Zákon jednoty Energetická centra: Obecné

Hide menu

Nalezeno 37 výsledků.

⇐ Category list

Kategorie “Energetická centra” má 8 podkategorií.

Obecné

15.12 Tazatel: Jak jednotlivec postupuje při vyvažování sebe sama? Jaký je první krok?

Ra: Já jsem Ra. Krok je jen jeden; to je pochopení energetických center, která tvoří komplex mysli/těla/ducha. Toto chápání může být krátce shrnuto následovně.

První vyvážení je vibračním energetickým komplexem Malkuth nebo Země, který je nazývaný komplexem červeného paprsku. Chápání a přijetí této energie je základní.

Další energetický komplex, který může být zablokován, je emoční nebo osobní komplex, známý také jako komplex oranžového paprsku. Toto zablokování se často projevuje jako osobní výstřednosti nebo zkreslení s ohledem na sebevědomé pochopení nebo přijetí sebe sama.

Třetí zablokování se podobá nejblíže tomu, co jste nazval egem. Je to žlutý paprsek neboli centrum solár plexu. Zablokování v tomto centru se budou často projevovat jako zkreslení směrem k manipulaci mocí a jinému společenskému chování týkající se těch blízkých a těch spojených s komplexem mysli/těla/ducha.

Ti se zablokováními v těchto prvních třech energetických centrech, neboli propojeních (uzlech), budou mít přetrvávající obtíže ve schopnosti podporovat své hledání Zákona jednoty.

Centrum srdce, neboli zelený paprsek, je centrum, ze kterého se bytosti třetí úrovně mohou odrazit, řekněme, směrem k nekonečné inteligenci. Zablokování v této oblasti se mohou projevit jako obtíže ve vyjadřování toho, co můžete nazvat univerzální láska nebo soucit.

Centrum modrého paprsku toku energie je centrum, které je jako první jak vycházející, tak vcházející. Ti zablokovaní v této oblasti mohou mít obtíže s porozuměním komplexů ducha/mysli své vlastní entity a další obtíže ve vyjádření těchto chápání sebe sama. Entity zablokované v této oblasti mohou mít obtíže s přijímáním komunikace od ostatních komplexů mysli/těla/ducha.

Dalším centrem je šišinkové (epifýzy) neboli centrum indigového paprsku. Ti zablokovaní v tomto centru mohou zažívat zmenšování vtoku inteligentní energie kvůli manifestacím, které se jeví jako nehodnost. To je to, o čem jste mluvil. Jak můžete vidět, toto je pouze jedním z mnoha zkreslení díky několika bodům energetického vtoku do komplexu mysli/těla/ducha.

Vyvážení indigového paprsku je naprosto ústřední pro typ práce, která se točí okolo komplexu ducha a která má pak svůj vtok do transformace nebo proměny třetí úrovně do čtvrté. Je to energetické centrum přijímající nejméně zkreslené výlevy lásky/světla z inteligentní energie a mající také potenciál pro klíč k bráně inteligentního nekonečna.

Zbývající centrum energetického vtoku je jednoduše celkové vyjádření vibračního komplexu mysli, těla a ducha entity. To jest, zda bude „vyvážené“ nebo „nevyvážené“ nemá v této energetické úrovni žádný význam, protože ono si dává i bere svou vlastní rovnováhu. Ať už zkreslení může být jakékoliv, nemůže být [s ním] manipulováno tak, jak může být s ostatními, a proto nemá zvláštní význam z pohledu vyrovnávání entity.

17.39 Tazatel: Je potom nezbytné proniknout rovinu po rovině, jak se posouváme z toho, co nazýváme fyzickou třetí úrovní, skrze tyto roviny?

Ra: Já jsem Ra. Je naší zkušeností, že někteří proniknou několika rovinami najednou. Jiní jimi pronikají pomalu. Někteří se v dychtivosti pokouší proniknout na vyšší roviny před proniknutím energiemi takzvaných nižších nebo základnějších rovin. To způsobuje nevyváženost energií.

Uvidíte že špatné zdraví, jak nazýváte toto zkreslení, je často výsledkem jemného nesouladu energií, ve kterých jsou některé z vyšších energetických úrovní aktivovány vědomými pokusy entity, zatímco entita nepronikla centry nižšími energiemi nebo pod-úrovněmi této úrovně.

32.13 Tazatel: Děkuji vám. Je možné se pro entitu ve fyzické formě třetí úrovně široce odlišovat napříč celým pásmem barev nebo je entita docela dobře zaměřena na jednu barvu?

Ra: Já jsem Ra. Toto bude poslední plná otázka tohoto sezení. Prosím přeformulujte kvůli vyjasnění.

34.15 Tazatel: Právě jste ve svém tvrzení použil termín třetí paprsek. Byl to termín, který jste mínil použít?

Ra: Já jsem Ra. Zamýšleli jsme zelený paprsek. Naše obtíž leží v našem vnímání červeného paprsku a fialového jako fixních; tudíž vnitřní paprsky jsou ty, které kolísají a mají být pozorovány jako ty indikace stáří v pokusech utvořit sklizeň.

39.10 Tazatel: Cítím, že to je dobrý základ pro vyšetřování našeho vývoje ve smyslu sledování evoluce tělových energetických center, jelikož se sedm center zdá být spojených se všemi sedmičkami, o kterých jsem dříve mluvil, a jsou v našem vlastním vývoji ústřední.

Mohl byste popsat proces evoluce těchto energetických center těla počínaje s nejprimitivnější formou života, která je má?

Ra: Já jsem Ra. Tento materiál už byl dříve v určitém rozsahu pokryt.* Proto nebudeme opakovat informace o tom, které paprsky bývají v první a druhé úrovni a příčiny toho, ale spíše se pokusíme tyto informace rozšířit.

Základní stěžejní body každého stupně vývoje, to jest každá úroveň za druhou, mohou být viděny následovně:

Za prvé, základní energie takzvaného červeného paprsku. Tento paprsek lze chápat jako základní zesilující paprsek pro každou úroveň. Nikdy by neměl být v duchovní evoluci brán jako méně důležitý nebo méně produktivní, jelikož je to základový paprsek.

Dalším základovým paprskem je žlutý. Je to paprsek velkého odrazového můstku. V tomto paprsku nabírá mysl/tělo potenciál do své nejplnější vyváženosti. Silná trojice červeného/oranžového/žlutého odráží entitu do centrálního paprsku zelené. To je opět základní paprsek, ale ne primární paprsek.

Je to zdroj duchovní práce. Když je zelený paprsek aktivován, zjišťujeme, že je možné potenciovat třetí primární paprsek. Je to první skutečný duchovní paprsek, v němž jsou všechny přenosy mysli/těla/ducha integrovaného typu. Modrý paprsek usazuje učení/vyučování ducha v rámci komplexu mysli/těla v každé úrovni tím, že oživuje celek a komunikuje tuto celistvost bytí s ostatními.

Indigový paprsek, ačkoliv drahocenný, je ten paprsek, s nímž pracuje pouze adept, jak byste jej mohli nazvat. Je to brána do inteligentního nekonečna, která skrze ni přenáší inteligentní energii. Toto je energetické centrum, na kterém se pracuje v těch učeních považovaných za vnitřní, skryté a okultní, protože tento paprsek je ten, který je ve svých možnostech nekonečný. Jak jste si vědomi, ti, co léčí, učí a pracují pro Stvořitele jakýmkoliv způsobem, který může být viděn jak zářivý, tak vyvážený, pracují v aktivitách indigového paprsku.

Jak jste si vědomi, fialový paprsek je konstantní a nefiguruje v diskuzích o funkcích aktivací paprsku, poněvadž se jedná o značku, rejstřík, identitu, pravou vibraci entity.

39.12 Tazatel: Je to také pravda pro všechny ostatní paprsky?

Ra: Já jsem Ra. Krátce odpovíme. Můžete se zeptat více v jiném sezení.

Vzor negativních paprsků je červený/oranžový/žlutý pohybující se přímo do modrého*, což je použito pouze za účelem kontaktu s inteligentním nekonečnem.

U pozitivně orientovaných entit je konfigurace rovnoměrná, krystalově čirá a se vzorem sedmi paprsků.

40.4 Tazatel: Pak by energetická centra těla jednotlivce byla, zde předpokládám, že se jednotlivec vyvíjí přímou cestou od první po osmou úroveň, bylo by každé z těchto energetických center, center nebo čaker, aktivováno do [úplného] dokončení, pokud by vše fungovalo tak, jak by mělo? Bylo by každé aktivováno do [úplného] dokončení a do největší intenzity na konci zkušenosti v každé úrovni?

Ra: Já jsem Ra. Řečeno hypoteticky je to správně. Avšak plně aktivovaná bytost je vzácná. Velký důraz je kladen na harmonie a vyvážení jednotlivce. Pro graduaci napříč úrovněmi je nezbytné, aby primární energetická centra fungovala takovým způsobem, aby komunikovala s inteligentním nekonečnem a oceňovala a hřála se v tomto světle v celé své čistotě.

Avšak plně aktivovat každé energetické centrum je mistrovství několika mála, protože každé centrum má proměnnou rychlost rotace nebo aktivity. Jakmile jsou všechna nezbytná centra aktivována do minimálního nezbytného stupně, je důležité sledovat harmonii a vyváženost mezi těmito energetickými centry.

41.19 Tazatel: Děkuji. Ve včerejší nebo předvčerejší relaci jste zmínil odlišnou rychlost rotace nebo aktivit energetických center. Co jste tím myslel, tou rychlostí rotace?

Ra: Já jsem Ra. Každé energetické centrum obsahuje široké spektrum rotační rychlosti, nebo jak to můžete ve vztahu k barvě vidět jasněji, zářivosti. Čím silněji se vůle entity koncentruje na kultivaci nebo čištění každého energetického centra, tím zářivější nebo rotačně aktivnější každé energetické centrum bude. Není pro energetická centra nezbytné, aby byla pro sebe uvědomělou entitu aktivována po řadě. Tudíž entity mohou mít extrémně zářící energetická centra, zatímco jsou ve svém paprsku fialového světla docela nevyvážené, a to díky nedostatku pozornosti na souhrnnou zkušenost entity.

Klíč k vyvážení může být pak viděn v přirozené, spontánní a upřímné reakci entit na zkušenosti, a tudíž použití zkušenosti na maximum, pak v aplikování vyvažovacích cvičení a v dosažení správného postoje k manifestaci nejčistšího spektra energetického centra ve fialovém paprsku.

Toto je důvodem, proč stupeň záře nebo rotační rychlost energetických center není považována být nad vyváženým aspektem nebo manifestací fialového paprsku entity vzhledem ke schopnosti sklizně; protože ty entity, jež jsou nevyvážené, obzvláště vzhledem k primárním paprskům, nebudou schopné unést dopad lásky a světla inteligentního nekonečna do míry potřebné pro sklizeň.

41.25 Tazatel: Proč jsou červené, žluté a modré energetické centrum nazývány primárními centry? Myslím, že to z předchozího materiálu chápu, ale existuje nějaké spojení těchto primárních barev zpět do inteligentního nekonečna, které je hlubší než to, co jste nám předal?

Ra: Já jsem Ra. Nemůžeme říci, co může být pro entitu hluboké. Červený, žlutý a modrý paprsek jsou primárními, protože zdůrazňují aktivitu primární podstaty.

Červený paprsek je základ; oranžový je pohybem směrem ke žlutému paprsku, jež je paprskem sebeuvědomění a interakce. Zelený paprsek je pohybem přes rozličné zkušenosti energetických výměn, jež se týkají soucitu a vše odpouštějící lásky, k primárnímu modrému paprsku, jež je prvním paprskem vyzařování sebe sama bez ohledu na jakoukoliv akci od jiného.

Entita zeleného paprsku je při konfrontaci se zablokováním od ostatních já neúčinná. Entita modrého paprsku je spolu-Stvořitel. Toto může být snad jednoduše přeformulování předchozí aktivity, ale pokud uvážíte funkci Logosu jako reprezentanta nekonečného Stvořitele při uskutečňování vědění o Stvořiteli Stvořitelem, můžete doufám vidět kroky, kterými může být tohoto dosaženo.

Můžeme požádat o jednu konečnou plnou otázku, než opustíme toto sezení?

47.8 Tazatel: V naší ezoterické literatuře je zmíněno mnoho druhů těl. Mám zde na seznamu fyzické tělo, éterické, emoční, astrální a mentální. Můžete mi říct, zda je tento seznam správný a můžete mi říct použití, účely, účinky atd., těchto nebo jakýchkoliv jiných těl, která mohou být v našem komplexu mysli/těla/ducha?

Ra: Já jsem Ra. Úplné zodpovězení vašeho dotazu by byla práce mnoha relací jako je tato, jelikož vzájemné vztahy rozličných těl a účinky každého těla v rozličných situacích vyžadují enormní studium. Avšak začneme tím, že odkážeme vaši mysl zpět do spektra pravých barev a užití tohoto chápání k porozumění různých úrovní vaší oktávy.

Číslice sedm se nám v oblastech struktury a zkušeností opakuje od makrokosmu po mikrokosmos. Proto se dá očekávat, že bude existovat sedm základních těl, která by možná byla nejzřetelněji popsána jako tělo červeného paprsku atd. Avšak jsme si vědomi toho, že si přejete vámi zmíněná těla vztáhnout k barevným paprskům. Toto bude matoucí, protože různí učitelé nabídli vyučování/učení svého chápání rozličnými termíny. Tudíž někdo může pojmenovat subtilní tělo jedním slovem a jiný nalezne odlišné pojmenování.

Tělo červeného paprsku je vaše chemické tělo. Avšak není to tělo, které máte ve fyzické úrovni jako zevnějšek. Jedná se o nevytvořený materiál těla, elementární tělo bez formy. Základní tělo nezformovaného materiálu je důležité pochopit, protože existují léčení, které mohou být prováděny jednoduchým pochopením elementů, které jsou ve fyzickém nosiči přítomny.

Tělo oranžového paprsku je fyzický komplex těla. Tento komplex těla stále není tělo, které obýváte, ale spíše tělo bez sebe-uvědomění sebe sama, jako tělo v děloze předtím, než do něj komplex ducha/mysli vstoupí. Toto tělo může žít, aniž by bylo obýváno komplexy mysli a ducha. Avšak jen zřídka to činí.

Tělo žlutého paprsku je vaším fyzickým nosičem, který v současnosti znáte a kterým prožíváte katalyzátor. Toto tělo má charakteristiky mysli/těla/ducha a je rovno fyzické iluzi, jak jste ji nazvali.

Tělo zeleného paprsku je tělo, které může být viděno během seance, když se poskytuje to, co nazýváte ektoplasmou. Je to lehčí tělo, jež je hustěji zabaleno životem. Můžete jej nazvat astrálním tělem, pokud sledujete některá jiná učení. Jiní nazvali toto stejné tělo jako éterické tělo. Avšak to není správně ve smyslu, že éterické tělo je tělo brány, v němž je inteligentní energie schopna utvářet komplex mysli/těla/ducha.

Světelné tělo nebo tělo modrého paprsku může být nazváno devachanickým tělem. Existuje mnoho dalších pojmenování tohoto těla, obzvláště ve vašich takzvaných indických Sútrách nebo písmech, protože existují mezi těmito lidmi tací, kteří tyto oblasti prozkoumali a porozuměli různým typům devachanických těl. Existuje mnoho, mnoho typů těl v každé úrovni, stejně jako ve vaší.

Tělo indigového paprsku, které si volíme nazývat éterickým tělem, je, jak jsme řekli, tělo brány. V tomto těle je forma náplní a toto tělo můžete vidět pouze jako světlo, protože může sebe sama přetvářet dle své touhy.

Tělo fialového paprsku může být snad chápáno jako to, co byste mohli nazvat tělem Buddhy nebo tím tělem, jež je úplné.

Každé z těchto těl má ve vašem životním bytí vliv na váš komplex mysli/těla/ducha. Vzájemných vztahů je, jak jsme řekli, mnoho a jsou komplexní.

Snad jedno doporučení, které může být naznačeno, je toto: Tělo fialového paprsku může být použito léčitelem, jakmile léčitel začne být schopen umisťovat své vědomí do tohoto éterického stavu. Tělo fialového paprsku neboli tělo Buddhy má pro léčitele stejnou účinnost, jelikož uvnitř něj leží smysl celku (celistvosti), který je extrémně blízko k jednotnosti všeho, co existuje. Tato těla jsou součástí každé entity, jejich správné použití a jejich pochopení, ačkoliv daleko pokročilejší z pohledu sklizně třetí úrovně, je nicméně užitečné pro adepta.

49.5 Tazatel: Rozvedete všeobecně pozitivní a negativní magnetické polarizace a jak je to aplikováno, řekněme, na jednotlivce a planety atd.? Myslím, že zde existuje souvislost, ale nejsem si jist.

Ra: Já jsem Ra. Je správně, že existuje souvislost mezi energetickým polem entity vaší podstaty a planetárními tělesy, protože veškerý materiál je vytvořen pomocí dynamického pnutí magnetického pole. Linie síly mohou být v obou případech viděny stejně jako propletené spirály spletených vlasů. Tudíž se pozitivní a negativní síly natáčejí a proplétají, čímž formují geometrické vztahy v energetických polích jak osob, jak byste nazvali komplex mysli/těla/ducha, tak planet.

Negativní pól je jižní pól neboli spodní pól. Severní neboli horní pól je pozitivní. Křížení těchto spirálovitých energií tvoří primární, sekundární a terciární energetická centra. S primárními energetickými centry fyzického, mentálního a duchovního komplexu těl jste obeznámení. Sekundární body křížení pozitivní a negativní orientace center rotují kolem několika vašich center. Může být chápáno, že centrum žlutého paprsku má sekundární energetická centra v lokti, koleni a v jemných nosičích v mírných rozestupech od fyzického těla v bodech, které definují tvar diamantu okolo oblasti pupku entity a které obklopují tělo.

Lze prozkoumat každé z energetických center k určení těchto sekundárních center. Někteří z vašich lidí pracují s těmito energetickými centry, což nazýváte akupunkturou. Avšak je třeba poznamenat, že se v umístěních energetických center velmi často vyskytují anomálie, takže vědecká přesnost této praxe je pochybná. Tak jako většina vědeckých pokusů o přesnost nebere v úvahu unikátní kvality každého stvoření.

Nejdůležitější koncept k pochopení energetického pole je to, že spodní neboli negativní pól bude do sebe přitahovat univerzální energii z kosmu. Odtud se bude pohybovat nahoru, aby se setkala a reagovala s pozitivní spirálovitou energií, která se pohybuje uvnitř směrem dolů. Míra úrovně aktivity paprsku entity je místo, kde se vnější energie jižního pólu setká s vnitřní spirálovitou pozitivní energií.

Jak se polarizace entity zvyšuje, posunuje se toto místo směrem nahoru. Tento fenomén byl vašimi lidmi nazván kundalini. Avšak mohlo by to být lépe představeno jako potkávací místo kosmického a vnitřního, řekněme, vibračního chápání. Pokus pozvednout toto místo setkání bez uvědomění si metafyzických principů magnetismu, na kterých toto závisí, je pozvání velké nevyváženosti.

50.2 Tazatel: V poslední relaci jste uvedl prohlášení, že zkušenosti jsou k entitě přitahovány přes jižní pól. Můžete to rozvést a definovat, co tím míníte?

Ra: Já jsem Ra. Aby bylo dosaženo správné perspektivy pro pochopení smyslu výše uvedené informace, je třeba určité úvahy. Jižní neboli negativní pól je ten, který přitahuje. Táhne k sobě věci, které jsou k němu magnetizované. Takže s komplexem mysli/těla/ducha je vtok zkušenosti tokem z jižního pólu. Můžete to považovat za zjednodušující vysvětlení.

Jedinou specifickou částí této korektnosti je, že červený paprsek nebo základní energetické centrum, jež je nejnižší nebo kořenové energetické centrum fyzického nosiče, bude mít první možnost reagovat na jakoukoliv zkušenost. Pouze tímto způsobem můžete nahlížet na fyzickou lokaci jižního pólu, jež je ztotožňovaný s kořenovým energetickým centrem. V každé části mysli a těla dostane kořen nebo základ příležitost jako první.

Jaká je tato příležitost jiná než přežití? Je to kořenová možnost reakce a může být chápána jako charakteristika základní funkce, jak mysli, tak těla. Tento instinkt je nejsilnější a jakmile je vyvážený, je pro hledajícího mnohé otevřeno. Jižní pól pak přestává blokovat data zkušenosti a vyšší energetická centra mysli a těla dostávají příležitost využít přitaženou zkušenost.

50.3 Tazatel: Proč říkáte, že zkušenost je přitahována nebo upoutávána k entitě?

Ra: Já jsem Ra. Říkáme toto díky našemu chápání, že je to podstata fenoménu zkušenostního katalyzátoru a jeho vstupu do vědomí komplexu mysli/těla/ducha.

50.12 Tazatel: Každý z nás v meditaci cítí energii v hlavě na různých místech. Mohl byste mi říct, o co se jedná a co to naznačuje a co naznačují různá místa, na kterých to cítíme?

Ra: Já jsem Ra. V rámci studování těchto prožitků bude pro vás nápomocné zapomenout na pyramidy. Vstupní proudy energie jsou pociťovány energetickými centry, které to potřebují a jsou připravené na aktivaci. Tudíž ti, kteří cítí stimulaci na úrovni fialového paprsku, právě toto dostávají. Ti, kteří to cítí v rámci čela mezi obočími, prožívají indigový paprsek a tak dále. Ti, kteří prožívají brnění a vizuální obrazy, mají určitá zablokování v energetickém centru, jež je aktivován, a proto elektrické tělo tuto energii rozkládá a její účinek je rozptýlen.

Ti, kteří tuto energii nežádají opravdu upřímně, ji přesto mohou cítit, pokud tyto entity nejsou dobře vycvičeny v psychické obraně. Ti, jež si nepřejí prožívat tyto pocity, aktivace a změny ani na podvědomé úrovni, nebudou nic cítit, díky svým schopnostem obrany a obrnění se proti změně.

50.13 Tazatel: Právě nyní mám dva souběžné pocity. Je normální mít dva najednou?

Ra: Já jsem Ra. Pro adepta je nejnormálnější následující: indigová stimulace aktivující tuto velkou vstupní bránu k léčení, k magické práci, zbožnou pozornost a vyzařování bytí; a stimulace fialového paprsku, což je duchovní dávání a braní od a ke Stvořiteli, od Stvořitele ke Stvořiteli.

Toto je žádoucí konfigurace.

Existuje krátký dotaz, než opustíme nástroj?

51.5 Tazatel: Děkuji vám. Chtěl bych učinit prohlášení. Jsem si jistý, že jsem s tímto poněkud mimo. Je to pro mě velice těžké položit tuto otázku, protože skutečně nevím, o čem mluvím. Ale zdá se mi, a vy můžete říct, kde se v tom mýlím, že máme sedm těl, každé odpovídající jedné ze sedmi barev spektra, a že energie, která tato těla vytváří, je univerzálním typem energie, která proudí do našeho planetárního prostředí a přichází skrze sedm energetických center, která nazýváme čakrami, aby se tato těla rozvíjela a zdokonalovala.

A to je – každé z těchto těl se nějak týká mentálního nastavení, jež máme, a dokonalosti každého z těchto těl a celkový vstup této energie je funkcí mentální konfigurace. A skrze tuto mentální konfiguraci můžeme do určité míry zablokovat vstupy energie, která každé z těchto sedmi těl vytváří. Mohl byste okomentovat co říkám špatně, a opravit to co jsem uvedl?

Ra: Já jsem Ra. Vaše tvrzení je značně správné. Použít termín „mentální konfigurace“ je příliš zjednodušený popis blokování vstupů, které probíhají na vaší úrovni. Komplex mysli má vztah s komplexy ducha a těla, jež není pevný. Proto se zablokování mohou objevit mezi duchem a myslí nebo mezi tělem a myslí na mnoha různých úrovních. Opakujeme, že každé energetické centrum má pro zjednodušení, řekněme sedm podúrovní barev. Tudíž duchovní/mentální zablokování zkombinované s mentálními/tělesnými blokacemi mohou ovlivnit každé z energetických center několika různými způsoby. Z toho můžete vidět jemnou povahu vyvažování a evolučního procesu.

51.7 Tazatel: V dřívější době jste hovořil o rotačních rychlostech energetických center. Je Správné, když předpokládám, že se jedná o funkci blokování energetického centra a že čím je méně zablokované, tím má větší rychlost rotace, což následně indikuje větší energetický vstup?

Ra: Já jsem Ra. To je částečně správně. V prvních třech energetických centrech vytvoří plné odblokování této energie rychlost rotace. Ale jak si entita vyvíjí vyšší energetická centra, začínají tato centra vyjadřovat svou povahu formováním krystalových struktur. To je vyšší nebo lépe vyvážená forma aktivace energetických center, neboť prostorová/časová podstata této energie je přetvořena do časové/prostorové podstaty sjednocení a vyvážení.

51.8 Tazatel: Co myslíte krystalovými strukturami?

Ra: Já jsem Ra. Každé z energetického centra fyzického komplexu může být viděno, že má ve více vyvinuté entitě typickou krystalickou strukturu. Každá struktura bude poněkud odlišná, tak jako ve vašem světě nejsou dvě stejné sněhové vločky. Avšak každá je pravidelná.

Červené energetické centrum je často ve tvaru kola s paprsky.

Oranžové energetické centrum je ve tvaru květiny obsahující tři okvětní lístky.

Žluté centrum je opět kulatého tvaru, s mnoha stranami jako hvězda.

Zelené energetické centrum je často nazýváno lotosem, kde počet bodů krystalické struktury závisí na síle tohoto centra.

Modré energetické centrum je schopné mít snad sto stran a je schopné velké zářící briliance.

Indigové centrum je tišší centrum, jež má v mnoha základní trojúhelníkový nebo trojlístkový tvar, ačkoliv někteří adepti, kteří vyvážili nižší energetická centra, mohou vytvořit vícestranné formy.

Fialové energetické centrum je nejméně proměnné a je někdy ve vaší filosofii popisováno jako tisíce lístkové, jelikož se jedná o souhrn zkresleného celku mysli/těla/ducha.

54.5 Tazatel: Nyní předpokládám, že různé frekvence jsou oddělené, jak jsme už řekli, do sedmi barev; že každá z těchto barev může být základní frekvencí pro sub-Logos našeho slunečního Logosu; a že sub-Logos nebo, řekněme, jednotlivec může aktivovat jakékoliv z těchto základních frekvencí nebo barev a může použít tělo, které je z této aktivace frekvence nebo barvy generováno. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. Pokud jsme správně pochopili váš dotaz, není to správně v tom, že se sub-sub-Logos nachází ne v dimenzích, ale pouze ve spolu-Stvořitelích neboli komplexech mysli/těla/ducha.

54.6 Tazatel: Co jsem myslel, bylo, že komplex mysli/těla/ducha pak může mít aktivované tělo, jež je jedním z těchto sedmi paprsků. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. Je to správně ve stejném smyslu, jako je správně uvést, že kdokoliv může hrát na komplexní nástroj, jenž vydává eufonický harmonický vibrační komplex tak jako vaše piano, a může na něj hrát tak dobře, že může nabízet koncerty veřejnosti, jak byste řekli.

Jinými slovy, ačkoliv je pravda, že každé tělo pravé barvy je potenciálně dostupné, je pro vlastní využití pokročilejších nebo světlejších nosičů nutná i praxe a disciplína.

54.9 Tazatel: Mají všechny komplexy mysli/těla/ducha v celém stvoření sedm energetických center, jakmile dosáhnou plného vývoje nebo jakmile dosáhnou vývoje do té míry, kde mohou mít sedm energetických center?

Ra: Já jsem Ra. Tato energetická centra mají v makrokosmu potenciál od začátku stvoření Logosem. Vše je připraveno při vyvedení z bezčasovosti. Je tomu tak v celém nekonečném stvoření.

54.11 Tazatel: Uvedu další tvrzení. Komplex mysli/těla/ducha si může díky Prvnímu zkreslení vybrat mentální konfiguraci, jež je dostatečně vzdálena od konfigurace inteligentní energie v určité frekvenci nebo barvě vtékající energie tak, aby blokovalo část vtékající energie v určité frekvenci nebo barvě. Je toto tvrzení správné?

Ra: Já jsem Ra. Ano.

54.12 Tazatel: Tato otázka nemusí být k ničemu, ale zeptám se na ni. Můžete mi dát představu maximálního procenta této energie, jež je možné v jakékoliv barvě zablokovat, dává to nějaký smysl?

Ra: Já jsem Ra. Ve vzorech vtékající energie entity může být úplné zablokování v jakékoliv energii nebo barvě, nebo v kombinacích energií nebo barev.

54.13 Tazatel: OK. Pak předpokládám, že První zkreslení je, řekněme, motivátor nebo to, co dovoluje toto zablokování. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. Nepřejeme si být puntičkáři, ale preferujeme se vyhýbat užití termínů, jako je sloveso dovolit. Svobodná vůle sama nedovoluje, ani by předurčeně nezakazovala zkušenostní zkreslení. Zákon zmatení spíše nabízí svobodné dosažení energií každého komplexu mysli/těla/ducha.

Sloveso dovolit by bylo považováno za pejorativní v tom, že navrhuje polaritu mezi správným a špatným nebo dovoleným a nedovoleným. Může se to zdát jako maličkost. Ale v rámci našeho nejlepšího způsobu myšlení to má určitou váhu.

54.26 Tazatel: Můžete popsat energii, jež vstupuje do kteréhokoliv z těchto energetických center? Můžete popsat její původ, formu a její účinek? Nevím, zda je to možné, ale můžete to udělat?

Ra: Já jsem Ra. Je to částečně možné.

54.27 Tazatel: Mohl byste to prosím udělat?

Ra: Původ veškeré energie je způsoben účinkem Svobodné vůle na Lásku. Podstata veškeré energie je Světlo. Způsob jejího vstupu do komplexu mysli/těla/ducha je dvojí.

Za prvé, existuje vnitřní světlo, jež je Polárkou vlastního já, vedoucí hvězdou. Jedná se o prvotní právo a skutečnou podstatu všech entit. Tato energie přebývá uvnitř.

Druhý bod vstupu je, řekněme, úplný opak Severní hvězdy a může být viděn, pokud si přejete použít fyzické tělo jako analogii magnetickému poli, jako přicházející ze země skrze chodidla a skrz dolní část páteře. Tento bod vstupu univerzální světelné energie je nerozlišitelný, dokud nezačne svůj filtrovací proces skrze energetická centra. Požadavky každého centra a efektivita, se kterou se jednotlivec naučí dotknout se vnitřního světla, rozhodují o způsobu využití těchto vtoků entitou.

54.28 Tazatel: Využívá pak zkušenostní katalyzátor stejnou cestu? To může být hloupá otázka.

Ra: Já jsem Ra. Toto není nesmyslná otázka, neboť katalyzátor a potřeby neboli zkreslení energetických center jsou dva koncepty spojené tak těsně, jako dvě vlákna provazu.

54.29 Tazatel: Dále, v dřívější relaci jste zmínil, že zkušenostní katalyzátor byl prvně prožit jižním pólem a zhodnocen s ohledem na přežití atd. Proto jsem položil tu otázku a… můžete tento koncept rozvinout?

Ra: Já jsem Ra. Zabývali jsme se filtrujícím procesem, kterým jsou přicházející energie přitahovány vzhůru s ohledem na zkreslení každého energetického centra a síly vůle nebo touhy, jež vycházejí z povědomí o vnitřním světle. Pokud máme být specifičtější, zeptejte se prosím konkrétněji.

54.30 Tazatel: Uvedu toto tvrzení, které může být poněkud zkreslené, a nechám vás jej opravit. Máme celkovou energii, která vstupuje skrze chodidla a spodek páteře, kterou komplex mysli/těla/ducha přijme způsobem, který nazýváme světlo. Každé energetické centrum, kterým energie prochází, odfiltruje a používá část této energie, od červené po fialovou. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je převážně správně. Výjimky jsou následující: Energetický vtok končí indigovým centrem. Fialový paprsek je teploměr neboli indikátor celku.

54.31 Tazatel: Jak je tato energie absorbována energetickými centry, v určitém bodě není jen absorbována do bytosti, ale vyzařuje také skrze energetické centrum směrem ven. Věřím, že to začíná modrým centrem a dále pokračuje s indigovým a fialovým. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. Za prvé bychom uvedli, že jsme nedokončili odpověď na předchozí dotaz, a můžeme tudíž částečně odpovědět na oba uvedením, že ve zcela aktivované entitě je jen malá část vtékajícího světla potřebná pro naladění energetického centra, takto použita, a velký zbytek je volný pro chanelování a přitažlivost směrem nahoru.

Abychom odpověděli na vaši druhou otázku úplněji, můžeme říci, že je správně, že vyzařování bez potřeby odezvy začíná modrým paprskem; ačkoliv zelenému paprsku, jenž je velkým přechodovým paprskem, musí být dána velmi pečlivá pozornost, protože dokud nejsou přesuny energie všech typů prožity a do velké míry zvládnuty, bude existovat zablokování v modrých a indigových vyzařováních.

Znovu, fialové vyzařování je v tomto kontextu zdrojem, ze kterého může být skrze indigové centrum kontaktováno inteligentní nekonečno. Vyzařování z něj nebude fialového paprsku, ale spíše zeleného, modrého nebo indigového v závislosti na podstatě typu inteligence, kterou nekonečno přivedlo v rozeznatelnou energii.

Vyzařování typu zeleného paprsku je v tomto případě léčením, modrého paprsku je komunikací a inspirací, indigového je tou energií adepta, která má své místo ve víře.

55.8 Tazatel: Děkuji vám. V dřívější době jste uvedl: „dokud nejsou přesuny energií všech typů prožity a do velké míry zvládnuty, budou existovat blokace v modrých a indigových vyzařováních.“ Mohl byste to vysvětlit úplněji?

Ra: Já jsem Ra. V tomto prostoru/času jsme nepokryli vhodný středně pokročilý materiál. Zopakujte otázku prosím ve vhodnějším bodě prostoru/času.

57.33 Tazatel: Děkuji vám. Chci dále pokračovat s více otázkami o pyramidách, chci ale položit otázku, kterou tu má [jméno]. Položím ji nyní. Mohl byste prosím rozvést koncept prostoru/času a času/prostoru a jak koncept těchto věcí překonat a v jaké úrovni tyto koncepty již více jednotlivce neovlivňují?

Ra: Já jsem Ra. Toto bude poslední plná otázka tohoto sezení. Tento nástroj má určitou životní energii nazbyt. Avšak jsme znepokojeni rostoucími zkresleními komplexu těla směrem k bolesti.

Koncepty prostoru/času a času/prostoru jsou těmi koncepty popisujícími matematicky jak jen to je možné vztahy ve vaší iluzi toho, co je vidět a toho, co vidět není. Tyto popisující termíny jsou neobratné. Pro tuto práci ovšem dostačují.

Během zkušeností mystického hledání jednoty nemusejí být tyto koncepty nikdy brány v potaz, jelikož jsou pouhou částí iluzorního systému. Hledající hledá Jednotu. Jak jsme již řekli, tuto Jednotu je třeba hledat vyváženým a sebe přijatým já, jež si je vědomo jak svých zjevných zkreslení, tak své absolutní dokonalosti.

Spočívaje v tomto vyváženém uvědomění se pak entita otevře vesmíru, jímž sama je. Světelná energie všech věcí může pak být tímto intenzivním hledáním přilákána a kdekoliv se vnitřní hledání setkává s přilákanou vesmírnou pránou, nastane uvědomění si Jednoty.

Účelem čištění každého energetického centra je povolení, aby se toto místo setkání objevilo ve vibraci fialového paprsku, čímž dojde ke kontaktu s inteligentním nekonečnem a rozpuštění všech iluzí. Služba ostatním je během uvolnění energie, jenž je tímto stavem vědomí generována, automatická.

Rozdíly mezi prostorem/časem a časem/prostorem, jak jim rozumíte, krom třetí úrovně neplatí docela. Avšak čtvrtá, pátá a do jisté míry i šestá [úroveň] existují (pracují) v rámci určitého systému polarizovaného prostoru/času a času/prostoru.

Výpočty nezbytné pro posun z jednoho systému do druhého skrze dimenze jsou poněkud obtížné. Proto máme největší obtíže, když s vámi sdílíme číselné koncepty, a bereme tuto příležitost, abychom zopakovali náš požadavek, abyste naše čísla hlídali a ptali se na jakákoliv, jež se zdají být sporná.

Existuje krátký dotaz, jež můžeme zodpovědět předtím, než opustíme tento nástroj?

58.20 Tazatel: Proč jsou to tito lidé schopni udělat? Zdá se, že nemají žádný trénink, jsou to prostě schopní udělat.

Ra: Já jsem Ra. Pamatují si nezbytné disciplíny pro takovou aktivitu, která je užitečná jen pro jiná místa zkušenostních vibrací v pravé barvě.

58.21 Tazatel: Říkáte tedy, že by to v naší současné dimenzi nebylo užitečné. Bude to užitečné ve čtvrté dimenzi na této planetě, v blízké budoucnosti?

Ra: Já jsem Ra. Cíl takového soustředění energie je stavět, ne ničit, a opravdu se to stane velmi užitečným jako alternativa k, řekněme, metodám stavitelství ve třetí dimenzi.

58.22 Tazatel: Je to také používáno pro léčení?

Ra: Já jsem Ra. Ne.

60.28 Tazatel: Děkuji. Jsou čakry nebo energetická centra těla podobná nebo fungují jako energetický trychtýř pyramidy?

Ra: Já jsem Ra. Ne.

60.31 Tazatel: Nástroj si přál vědět, jestli při použití kyvadla pro objevování energetických center, znamená pohyb vpřed a vzad něco jiného než kruhový pohyb?

Ra: Já jsem Ra. To bude muset být poslední otázka, i když tato entita nám stále poskytuje energii. Zažívá zkreslení směrem k bolesti.

Rotace už byly popsány*, a tak jen řekneme že slabé pohyby vpřed a vzad znamenají částečnou, ale ne kompletní blokaci. Silný pohyb vpřed a vzad znamená opak blokace, což je nadměrná stimulace čakry nebo energetického centra, což se vyskytuje kvůli vyvážení určitých potíží v komplexu aktivit těla nebo mysli. Taková situace není pro nevyváženou bytost prospěšná.

Máte nějaké krátké dotazy, než opustíme nástroj?

Zpět na začátek

Ra kontakt knihy © 2018 L/L Research a Tobey Wheelock.
Tyto stránky © 2003–2024 Tobey Wheelock.

Otázky? Komentáře? Napište mi na tw @ law of one tečka info.

Schovat reklamy