Zákon jednoty Úrovně: Čtvrtá

Hide menu

Nalezeno 22 výsledků.

⇐ Category list

Kategorie “Úrovně” má 9 podkategorií.

Čtvrtá

16.50 Tazatel: Děkuji vám. Je pro vás možné předat malý popis podmínek [ve] čtvrté úrovni?

Ra: Já jsem Ra. Žádáme vás o zvážení, jak mluvíme, že neexistují slova pro jednoznačný pozitivní popis čtvrté úrovně. Můžeme pouze vysvětlit, co není, a přiblížit, co je. Za čtvrtou úrovní se naše schopnost stává ještě více omezenou, až se nacházíme zcela beze slov.

To, co čtvrtá úroveň není: nemá slov, ledaže je tak zvoleno. Nemá těžká chemická vozidla pro aktivity komplexů těla. Nemá v sobě disharmonii. Nemá disharmonii v rámci lidí. Není v mezích možností disharmonii jakýmkoli způsobem způsobit.

Přiblížení pozitivních tvrzení: je to rovina typu dvounohého vozidla, které je mnohem hustší a plnější života. Je to rovina, kde si je jedinec vědomý myšlenek ostatních-já. Je to rovina, kde si je jedinec vědomý vibrací ostatních. Je to rovina soucitu a porozumění strádání třetí úrovně. Je to rovina usilující o moudrost nebo světlo. Je to rovina, kde jsou rozdíly jednotlivců zřetelné, ačkoli automaticky harmonizované skupinovým souhlasem.

20.36 Tazatel: Používáte stejnou terminologii pro čtvrtou úroveň negativní jako pro čtvrtou úroveň pozitivní. Obojí jsou nazývány dimenzí lásky a porozumění. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně. Láska a porozumění, zdali v sebe nebo sebe směrem k ostatním-já, jsou jedno.

38.14 Tazatel: Dobrá, jen se zeptám na toto. Mám tady ty…

Mohl byste mi dát nějakou představu o tom, jak vypadají podmínky na planetě čtvrté úrovně negativní nebo služby sobě samé? Můžete to udělat?

Ra: Já jsem Ra. Graduace do negativní čtvrté úrovně je dosažena těmi bytostmi, které vědomě kontaktovaly inteligentní nekonečno s použitím červeného, oranžového a žlutého paprsku energie. Proto planetární podmínky negativní čtvrté úrovně zahrnují neustálé zarovnávání a přeskupování entit ve snaze zformovat dominantní vzory kombinované energie.

Brzká čtvrtá úroveň je tou s nejintenzivnějším bojem. Když je řád autority ustanoven a všichni bojovali, dokud nebyli přesvědčeni, že je každý na správném místě mocenské struktury, nastupuje společenský paměťový komplex. Čtvrt-úrovňové účinky telepatie a průhlednost myšlenek nastávají vždy s pokusem o to, aby byly použity ve prospěch těch, co jsou na vrcholu mocenské struktury.

Toto, jak můžete vidět, je často docela škodlivé pro další polarizaci negativních entit čtvrté úrovně, protože další negativní polarizace může nastat pouze skupinovou snahou. Jakmile se entity čtvrté úrovně zvládnou spojit, polarizují se pak skrze takové služby sobě jako jsou ty nabídnuté křižáky Orionu.

Na specifičtější otázky se můžete zeptat v následující relaci této práce. Máte nějaké krátké dotazy předtím, než opustíme tento nástroj?

43.9 Tazatel: V další úrovni nebo… ve čtvrté úrovni, je katalyzátor fyzické bolesti používán jako mechanismus pro zkušenostní vyvažování?

Ra: Já jsem Ra. Použití fyzické bolesti je minimální a souvisí pouze s koncem inkarnace čtvrté úrovně. Tato fyzická bolest by nebyla považována za dost vážnou, aby byla, řekněme, zpracována ve třetí úrovni. Ve čtvrté úrovni jsou používány katalyzátory mentální a duchovní bolesti.

43.10 Tazatel: Proč je fyzická bolest součástí konce čtvrté úrovně?

Ra: Já jsem Ra. Tento druh bolesti byste nazvali únavou.

43.11 Tazatel: Jaká je… můžete vůbec stanovit průměrnou délku života inkarnace prostoru/času ve čtvrté úrovni?

Ra: Já jsem Ra. Délka inkarnace prostoru/času typická pro harmonickou čtvrtou úroveň je přibližně 90 000 vašich let, jak měříte čas.

43.12 Tazatel: Existuje pak čas/prostor… Existuje ve čtvrté úrovni více inkarnací se zkušenostmi v času/prostoru mezi inkarnacemi?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

43.13 Tazatel: Jak je, v našich letech, dlouhý cyklus zkušeností ve čtvrté úrovni?

Ra: Cyklus zkušeností trvá přibližně 30 milionů vašich let, pokud nejsou entity schopné být sklizeny dříve. V této úrovni je sklizeň zcela funkcí připravenosti společenského paměťového komplexu. Ta nemá strukturu jako vaše vlastní, protože se zabývá transparentnějším zkreslením jednoho nekonečného Stvořitele.

43.16 Tazatel: Víme, že fyzické tělo ve čtvrté úrovni, které je použité v prostoru/času, je, předpokládám, docela podobné tomu, které nyní používáme ve třetí úrovni. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. Používané chemické elementy nejsou stejné. Vzhled je však podobný.

43.17 Tazatel: Je ve čtvrté úrovni nezbytné jíst potravu?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

43.18 Tazatel: Mechanismus, řekněme, společenského katalyzátoru kvůli nezbytnosti živit tělo je pak ve čtvrté úrovni aktivní. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je nesprávně. Bytost čtvrté úrovně touží sloužit a příprava potravin je díky zvýšenému splynutí mezi entitou a živou potravinou extrémně jednoduchá. Proto to není významný katalyzátor, ale spíše jednoduchý předpoklad zkušenosti v prostoru/času. Příslušným katalyzátorem je nezbytnost přijímání potravin. Toto není entitami čtvrté úrovně považováno za důležité, a proto to pomáhá ve vyučování/učení trpělivosti.

43.19 Tazatel: Mohl byste trochu rozvést, jak to pomáhá ve vyučování/učení trpělivosti?

Ra: Já jsem Ra. Zastavení činnosti služby ostatním dostatečně dlouho, aby byly požity potraviny, přináší trpělivost.

43.29 Tazatel: Přemýšlel jsem, zda je mechanismus vyučování/učení relativně stejný ve čtvrté úrovni. Z toho, co říkáte, to vypadá, že je nezbytné, aby pro předání vyučování/učení z páté úrovně do čtvrté prvně existovalo volání právě tak, jak musí prvně existovat volání tady, než jsou lekce čtvrté úrovně předány do třetí. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. Tento dotaz je zavádějící, protože zkušenost ve čtvrté úrovni není vůbec stejná jako zkušenost třetí úrovně. Avšak je správně, že stejný mechanismus volání předurčuje přijaté informace v souladu se svobodnou vůlí.

Můžete se zeptat na ještě jednu plnou otázku v tomto sezení.

47.2 Tazatel: OK. Otázka, kterou jsem se snažil v minulé relaci položit, byla: Jakou hodnotu mají pro vývoj evoluce a zkušeností Stvořitele, který poznává sám sebe, pozitivní a negativní společenské paměťové komplexy, které se začínají formovat ve čtvrté úrovni, a proč to bylo Logosem naplánované?

Ra: Já jsem Ra. Váš dotaz obsahuje základní nesprávnosti. Avšak můžeme odpovědět na jeho podstatu.

Nepřesnost tkví v předpokladu, že společenské paměťové komplexy byly naplánované Logosem nebo sub-Logosem. To je nesprávně, jelikož jednota Stvořitele existuje uvnitř jakéhokoliv nejmenšího materiálu vytvořeném Láskou, natož v sebe-uvědomělé bytosti.

Avšak zkreslení svobodné vůle způsobuje, že se jako možnost v určitém stádiu evoluce mysli objevuje společenský paměťový komplex. Účel nebo důvod, který způsobuje, že entity utváří takové komplexy těchto společenských paměťových komplexů, je velmi jednoduchým rozšířením základního zkreslení směrem k tomu, aby Stvořitel sám Sebe poznával, protože když se skupina myslí/těl/duchů naučí zformovat společenský paměťový komplex, jsou všechny zkušenosti každé entity přístupné celému komplexu. Tudíž Stvořitel ví více o svém stvoření v každé entitě, která se podílí na tomto společenství entit.

47.5 Tazatel: Existuje pak při graduaci ze čtvrté do páté úrovně něco jako procenta polarizace, která jste nám předal pro graduaci z třetí úrovně do čtvrté?

Ra: Já jsem Ra. Ve vašich způsobech myšlení existují odpovědi, které můžeme použít a které nabídneme. Avšak důležitým bodem je to, že graduace z úrovně do úrovně skutečně nastávají. Pozitivní/negativní polarita je věc, která se v šesté úrovni stane historií. Proto, když diskutujeme statistiky pozitivní versus negativní sklizně do páté, hovoříme v iluzorním kontinuu času. Velké procento negativních entit čtvrté úrovně pokračuje ze čtvrté do páté úrovně na negativní cestě, protože bez moudrosti není soucit a touha pomáhat ostatním není dobře známa. Tudíž, ačkoliv se ztrácí přibližně dvě procenta, která se během zkušenosti čtvrté úrovně přesunou z negativní do pozitivní, přesto najdeme přibližně osm procent graduací do páté úrovně, které jsou negativní.

47.6 Tazatel: No, na co jsem se ptal bylo, jestli je 50 % třeba pro graduaci ze třetí do čtvrté v pozitivním smyslu a 95 % je třeba pro graduaci v negativním smyslu, zda se to musí v obou případech při graduaci do páté více přibližovat ke 100 %. Musí být entita z 99 % polarizovaná pro negativní a snad z 80 % polarizovaná pro pozitivní graduaci ze čtvrté do páté?

Ra: Já jsem Ra. Nyní chápeme váš dotaz.

Předat vám toto ve vašich termínech je zavádějící, protože ve čtvrté úrovni existují, řekněme, vizuální nebo trénovací pomůcky, které entitě automaticky pomáhají v polarizaci, zatímco je extrémně tlumen rychlý účinek katalyzátoru. Proto úroveň nad vaší vlastní vyžaduje více prostoru/času.

Procento těch, co jsou pozitivně orientované entity, se v záměru služby ostatním harmonicky přiblíží k 98 %. Kvalifikace do páté úrovně ovšem zahrnuje i porozumění. To se pak stává primární kvalifikací pro graduaci ze čtvrté do páté úrovně. Aby entita dosáhla této graduace, musí chápat akce, pohyby i tanec. Neexistuje popsatelné procento, které toto porozumění měří. Je to míra efektivity vnímání. Může být měřena světlem. Schopnost milovat, přijmout a užívat určitou intenzitu světla se tudíž stává požadavkem pro jak pozitivní, tak negativní sklizeň ze čtvrté do páté úrovně.

48.6 Tazatel: Děkuji vám. To se vyjasnilo velmi dobře. Velmi důležitý bod. Můžete mi říct, jak jsou pozitivní a negativní polarizace ve čtvrté a páté úrovni používány, aby způsobily práci s vědomím?

Ra: Já jsem Ra. Ve čtvrté a páté úrovni existuje velmi málo práce s vědomím v porovnání s prací učiněnou ve třetí úrovni. Práce, která je vykonána v pozitivní čtvrté, je ta práce, kde pozitivní společenský paměťový komplex, který se do sebe integroval přes pomalé fáze, pokračuje dále, aby pomohl těm méně pozitivní orientace, kteří hledají jejich pomoc. Tudíž jejich služba je jejich prací a skrze tuto dynamiku společenského já a druhého já, jež je objektem lásky, jsou dosaženy větší a větší intenzity porozumění a soucitu. Tato intenzita pokračuje, dokud nemůže být přivítána příslušná intenzita světla. Toto je sklizeň čtvrté úrovně.

V rámci pozitivní čtvrté úrovně existuje menší množství katalyzátorů pro duchovní a mentální komplex zkreslení. To nastává během procesu harmonizace během vytváření společenského paměťového komplexu. Způsobuje to objevení se určitého malého katalyzátoru a práce, ale velká práce čtvrté úrovně tkví v kontaktu mezi společenským já a méně polarizovaným druhým já.

V negativní čtvrté úrovni je mnoho práce provedeno během bojů o pozici, které předcházejí období tvorby společenského paměťového komplexu. Jsou zde příležitosti k negativní polarizaci ovládáním ostatních já. Situace je stejná během období společenského paměťového komplexu negativní čtvrté úrovně. Práce nastává skrze společenské oslovování méně polarizovaného jiného já za účelem pomoci v negativní polarizaci.

V pozitivní a negativní páté úrovni není koncept práce s rozdílem potenciálů obzvláště užitečný, jelikož entity páté úrovně jsou spíše zintenzivňující se než zvyšující potenciál.

V pozitivní úrovni používají komplexy páté úrovně učitele/žáky šesté úrovně, aby se učily osvětlenějšímu porozumění jednoty, a tím se stávaly více a více moudrými. Pozitivní společenské paměťové komplexy páté úrovně si často zvolí rozdělit svou službu ostatním do dvou způsobů: za prvé, vysílání světla do stvoření; za druhé, posílání skupin, které pomáhají jako nástroje světla, jako ti, se kterými jste obeznámeni přes channeling.

V negativní páté úrovni se služba sobě samým extrémně zintenzivňuje a vlastní já je zmenšeno nebo zhuštěno tak, že jsou dialogy s učiteli/žáky výhradně užívány k zintenzivnění moudrosti. Existuje velmi, velmi málo negativních Poutníků páté úrovně, jelikož se obávají zapomnění. Existuje velmi, velmi málo členů Orionu páté úrovně, jelikož již v ostatních já nevnímají žádnou hodnotu.

52.3 Tazatel: Zeptám se na tuto otázku, abych pochopil mentální disciplíny a jejich vývoj. Používají pozitivní společenské paměťové komplexy nebo komplexy s orientací služby ostatním čtvrté, páté a šesté úrovně pro cestování jak prakový typ účinku, tak typ účinku osobnostní disciplíny nebo používají pouze jeden z nich?

Ra: Já jsem Ra. Pozitivně orientovaný společenský paměťový komplex se bude pokoušet naučit disciplíny mysli, těla a ducha. Avšak existují ti, kteří mají přístup k technologii použití sil inteligentní energie a využijí ji k cestování, zatímco se učí vhodnějším disciplínám.

52.5 Tazatel: Mohl byste mi dát stejnou informaci o negativně orientovaných společenských paměťových komplexech ve formě procent, kolik používá prakový nebo ten druhý efekt, osobnostní disciplínu?

Ra: Já jsem Ra. Negativní čtvrtá úroveň používá prakový gravitační světelný efekt, neboť zhruba 80 % z jejich společenstva není schopno zvládnout disciplíny nezbytné pro alternativní metody cestování. V negativní páté úrovni přibližně 50 % získá v nějakém bodě nezbytnou disciplínu k použití myšlenky k dosažení cestování. Jakmile se blíží šestá úroveň, negativní orientace zasáhne zmatek a je málo pokusů o cestování. To cestování, které je vykonáno je zhruba 73 % světla/myšlenky.

53.18 Tazatel: Děkuji vám. Nepřál jsem si vytvořit špatný dojem s materiálem, jež jsme zahrnuli do Knihy jedna, a bylo potřeba přidat některý z tohoto materiálu. Vím, že je pomíjivý, ale věřím, že je pro plné pochopení nebo, řekněme, pro správný přístup k materiálu nezbytný.

Zeptám se teď na několik otázek. Pokud nestojíte o to na ně odpovídat, přeskočíme je. Rád bych se však zeptal, zda byste mi mohl říct, jak z větší části - nebo hlavní části entity Konfederace, jak vypadají?

Ra: Já jsem Ra. Entita Konfederace čtvrté úrovně vypadá různě v závislosti na, řekněme, původu svého fyzického nosiče.

62.28 Tazatel: Jak tedy vibrace čtvrté úrovně přicházejí, znamená to, že může planeta podporovat entity základní vibrace čtvrté úrovně. Bude pak planeta stále základní vibrace první úrovně a budou zde na ní entity druhé úrovně s vibracemi druhé úrovně a budou zde entity třetí úrovně s vibracemi třetí úrovně?

Ra: Já jsem Ra. Toto bude poslední plná otázka této práce. Energie tu je, ale zkreslení nástroje nám naznačují, že bude dobré tuto práci s vaším svolením zkrátit.

62.29 Tazatel: Ano.

Ra: Musíte se dívat na Zemi, jak ji nazýváte, jako by byla sedmi Zeměmi. Je zde červené, oranžové, žluté a brzy bude dokončené vibrační místo zelené barvy pro entity čtvrté úrovně, které budou nazývat Zemí. Během zkušenosti čtvrté úrovně, kvůli nedostatečnému vývoji entit čtvrté úrovně, není planeta třetí úrovně vhodná pro obývání, protože ranná entita čtvrté úrovně nebude přesně vědět, jak udržovat iluzi, že čtvrtou úroveň nelze vidět ani určit z žádného přístroje dostupného jakékoli třetí úrovni.

Ve čtvrté úrovni budou tudíž červené, oranžové a zelené body vaší planety aktivovány, zatímco žlutý bude spolu s modrým a indigovým s potenciálem.

Můžeme se v tuto chvíli zeptat, zda jsou nějaké krátké dotazy?

Zpět na začátek

Ra kontakt knihy © 2018 L/L Research a Tobey Wheelock.
Tyto stránky © 2003–2024 Tobey Wheelock.

Otázky? Komentáře? Napište mi na tw @ law of one tečka info.

Schovat reklamy