Zákon jednoty Orion

Hide menu

Nalezeno 58 výsledků.

⇐ Category list

7.14 Tazatel: Zeptám se pouze na Orion. Zmínil jste Orion jako zdroj některých kontaktů UFO. Můžete mi říci něco o tomto kontaktu, jeho účelu?

Ra: Já jsem Ra. Zvažte, pokud si přejete, jednoduchý příklad záměrů, které jsou špatné/dobré. Tento příklad je Adolf. Toto je váš vibrační zvukový komplex. Záměrem je podle všeho sjednotit vybíráním komplexu zkreslení nazývaným elita ze společenského paměťového komplexu a poté zotročit různými vlivy ty, kteří jsou viděni jako zkreslení ne-elity. Pak je zde koncept převzetí společenského paměťového komplexu takto odpleveleného a jeho přidání do zkresleného myšlení takzvané skupiny Orionu, jako impéria.

Oni čelí problému uvolňování velkého množství náhodné energie konceptem oddělování. Toto je činí zranitelnými, protože zkreslení mezi jejími vlastními členy nejsou harmonizována.

7.15 Tazatel: Jaká je úroveň skupiny Orionu?

Ra: Já jsem Ra. Jako v případě Konfederace se úrovně hromadného vědomí, ze kterého se skládá tato skupina, různí. Je zde velmi málo ze třetí úrovně, větší skupina ze čtvrté úrovně, podobně velké množství z páté úrovně a velmi málo entit z šesté úrovně, které tvoří tuto organizaci. Jejich počet je asi jedna desetina našeho v jakémkoliv bodě prostorového/časového kontinua, protože problém duchovní entropie jim způsobuje neustálý rozpad jejich společenských paměťových komplexů.

Jejich moc je stejná jako naše. Zákon jednoty si nevybírá světlo nebo temnotu, ale je dostupný pro službu ostatním i pro službu sobě samému. Nicméně služba ostatním má za následek službu sobě samému, tedy zachovává a dále harmonizuje zkreslení těch entit, které hledají inteligentní nekonečno skrze tyto disciplíny.

Ti, kteří hledají inteligentní nekonečno skrze službu sobě samému, vytvářejí stejné množství energie, ale, jak jsme už řekli, mají stálé potíže kvůli systému oddělení se, který je implicitní v manifestacích služeb sobě samému, jež zahrnují moc nad ostatními. Toto oslabuje a eventuálně rozkládá energii shromážděnou těmi komplexy mysli/těla/ducha, které volají skupinu Orionu, a těmi komplexy společenské paměti, které tvoří skupinu Orionu.

Mělo by být poznamenáno, opatrně zváženo a akceptováno, že Zákon jednoty je dostupný jakémukoli komplexu společenské paměti, který se rozhodl společně usilovat o jakékoli hledání nebo účel, ať už se jedná o službu ostatním nebo službu sobě samému. Principy, které jsou prvotními zkresleními Zákona jednoty, jsou pak dány do chodu a iluze prostoru/času je použita jako médium pro rozvoj výsledků svobodně uskutečněných voleb.

Tedy všechny entity se učí, nehledě na to, co hledají. Všechny se učí totéž, některé rychleji, některé pomaleji.

7.16 Tazatel: Při použití příkladu skupiny páté úrovně nebo komplexu společenské paměti skupiny Orion, jaká byla jejich předchozí úroveň předtím, než se staly pátou úrovní?

Ra: Já jsem Ra. Pokrok skrze úrovně je sekvenční. Komplex společenské paměti páté úrovně by se skládal z komplexů mysli/těla/ducha sklizených ze čtvrté úrovně. Pak konglomerát nebo hromadné komplexy mysli/těla/ducha pracují na splynutí a výsledky jsou různé kvůli nekonečně rozličným možnostem kombinace zkreslení.

7.17 Tazatel: Snažím se pochopit, jak by se skupina, jako je ta z Orionu, mohla vyvíjet. Byl jsem toho názoru, že bližší pochopení Zákona jednoty vytvořilo podmínky přijatelnosti pohybu řekněme z naší třetí úrovně do čtvrté v našem nynějším přechodu, a snažím se pochopit, jak by bylo možné, kdybyste byl ve skupině Orionu a orientován směrem na službu sobě samému, jak byste postupoval řekněme ze třetí úrovně do čtvrté. Jaké učení by pro to bylo nezbytné?

Ra: Já jsem Ra. Toto je poslední otázka této délky pro tento nástroj v současné době.

Vzpomeňte si, že jsme popsali určité podrobnosti, jak ti neorientující se ještě směrem k hledání služby ostatním však nalezli a mohou používat bránu do inteligentního nekonečna. To je pravda ve všech úrovních v naší oktávě. Nemůžeme mluvit za ty nad námi, jak byste řekli, v dalším kvantu nebo oktávě bytí.

Toto je nicméně pravda této oktávy úrovní. Bytosti jsou sklizeny, protože vidí a využívají světlo/lásku patřičné úrovně. Ti, kteří našli toto světlo/lásku, lásku/světlo bez výhody touhy po službě, mají nicméně ze Zákona svobodné vůle právo použití tohoto světla/lásky k jakémukoli účelu.

Také může být doplněno, že jsou systémy studia, které umožňují hledačům odloučení dosáhnout těchto bran. Toto studium je stejně obtížné jako to, které jsme vám popsali, ale existují takoví, co s vytrvalostí následují studium tak, jako vy následujete obtížnou cestu hledání vědění za účelem sloužit.

Zkreslení vychází z faktu, že ti, kdo hledají službu sobě samému, jsou vnímáni Zákonem jednoty zcela stejně jako ti, kteří hledají službu ostatním, poněvadž nejsou [snad] všichni jednota? Sloužit sobě samému a sloužit ostatním je duální metodou nazývání té samé věci, pokud dokážete pochopit podstatu Zákona jednoty.

Nyní bychom odpověděli na některé krátké otázky, které můžete mít.

8.14 Tazatel: Co má skupina Orionu za... jaký je cíl skupiny Orionu s ohledem na dobývání?

Ra: Já jsem Ra. Jak jsme již řekli předtím, jejich cílem je nalézt určité komplexy mysli/těla/ducha, které vibrují v rezonanci s jejich vlastními vibračními komplexy a poté zotročit ne-elitu, jak můžete nazvat ty, kteří v souladu s vibrací Orionu nejsou.

11.16 Tazatel: Co křižáci dělají?

Ra: Já jsem Ra. Křižáci se pohybují ve svých válečných vozech (kočárech), aby dobyli planetární společenské paměťové komplexy mysli/těla/ducha dříve, než nabydou stádia dosažení společenské paměti.

11.18 Tazatel: Takže máme křižáky z Orionu přicházející na tuto planetu za účelem kontroly mysli? Jak toto dělají?

Ra: Jako všichni, následují Zákon jednoty následujíce svobodnou vůli. Je vytvořen kontakt s těmi, kteří volají. Ti pak na planetární sféře jednají, jako jednáte vy, šířením postojů a filosofie svých částečných znalostí Zákona jednoty, které jsou službou sobě samému. Tito se stanou elitou. Skrze ně započne pokus vytvořit podmínky, kterými je zbytek planetárních entit zotročen svou vlastní svobodnou vůlí.

11.19 Tazatel: Můžete jmenovat některé z příjemců křižáckých... to je, některá jména, která mohou být na této planetě známá?

Ra: Já jsem Ra. Přeji si být nenásilným ke zkreslení svobodné vůle. Jmenovat ony dotčené v budoucnosti vašeho prostoru/času je porušením [vůle]; proto tuto informaci neposkytneme. Žádáme vaše rozjímání nad plody činů těch entit, které můžete pozorovat, že si užívají zkreslení směrem k moci. Touto cestou můžete sami rozeznat tuto informaci. Nebudeme zasahovat v řekněme planetární hře. Není to ústřední pro sklizeň.

11.20 Tazatel: Jak křižáci předávají svůj koncept inkarnovaným jedincům na Zemi?

Ra: Já jsem Ra. Jsou zde dva hlavní způsoby, tak jako jsou zde dva hlavní způsoby, řekněme, polarizace směrem k službě ostatním. Jsou zde takové komplexy mysli/těla/ducha ve vaší rovině, které provádějí cvičení a disciplíny za účelem hledání kontaktu se zdroji informací a moci, které vedou k otevření brány inteligentního nekonečna.

Jsou zde jiní, jejichž vibrační komplex je takový, že tato brána je [jim] otevřená a kontakt, s absolutní službou sobě samému spolu s primárním zkreslením manipulace ostatními, je pak poskytnut s malými nebo žádnými obtížemi, žádným tréninkem a s žádnou kontrolou.

11.21 Tazatel: Jaký typ informace je předán od křižáků těmto lidem?

Ra: Já jsem Ra. Skupina Orionu předává informace ohledně Zákona jednoty s orientací k službě sobě samým. Informace se může stát technickou, tak jako někteří v Konfederaci, v pokusech pomoci této planetě ve službě ostatním, poskytli to, co byste nazvali technickými informacemi. Technologie poskytnutá touto skupinou je ve formě různých způsobů kontroly nebo manipulace ostatních k službě sobě.

11.31 Tazatel: Nevím, zda je toto krátká otázka nebo ne, takže ji můžeme ušetřit na příště, ale má jediná otázka je, proč křižáci z Orionu toto dělají. Jaký je jejich konečný cíl? Toto je pravděpodobně příliš dlouhé pro odpověď.

Ra: Já jsem Ra. Toto není příliš dlouhé pro odpověď. Sloužit sobě je sloužit všem. Služba sobě samému, když je nahlížena touto perspektivou, potřebuje neustále se rozšiřující používání energií ostatních pro manipulaci ve prospěch sebe sama ve zkreslení směrem k moci.

Pokud je zde více dotazů úplněji vysvětlit toto téma, budeme opět s vámi.

12.2 Tazatel: Děkuji vám. Navážu na předešlou relaci: zmínil jste, že orionští křižáci sem přišli v kočárech. Mohl byste jej popsat?

Ra: Já jsem Ra. Termín kočár je termín používaný mezi vašimi lidmi ve válečnictví. Toto je jeho význam. Tvar orionského plavidla je jedním z následujících: za prvé, má protáhlý vejcovitý tvar, plavidlo je tmavší než stříbrné, ale má kovový vzhled, pokud je viděno na světle. Za nedostatku světla vypadá v určitém smyslu jako červený nebo ohnivý.

Jiná plavidla jsou objekty ve tvaru malého disku přibližně dvanáct stop [asi 3,65 m] v průměru ve vašem [způsobu] měření, [dále] objekt ve tvaru krabice s přibližně čtyřicet stop [asi 12,19 m] dlouhou stranou ve vašem [způsobu] měření. Jiné plavidlo může nabýt požadovaného tvaru skrze mechanismus myšlenkové kontroly. Jsou zde různé komplexy civilizací, které pracují v rámci této skupiny. Některé jsou schopnější používat inteligentní nekonečno než jiné. Informace je velmi zřídka sdílená; proto se kočáry velmi liší ve tvaru a vzhledu.

12.3 Tazatel: Existuje nějaká snaha Konfederace zastavit sem příchod orionských kočárů?

Ra: Já jsem Ra. Na karanténu této planety je vynaloženo veškeré úsilí. Nicméně síť strážců, tak jako každý jiný vzor hlídky na jakékoli úrovni, nebrání v pronikání karanténou každé entitě, protože pokud je žádost učiněna ve světle/lásce, bude Zákon jednoty splněn s tichým souhlasem. Pokud není kvůli proklouznutí skrze síť učiněna žádost, pak dochází k proniknutí touto sítí.

12.4 Tazatel: Kdo podává tuto žádost?

Ra: Já jsem Ra. Váš dotaz je nejasný. Prosím přeformulujte.

12.5 Tazatel: Zcela jsem nerozuměl. Jak Konfederace zastavuje orionský kočár, aby neprocházel skrze karanténu? Jaké akce dělá…

Ra: Já jsem Ra. Existuje zde kontakt na úrovni světelné formy nebo bytosti světelného těla v závislosti na vibrační úrovni strážce. Tento rozmach strážců dosahuje na energetická pole Země, aby se pokusili si být vědomi přibližování se jakýchkoli entit. Entita, která se přibližuje, je zavolána ve jménu jednoho Stvořitele. Jakákoli entita takto zavolána je vykoupána v lásce/světlu a bude se ze svobodné vůle řídit karanténou díky síle Zákona jednoty.

12.6 Tazatel: Co by se stalo s entitou, kdyby se neřídila karanténou poté, co je zavolána?

Ra: Já jsem Ra. Neřídit se karanténou poté, co je volána na úrovni, o které mluvíte, by bylo ekvivalentní vašemu nezastavení se během chůze do pevné cihlové zdi.

12.7 Tazatel: Co by se této entitě stalo, kdyby toto udělala? Co by se stalo s jejím kočárem?

Ra: Já jsem Ra. Stvořitel je jedna bytost. Vibrační úroveň těch schopných dosáhnout hranic karantény je taková, že při pohledu na síť lásky/světla je nemožné tento zákon porušit. Tudíž se nestane nic. Žádný pokus není učiněn. Není zde žádná konfrontace. Jediné bytosti, které jsou schopné proniknout karanténou, jsou ty, které objevily okna nebo zkreslení v prostorových/časových kontinuích obklopujících energetická pole vaší planety. Přicházejí skrze tato okna. Tato okna jsou vzácná a nepředpověditelná.

12.13 Tazatel: Zmínil jste orionské křižáky, že když se dostanou skrze síť, předávají jak technické, tak netechnické informace. Víme, co myslíte technickými informacemi, ale jaké typy netechnických informací předávají těm, které kontaktují? Předpokládám správně, že je toto vše probíhá skrze telepatickou komunikaci?

Ra: Já jsem Ra. To je správně. Skrze telepatii je propagována filosofie Zákona jednoty se zkreslením služby sobě samým. V pokročilých skupinách se předávají rituály a cvičení a tyto byly poznamenány právě tak, jak entity orientované k službě ostatním poznamenaly propagovanou filosofii svých učitelů. Filosofie se týká služby manipulovat ostatními tak, že mohou prožívat službu směrem k ostatním, a tak se skrze tuto zkušenost stát schopnými ocenit službu sobě samým. Tyto entity se tak stanou orientované směrem ke službě sobě samým a na druhou stranu manipulují ostatními, takže oni pak mohou prožít zkušenost směrem k službě ostatních-já.

12.14 Tazatel: Bylo by toto počátkem toho, čemu říkáme černá magie?

Ra: Já jsem Ra. Toto je správně v jednom smyslu, nesprávně v jiném. Skupina Orionu pomohla takzvaně negativně orientovaným mezi vašimi komplexy mysli/těla/ducha. Tyto stejné entity by sebe spojovaly se službou sobě samým v každém případě a existuje zde mnoho [takových entit] ve vašich takzvaných vnitřních úrovních, které jsou negativně orientované, a proto dostupné jako vnitřní učitelé nebo průvodci a takzvaní držitelé určitých duší, které hledají toto zkreslení služby sobě.

12.15 Tazatel: Je možné pro entitu zde na Zemi, aby byla tak zmatená, že střídavě volá jak Konfederaci, tak skupinu Orionu, jeden po druhém, [neslyšitelné] zpátky k [neslyšitelné]?

Ra: Já jsem Ra. To je zcela možné pro nenaladěný kanál, jak nazýváte tuto službu, aby přijala jak pozitivní, tak negativní komunikace. Pokud je entita v základě svého zmatení orientována na službu ostatním, začne entita přijímat zprávy záhuby. Pokud je entita v základě komplexu bytí orientována směrem k službě sobě samé, začnou křižáci, pro které v tomto případě není nezbytné lhát, jednoduše předávat filosofii, kterou zde mají předat.

Mnoho z vašich takzvaných kontaktů mezi vašimi lidmi bylo zmatených a sebe-zničujících, protože kanály byly orientované směrem k službě ostatním, ale s touhou po důkazu byly otevřeny ke lživým informacím křižáků, kteří pak byli schopní neutralizovat efektivitu kanálu.

12.16 Tazatel: Je většina z těchto křižáků čtvrté úrovně?

Ra: Já jsem Ra. Většina je ze čtvrté úrovně. To je správně.

12.18 Tazatel: Jsou zde v současnosti nějací jedinci z Konfederace nebo Orionu žijící na Zemi námi viditelní a důležití v naší společnosti? Chodící mezi námi?

Ra: Já jsem Ra. Nejsou zde žádné entity ani jedné skupiny v současnosti chodící mezi vámi. Nicméně křižáci Orionu používají dva typy entit k dělání svých pobídek, řekněme. První typ je myšlenkové formy, druhý druhem robota.

12.19 Tazatel: Mohl byste popsat robota?

Ra: Já jsem Ra. Robot může vypadat jako jakákoli jiná bytost. Je to konstrukt.

12.20 Tazatel: Je robot to, co je normálně nazýváno „Muži v černém“?

Ra: Já jsem Ra. To je nesprávně.

12.21 Tazatel: Kdo jsou Muži v černém?

Ra: Já jsem Ra. Muži v černém jsou typy entity myšlenkové formy, které mají nějaké bytí k jejich složení (make-upu). Mají určité dané fyzické charakteristiky. Nicméně jejich pravá vibrační povaha je bez vibračních charakteristik třetí úrovně, a proto jsou schopní se materializovat a de-materializovat, kdykoliv je to nutné.

12.22 Tazatel: Jsou tedy všichni z těchto Mužů v černém používáni orionskými křižáky?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

12.23 Tazatel: Pokud by mě jeden navštívil a já bych jej chytil a zamkl ve skříni, mohl bych ho [tam] nechat nebo by zmizel?

Ra: Já jsem Ra. To záleží, který typ entity byste chytil. Jste nejspíše schopen vnímat konstrukt. Konstrukt může být ponechán na krátkou dobu, ačkoliv mají tyto konstrukty schopnost zmizet. Naprogramování na těchto konstruktech je nicméně ztěžuje vzdáleně ovládat. Nebyl byste schopen se utkat s entitou myšlenkové formy typu Mužů v černém, jak je nazýváte.

16.8 Tazatel: Věřím, že to je hluboké odhalení v Zákoně svobodné vůle. Děkuji vám.

Toto je dále jednoduchá otázka k utvoření příkladu tohoto principu, pokud by ale Konfederace přistála na Zemi, bylo by na ně nahlíženo jako na bohy, což by porušovalo Zákon svobodné vůle a tudíž by to redukovalo jejich polarizaci směrem ke službě všem. Předpokládám, že stejná věc by se stala, kdyby přistála skupina Orionu. Jak by toto ovlivnilo jejich polarizaci směrem k sobě samým, pokud by byli schopni přistát a stali by se známými jako bohové?

Ra: Já jsem Ra. Při události hromadného přistání skupiny Orionu by byl efekt polarizace silně směrem ke zvětšení službě sobě samým, přesně opačně k předešlé možnosti, kterou jste zmínil.

16.9 Tazatel: Pokud by skupina Orionu byla schopná přistát, zvýšilo by to jejich polarizaci? Čeho se snažím dovtípit je, zda je pro ně lepší pracovat za scénou a získávat rekruty, řekněme, z naší planety, osoba naší planety jdoucí směrem ke službě sobě striktně po svém s použitím své svobodné vůle, nebo je pro skupinu Orionu stejně dobré přistát na naší planetě a demonstrovat pozoruhodnou moc a získat lidi takto?

Ra: Já jsem Ra. První případ je pro skupinu Orionu z dlouhodobého hlediska, podáme to takto, více zdravý v tom, že neporušuje Zákon jednoty přistáním, tudíž dělá svou práci skrze ty z této planety.*

V druhém případě by hromadné přistání vytvořilo ztrátu polarizace kvůli porušení svobodné vůle planety. Nicméně by to bylo hazardem. Pokud by pak planeta byla dobyta a stala by se součástí Impéria, byla by pak svobodná vůle obnovena. Toto je omezeno v účinku díky touze skupiny Orionu pokročit směrem k jednomu Stvořiteli. Tato touha pokročit omezuje skupinu v porušení Zákona zmatení.

16.10 Tazatel: Ve vztahu se skupinou Orionu jste zmínil slovo „Impérium“. Nějakou dobu zvažuji, že film Star Wars (Hvězdné války) byl [tak] nějak částečně alegorií na to, co se vlastně děje. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně stejným způsobem, jako je jednoduchý příběh pro dítě alegorií na zkreslení/chápání fyzického/filozofického/společenského komplexu.

16.13 Tazatel: Dobře, Konfederace stanovila svou karanténu, rozumím, před sedmdesáti pěti tisíci lety. Pokusila se skupina Orionu nějakou část této planety před tímto? Pokusili se… jak dlouho se pokoušeli o kontaktování této planety?

Ra: Já jsem Ra. Přibližně před čtyři pět tisíci [45 000] roky byl učiněn pokus. Nebyl úspěšný. Přibližně před dva šest nula nula, dvěma tisíci šesti sty [2 600] roky, poslala skupina entitu společenského paměťového komplexu na tuto planetární sféru. Tato snaha se setkala s určitým úspěchem, ale v kontinuu prostoru/času byla zmenšena v dopadu (následcích). Od doby přibližně před dva tři nula nula, dvěma tisíci třemi sty [2 300] roky ve vašem měření, pracuje tato skupina na sklizni právě tak jako Konfederace.*

16.14 Tazatel: Můžete jmenovat entitu, kterou sem poslali před dvaceti šesti stoletími… před dvěma tisíci šesti sty roky?*

Ra: Já jsem Ra. Entita [byla] pojmenována vašimi lidmi jako Jahve.

16.15 Tazatel: Můžete mí říct původ Deseti přikázání?

Ra: Já jsem Ra. Původ těchto přikázání následuje zákon negativních entit vtiskujících informaci do pozitivně orientovaných komplexů mysli/těla/ducha. Informace se pokusila kopírovat nebo napodobit pozitivitu, zatímco si udržovala negativní charakteristiky.

16.16 Tazatel: Bylo toto uděláno skupinou Orionu?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

16.17 Tazatel: Jaký byl v tomto jejich účel?

Ra: Já jsem Ra. Účel skupiny Orionu je, jak bylo řečeno dříve, dobýt a zotročit. Toto je činěno nalezením a zřízením elity a zapříčiněním toho, aby ostatní této elitě sloužili skrze různé nástroje jako zákony, které jste zmínil, a jiné předané touto entitou.

16.18 Tazatel: Byl příjemce zákonů, Deseti přikázání, pozitivně nebo negativně orientovaný?

Ra: Příjemce byl tím extrémní pozitivity, což zodpovídá za nějaké z pseudo-pozitivních charakteristik přijaté informace. Tak jako kontakty, které nejsou úspěšné, nezůstala tato entita vibračního komplexu Mojžíš důvěryhodným vlivem (autoritou) mezi těmi, kteří prvně slyšeli filosofii Jednoho, a tato entita byla odstraněna z této vibrační roviny třetí úrovně ve zmenšeném nebo zarmouceném stavu, přičemž ztratila to, co můžete nazývat ctí a vírou, s níž začínala s vytvářením pojmů Zákona jednoty a osvobozováním těch z jeho kmene, jak se mu říkalo v daném času/prostoru.

16.19 Tazatel: Pokud byla tato entita pozitivně orientovaná, jak byla skupina Orionu schopná ji kontaktovat?

Ra: Já jsem Ra. Bylo to intenzivní, řekněme, bitevní pole mezi pozitivně orientovanými silami původem z Konfederace a negativně orientovanými silami. Ten nazývaný Mojžíš byl otevřený dojmům a přijal Zákon jednoty v jeho nejjednodušší formě. Nicméně se informace stala negativně orientovanou kvůli tlaku jeho lidí dělat určité fyzické věci v rovinách třetí úrovně. Toto zanechalo entitu otevřenou pro typ informace a filosofie s povahou služby sobě samému.

16.57 Tazatel: Používá skupina Orionu tohoto principu k vytvoření podmínek navozených tak, aby vyhovovaly jejich účelu?

Ra: Já jsem Ra. Odpovíme konkrétněji, než zněla otázka. Skupina Orionu používá denní snění násilných nebo jiných negativních vibračních podstat, aby zpětně nakrmily nebo posílily tyto myšlenkové formy.

16.58 Tazatel: Používají vůbec někdy, řekněme, uspokojení fyzického těla k zesílení takových denních snů?

Ra: Já jsem Ra. Toto jsou schopni dělat pouze tehdy, když přijímající komplex mysli/těla/ducha má silnou schopnost vnímat myšlenkové formy. Toto by mohlo být označeno za neobvyklou charakteristiku, ale je to vskutku metodou používanou entitami Orionu.

21.21 Tazatel: Chápu. Chci zde pak vyjasnit jeden bod. Kdy nastal první kontakt skupiny Orion? V rocích?

Ra: Já jsem Ra. Jak jsme řekli, skupina Orionu se pokusila o kontakt přibližně před šest nula tisíci [60 000] vašimi roky v minulosti, jak měříte čas.

21.22 Tazatel: Omlouvám se, myslel jsem první pokus v druhém hlavním cyklu. Nyní pracuji v druhém 25 000ročním cyklu. Před kolika lety nastal pokus skupiny Orionu v tomto cyklu?

Ra: Já jsem Ra. Skupina Orionu se dále pokusila o kontakt na více úrodném území přibližně před tři šest nula nula [3 600] vašimi roky v minulosti, jak měříte čas.

21.23 Tazatel: Jinými slovy zde nebyl žádný pokus před 46 000 roky skupinou Orionu o kontakt. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

24.8 Tazatel: Děkuji vám. Mám otázku o tom, jak se sem skupina Orionu dostala před 3 600 roky. Jak se dostali skrz karanténu? Byl to efekt náhodných oken?

Ra: Já jsem Ra. V té době tomu tak zcela nebylo, jelikož zde bylo správné volání pro tuto informaci. Když probíhá smíšené volání, je okenní efekt mnohem více uveden do pohybu přes způsoby úrovní.

V tomto případě nebyla karanténa, řekněme, střežena tak dobře, kvůli nedostatku silné polarity. Okna tedy mohla být za účelem proniknutí velmi slabá. Jak se vaše sklizeň blíží, pracují tyto síly toho, co byste nazvali světlem, podle svého volání. Ti z Orionu mají svou činnost pouze v souladu se svým voláním. Toto volání není ve skutečnosti zdaleka tak velké.

Tudíž kvůli způsobu zesílení nebo umocnění existuje velký odpor k průniku. Přesto musí být udržována svobodná vůle a těm toužícím po negativně orientovaných informacích, jak byste je nazvali, musí být vyhověno těmi přicházejícím skrz pomocí okenního efektu. [Zakašlání.]

24.11 Tazatel: Velmi dobře. Používala skupina Orionu podobné metody pro svoje předávání před 3 600 roky?

Ra: Já jsem Ra. Skupina nebo impérium mělo toho času emisara na vaší obloze.

24.12 Tazatel: Můžete tohoto emisara popsat?

Ra: Tento emisar byl vaší ohnivé povahy, což bylo přes den ukryto v mraku. To bylo učiněno k rozptýlení otázek těch, co takové plavidlo vidí, a aby to souhlasilo s konceptem Stvořitele těchto entit.

24.13 Tazatel: A jak byl pak dojem nebo informace přeneseny na entity poté, co uviděly tento ohnivý mrak?

Ra: Já jsem Ra. Myšlenkovým přenosem a způsobením ohnivých fenoménů a jiných událostí, které se zdály být jako zázračné, skrze použití myšlenkových forem.

24.14 Tazatel: Byli pak nějací proroci, které máme dnes zaznamenané, kteří se zrodili z této éry nebo krátce poté?

Ra: Já jsem Ra. Ti z impéria nebyli úspěšní v udržování své přítomnosti moc dlouho po datu přibližně tři nula nula nula [3 000] ve vaší historii a nezbylo jim nic jiného než fyzicky opustit vaši oblohu. Takzvaným prorokům byly často předány smíšené informace, ale nejhorší, co skupina Orionu mohla udělat, bylo přimět tyto proroky hovořit o zkáze, protože proroctví v těch dnech bylo povoláním těch, kteří milují své blízké bytosti a přejí si pouze být jim a Stvořiteli k službám.

24.16 Tazatel: …mohl byste mi říct, zda říkáte, že skupina Orionu byla úspěšná ve znečištění, řekněme, některých pozitivně orientovaných proroků zprávami o zkáze?

Ra: Já jsem Ra. To je správně. Váš další dotaz bude posledním úplným dotazem této relace.

24.17 Tazatel: Mohl byste mi říct, proč musela skupina Orionu odejít poté, pokud se nemýlím, vychází to na dobu šesti set let, proč museli odejít?

Ra: Já jsem Ra. Ačkoli dojem, který předali těm, kteří je volali, byl té povahy, že tyto entity byly elitní skupinou, došlo k tomu, co znáte jako „Diaspora“, co způsobilo velkou disperzi těchto lidí, takže se stali skromnějším a čestnějším plemenem, méně násilným a více si vědomým milující dobroty jednoho Stvořitele.

Stvoření okolo nich mělo sklon být poněkud agresivní, poněkud orientované směrem k zotročení ostatních, ale oni sami, cíl skupiny Orionu prostřednictvím jejich genetické nadřazenosti/slabosti, se stali těmi, které můžete nazvat méněcennými, a tudíž pocit vděčnosti za své sousedy, svou rodinu a svého jednoho Stvořitele začal léčit pocity elitářství, které vedly ke zkreslení moci nad ostatními a které způsobily jejich vlastní agresivní sklony.

Nyní mohou být dány jakékoli krátké dotazy.

26.34 Tazatel: Je v každém případě pro entitu, která je kontaktována v jednom z těchto přistání, nutné, aby volala skupinu Orion, nebo tyto entity přijdou do kontaktu se skupinou Orion, přestože ji nevolají?

Ra: Já jsem Ra. Musíte se ponořit do hloubek porozumění negativní čtvrté úrovně. To je pro vás složité. Jakmile dosáhnou třetí úrovně prostorového/časového kontinua skrze vaše takzvaná okna, tak můžou tito křižáci pustošit dle své vůle, přičemž výsledky jsou plně funkcí polarity těch, řekněme, svědků/subjektů nebo obětí.

Toto je díky upřímnému přesvědčení negativní čtvrté úrovně, že milovat sebe samého je milovat vše. Každé jiné-já, které je tak naučeno nebo zotročeno, má tak učitele, který učí lásku k sobě samému. Vystavení tomuto učení je zamýšleno tak, aby vedlo k realizaci sklizně do čtvrté úrovně negativních nebo sobě-sloužících komplexů mysli/těla/ducha.*

53.14 Tazatel: Dobře, prožívají pak jak ti, jež jsou vzatí jak na plavidlo Konfederace, tak na plavidlo Orionu, zdánlivé fyzické vyšetření?

Ra: Já jsem Ra. Váš dotaz naznačuje nesprávné uvažování. Skupina Orionu používá fyzické vyšetření jako prostředek k vyděšení jednotlivce a způsobuje pocity pokročilé bytosti druhé úrovně, jako laboratorního zvířete. Sexuální zkušenosti některých jsou podtypem této zkušenosti. Záměrem je demonstrovat vládu entit Orionu nad obyvatelem Země.

Zážitky myšlenkových forem jsou subjektivní a ve většině případů neprobíhají v této úrovni.

53.16 Tazatel: Dobře, s ohledem na sklizně-schopnost máme na Zemi široké spektrum entit, jak pozitivně, tak negativně orientovaných. Zaměřoval by se Orion na konce tohoto spektra, jak pozitivně, tak negativně orientované, pro kontaktování… myslím pro entity ze Země?

Ra: Já jsem Ra. Tento dotaz je poněkud obtížné přesně zodpovědět. Avšak pokusíme se tak učinit.

Nejtypičtějším přístupem entit Orionu je vybrat, jak byste nazvali, slaběji smýšlející entitu, která by mohla mít tendenci k rozšíření většího množství filosofie Orionu.

Určité menší množství entit Orionu je voláno více polarizovanými negativními entitami vašeho prostorového/časového bodu. V tomto případě sdílejí informace tak, jak to nyní děláme my. Avšak jedná se o riziko pro entity Orionu, kvůli frekvenci, se kterou se pak sklizně-schopné negativní planetární entity pokoušejí přikazovat a nařizovat kontaktu Orionu právě tak, jak tyto entity přikazují planetárním negativním kontaktům. Pokud je výsledný boj o ovládnutí prohrán, je pro polaritu skupiny Orionu škodlivý.

Podobně může mylný kontakt Orionu s vysoce polarizovanými pozitivními entitami způsobit pro vojáky Orionu zmatek, ledaže jsou tito křižáci schopni mylně kontaktovanou entitu depolarizovat. Toto se téměř nikdy nestává. Proto skupina Orionu preferuje kontakt pouze se slaběji smýšlejícími entitami.

62.15 Tazatel: Učiním toto prohlášení a vy mne opravte. Skupina Orionu má svůj cíl přivést polarizované entity sloužící samy sobě ke sklizni, a to k co největší sklizni. Tato sklizeň vybuduje jejich potenciál neboli jejich schopnost konat práci ve vědomí tak, jak je dáno zkreslením Zákona jednoty zvaném Zákonem čtverce nebo zdvojením. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

62.16 Tazatel: Existují jiné skupiny těch, které jsou na cestě sobě samým, spojené s těmi ze skupiny Orionu? Například ti z Jižního kříže, pracují momentálně na stejném typu sklizně s ohledem na Zemi?

Ra: Já jsem Ra. Ti z Jižního kříže, které jste zmínil, jsou členy skupiny Orionu. Není to, řekněme, dle chápaného smyslu slova tak, že by měli být skupiny z různých galaxií pojmenovány dle jedné. Avšak planetární společenské paměťové komplexy takzvaného souhvězdí Orionu mají vyšší právo, a tudíž vládnou ostatním členům. Musíte si vzpomenout, že v rámci negativního myšlení existuje vždy řád, řekněme, a moc proti moci v odloučení.

62.17 Tazatel: Vytvořením co možná největší sklizně negativně orientovaných entit ze Země nabývá společenský paměťový komplex skupiny Orionu na síle. Předpokládám správně, že pak je tato síla v celkové síle komplexu, přičemž řád zůstane přibližně stejný, a ti na vrcholu získají s ohledem na celkovou sílu společenského paměťového komplexu na síle? Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně. Silnějším jde větší část polarity.

62.18 Tazatel: Co tedy dělají ti, kteří jsou na vrcholu řádu skupiny Orion… No, nejprve se zeptám na tohle: Hovoříme nyní o skupině čtvrté úrovně?

Ra: Já jsem Ra. Ve skupině Orion jsou členové čtvrté a několik páté úrovně.

62.19 Tazatel: Je tedy vrchol řádu páté úrovně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

62.20 Tazatel: Co je cílem… co má, řekněme, vůdce, ten na samotném vrcholu řádu v páté úrovni Orionu, za cíl? Rád bych pochopil jeho filosofii s ohledem na jeho cíle a plány pro to, co můžeme nazvat budoucností nebo jeho budoucností.

Ra: Já jsem Ra. Toto uvažování vám nebude připadat zvláštní. Můžeme proto promluvit skrze úrovně, jelikož má vaše planeta v tomto bodě prostoru/času nějaké negativně orientované působení.

Negativní entita ranné páté úrovně, pokud je orientovaná k udržení soudržnosti jako společenský paměťový komplex, se může ve své vlastní svobodné vůli rozhodnout, že se cesta za moudrostí nalézá v manipulaci, ve vytříbené [po]slušnosti všech ostatních já. Ona se pak díky svým schopnostem v oblasti moudrosti může stát vůdcem bytostí čtvrté úrovně, které jsou na cestě k moudrosti objevováním dimenzí lásky sebe sama a porozumění sobě. Tyto bytosti páté úrovně zří stvoření tak, že by mělo být dáno do řádu.

Co se týká roviny, jako je tato třetí úroveň, během této sklizně uvidí mechanismus volání jasněji a bude mít mnohem méně zkreslení směrem k drancování nebo manipulaci myšlenkami, které jsou dány negativně orientovaným entitám… i přesto, že to dovolí a posíláním méně moudrých entit k vykonávání této práce, se jakýkoliv úspěch přispěje vůdcům.

Pátá úroveň chápe obtíže, které světlo působí a tímto způsobem směruje entity těchto vibrací, aby hledaly příležitostné cíle, jako je tento. Pokud pokušení čtvrté úrovně, řekněme, směrem ke zkreslení ega atd. nejsou úspěšná, uvažuje pak entita páté úrovně ve smyslu odstranění světla.

Zpět na začátek

Ra kontakt knihy © 2018 L/L Research a Tobey Wheelock.
Tyto stránky © 2003–2024 Tobey Wheelock.

Otázky? Komentáře? Napište mi na tw @ law of one tečka info.

Schovat reklamy