznamenat, že duchovní hledající po mnoho vašich období let hledali kruhové, klenuté a špičaté formy jako výraz síly Stvořitele.*

56.4 Tazatel: Existuje vrcholový úhel, který je úhlem pro maximální účinnost pyramidy?

Ra: Já jsem Ra. Pro zachování energie tohoto nástroje opět předpokládáme, že chcete popsat nejvhodnější vrcholový úhel pro léčebnou práci. Pokud je tvar takový, že je dostatečně rozměrný na to, aby pojmul komplex mysli/těla/ducha jednotlivce uvnitř, ve vhodné ofsetové pozici, je přibližný úhel 76°18‘ užitečný a vhodný. Pokud se pozice liší, může se lišit úhel. Dále, pokud má léčitel schopnost vnímat zkreslení s dostatečným rozlišením, může být pozice uvnitř kteréhokoli pyramidálního tvaru měněna, dokud nejsou dosaženy výsledky.

Avšak pro nás byl tento konkrétní úhel užitečný. Jiné společenské paměťové komplexy, nebo jejich části, nalezly jiné vrcholové úhly pro odlišná využití, ne pro léčení ale pro učení. Když se pracuje s kuželem nebo, řekněme, s tvarovým typem sila, energie pro léčení bude v obecném kruhovitém vzoru unikátní pro každý tvar jako funkce jeho konkrétní výšky a šířky, a v případě tvaru kužele jako funkce úhlu vrcholu. V těchto případech nejsou žádné rohové úhly. Tudíž spirálová energie pracuje v kruhovém pohybu.

56.5 Tazatel: Učiním prohlášení, jež můžete opravit. Intuitivně vidím spirálovitou energii pyramidy v Gíze, jak se rozvinuje během proudění přes takzvanou Královu komnatu, a pak se soustřeďuje v takzvané Královnině komnatě. Odhaduji, že rozvinutá energie v takzvané Králově komnatě se jeví jako spektrum barev od červené po fialovou, a že energetická centra entity, která má být léčena, by měla být s tímto rozšířeným spektrem sladěna tak, aby spektrum souhlasilo s různými energetickými centry. Můžete toto prohlášení opravit?

Ra: Já jsem Ra. Můžeme toto prohlášení opravit.

56.6 Tazatel: Udělal byste to prosím?

Ra: Spirálovitá energie se začíná rozptylovat v bodě, kde prochází skrze pozici Královy komnaty. Ale navzdory tomu, že spirály pokračují v protínání, otevíraje a zavíraje se jako dvojité spirály přes vrcholový úhel, rozptyl nebo síla spirálových energií od hodnot červené po fialovou slábne, pokud mluvíme o síle, a sílí, pokud mluvíme o rozptylu, až na vrcholu pyramidy vznikne velmi slabé barevné rozlišení užitečné pro léčebné účely.

Tudíž je pozice Královy komnaty vybrána jako první spirála po soustředném začátku z pozice Královniny komnaty. Můžete si představit úhel rozptylu jako opačný k úhlu pyramidy, přičemž úhel je méně široký než vrcholový úhel pyramidy, někde mezi 33° a 54° v závislosti na různých rytmech samotné planety.

56.7 Tazatel: Pak předpokládám, pokud svůj úhel začnu ve spodní části Královniny komnaty a z tohoto bodu vytvořím úhel mezi 33° a 54°, tak že polovina tohoto úhlu padne na stranu středové linie, na které je Králova komnata, bude to naznačovat rozptýlení spektra, jež začíná z bodu na spodní části Královniny komnaty; řekněme, že když použijeme úhel 40°, měli bychom 20° rozptýlení nalevo od středové linie procházející Královou komnatou. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. Toto bude poslední plná otázka v této relaci.

Je správně, že polovina dříve zmíněného úhlu prochází skrze pozici Královy komnaty. Je nesprávné předpokládat, že Královnina komnata je základem tohoto úhlu. Úhel začne někde mezi pozicí Královniny komnaty a odtud dolů směrem k úrovni rezonanční komnaty, vykompenzovanou pro léčebnou práci.

Tato variace je závislá na různých magnetických tocích planety. Pozice Královy komnaty je navržena tak, aby protínala nejsilnější spirálu energetického toku bez ohledu na to, kde úhel začíná. Avšak jak tato spirálová energie prochází přes pozici Královniny komnaty, je vždy soustředěná a ve svém nejsilnějším bodě.

Můžeme nyní odpovědět na nějaké krátké otázky?

57.12 Tazatel: Jak se léčení, o kterém jste nám právě vyprávěl, vztahuje k léčení prováděném v Králově komnatě Velké pyramidy v Gíze?

Ra: Já jsem Ra. Existují dvě výhody pro vykonávání této práce v takové konfiguraci tvarů a dimenzí.

Za prvé, narušení nebo přerušení fialového/červeného brnění nebo ochranné vrstvy je automatické.

V druhém případě je světlo samotným umístěním této pozice nastaveno do sedmi odlišných barev neboli energetických vibračních stupňů, a tím umožňuje energii protékající skrze krystalizovanou bytost a zaměřenou krystalem, aby s velkou lehkostí manipulovala s nerušenou a, řekněme, pečlivě vymezenou paletou energií nebo barev jak v prostoru/času, tak v času/prostoru.

Proto může být odzbrojená bytost rychle napravena. To je v určitých případech žádoucí, obzvláště když je brnění největší možnou funkční částí pokračující funkce komplexu těla v této úrovni. Trauma z přerušení této vibrace brnění je pak zjevně zmírněno.

Chopíme se této příležitosti usilovat o naši čest/povinnost jako někteří z těch, jež vytvořili tvar pyramidy, abychom poznamenali, že není v žádném případě nezbytné tento tvar k dosažení léčení používat, jelikož [současné] stáří vibrace zapříčinilo komplexům vibrací komplexů myslí/těl/duchů, jež mají být léčeny, že jsou méně náchylné na trauma přerušeného brnění.

Dále, jak jsme řekli, silný účinek pyramidy s jejím nezbytným narušením brnění, pokud je použita bez krystalizované bytosti, užita s nesprávným záměrem nebo v nesprávné konfiguraci, může vyústit v další zkreslení entit, která jsou nejspíše rovna [zkreslením způsobených] některými z vašich chemikálií, které podobným způsobem zapříčiňují narušení v energetických polích.

57.13 Tazatel: Je v současné době vůbec nějaké užití pyramidálního tvaru, které je prospěšné?

Ra: Já jsem Ra. Potvrzujeme, je-li opatrně použita.

Pyramida může být použita pro zlepšení meditativního stavu tak dlouho, dokud je tvar takový, že je entita v pozici Královniny komnaty, nebo dokud jsou entity ve vyvážené konfiguraci okolo jejího středového bodu.

Malý tvar pyramidy umístěný pod částí komplexu těla může tento komplex těla nabít energií. To by mělo být děláno pouze po krátkou dobu, nepřesahujíce 30 vašich minut.

Užití pyramidy k vyvážení planetárních energií stále v mírném rozsahu funguje, ale kvůli pozemským změnám již nejsou pyramidy pro tuto práci správně uspořádány.

57.14 Tazatel: Jaká je pomoc nebo mechanismus pomoci přijaté pro meditaci pro entitu, která by byla v pozici takzvané Královniny komnaty?

Ra: Já jsem Ra. Zvažte polaritu komplexů myslí/těl/duchů. Vnitřní světlo je to, jež je vaším srdcem bytosti. Jeho síla se rovná síle vaší vůle hledat světlo. Postoj nebo vyvážený postoj skupiny zintenzivňuje množství této vůle, množství povědomí vnitřního světla, jež je nutné k přitahování vtékajícího světla směrem nahoru [a] točícího se z jižního magnetického pólu bytí.

Tudíž je to místo zasvěceného, jelikož mnoho vnějších věcí nebo zkreslení entitu opustí, jakmile zesiluje své hledání, takže se může stát jedním (sjednoceným) s tímto centralizovaným a vyčištěným přicházejícím světlem.

57.15 Tazatel: Když je pak tvar pyramidy použit, připadalo by mi, že by bylo nutné jej udělat dostatečně velkým, takže pozice Královniny komnaty by byla dostatečně daleko od pozice Královy komnaty, takže byste mohl tu energii použít a nebýt ublížen energií v pozici Královy komnaty nebo jakoukoliv jinou [energií] v pozici dále od Královniny komnaty. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. V tomto případu užití může být tvar pyramidy menší, pokud je vrcholový úhel menší, čímž neumožňuje vytvoření pozice Královy komnaty. Pro tento případ užití jsou dále efektivní tyto tvary: silo, kužel, dóm a týpí.

57.16 Tazatel: Mají tvary, které jste právě zmínil, vůbec nějaký účinek Královy komnaty nebo mají pouze účinek Královniny komnaty?

Ra: Já jsem Ra. Tyto tvary mají účinek Královniny komnaty. Je třeba poznamenat, že silně krystalizovaná entita je ve skutečnosti přenosnou Královou komnatou.

57.17 Tazatel: Říkáte pak, že neexistuje absolutně žádná potřeba, užití nebo prospěch mít v této době našeho planetárního vývoje účinek Královy komnaty?

Ra: Já jsem Ra. Pokud by ti, jež si přejí být léčiteli, byli krystalizované povahy, a byli všichni prosebníky, kteří si přejí méně zkreslení, byla by pyramida jako vždy pečlivě navrženou množinou parametrů pro distribuci světla a jeho energie tak, aby pomohla léčebnému katalyzátoru.

Avšak shledali jsme, že vaši lidé nejsou zkreslení směrem k touze po čistotě dostatečného rozsahu, aby jim byl dán tento mocný a potenciálně nebezpečný dar. Proto nedoporučujeme, aby byl použit pro léčení v, řekněme, tradiční konfiguraci Královy komnaty, již jsme naivně předali vašim lidem, jen abychom spatřili její hrubě zkreslené užití a [jen, aby] naše učení bylo ztraceno.

57.18 Tazatel: Jaký by byl vhodný vrcholový úhel pro tvar týpí pro naše užití?

Ra: Já jsem Ra. To je na vašem zvážení. Princip kulatých, oblých nebo vrcholových tvarů je takový, že se střed chová jako neviditelná indukční cívka. Vzory energií jsou tudíž spirálovité a kruhové. Výběr nejpříjemnějšího tvaru je tudíž na vás. Účinek je relativně pevný.

57.19 Tazatel: Je nějaký rozdíl v účinku s ohledem na materiál konstrukce, na tloušťku materiálu? Jedná se pouze o geometrii tvaru nebo se to vztahuje na nějaké jiné faktory?

Ra: Já jsem Ra. Geometrie, jak ji nazýváte, nebo vztahy těchto tvarů ve svých konfiguracích jsou hodné velkého zamyšlení. Je dobré se vyhnout materiálu cínového nebo ocelového nebo jiného základního kovu. Za vhodné materiály mohou být považovány dřevo, plast, sklo a jiné.

57.20 Tazatel: Pokud by byl tvar pyramidy umístěn pod entitu, jak by se to udělalo? Byl by umístěn pod postel? Nejsem si zcela jistý uspořádáním pro dodání energie entitě„umístěním jej pod ní“. Mohl byste mi říct, jak to udělat?

Ra: Já jsem Ra. Váš předpoklad je správný. Pokud je tvar vhodné velikosti, může být umístěn přímo pod polštář hlavy nebo lůžko, na kterém komplex těla odpočívá.

Opět varujeme, že třetí spirála nahoru jdoucího světla, ta, jež je emitována vrcholem tohoto tvaru, je při nadměrné dávce pro entitu nejškodlivější a neměla by působit příliš dlouho.

57.21 Tazatel: Jaká by přibližně byla výška, v centimetrech, jedné z těchto pyramid pro nejlepší funkci?

Ra: Já jsem Ra. Na tom nezáleží. Pouze poměr výšky pyramidy od základu po vrchol a obvodu základny je docela důležitý.

57.22 Tazatel: Jaký by byl tento poměr?

Ra: Já jsem Ra. Tento poměr by měl být, jak můžete pozorovat, 1,16.

57.23 Tazatel: Myslíte tím, že součet čtyř stran základny by měl být 1,16tina výšky pyramidy?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

57.25 Tazatel: Také jste zmínil, že byla pyramida používána pro učení. Jedná se o stejný proces nebo je tu rozdíl?

Ra: Já jsem Ra. Je tu rozdíl.

57.26 Tazatel: Jaký je tento rozdíl?

Ra: Já jsem Ra. Rozdíl je v tom, že za účelem vyučování/učení jsou přítomní jiná já manifestovaná v prostoru/času a po určité době studia také v času/prostoru. V námi vytvořeném systému byly školy oddělené od pyramid [a] prožitky probíhaly o samotě.

57.27 Tazatel: Úplně jsem neporozuměl, co jste tím myslel. Mohl byste mi říct více, o čem jste mluvil?

Ra: Já jsem Ra. Je to široké téma. Přeformulujte prosím dotaz kvůli specifičnosti.

57.28 Tazatel: Myslel jste tím, že učitelé vaší vibrace nebo z vaší úrovně byli schopní se manifestovat v Královnině komnatě, aby ty zasvěcené vyučovali, nebo jste myslel něco jiného?

Ra: Já jsem Ra. V našem systému probíhaly prožitky v pozici Královniny komnaty o samotě. V Atlantidě a v Jižní Americe sdíleli učitelé zkušenosti v pyramidách.

57.29 Tazatel: Jak tento učící proces probíhal… učící nebo vyučovací… v pyramidách probíhal?

Ra: Já jsem Ra. Jak vlastně vyučovací/učící a učící/vyučovací proces probíhá vůbec?

57.30 Tazatel: V dnešní době by byl pro užití nebezpečný čtyřstranný pyramidový tvar, jež by byl dostatečně velký na to, aby vytvořil účinek Královy komnaty. Je toto tvrzení pravdivé?

Ra: Já jsem Ra. Toto tvrzení je pravdivé s dodatečným pochopením, že vrcholový úhel o velikosti 76° je ta charakteristika tohoto mocného tvaru.

57.31 Tazatel: Pak předpokládám, že bychom za jakýchkoliv podmínek neměli používat pyramidu s vrcholovým úhlem o velikosti 76°. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je na vašem uvážení.

57.32 Tazatel: Přeformuluji otázku. Pak předpokládám, že by užití úhlu pyramidy 76° mohlo být nebezpečné, a zeptám se, jaký úhel menší než 76° by zhruba byl prvním úhlem, jež by tento nebezpečný účinek neprodukoval?

Ra: Já jsem Ra. Váš předpoklad je správný. Menší úhel může být jakýkoliv úhel menší než 70°.

58.8 Tazatel: Rád bych na několika příkladech sledoval energetické vzorce a to, co se vlastně s těmito vzorci a tokem energie děje. Začnu s formou pyramidy a budu sledovat energii, která je tímto tvarem nějak zaostřená. Udělám prohlášení a nechám vás je opravit.

Myslím, že pyramida může být v jakékoli pozici a poskytovat určité zaostření spirálovité energie, ale největší zaostření nastává, když je jedna strana přesně rovnoběžná s magnetickým severem. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je vcelku správně, s jednou připomínkou. Když je jeden roh orientován k magnetickému severu, energie bude také lépe zaostřena.

58.9 Tazatel: Míníte tím, že když nakreslím čáru přes dva opačné rohy na základně pyramidy, zamířenou přesně na magnetický sever – to je přesně pod úhlem 45 stupňů k jedné straně zamířené na magnetický sever – že by to také fungovalo? Je to to, co říkáte?

Ra: Já jsem Ra. Fungovalo by to mnohem lépe, než kdyby forma pyramidy nebyla orientovaná vůbec. Nebude to fungovat tak efektivně jako dříve zmíněná orientace.

58.10 Tazatel: Fungovala by pyramida stejně jak v normální pozici, tak vzhůru nohama, vzhledem k povrchu Země, za předpokladu, že magnetická orientace by v obou případech byla stejná?

Ra: Nepronikáme do vaší otázky. Obrácená pozice pyramidy obrací efekt pyramidy. Navíc je takovou strukturu těžké postavit, špičkou dolů. Možná jsme vaší otázce špatně porozuměli.

58.11 Tazatel: Použil jsem tuto otázku jen abych pochopil, jak pyramida zaostřuje světlo, ne z důvodu, jak ji použít. Pouze říkám, že kdybychom postavili pyramidu špičkou dolů, zaostřila by energii do pozice Královniny komnaty, nebo jen pod ni, stejně jako kdyby byla špičkou nahoru?

Ra: Fungovalo by to tak pouze v případě, kdy by polarita entity byla z nějakého důvodu obrácená.

58.12 Tazatel: Pak linie spirální světelné energie – začínají z pozice směrem k centru Země a vyzařují z tohoto bodu ven?

Ra: Já jsem Ra. Tvar pyramidy funguje jako sběrač, který přitahuje vstupující energii, jak byste řekli, zespodu nebo ze základny a umožňuje této energii stoupat ve spirále nahoru ve směru vrcholu pyramidy. To platí, i když je pyramida vzhůru nohama. Tato energie není pozemská energie, jak rozumíme vaší otázce, ale je to všudypřítomná energie světla.

58.13 Tazatel: Je rozdíl, jestli je pyramida z jednoho kusu nebo jestli je tvořena čtyřmi tenkými stěnami, a existuje rozdíl mezi těmito dvěma typy?

Ra: Já jsem Ra. Co se týká sběru energie, jedinou podmínkou je samotný tvar. Z hlediska praktických potřeb vašich komplexů těla, pokud do takového tvaru chcete vstoupit, je lépe, když forma pyramidy má pevné stěny, abyste nebyli zavaleni vnějšími vjemy.

58.14 Tazatel: Takže pokud bych použil jen tvar z drátu, to jest čtyři kusy drátu spojené ve špičce a pokračující dolů k základně a pyramida by byla zcela otevřená, mělo by to stejný efekt na spirální světelnou energii? Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. Koncept, že kostra je ekvivalentní pevné formě, je správný. Avšak existuje mnoho kovů, které nejsou doporučeny k použití na formu pyramidy navržené jako pomůcka pro proces meditace. Ty, které jsou doporučeny, jsou, jak byste řekli, drahé ve vašem systému směnného obchodování. Dřevo a jiné přírodní materiály nebo umělé plastové tyče jsou také použitelné.

58.15 Tazatel: Proč je spirální světlo soustřeďováno něčím tak otevřeným a jednoduchým jako jsou čtyři dřevěné tyče spojené ve vrcholu pod určitým úhlem?

Ra: Já jsem Ra. Když si představíte světlo v metafyzickém smyslu jako vodu, a tvar pyramidy jako trychtýř, bude tento koncept evidentní.

58.16 Tazatel: Chápu, jak pyramida s pevnými stěnami může fungovat jako trychtýř. Zdá se mi, že použití pouze čtyř tyčí spojených do vrcholového úhlu by bylo méně efektivní. Můžete mi říci, jak jsou tyče rovnocenné s pyramidou s pevnými stěnami?

Ra: Já jsem Ra. Nejsou rovnocenné v prostoru/času. Pro praktické využití doporučujeme pyramidu s pevnými stěnami nebo jiný soustřeďující tvar kvůli tomu, aby váš fyzický komplex těla měl klid od vnějšího hluku, deště a dalších rozptýlení od meditace. Ale v času/prostoru je důležité elektromagnetické pole, které tvar vytváří. Stejné pole je vytvářeno jak tvarem s pevnými stěnami, tak tvarem otevřeným. Spíše než viditelné tvary působí metafyzicky na světlo tohoto pole.

58.17 Tazatel: Děkuji, tím se to hezky vysvětluje. Omlouvám se za tolik hloupých otázek na tohle téma, ale disponuji zde velmi malými znalostmi. Nepřeji se zabývat oblastmi, které nejsou důležité. Domníval jsem se, že otázky o pyramidě jste si přál kvůli určitému nebezpečí pro ty, kteří pyramidy zneužívali atd.

Zkouším porozumět tomu, jak funguje světlo a pochopit, jak spolu vše souvisí, a tak jsem doufal, že otázky v této oblasti, o pyramidě, mi pomohou pochopit Třetí zkreslení, což je podle mě Světlo.

Takže, tak jak to chápu funguje tvar pyramidy jako trychtýř, který zvětšuje, řekněme, hustotu energie, aby jednotlivec mohl aktuálně mít větší intenzitu Třetího zkreslení. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. Všeobecně je to správně.

58.19 Tazatel: Dnes existuje mnoho lidí, jež ohýbají kov a dělají podobné věci tím, že o to mentálně žádají. Co se v takovém případě děje? Co oni … můžete vysvětlit, jak to probíhá?

Ra: Já jsem Ra. To, co v takovém případě probíhá se dá přirovnat k vlivu druhé spirály světla v pyramidě, která je bytostí používána. Když tato druhá spirála končí na vrcholu, dá se světlo metafyzicky přirovnat k paprsku laseru. Když je kontrolována inteligencí, může způsobit ohýbání nejen v pyramidě, ale je to typ energie, který může být využit těmi, kteří jsou schopní soustředit stoupající spirálové světlo. Je to umožněno kontaktem s inteligentní energií v indigovém paprsku.

59.6 Tazatel: Pokouším se porozumět třem spirálám světla ve tvaru pyramidy. Chtěl bych se na každou zeptat.

První spirála začíná pod komorou královny a končí v komoře královny? Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. Není to správně. První představa spirálního světla směřujícího vzhůru je podobná nabírání, které světelnou energii nahrne dovnitř kvůli přitažlivosti tvaru pyramidy, přes její spodek nebo základnu. Proto je první tvar poloviční spirála.

59.7 Tazatel: Bylo by to podobné víru, který dostanete, když vypouštíte vodu z vany?

Ra: Já jsem Ra. To je správně s výjimkou toho, že důvodem tohoto jevu je gravitace, kdežto v případě pyramidy je to vortex vzhůru stoupajícího spirálovitého světla, které je přitahováno elektromagnetickým polem způsobeným tvarem pyramidy.

59.8 Tazatel: Pak první spirála po této poloviční spirále, je ta spirála používaná pro studium a léčení. Kde tato spirála, relativně k pozici královniny komnaty, začíná a končí?

Ra: Já jsem Ra. Spirála užívaná pro studium a léčení začíná v, nebo mírně pod pozicí královniny komnaty, v závislosti na rytmech vaší planety a vesmíru. Prochází přes pozici královy komnaty v ostře vymezené formě a končí v bodě, kde je zřejmé, že přibližně horní třetina pyramidy energii zesiluje.

59.9 Tazatel: Takže ta první spirála je zřejmě nějak odlišná od druhé a třetí spirály, neboť mají jiné vlastnosti a jiná využití. Druhá spirála pak začíná na konci první spirály a pokračuje předpokládám nahoru, do vrcholu pyramidy. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. Je to z části správně. Velká spirála je vtahována do víru na vrcholu pyramidy. Avšak část světelné energie – ta, která má intenzivnější rysy červeného konce spektra, řekněme – stoupá znovu spirálovitě vzhůru a způsobuje obrovské zesílení a zaostření energie, kterou je možné využít pro stavbu.

59.10 Tazatel: A třetí spirála pak stoupá z vrcholu pyramidy. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. Třetí spirála se tak chová. To je správně. Je dobře se zamyslet nad základní poloviční spirálou, která poskytuje pránu pro vše, co je ovlivněno třemi následnými, stoupajícími spirálami světla.

59.11 Tazatel: Snažím se teď pochopit, co se během tohoto procesu děje. Budu říkat první poloviční spirále pozice nula a třem dalším spirálám jedna, dvě a tři, kde první spirála je o učení a léčení. Jaké změny světla nastávají z pozice nula do první spirály, které umožní použít první spirálu pro léčení a studium?

Ra: Já jsem Ra. Prána, která je nahrnuta dovnitř tvarem pyramidy získá koherenci energetického směru. Výraz „vzhůru směřující spirálovité světlo“ není váš koncept nahoru a dolů, ale poukazuje na koncept toho, co směřuje ke zdroji lásky a světla.

Proto všechno světlo, nebo prána, směřuje spirálou vzhůru, ale jeho směr, jak tento výraz chápete, je neřízený a není pro práci užitečný.

59.12 Tazatel: Mohu tedy předpokládat, že světlo vychází v naší iluzi ze všech směrů v prostoru, ven v pevném úhlu 360 stupňů, a nabírání tvarem pyramidy pak vytvoří koherenci této radiace jako zaostřovací mechanismus? Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je přesně správně.

59.13 Tazatel: Pak má první spirála jiný faktor koheze než, řekněme, ta druhá. Jaký je rozdíl mezi první a druhou spirálou?

Ra: Já jsem Ra. Jak je světlo směrováno do pozice, kterou nazýváte pozice nula, dosáhne bodu točení. To funguje jako stlačení světla a mnohonásobně to zvyšuje jeho koherenci a uspořádání.

59.14 Tazatel: Je pak koherence a uspořádání světla opět zesíleno na začátku druhé spirály? Je to zdvojnásobující nebo zvyšující efekt?

Ra: Já jsem Ra. Ve vašem jazyce to je těžké vysvětlit. Není to zdvojnásobující efekt ale transformace přes hranice dimenzí tak, že světlo se pro ty, které je využívají v konfiguraci prostor/čas – čas/prostor, stane světlem, které pracuje v tom, co můžete považovat za interdimenzionální konfiguraci čas/prostor – prostor/čas. To způsobuje zřejmý rozptyl a slábnutí spirálovité energie. Ovšem v pozici dvě, jak jste ji nazval, je možné provést mnoho interdimenzionální práce.

59.15 Tazatel: Pyramida v Gize nemá komnatu v pozici dvě. Využívali jste někdy komnatu umístěnou do pozice dvě, například na jiných planetách nebo v jiných pyramidách?

Ra: Já jsem Ra. Tato pozice je užitečná pouze pro ty, jejichž schopnosti jsou takové, že mohou sloužit jako převaděči tohoto typu zaostřené spirály. Nechtěli bychom se pokoušet trénovat bytosti třetí dimenze v takových disciplínách.

59.16 Tazatel: Pak třetí spirála, která září z vrcholu pyramidy je, jak říkáte, využívána pro nabíjení. Můžete mi říci, co myslíte tím „nabíjením“?

Ra: Já jsem Ra. Třetí spirála je vysoce naplněna pozitivními efekty cílené prány a to, co je umístěno nad takový tvar dostane šok, který nabije elektromagnetická pole. To může být ve třetí úrovni velmi stimulující pro mentální a tělesné aplikace. Ale pokud je umístění příliš dlouhé, pak mohou takové šoky bytost traumatizovat.

59.17 Tazatel: Má tvar pyramidy jakékoliv další účinky kromě spirál, které jsme právě probírali?

Ra: Já jsem Ra. Existuje jich několik. Jejich využití je ovšem omezené. Využití pozice rezonující komnaty je to, které vyzývá schopnost adepta podívat se sám na sebe. To je jeden typ mentálního testu, který může být využit. Je silný a velmi nebezpečný.

Vnější obal tvaru pyramidy obsahuje malé víry světelné energie, které jsou v rukách schopné a krystalizované bytosti užitečné pro různé jemné práce pro uzdravení neviditelných těl, která ovlivňují fyzické tělo.

Další z takových míst jsou ta, kde může být dosaženo perfektního spánku a vrácení procesu stárnutí. Tyto charakteristiky pyramidy nejsou důležité.

59.18 Tazatel: V jaké poloze je pozice vrácení procesu stárnutí?

Ra: Já jsem Ra. Přibližně 5 až 10 stupňů nad a pod komnatou královny, ve tvaru ovoidů na každé stěně čtyřboké pyramidy, prodlužujícího se do pevného tvaru v přibližně jedné čtvrtině vzdálenosti ke komnatě královny.

59.19 Tazatel: Jinými slovy, kdybych pronikl dovnitř stěny pyramidy do jedné čtvrtiny, a přitom zůstal tři čtvrtiny vzdálenosti od centra, přibližně nad úrovní základny královniny komnaty, ocitl bych se na té pozici?

Ra: Já jsem Ra. To je přibližně správně. Musíte si představit tvar dvojité kapky který leží jak v rovině stěny pyramidy, tak polovinou směrem ke komnatě královny a zasahuje nad ni i pod ni. Můžete si to představit jako pozici, kde je světlo shrnuto do spirály a pak se zase rozpíná. Můžete tuto pozici nazvat vakuum prány.

59.20 Tazatel: Proč by to mělo obracet stárnutí?

Ra: Já jsem Ra. Stárnutí je funkcí vlivu různých elektromagnetických polí na elektromagnetická pole komplexu mysli/těla/ducha. V této pozici není možný vstup nebo narušení těchto polí a není ani umožněna aktivita komplexu elektromagnetického pole v komplexu mysli/těla/ducha. Vakuum odsaje jakákoli taková narušení. Proto entita necítí nic a je suspendována.

59.21 Tazatel: Funguje pyramida, kterou Jim postavil na naší zahradě správně? Je orientována správně a postavena správně?

Ra: Já jsem Ra. Je postavena s dobrými tolerancemi, ale ne perfektně. Ale její orientace by pro maximální efektivitu měla být stejná jako toto místo odpočinku.

59.22 Tazatel: Máte na mysli to, že jedna ze stran základny by měla směřovat 20 stupňů na severozápad?

Ra: Já jsem Ra. Takové nasměrování by bylo efektivní.

59.23 Tazatel: Dříve jste řekl, že jedna ze stran základny by měla být nasměrována na magnetický sever. Co je lepší, nasměrovat na magnetický sever nebo 20 stupňů na severovýchod?

Ra: Já jsem Ra. To je na všem uvážení. Správné nasměrování v současné době je na magnetický sever. Ale ve vaší otázce jste se ptal na specifickou strukturu, která je užívána specifickými bytostmi, jejichž energetické víry více rezonují, řekněme, s pravou zelenou barvou orientace. Ta je 20 stupňů severozápadně.

Obě orientace mají své výhody. Účinek je silnější od magnetického severu a je jasněji cítit. Energie která, i když slabší, přichází z „teď vzdáleného, ale brzy důležitého“ směru je užitečnější.

Výběr je na vás. Je to volba mezi kvalitou a kvantitou, nebo mezi širokopásmovou a úzkopásmovou pomocí v meditaci.

60.10 Tazatel: Děkuji. Když jste minule mluvil o „energizujících šocích“, které přichází z vrcholu pyramidy, měl jste na mysli, že přichází v intervalech místo bez přestávky?

Ra: Já jsem Ra. Tyto energizující šoky přichází v samostatných intervalech, ale ve správně fungující pyramidě jsou velmi, velmi blízko u sebe. V takové, která nemá správné rozměry, nebude energie uvolněna pravidelně nebo v kvantech, abyste mohli lépe pochopit co míníme.

60.11 Tazatel: Moje další tvrzení pro mě může nebo nemusí být poučné v mém zkoumání energie pyramid, ale všiml jsem si, že takzvaný efekt v takzvaném Bermudském trojúhelníku je možný kvůli velké pyramidě pod vodou, která uvolňuje třetí spirálu v oddělených a proměnných intervalech, a když jsou další bytosti nebo plavidla poblíž, tak to vytváří situaci, která nějak změní kontinuum prostoru/času. je to správně?

Ra: Já jsem Ra. Ano.

60.12 Tazatel: Pak tato třetí spirála má energizující účinek, který, pokud je dostatečně silný, změní kontinuum prostoru/času. Má takový druh změny nějakou hodnotu nebo využití?

Ra: Já jsem Ra. V rukou bytosti páté úrovně nebo vyšší může být tato specifická energie využita ke komunikaci informací, lásky nebo světla napříč pro vás obrovskými vzdálenostmi, které s touto energií mohou být považovány za trans-dimenzionální skoky. S touto formací energie je také možné cestovat.

60.13 Tazatel: Byl by to typ instantního cestování, které… ne typ praku, ale ten typ, který primárně používají bytosti šesté úrovně? Nebo mluvíte o prakovém účinku?

Ra: Já jsem Ra. Ten první je ten typ, o kterém mluvíme. Všimněte si, že jak se jeden, řekněme, učí chápání nebo disciplínu osobnosti, každá taková konfigurace prány je pak bytosti přístupná i bez pomoci tohoto tvaru. Můžete se na pyramidu u Gízy dívat jako na metafyzická tréninková kolečka.

60.16 Tazatel: Tvar pyramidy, jak tomu rozumím, byl vaším společenským paměťovým komplexem považován za vysoce důležitou fyzickou pomůcku pro duchovní vývoj. V současném období vývoje naší planety se zdá, že na tento tvar kladete malý nebo žádný důraz. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. Je to správně. Je naší ctí/povinností pokusit se odstranit zkreslení, která užívání tohoto tvaru způsobilo v myšlení vašich lidí a v činech některých vašich bytostí. Netvrdíme, že takové tvary nejsou účinné, a nejsme ani proti celkové podstatě této účinnosti. Pokoušíme se jen nabídnout naše chápání, byť je limitované, že přes naší naivní víru před mnoha tisíci lety, optimální tvar pro iniciaci neexistuje.

Tento bod rozvedeme. Když nám v našich zkušenostech třetí úrovně pomáhaly bytosti šesté úrovně, bylo toto učení nápomocné kvůli naší velmi nízké agresivitě. V naší naivitě jsme během třetí úrovně nevytvořili vzájemné vztahy systémem vašeho výměnného obchodu, peněz a moci. Byli jsme vlastně jako planeta třetí úrovně zaměřeni více filozoficky než vy a naše volby polarity směřovaly mnohem více na, řekněme, pochopení sexuálního přenosu energie a vhodných vztahů mezi ostatními a sebou samým.

Strávili jsme mnohem větší část prostoru/času prací s nemanifestovanou bytostí. V takové méně složité atmosféře bylo velmi užitečné mít učební pomůcku a ta nám pomohla bez zkreslení, která jsme našli mezi vašimi lidmi.

Tyto rozdíly jsme pečlivě zaznamenali ve Velkém záznamu o stvoření, aby taková naivita nebyla znovu nutná.

V tomto prostoru/času vám můžeme být nejlépe nápomocni, když řekneme, že pyramida je pro vás pro meditaci užitečná, spolu s dalšími kulatými a obloukovými, nebo špičatými a kruhovými tvary.

Všimli jsme si z důvodu složitosti vlivů na nemanifestovanou bytost vašich planetárních lidí v tomto bodě prostoru/času, že bude lepší, když vývoj komplexu mysli/těla/ducha bude pokračovat bez, jak jim říkáte, tréninkových pomůcek – protože když je použita pomůcka, entita na sebe bere za zrychlený nebo zvýšený postup učení/vyučování Zákon odpovědnosti. Pokud hlubší pochopení, jestli můžeme použít toto nesprávné pojmenování, není využito v každém okamžiku zkušeností entity, pak je užitečnost pomůcky negativní.

Zpět na začátek

Ra kontakt knihy © 2018 L/L Research a Tobey Wheelock.
Tyto stránky © 2003–2024 Tobey Wheelock.

Otázky? Komentáře? Napište mi na tw @ law of one tečka info.

Schovat reklamy