Zákon jednoty Léčení

Hide menu

Nalezeno 43 výsledků.

⇐ Category list

Kategorie “Léčení” má 5 podkategorií.

Obecné

2.3 Tazatel: Velmi nás zajímá celý váš příběh a detailní zkoumání Zákona jednoty. Položím několik otázek, které se mohou, ale nemusí přímo vztahovat k pochopení Zákona jednoty. Přesto věřím, že správná cesta, jak prezentovat toto vyučování/učení populaci planety, spočívá ve zkoumání různých aspektů toho, co nám řeknete.

Mluvil jste o léčení krystaly. (Další věcí, kterou chci zmínit je, že pokud se nástroj bude cítit unavený, chceme přestat s komunikací a pokračovat někdy později, až bude nástroj odpočatý.) Pokud je nástroj v této chvíli v pořádku, rád bych pokračoval v diskuzi léčení za pomocí krystalů, kterou jste zmínil.

Ra: Já jsem Ra. Podstata léčení s pomocí krystalů je založena na pochopení hierarchické povahy struktury iluze, což je fyzické tělo, jak ho nazýváte. Existují krystaly, které pracují s energiemi, které vstupují do duchovního těla; existují krystaly, které pracují se zkresleními od ducha k mysli; existují krystaly, které vyrovnávají zkreslení mezi myslí a tělem. Všechna tato léčení s krystaly jsou nabíjena přes vyčištěné kanály. Bez relativní krystalizace léčitele, který pracuje s krystalem, nebude krystal správně nabit.

Další ingrediencí je správné propojení s energetickými poli planetární aury takovým způsobem, že je docíleno vhodného poměru tvarů a tyto tvary jsou pak nápomocné v rozplétávacím, nebo vyvažovacím procesu.

Projít si různé krystaly, které se dají použít, by bylo pro tento nástroj vyčerpávající, i když se můžete zeptat v nějaké další relaci. Opatrnost, jak bychom řekli, ve výběru krystalu je velmi rozhodující a ve skutečnosti krystalická struktura diamantu nebo rubínu může být použita vyčištěným kanálem, který je naplněn láskou/světlem Jednoty, pro téměř jakýkoliv účel.

Toto samozřejmě potřebuje zasvěcení a nikdy nebylo mnoho těch, kteří vytrvali dostatečně dlouho v postupu přes různá opuštění zkreslení, které zasvěcení způsobuje.

Můžeme vás dále stručně informovat o tomto nebo jiném tématu?

4.8 Tazatel: Má otázka by pak byla, zda jsou zde na této planetě nyní inkarnováni jednotlivci, kteří mají potřebné vnitřní disciplíny, aby s použitím vašich instrukcí pyramidu postavili, byli v ní zasvěceni a potom to udělali znovu? Je toto nyní možné pro kohokoliv na této planetě, nebo zde není nikdo pro toto vhodný?

Ra: Já jsem Ra. V současné době existují lidé, jak je nazýváte, kteří jsou schopní se tohoto úkolu zhostit. Nicméně chtěli bychom opět zdůraznit, že čas pyramid, jak byste to nazvali, je minulostí. Je to jistě nadčasová struktura. Avšak proudění z vesmíru v době, kdy jsme se pokusili pomoci této planetě, vyžadovala jisté chápání čistoty. Toto porozumění se, stejně jako stáčení proudění a vyvíjení všech věcí, změnilo na osvícenější pohled na čistotu. Tedy mezi vašimi lidmi jsou ti, jejichž čistota už je sjednocena s inteligentní nekonečností. Léčitel/pacient může dosáhnout léčení bez použití těchto struktur.

Můžeme dále mluvit k nějakému konkrétnímu bodu?

4.9 Tazatel: Je pro vás možné učit léčivé techniky, pokud seženeme tyto jedince, kteří mají přirozenou schopnost?

Ra: Já jsem Ra. Je to možné. Musíme ale dodat, že je možných mnoho systémů vyučování/učení spojení léčení/pacienta kvůli různým komplexům mysli/těla/ducha. Žádáme o představivost ve zvážení relativní jednoduchosti mysli v dřívějším cyklu a méně zkreslenými, ale více komplexními pohledy a procesy myšlenky/ducha stejného komplexu mysli/těla/ducha po mnoha inkarnacích.

Také vás žádáme představit si ty, kteří si zvolili zkreslení služby a přenesli své komplexy mysli/těla/ducha z jedné dimenze do jiné, a tak si přinesli někdy zcela latentní formu mnoha dovedností a porozumění, které více odpovídají zkreslením procesů léčení/pacienta.

4.10 Tazatel: Velmi rád bych pokračoval v šetření možnosti tohoto procesu léčení, ale trochu jsem ztracený v tom, s čím začít. Můžete mi říci, jaký krok bych měl udělat nejdříve?

Ra: Já jsem Ra. Nemohu vám říci, na co se zeptat. Mohu navrhnout, abyste zvážil onu právě podanou poněkud komplexní informaci, a tak objevil několik cest zkoumání. Existuje jedno „zdraví”, jak to nazýváte, ve vašem polarizovaném prostředí, ale existuje mnoho významně různých typů zkreslení komplexů mysli/těla/ducha. Každý typ musí usilovat o své vlastní učení/vyučování v této oblasti.

4.11 Tazatel: Předpokládal bych, že prvním krokem by bylo nalezení jedince se schopností přinesenou s sebou do této inkarnace. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

4.12 Tazatel: Jakmile bych vybral jedince k provedení léčení, bylo by užitečné od vás dostat instrukce. Je to možné?

Ra: Já jsem Ra. Toto je možné s danými zkresleními vibračních zvukových komplexů.

4.13 Tazatel: Předpokládám tedy, že vybraný jedinec by měl být nezbytně ten, který je ve velké harmonii se Zákonem jednoty. Ačkoli by to nemusel chápat intelektuálně, měl by žít Zákonem jednoty. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je jak správně, tak nesprávně. První případ, tedy to, co je správně, by platilo na toho, jako je sám tazatel, který má zkreslení směrem k léčení, jak to nazýváte.

Nesprávnost, která by měla být pochopena, je léčení těmi, jejichž aktivity nereflektují Zákon jednoty ve vaší prostorové/časové iluzi, ale jejichž schopnost nalezla cestu k inteligentnímu nekonečnu bez ohledu na rovinu existence, ze které toto zkreslení pochází.

4.14 Tazatel: [Bokem: Jime, rozuměls?] Jsem trochu zmatený. Rozuměl jsem vám částečně; nejsem si jistý, zda jsem vás zcela pochopil. Můžete to říct jinými slovy?

Ra: Mohu to vyjádřit mnoha způsoby, díky znalostem nástroje vašich vibračních zvukových komplexů. Momentálně budu usilovat o kratší zkreslení.

Jsou dva druhy, které mohou léčit: takoví jako vy, kteří mají vrozené zkreslení směrem ke sdílení znalostí Zákona jednoty. Ti léčit mohou, ale nedělají to; a dále ti, kteří mají stejné vědomosti, ale nevykazují vědomě významné zkreslení k Zákonu jednoty v mysli, tělu nebo duchu, ale přesto otevřeli kanál ke stejné schopnosti. Jde o to, že zde jsou ti, kteří řekněme bez správného tréninku přesto léčí.

Dalším bodem zájmu je, že ti, jejichž život se nerovná jejich práci, mohou nalézt obtíž v absorbování energie inteligentního nekonečna, a proto se stát docela zkreslenými v takové podobě, že to způsobí disharmonii v nich samotných i v ostatních a možná i nutnost přestat s léčebnou aktivitou. Proto ti prvního typu, ti, jež hledají, aby sloužili a jsou ochotni trénovat se v myšlení, slovu i akci, jsou ti, kteří budou schopni bezpečně udržovat zkreslení směrem ke službě v oblasti léčení.

4.15 Tazatel: Bylo by tedy pro vás možné nás učit léčení?

Ra: Já jsem Ra. Je to možné.

4.16 Tazatel: Budete nás učit?

Ra: Budeme.

4.17 Tazatel: Nemám žádnou představu o tom, jak dlouho by to trvalo nebo zda o tom vůbec můžete něco říci. Je pro vás možné mi dát přehled takového programu učení? Nevím, jaké otázky mám v tento moment klást. Pokládám tuto otázku v naději, že dává smysl.

Ra: Já jsem Ra. Zvažujeme vaši žádost o informace, protože, jak jste poznamenal, je značné množství vibračních zvukových komplexů, které mohou být sekvenčně použity k učení léčitele.

Přehled je velmi vhodným vstupem pro vaše možné porozumění toho, o co se jedná.

Zaprvé, mysl musí být sobě známa. Toto je asi nejnáročnější část práce léčení. Pokud mysl zná sama sebe, pak nejdůležitější aspekt léčení proběhl, protože vědomí je mikrokosmem Zákona jednoty.

Druhá část má co do činění s disciplínami komplexu těla. Uvnitř proudění, která v současné době zasahují tuto planetu, mají tato porozumění a disciplíny co do činění s rovnováhou mezi láskou a moudrostí v užití těla v jeho přirozených funkcích.

Třetí oblast je duchovní a v této oblasti jsou první dvě disciplíny spojeny skrze dosažení kontaktu s inteligentním nekonečnem.

4.18 Tazatel: Věřím, že mám nápad k dosažení... skromný nápad, každopádně k dosažení... prvního kroku. Můžete více popsat kroky? Další dva kroky, se kterými nejsem vůbec obeznámen.

Ra: Já jsem Ra. Představte si tělo. Představte si hustější aspekty svého těla. Odtud pokračujte k nejjemnější znalosti energetických cest, které obíhají a zapříčiňují, aby tělo bylo nabito energií. Pochopte, že všechny přirozené funkce těla mají aspekty od hustších k jemným a mohou být transformovány do toho, co byste nazval svátostí. Toto je v krátkosti způsob pátrání v druhé oblasti.

Co se týká třetí: představte si, chcete-li, funkci magnetu. Magnet má dva póly. Jeden směřuje nahoru. Druhý jde dolů. Funkcí ducha je integrovat nahoru směřující touhu energie mysli/těla s tokem inteligentního nekonečna, tekoucím a plynoucím směrem dolů. Toto je krátký popis pátrání v třetí oblasti.

4.19 Tazatel: Zahrnoval by pak tento program učení provádění specifických věcí, specifických instrukcí a cvičení?

Ra: Já jsem Ra. V současné době nejsme inkarnovaní mezi vašimi lidmi; proto vás můžeme vést a pokusit se vysvětlit, ale nemůžeme nic příkladně ukazovat. To je handicap. Nicméně by vskutku měly během učení/vyučování, které nabízíme, probíhat specifická cvičení mysli, těla a ducha.

Opět má být zdůrazněno, že léčení je jen jedním ze zkreslení Zákona jednoty. K dosažení nezkresleného porozumění zákona není zapotřebí léčit nebo ukázat nějakou manifestaci, ale pouze využívat disciplíny porozumění.

Požádali bychom o jednu nebo dvě další otázky před zakončením této relace.

4.20 Tazatel: Mým cílem je primárně objevit více ze Zákona jednoty a bylo by velmi prospěšné objevit techniky léčení. Jsem si vědom vašeho problému vzhledem ke svobodné vůli. Můžete… Nemůžete dělat návrhy, proto se vás zeptám, jestli můžete uvést Zákon jednoty a zákony léčení.

Ra: Já jsem Ra. Zákon jednoty, i přes všechna omezení názvu, jak říkáte vibračním zvukovým komplexům, může být aproximován tvrzením, že všechny věci jsou jedním, že není žádná polarita, žádné dobro nebo zlo, žádný nesoulad, ale pouze identita. Všechno je jedním, a to jedno je láska/světlo, světlo/láska, nekonečný Stvořitel.

Jedním z primárních zkreslení Zákona jednoty je léčení. Léčení nastává, když si komplex mysli/těla/ducha uvědomí, hluboce v sobě samém, Zákon jednoty; tedy, že zde není žádný nesoulad, žádná nedokonalost; že vše je kompletní, celistvé a perfektní. Takže inteligentní nekonečno uvnitř tohoto komplexu mysli/těla/ducha přeformuje iluzi těla, mysli nebo ducha do formy v souladu se Zákonem jednoty. Léčitel působí jako zdroj energie nebo katalyzátor pro tento zcela individuální proces.

Jedním bodem, který může být zajímavý, je, že léčitel přející se učit, musí přijmout zkreslení chápané jako odpovědnost pro toto tázání/přijímání, tedy léčení. Je to čest/povinnost, která musí být zvážena opatrně a svobodnou vůlí před vlastním tázáním.

5.1 Tazatel: Naposledy jsme mluvili o učení léčení. Z informací, které jste nám dal v dřívějších relacích, mám dojem, že je nejdříve nutné vyčistit sám sebe pomocí jistých disciplín a cvičení. Potom, aby bylo možné pacienta vyléčit, je nezbytné v něm vytvořit příkladem, nebo možná určitým cvičením, mentální nastavení, které mu umožní se vyléčit sám. Mám pravdu?

Ra: Já jsem Ra. I když je vaše učení/porozumění zkreslení v zásadě správné, vaše volba vibračních zvukových komplexů není tak přesná, jak by jazyk dovolil.

Léčitel nepracuje skrze příklad. Práce [léčení] existuje sama o sobě. Léčitel je pouze katalyzátorem, stejně jako tento nástroj má katalyzátory nezbytné k poskytnutí kanálu pro naše slova, nicméně žádným příkladem nebo cvičením se nemůže této práce myšlenkově účastnit.

Práce léčení je, stejně jako channeling, formou volání nějakého zkreslení inteligentního nekonečna.

5.2 Tazatel: Rozhodli jsme se akceptovat, pokud nám to nabídnete, čest/povinnost učení/vyučování procesu léčení. Chci se zeptat na první krok, který máme učinit, abychom se stali účinnými léčiteli.

Ra: Já jsem Ra. Nyní začněme s prvním ze tří vyučování/učení.

Začneme s mentálním učením/vyučováním potřebným pro kontakt s inteligentním nekonečnem. Předpokladem duševní práce je schopnost zachovat vnitřní ticho v klidném stavu, pokud to po sobě vyžadujete. Mysl musí být otevřená jako dveře. Klíčem je ticho.

Ve dveřích leží hierarchická konstrukce, která se dá připodobnit ke geografii a v některých ohledech ke geometrii, protože hierarchie je docela pravidelná, nesoucí vnitřní vztahy.

Chcete-li začít ovládat koncepty mentální disciplíny, je nejdříve nutné zkoumat sám sebe. Musíte se vnitřně seznámit s polaritou vaší dimenze. Tam, kde nacházíte ve své mysli klid, musíte vědomě najít odpovídající neklid a naopak. Ke každé myšlence, kterou bytost má, existuje antiteze. Disciplíny mysli zahrnují především identifikování jak věcí uvnitř sebe samého, které schvalujete, tak i věcí, které neschvalujete, a potom vyrovnání každého kladného i záporného náboje stejně velkým. Mysl obsahuje všechny věci. Proto musíte tuto úplnost v sobě objevit.

Druhou mentální disciplínou je přijetí úplnosti v rámci svého vědomí. Polarizovaná bytost s fyzickým vědomím si nemá vybírat mezi atributy, a tudíž vytvářet role, které způsobují překážky a zmatení v už tak zkresleném komplexu mysli. Každé přijetí uhlazuje části mnoha zkreslení, jež plynou ze schopnosti, které říkáte úsudek.

Třetí disciplínou mysli je opakování té první, ale vnějším pohledem na jiné entity, které potká. V každé entitě existuje úplnost. Proto je schopnost chápat každou rovnováhu nezbytná. Když vidíte trpělivost, jste zodpovědní ve svém mentálním chápání zrcadlit trpělivost/netrpělivost. Když vidíte netrpělivost, je nezbytné pro vaši mentální konfiguraci chápat netrpělivost/trpělivost. Toto je jednoduchý příklad. Většina konfigurací mysli má mnoho aspektů a pochopení buď svých polarit, nebo, jak byste to nazvali, polarit ostatních bytostí může a musí být chápáno jako delikátní práce.

Dalším krokem je přijetí polarit ostatních, což zrcadlí druhý krok.

Toto jsou první čtyři kroky k učení mentální disciplíny. Pátý krok zahrnuje pozorování geografických a geometrických vztahů a poměrů mysli, ostatních myslí, hromadné mysli a nekonečné mysli.

Druhou oblastí porozumění/učení je studium/pochopení komplexu těla. Je nezbytné znát dobře svoje tělo. Je to způsob používání mysli ke zkoumáni toho, jak cítění, předpojatosti, které byste nazvali emocemi, ovlivňují komplex těla. Bude třeba jak porozumět polaritám těla, tak je i akceptovat, a tak opakovat chemickou/fyzickou manifestaci práce, kterou jste vykonali na úrovni mysli s použitím vědomí.

Tělo je bytost vytvořená myslí. Má své předpojatosti. Nejprve musí být pochopena biologická předpojatost a pak umožnit opačné předpojatosti najít vyjádření v porozumění. Poté může být dosaženo procesu stavu přijetí těla jako vyváženého i polarizovaného jedince.

Dalším úkolem je rozšíření tohoto porozumění na těla ostatních, které potkáte. Nejjednodušším příkladem je pochopení, že každý biologický muž je ženou; každá biologická žena je mužem. Toto je jednoduchý příklad. Nicméně v téměř každém případě, kde se pokoušíte porozumět svému nebo ostatním tělům, opětovně shledáte, že k plnému pochopení daného komplexu polarit je nezbytné co nejjemnější rozlišení.

Nyní navrhujeme uzavřít toto vysvětlení do příští relace, abychom měli více času věnovat se třetí oblasti, a to z důvodu její důležitosti.

Dříve, než opustíme tento nástroj, můžeme odpovědět na krátkou otázku.

6.1 Tazatel: Rádi bychom navázali na materiál ze včerejška. Museli jsme minule přerušit [nesrozumitelné].

Ra: Já jsem Ra. To je pro nás v pořádku.

Nyní pokračujeme s třetí oblastí vyučování/učení, které se týkají rozvoje energetických sil léčení.

Třetí oblastí je duchovní komplex, což zahrnuje pole síly a vědomí, které jsou nejméně zkresleny v rámci vašeho komplexu mysli/těla/ducha. Zkoumání a vyvažování komplexu ducha je vskutku nejdelší a nejjemnější částí vašeho učení/vyučování. Na mysl nahlížíme jako na strom. Mysl ovládá tělo. S myslí, která je jednoznačně soustředěná, v rovnováze a uvědomělá, s tělem, které je v souladu s jakýmikoli návyky a zkresleními, které patří do rovnováhy daného nástroje, je potom nástroj připraven pokračovat ve velkém díle.

Toto je práce s větrem a ohněm. Duchovní energetické pole těla je cesta nebo kanál. Když jsou tělo a mysl otevřené, může se duch stát fungujícím médiem nebo komunikátorem z individuální energie vůle entity směrem nahoru a z proudů tvořícího ohně a větru směrem dolů.

Schopnost léčit je jako vše ostatní, co by nástroj nazval paranormálními schopnostmi, uskutečněná otevřením cesty nebo média do inteligentního nekonečna. Je mnoho těch ve vaší úrovni, kteří mají náhodný otvor nebo bránu ve svém duchovním energetickém poli, jež je někdy vytvořená požitím chemikálií podobných těm, které by nástroj nazval LSD, a kteří jsou schopní se náhodně a nekontrolovaně napojit na zdroje energie. Mohou, ale nemusí to být entity, které si přejí sloužit. Účelem takového opatrně a vědomě otevřeného kanálu je sloužit spolehlivějším způsobem, více všedním a normálním způsobem, tak jak to vidí zkreslený komplex léčitele. Ostatním se to může jevit jako zázraky. Pro toho, kdo opatrně otevřel dveře inteligentního nekonečna, je toto běžné; je to všední; je to tak, jak to má být. Životní zkušenost se stává poněkud transformovanou a velké dílo pokračuje.

V tuto chvíli cítíme, že tato cvičení jsou pro váš začátek postačující. V budoucnu, až pocítíte, že jste dosáhli toho, co vám bylo předloženo, vás začneme vést k přesnějšímu chápání funkcí a užívání této brány v rámci zkušenosti s léčením.

9.3 Tazatel: Léčitelská cvičení, která jste nám dali, jsou takové povahy, že je nejlepší se v jednu dobu soustředit jen na určité cvičení. Chtěl bych se v tuto chvíli zeptat, na které cvičení bych se měl soustředit… možná malá změna ve cvičeních… měl bych se soustředit na [neslyšitelné], řekněme dnes v noci?

Ra: Já jsem Ra. Znovu [říkám], že řídit váš úsudek je pronikání do vašeho zkreslení kontinua prostoru/času nazývaného budoucnost. Mluvit o minulosti nebo současnosti v rámci omezení našeho zkreslení/úsudku je akceptovatelné. Vést místo vyučování/učení je neakceptovatelné pro naše zkreslení ve smyslu vyučování/učení se. Místo toho můžeme navrhnout proces, kde si každý vybere první z daných cvičení v pořadí, v němž jsme je uvedli, které ve svém úsudku cítíte, že není plně pochopeno vaším komplexem mysli/těla/ducha.

Toto je správná volba, začít od základů, ujistit se, že základy stavby jsou pevné. Posoudili jsme pro vás intenzitu této snahy, pokud jde o energetický výdej. Vezměte toto na mysl a buďte trpěliví, neboť jsme nepředali krátký nebo snadný program učení/vyučování [o] vědomí.

12.31 Tazatel: Existuje pro tyto entity nějaký nejlepší způsob vyléčení sebe sama nebo jejich fyzických obtíží?

Ra: Já jsem Ra. Toto bude poslední úplná otázka tohoto času/prostoru.

Samo léčící zkreslení je uskutečněné skrze poznání, že inteligentního nekonečno spočívá uvnitř sebe sama. Toto je určitým způsobem blokováno v těch, kteří nejsou dokonale v rovnováze v rámci komplexu těla. Zablokování se liší od entity k entitě. Je zapotřebí vědomé povědomí duševní povahy reality, chcete-li, a souvztažné vlévání této reality do jednotlivého komplexu mysli/těla/ducha, aby probíhalo léčení.

Použijeme tento nástroj jako příklad. Části jeho obtíží, jak nazýváte tento komplex zkreslení, jejichž rovnováha může být zdokonalena, jsou způsobeny primárně zablokováním indigového paprsku nebo energetického centra šišinky (epifýzy). Toto centrum přijímá inteligentní energii ze všech zákonných zdrojů uvnitř jednoho Stvoření; to jest zákonných uvnitř tohoto zkreslení nebo iluze třetí úrovně. Pokud zde není žádné zablokování, jsou tyto energie vlity nebo vtečeny dovnitř komplexu mysli/těla/ducha a zdokonalují moment za momentem komplex těla jednotlivce.

Tento nástroj také prožívá určité zkreslení energetického centra zeleného paprsku, které můžete nazvat srdečním centrem. To je až příliš otevřeno díky zkreslení intenzivní touhy na části tohoto komplexu mysli/těla/ducha směrem ke službě ostatním, nebo jak byste to mohli nazvat, k všeobecné lásce. Proto se tato entita obětuje bez ohledu na svoje rezervy ve zkreslení komplexu mysli/těla/ducha v souvislosti s tím, co nazýváte silou nebo energií. Zkreslení je primárně kvůli zablokování indigového paprsku. Jak jsme řekli dříve, zkreslení v nepochopení nástroje zodpovědného za toto zablokování je základní orientace směrem k víře v nehodnotnost. Zkreslení nehodnotnosti blokuje volný tok inteligentní energie.

Sedmý neboli fialový paprsek je nenarušený, nejedná se pouze o energetický receptor, ale o celkový součet vibračního stupně jednotlivce. Ostatní energetická centra jsou také docela čistá. V tomto případě je řešením pro léčení činnost, která uvádí do praxe mírumilovné pochopení ve zkreslení pokory, že entita je jednou spolu se Stvořitelem, a proto zdokonalenou a ne oddělenou. V každém případě to, co byste nazvali špatným zdravotním stavem, je jedno nebo více blokovaných energetických center. Inteligence komplexu mysli/těla/ducha potřebuje být tedy upozorněna buď sebou jako léčitelem, nebo katalyzátorem jiného léčitele, jak jsme řekli dříve.

Je zde krátká otázka předtím, než zavřeme tuto relaci?

17.18 Tazatel: Pak, pokud byla entita Ježíš čtvrté úrovně a dnes jsou zde na planetě Poutníci, kteří přišli z páté a šesté úrovně, co bylo to, co Ježíš dělal, že ho to umožnilo být tak dobrým léčitelem a mohly by tyto zdejší bytosti páté a šesté úrovně dělat to stejné?

Ra: Já jsem Ra. Ti, kteří léčí, mohou být jakékoli úrovně, která má vědomí ducha. To zahrnuje třetí, čtvrtou, pátou, šestou a sedmou. Třetí úroveň může být ta, ve které probíhá léčení stejně tak jako ty ostatní. Nicméně je zde potřeba rozumět, vyvážit, přijmout a projít větší množství iluzorního materiálu.

Brána do inteligentního nekonečna může být otevřena pouze tehdy, je-li léčiteli otevřeno chápání vstupních proudů inteligentní energie. Toto jsou takzvané Přírodní zákony vašeho lokálního kontinua prostoru/času a jeho sítě elektromagnetických zdrojů nebo bodů vstupující energie.

Poznejte pak, nejprve, mysl a tělo. Poté, jakmile je duše integrovaná a syntetizovaná, tyto jsou harmonizovány do komplexů mysli/těla/ducha, které se mohou pohybovat mezi dimenzemi a které mohou otevřít bránu do inteligentního nekonečna, tudíž léčit se světlem a sdílet toto světlo s ostatními.

Skutečné léčení je jednoduše záření sebe sama vytvářející prostředí, ve kterém se může objevit katalyzátor, který zahájí poznání sebe sama vlastním já, vlastními léčebnými vlastnostmi sebe sama.

23.7 Tazatel: Když jste mluvil o pyramidovém léčení, předpokládám, že primární léčení bylo pro mysl. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je částečně správně. Léčení, pokud má být uskutečňováno, musí být jako vstupní proudění trychtýřovitým zúžením, bez významného zkreslení, skrze duchovní komplex do stromu mysli. Existují části této mysli, které blokují energie proudící do komplexu těla. V každém případě, v každé entitě, se tato zablokování mohou velmi lišit.

Nejdříve je nicméně nutné aktivovat smysl duchovního kanálu nebo nosiče. Pak, ať už je zablokování z duchovního do mentálního nebo z mentálního do fyzického, nebo pokud se jednoduše jedná o náhodné a čistě fyzické trauma, může být léčení provedeno.

40.12 Tazatel: Zmínil jste, že myšlenky hněvu nyní způsobují rakovinu. Můžete tento mechanismus rozvést, jak působí jako katalyzátor nebo jaký je jeho úplný účel?

Ra: Já jsem Ra. Čtvrtá úroveň je tou s odhalenými informacemi. Vlastní já nejsou danému nebo ostatním já skryté. Nevyváženosti nebo zkreslení, které jsou destruktivní povahy, se proto zřetelněji ukazují a nosič komplexu mysli/těla/ducha, tudíž působí jako zdroj učení pro sebepoznání. Tyto nemoci, jako je rakovina, odpovídajícím způsobem dobře podléhají samoléčení, jakmile je mechanismus destruktivního vlivu jednotlivcem pochopen.

40.13 Tazatel: Pak říkáte, že rakovina je docela jednoduše mentálně léčitelná a je dobrým učícím nástrojem, protože je docela jednoduše mentálně léčitelná, a jakmile entita odpustí jinému-já, na kterého je rozzlobená, rakovina zmizí. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je částečně správně. Další část léčení má co do činění s odpuštěním sobě samému a s vysoce zvýšeným respektem vůči sobě samému. To může být vhodně vyjádřeno péčí o jídelníček. To je velmi často součástí léčícího a odpouštějícího procesu. Váš základní předpoklad je správný.

40.14 Tazatel: Jaká by byla obecně jídla, co se týká jídelníčku, která by člověk zahrnul a jaká by byla jídla, která by člověk vyřadil, aby dosáhl nejvyšší nebo nejlepší péče o svůj komplex těla?

Ra: Já jsem Ra. Za prvé, podtrhujeme a zdůrazňujeme, že tyto informace nemají být brány doslovně, ale jako spojení nebo psychologické postrčení pro tělo, mysl a ducha. Tudíž opravdovou důležitou věcí je péče a respekt o sebe sama. V tomto světle můžeme zopakovat základní informace předané pro stravu tohoto nástroje. Zelenina, ovoce, obiloviny a v nezbytném rozsahu pro metabolismus jednotlivce živočišné produkty. Toto jsou ty látky, které ukazují respekt pro sebe sama.

Navíc, ačkoliv to nebylo zmíněno, protože tento nástroj nepotřebuje očištění, ty entity, které potřebují očistit sebe sama od jedovatých myšlenkových forem nebo komplexu emocí, udělají dobře, když budou sledovat program pečlivého půstu, dokud nejsou destruktivní myšlenky vyčištěny, [což je] analogické fyzickému nosiči, který se zbavuje vedlejších produktů. Opět zde vidíte význam ne pro komplex těla, ale jeho využití pro spojení mysli a ducha. Tudíž vlastní já odhaluje své já vlastnímu já.

60.31 Tazatel: Nástroj si přál vědět, jestli při použití kyvadla pro objevování energetických center, znamená pohyb vpřed a vzad něco jiného než kruhový pohyb?

Ra: Já jsem Ra. To bude muset být poslední otázka, i když tato entita nám stále poskytuje energii. Zažívá zkreslení směrem k bolesti.

Rotace už byly popsány*, a tak jen řekneme že slabé pohyby vpřed a vzad znamenají částečnou, ale ne kompletní blokaci. Silný pohyb vpřed a vzad znamená opak blokace, což je nadměrná stimulace čakry nebo energetického centra, což se vyskytuje kvůli vyvážení určitých potíží v komplexu aktivit těla nebo mysli. Taková situace není pro nevyváženou bytost prospěšná.

Máte nějaké krátké dotazy, než opustíme nástroj?

Zpět na začátek

Alopatie

64.15 Tazatel: Děkuji. V nedávné relaci Ra zmínili Stuarta a Douglase.* To jsou členové toho, čemu říkáme naše lékařská profese. Jaká je hodnota, celková hodnota, řekl bych, moderních lékařských technik při úlevě zkreslení těla s ohledem na účel těchto zkreslení a na to, co bychom mohli nazvat karmou a na další účinky?

Ra: Já jsem Ra. Tento dotaz je spletitý. Namísto pokusu o ucelenou odpověď však uvedeme pár pozorování, protože to, co je mezi vašimi léčebnými procesy alopatické, je poněkud dvojsečné.

Zaprvé, musíte vidět možnost/pravděpodobnost, že jakýkoliv alopatický léčitel je ve skutečnosti léčitelem. Ve vašem kulturním prostředí je tento výcvik považován za vhodný prostředek zdokonalování léčitelských schopností.V nejzákladnějším smyslu lze jakéhokoli alopatického léčitele považovat za toho, jehož touhou je snad služba ostatním v úlevě zkreslení komplexu těla a mentálního/emočního komplexu, aby léčená entita mohla prožívat další katalyzátor po delší časový úsek toho, čemu říkáte život. Pokud je vhodná, jedná se o velkou službu ostatním, a to díky nahromadění zkreslení směrem k moudrosti a lásce, které lze vytvořit pomocí prostorového/časového kontinua vaší iluze.

Při sledování alopatického konceptu, jež vidí komplex těla jako stroj, si můžeme všimnout symptomů společenského komplexu, jež se jeví jako odhodlaný k nejvíce nesmlouvavé touze po zkresleních rozptylování, anonymity a spánku.** Je to spíše vyústěním než příčinou společenského smýšlení na vaší rovině.

Na druhou stranu vytvořil tento mechanický koncept komplexu těla neustálé obtíže zkreslení k tomu, co nazýváte špatným zdravotním stavem, a to z důvodu silných chemikálií používaných ke kontrole a zakrytí zkreslení těla. Mnoho vašich lidí si uvědomuje, že existují efektivnější systémy léčení, které nevylučují alopatické, ale zahrnují mnohé další způsoby léčení.

Zpět na začátek

Rakovina

46.14 Tazatel: Pak tedy rakovina je katalyzátor pro výuku, který pracuje pro obě polarity přibližně stejným způsobem, ale pokouší se, řekněme, vytvořit polarizaci v obou směrech, pozitivním i negativním, což závisí na orientaci entity, která katalyzátor prožívá. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je nesprávně v tom, že katalyzátor není vědomý a nepracuje s inteligencí, ale je spíše částí, řekněme, mechanismu učení/vyučování nastaveném sub-Logosem před počátkem vašeho prostoru/času.

46.15 Tazatel: Jak tento katalyzátor provádí učení/vyučování, když entita nemá vědomou představu o tom, co se s ní děje, když si vytvoří rakovinu?

Ra: Já jsem Ra. V mnoha případech není katalyzátor využit.

46.16 Tazatel: Jaký je plán pro užití katalyzátoru rakoviny?

Ra: Já jsem Ra. Katalyzátor, jako všechny katalyzátory, je navržen pro nabytí zkušenosti. Tato zkušenost může být ve vaší úrovni milována a přijata nebo může být ovládána. Toto jsou dvě cesty. Když není zvolena ani jedna z nich, katalyzátor ve svém návrhu selhává a entita pokračuje, dokud ji nezasáhne takový katalyzátor, který způsobí utváření návyku směrem k přijetí a lásce nebo k odloučení a ovládání. Nedostatek prostoru/času, ve kterém může tento katalyzátor fungovat, není.

Zpět na začátek

Léčení s krystaly

2.3 Tazatel: Velmi nás zajímá celý váš příběh a detailní zkoumání Zákona jednoty. Položím několik otázek, které se mohou, ale nemusí přímo vztahovat k pochopení Zákona jednoty. Přesto věřím, že správná cesta, jak prezentovat toto vyučování/učení populaci planety, spočívá ve zkoumání různých aspektů toho, co nám řeknete.

Mluvil jste o léčení krystaly. (Další věcí, kterou chci zmínit je, že pokud se nástroj bude cítit unavený, chceme přestat s komunikací a pokračovat někdy později, až bude nástroj odpočatý.) Pokud je nástroj v této chvíli v pořádku, rád bych pokračoval v diskuzi léčení za pomocí krystalů, kterou jste zmínil.

Ra: Já jsem Ra. Podstata léčení s pomocí krystalů je založena na pochopení hierarchické povahy struktury iluze, což je fyzické tělo, jak ho nazýváte. Existují krystaly, které pracují s energiemi, které vstupují do duchovního těla; existují krystaly, které pracují se zkresleními od ducha k mysli; existují krystaly, které vyrovnávají zkreslení mezi myslí a tělem. Všechna tato léčení s krystaly jsou nabíjena přes vyčištěné kanály. Bez relativní krystalizace léčitele, který pracuje s krystalem, nebude krystal správně nabit.

Další ingrediencí je správné propojení s energetickými poli planetární aury takovým způsobem, že je docíleno vhodného poměru tvarů a tyto tvary jsou pak nápomocné v rozplétávacím, nebo vyvažovacím procesu.

Projít si různé krystaly, které se dají použít, by bylo pro tento nástroj vyčerpávající, i když se můžete zeptat v nějaké další relaci. Opatrnost, jak bychom řekli, ve výběru krystalu je velmi rozhodující a ve skutečnosti krystalická struktura diamantu nebo rubínu může být použita vyčištěným kanálem, který je naplněn láskou/světlem Jednoty, pro téměř jakýkoliv účel.

Toto samozřejmě potřebuje zasvěcení a nikdy nebylo mnoho těch, kteří vytrvali dostatečně dlouho v postupu přes různá opuštění zkreslení, které zasvěcení způsobuje.

Můžeme vás dále stručně informovat o tomto nebo jiném tématu?

57.6 Tazatel: Mohl byste mi říct, jak tento krystal pro tento účel použít?

Ra: Já jsem Ra. To je rozsáhlá otázka.

Prvně se jako komplex mysli/těla/ducha vyvážíte a polarizujete, a tudíž spojíte vnitřní světlo s nahoru jdoucími spirálovitými vtoky univerzálního světla. Již jste prováděli cvičení k zavedení příslušných procesů. Použijte je, abyste si připravili krystalizovanou bytost.

Pak vezměte krystal a vnímejte vaši polarizovanou a zesílenou vyváženou energii, která je skrze vaši bytost chanelována jako léčení zeleným paprskem a která vtéká a aktivuje krystalickou pravidelnost zmrzlého světla, jež je krystalem. Krystal bude rezonovat nabitým světlem energie inkarnované lásky a světla, a začne specifickým způsobem vyzařovat, bude v potřebných vibracích světla transportovat léčivou energii, jež bude zaměřena a zintenzivněna směrem k magnetickému poli komplexu mysli/těla/ducha, jenž má být léčen. Tato entita, která takovéto léčení požaduje, pak pootevře brnění celkového ochranného vibračního štítu fialového/červeného paprsku.

Proto mohou být vnitřní vibrační pole, od centra k centru v mysli, těle i duchu, přerušeny a přechodně přizpůsobeny tak, že mohou nabízet tomu, kdo má být léčený, příležitost, aby si vybral méně zkreslený vnitřní komplex energetických polí a vibračních vztahů.

57.7 Tazatel: Měl by být krystal držen v pravé ruce léčitele?

Ra: Já jsem Ra. To není správně. Existují dvě doporučené konfigurace.

Za prvé je to řetízek okolo krku, v němž má být krystal umístěn na pozici energetického centra zeleného paprsku. Za druhé je to řetízek visící z pravé ruky, roztažený, omotaný okolo ruky takovým způsobem, že krystal může být pokýván takovým způsobem, aby učinil [žádané] citlivé úpravy.

Nabízíme tuto informaci s vědomím, že pro efektivní užití těchto energií sebe sama je třeba mnoho zkušeností. Avšak každý má pro tuto činnost schopnosti a tato informace, je-li přesně dodržována, není informací škodlivou.

57.8 Tazatel: Byl by nedefektní krystal mnohem více efektivní než defektní, který nyní máme?

Ra: Já jsem Ra. Aniž bychom se pokusili soudit priority, jež si můžete vybrat, můžeme poznamenat, že pravidelná neboli krystalizovaná entita je ve své konfiguraci stejně rozhodující jako dokonalost použitého krystalu.

57.9 Tazatel: Má velikost, fyzická velikost krystalu nějaký vztah k efektivitě léčení?

Ra: Já jsem Ra. V některých použitích týkajících se planetárního léčení to je ke zvážení. Při práci s individuálním komplexem mysli/těla/ducha je jediným požadavkem, aby byl krystal v harmonii s krystalizovanou bytostí. Existuje snad spodní limit velikosti toho, co můžete nazvat broušeným krystalem, jelikož světlo, které prochází tímto krystalem, musí být rozptýleno na kompletní šířku spektra léčeného. Dále může být poznamenáno, že voda je typem krystalu, který je také efektivní, ačkoliv ve vaší úrovni ji není tak lehké pověsit na řetízek.

57.10 Tazatel: Když umístím tento konec tohoto pera ležícího na mém pupku, reprezentoval by pak tento jeho bod pozici, kde by měl krystal pro správný zelený paprsek viset? Je tato pozice správná?

Ra: Já jsem Ra. Pokoušíme se o vaše měření. Optimální [pozice] je mezi 2 a 5,4 centimetry směrem k vašemu srdci.

57.11 Tazatel: Když pak použiji tento kousek dřeva, určil bych tak pozici mezi kouskem dřeva [a] mým pupkem, určil bych tak pozici, že je přibližně vrcholem kousku dřeva. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

58.3 Tazatel: Zkusili jsme léčení s diamantovým krystalem. Vyzkoušel jsem jak zavěsit krystal kolem svého krku, tak houpat krystalem na řetízku v mé pravé ruce. Myslím, že pro co možná nejlepší působení na zápěstí bych měl krystalem houpat přímo pod mou pravou rukou, ve vzdálenosti jednoho nebo dvou centimetrů, a držet ho přímo nad zápěstím. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To by bylo správné, pokud byste měl s takovým uměním léčení zkušenosti. Pracovat s tak silným krystalem jaký máte, bez možnosti vnímat magnetické fluktuace jemných těl, je pravděpodobně to samé jako doporučit začátečníkovi, aby jen s pilou a hřebíky vytvořil Vatikán.

Používat houpající se krystal vyžaduje velké umění. V současném stádiu vašeho vývoje uděláte dobře, když budete používat normální krystaly k objevení nejen hlavních fyzických center, ale také sekundárních a terciálních fyzických center, a pak pokračovat v objevování korespondujících jemných energetických center těla. Tímto způsobem také aktivujete svůj vnitřní zrak.

58.4 Tazatel: Jaký typ krystalu by měl být použit?

Ra: Já jsem Ra. Můžete použít jakékoli houpající se symetrické závaží, protože váš úkol není narušit nebo manipulovat tato energetická centra, ale pouze je najít a uvědomit si, jak je vnímáte, když jsou v rovnováze a jak, když v rovnováze nejsou nebo jsou zablokované.

58.5 Tazatel: Předpokládám správně, když plánuji, že nechám viset závaží nad tělem, přibližně 60 centimetrů pod svou rukou, a když závaží začne dělat krouživý pohyb ve směru hodinových ručiček, bude to indikovat nezablokované energetické centrum? Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. Vzdálenost závaží od ruky není důležitá a záleží na vás. Kruhový pohyb ukazuje nezablokované energetické centrum. Ovšem některé bytosti jsou polarizované opačně než jiné a je proto správné vyzkoušet formu normálních energetických spirál před tím, než s procedurou začnete.

58.6 Tazatel: Jak byste to vyzkoušel?

Ra: Já jsem Ra. Zkouška se provede tak, že nejdříve držíte závaží nad svou rukou a pozorujete vaši vlastní konfiguraci. Pak stejnou proceduru zopakujete s rukou druhé bytosti.

58.7 Tazatel: V případě tohoto nástroje máme zájem o uzdravení zápěstí a rukou. Měl bych pak vyzkoušet energetické centrum nástroje v oblasti zápěstí a rukou? Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. Poskytli jsme vám všeobecné informace o tomto způsobu léčení a vysvětlili jsme situaci tohoto nástroje. Existuje hranice, za kterou jsou informace narušením Zákona zmatení.

(Mezi koncem této odpovědi a začátkem další otázky je pauza 82 vteřin.)

Zpět na začátek

Půst

41.21 Tazatel: V poslední relaci jste zmínil, že půst byl způsobem zbavení se nechtěných myšlenkových forem. Můžete tento proces rozvést a trochu více vysvětlit, jak to funguje?

Ra: Já jsem Ra. Toto, jako všechny léčebné techniky, musí být použito vědomou bytostí; tj. tou, jež si je vědoma, že zbavení se nadměrného a nechtěného materiálu z komplexu těla je analogií ke zbavení mysli nebo ducha nadbytečného nebo nechtěného materiálu. Tudíž disciplína nebo odmítnutí nechtěné části jako příslušné části sebe sama je vzato skrze strom mysli dolů skrze kmen do podvědomých úrovní, kde je učiněno spojení, a tudíž tělo, mysl a duch pak v jednotě vyjádří odepření nadbytečného nebo nechtěného duchovního nebo mentálního materiálu jako části entity.

Vše pak odpadá a entita, zatímco chápe, chcete-li, a oceňuje podstatu odmítnutého materiálu jako části většího já, nicméně s pomocí akce svobodné vůle čistí a kultivuje komplex mysli/těla/ducha, a přináší k manifestaci zamýšlené nastavení komplexu mysli nebo komplexu ducha.

41.22 Tazatel: Bylo by to pak podobné jako vědomé přeprogramování katalyzátoru? Například pro některé entity je katalyzátor naprogramován vyšším já, aby vytvořil takové prožitky, že entita může sama sebe zbavit nechtěných návyků. Bylo by to pak analogické k entitě, která vědomě toto uvolnění naprogramuje a použije půst jako metodu komunikace se sama sebou?

Ra: Já jsem Ra. Není to pouze správně, ale může to být dále rozvedeno. Vlastní já, jež dostatečnou měrou chápe činnost tohoto katalyzátoru a techniky programování, může skrze samotnou koncentraci vůle a víry způsobit přeprogramování, a to bez analogie půstu, způsoby stravování nebo jiných analogických disciplínách komplexu těla.

Zpět na začátek

Ra kontakt knihy © 2018 L/L Research a Tobey Wheelock.
Tyto stránky © 2003–2024 Tobey Wheelock.

Otázky? Komentáře? Napište mi na tw @ law of one tečka info.

Schovat reklamy