6 ⇒

⇐ 4

Zákon jednoty Relace 5

Hide menu

23. ledna, 1981

5.0 Ra: Já jsem Ra. Zdravím vás v lásce a světle nekonečného Stvořitele. Nyní komunikuji.

5.1 Tazatel: Naposledy jsme mluvili o učení léčení. Z informací, které jste nám dal v dřívějších relacích, mám dojem, že je nejdříve nutné vyčistit sám sebe pomocí jistých disciplín a cvičení. Potom, aby bylo možné pacienta vyléčit, je nezbytné v něm vytvořit příkladem, nebo možná určitým cvičením, mentální nastavení, které mu umožní se vyléčit sám. Mám pravdu?

Ra: Já jsem Ra. I když je vaše učení/porozumění zkreslení v zásadě správné, vaše volba vibračních zvukových komplexů není tak přesná, jak by jazyk dovolil.

Léčitel nepracuje skrze příklad. Práce [léčení] existuje sama o sobě. Léčitel je pouze katalyzátorem, stejně jako tento nástroj má katalyzátory nezbytné k poskytnutí kanálu pro naše slova, nicméně žádným příkladem nebo cvičením se nemůže této práce myšlenkově účastnit.

Práce léčení je, stejně jako channeling, formou volání nějakého zkreslení inteligentního nekonečna.

5.2 Tazatel: Rozhodli jsme se akceptovat, pokud nám to nabídnete, čest/povinnost učení/vyučování procesu léčení. Chci se zeptat na první krok, který máme učinit, abychom se stali účinnými léčiteli.

Ra: Já jsem Ra. Nyní začněme s prvním ze tří vyučování/učení.

Začneme s mentálním učením/vyučováním potřebným pro kontakt s inteligentním nekonečnem. Předpokladem duševní práce je schopnost zachovat vnitřní ticho v klidném stavu, pokud to po sobě vyžadujete. Mysl musí být otevřená jako dveře. Klíčem je ticho.

Ve dveřích leží hierarchická konstrukce, která se dá připodobnit ke geografii a v některých ohledech ke geometrii, protože hierarchie je docela pravidelná, nesoucí vnitřní vztahy.

Chcete-li začít ovládat koncepty mentální disciplíny, je nejdříve nutné zkoumat sám sebe. Musíte se vnitřně seznámit s polaritou vaší dimenze. Tam, kde nacházíte ve své mysli klid, musíte vědomě najít odpovídající neklid a naopak. Ke každé myšlence, kterou bytost má, existuje antiteze. Disciplíny mysli zahrnují především identifikování jak věcí uvnitř sebe samého, které schvalujete, tak i věcí, které neschvalujete, a potom vyrovnání každého kladného i záporného náboje stejně velkým. Mysl obsahuje všechny věci. Proto musíte tuto úplnost v sobě objevit.

Druhou mentální disciplínou je přijetí úplnosti v rámci svého vědomí. Polarizovaná bytost s fyzickým vědomím si nemá vybírat mezi atributy, a tudíž vytvářet role, které způsobují překážky a zmatení v už tak zkresleném komplexu mysli. Každé přijetí uhlazuje části mnoha zkreslení, jež plynou ze schopnosti, které říkáte úsudek.

Třetí disciplínou mysli je opakování té první, ale vnějším pohledem na jiné entity, které potká. V každé entitě existuje úplnost. Proto je schopnost chápat každou rovnováhu nezbytná. Když vidíte trpělivost, jste zodpovědní ve svém mentálním chápání zrcadlit trpělivost/netrpělivost. Když vidíte netrpělivost, je nezbytné pro vaši mentální konfiguraci chápat netrpělivost/trpělivost. Toto je jednoduchý příklad. Většina konfigurací mysli má mnoho aspektů a pochopení buď svých polarit, nebo, jak byste to nazvali, polarit ostatních bytostí může a musí být chápáno jako delikátní práce.

Dalším krokem je přijetí polarit ostatních, což zrcadlí druhý krok.

Toto jsou první čtyři kroky k učení mentální disciplíny. Pátý krok zahrnuje pozorování geografických a geometrických vztahů a poměrů mysli, ostatních myslí, hromadné mysli a nekonečné mysli.

Druhou oblastí porozumění/učení je studium/pochopení komplexu těla. Je nezbytné znát dobře svoje tělo. Je to způsob používání mysli ke zkoumáni toho, jak cítění, předpojatosti, které byste nazvali emocemi, ovlivňují komplex těla. Bude třeba jak porozumět polaritám těla, tak je i akceptovat, a tak opakovat chemickou/fyzickou manifestaci práce, kterou jste vykonali na úrovni mysli s použitím vědomí.

Tělo je bytost vytvořená myslí. Má své předpojatosti. Nejprve musí být pochopena biologická předpojatost a pak umožnit opačné předpojatosti najít vyjádření v porozumění. Poté může být dosaženo procesu stavu přijetí těla jako vyváženého i polarizovaného jedince.

Dalším úkolem je rozšíření tohoto porozumění na těla ostatních, které potkáte. Nejjednodušším příkladem je pochopení, že každý biologický muž je ženou; každá biologická žena je mužem. Toto je jednoduchý příklad. Nicméně v téměř každém případě, kde se pokoušíte porozumět svému nebo ostatním tělům, opětovně shledáte, že k plnému pochopení daného komplexu polarit je nezbytné co nejjemnější rozlišení.

Nyní navrhujeme uzavřít toto vysvětlení do příští relace, abychom měli více času věnovat se třetí oblasti, a to z důvodu její důležitosti.

Dříve, než opustíme tento nástroj, můžeme odpovědět na krátkou otázku.

5.3 Tazatel: Má nástroj pohodlí? Je něco, co můžeme udělat, aby měl nástroj větší pohodlí? To je vše.

Ra: Já jsem Ra. Svíčka by mohla být každou relaci otočená ve směru hodinových ručiček přibližně o 10°, aby byl zlepšen tok spirální energie přes přijímací mechanismy bytosti. Tato konkrétní konfigurace je jinak v pořádku. Žádáme ale, aby popsané a používané předměty byly vycentrovány s geometrickou péčí a čas od času kontrolovány. Také by neměly být vystavené prostoru/času, ve kterém se nepracuje.

Já jsem Ra. Zanechávám tento nástroj v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Jděte kupředu s radostí, v síle a míru jednoho Stvořitele. Adonai.

6 ⇒

⇐ 4

Ra kontakt knihy © 2018 L/L Research a Tobey Wheelock.
Tyto stránky © 2003–2024 Tobey Wheelock.

Otázky? Komentáře? Napište mi na tw @ law of one tečka info.

Schovat reklamy