Zákon jednoty Historie Země

Hide menu

Výsledky 1 až 100 z 203

       Následujících 100 ⇒

⇐ Category list

Kategorie “Historie Země” má 18 podkategorií.

Atlantis

10.15 Tazatel: Přemýšlel jsem o příchodu civilizace Atlantidy a Lemurie, o způsobu, jak tyto civilizace vznikly a odkud přišly [neslyšitelné] civilizací?

Ra: Já jsem Ra. Toto je poslední otázka této relace. Civilizace Atlantidy a Lemurie nebyly jedna, ale dvě. Pojďme se prvně podívat na entity Mu.

Byly to bytosti poněkud primitivní povahy, ale měly velmi vyspělá duchovní zkreslení. Civilizace byla částí tohoto cyklu, žila dříve v tomto cyklu v čase přibližně před pět tři nula nula nula, padesáti třemi tisíci [53 000] roky. Bylo to užitečné a mírumilovné místo, které bylo potopeno do oceánu během přizpůsobování se tektonických desek vaší sféry, a to ne kvůli jejich vlastnímu zapříčinění.

Vyslali ty, kteří přežili, a dostali se na mnoho míst, která nazýváte Ruskem, Severní Amerikou a Jižní Amerikou. Indiáni, ke kterým jste začali cítit sympatie ve vašem zkreslení společenského komplexu, jsou potomci těchto entit. Tak jako jiní inkarnovaní v tomto cyklu přišli odjinud. Nicméně tyto konkrétní entity byly ve velké míře vzaty z planety druhé úrovně, která měla určité těžkosti v dosažení podmínek třetí úrovně kvůli stáří svého slunce. Tato planeta byla z galaxie Deneb.

Rasa Atlantidy byla velice konglomerátním společenským komplexem, který začínal vznikat před přibližně tři jedna nula nula nula, třiceti jedna tisíci [31 000] roky v minulosti vaší iluze prostorového/časového kontinua. Byla to pomalu rostoucí a velmi zemědělská společnost do [doby] přibližně před jedna pět nula nula nula, patnácti tisíci [15 000] vašimi roky. Rychle dosáhla vysoce technologického poznání, což jí umožnilo použít inteligentní nekonečno méně informativním způsobem.

Můžeme dodat, že také používali inteligentní energii, skvělým způsobem manipulovali přirozenými přítoky indigových nebo epifýzových paprsků z božské nebo nekonečné energie. Tudíž byli schopní vytvářet životní formy. Toto začali dělat namísto léčení a zdokonalování svých vlastních komplexů mysli/těla/ducha a tím otočili své zkreslení směrem k tomu, co byste mohli nazvat negativním.

Přibližně před jedenácti tisíci [11 000] vašimi roky způsobila první z, jak nazýváte, válek přibližně čtyřiceti procentům této populace opuštění této úrovně z důvodu dezintegrace těla. Druhý a nejničivější z konfliktů proběhl před přibližně jedna nula osm dva jedna, deseti tisíci osmi sty dvaceti jedním [10 821] rokem podle vaší iluze. To změnilo konfiguraci povrchu a velká část Atlantidy už nebyla, byla zaplavena. Tři z pozitivně orientovaných skupin z Atlantidy opustily toto geografické místo [ještě] před touto devastací a usadily se v oblastech hor, které nazýváte Tibet, které nazýváte Peru a které nazýváte Tureckem.

Máte nějaké stručné otázky předtím, než uzavřeme toto setkání?

22.18 Tazatel: Byl další čin vykonán Konfederací, když se objevilo volání?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

22.19 Tazatel: Kdo nebo která skupina učinila toto volání a jaká akce byla učiněna Konfederací?

Ra: Volání bylo to z Atlantidy. Toto volání bylo pro to, co byste nazvali chápáním se zkreslením směrem k pomoci ostatním-já. Přijatá opatření jsou ta, kterých jste nyní součástí: předávání informací skrze kanály, jak byste je nazvali.

22.20 Tazatel: Bylo toto první volání v době před tím, než se Atlantida stala technologicky vyspělou?

Ra: Já jsem Ra. To je v základu správně.

22.21 Tazatel: Přišel pak technologický pokrok Atlantidy díky tomuto volání? Předpokládám, že na volání bylo odpovězeno, aby jim přineslo Zákon jednoty a Zákon lásky jako zkreslení Zákona jednoty, ale dostali pak také technologické informace, které jim zapříčinily růst do takovéto vysoce technologické společnosti?

Ra: Já jsem Ra. Ne ze začátku. Zhruba ve stejné době, kdy jsme se poprvé objevili na obloze nad Egyptem a také poté, se objevily jiné entity Konfederace těm z Atlantidy, kteří dosáhli úrovně filosofického chápání, zneužijeme tohoto slova, které bylo v souladu s komunikací, aby podpořily a inspirovaly studia tajemství jednoty.

Avšak na základě žádostí o léčení a ostatních porozuměních byly předány informace, které měly co do činění s krystaly a stavěním pyramid, tak jako chrámů, jak byste je nazvali, které byly spojené s tréninkem.

22.22 Tazatel: Byl tento trénink stejného typu zasvěcujícího tréninku, který byl dělán s Egypťany?

Ra: Já jsem Ra. Tento trénink byl odlišný v tom, že společenský komplex byl více, řekněme, sofistikovaný a méně protichůdný a barbarský ve svém způsobu myšlení. Proto byly chrámy spíše chrámy učení než pokusem o úplné oddělení a postavení léčitele na piedestal.

22.23 Tazatel: Byli pak v těchto chrámech trénováni ti, které bychom nazvali kněžími?

Ra: Já jsem Ra. Nenazvali byste je kněžími ve smyslu celibátu, poslušnosti a chudoby. Byli to kněží ve smyslu těch oddaných učení.

Obtíže se staly zjevnými, jakmile ti trénovaní v tomto učení se začali pokoušet použít moc krystalů k věcem jiným než k léčení, jakmile se zabývali nejenom učením, ale začali se angažovat v tom, co byste nazvali vládní strukturou.

22.24 Tazatel: Byly veškeré informace jim předané způsobem, kterým předáváte své informace nyní nám, skrze nástroj jako je tento nástroj?

Ra: Já jsem Ra. Čas od času proběhly návštěvy, ale žádná důležitá, řekněme, v historickém měřítku událostí ve vašem kontinuu prostoru/času.

22.25 Tazatel: Bylo pro ně nezbytné mít sjednocený společenský komplex, aby se tyto návštěvy uskutečnily? Jaké podmínky byly… chci říct, jaké podmínky byly nezbytné, aby se tyto návštěvy uskutečnily?

Ra: Já jsem Ra. Podmínky byly dvě: volání skupiny lidí, jejichž umocnění překonalo sjednocený odpor těch neochotných hledat nebo se učit; druhým požadavkem byla relativní naivita těch členů Konfederace, kteří cítili, že přímé předání informací by bylo nezbytně tak nápomocné těm z Atlantidy, jako bylo dříve pro entitu Konfederace.

22.27 Tazatel: Chápu. Pak uvedu představu, kterou nyní mám o Atlantidě, a vy my můžete sdělit, zda to myslím správně.

Máme podmínku, kde dostatečně velký počet entit z Atlantidy začal alespoň kráčet ve směru Zákona jednoty a žít Zákonem jednoty, aby jeho volání bylo vyslyšeno Konfederací. Toto volání bylo vyslyšeno, protože za použití Zákona umocnění, překonalo opozici entit z Atlantidy, které nevolaly. Konfederace pak používala kanály, jaké využíváme nyní, pro komunikaci a také učinila kontakt přímo, ale toto se ukázalo být chybou, protože to bylo překrouceno některými z entit Atlantidy. Je to správně?

Ra: To je správně s jednou výjimkou. Existuje pouze jeden zákon. Tím je Zákon jednoty. Ostatní takzvané zákony jsou zkresleními tohoto zákona, některé z těchto zkreslení jsou primární a jejich pochopení je pro pokrok nejdůležitější. Nicméně je dobře, aby každý takzvaný zákon, který také nazýváme „cestou“, byl pochopen spíše jako zkreslení než zákon. Neexistuje násobnost Zákona jednoty.

Toto bude poslední dlouhá otázka tohoto sezení. Prosím položte ji nyní.

22.28 Tazatel: Jaká byla… jedinou otázku, kterou jsem hodlal položit a která mě napadá, byla… Mohl byste mi sdělit průměrnou délku života populace Atlantidy?

Ra: Já jsem Ra. Průměrná délka života, jak jsme řekli, je zavádějící. Atlanťané byli v rané době své kulturní zkušenosti zvyklí na délky života od sedmdesáti [70] do jednoho sta čtyřiceti [140] roků, to je samozřejmě přibližné. Kvůli narůstající touze po moci se délka života rapidně snížila v pozdějších fázích této civilizace, a tudíž byly vyžadovány léčebné a omlazující informace.

Máte nějaké krátké dotazy, než skončíme?

60.14 Tazatel: Je tedy ta velká podvodní pyramida u pobřeží Floridy jedna z vyrovnávacích pyramid, kterou zkonstruoval Ra nebo nějaký jiný komplex společenské paměti? Pokud ano, tak který?

Ra: Já jsem Ra. Pyramida, o které mluvíte je ta, jejíž konstrukce byla podpořena bytostmi šesté úrovně společenského paměťového komplexu, který pracoval s Atlanťany před naší prací s Egypťany, jak je nazýváte.

Zpět na začátek

Pomoc Konfederace

14.4 Tazatel: Chápu [z] předešlého materiálu, že se toto stalo před 75 000 lety. To byl počátek procesu naší třetí úrovně. Můžete mi popsat historii, týkající se pouze bodů evoluce, řekněme, která nastala v rámci těchto 75 000 let, jakékoliv specifické časy nebo body, kde byly učiněny pokusy zvýšit vývoj této třetí úrovně?

Ra: Já jsem Ra. První pokus pomoci vašim lidem byl v čase sedm pět nula nula nula [75 000]. Tento pokus před sedmdesáti pěti tisíci [75 000] vašimi lety byl námi popsán dříve.*

Další pokus byl přibližně před pět osm nula nula nula, padesáti osmi tisíci [58 000] vašimi lety, který pokračoval po dlouhou dobu ve vašem měření, s těmi z Mu, jak nazýváte tuto rasu nebo společenský komplex mysli/těla/ducha.

Další pokus přišel po dlouhé době a nastal před přibližně třinácti tisíci [13 000] vašimi lety, kdy byla určitá inteligentní informace nabídnuta těm z Atlantidy, byla stejného typu o léčení a práci s krystaly, o čemž jsme mluvili dříve.**

Další pokus byl před jedna jedna nula nula nula, jedenácti tisíci [11 000] vašimi roky. Toto jsou odhady, protože nejsme zcela schopní zpracovat váš měřící systém kontinua prostoru/času. Tento nastal tam, co nazýváte Egypt a o něm jsme již také mluvili.***

Stejné bytosti, které s námi přišly, se vrátily přibližně o tři pět nula nula [3 500] roků později za účelem ještě jednou pomoci společenskému komplexu mysli/těla/ducha Jižní Ameriky. Nicméně pyramidy těchto takzvaných měst nebyly používány odpovídajícím způsobem. Proto o to nebylo dále usilováno.

Bylo zde přistání přibližně před tři nula nula nula, třemi tisíci [3 000] vašimi lety opět v Jižní Americe, jak ji nazýváte. Bylo zde také několik pokusů pomoci vašim lidem před přibližně dva tři nula nula [2 300] lety v oblasti Egypta.**** Ve zbytku cyklu jsme nikdy neopustili vaši pátou úroveň a v tomto posledním malém cyklu pracujeme na přípravě na sklizeň.

14.8 Tazatel: Udělám přehled a vy mi řeknete, zda mluvím správně. Všechny z těchto návštěv za posledních 75 000 let se konaly z důvodu předat lidem Země pochopení Zákona jednoty a tímto způsobem jim dovolit postoupit výše skrze čtvrtou, pátou, šestou úroveň. Toto bylo službou Zemi. Pyramidy byly také použity pro předání Zákona jednoty svým vlastním způsobem. Vyvažovací pyramidy, tím si nejsem příliš jistý. Říkám to doposud správně?

Ra: Já jsem Ra. Říkáte to správně v mezích přesnosti dovolených jazykem.

14.18 Tazatel: Pak v posledních 2 300 letech* aktivně pracujete na vytvoření co možná největší možné sklizně na konci 75 000ročního cyklu. Můžete sdělit ve vztahu k Zákonu jednoty, proč to děláte, jednoduše jako stanovisko vašich důvodů?

Ra: Já jsem Ra. Mluvím za společenský paměťový komplex nazvaný Ra. Přišli jsme mezi vás vám pomoci. Naše snahy ve službě byly zvráceny. Naše touha je pak eliminovat, jak jen to bude možné, zkreslení způsobené těmi neporozuměními naší informace a vedení.

Hlavní důvod služby, kterou Konfederace nabízí, je prvotní zkreslení Zákona jednoty, což je služba. Jedna Bytost stvoření je podobna tělu, pokud přijmete tuto analogii třetí úrovně. Ignorovali bychom bolest v noze? Modřiny na kůži? Říznutí, které hnisá? Ne. Nejde ignorovat volání. My, entity zármutku, si vybíráme jako naši službu pokus léčit zármutek, což nazýváme analogií k bolestem komplexu zkreslení fyzického těla.

20.26 Tazatel: Děkuji vám. Nyní zpátky do prvního 25 000ročního úseku, nebo hlavního cyklu, jaký typ pomoci byl dán Konfederací entitám, které se nacházely v tomto 25 000ročním období, aby mohly mít příležitost k růstu?

Ra: Já jsem Ra. Členové konfederace, kteří obývají vnitřní roviny bytí v rámci planetárního komplexu vibračních úrovní, s těmito entitami pracovali. Byla zde také pomoc od jednoho z Konfederace, který pracoval s těmi z Marsu v provádění přechodu.

Z větší části byla účast limitovaná, jelikož bylo vhodné dovolit působení mechanismu zmatení v celém svém rozsahu tak, aby planetární entity mohly dospět k tomu, co si přály, řekněme, svobodně v rámci svého vlastního myšlení.

Je častým případem, že se planetární cyklus třetí úrovně odehraje takovým způsobem, že není potřeba žádná vnější, řekněme, pomoc nebo pomoc ostatních-já ve formě informací. Spíše jsou entity schopné samy na sobě pracovat směrem k vhodným polarizacím a cílům učení/vyučování třetí úrovně.

20.28 Tazatel: Velmi dobře. Pak Konfederace dohlížela, řekněme, aby viděla a předpokládala, že uvidí sklizeň na konci 25 000ročního období, ve kterém nějaké procento bude sklizně-schopné do pozitivní čtvrté úrovně a nějaké procento sklizně-schopné do negativní čtvrté úrovně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně. Naši roli v prvním hlavním cyklu můžete vidět jako roli zahradníka, který zná roční období a spokojeně očekává jaro. Když čas jara nenastane, zrna nevyklíčí; pak zahradník musí na zahradě pracovat.

22.16 Tazatel: Dobře, jakmile pak cyklus skončil před 25 000 roky, jaká byla reakce Konfederace na nedostatek sklizně?

Ra: Já jsem Ra. Začali jsme mít obavy.

22.17 Tazatel: Byl vykonán nějaký čin okamžitě nebo jste čekali na zavolání?

Ra: Já jsem Ra. Rada Saturnu konala pouze v tom, že dovolila vstup na třetí úroveň jiným komplexům mysli/těla/ducha třetí úrovně, ne Poutníkům, ale těm, kteří usilovali o další zkušenost třetí úrovně. Toto bylo provedeno náhodně tak, aby nebyla porušena svobodná vůle, protože ještě nenastalo volání.

22.26 Tazatel: Pak chápu. Co říkáte je, že se těmto naivním entitám Konfederace stalo to samé v minulosti, takže dělaly tu stejnou věc pro entity z Atlantidy. Je toto správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně. Připomínáme vám, že my jsme jedním z naivních členů této Konfederace a stále se pokoušíme kompenzovat poškození, za které cítíme odpovědnost. Je naší povinností, tak jako ctí, pokračovat s vašimi národy, dokud všechny stopy zkreslení našeho vyučování/učení nebudou přijaty svými opačnými zkresleními a nebude nastolena rovnováha.

23.16 Tazatel: Děkuji vám. Nyní rozumím, pokud uvažuji správně, že byl také učiněn jihoamerický kontakt. Můžete mi říct o, přibližně stejná otázka, kterou jsem se zeptal na váš kontakt, s ohledem na postoj nebo… o kontaktu a jeho důsledcích a plánu pro kontakt a proč byli lidé v Jižní Americe kontaktováni?

Ra: Já jsem Ra. Toto bude poslední plná otázka této relace. Entity, které kráčeli mezi těmi na vašem jihoamerickém kontinentu, byly volány podobnou touhou na straně tamních entit pochopit manifestace slunce. Uctívaly tento zdroj světla a života.

Tak byly tyto entity navštíveny bytostmi světla ne nepodobnými nám. Byly předány instrukce a ty byly lépe přijaty a méně zkresleny než ty naše. Samotné entity začaly stavět řadu podzemních a skrytých měst včetně pyramidových struktur.

Tyto pyramidy se poněkud rozcházely s návrhem, který jsme přinesli my. Nicméně původní představy byly stejné, s přídavkem touhy nebo záměru vytvoření míst pro meditaci a odpočinek, pro cítění přítomnosti jednoho Stvořitele; tyto pyramidy pak byly pro všechny lidi, nejen pro zasvěcené a ty na vyléčení.

Opustili tuto úroveň, když bylo zpozorováno, že jejich plány byly pevně v pohybu a byly také zaznamenány. Během dalších přibližně tří tisíc pěti set [3 500] roků se tyto plány v mnoha ohledech dostaly v mnoha aspektech, ačkoli poněkud zkreslené, do téměř kompletního stavu.

Proto, jak je případem v mnoha porušeních karantény, předstoupila entita, která pomáhala jihoamerickým entitám podél jihoamerických cest, které nazýváte řekou Amazonkou, před Radu Saturnu žádat o druhý pokus osobní opravy zkreslení, která se objevila v jejich plánu. To bylo povoleno a tato entita nebo společenský paměťový komplex se vrátil a entita, která byla vybraná jako posel, přišla ještě jednou mezi lidi napravit chyby.

Opět bylo vše zaznamenáno a entita se připojila ke svému společenskému paměťovému komplexu a opustila vaši oblohu.

Učení byla, tak jako v naší vlastní zkušenosti, v pozdější době z větší části velice a silně překroucena až k provádění skutečných lidských obětí místo léčení lidí. Tudíž je tomuto společenskému paměťovému komplexu dána čest/povinnost setrvat, dokud nebudou tato zkreslení anulována z komplexů zkreslení vašich lidí.

Můžeme se zeptat, zda existují nějaké otázky krátké povahy, než skončíme?

24.4 Tazatel: Děkuji vám. Způsob, kterým hodlám s knihou pokračovat, je dále sledovat skrze poslední 25 000roční cyklus, ve kterém nyní jsme, a možná prozkoumat trochu z podmínek čtvrté úrovně a tím nalézt mnoho míst, ke kterým se můžeme vrátit a více se ponořit do Zákona jednoty. První materiál, předpokládám, nebude příliš hluboký s ohledem na Zákon jednoty. Doufám se dostat do větších filosofických oblastí Zákona jednoty ve více pokročilých relacích tak, aby byl učiněn pokrok v materiálech, aby byly pochopitelné. Doufám, že tímto sleduji správný směr.

V poslední relaci jste zmínil, že během tohoto posledního 25 000ročního cyklu byli ti z Atlantidy, Egypta a ti v Jižní Americe kontaktováni a poté Konfederace odletěla. Chápu, že Konfederace se nějaký čas nevrátila zpět. Mohl byste mi říct o důvodech a následcích a postojích s ohledem na další kontakt s těmito lidmi na planetě Zemi?

Ra: Já jsem Ra. V případě Atlanťanů vyústilo rozšíření předaných informací v aktivity zkreslené směrem k agresivitě, což vedlo k poslední druhé atlantské katastrofě v jedna nula osm dva jedna [10 821] vašich roků v minulosti, jak měříte čas.

Mnoho, mnoho jich bylo vysídleno kvůli společenským činům jak na Atlantidě, tak v těch oblastech, které byste nazvali severoafrickými pouštěmi, do kterých někteří Atlanťané po prvním konfliktu odešli. Změny Země pokračovaly kvůli těmto, co byste nazvali, nukleárním bombám a jiným krystalovým zbraním, což potopilo poslední velké pevninské masy před přibližně devět šest nula nula [9 600] vašimi roky.

V egyptských a jihoamerických experimentech byly výsledky, ačkoli ne tak široce ničivé, stejně tak daleko od původního záměru Konfederace. Bylo zřejmé nejenom nám, ale také Radě a Strážcům, že naše metody nebyly pro tuto konkrétní planetu vhodné.

Náš postoj tudíž byl ten s opatrností, pozorováním a pokračujícími pokusy, abychom kreativně objevili metody, pomocí nichž by kontakt od našich entit mohl být službou s co nejmenším zkreslením a především s nejmenší možností perverze nebo antiteze našich záměrů sdílet informace.

24.19 Tazatel: ...Není to moc důležité, ale opravdu bych rád věděl, zda se Dwight Eisenhower setkal buď s Konfederací nebo skupinou Orionu během 50. let 20. století nebo kolem té doby.

Ra: Já jsem Ra. Ten, o kterém mluvíte, se setkal s myšlenkovými formami, které jsou nerozeznatelné od třetí úrovně. Byl to test. My, Konfederace, jsme si přáli vědět, co by se stalo, kdyby tato extrémně pozitivně orientovaná a jednoduchá, sympatická osoba bez významných zkresleních směrem k moci dostala mírumilovné informace, a přáli jsme si vědět o možnostech, které z toho mohly vzejít.

Zjistili jsme, že tato entita necítila, že ti pod její péčí by se mohli vypořádat s koncepty jiných bytostí a jiných filosofií. Tudíž byla sjednána dohoda, která mu dovolovala jít vlastní cestou, a nám také; a pokračovala velmi tichá kampaň, jak jsme vás slyšeli toto nazývat, upozorňující vaše lidi na naši přítomnost postupně. Události tento plán předběhly.

[Zakašlání.] Máte krátký dotaz předtím, než skončíme?

26.12 Tazatel: Byl Zákon jednoty komunikován v posledních osmdesáti letech některým jiným zdrojem nějaké bytosti v našem obyvatelstvu?

Ra: Já jsem Ra. Principy Jednoty byly zřídka komunikovány, přestože existují ojedinělé situace v předchozích osm nula [80] vašich letech, jak měříte čas.

Proběhlo mnoho komunikací ze čtvrté úrovně díky přiblížení se ke sklizni do čtvrté úrovně. Toto jsou principy univerzální lásky a porozumění. Ostatní učení jsou rezervována pro ty, jejichž hloubka porozumění, jestliže omluvíte nevhodný název, doporučuje a přitahuje další takovou komunikaci.

26.13 Tazatel: Zintenzivnila tedy někdy Konfederace svůj program pomoci planetě Zemi, někdy později v tomto posledním hlavním cyklu? Z předchozích údajů to vypadá, že ano, hlavně s Průmyslovou revolucí. Můžete mi říct postoje a uvažování za tímto zintenzivněním? Existuje nějaký jiný důvod než ten, že pouze chtěli vytvořit více volného času v posledních, řekněme, sta letech cyklu? Je toto ten celý důvod?

Ra: Já jsem Ra. Toto není ten celý důvod. Přibližně v posledních dva nula nula [200] minulých letech, jak měříte čas, se začalo inkarnovat významné množství bytostí, které se díky svému stáří [vibrace] inkarnovaly z důvodu učení/vyučování, spíše než kvůli nižší úrovni učení/vyučování těch méně si vědomých tohoto procesu. To byl náš signál pro umožnění komunikace.

Poutníci, kteří mezi vás přišli, se začali uplatňovat přibližně v této době, nejprve nabízením představ a myšlenek obsahujících zkreslení svobodné vůle. To byla podmínka pro další Poutníky, kteří mohli nabídnout informace přesnější podstaty. Myšlenka musí předcházet jednání.

26.21 Tazatel: Předpokládám, potom, co jste tenkrát udělali, že jste vytvořili nádech tajemství s fenoménem UFO, jak ho nazýváme, a potom jste telepatií poslali mnoho sdělení, která mohla být buď přijata, nebo odmítnuta, samozřejmě podle následování Zákona jednoty, tak, aby populace začala vážně myslet na následky toho, co dělali. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. Toto je částečně správně. Existují další služby, které můžeme provádět. Za prvé, integraci duší nebo duchů, chcete-li, v případě použití těchto jaderných zařízení v kontinuu vašeho prostoru/času. Konfederace už toto udělala.

26.22 Tazatel: Plně nerozumím, co tím myslíte. Mohl byste to trochu rozvést?

Ra: Já jsem Ra. Použití inteligentní energie ke transformování hmoty do energie těmito zbraněmi je takové podstaty, že přechod z prostoru/času třetí úrovně do času/prostoru třetí úrovně neboli toho, co můžete nazvat vašimi nebeskými světy, je v mnoha případech přerušen.

Proto se nabízíme jako ti, co pokračují v integraci komplexu duše nebo ducha během přechodu z prostoru/času do času/prostoru.

26.23 Tazatel: Mohl byste mi prosím dát příklad z řekněme Hirošimy nebo Nagasaki, jak je toto provedeno?

Ra: Já jsem Ra. Ti, co byli zničeni, ne radiací, ale traumatem uvolněné energie, nejen že shledali neživotaschopným komplex těla/mysli/ducha, ale také neuspořádanost unikátního vibračního komplexu, který jste nazvali komplexem ducha a jemuž my rozumíme jako komplexu mysli/těla/ducha, a jeho kompletní rozvrácení bez možnosti opětovného sloučení. Toto by pro Stvořitele byla ztráta části Stvořitele, a tak nám bylo dáno povolení ne zastavit události, ale zajistit přežití těchto, řekněme, odtělesněných komplexů mysli/těla/ducha. To jsme udělali v těch případech, které jste zmínil, bez ztráty ani jednoho ducha nebo části nebo hologramu nebo mikrokosmu makrokosmického nekonečného Jednoho.

26.24 Tazatel: Mohl byste prosím nechat nástroj zakašlat a potom mi aspoň zběžně říct, jak jste toho dosáhli?

Ra: [Zakašlání.] Já jsem Ra. Tohoto bylo dosaženo přes naše porozumění dimenzionálním polím energie. To vyšší nebo více husté pole energie kontroluje to méně husté.

26.25 Tazatel: Ale potom… obecně tedy potom říkáte, že kdybychom… dovolíte Zemi, populaci této planety, aby zažila nukleární válku a mnoho úmrtí z této války, ale dokážete zajistit podmínky tak, aby tato úmrtí nebyla více traumatická, řekněme, co se týká vstupu do nebeského světa nebo astrálního světa nebo jakkoli jej nazveme, než úmrtí kulkou nebo normálními způsoby umírání vlivem stáří. Je toto správně?

Ra: Já jsem Ra. Toto není správně. Bylo by to více traumatické. Ale entita by zůstala entitou.

27.2 Tazatel: Druhá otázka zní: Paul také přijal informaci, která zmiňuje, že byly také jiné bytosti, které pomáhaly s konstrukcí pyramid a které nebyly plně materializované ve třetí úrovni. Byly materializované od pasu nahoru po svou hlavu, ale nebyly materializované od pasu dolů ke svým chodidlům. Existovaly takové entity při konstrukci pyramid a kdo to byl?

Ra: Já jsem Ra. Zvažte, chcete-li, inteligentní nekonečno nacházející se ve vstřebávání žití a bytí, jak se kodifikuje do inteligentní energie díky myšlenkovým dojmům těch, kteří pomáhali živému kameni do nového tvaru bytí. Uvolnění a užití inteligentního nekonečna na krátkou dobu začne vstřebávat všechny navazující nebo propletené dimenze, tudíž umožňuje krátké částečné záblesky těch, co promítají do materiálu své myšlenky. Tyto bytosti se tudíž začnou materializovat, ale nezůstanou viditelnými. Tyto bytosti byly manifestacemi myšlenkových forem neboli manifestacemi viditelnými ve třetí úrovni našeho komplexu společenské paměti, když jsme nabídli kontakt z našeho inteligentního nekonečna do inteligentního nekonečna kamene.

Zpět na začátek

Velikonoční ostrov/Nazca

20.29 Tazatel: Mám tomu rozumět pak tak, že na konci těch 25 000 let neexistovaly sklizně-schopné entity jak pozitivní, tak negativní polarity?

Ra: Já jsem Ra. To je správně. Ti, které nazýváte skupinou Orionu, učinili během toho cyklu jeden pokus nabídnout informace těm třetí úrovně. Nicméně informace se nedostaly k uším nikoho, kdo by měl zájem jít k polaritě touto cestou.

20.30 Tazatel: Jakou techniku použila skupina Orionu pro předání těchto informací?

Ra: Já jsem Ra. Použitá technika byla dvojího druhu: první, myšlenkový přenos nebo to, co můžete nazvat „telepatií“.

Druhá, uspořádání určitých kamenů za účelem vnuknutí silného vlivu moci, toto jsou ty sochy a kamenné formace ve vašich oblastech Tichého oceánu, jak je nyní nazýváte, a do určité míry v oblastech vaší střední Ameriky, jak je nyní chápete.

20.31 Tazatel: Mluvíte z části o kamenných hlavách Velikonočního ostrova?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

20.32 Tazatel: Jak by takové kamenné hlavy mohly ovlivnit národ, aby si vybral cestu služby sobě samým?

Ra: Já jsem Ra. Představte si, chcete-li, entity žijící takovým způsobem, že jejich komplexy mysli/těla/ducha jsou v tom, co vypadá jako milosrdenství sil, které nemohou ovládat. Je-li jim představena nabitá entita, jako je socha nebo kamenná formace nabitá ničím jiným než mocí, je možné pro svobodnou vůli těch, kteří se dívají na konkrétní strukturu nebo formaci, připsat této síle moc nad těmi věcmi, které nemohou být ovládány. Toto pak má potenciál dalšího zkreslení k moci nad ostatními-já.

20.33 Tazatel: Jak byly tyto kamenné hlavy zkonstruovány?

Ra: Já jsem Ra. Tyto byly zkonstruovány myšlenkou po skenování hluboké mysli, kmenu stromu mysli, přičemž byly pozorovány obrazy, které by s největší pravděpodobností v divákovi způsobily prožitek bázně.

20.34 Tazatel: Dobře, udělaly to pak entity Orionu samy? Přistály, přistály fyzicky nebo to provedly z mentálních rovin nebo pro zkonstruování těchto formací myšlenkou využili jednu z inkarnovaných entit?

Ra: Já jsem Ra. Téměř všechny z těchto struktur a formací byly zkonstruovány myšlenkou na dálku. Velmi málo jich bylo vytvořeno v pozdějších dobách jako imitace původních staveb entitami vaší pozemské roviny/úrovně.

20.35 Tazatel: Jaká úroveň entity Orionu zkonstruovala tyto hlavy?

Ra: Já jsem Ra. Čtvrtá úroveň, úroveň lásky nebo pochopení, byla úrovní konkrétní entity, která nabídla tuto možnost těm z vašeho prvního hlavního cyklu.

20.37 Tazatel: A teď, jaké je přibližné datování v uplynulých letech ohledně zkonstruování těchto hlav?

Ra: Já jsem Ra. Toto bylo přibližně šest nula, šedesát tisíc [60 000] vašich roků v minulém času/prostoru vašeho kontinua.

20.38 Tazatel: Které struktury byly postavené v Jižní Americe?

Ra: Já jsem Ra. V této oblasti byly vymodelovány některé charakteristické sochy, některé formace toho, co nazýváte kamenem, a některé formace zahrnující kámen a zeminu.

20.39 Tazatel: Byly tohoto součástí čáry na planině Nazca?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

20.40 Tazatel: Jelikož to může být viděno pouze z výšky, k jakému to bylo prospěchu?

Ra: Já jsem Ra. Formace byly ku prospěchu, protože byly nabité energií moci.

20.41 Tazatel: Jsem trochu zmatený. Obrazce v Nazce jsou pro entitu kráčející na povrchu těžce srozumitelné. Nemůže vidět nic jiného než narušení povrchu. Nicméně pokud vystoupáte do vysoké výšky, můžete vidět vzory. Jakým způsobem to bylo k prospěchu entitám chodícím po povrchu?

Ra: Já jsem Ra. Při odstranění množství času/prostoru, který je nyní váš současný, je obtížné vnímat, že v času/prostoru před šedesáti tisíci [60 000] roky byla země zformována takovým způsobem, že byla viditelně uspořádána v mocných strukturálních návrzích z hlediska vzdálených kopců.

20.42 Tazatel: Jinými slovy toho času zde byly kopce s výhledem na tyto obrazce?

Ra: Já jsem Ra. Toto bude poslední plná otázka této relace.

Celková hladkost, jak tuto oblast vidíte nyní, byla na mnoha místech postavena v kopcích. Kontinuum času/prostoru postupovalo s větrem a počasím, jak byste řekli, a do značné míry erodovalo jak celkem ohromné struktury ze zeminy navržené v té době, tak přírodu okolní krajiny.

20.43 Tazatel: Myslím, že tomu pak rozumím. Jsou pak tyto obrazce pouze slabými stopami toho, co tam bývalo?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

Zpět na začátek

Starší rasa

15.15 Tazatel: Nemám v úmyslu se ptát na stejné otázky dvakrát, jsou zde ale určité oblasti, které považuji za důležité, a že může být dosaženo lepšího pochopení možným přeformulováním jinými slovy. Děkuji vám mnohokrát za vaši trpělivost.

Včera jste také zmínil, že zde nebyla žádná sklizeň na konci posledního 25 000ročního cyklu: „Byly zde sklizně-schopné entity, které si mají vybrat způsob svého vstupu do čtvrté úrovně.“ Můžete mi říct, co myslíte tím, jak „si vyberou způsob svého vstupu do čtvrté úrovně“?

Ra: Já jsem Ra. Tito pastýři nebo, jak je někteří nazvali „Starší rasou“, si mají vybrat čas/prostor svého odchodu. Je nepravděpodobné, že odejdou, dokud nejsou jejich ostatní-já také sklizně-schopné.

15.16 Tazatel: Co myslíte tím jejich ostatní-já jsou sklizně-schopné?

Ra: Já jsem Ra. Ostatní-já, o které si tyto bytosti dělají starosti, jsou ti, kteří nedosáhli na sklizeň v druhém hlavním cyklu.

15.17 Tazatel: Mohl byste mi říct jen malou část historie toho, co nazýváte Starší rasou?

Ra: Já jsem Ra. Otázka je nejasná. Prosím přeformulujte.

15.18 Tazatel: Pokládám tuto otázku, protože jsem slyšel o Starší rase dříve v knize Road in the Sky (Cesta na obloze) od George Hunt Willimsona a přemýšlel jsem, zda Starší rasa byla stejná jako ta, o které mluvil?

Ra: Já jsem Ra. Otázka nyní řeší sama sebe, protože jsme dříve mluvili* o způsobu rozhodování, který způsobil, že tyto entity zůstaly zde během zavírání druhého velkého cyklu vašeho současného hlavního cyklu.

Existují určitá zkreslení v popisech toho známého jako Michel**; nicméně tato zkreslení mají primárně co do činění s faktem, že tyto entity nejsou společenským paměťovým komplexem, ale spíše skupinou komplexů mysli/těla/ducha oddanou sloužit. Tyto entity pracují dohromady, ale nejsou zcela sjednoceny; tudíž zcela nevidí vzájemné myšlenky, pocity a motivy. Nicméně touha sloužit je typem touhy čtvrté úrovně, tudíž je spojuje do toho, čemu můžete říkat bratrství.

15.19 Tazatel: Proč je nazýváte Starší rasou?

Ra: Já jsem Ra. Nazvali jsme je tak, abychom vás tazatele seznámili, s jejich identitou, jak je chápána vaším zkreslením komplexu mysli.

15.20 Tazatel: Jsou nějací Poutníci v rámci Starší rasy, nebo nejsou?

Ra: Já jsem Ra. Jsou to sklizené planetární entity – Poutníci pouze ve smyslu, že si zvolili, v lásce čtvrté úrovně, se raději okamžitě reinkarnovat ve třetí úrovni než pokračovat směrem ke čtvrté. To jim způsobilo být Poutníky typu Poutníků, kteří nikdy neopustili rovinu Země spíše kvůli své svobodné vůli než kvůli své vibrační úrovni.

Zpět na začátek

První cyklus

14.15 Tazatel: Když se vrátíme na začátek tohoto 75 000letého období, sklízení nastalo 25 000 let po začátku, což by, předpokládám, bylo období před 50 000 roky. Můžete mi říci, kolik bylo sklizeno z naší planety v té době?

Ra: Já jsem Ra. Nikdo nebyl sklizen.

21.12 Tazatel: Děkuji vám. Během prvního 25 000ročního cyklu, byl zde vůbec nějaký vývoj průmyslu, byly zde lidem během tohoto období dostupné nějaké stroje?

Ra: Já jsem Ra. Při použití termínu „stroj“ ve významu, který jste mu připsal, je odpověď ne. Nicméně zde existovaly, řekněme, různé nástroje ze dřeva a kamení, které byly použity za účelem získání potravy a při použití v agresi.

21.13 Tazatel: Nastala pak na konci tohoto prvního 25 000ročního cyklu nějaká fyzická změna, která se objevila rychle jako ta, která se objevuje v 75 000ročním cyklu, nebo je to pouze dělící čas pro dobu sklizně?

Ra: Já jsem Ra. Nenastala žádná změna kromě té, která podle inteligentní energie nebo toho, co můžete nazvat fyzickou evolucí, přizpůsobila fyzické komplexy svému prostředí, to jest barva kůže kvůli oblasti sféry, na které entity žily; a postupný růst lidí díky zlepšenému příjmu potravy.

21.14 Tazatel: Pak máme stav, kde na konci prvního 25 000ročního cyklu, řekl bych… Hádám, že Strážci zjistili, že zde nebyla žádná sklizeň ať už pozitivně nebo negativně orientovaných entit. Řeknete mi, co se pak stalo? Jaké opatření bylo přijato atd.?

Ra: Já jsem Ra. Nebylo přijato žádné opatření kromě povědomí o možnosti volání o pomoc nebo porozumění mezi entitami této úrovně. Konfederace se stará o zachování podmínek vedoucích k učení. To se z větší části točí okolo primárního zkreslení svobodné vůle.

21.15 Tazatel: Pak zahradníci Konfederace, předpokládám, neudělali nic, dokud některé z rostlin na jejich zahradě, řekněme, nezavolaly o pomoc. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

Zpět na začátek

Řecko

25.4 Tazatel: Děkuji vám. Nyní budeme pokračovat s materiálem ze včerejška. Uvedl jste, že skupina Orionu odešla před zhruba 3 000 roky kvůli Diaspoře. Byla pak Konfederace schopná učinit nějaký pokrok poté, co skupina Orionu odešla?

Ra: Já jsem Ra. Po mnoho vašich století se jak Konfederace, tak skupina Orionu navzájem zaměstnávaly v rovinách nad vaší vlastní, řekněme, v rovinách času/prostoru, přičemž se rodily intriky a bylo připásáno brnění světla. Bitvy na těchto úrovních pokračovaly a dále pokračují.

V rovině Země byly dány do pohybu energie, které nezpůsobily velké množství volání. Existovaly izolované výskyty volání, jeden takový se odehrál přibližně dva šest nula nula [2 600] vašich roků v minulosti toho, co byste nazvali Řeckem té doby, což vyústilo v texty a pochopení některých aspektů Zákona jednoty. Obzvláště zmiňujeme toho, známého jako Thalés a toho, známého jako Hérakleitos, kteří byli povoláním filosofové, jak to můžete nazvat, a učili své studenty. Také poukazujeme na chápání toho, známého jako Periklés.

Toho času existovalo omezené množství vizionářských informací, které bylo Konfederaci dovoleno telepaticky předat. Avšak během větší části této doby impéria zanikala a rostla podle postojů a energií, které byly dány do pohybu dávno předtím, což nevyústilo v silnou polarizaci, ale spíše ve směsici pozitivního a bojovného neboli negativního, což bylo a je charakteristické pro tento konečný menší cyklus vašeho bytí.

Zpět na začátek

Hiroshima a Nagasaki

26.21 Tazatel: Předpokládám, potom, co jste tenkrát udělali, že jste vytvořili nádech tajemství s fenoménem UFO, jak ho nazýváme, a potom jste telepatií poslali mnoho sdělení, která mohla být buď přijata, nebo odmítnuta, samozřejmě podle následování Zákona jednoty, tak, aby populace začala vážně myslet na následky toho, co dělali. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. Toto je částečně správně. Existují další služby, které můžeme provádět. Za prvé, integraci duší nebo duchů, chcete-li, v případě použití těchto jaderných zařízení v kontinuu vašeho prostoru/času. Konfederace už toto udělala.

26.22 Tazatel: Plně nerozumím, co tím myslíte. Mohl byste to trochu rozvést?

Ra: Já jsem Ra. Použití inteligentní energie ke transformování hmoty do energie těmito zbraněmi je takové podstaty, že přechod z prostoru/času třetí úrovně do času/prostoru třetí úrovně neboli toho, co můžete nazvat vašimi nebeskými světy, je v mnoha případech přerušen.

Proto se nabízíme jako ti, co pokračují v integraci komplexu duše nebo ducha během přechodu z prostoru/času do času/prostoru.

26.23 Tazatel: Mohl byste mi prosím dát příklad z řekněme Hirošimy nebo Nagasaki, jak je toto provedeno?

Ra: Já jsem Ra. Ti, co byli zničeni, ne radiací, ale traumatem uvolněné energie, nejen že shledali neživotaschopným komplex těla/mysli/ducha, ale také neuspořádanost unikátního vibračního komplexu, který jste nazvali komplexem ducha a jemuž my rozumíme jako komplexu mysli/těla/ducha, a jeho kompletní rozvrácení bez možnosti opětovného sloučení. Toto by pro Stvořitele byla ztráta části Stvořitele, a tak nám bylo dáno povolení ne zastavit události, ale zajistit přežití těchto, řekněme, odtělesněných komplexů mysli/těla/ducha. To jsme udělali v těch případech, které jste zmínil, bez ztráty ani jednoho ducha nebo části nebo hologramu nebo mikrokosmu makrokosmického nekonečného Jednoho.

26.24 Tazatel: Mohl byste prosím nechat nástroj zakašlat a potom mi aspoň zběžně říct, jak jste toho dosáhli?

Ra: [Zakašlání.] Já jsem Ra. Tohoto bylo dosaženo přes naše porozumění dimenzionálním polím energie. To vyšší nebo více husté pole energie kontroluje to méně husté.

26.25 Tazatel: Ale potom… obecně tedy potom říkáte, že kdybychom… dovolíte Zemi, populaci této planety, aby zažila nukleární válku a mnoho úmrtí z této války, ale dokážete zajistit podmínky tak, aby tato úmrtí nebyla více traumatická, řekněme, co se týká vstupu do nebeského světa nebo astrálního světa nebo jakkoli jej nazveme, než úmrtí kulkou nebo normálními způsoby umírání vlivem stáří. Je toto správně?

Ra: Já jsem Ra. Toto není správně. Bylo by to více traumatické. Ale entita by zůstala entitou.

26.26 Tazatel: Mohli byste mi říct, jaký je stav entit, které byly řekněme zabity v Nagasaki a Hirošimě? Jaký je teď jejich stav?

Ra: Já jsem Ra. Ti s tímto traumatem ještě plně nezačali hojivý proces. Je jim pomáháno, jak je to jen možné.

26.27 Tazatel: Až bude tento hojivý proces s těmito entitami dokončen, způsobí tato zkušenost smrti kvůli nukleární bombě, řekněme, regresi v jejich stoupání ke čtvrté úrovni?

Ra: Já jsem Ra. Takové děje jako nukleární destrukce ovlivňují celou planetu. Na této úrovni ničení neexistují žádné rozdíly a planeta bude potřebovat léčení.

26.28 Tazatel: Myslel jsem specificky, jestliže entita byla v té době v Hirošimě nebo Nagasaki a dosahovala možnosti sklizně na konci našeho cyklu, způsobila by smrt nukleární bombou takové trauma, že by nebylo možné, aby byla sklizena na konci tohoto cyklu? To byla specificky moje otázka.

Ra: Já jsem Ra. Toto není správně. Jakmile je léčení dokončeno, sklizeň může bez překážek pokračovat. Ale celá planeta bude za tento čin procházet léčením, nedochází k žádnému rozlišení mezi obětí a agresorem, to kvůli škodě způsobené celé planetě.

26.30 Tazatel: A můžete potom popsat mechanizmus planetárního léčení?

Ra: Já jsem Ra. Léčení je proces přijetí, odpuštění, a je-li to možné, restituce. Když není restituce v času/prostoru dostupná, existuje mnoho vašich lidí, kteří se teď snaží o restituci, zatímco jsou ve fyzickém stavu.

26.31 Tazatel: Jak se tito lidé pokoušejí o restituci ve fyzickém stavu?

Ra: Já jsem Ra. Tito se pokoušejí o pocity lásky k planetární sféře a utěšení a hojení jizev a nedostatků rovnováhy těchto činů.

Zpět na začátek

Lemurie

10.15 Tazatel: Přemýšlel jsem o příchodu civilizace Atlantidy a Lemurie, o způsobu, jak tyto civilizace vznikly a odkud přišly [neslyšitelné] civilizací?

Ra: Já jsem Ra. Toto je poslední otázka této relace. Civilizace Atlantidy a Lemurie nebyly jedna, ale dvě. Pojďme se prvně podívat na entity Mu.

Byly to bytosti poněkud primitivní povahy, ale měly velmi vyspělá duchovní zkreslení. Civilizace byla částí tohoto cyklu, žila dříve v tomto cyklu v čase přibližně před pět tři nula nula nula, padesáti třemi tisíci [53 000] roky. Bylo to užitečné a mírumilovné místo, které bylo potopeno do oceánu během přizpůsobování se tektonických desek vaší sféry, a to ne kvůli jejich vlastnímu zapříčinění.

Vyslali ty, kteří přežili, a dostali se na mnoho míst, která nazýváte Ruskem, Severní Amerikou a Jižní Amerikou. Indiáni, ke kterým jste začali cítit sympatie ve vašem zkreslení společenského komplexu, jsou potomci těchto entit. Tak jako jiní inkarnovaní v tomto cyklu přišli odjinud. Nicméně tyto konkrétní entity byly ve velké míře vzaty z planety druhé úrovně, která měla určité těžkosti v dosažení podmínek třetí úrovně kvůli stáří svého slunce. Tato planeta byla z galaxie Deneb.

Rasa Atlantidy byla velice konglomerátním společenským komplexem, který začínal vznikat před přibližně tři jedna nula nula nula, třiceti jedna tisíci [31 000] roky v minulosti vaší iluze prostorového/časového kontinua. Byla to pomalu rostoucí a velmi zemědělská společnost do [doby] přibližně před jedna pět nula nula nula, patnácti tisíci [15 000] vašimi roky. Rychle dosáhla vysoce technologického poznání, což jí umožnilo použít inteligentní nekonečno méně informativním způsobem.

Můžeme dodat, že také používali inteligentní energii, skvělým způsobem manipulovali přirozenými přítoky indigových nebo epifýzových paprsků z božské nebo nekonečné energie. Tudíž byli schopní vytvářet životní formy. Toto začali dělat namísto léčení a zdokonalování svých vlastních komplexů mysli/těla/ducha a tím otočili své zkreslení směrem k tomu, co byste mohli nazvat negativním.

Přibližně před jedenácti tisíci [11 000] vašimi roky způsobila první z, jak nazýváte, válek přibližně čtyřiceti procentům této populace opuštění této úrovně z důvodu dezintegrace těla. Druhý a nejničivější z konfliktů proběhl před přibližně jedna nula osm dva jedna, deseti tisíci osmi sty dvaceti jedním [10 821] rokem podle vaší iluze. To změnilo konfiguraci povrchu a velká část Atlantidy už nebyla, byla zaplavena. Tři z pozitivně orientovaných skupin z Atlantidy opustily toto geografické místo [ještě] před touto devastací a usadily se v oblastech hor, které nazýváte Tibet, které nazýváte Peru a které nazýváte Tureckem.

Máte nějaké stručné otázky předtím, než uzavřeme toto setkání?

21.24 Tazatel: Jak postupujeme do druhého 25 000ročního cyklu, byla… V této době, během tohoto období, bylo toto období Lemurie?

Ra: Já jsem Ra. To je nesprávně. Nicméně ti, kteří unikli zničení Lemurie přírodní katastrofou a byli Lemurského původu, pokračovali ve svém učení/vyučování v oblastech sahajících od Jižní Ameriky dále skrze Ameriky, jak je znáte a pokračovali přes to, co bylo toho času mostem, který již neexistuje. Byli také ti, kteří pracovali v oblasti, kterou byste nazvali Ruskem… [páska končí]

21.25 Tazatel: Jenom pro rychlé osvěžení mé paměti… před kolika lety utrpěla Lemurie svou katastrofu?

Ra: Já jsem Ra. To bylo přibližně před padesáti tisíci [50 000] vašimi roky. Počátky byly před přibližně pět tři, padesáti třemi tisíci [53 000] vašimi roky. Zkáza byla dokončena v tom posledním malém cyklu tohoto velkého cyklu.

21.26 Tazatel: Myslel jste říci velký nebo hlavní cyklus?

Ra: Já jsem Ra. Vhodný zvukový vibrační komplex je hlavní cyklus.

21.27 Tazatel: Děkuji vám. Mělo pak ukončení tohoto prvního hlavního cyklu něco společného se zničením Lemurie nebo se toto zničení prostě stalo na konci tohoto cyklu?

Ra: Já jsem Ra. Při ukončení hlavního cyklu existuje souběh energií. Toto povzbudilo to, co bylo již nevyhnutelné uspořádání v pohybu povrchů vaší planetární sféry.

Zpět na začátek

Životnost

20.12 Tazatel: Děkuji vám. Jakmile před 75 000 roky začala třetí úroveň a inkarnovali jsme se jako entity třetí úrovně, jaká byla v té době průměrná délka života?

Ra: Já jsem Ra. Na počátku této konkrétní části vašeho kontinua prostoru/času byla průměrná délka života přibližně devět set vašich roků.

20.13 Tazatel: Zvětšovala se nebo zmenšovala průměrná délka života, jak jsme postupovali v rámci zkušeností třetí úrovně?

Ra: Já jsem Ra. Pro tuto délku života existuje v této úrovni konkrétní využití a délka života fyzického komplexu by při harmonickém vývoji učení/vyučování této úrovně zůstala napříč cyklem stejná. Nicméně na vaší konkrétní planetární sféře se do druhého hlavního cyklu vyvinuly vibrace, které délku života dramaticky zkrátily.

20.14 Tazatel: Předpokládejme, že hlavní cyklus je 25 000 roků, jak dlouhá byla délka života na konci prvního hlavního 25 000ročního cyklu?

Ra: Délka života na konci prvního cyklu, který nazýváte hlavním, byla přibližně sedm set vašich roků.

20.15 Tazatel: Potom jsme za 25 000 let ztratili dvě stě roků délky života. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

20.16 Tazatel: Můžete mi říct důvod pro toto zkrácení délky života?

Ra: Já jsem Ra. Příčiny tohoto zkrácení jsou vždy nepříjemná nebo neharmonická vztahová vibrace mezi ostatními-já. V prvním cyklu toto nebylo závažné díky rozptylu lidí, ale [objevily se] rostoucí citové komplexy zkreslení směrem k oddělení se od ostatních-já.*

20.17 Tazatel: Předpokládám, že na začátku jednoho z těchto cyklů zde mohla být buď pozitivní polarizace, která by se obecně objevila během 25 tisíc let, anebo negativní polarizace. Je důvodem pro negativní polarizaci a zkrácení cyklu příchod entit z Marsu, které již byly polarizované poněkud negativně?

Ra: Já jsem Ra. To je nesprávně. Nebyla zde kvůli tomuto příchodu silná negativní polarizace. Zkrácení délky života bylo způsobeno primárně kvůli nedostatku vybudování pozitivní orientace. Když není žádný pokrok, pak ty podmínky, které zaručují pokrok, se postupně ztrácí. To je jedna z obtíží zůstat nepolarizovaný. Šance, řekněme, pokroku se stávají stále menšími.

23.13 Tazatel: Děkuji vám. Můžete mi říct, jaká byla průměrná délka života v Egyptě v době Achnatona?

Ra: Já jsem Ra. Průměrná délka života těchto lidí byla přibližně třicet pět až padesát vašich roků. Existovalo zde mnoho, co byste nazvali, nemocí povahy fyzického komplexu.

23.14 Tazatel: Můžete mi povědět o důvodech nemoci? Myslím, že to již vím, ale myslím si, že by bylo pro knihu dobré toto teď sdělit.

Ra: Já jsem Ra. To není, jak jsme zmínili dříve, obzvlášť informativní, co se Zákona jednoty týká. Nicméně země, kterou znáte jako Egypt, byla toho času vysoce barbarská ve svých životních podmínkách, jak byste je nazvali. Řece, kterou nazýváte Nilem, bylo dovoleno zaplavovat a ustupovat, tudíž poskytovala úrodnou půdu pro množení nemocí, které mohou být přenášeny hmyzem. Také příprava jídel dovolovala nemocem vznikat. Také zde byly v mnoha případech obtíže se zdroji vody a voda, která byla použita, zapříčiňovala nemoci kvůli v ní obsaženým organismům.

23.15 Tazatel: Dotazoval jsem se vlastně spíše na více základní příčinu nemoci než na mechanismy jejího přenášení. Navracel jsem se zpět ke kořeni nebo myšlence, která vytvořila možnost této nemoci. Mohl byste mi krátce sdělit, zda uvažuji správně v předpokladu, že obecná redukce myšlení po delší dobu na planetě Zemi s ohledem na chápání Zákona jednoty vytvořila podmínku, ve které se to… co nazýváme nemocí mohlo vyvinout? Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně a vnímavé. Vy jako tazatel nyní začínáte pronikat vnějšími učeními.

Hlavní příčinou v této konkrétní společnosti nebyly tak moc násilné činy, ačkoli zde byly, řekněme, tendence, ale spíše formování peněžního systému a velmi aktivní obchodování a vývoj těch tendencí směrem k chamtivosti a moci; tudíž zotročení entit ostatními entitami a nepochopení Stvořitele uvnitř každé entity.

Zpět na začátek

Maldek/Bigfoot

6.9 Tazatel: Jsou takoví lidé, jací se nacházejí na Zemi, na některé z jiných planet v této sluneční soustavě?

Ra: Požadujete informaci ze současného prostor/času nebo z kontinua prostoru/času?

6.10 Tazatel: Obojí.

Ra: V jednom času/prostoru, v tom, kde je vaše minulost, byla populace bytostí z třetí úrovně na planetě, která přebývala uvnitř vaší sluneční soustavy. Tato planeta je nazývána rozličnými jmény. Vašimi lidmi je nejčastěji používaný vibrační zvukový komplex Maldek. Tyto bytosti byly donuceny tím, že zničily svou planetární sféru, nalézt pro sebe místo na této planetě třetí úrovně, která byla jedinou ve vašem slunečním systému v době jejich času/prostoru obyvatelnou a schopnou nabídnout lekce nutné ke snížení zkreslení jejich mysli/těla/ducha s ohledem na Zákon jednoty.

6.11 Tazatel: Jak sem přišli?

Ra: Přišli sem přes proces sklizně a byli inkarnovaní procesem inkarnace z vašich vyšších sfér uvnitř této úrovně.

6.12 Tazatel: Před jakou dobou se toto událo v našich letech?

Ra: Mám potíže komunikovat s tímto nástrojem. Musíme prohloubit její stav.

Toto se stalo přibližně před pěti sty tisíci [500 000] vašimi lety.

6.13 Tazatel: Děkuji. Je tedy celá populace Země, lidská populace na Zemi, jsou všichni původně z Maldeku?

Ra: Já jsem Ra. Toto je nová řada otázek a zaslouží si své vlastní místo. Ti, kteří byli sklizeni ze sféry známé před jejím rozpadem pod jinými názvy, ale vašimi lidmi jako Maldek, se z větší části inkarnovali dovnitř vaší Země spíše než na její povrch. Populace vaší planety obsahuje mnoho různých skupin sklizených z jiných sfér druhé a opakované třetí úrovně. Nejste všichni jedné rasy nebo jednoho původu. Zkušenost, kterou sdílíte, je unikátní v tomto časovém/prostorovém kontinuu.

9.18 Tazatel: Je nyní na naší planetě nějaká určitá rasa lidí, která sem byla inkarnována z druhé úrovně?

Ra: Já jsem Ra. Na vaší sféře nejsou v současné době komplexy vědomí druhé úrovně. Nicméně jsou zde dvě rasy, které používají podobu druhé úrovně. První tvoří entity z planetární sféry, kterou nazýváte Maldek. Tyto entity odpracovávají své komplexy porozumění skrze sérii toho, co byste nazvali karmickou restitucí. Žijí uvnitř pasáží vašeho hlubšího podzemí a jsou vám známi jako „bigfoot“ (sněžný muž).

Druhé rase je nabízeno obydlí této úrovně strážci, kteří si přejí dávat komplexům mysli/těla/ducha těch, kteří jsou této úrovně, v určité době adekvátně připravené fyzické nosiče, jak byste nazvali tyto chemické komplexy, v případě, že by byla, jak byste to nazvali, nukleární válka.

9.19 Tazatel: Nerozuměl jsem, pro co tyto nosiče nebo bytosti byly, které by byly vhodné v případě nukleární války.

Ra: Já jsem Ra. Jsou to bytosti, které existují jako instinktivní (pudové) bytosti druhé úrovně a jsou drženy jako rezerva ve formě, kterou byste nazvali genovou bankou pro případ, že by byly tyto komplexy těl potřeba. Tyto komplexy těl jsou velice schopné odolat vážné radiaci, což by komplexy těl, jež nyní obýváte, nemohly.

9.20 Tazatel: Kde se tyto komplexy těl nacházejí?

Ra: Já jsem Ra. Tyto komplexy těl druhé rasy přebývají v neobydleném hlubokém lese. Je jich mnoho na různých místech na povrchu vaší planety.

9.21 Tazatel: Jsou to tvorové typu „bigfoot“ (sněžný muž)?

Ra: Já jsem Ra. To je správně, ačkoli bychom je nenazvali sněžnými muži, protože jsou vzácní a jsou velmi schopní uniknout odhalení. První rasa je méně schopná si být vědoma blízkosti jiných komplexů mysli/těla/ducha, ale tyto bytosti jsou velice schopné utéct díky svým technologickým porozuměním [z dob] před svými zdejšími inkarnacemi. Tyto entity se zářícíma očima jsou ty, které jsou vašim lidem nejznámější.

9.22 Tazatel: Takže jsou zde dva typy bytostí sněžného muže. Správně?

Ra: Já jsem Ra. Toto bude poslední otázka.

Jsou zde tři typy bytostí sněžného muže, pokud přijmete tento vibrační zvukový komplex použitý pro tři tak odlišné komplexy mysli/těla/ducha. První dvě jsme popsali.

Třetí je myšlenková forma.

10.1 Tazatel: Myslím si, že by pro nás vyjasnilo věci, kdybychom se vrátili v čase do doby těsně před přesunem duší z Maldeku; abychom viděli, jak Zákon jednoty působil s ohledem na tento přesun a proč to bylo nezbytné. Co se stalo Maldeku… nebo lidem na Maldeku, že ztratili svou planetu? Jak dávno se to stalo?

Ra: Já jsem Ra. Lidé Maldeku měli civilizaci poněkud podobnou společenskému komplexu vám známému jako Atlantida v tom, že získali mnohé technologické informace a používali je bez péče o zachování své sféry, což vedlo k větší míře komplexu myšlenek, nápadů a činů, které můžete spojit s vaší takzvanou negativní polaritou neboli službou sobě samému.

Toto však bylo z větší části vyjádřeno v upřímné struktuře přesvědčení/myšlenek, která se pro vnímání komplexů mysli/těla této sféry zdála být pozitivní a službou ostatním. Devastace, která zničila jejich biosféru a způsobila její rozklad, vznikla z toho, čemu říkáte válka.

Eskalace dosáhla nejvyššího stupně v technologii, kterou tento společenský paměťový komplex měl ve svém vlastnictví v prostoru/času v té době. Jednalo se o čas přibližně před sedm nula pět nula nula nula, před sedmi sty a pěti tisíci [705 000] vašimi lety. Cykly na této sféře započaly mnohem, mnohem dříve díky její relativní schopnosti podporovat životní formy první dimenze v dřívějším čase prostorového/časového kontinua vaší sluneční soustavy. Tyto entity byly touto událostí tak traumatizovány, že se ocitly v tom, co můžete nazvat uzlem nebo spletí strachu společenského komplexu. Část vašeho času uběhla. Nikdo na ně nemohl dosáhnout. Žádné bytosti jim nemohly pomoci.

Přibližně před vašimi šesti sty tisíci [600 000] lety byli členové Konfederace té doby schopni rozvinout společenský paměťový komplex a rozplést uzel strachu. Entity pak byly schopné si vzpomenout, že jsou vědomé. Toto povědomí je vzalo do bodu, který byste nazvali nižší astrální rovinou, kde mohly být podporovány, dokud nebyl každý komplex mysli/těla/ducha konečně z tohoto traumatu vyléčen do té míry, že každá entita byla schopná přezkoumat zkreslení, jež prožívala v předešlém komplexu života/iluze.

Po této zkušenosti učení/vyučování bylo skupinou rozhodnuto vzít na sebe typ toho, co byste mohli nazvat, vyrovnáním karmy. Pro tento účel vstoupili do inkarnace do vaší planetární sféry v tom, co nebyly přijatelné lidské formy. Toto pak prožívali a prožívají, dokud nejsou zkreslení destrukce vyměněny za zkreslení směrem k touze po méně zkreslené vizi službě ostatním.

Protože to bylo vědomé rozhodnutí velké většiny těch bytostí se zkušeností z Maldeku, začal přechod na tuto planetu před přibližně pěti sty tisíci [500 000] vašimi roky a byl použit typ komplexu těla v té době dostupný.*

10.2 Tazatel: Byl v té době dostupný komplex těla ten, který my nazýváme jako opičí typ?

Ra: To je správně.

10.3 Tazatel: A transformovaly se nyní nějaké entity z Maldeku? Jsou nyní stále druhé úrovně nebo nyní tvoří nějakou planetu třetí úrovně?

Ra: Vědomí těchto entit bylo vždy třetí úrovně. Zmírňující mechanismus byl navržen vložením tohoto vědomí do fyzických chemických komplexů druhé úrovně, které nejsou schopné obratnosti nebo manipulace do té míry, která je vlastní činnostem zkreslení třetí úrovně komplexu mysli.

10.4 Tazatel: Dobře, posunuly se nyní některé z těchto entit, prodělaly, řekněme, vzestup na konci cyklu dlouhého sedmdesát pět tisíc let a dostaly se ven z těla druhé úrovně do těl typu úrovně třetí?

Ra: Já jsem Ra. Mnoho z těchto entit bylo schopno odstranit nashromáždění toho, čemu říkáte karma, a tudíž bylo schopno přijmout cyklus třetí úrovně uvnitř těla třetí úrovně. Většina těchto bytostí takto úspěšných se inkarnovala jinde ve stvoření pro následující cyklus ve třetí úrovni. Jak tato planeta dosáhla třetí úrovně, několik málo těchto entit se bylo schopno přidat k vibraci této sféry ve formě třetí úrovně. Zůstalo několik, které ještě nezmírnily skrze koordinaci zkreslení mysli/těla/ducha předešlé činy, které dříve vykonaly. Proto zůstávají.

10.5 Tazatel: Jsou ti, o kterých hovoříte, sněžný muž?

Ra: Já jsem Ra. Jsou jedním typem bytostí sněžného muže.

10.7 Tazatel: Když byl Maldek zničen, měli všichni lidé z Maldeku problém nebo byli někteří pokročilí natolik, aby se přesunuli na jiné planety?

Ra: Já jsem Ra. Při události planetárního rozpadu nikdo neunikl, protože je to děj, který se vrací ke společenskému komplexu vlastního planetárního komplexu. Nikdo neunikl uzlu nebo spleti.

10.8 Tazatel: Existuje v současnosti nebezpečí, že by se to stalo Zemi?

Ra: Já jsem Ra. Cítíme, že toto vyhodnocení takzvané budoucnosti vašeho planetárního komplexu mysli/těla/ducha může být méně než neškodné. Pouze řekneme, že podmínky mysli pro takový vývoj technologie a takové rozvinutí existují.

Je to zkreslení naší vize/porozumění, že komplexy mysli a ducha těch z vašich lidí spíše potřebují zorientování (nasměrování), než že by „hračky“ potřebovaly demontovat, protože nejsou všechny věci, které existují, částí Stvořitele? Proto je vaší ctí/povinností si svobodně vybrat.

11.3 Tazatel: Včera jste řekl, že Maldek byl zničen kvůli válce. Pokud by nebyl Maldek zničen kvůli válčení, stal by se planetou, která by se vyvíjela se službou sobě samému a zvýšily by entity svou úroveň a odešly by do řekněme čtvrté, páté úrovně v negativním smyslu nebo[li] ve smyslu služby sobě samému?

Ra: Já jsem Ra. Planetární společenský komplex Maldek měl společnou situaci s vaší vlastní sférou [a to] směs různých směrů energie. Takže by to byla, ačkoli to není známé, s největší pravděpodobností smíšená sklizeň – pár pohybujících se do čtvrté úrovně, pár pohybujících se směrem do čtvrté úrovně ve službě sobě samým, velká většina opakujících třetí úroveň. Toto je přibližné díky faktu, že paralelní vortexy možnosti/pravděpodobnosti ustanou, když čin proběhne, a nové vortexy možnosti/pravděpodobnosti jsou započaty.

21.5 Tazatel: To je to, co jsem si myslel, že řeknete.

Dobře, nyní se vrátíme zpět k následné záležitosti – tvoření knihy. Chci, jak pokrýváme tuto počáteční část 75 000ročního cyklu, rád bych… Rád bych se vrátil trochu zpátky, možná o nějakou dobu předtím, než 75 000roční cyklus nastal, a pro vyjasnění tohoto bodu se ještě jednou podíval na přechod entit z Maldeku. Rád bych zkontroloval období, které jste nám předal, protože jsme v těchto počátečních částech měli některá zkreslení v číslech a bojím se, že by to mohlo být zkresleno. Před kolika lety byly tyto entity z Maldeku přemístěny?

Ra: Já jsem Ra. Entity, o kterých mluvíte, podstoupily několik přechodů, první se objevil pět nula nula tisíc [500 000] vašich roků, přibližně, ve vaší minulosti, jak měříte čas. V této době byly entity transformovány do uzlu. Toto pokračovalo po dobu, kterou byste nazvali vašimi dlouhými věky. Ti, kteří jim pomáhali, nebyli opakovaně schopní k nim dosáhnout.

V období přibližně dva nula nula tisíc [200 000] roků ve vaší minulosti, jak měříte čas, byla entita Konfederace schopna začít uvolňovat tento uzel, ze kterého nikdo neunikl během zničení planety. Tyto entity pak byly transformovány do vnitřních dimenzí nebo dimenzí času/prostoru a podstoupily dlouhý proces léčení. Když toto bylo završeno, byly tyto entity schopny určit vhodný krok, řekněme, za účelem nastavení podmínek pro zmírnění následků svých činů.

V čase čtyři šest nula nula nula, čtyřicet šest tisíc [46 000] vašich let ve vaší minulosti, jak měříte čas, toto je přibližné, si tyto entity vybraly inkarnaci v rámci planetární sféry.*

       Následujících 100 ⇒

Zpět na začátek

Ra kontakt knihy © 2018 L/L Research a Tobey Wheelock.
Tyto stránky © 2003–2024 Tobey Wheelock.

Otázky? Komentáře? Napište mi na tw @ law of one tečka info.

Schovat reklamy