Zákon jednoty Poutníci

Hide menu

Nalezeno 30 výsledků.

⇐ Category list

12.26 Tazatel: Děkuji vám. Dobře, mluvil jste o Poutnících. Kdo jsou Poutníci? Odkud pocházejí?

Ra: Já jsem Ra. Představte si, chcete-li, písky vašich pobřeží. Tak bezpočetné jako zrnka písku jsou zdroje inteligentního nekonečna. Když dosáhne společenský paměťový komplex úplného porozumění svého přání, může dojít k závěru, že jeho přáním je služba ostatním se zkreslením směrem k chycení natažené ruky, obrazně řečeno, každé entity, která volá o pomoc. Tyto entity, které můžete nazývat Bratři a Sestry zármutku, směřují směrem k tomuto volání zármutku. Tyto entity jsou ze všech koutů nekonečného stvoření a jsou k sobě svázány touhou sloužit v tomto zkreslení.

12.27 Tazatel: Kolik jich je nyní inkarnovaných na Zemi?

Ra: Já jsem Ra. Počet je přibližný díky velkému příchodu těch v této době narozených, a to kvůli intenzivní potřebě rozjasnit planetární vibraci, a tak pomoci při sklizni. Počet se blíží k šedesáti pěti milionům.

12.28 Tazatel: Je většina z nich čtvrté úrovně? Z jaké úrovně pocházejí?

Ra: Já jsem Ra. Několik jich tu je ze čtvrté úrovně. Největší počet Poutníků, jak je nazýváte, je ze šesté úrovně. Touha sloužit musí být zkreslena směrem k velké čistotě mysli a tomu, co můžete nazvat udatností nebo odvahou v závislosti na úsudku vašeho komplexu zkreslení. Výzva/nebezpečí Poutníka spočívá v tom, že zapomene na svou misi, stane se karmicky zapojeným, a tudíž smeten do víru, ze kterého se inkarnoval, a tím pomohl destrukci.*

12.29 Tazatel: Co by mohla jedna z těchto entit udělat, aby se stala karmicky zapojenou? Mohl byste nám dát příklad?

Ra: Já jsem Ra. Entita, která jedná vědomě nemilujícím způsobem při práci s ostatními bytostmi, se může stát karmicky zapojenou.

12.30 Tazatel: Právě mě napadla myšlenka. Mají někteří z těchto Poutníků fyzické indispozice v této situaci na Zemi?

Ra: Já jsem Ra. Díky extrémní různorodosti mezi vibračními zkresleními třetí úrovně a těch z hustších úrovní, chcete-li, je pro Poutníky pravidlem nějaká forma hendikepu, obtíže nebo pocitu odcizení, které je závažné. Nejběžnější z těchto obtíží jsou pocit odcizení, reakce proti planetární vibraci osobními poruchami, jak byste je nazvali, a obtíže tělesného komplexu vykazující problémy s přizpůsobením se planetárním vibracím jako jsou alergie, jak byste je nazvali.

12.31 Tazatel: Existuje pro tyto entity nějaký nejlepší způsob vyléčení sebe sama nebo jejich fyzických obtíží?

Ra: Já jsem Ra. Toto bude poslední úplná otázka tohoto času/prostoru.

Samo léčící zkreslení je uskutečněné skrze poznání, že inteligentního nekonečno spočívá uvnitř sebe sama. Toto je určitým způsobem blokováno v těch, kteří nejsou dokonale v rovnováze v rámci komplexu těla. Zablokování se liší od entity k entitě. Je zapotřebí vědomé povědomí duševní povahy reality, chcete-li, a souvztažné vlévání této reality do jednotlivého komplexu mysli/těla/ducha, aby probíhalo léčení.

Použijeme tento nástroj jako příklad. Části jeho obtíží, jak nazýváte tento komplex zkreslení, jejichž rovnováha může být zdokonalena, jsou způsobeny primárně zablokováním indigového paprsku nebo energetického centra šišinky (epifýzy). Toto centrum přijímá inteligentní energii ze všech zákonných zdrojů uvnitř jednoho Stvoření; to jest zákonných uvnitř tohoto zkreslení nebo iluze třetí úrovně. Pokud zde není žádné zablokování, jsou tyto energie vlity nebo vtečeny dovnitř komplexu mysli/těla/ducha a zdokonalují moment za momentem komplex těla jednotlivce.

Tento nástroj také prožívá určité zkreslení energetického centra zeleného paprsku, které můžete nazvat srdečním centrem. To je až příliš otevřeno díky zkreslení intenzivní touhy na části tohoto komplexu mysli/těla/ducha směrem ke službě ostatním, nebo jak byste to mohli nazvat, k všeobecné lásce. Proto se tato entita obětuje bez ohledu na svoje rezervy ve zkreslení komplexu mysli/těla/ducha v souvislosti s tím, co nazýváte silou nebo energií. Zkreslení je primárně kvůli zablokování indigového paprsku. Jak jsme řekli dříve, zkreslení v nepochopení nástroje zodpovědného za toto zablokování je základní orientace směrem k víře v nehodnotnost. Zkreslení nehodnotnosti blokuje volný tok inteligentní energie.

Sedmý neboli fialový paprsek je nenarušený, nejedná se pouze o energetický receptor, ale o celkový součet vibračního stupně jednotlivce. Ostatní energetická centra jsou také docela čistá. V tomto případě je řešením pro léčení činnost, která uvádí do praxe mírumilovné pochopení ve zkreslení pokory, že entita je jednou spolu se Stvořitelem, a proto zdokonalenou a ne oddělenou. V každém případě to, co byste nazvali špatným zdravotním stavem, je jedno nebo více blokovaných energetických center. Inteligence komplexu mysli/těla/ducha potřebuje být tedy upozorněna buď sebou jako léčitelem, nebo katalyzátorem jiného léčitele, jak jsme řekli dříve.

Je zde krátká otázka předtím, než zavřeme tuto relaci?

16.59 Tazatel: Mnoho Poutníků přicházejících na tuto planetu nyní a v nedávné minulosti… jsou předmětem myšlenek Orionu?

Ra: Já jsem Ra. Jak jsme řekli dříve, Poutníci se zcela stávají tvory třetí úrovně v komplexu mysli/těla. Existuje právě stejná šance takového vlivu pro entitu Poutníka jako pro komplex mysli/těla/ducha této planetární sféry. Jediná odlišnost se objevuje v komplexu ducha, který, pokud si přeje, vlastní brnění světla, chcete-li, což mu umožňuje jasněji rozeznat to, co není tak, jak by bylo vhodně požadováno komplexem mysli/těla/ducha. Toto není nic víc než tendence a nemůže být nazváno chápáním.

Mimoto je Poutník, ve svém vlastním komplexu mysli/těla/ducha, méně zkreslený směrem, řekněme, ke křivolakosti pozitivních/negativních zmatení třetí úrovně. Tudíž často nerozezná tak jednoduše, jako více negativní jedinec, negativní podstatu myšlenek nebo bytostí.

16.60 Tazatel: Byli by pak Poutníci, jak se zde inkarnují, vysoce prioritními cíli, řekněme, skupiny Orionu?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

16.61 Tazatel: A pokud by byl Poutník úspěšně narušen, řekněme, skupinou Orionu, co by se stalo s tímto Poutníkem v době sklizně?

Ra: Já jsem Ra. Pokud by entita Poutníka demonstrovala skrze činy negativní orientaci směrem k ostatním-já, byla by, jak jsme řekli dříve, zachycena do planetárních vibrací a, když sklízena, by možná znovu opakovala velký cyklus třetí úrovně jako planetární entita. Toto bude poslední úplnou otázkou této relace.

Máte krátkou otázku, jež můžeme zodpovědět před tím, než uzavřeme tuto relaci?

32.9 Tazatel: Předpokládám z toho, na co jsme se předtím dívali… na Zemi dnes máme a v minulosti jsme měli Poutníky čtvrté, páté a šesté úrovně. Jakmile přicházejí na určitou dobu do inkarnace do fyzické části úrovně jako Poutník, jaké typy polarizací s ohledem na tyto různé paprsky shledávají, že je ovlivňují? Můžete mi to říci?

Ra: Já jsem Ra. Věřím, že jsem pochopil směr vašeho dotazu. Zeptejte se prosím dále, pokud nebude tato odpověď dostatečná.

Poutníci čtvrté úrovně, kterých není mnoho, budou mít sklon si vybrat ty entity, které se budou zdát plné lásky nebo lásku potřebují. Existuje veliká možnost/pravděpodobnost, že entity dělají chyby v úsudku díky soucitu, s kterým jsou ostatní-já viděna.

Poutník páté úrovně je ten, který není enormně ovlivněn stimuly různých paprsků ostatních-já a svým vlastním způsobem nabízí sám sebe, když je viděna potřeba. Je nepravděpodobné, že se takové entity budou, řekněme, angažovat ve zvycích vašich lidí nazývaných manželství a velmi pravděpodobně budou pociťovat averzi vůči plození a vychovávání dětí kvůli povědomí o nevhodnosti planetárních vibrací vzhledem k harmonickým vibracím úrovně světla.

[Poutníci] šesté úrovně, jejichž prostředky rozmnožování můžete přirovnat k tomu, co nazýváte fúzí, se pravděpodobně do značné míry zdrží dvou-pohlavního reprodukčního programování komplexu těla a namísto toho budou vyhledávat ty, se kterými je přesun sexuální energie úplné fúzní povahy, pokud je to v manifestaci ve třetí úrovni možné.

32.10 Tazatel: Můžete trochu rozvést, co myslíte „úplnou fúzní povahou“?

Ra: Já jsem Ra. Celé stvoření je jednoho Stvořitele. Tudíž oddělení sexuální aktivity do jednoduše jako komplexu těla je umělé oddělení a z toho vyplývá, že všechny věci - mysl, tělo a duch - jsou viděny jako sexuálně rovnocenné; všechny jsou součástí polarity entity. Tudíž sexuální fúze může být viděna s nebo bez toho, co můžete nazvat sexuálním stykem, jako úplné splynutí mysli, těla a ducha v tom, co je pociťováno jako neustálý orgasmus, řekněme, radosti a rozkoše, které cítí každý v bytí toho druhého.

32.11 Tazatel: Mělo by pak hodně Poutníků vyšších úrovní kvůli této rozdílné orientaci značné problémy s ohledem na inkarnaci ve třetí úrovni?

Ra: Já jsem Ra. Možnost/pravděpodobnost takových problémů, jak jste je nazval, kvůli šesté úrovni inkarnující se do třetí je poněkud velká. Není to nezbytně problémem, pokud byste jej takto nazval. Záleží to na unikátní orientaci každého komplexu mysli/těla/ducha, který zažívá tuto situaci nebo umístění vibračních relativit.

36.16 Tazatel: Pak entita šesté úrovně, která dosáhla tohoto bodu v pozitivní orientaci, si může vybrat stát se tím, kterého nazýváme poutníkem, a přesunout se zpět. Přemýšlím, zda se to někdy stává negativně orientované entitě šesté úrovně. Přesouvá se některá zpět jako poutník?

Ra: Já jsem Ra. Jakmile negativně polarizovaná entita dosáhne určitého bodu v úrovni moudrosti, je extrémně nepravděpodobné, že si vybere riskovat zapomnění, protože tato polarizace není nesobecká ale sobecká a díky moudrosti si uvědomuje nebezpečí takového „putování“. Příležitostně se negativní entita šesté úrovně stává poutníkem ve snaze pokračovat s polarizací negativním směrem. Toto je extrémně neobvyklé.

36.17 Tazatel: Co je pak motivací pro… Ach, nechtě mě prosím prvně dokončit tu otázku.

Jaký je motiv… jaký je mechanismus za tím, že by si tato neobvyklá entita šesté úrovně přála skrze putování získat více negativní polarizace?

Ra: Já jsem Ra. Poutník má potenciál značně zrychlit v úrovni, ze které přichází, ve svém procesu evoluce. Toto nastává díky intenzivním životním zkušenostem a příležitostem třetí úrovně. Tedy si pozitivně orientovaný poutník volí riskovat nebezpečí zapomnění za účelem být k službám ostatním tím, že bude vyzařovat lásku ostatních. Pokud je zapomnění prolomeno, bude množství katalyzátorů ve třetí úrovni poutníka polarizovat s mnohem větší efektivitou, než jaká se očekává ve vyšších a harmoničtějších úrovních.

Podobně se negativně orientovaný poutník odvažuje riskovat zapomnění za účelem toho, že by mohl zrychlit svůj pokrok v evoluci ve vlastní úrovni službou sobě samému ve třetí úrovni tím, že nabídne ostatním-já příležitost slyšet informace týkající se negativní polarizace.

36.18 Tazatel: Existují v naší historické minulosti nějaké příklady negativně polarizovaných poutníků šesté úrovně?

Ra: Já jsem Ra. Tyto informace by mohly být škodlivé. Zadržujeme je. Prosím pokuste se vidět entity okolo vás jako část Stvořitele. Nemůžeme to více vysvětlit.

36.24 Tazatel: Jenom se zeptám na jednu krátkou, na kterou nemusíte být schopen odpovědět před tou konečnou…

Ta krátká je: můžete mi říct, jaké procento poutníků nyní na Zemi je úspěšných v proniknutí paměťové zábrany a uvědomili si, kdo jsou, a pak nakonec, zda existuje cokoliv, co můžeme udělat, aby byl nástroj více v pohodlí nebo vylepšit kontakt?

Ra: Já jsem Ra. Můžeme přiblížit procento těch, jež inteligentně pronikli svým statusem. Je to mezi osmi a půl a devíti a tři čtvrtě procenty. Existuje větší procentní skupina těch, kteří docela dobře stanovili, řekněme, skupinu symptomů jim naznačující, že nejsou, řekněme, z tohoto „stavu šílenství“. To činí něco málo nad padesát procent zbytku. Téměř třetina zbytku si jsou vědomi, že je něco na nich odlišného.

Takže vidíte, že existuje mnoho odstupňování probouzení znalosti o tom být poutníkem. Můžeme dodat, že tyto informace budou, řekněme, dávat smysl prostřední a první z těchto skupin.

Tento nástroj je na tom dobře. Odpočívadlo ve svém účinku poněkud zmenšuje pohodlí zádové části fyzického nosiče tohoto nástroje. Zmínili jsme to [již] dříve.

Jste svědomití. Nyní vás opustíme, mí přátelé.

Já jsem Ra. Zanechávám vás v lásce a světle nekonečného Stvořitele. Jděte tedy kupředu, vesele s radostí, v síle a míru jednoho Stvořitele. Adonai.

45.3 Tazatel: Můžete mi říct, zda je větší procento zdejších Poutníků, kteří jsou od Ra?

Ra: Já jsem Ra. Mohu.

45.4 Tazatel: Je?

Ra: Já jsem Ra. Významná část Poutníků šesté úrovně jsou ti našeho společenského paměťového komplexu. Další velká část se skládá z těch, kteří pomohli těm v Jižní Americe; další část – ti, kteří pomohli Atlantidě. Všichni jsou šesté úrovně a všichni jsou skupinami bratrů a sester díky sjednocenému cítění, a tak jako nám bylo pomoženo tvary jako jsou pyramidy, tak i my jsme mohli pomoci vašim lidem.

52.8 Tazatel: Snad vnímám spojení mezi tím, co jste právě řekl, a tím, proč si mnoho Poutníků vybralo k inkarnaci čas sklizně na této planetě. Myslím to správně? Je to nejasný vjem.

Ra: Já jsem Ra. Je správně, že v rámci šance si vzpomenout na to, co bylo v zapomnění ztraceno, existuje přemíra příležitostí pro pozitivní orientaci. Věříme, že toto je specifický záměr vaší otázky.* Zeptejte se prosím dále, pokud tomu tak není.

52.9 Tazatel: No, já bych pouze zahrnul otázku, proč je čas sklizně vybrán tolika Poutníky jako čas pro inkarnaci?

Ra: Já jsem Ra. Pro inkarnaci během sklizně existuje několik důvodů. Mohou být rozděleny na termíny vlastní já a ostatní já.

Prvořadým důvodem pro nabídnutí se těchto Bratrů a Sester zármutku do inkarnačních stavů je možnost pomoci ostatním já prosvětlováním zkreslení planetárního vědomí a pravděpodobnost poskytnutí katalyzátoru pro druhé já, což zvyšuje sklizeň.

Existují další dva důvody pro vybrání této služby, jež se pojí s vlastním já.

Poutník, pokud se rozpomene a zasvětí se službě, se bude polarizovat mnohem rychleji než je možné v oblastech slabších katalyzátorů vyšších úrovní.*

Poslední důvod existuje uvnitř celku mysli/těla/ducha nebo celku společenského paměťového komplexu, který může usoudit, že entita nebo členové společenské entity mohou využít katalyzátor třetí úrovně, aby zrekapitulovali učení/vyučování, které je viděno jako méně než dokonale vyvážené. To se obzvláště týká těch, jež vstupují do a pokračují skrze šestou úroveň, kde je vyváženost mezi soucitem a moudrostí zdokonalena.

53.6 Tazatel: Děkuji vám. Můžete popsat různé techniky používané službou ostatním, pozitivně orientovanými kontakty Konfederace s lidmi této planety, mluvit o různých formách a technikách, o tom jak provádějí kontakt?

Ra: Já jsem Ra. Mohli bychom.

53.7 Tazatel: Mohl byste to udělat prosím?

Ra: Já jsem Ra. Nejefektivnější mód kontaktu je ten, jež prožíváte v tomto prostoru/času. Porušování svobodné vůle je velmi nežádoucí. Proto pouze ty entity, jež jsou Poutníky ve vaší rovině existence, budou jedinými subjekty pro projekci myšlenek, které tvoří takzvaná „blízká setkání“ a další setkání mezi pozitivně orientovanými společenskými paměťovými komplexy a Poutníky.

53.8 Tazatel: Mohl byste mi dát příklad jednoho z těchto setkání mezi Poutníkem a společenským paměťovým komplexem, ve smyslu co by ten Poutník zažil?

Ra: Já jsem Ra. Jeden takový příklad, který znáte, je ten známý jako Morris.* V tomto případě byl předchozí kontakt, jež zažily entity z kruhu přátel této entity, negativně orientovaný. Vzpomeňte si, že entita Morris byla vůči tomuto kontaktu odolná a nemohla fyzickým optickým aparátem tento kontakt vidět.

Avšak vnitřní hlas upozornil toho známého jako Morris, aby sám šel na jiné místo a tam se objevila entita s myšlenkovým tvarem a vzhledem předchozího kontaktu a zírala na tuto entitu, a tak v ní probudila touhu po hledání pravdy o tomto setkání a obecně o zkušenostech své inkarnace.

Pocit být probuzen nebo aktivován je cílem tohoto typu kontaktu. Doba trvání a použité obrazy jsou různé v závislosti na podvědomých očekáváních Poutníka, který tuto zkušenost nebo aktivaci zažívá.

53.9 Tazatel: V případě „blízkého setkání“ s typem plavidla Konfederace předpokládám, že toto „blízké setkání“ je s plavidlem typu myšlenkové formy. Zažili Poutníci v posledních několika letech „blízká setkání“ s plavidlem myšlenkového typu, jež přistálo?

Ra: Já jsem Ra. Stalo se to, ačkoli je to mnohem méně běžné než typ takzvaného „blízkého setkání“ Orionu. Můžeme poznamenat, že ve vesmíru nekončící jednoty je koncept „blízkého setkání“ humorný, nejsou snad všechna setkání typu sám se sebou? Jak proto může být jakékoliv setkání méně než velmi, velmi blízké?

53.10 Tazatel: Dobře, když mluvíme o tomto typu setkání sám se sebou, měli nějací Poutníci pozitivní polarizace vůbec nějaké takzvané „blízké setkání“ s Orionskou nebo negativně orientovanou polarizací?

Ra: Já jsem Ra. To je správně. Ten…

53.11 Tazatel: [Přerušení] Proč se to stává?

Ra: Já jsem Ra. Když se to stane, je to docela vzácné, a nastává to kvůli nedostatku vnímání entit orionu o hloubce pozitivity, s níž má dojít k setkání, nebo kvůli touze entit Orionu, aby se, řekněme, pokusily tuto pozitivitu z roviny existence odstranit. Taktiky Orionu jsou normálně takové, že si vybírají jednoduchá zkreslení mysli, jež naznačují menší aktivitu mentálního a duchovního komplexu.

53.12 Tazatel: Jsem si vědom velmi velké variace v kontaktu s jednotlivci. Předpokládám, že Konfederace používá formu kontaktu, aby probudila, jak jste řekl, Poutníky, a můžete mi dát obecné příklady metod užívaných Konfederací, aby probudila nebo částečně probudila Poutníky, které kontaktují?

Ra: Já jsem Ra. Metody používané pro probuzení Poutníků se různí. Centrem každého přístupu je vstup do vědomí a podvědomí takovým způsobem, aby se zamezilo zapříčinění strachu a aby se maximalizoval potenciál pro pochopitelnou subjektivní zkušenost, jež má pro entitu význam. Mnoho takových probíhá ve spánku; jiné uprostřed mnoha aktivit během hodin bdění. Přístup je flexibilní a jak jste si vědom, nezahrnuje nezbytně syndrom „blízkého setkání“.

53.13 Tazatel: A co takhle syndrom fyzického vyšetření? Jak se to týká Poutníků a jak kontaktů Konfederace a Orionu?

Ra: Já jsem Ra. Podvědomá očekávání entit zapříčiňují povahu a detaily zkušenosti myšlenkové formy nabízenou entitami myšlenkových forem Konfederace. Tudíž pokud poutník očekává fyzické vyšetření, tak bude chtě nechtě prožito s tak malým zkreslením směrem k obavám nebo nepohodlí, jak je dovoleno povahou očekávání podvědomých zkreslení Poutníka.

63.10 Tazatel: Máme tedy, pokud si to pamatuji správně – myslím, že jste řekl, že tu je přibližně 600 milionů poutníků. Pamatuji si to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je přibližně správně. Je jich o něco více.*

64.3 Tazatel: Pak se na ni nebudeme ptát.

Rád bych se nejprve zeptal na chybu, kterou, věřím, že jsem mohl udělat v minulé relaci*, ohledně současného počtu poutníků na Zemi. Udělal jsem chybu?

Ra: Já jsem Ra. Vy a Ra jste udělali chybu. Příslušný počet vašich číslic je o jednu menší, než bylo minule uvedeno.**

Zpět na začátek

Ra kontakt knihy © 2018 L/L Research a Tobey Wheelock.
Tyto stránky © 2003–2024 Tobey Wheelock.

Otázky? Komentáře? Napište mi na tw @ law of one tečka info.

Schovat reklamy