Zákon jednoty Pyramidy: Obecné

Hide menu

Nalezeno 24 výsledků.

⇐ Category list

Kategorie “Pyramidy” má 2 podkategorie.

Obecné

2.4 Tazatel: Ano. Zmínil jste, že pyramidy byly jedním z výsledků. Mohl byste toto téma trochu rozvést? Byli jste odpovědní za stavbu pyramid, a co bylo účelem pyramid?

Ra: Já jsem Ra. Větší pyramidy byly postavené naší schopností použít síly Jednoty. Kameny jsou živé. Toto tak nebylo chápáno zkresleními [komplexů] mysli/těla/ducha vaší kultury. Pyramidy měly dva cíle:

Zaprvé, mít správně uzpůsobené místo zasvěcení pro ty, kteří si přáli stát se vyčištěným nebo zasvěceným kanálem Zákona jednoty.

Zadruhé, přáli jsme si pečlivě vést zasvěcené v rozvíjení léčení lidí, kteří hledali pomoc a k léčení samotné planety. Pyramida za pyramidou nabitá krystaly a zasvěceným, byly navrhnuty vyrovnat příchozí energie jednoho Stvoření s mnoha různými zkresleními planetární mysli/těla/ducha. Touto snahou jsme byli schopní pokračovat v práci, kterou bratři z Konfederace uskutečnili postavením dalších struktur s krystaly a dokončili prstenec, chcete-li, jak by tento nástroj řekl, kolem povrchu zemského.

Nástroj začíná ztrácet energii. Žádáme o jednu další otázku nebo téma a potom pro tento čas/prostor odejdeme.

3.6 Tazatel: V poslední relaci jsme měli dvě otázky, které jsme si šetřili pro tuto relaci: jedna souvisí s možným pyramidionem Velké pyramidy* v Gíze, další s tím, jak jste přemisťovali těžké kameny. Vím, že tyto otázky nejsou důležité vzhledem k Zákonu jednoty, ale dle mého názoru, který můžete opravit, by toto mohlo být jednoduchým úvodem pro čtenáře materiálu. Jsme za váš kontakt velmi vděční a rozhodně jsme otevřeni návrhu, jak bychom měli pokračovat. Toto je pouze můj odhad.

Ra: Já jsem Ra. Nebudu navrhovat správnou sérii otázek. Toto je vaše výsadní právo jako svobodného agenta Zákona jednoty, který se naučil/pochopil, že náš komplex společenské paměti nemůže účinně rozpoznat zkreslení společenského komplexu mysli/těla/ducha vašich lidí. Přejeme si nyní naplnit naši vyučovací/učící čest/odpovědnost zodpovězením otázky. Toto jediné bude stačit, protože nemůžeme proniknout do hlubin komplexů zkreslení, které infikovaly vaše lidi.

První otázkou je tedy pyramidion. Iterujeme nedůležitost takových dat.

Takzvaná Velká pyramida měla dva pyramidiony. Jeden byl podle našeho návrhu a byl z menších a pečlivě uspořádaných kusů materiálu, který na vaší planetě nazýváte „žula”. Toto bylo vybráno pro krystalické vlastnosti a pro správné proudění vaší atmosféry přes typ komínu, jak byste to mohli nazvat.

V době, kdy jsme jako lidé opustili vaši úroveň, byl originál odstraněn a nahrazen drahocennějším kamenem. Ten byl částečně ze zlatého materiálu. To vůbec nezměnilo vlastnosti pyramidy, jak byste nazvali, a bylo to zkreslení způsobené přáním nemnohých, kteří dali příkaz využívat strukturu pouze jako královské místo.

Přejete si ptát se dále na tuto první otázku?

3.7 Tazatel: Co myslíte tím komínem? Jaký byl jeho specifický účel?

Ra: Existuje správné proudění atmosféry, která i když málo, větrá celou strukturu. Toto bylo navrženo jako systém proudění vzduchu ve vzduchových šachtách, jak by je nástroj nazval, které byly umístěné tak, aby byl přítomný čerstvý vzduch bez jakéhokoliv narušení nebo průvanu.

3.8 Tazatel: Jak byly kameny přemísťovány?

Ra: Já jsem Ra. Musíte si představit aktivitu uvnitř všeho, co je stvořeno. Ta energie je, i když konečná, velmi velká v porovnání s pochopením/zkreslením vašimi lidmi. Toto je očividně známo vašim lidem, ale jen málo uváženo.

Tato energie je inteligentní. Je hierarchická. Podobně jako váš komplex mysli/těla/ducha sídlí v hierarchii schránek, a udržuje si tudíž obal, nebo tvar, nebo pole a inteligenci každého vyššího inteligentního nebo vyváženého těla, a tak se chová i každý atom v materiálu jako je kámen. Když někdo dokáže k takové inteligenci mluvit, je potom konečná energie fyzického nebo chemického těla kamene spojena s tou nekonečnou silou, která sídlí v lépe vyladěných tělech, ať už lidských nebo kamenných.

S uskutečněním tohoto spojení může být zadán požadavek. Inteligence nekonečné kamenitosti komunikuje se svou fyzickou schránkou, a tak může být chtěné štěpení a přemísťování uskutečněno skrze přesun energetického pole kamenitosti z konečnosti do dimenze, kterou můžeme pro zjednodušení pojmenovat nekonečno.

Tímto způsobem je požadavek uskutečněn díky spolupráci nekonečného pochopení Stvořitele, který přebývá v živém kameni. Toto je ovšem mechanismus, kterým jsou uskutečněny mnohé věci mimo rámec vašeho chápání způsobů fyzické analýzy akce na dálku.

3.9 Tazatel: To mi připomíná, jak se říká, že kdybys měl dostatek víry, můžeš říci hoře, aby se pohnula, a ona se pohne. Předpokládám, že je to podobné tomu, co říkáte, předpokládám, že když jste si plně vědomi Zákona jednoty, jste schopní takové věci konat. Je to tak správně?

Ra: Já jsem Ra. Vibrační zkreslení zvuku „víra” je asi jednou z překážek mezi tím, co můžeme nazvat cestou nekonečna a konečným dokazováním/chápáním.

Máte přesně pravdu ve vašem chápání shody víry a inteligentní nekonečnosti, nicméně jedno je výraz duchovní a druhé je podobnější pojmovému zkreslení těch, kteří hledají s metrem a perem.

3.10 Tazatel: Potom tedy když je jedinec plně informován s ohledem na Zákon jednoty a žije podle Zákona jednoty, bylo by takové postavení pyramidy přímo myslí běžné. Rozumím tomu správně?

Ra: Já jsem Ra. Nemáte pravdu v tom, že existuje rozdíl mezi jedincovou silou skrze Zákon jednoty a kombinovaným chápáním Zákona jednoty komplexem společenské paměti mysli/těla/ducha.

V prvním případě jeden jedinec, očištěný od všech chyb, může pohnout horou. V případě hromadného chápání jednoty každý jedinec může obsahovat přijatelné množství zkreslení, a přesto může hromadná mysl pohnout horou. Pokrok je obvykle na základě znalosti, kterou nyní hledáte k dimenzi porozumění, která je zastřešena zákony lásky a která hledá zákony světla. Ti, kdo vibrují v Zákoně světla, vyhledávají Zákon jednoty. Ti, kdo vibrují v Zákoně jednoty, vyhledávají Zákon věčnosti.

Nemůžeme mluvit o tom, co je dále za rozpuštěním jednotného já s tím vším, co je, protože stále ještě hledáváme být vším, co je a stále ještě jsme Ra. A tak naše cesty pokračují.

3.11 Tazatel: Pyramida byla tedy postavena společnou akcí mnoha vašich lidí?

Ra: Já jsem Ra. Pyramidy, které jsme vymysleli/postavili, byly zkonstruované z myšlenkových forem stvořených naším komplexem společenské paměti.

3.12 Tazatel: Byl tedy pak kámen spíše stvořen myšlením, než odněkud přesunut? Je to tak správně?

Ra: Já jsem Ra. Postavili jsme tzv. Velkou pyramidu věčným kamenem. Ostatní pyramidy byly postaveny kamenem, který byl dopraven z jednoho místa na jiné.

3.13 Tazatel: Co je věčný kámen?

Ra: Já jsem Ra. Pokud chápete koncept myšlenkových forem, zjistíte, že myšlenkové formy jsou pravidelnější ve svých zkresleních než energetická pole vytvořená materiály v kamenech, které byly z formy myšlenky do konečné energie a pro bytí vytvořeny ve vašem, řekněme zkresleném obrazu úrovně myšlenkové formy.

Můžeme vám pomoci jinou odpovědí?

3.14 Tazatel: Toto je celkem triviální, ale zajímá mne, proč byla pyramida postavena z mnoha bloků místo toho, aby byla celá vytvořená naráz, z jednoho kusu?

Ra: Já jsem Ra. Existuje zákon, který je podle našeho názoru jedním z nejdůležitějších prvotních zkreslení Zákona jednoty. Tím je Zákon zmatení. Vy ho nazýváte Zákonem svobodné vůle.

Přáli jsme si vytvořit nástroj na léčení, nebo co nejlépe fungující poměr časového/prostorového komplexu. Nicméně jsme si nepřáli, abychom záhadu nechali odhalit lidmi tak, abychom se stali uctívanými jako stavitelé záhadných pyramid. Tudíž se zdá jako postavená a ne myšlená.

4.1 Tazatel: Na konci poslední relace jsem položil otázku, která byla příliš dlouhá na odpověď. Týkalo se to tvaru pyramidy a jejího vztahu k zasvěcení. Je nyní vhodný čas na položení této otázky?

Ra: Já jsem Ra. Ano, toto je vhodný čas/prostor tuto otázku položit.

4.2 Tazatel: Má tvar pyramidy vliv na zasvěcení?

Ra: Já jsem Ra. Když jsme začali s otázkou v posledním sezení, vy jste už zaznamenal ve vašem individuálním komplexu paměti první užití tvaru pyramidy ve vztahu k zasvěcení komplexu těla. Zasvěcení duše bylo pečlivěji navržené zasvěcení vzhledem k poměrům času/prostoru, ve kterém se zasvěcovaná entita nacházela.

Představte si se mnou stranu takzvaného pyramidového objektu a mentálně si představte tento trojúhelník rozdělený do čtyř stejných trojúhelníků. Uvidíte, že průsečík středních trojúhelníků, které jsou na první úrovni každé ze čtyř stran, tvoří diamant v horizontální rovině. Střed této roviny je vhodné místo pro křížení energií proudících z nekonečných dimenzí a komplexů mysli/těla/ducha z různých propojených energetických polí.

Tak to bylo navrženo, aby ten, kdo měl být zasvěcen, mohl myslí vnímat a potom channelovat tuto, řekněme, bránu do inteligentní nekonečnosti. Toto tedy byl druhý důvod k navržení tohoto specifického tvaru.

Můžeme nabídnout jakýkoli další popis k vašemu dotazu?

4.3 Tazatel: Jak tomu tedy rozumím, zasvěcený měl být na středové linii pyramidy, ale ve výšce nad základnou, jak je definovaná průsečíkem čtyř trojúhelníků vytvořených rozdělením každé strany do čtyř trojúhelníků. To je správně?

Ra: To je správně.

4.4 Tazatel: Potom v tomto bodě je soustředěna energie, která je vícerozměrná vzhledem k našim dimenzím. Mám pravdu?

Ra: Můžete použít tento vibrační zvukový komplex. Nicméně není to úplně a specificky správně, protože nejsou žádné jiné rozměry dimenzí. Preferovali bychom použití termínu „mnoho”-rozměrné dimenze.

4.5 Tazatel: Hraje velikost pyramidy roli při efektivitě zasvěcení?

Ra: Já jsem Ra. Každá velikost pyramidy má svůj vlastní bod v proudění inteligentní nekonečnosti. Tedy malá pyramida, která může být umístěná pod tělem nebo nad tělem, bude mít specifické a různé účinky, záležející na umístění těla ve vztahu k vstupnímu bodu inteligentní nekonečnosti.

Pro potřeby zasvěcení musela být velikost dostatečná k vytvoření dojmu velké věže, aby vstupní bod mnoho-rozměrné inteligentní nekonečnosti mohl úplně prostoupit a vyplnit kanál a jeho celé tělo bylo schopné odpočívat v této zaměřené oblasti. Dále bylo pro léčivé účely nutné, aby kanál i ten, který měl být léčen, mohli odpočívat v tomto zaměřeném bodě.

4.6 Tazatel: Je Velká pyramida v Gíze stále použitelná pro tyto potřeby, nebo už nefunguje?

Ra: Já jsem Ra. Tato, stejně jako mnoho jiných pyramidových struktur, je jako piáno, které je rozladěné. Ono, jak by tento nástroj vyjádřil, hraje skladbu, ale ach, tak špatně. Disharmonie jde citlivým na nervy. Jenom duch proudění dále zůstává kvůli změně proudících bodů, která je zapříčiněna změnou elektromagnetického pole vaší planety; je to také způsobené kvůli disharmonickým vibračním komplexům těch, kteří použili zasvěcené a léčivé místo pro méně milosrdné účely.

4.7 Tazatel: Bylo by možné v dnešní době postavit pyramidu a opět ji patřičně seřídit a použít s materiály, které jsou dostupné?

Ra: Já jsem Ra. Je to pro vás docela možné postavit pyramidovou strukturu. Použitý materiál není kritický, pouze proporce časoprostorových komplexů. Nicméně použití této struktury pro iniciaci a léčení záleží plně na vnitřních disciplínách kanálů, kteří se o takovou práci pokoušejí.

4.8 Tazatel: Má otázka by pak byla, zda jsou zde na této planetě nyní inkarnováni jednotlivci, kteří mají potřebné vnitřní disciplíny, aby s použitím vašich instrukcí pyramidu postavili, byli v ní zasvěceni a potom to udělali znovu? Je toto nyní možné pro kohokoliv na této planetě, nebo zde není nikdo pro toto vhodný?

Ra: Já jsem Ra. V současné době existují lidé, jak je nazýváte, kteří jsou schopní se tohoto úkolu zhostit. Nicméně chtěli bychom opět zdůraznit, že čas pyramid, jak byste to nazvali, je minulostí. Je to jistě nadčasová struktura. Avšak proudění z vesmíru v době, kdy jsme se pokusili pomoci této planetě, vyžadovala jisté chápání čistoty. Toto porozumění se, stejně jako stáčení proudění a vyvíjení všech věcí, změnilo na osvícenější pohled na čistotu. Tedy mezi vašimi lidmi jsou ti, jejichž čistota už je sjednocena s inteligentní nekonečností. Léčitel/pacient může dosáhnout léčení bez použití těchto struktur.

Můžeme dále mluvit k nějakému konkrétnímu bodu?

14.6 Tazatel: Pochopil jsem, že jste v dřívější relaci řekl, že pyramidy byly postaveny kolem Země. Kolik pyramid bylo postaveno?

Ra: Já jsem Ra. Existuje šest vyvažovacích pyramid a pět dva, padesát dva [52] jiných postavených pro další léčení a iniciační práci mezi vašimi společenskými komplexy mysli/těla/ducha.

14.7 Tazatel: Co je vyvažovací pyramida?

Ra: Já jsem Ra. Představte si, chcete-li, mnoho silových polí Země v jejich geometricky přesné síti. Energie proudí do rovin Země, jak byste je nazvali, z magneticky určených bodů. Díky rostoucím zkreslením myšlenkových forem v pochopení Zákona jednoty byla sama planeta viděna tak, že má potenciál k nevyváženosti. Vyvažovací pyramidální struktury byly nabity krystaly, které přitahovaly příslušnou rovnováhu z energetických polí proudících do rozličných geometrických center elektromagnetické energie, které obklopují a tvarují planetární sféru.

14.9 Tazatel: Způsobily vyvažovací pyramidy Zemi změnu její osy?

Ra: Já jsem Ra. Dotaz není jasný. Prosím přeformulujte.

14.10 Tazatel: Vztahuje se vyvažování k vyvažování jednotlivce, který je zasvěcen v pyramidě, nebo se vztahuje k fyzickému vyvažování Země v její ose v prostoru?

Ra: Já jsem Ra. Vyvažovací pyramidální struktury mohly být a byly použity pro zasvěcení jednotlivce. Nicméně použití těchto pyramid bylo také navrženo pro vyvažování planetární energetické sítě.

Ostatní pyramidy nejsou správně umístěny pro léčení Země, ale pro léčení komplexů mysli/těla/ducha. Všimli jsme si, že vaše úroveň byla zkreslena směrem k tomu, co je nazýváno v našem zkreslení/chápání třetí úrovně jako předčasný proces stárnutí. Pokoušeli jsme se pomoci komplexům mysli/těla/ducha třetí úrovně vaší planetární sféry umožněním delšího časového/prostorového kontinua v jedné inkarnaci za účelem získání více příležitostí učit/vyučovat Zákony nebo Způsoby prvotního zkreslení Zákona jednoty, což je Láska.

14.11 Tazatel: Udělám toto prohlášení. Můžete mi říci, zda mluvím správně. Způsob, jakým tomu rozumím je, že vyvažovací pyramidy měly dělat to, co nazýváme prodloužení doby života místních entit, takže mohly získat více moudrosti Zákona jednoty naráz, zatímco byly ve fyzické formě. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně. Nicméně pyramidy, námi nenazývané vibračním zvukovým komplexem vyvažovací pyramidy, byly většího počtu a byly používány výhradně pro výše uvedený účel a učení/vyučování léčitelů, jak nabít a umožnit tyto procesy.

50.11 Tazatel: Mohl byste mi sdělit více informací o energetických polích těla, jak se vztahují k pravé a levé části mozku, a zda to nějak souvisí s tvarem pyramidy, co se týče energetického zaostřování? Jsem trochu ztracen v tom, jak se postavit k tomuto typu otázek, takže pokládám tuto otázku.

Ra: Já jsem Ra. Jsme podobně ztraceni v této linii odpovědí. Můžeme říci, že tvar pyramidy je pouze jedním z toho, co zaměřuje energii pro použití entitami, které se mohou stát povědomými o těchto vstupních proudech. Můžeme dále říci, že tvar vašeho fyzického mozku není důležitý jako tvar umožňující koncentraci vstupních proudů energie. Zeptejte se prosím konkrétněji, pokud můžete, na informace, které hledáte.

Zpět na začátek

Ra kontakt knihy © 2018 L/L Research a Tobey Wheelock.
Tyto stránky © 2003–2023 Tobey Wheelock.

Otázky? Komentáře? Napište mi na tw @ law of one tečka info.

Schovat reklamy