Zákon jednoty Vyrovnávání

Hide menu

Nalezeno 33 výsledků.

⇐ Category list

15.8 Tazatel: Pokud by entita byla na této planetě dokonale vyvážená ve vztahu k Zákonu jednoty, podrobila by se stárnoucímu procesu?

Ra: Já jsem Ra. Dokonale vyvážená entita by se stala spíše unavenou než viditelně starou. Lekce by byly naučeny, entita by odešla. Nicméně toto je přiměřené a je formou stárnutí, kterou vaši lidé neprožívají. Chápání přichází pomalu, rozklad komplexu těla rychleji.

15.9 Tazatel: Můžete mi něco málo říci o definici slova „vyvažování“, jak jej používáme?

Ra: Já jsem Ra. Představte si, chcete-li, jedno Nekonečno. Nemáte žádnou představu. Tudíž proces začíná. Láska tvoří světlo, stává se láskou/světlem a proudí do planetární sféry v souladu s elektromagnetickou sítí bodů nebo s propojeními vstupu. Tato proudění jsou pak k dispozici pro jednotlivce, který je, stejně jako planeta, sítí elektromagnetických energetických polí s body nebo propojeními vstupu.

Ve vyváženém jedinci je každé energetické centrum vyvážené a funguje jasně a plně. Blokace vaší planetární sféry způsobují určitá zkreslení inteligentní energie. Zablokování komplexu mysli/těla/ducha dále zkreslují nebo porušují rovnováhu této energie. Existuje jedna energie. Může to být chápáno jako láska/světlo nebo světlo/láska nebo inteligentní energie.

15.10 Tazatel: Chápu to správně, když předpokládám, že jedno ze zablokování komplexu mysli/těla/ducha může nastat kvůli nevyváženosti, řekněme, ega, a to může být vyváženo použitím, řekněme, vyvážením hodnosti/nehodnosti?*

Ra: Já jsem Ra. To je nesprávně.

15.11 Tazatel: Můžete mi říct, jak vyvažujete ego?

Ra: Já jsem Ra. Nemůžeme pracovat s tímto konceptem, jelikož je nesprávně použit a nemůže z něj vzejít porozumění.

15.12 Tazatel: Jak jednotlivec postupuje při vyvažování sebe sama? Jaký je první krok?

Ra: Já jsem Ra. Krok je jen jeden; to je pochopení energetických center, která tvoří komplex mysli/těla/ducha. Toto chápání může být krátce shrnuto následovně.

První vyvážení je vibračním energetickým komplexem Malkuth nebo Země, který je nazývaný komplexem červeného paprsku. Chápání a přijetí této energie je základní.

Další energetický komplex, který může být zablokován, je emoční nebo osobní komplex, známý také jako komplex oranžového paprsku. Toto zablokování se často projevuje jako osobní výstřednosti nebo zkreslení s ohledem na sebevědomé pochopení nebo přijetí sebe sama.

Třetí zablokování se podobá nejblíže tomu, co jste nazval egem. Je to žlutý paprsek neboli centrum solár plexu. Zablokování v tomto centru se budou často projevovat jako zkreslení směrem k manipulaci mocí a jinému společenskému chování týkající se těch blízkých a těch spojených s komplexem mysli/těla/ducha.

Ti se zablokováními v těchto prvních třech energetických centrech, neboli propojeních (uzlech), budou mít přetrvávající obtíže ve schopnosti podporovat své hledání Zákona jednoty.

Centrum srdce, neboli zelený paprsek, je centrum, ze kterého se bytosti třetí úrovně mohou odrazit, řekněme, směrem k nekonečné inteligenci. Zablokování v této oblasti se mohou projevit jako obtíže ve vyjadřování toho, co můžete nazvat univerzální láska nebo soucit.

Centrum modrého paprsku toku energie je centrum, které je jako první jak vycházející, tak vcházející. Ti zablokovaní v této oblasti mohou mít obtíže s porozuměním komplexů ducha/mysli své vlastní entity a další obtíže ve vyjádření těchto chápání sebe sama. Entity zablokované v této oblasti mohou mít obtíže s přijímáním komunikace od ostatních komplexů mysli/těla/ducha.

Dalším centrem je šišinkové (epifýzy) neboli centrum indigového paprsku. Ti zablokovaní v tomto centru mohou zažívat zmenšování vtoku inteligentní energie kvůli manifestacím, které se jeví jako nehodnost. To je to, o čem jste mluvil. Jak můžete vidět, toto je pouze jedním z mnoha zkreslení díky několika bodům energetického vtoku do komplexu mysli/těla/ducha.

Vyvážení indigového paprsku je naprosto ústřední pro typ práce, která se točí okolo komplexu ducha a která má pak svůj vtok do transformace nebo proměny třetí úrovně do čtvrté. Je to energetické centrum přijímající nejméně zkreslené výlevy lásky/světla z inteligentní energie a mající také potenciál pro klíč k bráně inteligentního nekonečna.

Zbývající centrum energetického vtoku je jednoduše celkové vyjádření vibračního komplexu mysli, těla a ducha entity. To jest, zda bude „vyvážené“ nebo „nevyvážené“ nemá v této energetické úrovni žádný význam, protože ono si dává i bere svou vlastní rovnováhu. Ať už zkreslení může být jakékoliv, nemůže být [s ním] manipulováno tak, jak může být s ostatními, a proto nemá zvláštní význam z pohledu vyrovnávání entity.

15.13 Tazatel: Dříve jste nám předal některé informace o tom, co bychom měli dělat při vyvažování.* Existuje nějaká informace, kterou můžeme nyní publikovat o nějakých konkrétních cvičeních nebo metodách vyvažování těchto center?

Ra: Já jsem Ra. Cvičení daná pro publikování, viděno v porovnání s materiálem nyní předaným, jsou celkově dobrým začátkem. Je důležité umožnit každému hledajícímu raději osvítit sebe sama, než pro jakéhokoliv posla se pokusit v jazyce naučit/učit pro entitu a být tak vyučující/učící a učící/vyučující. Toto není v rovnováze s vaší třetí úrovní. Učíme se od vás. Vyučujeme vás. Tudíž vyučujeme/učíme. Pokud bychom se učili pro vás, způsobilo by to nerovnováhu ve směru zkreslení svobodné vůle.

Existují jiné přípustné body informace. Nicméně jste ještě nedosáhli těchto bodů ve vaší sérii otázek a je naším komplexem víry/pocitu, že tazatel by měl směřovat tento materiál takovým způsobem, že vaše komplexy mysli/těla/ducha do nich vstoupí, tudíž odpovídáme na vaše dotazy, jak se objevují ve vašem komplexu mysli.

18.5 Tazatel: Děkuji vám. Mám zde otázku od Jima, kterou budu číst doslovně:

„Mnoho mystických tradic hledání na Zemi si udržuje víru, že individuální já musí být vymazáno nebo vyhlazeno a materiální svět ignorován entitou, aby dosáhla ‚nirvány‘, jak je to nazýváno, nebo osvícení. Jaká je správná role individuálního já a jeho pozemských aktivit v pomáhání entitě růst více k Zákonu jednoty?“

Ra: Já jsem Ra. Správná role entity je v této úrovni prožít všechny vytoužené věci, pak analyzovat, pochopit a přijmout tyto zkušenosti, a přitom z nich destilovat lásku/světlo, které je v nich obsaženo. Nic by nemělo být překonáno. To, co není potřebné, odpadne.

Orientace se vyvíjí díky analýze touhy. Tyto touhy se stávají více a více zkreslené směrem k vědomé aplikaci lásky/světla tak, jak entita zachází s nabytou zkušeností.

Zjistili jsme, že je mimořádně nevhodné povzbuzovat překonávání jakýchkoli tužeb s výjimkou doporučení představovat si raději než provádět ve fyzické úrovni, jak ji nazýváte, touhy nesouhlasné se Zákonem jednoty; toto zachovává primární zkreslení svobodné vůle.

Důvod, proč je nemoudré překonávat, je, že překonávání je nevyvážený čin, který tvoří potíže při balancování v rámci kontinua času/prostoru. Překonávání proto vytváří další prostředí pro držení toho, co bylo zřejmě překonáno.

Všechny věci jsou přijatelné ve správný čas pro každou entitu a prožíváním, pochopením, přijetím, a následným sdílením s ostatními já, se vhodný popis posouvá pryč od zkreslení jednoho druhu k jiným zkreslením, která mohou být více v souladu se Zákonem jednoty.

Je to, řekněme, zkratka, jen jednoduše ignorovat nebo překonat jakoukoli touhu. Ta musí být spíše pochopena a přijata. To chce trpělivost a zkušenost, která může být pečlivě analyzována se soucitem pro sebe a ostatní-já.

38.5 Tazatel: Mohl byste mi říct, jak by každý z paprsků, od červeného po fialový, vypadal u dokonale vyvážené a nezkreslené entity?

Ra: Já jsem Ra. Toto vám nemůžeme sdělit, protože každá vyváženost je dokonalá a každá jedinečná. Nechceme být nejasní.

Nabídneme příklad. V konkrétní entitě, použijme tento nástroj, mohou být paprsky červený, oranžový a žlutý viděny jako extrémně vyrovnané. Zelený paprsek je extrémně jasný. Toto je, řekněme, vyváženo ztlumeným indigovým. Mezi těmito dvěma se nachází bod rovnováhy, modrý paprsek komunikátoru září neobvyklou silou.

Ve fialovém paprsku vidíme jedinečný spektrograf, chcete-li, a zároveň čistou fialovou, která obklopuje celek; toto je na oplátku obklopeno tím, co míchá červený a fialový paprsek, což naznačuje integraci mysli, těla a ducha; toto je dále obklopeno vibračním vzorem pravé úrovně této entity.

Tento popis může být viděn jako jak nevyvážený, tak dokonale vyvážený. Druhé zmíněné pochopení je extrémně užitečné při jednání s ostatními-já. Schopnost vidět zablokování je užitečná pouze pro léčitele. Pokud jde o dívání se na vyvážení v barvách, není zde vhodný ani malý kousek odsuzování. Samozřejmě, pokud vidíme mnohé z energetických uzlů oslabené a zablokované, můžeme chápat, že entita ještě neuchopila kolík a nezačala závod. Avšak potenciály vždy existují. Všechny paprsky, zcela vyvážené, jsou připravené a čekají na svou aktivaci.

Možná jiný způsob, jak přistoupit k vašemu dotazu, je tento: V entitě s naplněným potenciálem se paprsky organizují jeden na druhý s rovnou vibrační oslnivostí a jiskrným leskem, dokud není okolní barva bílá. Toto je, co můžete nazvat potenciální vyvážeností ve třetí úrovni.

38.9 Tazatel: Také jsem pak přemýšlel, jelikož činy agresivní povahy nejsou, jak tomu rozumím, pro vegetaci možné, zda by neměly výhodu, když přecházejí ze druhé do třetí úrovně, jelikož si nenesou rasovou paměť agresivní povahy, a proto si vyvinou harmoničtější společnost a urychlí svou evoluci v rámci této povahy. Je to pravda?

Ra: Já jsem Ra. To je správně. Avšak pro to stát se vyváženým a začít se správně polarizovat je pak nezbytné prozkoumat pohyby všeho druhu, obzvláště agresivity.

38.10 Tazatel: Pak předpokládám, že jejich prozkoumávání agresivity bylo primárně spíše toho typu, že extrahovali [data] z Hicksonovy paměti, než že by válčili mezi sebou. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně. Entity tohoto dědictví by shledaly téměř nemožným bojovat. Jejich studie pohybu veškerého druhu jsou vskutku jejich formou meditace díky faktu, že jejich aktivita je na úrovni toho, co byste nazvali meditací, a proto musí být vyvážena stejně tak, jak vaše entity potřebují stálé momenty meditace, abyste vyvážili své aktivity.

40.4 Tazatel: Pak by energetická centra těla jednotlivce byla, zde předpokládám, že se jednotlivec vyvíjí přímou cestou od první po osmou úroveň, bylo by každé z těchto energetických center, center nebo čaker, aktivováno do [úplného] dokončení, pokud by vše fungovalo tak, jak by mělo? Bylo by každé aktivováno do [úplného] dokončení a do největší intenzity na konci zkušenosti v každé úrovni?

Ra: Já jsem Ra. Řečeno hypoteticky je to správně. Avšak plně aktivovaná bytost je vzácná. Velký důraz je kladen na harmonie a vyvážení jednotlivce. Pro graduaci napříč úrovněmi je nezbytné, aby primární energetická centra fungovala takovým způsobem, aby komunikovala s inteligentním nekonečnem a oceňovala a hřála se v tomto světle v celé své čistotě.

Avšak plně aktivovat každé energetické centrum je mistrovství několika mála, protože každé centrum má proměnnou rychlost rotace nebo aktivity. Jakmile jsou všechna nezbytná centra aktivována do minimálního nezbytného stupně, je důležité sledovat harmonii a vyváženost mezi těmito energetickými centry.

41.19 Tazatel: Děkuji. Ve včerejší nebo předvčerejší relaci jste zmínil odlišnou rychlost rotace nebo aktivit energetických center. Co jste tím myslel, tou rychlostí rotace?

Ra: Já jsem Ra. Každé energetické centrum obsahuje široké spektrum rotační rychlosti, nebo jak to můžete ve vztahu k barvě vidět jasněji, zářivosti. Čím silněji se vůle entity koncentruje na kultivaci nebo čištění každého energetického centra, tím zářivější nebo rotačně aktivnější každé energetické centrum bude. Není pro energetická centra nezbytné, aby byla pro sebe uvědomělou entitu aktivována po řadě. Tudíž entity mohou mít extrémně zářící energetická centra, zatímco jsou ve svém paprsku fialového světla docela nevyvážené, a to díky nedostatku pozornosti na souhrnnou zkušenost entity.

Klíč k vyvážení může být pak viděn v přirozené, spontánní a upřímné reakci entit na zkušenosti, a tudíž použití zkušenosti na maximum, pak v aplikování vyvažovacích cvičení a v dosažení správného postoje k manifestaci nejčistšího spektra energetického centra ve fialovém paprsku.

Toto je důvodem, proč stupeň záře nebo rotační rychlost energetických center není považována být nad vyváženým aspektem nebo manifestací fialového paprsku entity vzhledem ke schopnosti sklizně; protože ty entity, jež jsou nevyvážené, obzvláště vzhledem k primárním paprskům, nebudou schopné unést dopad lásky a světla inteligentního nekonečna do míry potřebné pro sklizeň.

41.23 Tazatel: Mám knihu Zasvěcení*, ve které žena popisuje zasvěcení. Jste obeznámen s obsahem této knihy?

Ra: Já jsem Ra. To je správně. Skenujeme vaši mysl.

41.24 Tazatel: Jim přečetl celou knihu. Já jsem četl pouze její část, ale přemýšlel jsem, zda učení v knize s ohledem na vyvažování bylo vaše učení, učení od Ra?

Ra: Já jsem Ra. To je v podstatě správně se zkresleními, která mohou být viděna, když je tento materiál porovnán s materiálem, který jsme nabídli.

42.1 Tazatel: Mám otázku týkající se vyvažování. Je docela dlouhá a napíšeme ji přímo do knihy tak, jak je. Pokud ji můžete zodpovědět, aniž bych ji četl, ušetřilo by to čas, jinak bych ji přečetl.

Ra: Já jsem Ra. Chápeme vaši touhu zachovat svou příležitost. Avšak shrnutí otázky by bylo dobré. Protože pokud odpovíme na mentálně požadovaný dotaz, nesmí tento dotaz být publikován. Pokud si přejete, aby tato odpověď byla pouze pro soukromé účely, budeme pokračovat.

42.2 Tazatel: Pak otázku velmi rychle přečtu.

Hodlám uvést tvrzení a zeptat se vás na okomentování jeho stupně přesnosti. Předpokládám, že vyvážená entita by se v žádné situaci, jíž by mohla být vystavena, neklonila ani k pozitivním ani k negativním emocím. Tím, že zůstane v jakékoliv situaci neemocionální, může vyvážená entita v harmonii se Zákonem jednoty jasně rozlišit vhodné a nezbytné reakce v jakékoliv situaci.

Většina entit naší planety se nachází nevědomě zachycena v každé emocionální situaci, se kterou se dostane do kontaktu, v souladu se svými unikátními návyky, a kvůli těmto návykům není schopna jasně vidět příležitosti pro vyučování/učení a vhodné reakce na každou emocionální situaci, a proto musí skrze proces mnoha pokusů a omylů a skrze trvalou vyplývající bolest takové situace opakovat mnoho, mnohokrát, dokud si vědomě neuvědomí potřebu vyvážit svá energetická centra, a tím také vyvážit své reakce a chování.

Jakmile se osoba stane vědomě povědomá o potřebě vyvážit svá energetická centra a reakce, je dalším krokem dovolit průchod přiměřeně pozitivním nebo negativním reakcím k emocionálním situacím skrze svou bytost bez toho, aby si zachovaly jakékoli emocionální podbarvení poté, co potřeba vyvážení byla vědomě zpozorována a prožita. A předpokládám, že tato schopnost vědomě pozorovat pozitivně nebo negativně nabitou energii, jež proudí skrze bytost, může být posílena praktikováním vyvažovacích cvičení, které jste nám předal, s výsledkem vyváženého bytí dosaženého pro entitu, jež by pak mohla zůstat neemocionální a nezkreslená s ohledem na Zákon jednoty v jakékoliv situaci, stejně jako je objektivní pozorovatel televizního filmu.

Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. Je to nesprávné aplikování vyvažování, které jsme diskutovali*. Cvičení prvního prožití pocitů a pak vědomé objevení jejich protikladů uvnitř bytosti, nemá za svůj cíl hladké proudění pocitů jak negativních, tak pozitivních, zatímco bytost zůstane neovlivněnou, ale má spíše za cíl stát se neovlivněnou. To je to jednodušší výsledek, který vyžaduje, řekněme, mnoho praxe.

Katalyzátor zkušenosti pracuje za účelem, aby nastalo učení/vyučování v rámci této úrovně. Avšak pokud je v bytosti spatřena reakce, dokonce i když je pouze pozorována, entita stále tento katalyzátor pro učení/vyučování používá. Konečným výsledkem je to, že katalyzátor už není více potřeba. Tudíž tato úroveň není už více potřeba.

Není to nedostatek zájmu nebo nestrannost, ale jemně vyladěný soucit a láska, jež vidí všechny věci jako lásku. Toto vidění vyvolává nulovou odezvu na katalytické reakce. Tudíž je entita nyní schopna se stát spolu-Stvořitelem vyskytnuvších se zkušeností. To je pravdivější vyvážení.

42.3 Tazatel: Pokusím se udělat analogii. Pokud zvíře, řekněme býk v ohradě, na vás zaútočí, protože jste do jeho ohrady zavítal, rychle mu odejdete z cesty, ale neviníte jej. Nebo nemáte mnoho emocionální odezvy, pouze odezvu strachu, že by vás mohl zranit. Avšak pokud spatříte jiné já v jeho teritoriu a on vás napadne, může být vaše reakce emocionálnější povahy a může vytvářet fyzické tělesné reakce. Je můj předpoklad správný, že když je vaše reakce na zvíře a druhé já taková, že je oba vidíte jako Stvořitele a že je oba milujete a rozumíte jejich činu, kdy na vás útočí, jako čin jejich svobodné vůle, pak jste se vyvážil v této oblasti správně? Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je v podstatě správně. Avšak vyvážená entita bude ve zdánlivém útoku druhého já vidět příčiny tohoto činu, které jsou ve většině případů komplexnější povahy než příčina útoku býka druhé úrovně, jak zněl váš příklad. Tudíž se tato entita otevře mnohem více příležitostem pro službu druhého já třetí úrovně.

42.4 Tazatel: Cítila by zcela vyvážená entita emocionální odezvu, když na ni zaútočí jiné já?

Ra: Já jsem Ra. To je správně. Odezvou je láska.

42.5 Tazatel: V naší iluzi, kterou nyní prožíváme, je obtížné udržovat tuto odezvu, zvláště pokud útok entity končí fyzickou bolestí. Předpokládám však, že by se tato odezva měla udržet dokonce i skrze ztrátu fyzického života nebo skrze extrémní bolest. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně a je dále hlavního nebo základního významu v chápání, řekněme, principu vyvažování. Vyvážení není nedostatkem zájmu, ale spíše případ, kdy je pozorovatel nezaslepený žádnými pocity odloučení, ale zcela naplněný láskou.

42.6 Tazatel: V poslední relaci jste uvedl: „My, tj. Ra, jsme strávili mnoho času/prostoru, chcete-li, v páté úrovni ve vyvažování intenzivního soucitu, jež jsme získali ve čtvrté úrovni.“ Mohl byste tento koncept rozvinout v souvislosti s tím, co jsme právě diskutovali?

Ra: Já jsem Ra. Čtvrtá úroveň, jak jsme řekli, oplývá soucitem. Tento soucit je bláhový, je-li viděn skrze oči rozumu. Je to spása třetí úrovně, ale vytváří nerovnováhu v konečném vyvážení entity.

Tudíž jsme my, společenský paměťový komplex čtvrté úrovně, měli tendenci k soucitu, a dokonce až k mučednictví při pomáhání druhým. Když byla dosažena sklizeň do páté úrovně, viděli jsme vady v této vibrační úrovni v účinnosti takového neustálého soucitu. Strávili jsme mnoho času/prostoru rozjímáním cest Stvořitele, jež doplňují lásku moudrostí.

42.9 Tazatel: Jaký je rozdíl z pohledu aktivace energetických center mezi osobou, jež potlačuje emocionálně nabité odezvy na emocionálně nabité situace, a osobou, jež je vyvážená, proto opravdu neovlivněná emocionálně nabitými situacemi?

Ra: Já jsem Ra. Tento dotaz obsahuje nesprávný předpoklad. Pro opravdu vyváženou entitu by žádná situace nebyla emocionálně nabitá. S pochopením tohoto můžeme říci následující: Potlačení emocí depolarizuje entitu do té míry, že si spontánně vybere nepoužít katalytický čin v současném prostoru/času, a tudíž bude tlumit energetická centra. Existuje však určitá polarizace směrem k pozitivnu, pokud je příčinou potlačení úcta k ostatním-já.

Entita, která pracovala s katalyzátorem dost dlouho na to, aby byla schopna katalyzátor vycítit, ale neshledala nutným vyjádřit své reakce, není ještě vyvážená, ale netrpí díky transparentnosti svého zkušenostního kontinua žádnou depolarizací. Tudíž pozvolné navýšení schopnosti pozorovat své reakce a znát sebe sama přivede sebe sama ještě blíže k opravdové rovnováze. Trpělivost je potřeba a je doporučena, jelikož katalyzátor je ve vaší rovině intenzivní a jeho použití musí být poznáváno během období důsledného učení/vyučování.

42.10 Tazatel: Jak může osoba, když není emocionálně nabitou situací ovlivněná, vědět, zda potlačuje proud emocí nebo zda je v rovnováze a opravdu neovlivněná?

Ra: Já jsem Ra. O tomto bodu jsme již hovořili. Proto krátce zopakujeme, že pro vyváženou entitu nemá žádná situace emocionální náboj, ale je jednoduše situací jako každá jiná, ve které entita může nebo nemusí vidět příležitost být k službám. Čím se entita více přiblíží k tomuto postoji, tím je entita blíže k rovnováze.

Můžete vzít na vědomí, že není naším doporučením, aby katalyzátory byly potlačeny nebo překonány, ledaže by takové reakce byly pro ostatní já překážkou nesouznějící se Zákonem jednoty. Je mnohem, mnohem lepší dovolit zkušenosti, aby se vyjádřila, aby pak entita mohla plněji tento katalyzátor použít.

42.11 Tazatel: Jak může jednotlivec určit, která energetická centra uvnitř své bytosti jsou aktivována a nepotřebují okamžitou pozornost, a která energetická centra nejsou aktivována a je na ně zapotřebí okamžité pozornosti?

Ra: Já jsem Ra. Myšlenky entity, její pocity nebo emoce, a nejméně ze všeho její chování jsou ukazateli pro vyučování/učení sebe sama sebou. Při analýze zkušeností každodenního cyklu může entita určit, co považuje za nevhodné myšlenky, chování, pocity a emoce.

Při vyšetřování těchto nevhodných aktivit komplexů mysli, těla a ducha, může pak entita umístit tato zkreslení do správného vibračního pásma, a tudíž uvidět, kde je potřeba zapracovat.

43.8 Tazatel: Souhlasím s vámi z celého srdce, ale někdy jsem před zkoumáním určité oblasti ztracený a nevím, zda to povede k lepšímu porozumění. Toto se zdálo být nějakým způsobem ve vztahu s energetickými centry, o kterých jsme hovořili.

Hodlám uvést názor a nechám vás okomentovat jeho správnost. Ten názor je:

Když je světlo Stvořitele kvůli zkušenostem rozštěpeno nebo rozděleno do barev a energetických center, pak za účelem sjednocení s energií Stvořitele musí být energetická centra vyvážena přesně stejným způsobem, jak bylo rozštěpené světlo vyvážené v okamžiku vzniku Stvořitelem. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. Bylo by téměř nemožné dát na tento dotaz jednoduchou odpověď.

Zjednodušíme to tím, že se budeme soustředit na to, co považujeme za ústřední myšlenku, o kterou usilujete. Již mnohokrát jsme mluvili o relativní důležitosti vyvážení ve srovnání s relativní nedůležitostí maximální aktivace každého energetického centra*. Důvodem je to, co správně předpokládáte.

Proto se entita zajímá, pokud je na cestě pozitivní sklizně, o upřesňování různých energií zkušeností. Proto může být ta nejkřehčí entita vyváženější než ta s extrémní energií a aktivitou služeb druhým, a to kvůli důslednosti, se kterou je vůle zaměřena na využití zkušeností pro poznání sebe sama. Úrovně, které jsou za vaší vlastní, dávají minimálně vyváženému jedinci mnoho času/prostoru a prostoru/času, kde pokračuje ve zdokonalování těchto vnitřních vyvážení.

50.2 Tazatel: V poslední relaci jste uvedl prohlášení, že zkušenosti jsou k entitě přitahovány přes jižní pól. Můžete to rozvést a definovat, co tím míníte?

Ra: Já jsem Ra. Aby bylo dosaženo správné perspektivy pro pochopení smyslu výše uvedené informace, je třeba určité úvahy. Jižní neboli negativní pól je ten, který přitahuje. Táhne k sobě věci, které jsou k němu magnetizované. Takže s komplexem mysli/těla/ducha je vtok zkušenosti tokem z jižního pólu. Můžete to považovat za zjednodušující vysvětlení.

Jedinou specifickou částí této korektnosti je, že červený paprsek nebo základní energetické centrum, jež je nejnižší nebo kořenové energetické centrum fyzického nosiče, bude mít první možnost reagovat na jakoukoliv zkušenost. Pouze tímto způsobem můžete nahlížet na fyzickou lokaci jižního pólu, jež je ztotožňovaný s kořenovým energetickým centrem. V každé části mysli a těla dostane kořen nebo základ příležitost jako první.

Jaká je tato příležitost jiná než přežití? Je to kořenová možnost reakce a může být chápána jako charakteristika základní funkce, jak mysli, tak těla. Tento instinkt je nejsilnější a jakmile je vyvážený, je pro hledajícího mnohé otevřeno. Jižní pól pak přestává blokovat data zkušenosti a vyšší energetická centra mysli a těla dostávají příležitost využít přitaženou zkušenost.

54.8 Tazatel: OK. Jakmile si je komplex mysli/těla/ducha tohoto procesu vědom, rozhodne se, že proto, aby dosáhl schopností, plných schopností stvoření a Stvořitele, kterého je malou částí, a zároveň je jím celým, aby nabyl zkušeností, které procházejí celým stvořením, je nezbytné znovu sjednotit svoje myšlení nebo znovu harmonizovat své myšlení s Původní tvořící myšlenkou, s její přesnou vibrací nebo, řekněme, s její frekvencí vibrace. Aby to mohl udělat, je nezbytné disciplinovat osobnost, aby se přesně přizpůsobila Původní myšlence nebo Původní vibraci, a to je rozděleno na sedm oblastí disciplín, kde každá odpovídá jedné z barev spektra. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. Toto tvrzení, ačkoliv je správné, sebou nese velký potenciál pro jeho nepochopení. Přesnost, se kterou každé energetické centrum souhlasí s Původní myšlenkou, není v systematickém umístění každého energetického bodu, ale spíše v plovoucím a tvárném umístění vyváženého prolínání se těchto energetických center takovým způsobem, že inteligentní energie je schopná sebe sama vyjádřit s minimálním zkreslením.

Komplex mysli/těla/ducha není stroj. Je to spíše to, co byste mohli nazvat symfonickou básní.

54.14 Tazatel: Děkuji vám. Má to váhu také v mém způsobu myšlení a oceňuji, co jste mi řekl.

Nyní bych rád zvážil původ katalyzátoru v … Za prvé, máme stav komplexu mysli/těla/ducha, které jako funkce Prvního zkreslení dosáhlo stavu zablokování nebo částečného zablokování jednoho nebo více energetických center. Budu předpokládat, že katalyzátor je nezbytný, pouze pokud existuje částečné zablokování jednoho z energetických center. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. Ne.

54.15 Tazatel: Mohl byste mi říct proč?

Ra: Já jsem Ra. Primární prioritou sice je aktivovat nebo odblokovat každé energetické centrum, ale je také v tomto bodě primární prioritou začít zdokonalovat vyvážení mezi energiemi, takže každý akord celkového vibračního bytí resonuje s jasností, ve shodě a v harmonii s každou jinou energií. Toto vyvažování, ladění a harmonizování sebe sama je centrální pro pokročilejší komplex mysli/těla/ducha neboli adepta. Každá energie může být aktivována bez krásy, což je možné skrze disciplínu a uznání osobních energií neboli toho, co můžete nazvat hlubší osobností nebo duševní identitou.

54.16 Tazatel: Dovolte mi udělat analogii, na kterou jsem právě myslel. Na sedmistrunný hudební nástroj se může hrát vychýlením každé struny, jejím úplným vychýlením a uvolněním a získáním tónu. Nebo… jakmile je možné struny plně vychýlit (a vytvořit tón) … namísto vytváření not tímto způsobem tvořící osobnost jednotlivce vychýlí každou strunu se správným množstvím a ve správném pořadí, aby byla produkována hudba. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně. Ve vyváženém jednotlivci se nacházejí energie čekající na ruku Stvořitele, aby zahrála harmonii.

61.6 Tazatel: Chci se zeptat na několik otázek, které měl Jim ohledně léčebných cvičení. První otázkou je, co v léčebném cvičení týkajícím se těla myslíte disciplínou těla, která má co do činění s vyvážením mezi láskou a moudrostí při používání těla v jeho přirozených funkcích?

Ra: Já jsem Ra. Kvůli tomu, jak tento nástroj používá přenesenou energii, budeme mluvit stručněji než obvykle. Proto žádáme o další dotazy, pokud nebude naše odpověď dostačující.

Komplex těla má přirozené funkce. Mnohé z nich souvisí s nemanifestovaným já a obvykle je není třeba vyvažovat.

Existují přirozené funkce, které souvisí s jiným já. Patří k nim dotýkání, milování, sexuální život a chvíle, kdy touží po společnosti druhého, aby bojovalo s typem osamělosti, která je přirozenou funkcí těla, na rozdíl od typů osamělosti, které se týkají komplexu mysli/emocí nebo ducha.

Když lze tyto přirozené funkce pozorovat v každodenním životě, lze je zkoumat, aby bylo možné pozorovat lásku k sobě a lásku k druhému já v porovnání s moudrostí týkající se používání přirozených funkcí. U většiny vašich lidí lze v tomto procesu vyvažování prozkoumat mnoho fantazií a zbloudilých myšlenek.

Rovněž je třeba vyvážit odstup od potřeby těchto přirozených funkcí ve vztahu k druhému já. Na jedné straně je nadbytek lásky. Je třeba určit, zda se jedná o lásku k sobě samému nebo k druhému já, případně k obojímu. Na druhé straně existuje nadměrná vyváženost vůči moudrosti.

Je dobré znát komplex těla tak, aby byl spojencem, vyváženým a připraveným k jasnému použití jako nástroj; neboť každá tělesná funkce může být použita ve vyšších a vyšších, chcete-li, energetických komplexech s jiným já.

Bez ohledu na to, o jaké chování se jedná, je důležitým vyvažováním pochopení každé interakce na této úrovni s druhými já, takže ať už je vyváženost láska/moudrost nebo moudrost/láska, druhé já je vnímáno vlastním já ve vyvážené konfiguraci, a tak je já uvolněno pro další práci.

61.10 Tazatel: Dobře. Třetí otázka, kterou mám, je, zda byste mohl uvést příklady tělesné polarity?

Ra: Já jsem Ra. V těle existuje mnoho polarit, které souvisejí s vyvažováním energetických center různých těl nemanifestované entity. Tyto polarity je dobré zkoumat pro práci v oblasti léčení.

Každá entita je samozřejmě potenciální polarizovanou částí jiného já.

61.11 Tazatel: Zde se píše, že správným cvičením pro vyvážení všech tělesných vjemů by měla být nějaká forma nečinnosti, například meditace nebo rozjímání. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je z velké části nesprávně. Vyvažování vyžaduje meditativní stav, aby mohlo být provedeno. Vyvažování pocitů však souvisí s analýzou pocitů se zvláštním zřetelem k jakémukoli nevyváženému příklonu mezi láskou a moudrostí nebo pozitivním a negativním. Pak je tomu, co ve vyváženém vjemu chybí, jako při každém vyvažování, dovoleno vstoupit do bytosti poté, co je vjem zapamatován a vybaven v takových detailech, že zahltí smysly.

64.20 Tazatel: Během léčebných cvičení, kdy jste řekli „prozkoumejte vjemy těla“, měli jste na mysli ty vjemy, které má tělo k dispozici skrze pět smyslů? Nebo ve vztahu k přirozeným funkcím těla jako je dotýkání, milování, sexuální sdílení a společnost? Nebo hovoříte o něčem zcela jiném?

Ra: Já jsem Ra. Tazatel může v tento moment vnímat svůj komplex těla. Prožívá vjemy. Většina těchto vjemů, nebo v tomto případě téměř všechny z nich, jsou pomíjivé a nezajímavé. Tělo je však výtvorem mysli. Určité vjemy jsou kvůli náboji nebo síle, která je pociťována myslí při prožívání tohoto vjemu, důležité.

Například v tomto prostorovém/časovém bodě nese jeden vjem silný náboj a může být zkoumán. Je to vjem toho, co nazýváte zkreslením směrem k nepohodlí, kvůli stísněné pozici komplexu těla během této práce. Při vyvažování byste pak tento vjem prozkoumali. Proč je tento vjem silný? Protože byl vybrán, aby mohla tato entita být ve službě ostatním pro energizování tohoto kontaktu.

Každý vjem, který v mysli zanechává dochuť významu, který zanechává chuť v paměti, by měl být prozkoumán. Toto jsou vjemy, o kterých hovoříme.

Můžeme zodpovědět nějaké krátké dotazy, než tento nástroj opustíme?

Zpět na začátek

Ra kontakt knihy © 2018 L/L Research a Tobey Wheelock.
Tyto stránky © 2003–2024 Tobey Wheelock.

Otázky? Komentáře? Napište mi na tw @ law of one tečka info.

Schovat reklamy