Zákon jednoty Kategorie Kosmologie

Nalezeno 28 výsledků.

Darovat

Česká komunita k Zákonu jednoty na zakonjednoty.cz

Český překlad Zákona jednoty (PDF)

L/L Research

Try the Brave browser*

* Partnerské odkazy.

27.4 Tazatel: Mohl byste definovat slovo „inteligentní“ v rámci konceptu “inteligentní nekonečno“?

Ra: Já jsem Ra. Budeme se zabývat celkovým spektrem této otázky před definováním, jak je požadováno. Váš jazyk, který využívá vibrační zvukové komplexy, může být při nejlepším přiblížením toho, co je blíže k pochopení, chcete-li, povahy vědomé myšlenky. Vnímání nejsou stejná jako vibrační zvukové komplexy a pokus je definovat bude pro vás frustrujícím, ačkoliv vám rádi pomůžeme v rámci omezení vašich zvukových vibračních komplexů.

Definovat „inteligentní“ odděleně od „nekonečna“ je obtížné, protože se tyto dva vibrační komplexy rovnají jednomu konceptu. Je to podobné jako se pokusit rozdělit váš vibrační zvukový komplex „víra“ na dvě části. Pokusíme se vám však pomoci.

27.5 Tazatel: Není nezbytné to rozdělovat. Definice inteligentního nekonečna jako jedné části je dostatečná. Mohl byste nyní prosím definovat inteligentní nekonečno?

Ra: Já jsem Ra. Toto je exponenciálně jednodušší a méně matoucí. Existuje jednota. Tato jednota je vším, co existuje. Tato jednota má potenciál a kinetiku. Potenciál je inteligentní nekonečno. Vybuzení (čerpání) tohoto potenciálu uvolní práci. Tato práce byla námi nazvána „inteligentní energie“.

Povaha této práce je závislá na určitém zkreslení Svobodné vůle, což je zase povaha určité inteligentní energie nebo kinetického zaměření potenciálu jednoty neboli toho, co je vším.

27.6 Tazatel: Rád bych trochu rozšířil koncept práce. V newtonovské fyzice je konceptem práce to, co nazýváme silou, která se pohybuje skrze prostor, je to součinem síly a vzdálenosti, jak ji měříme. Předpokládám, že práce, o které hovoříte, je mnohem širším pojmem včetně možnosti pracovat s vědomím. Říkám to správně?

Ra: Já jsem Ra. Když používáme tento termín, je univerzální v aplikování. Inteligentní nekonečno má rytmus nebo tok takový jako obrovského srdce začínající centrálním sluncem, jak byste o tom přemýšleli nebo si to představili. Přítomnost toku je nevyhnutelná jako příliv bytí bez polarity, bez konečna; ohromné a tiché všechno bijící ven, ven, zaměřuje se na vnějšek a vnitřek, dokud nejsou zaměření kompletní. Inteligence nebo vědomí zaměření dosáhla stavu, kde jejich, řekněme, duchovní podstata nebo hmotnost je volá dovnitř, dovnitř, dovnitř, dokud není vše sloučené. Toto je rytmus reality, o které jste hovořil.

27.7 Tazatel: Nyní si myslím, že jsem z toho vyzdvihl důležitý bod a to, že v inteligentním nekonečnu máme práci bez polarity neboli rozdíl potenciálů nemusí existovat. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. V jednotě neexistuje rozdíl, potenciální nebo kinetický. Základní rytmy inteligentního nekonečna jsou zcela bez zkreslení jakéhokoliv druhu. Rytmy jsou zahaleny tajemstvím, protože jsou samy sebou. Avšak z této nezkreslené jednoty se objevuje potenciál ve vztahu k inteligentní energii.

Tímto způsobem můžete pozorovat, že je termín poněkud dvojstranný, jedním užitím termínu je nezkreslená jednota, která je bez jakékoliv stránky kinetiky nebo potenciálu. Jinou aplikaci tohoto termínu, kterou používáme bez rozlišení kvůli nedostatku jiného termínu ve smyslu obrovského potenciálu vybuzeného ohnisky nebo zaměřeními inteligentní energie.*

27.8 Tazatel: Nyní rozumím, že první zkreslení inteligentního nekonečna je zkreslení toho, co nazýváme Svobodnou vůlí. Můžete mi sdělit definici tohoto zkreslení?

Ra: Já jsem Ra. V tomto zkreslení Zákona jednoty je rozpoznáno, že Stvořitel pozná Sebe.

27.9 Tazatel: Chápu to pak správně s předpokladem, že Stvořitel pozná Sebe [jako] Stvořitele, pak uděluje pro toto poznání koncept svobody… úplné svobody výběru ve způsobech poznání? Říkám to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je docela správně.

27.10 Tazatel: Toto je pak první zkreslení Zákona jednoty, což, předpokládám, je Zákon Inteligentního nekonečna, ze všech ostatních… oprava: všechna ostatní zkreslení, která jsou úplnou zkušeností stvoření, z něj pramení. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je jak správně, tak nesprávně. Ve vaší iluzi pramení veškeré zkušenosti ze Zákona svobodné vůle neboli Způsobu zmatení. V jiném smyslu, kterému se učíme, jsou zkušenosti tímto zkreslením.

27.11 Tazatel: Budu se muset nad tím zamyslet a položím na to otázky v příští relaci, takže budu pokračovat s tím, co jste mi sdělil jako druhé zkreslení, což je zkreslení Lásky. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

27.12 Tazatel: Chtěl bych po vás definovat Lásku ve smyslu… ve svém smyslu jako druhé zkreslení.

Ra: Já jsem Ra. To musí být definováno oproti pozadí inteligentního nekonečna nebo jednoty nebo jednoho Stvořitele s primárním zkreslení Svobodné vůle. Pak lze termín Láska vidět jako zaměření, výběr útoku, typ energie extrémně, řekněme, vysokého řádu, která způsobuje, aby byla inteligentní energie formována z potenciálu inteligentního nekonečna právě takovým a takovým způsobem. Na to pak může být nahlíženo některými z vašich lidí spíše jako na objekt než jako na aktivitu, a princip zaměření této extrémně silné energie je uctíván jako Stvořitel namísto jednoty nebo jednotnosti, ze které všechna Láska vyzařuje.

27.13 Tazatel: Je Láska… existuje manifestace lásky, kterou můžeme nazvat vibrací?

Ra: Já jsem Ra. Opět narážíme na sémantické obtíže. Vibrace nebo úroveň lásky nebo pochopení není termín používaný ve stejném smyslu jako druhé zkreslení – Láska. Zkreslení Láska je velkým aktivátorem a primárním spolu-Stvořitelem různých stvoření s použitím inteligentního nekonečna; vibrace láska je ta úroveň, ve které ti, kteří se naučili aktivitu zvanou „milování“ bez velkého zkreslení, pak hledají způsoby světla a moudrosti.

Tudíž ve smyslu vibrace láska přechází ve světlo ve smyslu aktivity jednoty ve své vlastní svobodné vůli. Láska používá světlo a má moc nasměrovat světlo ve svých zkresleních. Tudíž komplexy vibrací rekapitulují v opačném pořadí stvoření ve své jednotnosti, a tudíž ukazují rytmy nebo toky velkého tlukotu srdce, pokud chcete použít tuto analogii.

27.15 Tazatel: Pak tento koncept trochu víc rozšířím. Máme nekonečnou vibraci Lásky, která se, předpokládám, může objevit na různých frekvencích, pokud to má v tomto význam. Předpokládal bych, že to začíná na jedné základní frekvenci. Má to nějaký význam? Dává to nějaký smysl? Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. Každá Láska, jak nazýváte primární hybatele, pochází z jedné frekvence, pokud si přejete použít tento termín. Tato frekvence je jednota. Asi bychom to přirovnali spíše k síle než frekvenci, tato síla je nekonečnou, konečné vlastnosti jsou vybrané určitou povahou tohoto primárního pohybu.

28.3 Tazatel: Toto světlo se objevilo jako následek vibrace, která je následkem Lásky. Hodlám se zeptat, zda je toto tvrzení správné. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. Toto tvrzení je správné.

28.5 Tazatel: Děkuji. Přemýšlím, co je katalyzátorem nebo aktivátorem rotace. Co způsobuje rotaci, takže se světlo soustřeďuje do našich fyzických nebo chemických prvků?

Ra: Já jsem Ra. Je nezbytné uvážit umožňující funkci zaměření známého jako Láska. Tato energie je uspořádávající povahy. Seřazuje kumulativním způsobem od většího k menšímu, takže když je Její vesmír, jak jej můžete nazvat, kompletní, je způsob vývoje každého detailu obsažený v žijícím světle, a tudíž se vyvine takovým a takovým způsobem; váš vlastní vesmír byl dobře studován empirickým způsobem těmi, které nazýváte vašimi vědci, a byl pochopen nebo vizualizován, řekneme, s větší přesností chápáními nebo vizualizacemi toho, který je znám jako Dewey.

28.6 Tazatel: Kdy se individualizace nebo individualizovaná část vědomí dostane do hry? Jak se tato individualizace objeví a v jakém bodě převezme individualizované vědomí práci nad základním světlem?

Ra: Já jsem Ra. S opatrností zůstáváte v oblasti samotného stvoření. V tomto procesu vás musíme dále zmást tvrzením, že se proces, kterým svobodná vůle působí na inteligentní nekonečno s potenciálem, aby se stalo zaměřenou inteligentní energií, odehrává bez prostoru/času, kterého jste si tak vědomi, neboť je to jako váš kontinuální prožitek.

Zkušenost nebo existence prostoru/času nabývá bytí poté, co je proces individualizace Logosu nebo Lásky kompletní a fyzický vesmír, jak byste jej mohli nazvat, splynul nebo se začal vtahovat dovnitř, zatímco se pohyboval ven, do té míry, že to, co nazýváte vašimi slunečními tělesy, na oplátku vytvořilo bezčasový chaos, který se sloučil do toho, co nazýváte planetami, přičemž tyto víry inteligentní energie strávily velké množství toho, co byste nazvali první úrovní, v bezčasovém stavu, a uvědomění si prostoru/času bylo jedním z učení/vyučování této úrovně bytí.

Tudíž máme obtíže s odpovídáním na vaše otázky s ohledem na čas a prostor a jejich vztah k tomu, co byste nazvali původním stvořením, které není součástí prostoru/času, tak jak jej chápete.

28.7 Tazatel: Děkuji. Vytvořila jednotka vědomí, individualizovaná jednotka vědomí, řekněme, jednotku stvoření? Uvedu příklad.

Vytvořilo by jedno individualizované vědomí jednu galaxii hvězd toho typu, jenž obsahuje mnoho milionů hvězd? Stává se to?

Ra: Já jsem Ra. To se může stát. Možností je nekonečno. Tudíž může Logos vytvořit to, co nazýváte sluneční soustavou, nebo je možné, že Logos vytváří miliardy slunečních soustav. Toto je příčinou zmatení ve smyslu termínu galaxie, protože existuje mnoho odlišných entit nebo stvoření Logosu a my bychom každý nazvali s použitím vašich zvukových vibračních komplexů galaxií.

28.16 Tazatel: Říkáte tedy, že existuje nekonečné množství oktáv úrovní od jedné do osmi?

Ra: Já jsem Ra. Chceme stanovit, že jsme skutečně skromnými posly Zákona jednoty. Můžeme k vám mluvit z našich zkušeností a našich chápání a vyučovat/učit omezenými způsoby. Avšak nemůžeme mluvit s pevnými vědomostmi všech stvoření. Pouze víme, že jsou nekonečné. Předpokládáme nekonečný počet oktáv.

Avšak naši vlastní učitelé nám přivedli na mysl, že existuje tajemstvím zahalená jednota stvoření, do které se veškeré vědomí opakovaně slučuje a znovu začíná. Tudíž můžeme pouze říci, že předpokládáme nekonečný postup, ačkoliv rozumíme, že je cyklické povahy a, jak jsme řekli, zahalen tajemstvím.

28.18 Tazatel: Děkuji. Když je tato hlavní galaxie Logosem stvořena, pak existuje polarita ve smyslu, v jakém máme elektrickou polaritu, [a dále] gravitační efekt, který pravděpodobně není polaritou, zeptám se… Budu muset položit tuto otázku… V té době [již] existuje elektrická polarita. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. Přijímám to jako správné s podmínkou, že to, co nazýváte elektrickou [polaritou], má být chápáno nejenom tak, jak ten zvaný Larson podmínil její význam, ale také [chápáno] ve smyslu, jejž byste nazvali metafyzickým.

28.19 Tazatel: Říkáte tedy, že v té době nemáme pouze polaritu elektrického náboje, ale také polaritu ve vědomí?

Ra: Já jsem Ra. To je správně. Vše je potenciálně dostupné od počátku vašeho prostoru/času; to je pak funkčností komplexů vědomí, aby začaly používat fyzické materiály k získávání zkušeností, aby se pak polarizovaly v metafyzickém smyslu. Potenciály pro toto nejsou tvořeny tím, kdo prožívá zkušenost, ale inteligentní energií.

Toto bude poslední plnou otázkou této relace kvůli naší touze podpořit tento nástroj, jak pomalu znovu získává energii fyzického komplexu. Můžeme vás požádat, zda máte jednu nebo dvě otázky, které můžeme krátce zodpovědět předtím, než skončíme?

28.20 Tazatel: Předpokládám, že proces stvoření pak po původním stvoření hlavní galaxie pokračuje další individualizací vědomí Logosu, takže existuje mnoho, mnoho částí individualizovaných vědomí, která vytvářejí další prvky, jak můžete říci, pro prožití všeho v galaxii. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně, protože v rámci, řekněme, vedení nebo způsobů Logosu mohou sub-Logosy nalézt rozmanité prostředky odlišných zkušeností, aniž by zmenšovaly nebo rozšiřovaly tyto způsoby [Logosu].

29.6 Tazatel: Existují nějaké sub-sub-Logosy, které se nacházejí v našem planetárním systému a které jsou Logosem, jenž je „sub“ našeho slunce?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

29.7 Tazatel: Řekl byste mi, jaký jeden z nich… Dal byste mi nějaký příklad jednoho z těchto… nazvu jej sub-sub-Logosů?

Ra: Já jsem Ra. Jedním příkladem je váš komplex mysli/těla/ducha.

29.8 Tazatel: Pak každá entita, která existuje, by byla určitým typem sub nebo sub-sub-Logosem. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně v mezích jakéhokoliv pozorování, protože celé stvoření je živé.

29.12 Tazatel: Jak Láska vytváří vibraci… Uvedu prvně toto tvrzení. Řekněme, že věřím, že Láska vytváří vibraci v prostoru/času, aby vytvořila foton. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je v podstatě správně.

30.1 Tazatel: Hodlám uvést tvrzení a pak vás jej nechám opravit, pokud jsem [v něm] udělal nějaké chyby. Tvrzení je toto: Stvoření je jedinou entitou nebo jednotou. Pokud existuje pouze jedna entita, pak jediným konceptem služby je sloužit sobě sama. Pokud se tato entita rozdělí, pak se zrodí koncept služby jedné z jejích částí jiné její části. Z tohoto konceptu pramení rovnost služby sobě sama nebo ostatním. Zdálo by se, že když se Logos rozdělí, vyberou si [jeho] části každou orientaci. Jakmile se individualizované entity objeví v prostoru/času, pak bych předpokládal, že mají polaritu. Je toto tvrzení správné?

Ra: Já jsem Ra. Toto tvrzení je docela vnímavé a správné až do poslední fráze, ve které poznamenáváme, že polarity začínají být prozkoumávány pouze v bodě, když se entita třetí úrovně stane povědomou o možnosti volby mezi konceptem nebo zkreslením služby sobě sama nebo služby ostatním. Toto označuje konec toho, co můžete nazvat ne-sebevědomou nebo nevinnou fází vědomého uvědomění.

37.7 Tazatel: Má každá entita individuální komplexní celek mysli/těla/ducha nebo sdílí nějaký počet entit stejný komplexní celek mysli/těla/ducha?

Ra: Já jsem Ra. Obě tato tvrzení jsou správná, když jsou zváženy vhodné podmínky času/prostoru. Každá entita má svůj celek a v bodě, kdy se planetární entita stane společenským paměťovým komplexem, celek tohoto sjednocení entit má také svou Nadduši a svůj celek společenského paměťového komplexu jako zdroj. Jako vždy, suma* , myšleno spirituálně, je větší než součet jeho částí, takže Nadduše společenského paměťového komplexu není sumou Nadduší entit svých členů, ale funguje způsobem, který jsme nazvali umocněním a který, jak jsme pochopili, preferujete nazývat zdvojnásobením.

39.6 Tazatel: Děkuji vám. Můžete mi říct… můžete interpretovat přenos od „The Nine“ kde říkají, že „CH je princip, který je odhalujícím principem znalostí a zákona“? Můžete mi říct, co je tímto principem?

Ra: Já jsem Ra. Princip, který je tak v tomto tvrzení zahalen, je jen jednoduchým principem stálosti (neboli Stvořitele) a přechodné (neboli inkarnované) bytosti a touhy, která mezi těmito dvěma existuje, [touha] jednoho po druhém, v lásce a světle mezi zkresleními svobodné vůle, která působí na entitu vázanou iluzí.

40.1 Tazatel: Přemýšlel jsem, že uvedu prohlášení a nechám jej vámi opravit. Snažím se vytvořit jednoduchý model části vesmíru, ve kterém se nacházíme. Počínaje Logosem nebo sub-Logosem, naším sluncem, máme bílé světlo, které z něj vyzařuje. To je tvořené frekvencemi od červené po fialovou. Předpokládám pak, že toto bílé světlo obsahuje zkušenosti skrze všechny úrovně a jakmile půjdeme do osmé úrovně, půjdeme do černé díry, která se vynoří na druhé straně jako jiný Logos nebo slunce a začne další oktáva zkušeností. Můžete tuto část mého tvrzení okomentovat?

Ra: Já jsem Ra. Můžeme toto tvrzení okomentovat do jisté míry. Koncept bílého světla sub-Logosu, který je prizmaticky (hranolem) rozložen a později v poslední kapitole je znovu pohlcen, je v podstatě správně. Avšak existují tu nuance, které nejsou jen sémantické.

Bílé světlo, které vyzařuje a formuje uvedený sub-Logos, má svůj počátek v tom, co může být metafyzicky chápáno jako temnota. Světlo vchází do této temnoty a přeměňuje ji, způsobuje, že se chaos začne organizovat a začne světlo odrážet a vyzařovat. Tak jsou vytvořeny dimenze.

Naopak, temnota černé díry, mluvíme-li metafyzicky, je koncentrací bílého světla, které je znovu systematicky absorbováno do jednoho Stvořitele. Dále toto vstřebávání do jednoho Stvořitele pokračuje, dokud veškerá nekonečna stvoření nedosáhnou dostatečné duchovní hmotnosti, aby všechno znovu vytvořilo veliké centrální Slunce, pokud si to tak přejete představit, inteligentního nekonečna, které očekává probuzení Svobodnou vůlí. Tudíž přechod oktávy je proces, který může být chápán jako bezčasovost nepředstavitelné povahy. Bylo by zbytečné se to pokusit změřit podle vašeho času.

Proto konceptu přesunu přes černou díru, která je studnou absolutní duchovní gravitace, a okamžitému přechodu do další oktávy chybí podkoncept nebo část tohoto procesu, kterým je bezčasovost.

41.9 Tazatel: Co je pak nejjednodušší bytostí, jež je manifestována? Předpokládám, že by to mohla být samostatná buňka nebo něco podobného. A jak funguje s ohledem na energetická centra?

Ra: Já jsem Ra. Nejjednodušší manifestovaná bytost je světlo nebo to, co jste nazvali fotonem. Ve vztahu k energetickým centrům může být viděn jako centrum nebo základ všech možných energetických polí.

Zpět na začátek

Schovat čísla otázekZobrazit kategorieZobrazit poznámkyZobrazit audio

Verze (?): Lehce editováno, Kontakt s Ra, Přeposloucháno, Originál, Švédsky, čeština

 

Zpět na začátek

Ra kontakt knihy © 2018 L/L Research a Tobey Wheelock.
Tyto stránky © 2003–2020 Tobey Wheelock.

Otázky? Komentáře? Napište mi na tw @ law of one tečka info.