Zákon jednoty Služba ostatním

Hide menu

Nalezeno 8 výsledků.

⇐ Category list

15.6 Tazatel: Pak by bylo velmi vhodné pro lidi této planety v praktikování Zákona jednoty naučit se způsobům služby. Říkám to správně?

Ra: Já jsem Ra. Říkáte to správně. Pokud budete pozorovat ty orientované skrze životní zkušenostní komplex zkreslení, od téměř počátku té zkušenosti, budete pozorovat relativně mladistvý, jak byste to nazvali, vzhled.

15.7 Tazatel: Jaká je největší služba, kterou naše populace na této planetě může vykonávat individuálně?

Ra: Já jsem Ra. Je zde ale pouze jedna služba. Zákon je Jedním. Nabídka sloužit Stvořiteli je největší službou, jednotou, zřídlem. Entita, která hledá jednoho Stvořitele je s nekonečnou inteligencí. Z toho hledání, z této nabídky, se vyvinou rozmanité příležitosti závisející na zkreslení komplexu mysli/těla/ducha s ohledem na různé iluzorní aspekty nebo energetická centra různých komplexů vaší iluze.

Tudíž se někteří stanou léčiteli, někteří pracovníky, někteří učiteli a tak dále.

17.30 Tazatel: Dobře, pokud se chce entita naučit těmto způsobům, chce být ve službě ostatním spíše než ve službě sobě, zatímco je v této třetí úrovni, existují nejlepší způsoby být ve službě ostatním nebo existuje nějaký způsob stejně dobrý jako jakýkoliv jiný?

Ra: Já jsem Ra. Nejlepší způsob, jak být službou ostatním byl výslovně pokryt v předchozím materiálu.* Krátce zopakujeme.

Nejlepší způsob služby ostatním je neustálý pokus hledat, sdílet lásku Stvořitele, jak je známa vnitřnímu já. To zahrnuje sebe-poznání a schopnost bez váhání otevřít sebe sama ostatním-já. To zahrnuje, řekněme, vyzařování toho, co je podstatou srdce komplexu mysli/těla/ducha.

Co se týče záměru vaší otázky, nejlepší způsob pro každého hledajícího ve třetí úrovni být ke službě ostatním je unikátní pro daný komplex mysli/těla/ducha. To znamená, že komplex mysli/těla/ducha pak musí hledat uvnitř sebe, svým vlastním úsudkem, svou inteligenci, jakým způsobem nejlépe sloužit ostatním-já. To bude rozdílné pro každého. Neexistuje žádný nejlepší způsob. Neexistuje žádné zobecnění. Nic není známé.

18.6 Tazatel: V základě bych řekl, že porušit svobodnou vůli jiného já nebo jiné entity by bylo základní věcí, kterou pod Zákonem jednoty nikdy nedělat. Můžete uvést jakékoli jiné porušení Zákona jednoty než toto základní pravidlo?

Ra: Já jsem Ra. Jak jeden dále postupuje z primárního zkreslení svobodné vůle, postupuje k porozumění ohniskových bodů inteligentní energie, která vytvořila inteligence nebo způsoby konkrétního komplexu mysli/těla/ducha v jeho, jak byste řekli, přirozeném prostředí tak ve, jak byste řekli, člověkem vytvořeném prostředí.

Proto zkreslení, kterých se vyvarovat, jsou ta, která neberou v potaz zkreslení zaměření energie lásky/světla nebo, řekněme, Logosu této konkrétní sféry nebo úrovně. Tato zkreslení zahrnují nedostatek porozumění potřeb přirozeného prostředí, potřeb komplexů mysli/těla/ducha ostatních-já. Těch je mnoho kvůli různým zkreslením člověkem vytvořených komplexů, ve kterých si inteligence a povědomí entit samotných vybraly způsob použití dostupných energií.

Tedy to, co by bylo nesprávným zkreslením u jedné entity, je správné u jiné. Můžeme doporučit pokusit stát se povědomým o ostatních jako o sobě samém, a tudíž konat ten čin, který je potřebný jinému-já, porozumění pramenící z inteligence a povědomí jiného-já. V mnoha případech to nezahrnuje porušení zkreslení svobodné vůle na zkreslení nebo fragmentaci zvanou zasahování. Nicméně sloužit je delikátní záležitost a soucit, citlivost a schopnost vcítit se jsou nápomocné pro vyhnutí se zkreslením člověkem vytvořené inteligence a povědomí.

Oblast nebo aréna zvaná společenský komplex je arénou, ve které nejsou konkrétní potřeby pro opatrnost, protože je výsadou/ctí/povinností těch v konkrétní planetární sféře konat v souladu se svou svobodnou vůlí při pokusu o pomoc společenskému komplexu.

Máte tedy dvě jednoduché směrnice: povědomí o inteligentní energii vyjádřené v přírodě, povědomí o inteligentní energii vyjádřené ve vlastním já, které má být, pokud je to vhodné, sdíleno entitou se společenským komplexem, a máte jednu nekonečně jemnou a různorodou množinu zkreslení, kterých si můžete být vědomí; to jest zkreslení s ohledem na sebe a ostatní-já nevztahující se na svobodnou vůli, ale vztahující se na harmonické vztahy a službu ostatním tak, aby to ostatním-já co nejvíce posloužilo.

42.7 Tazatel: Rád bych se pokusil udělat analogii ve třetí úrovni.

Mnoho zdejších entit cítí velký soucit směrem ke snižování fyzických problémů ostatních-já třetí úrovně tím, že mnohými způsoby poskytují pomoc, přinášením jídla, pokud mají hlad, tak jak tomu je nyní u afrických národů, přinášením medikamentů, pokud věří, že jim potřebují přispět lékařsky, a jsou ve všech těchto službách do velmi velké míry nesobečtí.

To vytváří polarizaci nebo vibraci, jež je v souladu se zeleným paprskem neboli čtvrtou úrovní. Avšak to není vyvážené s chápáním páté úrovně, že tyto entity prožívají katalyzátor a že vyváženější poskytování pomoci pro jejich potřeby by jim bylo poskytnout učení nezbytné pro dosažení stavu povědomí o čtvrté úrovni než poskytovat pomoc týkající se jejich současných fyzických potřeb. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je nesprávně. Vhodná odezva pro komplex mysli/těla/ducha, který hladoví, je nakrmit tělo. Můžete z toho vyvozovat dále.

Na druhou stranu však máte pravdu ve svém předpokladu, že odezva zeleného paprsku není tak vytříbená jako ta, která je naplněna moudrostí. Tato moudrost umožňuje entitě ocenit své příspěvky k planetárnímu vědomí kvalitou svého bytí bez ohledu na aktivitu nebo chování, jež očekává výsledky ve viditelných rovinách.

42.8 Tazatel: Proč pak nyní máme problém extrémního hladovění, obecně, v oblasti Afriky? Je to, … existuje pro toto nějaký metafyzický důvod nebo je to čistě náhodný výskyt?

Ra: Já jsem Ra. Váš předchozí předpoklad týkající se katalytické činnosti tohoto hladovění a nemoci byl správný. Avšak jedná se o svobodnou vůli entity reagovat na tuto nesnáz ostatních-já a nabízení potřebných potravin a látek je vhodnou reakcí v rámci struktury vašeho nynějšího učení/vyučování, což zahrnuje rostoucí smysl lásky pro službu ostatním.

50.7 Tazatel: Děkuji vám. Můžete rozšířit koncept jenž je: pro entitu je během inkarnace ve fyzickém světě, jak jej nazýváme, nezbytné, aby se stala polarizovanou nebo správně interagovala s ostatními entitami, a proč toto není možné mezi inkarnacemi, kdy si je vědoma toho, co chce dělat, ale proč musí vstoupit do inkarnace a ztratit paměť, vědomou paměť, toho, co chce dělat, a pak jednat způsobem, jakým doufá, že jednat bude? Mohl byste to prosím rozvést?

Ra: Já jsem Ra. Uvedeme příklad člověka, jež vidí všechny karty v pokeru. Pak celou hru zná. Je to jako hazardovat v dětské hře, neboť to není riskantní. Ostatní karty jsou známé. Možnosti jsou známy a karty budou hrány správně, ale bez zájmu.

V času/prostoru a na úrovni pravé zelené barvy jsou karty všech oku otevřené. Myšlenky, pocity, potíže, ty všechny mohou být vidět. Neexistuje zde podvod a žádná touha pro podvod. Proto může být mnohé dosaženo v harmonii, ale mysl/tělo/duch z této inkarnace získá jen malou polaritu.

Pojďme tuto metaforu přezkoumat a rozšiřme ji do nejdelší pokerové hry, kterou si můžete představit, na dobu života. Kartami jsou láska, nelibost, omezení, smutek, potěšení atd. Jsou distribuovány a znovu distribuovány a znovu distribuovány, nepřetržitě. Během této inkarnace můžete začít… a zdůrazňujeme začít… poznávat své vlastní karty. Můžete začít uvnitř sebe sama nacházet lásku. Můžete začít vyvažovat svoje potěšení, svoje omezení atd. Avšak jediný náznak karet druhých-já je pohled do jejich očí.

Nemůžete si vzpomenout na vaše karty, na jejich karty, možná ani na pravidla této hry. Tato hra může být vyhrána pouze těmi, kteří se zbaví svých karet v rozpouštějícím vlivu lásky; může být vyhrána pouze těmi, kteří položí svá potěšení, omezení, své všechno na stůl a vnitřně si řeknou: „Všechny, všechny vás hráče, každé druhé já, ať už držíte v ruce cokoliv, já vás miluji“.

Toto je ta hra: znát, přijmout, odpustit, vyvážit a otevřít se lásce. To nemůže být dosaženo bez zapomnění, protože by to v životě bytostního celku mysli/těla/ducha nemělo žádnou váhu.

55.7 Tazatel: Můžete mi říci, co se týká polarizace vědomí, zda existuje nějaká analogie mezi tím, co jste právě řekl o tomto typu kontaktu, a tím, co právě nyní děláme, v rámci komunikace s Ra?

Ra: Já jsem Ra. Neexistuje žádný vztah mezi tímto typem kontaktu a procesem přikazování. Tento kontakt může být charakterizován jako typický kontakt Bratrů a Sester zármutku, kde ti, jež kontakt přijímají, se pokusili na takový kontakt připravit tím, že obětovali vnější a na sebe orientovaná zkreslení za účelem být k službě.

Společenský paměťový komplex Ra se nabízí také jako funkce své touhy sloužit. Jak volající, tak kontakt jsou naplnění vděčností za příležitost sloužit ostatním.

Můžeme poznamenat, že to žádným způsobem nepředpokládá, že jak volající, tak ti z naší skupiny se nějakým způsobem přibližují dokonalosti nebo čistotě, jako ta, která byla popsána v přikazovacím procesu. Volající skupina může mít mnohá zkreslení a může pracovat s mnoha katalyzátory, tak jako mohou ti z Ra. Prvořadá touha sloužit ostatním spolu s unikátními harmoniemi vibračních komplexů této skupiny nám dává příležitost sloužit jako jeden kanál pro jednoho nekonečného Stvořitele.

Věci nepřicházejí k pozitivně orientovaným bytostem, ale přicházejí skrze ně.

Ra kontakt knihy © 2018 L/L Research a Tobey Wheelock.
Tyto stránky © 2003–2024 Tobey Wheelock.

Otázky? Komentáře? Napište mi na tw @ law of one tečka info.

Schovat reklamy