Zákon jednoty Lidé

Hide menu

Výsledky 101 až 163 z 163

⇐ Předchozích 100

⇐ Category list

Kategorie “Lidé” má 27 podkategorií.

General Patton

34.17 Tazatel: Je pro vás možné použít příklad našeho generála Pattona a sdělit mi, jaký na něj měla válka v jeho vývoji účinek?

Ra: Já jsem Ra. Toto bude poslední plná otázka tohoto sezení. Ten, o kterém mluvíte a který je známý jako George, byl jedním, kterému programování předešlých inkarnací vytvořilo vzor nebo setrvačnost, která byla v jeho inkarnaci ve vašem času/prostoru neodolatelná. Tato entita byla silné aktivace žlutého paprsku s častými otevřeními zeleného paprsku a příležitostnými otevřeními modrého paprsku. Avšak nebyl schopný přerušit charakter předchozích traumatických zkušeností agresivní povahy.

Tato entita byla polarizovaná poněkud pozitivním směrem díky jedinečnosti víry v pravdu a krásu. Tato entita byla docela citlivá. Cítila velkou čest/povinnost k ochraně toho, co bylo entitou cítěno být pravdivé, krásné a co potřebovalo obranu. Tato entita se vnímala jako galantní postava. Polarizovala se poněkud negativním směrem vzhledem k nedostatku pochopení zeleného paprsku, který si nesla uvnitř, čímž odmítla princip odpuštění, jenž je v univerzální lásce implicitním.

Celkový součet této inkarnace, vibračně, byl mírným nárůstem pozitivní polarity, ale poklesem schopnosti sklizně kvůli odmítnutí Zákona nebo Způsobu odpovědnosti; to jest vidění univerzální lásky, a přesto [entita] dál bojovala.

34.18 Tazatel: Máme dostatek času, abych se zeptal, zda mohla smrt této entity téměř ihned po skončení války… mohlo to být tak, že mohla být okamžitě reinkarnovaná, aby snad zvládla sklizeň?

Ra: Já jsem Ra. To je přesně správně.

Zpět na začátek

George Van Tassel

14.12 Tazatel: George Van Tassel postavil stroj v naší západní poušti zvaný „Integratron“. Bude tento stroj fungovat pro svůj účel prodloužení doby života?

Ra: Já jsem Ra. Stroj je neúplný a nebude fungovat pro výše zmíněný účel.

14.13 Tazatel: Kdo dal Georgeovi informace, jak jej postavit?

Ra: Já jsem Ra. Byly dva kontakty, které předaly entitě s vibračním zvukovým komplexem George tuto informaci. Jeden byl z Konfederace. Druhý byl ze skupiny Orion. Konfederace byla donucena nalézt zkreslení směrem pro ne-kontakt kvůli změně vzorů komplexu vibrační mysli toho nazývaného George. Tudíž skupina Orion použila tento nástroj; nicméně tento nástroj, ačkoliv zmaten, byl komplexem mysli/těla/ducha oddaným v srdci ke službě ostatním, takže, řekněme, nejhorší, co mohlo být učiněno, bylo zdiskreditovat tento zdroj.

Zpět na začátek

Hermann Goering a Heinrich Himmler

35.5 Tazatel: Děkuji vám. Věřím, že se jedná o důležitý příklad. Přemýšlel jsem, zda někteří z těch, kteří byli v té době podřízení Adolfovi, byli schopni se polarizovat do sklizně-schopného stavu na negativní cestě.

Ra: Já jsem Ra. Můžeme hovořit pouze o dvou entitách, které mohou být sklizně-schopné v negativním smyslu, jelikož ostatní jsou stále ve fyzické inkarnaci: jeden vám známý jako Hermann; druhý známý, jak je preferováno jej nazývat, jako Himmler.

36.12 Tazatel: Jako příklad vezmu toho, o kterém jste řekl, že byl nazýván Himmler. Z tohoto usuzujeme, že jeho vyšší já bylo šesté úrovně a bylo uvedeno, že si Himmler vybral negativní cestu. Pobývalo by pak jeho vyšší já v situaci typu negativní šesté úrovně? Mohl byste tento koncept rozvést?

Ra: Já jsem Ra. Neexistují žádné [negativní]* bytosti, které dosáhli na manifestaci nadduše, což je čest/povinnost komplexního celku mysli/těla/ducha pozdější šesté úrovně, jak byste to nazvali ve svém měření času. Tyto negativně orientované komplexy mysli/těla/ducha mají obtíže, které, pokud je nám známo, nebyly nikdy překonány, protože po graduaci páté úrovně je [sice] rozum dostupný, musí se ale sladit se stejným množstvím lásky. Tuto lásku/světlo je velmi, velmi obtížné sjednotit, když je následována negativní cesta, a během dřívější části šesté úrovně si společenské komplexy negativní orientace vyberou uvolnit potenciál a přeskočit do pozitivní šesté úrovně.

Proto je nadduše, která dává své porozumění k dispozici všem, kteří jsou na takovou pomoc připraveni, nasměrována pozitivně. Avšak svobodná vůle jednotlivce je nejdůležitější a jakékoliv vodítko, které je dáno vyšším já, může být viděno buď jako pozitivní nebo negativní polarity, přičemž záleží na volbě komplexu mysli/těla/ducha.

36.13 Tazatel: Když pak použijeme Himmlera jako příklad, bylo jeho vyšší já v době, kdy byl inkarnovaný ve čtyřicátých letech 20. století, pozitivně orientované vyšší já šesté úrovně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

36.14 Tazatel: Byl Himmler jakýmkoliv způsobem v kontaktu se svým vyšším já v době, kdy byl inkarnovaný ve čtyřicátých letech 20. století?

Ra: Já jsem Ra. Připomínáme vám, že negativní cesta je tou odloučení. Jaké je první odloučení? Já od já.

Ten, který je známý jako Himmler, si nevybral použít své schopnosti vůle a polarizace, aby hledal vedení jakéhokoliv zdroje kromě svých vědomých potřeb, samozvaných v té životní zkušenosti a živené minulými návyky vytvořenými v jiných životních zkušenostech.

36.15 Tazatel: Dobře, pak řekněme, že až Himmler, například, dosáhne šesté negativní úrovně, během počátcích šesté negativní úrovně, došlo by v této době k tomu, že by si entita uvědomila, že je její vyšší já šesté úrovně pozitivně orientované a z tohoto důvodu udělá ten skok od negativní do pozitivní orientace?

Ra: Já jsem Ra. To je nesprávně. Negativní entita šesté úrovně je extrémně moudrá. Pozoruje duchovní entropii, která se [jí] objevuje kvůli nedostatku schopností vyjádřit jednotu šesté úrovně. Tudíž tím, že miluje Stvořitele a tím že si v určitém bodě uvědomí, že Stvořitel není jenom její já, ale také ostatní-já stejně tak jako její já, si tato entita vědomě vybere okamžité energetické přeorientování, takže může dále pokračovat ve své evoluci.

Zpět na začátek

Imhotep

23.8 Tazatel: Když jste začali použitím myšlenky stavět pyramidu v Gíze, byli jste toho času v kontaktu s inkarnovanými Egypťany a pozorovali tito toto stavění?

Ra: Já jsem Ra. V té době jsme nebyli v blízkém kontaktu s inkarnovanými entitami ve vaší rovině. Odpovídali jsme na obecná volání, která měla dostačující energii v té konkrétní lokalitě, aby si zasloužila akci. Poslali jsme myšlenky všem, kdo hledali naše informace.

Vzezření pyramidy bylo předmětem obrovského překvapení. Bylo však pečlivě navrženo, aby se shodovalo s inkarnací toho známého jako velký architekt. Tato entita byla později prohlášena bohem, z části kvůli této události.

23.9 Tazatel: Jaké jméno dali tomuto bohu?

Ra: Já jsem Ra. Tento bůh měl zvukový vibrační komplex „Imhotep“.

Zpět na začátek

Ježíš

17.10 Tazatel: Děkuji vám. Můžete mi říct, kdo byl, před svou inkarnací do této úrovně, známým jako Ježíš Nazaretský?

Ra: Já jsem Ra. Mám obtíže s touto otázkou tak, jak je zformulována. Můžete najít jinou formu tohoto dotazu?

17.11 Tazatel: Ano. Co jsem měl na mysli říci bylo, můžete mi říci, zda Ježíš Nazaretský pocházel z Konfederace před inkarnací zde?

Ra: Já jsem Ra. Ten vám známý jako Ježíš Nazaretský neměl jméno. Tato entita byla členem páté* úrovně nejvyšší úrovně té pod-oktávy. Tato entita si žádala vstoupit na tuto planetární sféru za účelem co možná nejčistším způsobem sdílet vibraci lásky. Tudíž tato entita dostala povolení tuto misi vykonat. Tato entita byla pak Poutníkem beze jména, původem z Konfederace, páté úrovně, reprezentující chápání vibrací pochopení nebo lásky páté úrovně.

17.12 Tazatel: Řekl jste, že pátá vibrace byla ta lásky? Pátá úroveň byla ta lásky?

Ra: Já jsem Ra. Učinili jsme chybu. Bytost čtvrté úrovně je to, co jsme zamýšleli říci, nejvyšší pod-úroveň čtvrté úrovně jdoucí do páté. Tato entita mohla jít dále do páté, ale namísto toho si vybrala se vrátit do třetí pro tuto konkrétní misi. Tato entita byla nejvyšší pod-oktávou vibrace lásky. To je čtvrtá úroveň.

17.16 Tazatel: Když se Ježíš Nazaretský inkarnoval, pokusila se skupina Orionu jej nějakým způsobem znevěrohodnit?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

17.17 Tazatel: Můžete mi říct, co skupina Orionu udělala, aby se pokusila způsobit jeho pád?

Ra: Já jsem Ra. Můžeme obecně popsat, co se stalo. Technika byla postavena na jiných negativně orientovaných informacích. Tyto informace byly předány tím, kterého lidé nazývali Jahve. Tyto informace zahrnovaly mnohá omezení chování a slibovaly moc povahy třetí úrovně, typu službě sobě. Tyto dva typy zkreslení zapůsobily na ty, kteří již přemýšleli v těchto myšlenkových formách.

To nakonec vedlo k mnoha výzvám pro entitu známou jako Ježíš. Nakonec to i vedlo k jednomu, zvukového vibračního komplexu Jidáš, jak tuto entitu nazýváte, která věřila, že dělá správnou věc, když působila na nebo nutila toho, kterého nazýváte Ježíš, k nezbytnosti přinést zkreslení planetární moci třetí úrovně ve formě vlády nad ostatními.

Entita Jidáš cítila, že pokud zatlačí entitu, kterou nazýváte Ježíš, do kouta, ta pak bude schopna vidět moudrost užití síly inteligentního nekonečna za účelem vládnout ostatním. Ten, kterého nazýváte Jidáš, se mýlil ve svém odhadu reakce entity Ježíš, jehož vyučování/učení nebylo orientováno směrem k tomuto zkreslení. To vyústilo ke zničení komplexu těla toho vámi známého jako Ježíš.

17.18 Tazatel: Pak, pokud byla entita Ježíš čtvrté úrovně a dnes jsou zde na planetě Poutníci, kteří přišli z páté a šesté úrovně, co bylo to, co Ježíš dělal, že ho to umožnilo být tak dobrým léčitelem a mohly by tyto zdejší bytosti páté a šesté úrovně dělat to stejné?

Ra: Já jsem Ra. Ti, kteří léčí, mohou být jakékoli úrovně, která má vědomí ducha. To zahrnuje třetí, čtvrtou, pátou, šestou a sedmou. Třetí úroveň může být ta, ve které probíhá léčení stejně tak jako ty ostatní. Nicméně je zde potřeba rozumět, vyvážit, přijmout a projít větší množství iluzorního materiálu.

Brána do inteligentního nekonečna může být otevřena pouze tehdy, je-li léčiteli otevřeno chápání vstupních proudů inteligentní energie. Toto jsou takzvané Přírodní zákony vašeho lokálního kontinua prostoru/času a jeho sítě elektromagnetických zdrojů nebo bodů vstupující energie.

Poznejte pak, nejprve, mysl a tělo. Poté, jakmile je duše integrovaná a syntetizovaná, tyto jsou harmonizovány do komplexů mysli/těla/ducha, které se mohou pohybovat mezi dimenzemi a které mohou otevřít bránu do inteligentního nekonečna, tudíž léčit se světlem a sdílet toto světlo s ostatními.

Skutečné léčení je jednoduše záření sebe sama vytvářející prostředí, ve kterém se může objevit katalyzátor, který zahájí poznání sebe sama vlastním já, vlastními léčebnými vlastnostmi sebe sama.

17.19 Tazatel: Jak se to Ježíš během své inkarnace naučil?

Ra: Já jsem Ra. Tato entita se naučila tuto schopnost přirozeným způsobem rozpomenutí ve velmi mladém věku. Bohužel tato entita nejprve objevila schopnost proniknout do inteligentního nekonečna tím, že se stala zkreslením, které nazýváte „vzteklým“, na kamaráda. Tato entita byla dotknuta entitou zvanou Ježíš a byla smrtelně zraněna.

Tudíž ten známý jako Ježíš se stal vědomým toho, že v něm dřímá hrůzný potenciál. Tato entita se rozhodla poznat, jak použít tuto energii pro dobro, ne pro zlo. Tato entita byla extrémně pozitivně polarizovaná a rozvzpomněla si víc než většina Poutníků.

17.20 Tazatel: Jak tento agresivní čin proti kamarádovi ovlivnil Ježíše v jeho duchovním růstu? Kam odešel po své fyzické smrti?

Ra: Já jsem Ra. Entita, kterou nazýváte Ježíšem, byla touto zkušeností šokována a začala život hledání a vyhledávání. Tato entita nejdříve studovala ve dne v noci ve svém vlastním náboženském konstruktu, který nazýváte Judaismem, a naučila se dostatečně na to být rabínem, jak nazýváte vyučující/učící tohoto určitého rytmu nebo zkreslení chápání, ve velmi nízkém věku.

Ve věku přibližně třináct a půl vašich roků opustila tato entita příbytek své pozemské rodiny, jak byste ji nazvali, a kráčela do mnoha jiných míst, kde hledala více informací. To pokračovalo sporadicky až entita dosáhla věku přibližně dvacet pět, kdy se vrátila do svého rodinného příbytku a učila se a praktikovala umění svého pozemského otce.

Když se entita stala schopnou integrovat nebo syntetizovat veškeré zkušenosti, začala promlouvat s ostatními-já a vyučovat/učit to, co cítila jako hodnotné během předešlých let.

Entita byla karmicky osvobozena od destrukce jiného-já, když byla v poslední části svého života a mluvila na tom, co byste nazvali křížem, říkajíc „Otče, odpusť jim, protože nevědí, co činí“. V odpuštění se nachází zastavení kola činu nebo toho, co nazýváte karmou.

17.21 Tazatel: Ve které úrovni nyní entita známá jako Ježíš přebývá?

Ra: Já jsem Ra. Tato informace je neškodná ačkoli nedůležitá. Tato entita nyní studuje lekce vibrace moudrosti, páté úrovně, také nazývané vibrací světla.

17.22 Tazatel: V naší kultuře se mnoho říká o tom, že se vrátí. Můžete mi říct, zda je toto naplánováno?

Ra: Já jsem Ra. Pokusím se tuto otázku zodpovědět. Je to složité. Tato entita si uvědomila, že nebyla entitou sebe sama, ale pracovala jako posel jednoho Stvořitele, kterého tato entita viděla jako lásku. Tato entita si byla vědoma, že tento cyklus je ve své poslední části a mluvila o tom, že ti jejího vědomí se vrátí v době sklizně.

Konkrétní komplex mysli/těla/ducha, který nazýváte Ježíšem, jak byste nazvali entitu, se nevrátí s výjimkou příležitostného mluvení skrze kanál jako člen Konfederace. Existují však i jiné identické kongruence vědomí, které budou vítat ty do čtvrté úrovně. To je význam návratu.

33.10 Tazatel: Zeptám se vás, zda jste obeznámen s filmem nazvaným The Ninth Configuration (překlad názvu: Devátá konfigurace). Jste s tímto obeznámen?

Ra: Já jsem Ra. Skenujeme váš komplex mysli a vidíme tuto konfiguraci nazvanou The Ninth Configuration.

33.11 Tazatel: Tento film ukazuje bod, o kterém jsme právě hovořili. A entita, plukovník, musel učinit v tomto bodě rozhodnutí. Jen jsem uvažoval s ohledem na polaritu, jeho polaritu. Mohl se buď podrobit, můžete říct, negativním silám, ale namísto toho si vybral bránit svého přítele. Je pro vás možné odhadnout, co je více pozitivně polarizující: bránit pozitivně orientovanou entitu nebo dovolit utlačování negativně orientovanými entitami? Můžete na to vůbec odpovědět?

Ra: Já jsem Ra. Otázka zahrnuje jak čtvrtou úroveň, tak vaši vlastní a odpověď na ni může být nejlépe viděna činem entity nazvané Jehošua, kterou nazýváte Ježíš. Tato entita měla být chráněna svými přáteli. Entita svým přátelům připomněla, aby odložili meč. Tato entita pak sama sebe doručila, aby byla fyzicky usmrcena. Impuls ochraňovat milované ostatní-já je jedním, který trvá do čtvrté úrovně, úrovně přetékající soucitem. Více než toto nemůžeme a nepotřebujeme povědět.

Zpět na začátek

Mark Probert

7.10 Tazatel: Je Rada devíti tatáž, která byla zmíněna v této knize? [Tazatel ukazuje na Uri od autora Andrija (Henryho) Puhariche.]

Ra: Já jsem Ra. Rada devíti byla zachována v částečně nezkreslené formě dvěma hlavními zdroji, tím, který je známý ve vašem pojmenování jako Mark, a tím, který je známý ve vašem pojmenování jako Henry. V jednom případě se kanál stal písařem. Ve druhém kanál písařem nebyl. Nicméně bez pomoci písaře by se energie nedostala ke kanálu.

7.11 Tazatel: Jsou jména, o kterých jste mluvil, Mark Probert a Henry Puharich?

Ra: Já jsem Ra. Toto je správně.

Zpět na začátek

Mojžíš

16.15 Tazatel: Můžete mí říct původ Deseti přikázání?

Ra: Já jsem Ra. Původ těchto přikázání následuje zákon negativních entit vtiskujících informaci do pozitivně orientovaných komplexů mysli/těla/ducha. Informace se pokusila kopírovat nebo napodobit pozitivitu, zatímco si udržovala negativní charakteristiky.

16.16 Tazatel: Bylo toto uděláno skupinou Orionu?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

16.17 Tazatel: Jaký byl v tomto jejich účel?

Ra: Já jsem Ra. Účel skupiny Orionu je, jak bylo řečeno dříve, dobýt a zotročit. Toto je činěno nalezením a zřízením elity a zapříčiněním toho, aby ostatní této elitě sloužili skrze různé nástroje jako zákony, které jste zmínil, a jiné předané touto entitou.

16.18 Tazatel: Byl příjemce zákonů, Deseti přikázání, pozitivně nebo negativně orientovaný?

Ra: Příjemce byl tím extrémní pozitivity, což zodpovídá za nějaké z pseudo-pozitivních charakteristik přijaté informace. Tak jako kontakty, které nejsou úspěšné, nezůstala tato entita vibračního komplexu Mojžíš důvěryhodným vlivem (autoritou) mezi těmi, kteří prvně slyšeli filosofii Jednoho, a tato entita byla odstraněna z této vibrační roviny třetí úrovně ve zmenšeném nebo zarmouceném stavu, přičemž ztratila to, co můžete nazývat ctí a vírou, s níž začínala s vytvářením pojmů Zákona jednoty a osvobozováním těch z jeho kmene, jak se mu říkalo v daném času/prostoru.

16.19 Tazatel: Pokud byla tato entita pozitivně orientovaná, jak byla skupina Orionu schopná ji kontaktovat?

Ra: Já jsem Ra. Bylo to intenzivní, řekněme, bitevní pole mezi pozitivně orientovanými silami původem z Konfederace a negativně orientovanými silami. Ten nazývaný Mojžíš byl otevřený dojmům a přijal Zákon jednoty v jeho nejjednodušší formě. Nicméně se informace stala negativně orientovanou kvůli tlaku jeho lidí dělat určité fyzické věci v rovinách třetí úrovně. Toto zanechalo entitu otevřenou pro typ informace a filosofie s povahou služby sobě samému.

16.20 Tazatel: Říkat „Nebudeš“ by bylo pro entitu plně si vědomou znalostí Zákona jednoty nepravděpodobné. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

60.17 Tazatel: Děkuji. Nevím, jestli tato otázka povede užitečným směrem, ale myslím, že ji musím položit. Co byla Archa úmluvy a jaké bylo její použití?

Ra: Já jsem Ra. Archa úmluvy bylo to místo, kde byly podle chápání toho známého jako Mojžíš umístěny nejposvátnější věci. Předměty, které tam byly umístěny, jsou podle vašich lidí dvě tabulky s Deseti přikázáními. Nebyly to dvě tabulky. Bylo tam jedno psaní na svitku. To tam bylo uloženo spolu s pečlivě napsanými záznamy různých bytostí o jejich názorech o stvoření vytvořené Stvořitelem.

Archa byla navržena jako místo, odkud kněží, jak nazýváte ty se zkreslením sloužit svým bratřím, mohou nabírat svou sílu a cítit přítomnost jednoho Stvořitele. Je ale třeba poznamenat, že celá tato sestava byla navržena ne tím známým Konfederací jako Jahve, ale byla navržena negativními bytostmi, které preferovaly touto metodou vytvořit elitu nazývanou Synové Leviho.

60.18 Tazatel: Bylo to tedy zařízení pro komunikaci? Řekl jste, že z toho dostávali sílu. Jaký typ síly? Jak to fungovalo?

Ra: Já jsem Ra. Nabíjelo se to tak, že materiál, ze kterého to bylo postaveno, dostal elektromagnetické pole. Tím se stal objektem s energií. A pro ty, jejichž víra nebyla poskvrněna nespravedlností nebo oddělením se, se tato síla, navržená pro negativitu, stala pozitivní, a je to tak dodnes pro ty v opravdové harmonii se zkušeností služby.

Proto byly síly negativity částečně úspěšné, ale pozitivně orientovaný Mojžíš, jak byla tato entita nazývána, dal lidem vaší planety možnost zcela pozitivní cesty k jednomu nekonečnému Stvořiteli.

Je to společná vlastnost všech vašich systémů ortodoxního náboženství, všechny mají částečně smíšenou orientaci, ale nabízí čistou cestu k jednomu Stvořiteli, kterou čistý hledající vidí.

60.19 Tazatel: Kde je Archa úmluvy teď? Kde se nachází?

Ra: Já jsem Ra. Neodpovíme na tuto otázku, protože archa stále existuje a kvůli tomu neporušíme vůli vašich lidí tím, že ji lokalizujeme.

Zpět na začátek

Mohamed

2.2 Tazatel: Mohli byste nám říci něco o vašem historickém původu, o vašem dřívějším působení v této iluzi a o čase, možná o inkarnaci na této planetě, o které jste předtím mluvili, a o vaší historii kontaktu s dřívějšími civilizacemi na této planetě? To by nám dalo něco, čím bychom mohli začít naši knihu.

Ra: Já jsem Ra. Uvědomujeme si, že vaše mysl/tělo kalkuluje vhodnou metodu k úkolu vytvoření nástroje k vyučování/učení. Jsme si vědomi, že shledáváte naši inkarnaci, jak tomu říkáte, zajímavou. Čekali jsme na druhou otázku, abychom zdůraznili, že čas/prostor několika tisíc vašich let je povrchním zájmem. Proto s poskytnutím této informace žádáme, aby nebyly zdůrazňovány naše zkušenosti ve vašem lokálním prostoru/času. Vyučování/učení, které je naší odpovědností, je více filosofické než historické. Nyní budeme pokračovat s vaším požadavkem, který je neškodný, pokud je správně vyhodnocen.

My jsme ti z Konfederace, kteří před 11 tisíci lety přišli za dvěma vašimi planetárními civilizacemi, které byly v té době blízce spjaty s jedním Stvořitelem. Naivně jsme věřili, že bychom mohli vyučovat/učit přímým kontaktem, a že zkreslení svobodné vůle, osobních pocitů nebo osobností tím nebudou ohroženy. Nenapadlo nás, že by mohly být ohroženy, neboť tyto civilizace už byly blízko k všeobecné víře v propojení nebo vědomí života ve všem.

Přišli jsme a byli jsme vítáni lidmi, kterým jsme si přáli sloužit. Pokusili jsme se jim pomoci v technických znalostech, které se týkaly léčení zkreslení komplexu mysli/těla/ducha pomocí krystalů, které byly ke zkreslení vhodné a položené v patřičných sériích poměrů času/prostoru. Takto byly vytvořeny pyramidy.

Zjistili jsme, že tato technologie byla většinou rezervována pro ty s faktickým zkreslením mysli/těla k moci. Toto nebylo záměrem Zákona jednoty. Opustili jsme vaše lidi. Skupina, která pracovala s těmi v oblasti Jižní Ameriky, jak tuto část vaší planety nazýváte, se tak snadno nevzdala. Vrátili se. My ne. Nicméně nikdy jsme vaše vibrace neopustili, protože máme zodpovědnost za změny ve vědomí, které jsme způsobili a pak zjistili, že byly zkreslené způsoby, které Zákon jednoty snižují. Pokusili jsme se kontaktovat vládce země, do které jsme přišli, do země, kterou nazýváte Egypt, nebo v některých oblastech Svatou zemí.

V osmnácté dynastii, jak je známá ve vašich záznamech zkreslení prostoru/času, jsme byli schopní kontaktovat faraóna, jak byste ho nazvali. Tento muž neměl mnoho životních zkušeností na vaší planetě a byl, jak by tento nástroj nazval, poutníkem. Proto tento komplex mysli/těla/ducha obdržel naše komunikační zkreslení a byl schopen je spojit se svými zkresleními.

Tato mladá entita obdržela komplex vibračního zvuku, který vibroval na počest bohatého boha, jak by tento komplex mysli/těla/ducha, který pro jednoduchost nazýváme nástroj, pojmenoval „Amon“. Tato entita se rozhodla, že jméno na počest jednoho z mnoha bohů, nebylo správné zahrnout v jeho zvukovém vibračním komplexu. Změnil své jméno na to, které uctívá sluneční kouli. Toto zkreslení nazývané „Aton“ bylo blízkým zkreslením naší reality, jak rozumíme naší vlastní povaze zkreslení komplexu mysli/těla/ducha. Nicméně to nebylo zcela ve shodě se zamýšleným vyučováním/učením. Tato entita „Achnaton“ byla přesvědčená, že vibrace Jednoty je tou opravdovou duchovní vibrací, a proto Zákon jednoty nařídil.

Víra této bytosti však byla přijata jen málo lidmi. Jeho kněží jen předstírali službu, bez duchovního zkreslení k hledání. Lidé pokračovali ve své víře. Když tato entita už nebyla na této úrovni, opět se do popředí dostala polarizovaná víra v mnohobožství a ta pokračovala, dokud ten známý jako Mohamed nepřinesl lidem více srozumitelné zkreslení vztahů mysli/těla/ducha.

Je váš zájem v této chvíli více detailní?

Zpět na začátek

Nikola Tesla

8.6 Tazatel: Jak se Spojené státy naučily technologii k postavení těchto pozemních [neslyšitelné]?

Ra: Já jsem Ra. Byl zde komplex mysli/těla/ducha známý vašim lidem vibračním zvukovým komplexem Nikola. Tato entita opustila iluzi a dokumenty obsahující nezbytná porozumění byly vzaty komplexy mysli/těla/ducha sloužícími vaší bezpečnosti národního divizního komplexu. Takže vaši lidé se stali zasvěcenými do základní technologie.

V případě těch komplexů mysli/těla/ducha, které nazýváte Rusové, byla technologie předána jedním z Konfederace před přibližně dvaceti sedmi vašimi lety s úmyslem sdílet informace a přinést mír vašim lidem. Entity darující tuto technologii se mýlily, ale my jsme udělali mnoho věcí na konci tohoto cyklu v pokusu pomoci vaší sklizni, kde jsme poznali bláhovost určitých typů pomoci. Tento faktor přispívá k našemu současnému opatrnému přístupu, i když potřeba je mnohonásobně větší a volání vašich lidí je stále větší.

11.25 Tazatel: Pak předpokládám, že ji nemůžete jmenovat, a zeptám se vás, odkud Nikola Tesla získal své informace?

Ra: Já jsem Ra. Ten známý jako Nikola obdržel informace ze zdrojů Konfederace, které hodlaly pomoci této extrémně, řekněme, andělsky pozitivní entitě ve zlepšení existence svých blízkých komplexů mysli/těla/ducha. Je nešťastné, řekněme, že tak jako u mnoha Poutníků, způsobily vibrační zkreslení iluze třetí úrovně této entitě to, že se stala extrémně zkreslená ve svém vnímání svých blízkých komplexů mysli/těla/ducha tak, že její mise byla zbrzděna a ve výsledku byla odvrácena od svých záměrů.

11.26 Tazatel: Jakým způsobem měla Teslova práce pomoci lidem na Zemi a jaké byly její záměry?

Ra: Já jsem Ra. Nejvíce žádoucím záměrem komplexu mysli/těla/ducha Nikoly, bylo osvobodit všechny planetární entity z temnoty. Proto se pokusil dát planetě nekonečnou energii planetární sféry pro využití v osvětlení a energii.

11.27 Tazatel: Osvobozením planetárních entit z temnoty, co tím přesně myslíte?

Ra: Já jsem Ra. [Většina z odpovědi byla ztracena kvůli selhání páskového nahrávacího přístroje. Jádro odpovědi bylo následující.] Mluvili jsme o vysvobození lidí z temnoty v doslovném smyslu.

11.28 Tazatel: Bylo by toto osvobození z temnoty úměrné Zákonu jednoty nebo [toto osvobození] má nějaký reálný produkt?

Ra: Já jsem Ra. Produkt takového osvobození by vytvořil dvě zkušenosti.

Za prvé, zkušenost nemít potřebu najít nezbytné zisky pro placení vašimi penězi za energii.

Za druhé, poskytnutí volného času a tím ilustrovat možnost a zvýšení pravděpodobnosti svobody hledat poté sebe sama pro započetí hledání Zákona jednoty.

Málokteří z těch, kdo pracují fyzicky od svítání do tmy, jak je nazýváte, na vaší rovině, mohou [navíc] rozjímat nad Zákonem jednoty ve vědomé formě.

11.29 Tazatel: A co Průmyslová revoluce obecně? Bylo toto nějakým způsobem plánováno?

Ra: Já jsem Ra. Toto bude poslední otázka této relace.

To je správně. Poutníci se inkarnovali v několika vlnách, jak byste je mohli nazvat, za účelem přivedení do existence postupného osvobozování od náročnosti denních cyklů a od nedostatku svobody volného času.

26.20 Tazatel: Děkuji vám. V nedávné minulosti posledních třiceti až čtyřiceti let se fenomén UFO stal známým naší populaci. Jaký byl původní důvod pro… vím, že objekty UFO byly pozorovány napříč dějinami, ale jaký byl původní důvod pro zvýšení toho, co nazýváme aktivitami UFO, řekněme v posledních čtyřiceti letech?

Ra: Já jsem Ra. Informace, kterou konfederační zdroje nabídly vaší entitě Albertu [Einsteinovi], byly zneužity a začaly být vytvářeny nástroje ničení, čehož příkladem je Projekt Manhattan a jeho výsledek.

Na informacích nabídnutých skrze Poutníka zvukové vibrace Nikola [Tesla] bylo také experimentováno pro potenciál ničení: například váš takzvaný Filadelfský experiment.

Proto jsme cítili silnou potřebu zapojit naše myšlenkové formy v jakémkoli směru, abychom my z Konfederace mohli posloužit za účelem vyrovnání těchto zkreslení informací určených pro pomoc vaší planetární sféře.

Zpět na začátek

Paul Shockley

27.1 Tazatel: Myslel jsem, že touto relací bychom začali Knihu Dvě Zákona jednoty, která se bude soustřeďovat na to, co považujeme za jediný důležitý aspekt našeho bytí.

Avšak Jim cítí povinnost položit dvě otázky, na které se ho ptal Paul Shockley, a položím je jako první pro případ, že na ně budete moct odpovědět, a to předtím, než skutečně začneme. První otázka zní: Paul Shockley představuje channelování… oprava, Paul Shockley v současnosti channeluje stejný zdroj, který channeloval Edgar Cayce, a Paul přijal informace, že se zúčastnil návrhu a konstrukce egyptských pyramid. Můžete nám říci, jaká byla v této snaze jeho role?

Ra: Já jsem Ra. Toto byla ve vašem kontinuu prostoru/času dvě období a dva životy. První práce fyzické povahy s entitami Konfederace v tom, co znáte jako Atlantida, se odehrála před přibližně třinácti tisíci [13 000] vašimi roky. Tato paměť byla, řekněme, integrována do podvědomí komplexu mysli/těla/ducha této entity díky jeho extrémní tužbě si zapamatovat službu léčení a polarizace, jež jsou možné díky mechanismům krystalu a nabitého léčitele.

Druhá zkušenost se odehrála o přibližně tisíc [1 000] vašich let později, během níž tato entita připravovala vědomí v určitých částech toho, co znáte jako Egypt, takže jsme byli schopní nabídnout volání, které umožnilo našemu komplexu společenské paměti chodit mezi vašimi lidmi. Během této životní zkušenosti byla tato entita knězem a učila o pyramidových zkušenostech z Atlantidy, jež si byla schopná v polozkresleném učení/vyučování zapamatovat. Tudíž se tato entita stala stavitelem archetypálního myšlenky Zákona jednoty se zkreslením směrem k léčení, což pomohlo našim lidem toto přinést do fyzické manifestace v tom, co byste nazvali pozdějším obdobím ve vašem měření času.

Zpět na začátek

sv. Augustín, sv. Tereza a sv. František z Assisi

22.9 Tazatel: Přibližně kolik lidí sídlilo v tom čase na Zemi; to jest, inkarnovaných ve fyzické úrovni v daném okamžiku?

Ra: Já jsem Ra. Předpokládám, že myslíte otázku s ohledem na počet inkarnovaných komplexů mysli/těla/ducha na konci druhého hlavního cyklu, tento počet je přibližně tři čtyři pět nula nula nula, tři sta čtyřicet pět tisíc [345 000] entit.

22.10 Tazatel: Kolik jich přibližně bylo z celkového počtu sklizně-schopných?

Ra: Já jsem Ra. Bylo zde přibližně jedno sto padesát [150] entit schopných sklizně.

22.11 Tazatel: Velmi malý počet. Jakmile pak začal další cyklus… zůstaly pak tyto entity, aby pracovaly na planetě?

Ra: Já jsem Ra. Tyto entity byly navštíveny Konfederací a přály si zůstat za účelem pomoci planetárnímu vědomí. To je správně.

22.12 Tazatel: Jaký typ návštěvy této skupiny 150 entit Konfederace učinila?

Ra: Já jsem Ra. Objevila se světelná bytost nesoucí to, co může být nazváno štítem světla. Hovořila o jednotě a nekonečnu celého stvoření a o věcech, které čekají ty připravené pro sklizeň. Popsalo zlatými slovy krásy lásky, která je žita. Pak dovolilo telepatické spojení, aby postupně ukázalo těm, kteří se zajímali, tíživou situaci třetí úrovně z pohledu planetárního komplexu. Pak zmizela.

22.13 Tazatel: A rozhodly se potom všechny z těchto entit zůstat a pomoci během příštího 25 000ročního cyklu?

Ra: Já jsem Ra. To je správně. Zůstali jako skupina. Byli zde ti okrajově spojení s touto kulturou, kteří nezůstali. Nicméně ti také nebyli schopní sklizně, a tak začínaje na nejvyšší, řekněme, z pod-oktáv třetí úrovně, opakovali tuto úroveň. Mnozí z těch, kteří byli milující povahy, nejsou Poutníky, ale ti tohoto konkrétního původu z druhého cyklu.

22.14 Tazatel: Jsou všechny z těchto entit stále s námi v tomto cyklu?

Ra: Já jsem Ra. Entity opakující hlavní cyklus třetí úrovně byly v několika málo případech schopny odejít. Tyto entity se rozhodly přidat se ke svým bratrům a sestrám, jak byste nazvali tyto entity.

22.15 Tazatel: Měly některé z těchto entit jména, která známe z naší historické minulosti? Které se objevily jako inkarnované bytosti, jež najdeme v naší historii?

Ra: Já jsem Ra. Ten známý jako zvukový vibrační komplex svatý Augustýn je takovéto povahy. Ta známá jako svatá Terezie je takovéto povahy. Ten známý jako svatý František z Assisi je takovéto povahy. Tyto entity, které jsou klášterního původu, jak byste to nazvali, nalezly inkarnaci ve stejném typu prostředí vhodnou pro další učení.

Zpět na začátek

Taras Bulba, Čingischán, Rasputin

11.8 Tazatel: Je zde kdokoliv v historii, kdo je všeobecně známý a přešel na planetu čtvrté úrovně ve službě sobě samému, nebo[li] planetu negativního typu nebo kdo tam půjde?

Ra: Já jsem Ra. Počet entit takto sklizených je malý. Nicméně pár proniklo osmou pod-úrovní, která je pouze dostupná z otevírání sedmé skrze šestou. Proniknutí do osmé nebo[li] pod-úrovně inteligentního nekonečna dovoluje komplexu mysli/těla/ducha být sklizen, pokud si přeje, v jakémkoliv času/prostoru během cyklu.

11.9 Tazatel: Jsou někteří z těchto lidí známí v historii naší planety jménem?

Ra: Já jsem Ra. Zmíníme pár. Ten známý jako Taras Bulba, ten známý jako Čingischán, ten známý jako Rasputin.

11.10 Tazatel: Jak tohoto dosáhli? Co bylo pro ně nezbytné, aby toho dosáhli?

Ra: Všechny dříve zmíněné entity si byly skrze paměť vědomé znalostí Atlantidy, které souvisely s použitím různých center energetického vtoku komplexu mysli/těla/ducha pro dosažení brány do inteligentního nekonečna.

11.11 Tazatel: Umožnilo jim toto dělat to, co označujeme jako magii? Vyskytovaly se paranormální jevy, když zde byli inkarnovaní?

Ra: Já jsem Ra. Toto je správně. První dvě zmíněné entity málo používaly tyto schopnosti vědomě. Nicméně byly cílevědomě nakloněny ke službě sobě samým a usilovně se snažily o osobní disciplínu, aby [ji] zdvojnásobily, znovu zdvojnásobily, a tak se zmocnily této brány. Třetí byl vědomý adept a také se usilovně snažil o následování služby sobě samému.

11.12 Tazatel: Kde jsou tyto tři entity nyní?

Ra: Já jsem Ra. Tyto entity jsou v dimenzi vám známé jako čtvrtá. Proto prostorová/časová kontinua nejsou kompatibilní. Přiblížení prostorové/časové lokace každé by nepřinesl žádné účinné porozumění. Každá si zvolila planetu čtvrté úrovně, která byla určena pro snahu pochopení Zákona jednoty skrze službu sobě samému; jedna tam, kde to znáte jako souhvězdí Orion, jedna tam, kde to znáte jako souhvězdí Kasiopeji, jedna tam, kde to znáte jako souhvězdí Jižního kříže, nicméně tyto lokace nejsou uspokojivé. Nemáme slovník pro geometrické výpočty potřebné pro přesun těchto znalostí k vám.

11.13 Tazatel: Kdo šel do souhvězdí Orionu?

Ra: Já jsem Ra. Ten známý jako Čingischán.

11.14 Tazatel: Co tam v současnosti dělá? Co je jeho prací nebo povoláním? Co dělá?

Ra: Já jsem Ra. Tato entita slouží Stvořiteli svým vlastním způsobem.

11.15 Tazatel: Je pro vás nemožné nám říct, jak přesně dělá svou službu?

Ra: Já jsem Ra. Je pro nás možné mluvit o této otázce. Nicméně využijeme jakoukoli šanci pro zopakování základního porozumění/učení, že všechny bytosti slouží Stvořiteli.

Ten, o kterém mluvíte jako o Čingischánovi, je v současnosti inkarnovaný ve fyzickém světelném těle, jejímž úkolem je šíření materiálu myšlenkové kontroly k těm, kteří jsou těmi, jež můžete nazvat křižáci. On je, jak byste označili tuto entitu, přepravní úředník.

17.25 Tazatel: Jak byli Taras Bulba, Čingischán a Rasputin sklizeni před sklizní?

Ra: Já jsem Ra. Je právem/výsadou/povinností těch, co vědomě otevírají bránu inteligentního nekonečna, vybrat si způsob svého opuštění úrovně. Ti negativní orientace, kteří takto dosáhli práva/povinnosti, si nejčastěji vybírají posun dopředu v jejich učení/vyučování služby sobě samým.

Zpět na začátek

Thalés, Hérakleitos, Periklés

25.4 Tazatel: Děkuji vám. Nyní budeme pokračovat s materiálem ze včerejška. Uvedl jste, že skupina Orionu odešla před zhruba 3 000 roky kvůli Diaspoře. Byla pak Konfederace schopná učinit nějaký pokrok poté, co skupina Orionu odešla?

Ra: Já jsem Ra. Po mnoho vašich století se jak Konfederace, tak skupina Orionu navzájem zaměstnávaly v rovinách nad vaší vlastní, řekněme, v rovinách času/prostoru, přičemž se rodily intriky a bylo připásáno brnění světla. Bitvy na těchto úrovních pokračovaly a dále pokračují.

V rovině Země byly dány do pohybu energie, které nezpůsobily velké množství volání. Existovaly izolované výskyty volání, jeden takový se odehrál přibližně dva šest nula nula [2 600] vašich roků v minulosti toho, co byste nazvali Řeckem té doby, což vyústilo v texty a pochopení některých aspektů Zákona jednoty. Obzvláště zmiňujeme toho, známého jako Thalés a toho, známého jako Hérakleitos, kteří byli povoláním filosofové, jak to můžete nazvat, a učili své studenty. Také poukazujeme na chápání toho, známého jako Periklés.

Toho času existovalo omezené množství vizionářských informací, které bylo Konfederaci dovoleno telepaticky předat. Avšak během větší části této doby impéria zanikala a rostla podle postojů a energií, které byly dány do pohybu dávno předtím, což nevyústilo v silnou polarizaci, ale spíše ve směsici pozitivního a bojovného neboli negativního, což bylo a je charakteristické pro tento konečný menší cyklus vašeho bytí.

Zpět na začátek

Thomas Jefferson a Benjamin Franklin

26.13 Tazatel: Zintenzivnila tedy někdy Konfederace svůj program pomoci planetě Zemi, někdy později v tomto posledním hlavním cyklu? Z předchozích údajů to vypadá, že ano, hlavně s Průmyslovou revolucí. Můžete mi říct postoje a uvažování za tímto zintenzivněním? Existuje nějaký jiný důvod než ten, že pouze chtěli vytvořit více volného času v posledních, řekněme, sta letech cyklu? Je toto ten celý důvod?

Ra: Já jsem Ra. Toto není ten celý důvod. Přibližně v posledních dva nula nula [200] minulých letech, jak měříte čas, se začalo inkarnovat významné množství bytostí, které se díky svému stáří [vibrace] inkarnovaly z důvodu učení/vyučování, spíše než kvůli nižší úrovni učení/vyučování těch méně si vědomých tohoto procesu. To byl náš signál pro umožnění komunikace.

Poutníci, kteří mezi vás přišli, se začali uplatňovat přibližně v této době, nejprve nabízením představ a myšlenek obsahujících zkreslení svobodné vůle. To byla podmínka pro další Poutníky, kteří mohli nabídnout informace přesnější podstaty. Myšlenka musí předcházet jednání.

26.15 Tazatel: Říkám si, jestli Abraham Lincoln možná mohl být Poutníkem?

Ra: Já jsem Ra. To je špatně. Tato bytost byla normální, řekněme, pozemská bytost, která si vybrala opustit svůj nosič a dovolit, aby jej použila jiná bytost na trvalé bázi. Toto je relativně vzácné v porovnání s jevem Poutníků.

Udělali byste lépe, kdybyste uvážili inkarnace Poutníků jako toho, který je znám jako „Thomas” a toho, který je znám jako „Benjamin”.

26.16 Tazatel: Předpokládám, že myslíte Thomas Edison a Benjamin Franklin?

Ra: To je špatně. Zamýšleli jsme zprostředkovat komplex zvukových vibrací Thomas Jefferson. Ten druhý je správně.

⇐ Předchozích 100

Zpět na začátek

Ra kontakt knihy © 2018 L/L Research a Tobey Wheelock.
Tyto stránky © 2003–2024 Tobey Wheelock.

Otázky? Komentáře? Napište mi na tw @ law of one tečka info.

Schovat reklamy