6 ⇒

⇐ 4

Zákon jednoty Relace 5 – 9

Hide menu

5.0 Ra: Já jsem Ra. Zdravím vás v lásce a světle nekonečného Stvořitele. Nyní komunikuji.

5.1 Tazatel: Naposledy jsme mluvili o učení léčení. Z informací, které jste nám dal v dřívějších relacích, mám dojem, že je nejdříve nutné vyčistit sám sebe pomocí jistých disciplín a cvičení. Potom, aby bylo možné pacienta vyléčit, je nezbytné v něm vytvořit příkladem, nebo možná určitým cvičením, mentální nastavení, které mu umožní se vyléčit sám. Mám pravdu?

Ra: Já jsem Ra. I když je vaše učení/porozumění zkreslení v zásadě správné, vaše volba vibračních zvukových komplexů není tak přesná, jak by jazyk dovolil.

Léčitel nepracuje skrze příklad. Práce [léčení] existuje sama o sobě. Léčitel je pouze katalyzátorem, stejně jako tento nástroj má katalyzátory nezbytné k poskytnutí kanálu pro naše slova, nicméně žádným příkladem nebo cvičením se nemůže této práce myšlenkově účastnit.

Práce léčení je, stejně jako channeling, formou volání nějakého zkreslení inteligentního nekonečna.

5.2 Tazatel: Rozhodli jsme se akceptovat, pokud nám to nabídnete, čest/povinnost učení/vyučování procesu léčení. Chci se zeptat na první krok, který máme učinit, abychom se stali účinnými léčiteli.

Ra: Já jsem Ra. Nyní začněme s prvním ze tří vyučování/učení.

Začneme s mentálním učením/vyučováním potřebným pro kontakt s inteligentním nekonečnem. Předpokladem duševní práce je schopnost zachovat vnitřní ticho v klidném stavu, pokud to po sobě vyžadujete. Mysl musí být otevřená jako dveře. Klíčem je ticho.

Ve dveřích leží hierarchická konstrukce, která se dá připodobnit ke geografii a v některých ohledech ke geometrii, protože hierarchie je docela pravidelná, nesoucí vnitřní vztahy.

Chcete-li začít ovládat koncepty mentální disciplíny, je nejdříve nutné zkoumat sám sebe. Musíte se vnitřně seznámit s polaritou vaší dimenze. Tam, kde nacházíte ve své mysli klid, musíte vědomě najít odpovídající neklid a naopak. Ke každé myšlence, kterou bytost má, existuje antiteze. Disciplíny mysli zahrnují především identifikování jak věcí uvnitř sebe samého, které schvalujete, tak i věcí, které neschvalujete, a potom vyrovnání každého kladného i záporného náboje stejně velkým. Mysl obsahuje všechny věci. Proto musíte tuto úplnost v sobě objevit.

Druhou mentální disciplínou je přijetí úplnosti v rámci svého vědomí. Polarizovaná bytost s fyzickým vědomím si nemá vybírat mezi atributy, a tudíž vytvářet role, které způsobují překážky a zmatení v už tak zkresleném komplexu mysli. Každé přijetí uhlazuje části mnoha zkreslení, jež plynou ze schopnosti, které říkáte úsudek.

Třetí disciplínou mysli je opakování té první, ale vnějším pohledem na jiné entity, které potká. V každé entitě existuje úplnost. Proto je schopnost chápat každou rovnováhu nezbytná. Když vidíte trpělivost, jste zodpovědní ve svém mentálním chápání zrcadlit trpělivost/netrpělivost. Když vidíte netrpělivost, je nezbytné pro vaši mentální konfiguraci chápat netrpělivost/trpělivost. Toto je jednoduchý příklad. Většina konfigurací mysli má mnoho aspektů a pochopení buď svých polarit, nebo, jak byste to nazvali, polarit ostatních bytostí může a musí být chápáno jako delikátní práce.

Dalším krokem je přijetí polarit ostatních, což zrcadlí druhý krok.

Toto jsou první čtyři kroky k učení mentální disciplíny. Pátý krok zahrnuje pozorování geografických a geometrických vztahů a poměrů mysli, ostatních myslí, hromadné mysli a nekonečné mysli.

Druhou oblastí porozumění/učení je studium/pochopení komplexu těla. Je nezbytné znát dobře svoje tělo. Je to způsob používání mysli ke zkoumáni toho, jak cítění, předpojatosti, které byste nazvali emocemi, ovlivňují komplex těla. Bude třeba jak porozumět polaritám těla, tak je i akceptovat, a tak opakovat chemickou/fyzickou manifestaci práce, kterou jste vykonali na úrovni mysli s použitím vědomí.

Tělo je bytost vytvořená myslí. Má své předpojatosti. Nejprve musí být pochopena biologická předpojatost a pak umožnit opačné předpojatosti najít vyjádření v porozumění. Poté může být dosaženo procesu stavu přijetí těla jako vyváženého i polarizovaného jedince.

Dalším úkolem je rozšíření tohoto porozumění na těla ostatních, které potkáte. Nejjednodušším příkladem je pochopení, že každý biologický muž je ženou; každá biologická žena je mužem. Toto je jednoduchý příklad. Nicméně v téměř každém případě, kde se pokoušíte porozumět svému nebo ostatním tělům, opětovně shledáte, že k plnému pochopení daného komplexu polarit je nezbytné co nejjemnější rozlišení.

Nyní navrhujeme uzavřít toto vysvětlení do příští relace, abychom měli více času věnovat se třetí oblasti, a to z důvodu její důležitosti.

Dříve, než opustíme tento nástroj, můžeme odpovědět na krátkou otázku.

5.3 Tazatel: Má nástroj pohodlí? Je něco, co můžeme udělat, aby měl nástroj větší pohodlí? To je vše.

Ra: Já jsem Ra. Svíčka by mohla být každou relaci otočená ve směru hodinových ručiček přibližně o 10°, aby byl zlepšen tok spirální energie přes přijímací mechanismy bytosti. Tato konkrétní konfigurace je jinak v pořádku. Žádáme ale, aby popsané a používané předměty byly vycentrovány s geometrickou péčí a čas od času kontrolovány. Také by neměly být vystavené prostoru/času, ve kterém se nepracuje.

Já jsem Ra. Zanechávám tento nástroj v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Jděte kupředu s radostí, v síle a míru jednoho Stvořitele. Adonai.

6.0 Ra: Já jsem Ra. Zdravím vás v lásce a světle nekonečného Stvořitele. Nyní komunikuji.

6.1 Tazatel: Rádi bychom navázali na materiál ze včerejška. Museli jsme minule přerušit [nesrozumitelné].

Ra: Já jsem Ra. To je pro nás v pořádku.

Nyní pokračujeme s třetí oblastí vyučování/učení, které se týkají rozvoje energetických sil léčení.

Třetí oblastí je duchovní komplex, což zahrnuje pole síly a vědomí, které jsou nejméně zkresleny v rámci vašeho komplexu mysli/těla/ducha. Zkoumání a vyvažování komplexu ducha je vskutku nejdelší a nejjemnější částí vašeho učení/vyučování. Na mysl nahlížíme jako na strom. Mysl ovládá tělo. S myslí, která je jednoznačně soustředěná, v rovnováze a uvědomělá, s tělem, které je v souladu s jakýmikoli návyky a zkresleními, které patří do rovnováhy daného nástroje, je potom nástroj připraven pokračovat ve velkém díle.

Toto je práce s větrem a ohněm. Duchovní energetické pole těla je cesta nebo kanál. Když jsou tělo a mysl otevřené, může se duch stát fungujícím médiem nebo komunikátorem z individuální energie vůle entity směrem nahoru a z proudů tvořícího ohně a větru směrem dolů.

Schopnost léčit je jako vše ostatní, co by nástroj nazval paranormálními schopnostmi, uskutečněná otevřením cesty nebo média do inteligentního nekonečna. Je mnoho těch ve vaší úrovni, kteří mají náhodný otvor nebo bránu ve svém duchovním energetickém poli, jež je někdy vytvořená požitím chemikálií podobných těm, které by nástroj nazval LSD, a kteří jsou schopní se náhodně a nekontrolovaně napojit na zdroje energie. Mohou, ale nemusí to být entity, které si přejí sloužit. Účelem takového opatrně a vědomě otevřeného kanálu je sloužit spolehlivějším způsobem, více všedním a normálním způsobem, tak jak to vidí zkreslený komplex léčitele. Ostatním se to může jevit jako zázraky. Pro toho, kdo opatrně otevřel dveře inteligentního nekonečna, je toto běžné; je to všední; je to tak, jak to má být. Životní zkušenost se stává poněkud transformovanou a velké dílo pokračuje.

V tuto chvíli cítíme, že tato cvičení jsou pro váš začátek postačující. V budoucnu, až pocítíte, že jste dosáhli toho, co vám bylo předloženo, vás začneme vést k přesnějšímu chápání funkcí a užívání této brány v rámci zkušenosti s léčením.

6.2 Tazatel: Byl jsem dotázán, zda je možné, aby se Tom Flaherty během zítřka zúčastnil jedné z těchto komunikačních relací. Jste obeznámen s entitou Tom Flaherty?

Ra: Já jsem Ra. Tento komplex mysli/těla/ducha, zvukové vibrace „Tom Flaherty“, je akceptovatelný. Upozorňujeme vás, abyste pečlivě instruovali tuto entitu ohledně rozpoložení a různých příslušenstvích, čemuž musí porozumět předtím, než je uvedena do tohoto kruhu.

6.3 Tazatel: Nejsem si zcela jistý, co jste myslel slovem příslušenství.

Ra: Poukazoval jsem na symbolické objekty, které spouštějí zkreslení tohoto nástroje směrem k lásce/světlu. Jejich umístění a milující přijetí všemi přítomnými je důležité pro pečování o tento nástroj. Proto musí být tato příslušenství popsána a jejich přítomnost vysvětlena vašimi vlastními slovy formou vyučování/učení, pro správný postoj k dosažení potřebných výsledků.

6.4 Tazatel: On mi bude rozumět. Budeme velice pečliví, abychom zcela informovali Toma před jeho účastí. Velice vám děkuji.

Zdá se mi, že je vhodný čas zabývat se trochu více vaším historickým pozadím, snad informacemi týkajícími se toho, odkud jste přišli předtím, než jste se zapojili do dění s planetou Zemí, pokud je to tedy možné.

Ra: Já jsem Ra. Já jsem společně se společenským paměťovým komplexem, jehož jsem součástí, jedním z těch, kteří se vydali pryč z jiné planety uvnitř vaší vlastní sluneční soustavy, jak by ji nazvala tato entita. Tímto planetárním vlivem byla ta, kterou nazýváte Venuše. Ve vašem měřítku jsme starou rasou. Když jsme byli v šesté dimenzi, byly naše fyzické bytosti, jak byste řekli, zlaté. Byli jsme vysocí a poněkud choulostiví. Pokrývka našeho komplexu fyzického těla, jež nazýváte pokožkou, měla zlatý odstín.*

Rozhodli jsme se přijít v této podobě mezi vaše lidi. Vaši lidé té doby byli od nás ve fyzickém vzhledu velice odlišní, jak byste to popsali. Proto jsme se dobře nemísili s populací a byli jsme očividně jiní než oni. Proto byla naše návštěva relativně krátká, neboť jsme sebe našli v pokrytecké pozici těch, kdo jsou uznávaní jako odlišní od vás. To byla doba, během které jsme postavili stavby, o které projevujete zájem.

6.5 Tazatel: Jak jste cestovali z Venuše na tuto planetu?

Ra: Použili jsme myšlenku.

6.6 Tazatel: Pak jste… Bylo by možné vzít jednoho z lidí té doby z naší planety a umístit jej na Venuši? Přežil by? Byly podmínky mnohem [nesrozumitelné]?

Ra: Podmínky ve třetí úrovni nejsou obyvatelné pro životní formy vašich lidí. Pátá a šestá úroveň té planetární sféry jsou velmi prospěšné pro růst/učení/výuku.

6.7 Tazatel: Jak jste byli schopni provést přechod z Venuše a předpokládám, že šestá úroveň, která... bylo by to neviditelné, kdybyste sem přišli? Museli jste změnit vaši úroveň, abyste chodili po Zemi?

Ra: Vzpomeňte si na cvičení s větrem. Rozpad do prázdnoty je rozpadem do jednotnosti, protože není žádná prázdnota. Z šesté dimenze jsme schopní manipulace, myšlenkou, inteligentního nekonečna nacházejícího se v každé částici světla nebo zkresleného světla, takže jsme byli schopní se obléknout do repliky našeho komplexu mysli/těla/ducha šesté úrovně viditelné ve třetí úrovni. Bylo nám to dovoleno Radou, která stráží tuto planetu.

6.8 Tazatel: Kde se tato Rada nachází?

Ra: Tato Rada se nachází v oktávě, nebo v osmé dimenzi planety Saturn, jenž je v oblasti, kterou chápete ve trojrozměrných podmínkách jako prstence.

6.9 Tazatel: Jsou takoví lidé, jací se nacházejí na Zemi, na některé z jiných planet v této sluneční soustavě?

Ra: Požadujete informaci ze současného prostor/času nebo z kontinua prostoru/času?

6.10 Tazatel: Obojí.

Ra: V jednom času/prostoru, v tom, kde je vaše minulost, byla populace bytostí z třetí úrovně na planetě, která přebývala uvnitř vaší sluneční soustavy. Tato planeta je nazývána rozličnými jmény. Vašimi lidmi je nejčastěji používaný vibrační zvukový komplex Maldek. Tyto bytosti byly donuceny tím, že zničily svou planetární sféru, nalézt pro sebe místo na této planetě třetí úrovně, která byla jedinou ve vašem slunečním systému v době jejich času/prostoru obyvatelnou a schopnou nabídnout lekce nutné ke snížení zkreslení jejich mysli/těla/ducha s ohledem na Zákon jednoty.

6.11 Tazatel: Jak sem přišli?

Ra: Přišli sem přes proces sklizně a byli inkarnovaní procesem inkarnace z vašich vyšších sfér uvnitř této úrovně.

6.12 Tazatel: Před jakou dobou se toto událo v našich letech?

Ra: Mám potíže komunikovat s tímto nástrojem. Musíme prohloubit její stav.

Toto se stalo přibližně před pěti sty tisíci [500 000] vašimi lety.

6.13 Tazatel: Děkuji. Je tedy celá populace Země, lidská populace na Zemi, jsou všichni původně z Maldeku?

Ra: Já jsem Ra. Toto je nová řada otázek a zaslouží si své vlastní místo. Ti, kteří byli sklizeni ze sféry známé před jejím rozpadem pod jinými názvy, ale vašimi lidmi jako Maldek, se z větší části inkarnovali dovnitř vaší Země spíše než na její povrch. Populace vaší planety obsahuje mnoho různých skupin sklizených z jiných sfér druhé a opakované třetí úrovně. Nejste všichni jedné rasy nebo jednoho původu. Zkušenost, kterou sdílíte, je unikátní v tomto časovém/prostorovém kontinuu.

6.14 Tazatel: Myslím si, že by bylo vhodné objasnit, jak Zákon jednoty funguje v rámci tohoto přemístění bytostí na naši planetu a v rámci sklizně.

Ra: Já jsem Ra. Zákon jednoty jednoduše uvádí, že všechny věci jsou jedno, že všechny bytosti jsou jedno. Existují určitá chování a myšlenkové formy v souladu s pochopením a praktikováním tohoto zákona. Ti, kteří ukončují cyklus zkušeností a kteří demonstrují úrovně zkreslení tohoto chápání myšlenek a činů, budou odděleni svou vlastní volbou do vibračního zkreslení, které nejvíce vyhovuje jejich komplexům mysli/těla/ducha.

Tento proces je chráněn a hlídán těmi pečujícími bytostmi blízkými k Zákonu jednoty z hlediska jejich zkreslení, které přesto volí aktivní službu.

Proto je tato iluze tvořena světlem, nebo přesněji, ale hůře pochopitelněji, světlem/láskou. Toto je v rozličných stupních intenzit. Komplex ducha každé sklizené entity se pohybuje podél linie světla, dokud záře světla není příliš silná a v tom momentě se entita zastaví. Tato entita mohla sotva dosáhnout na třetí úroveň nebo mohla být velice, velice blízko k ukončení vibrace komplexu světla/lásky třetí úrovně. Nicméně ti, kteří spadají do této oktávy zesilujícího světla/lásky, pak prožívají velký cyklus, během kterého je mnoho příležitostí k objevení zkreslení, jež jsou vlastní pro každou entitu, a tudíž zmenšující tato zkreslení.

6.15 Tazatel: Jaká je délka, v našich letech, jednoho takové cyklu v současné době?

Ra: Jeden velký cyklus je přibližně dvacet pět tisíc [25 000] vašich let. Existují tři cykly této podstaty, během nichž ti, kdo pokročili, mohou být sklizeni na konci tří velkých cyklů. To je přibližně mezi sedmdesáti pěti a sedmdesáti šesti tisíci [75 - 76 000] vašimi lety. Všichni jsou sklizeni bez ohledu na jejich pokrok, protože v této době se jejich vlastní planeta posunula skrze užitečnou část této úrovně a přestává být užitečnou pro nižší pod-úrovně vibrací na této úrovni.

6.16 Tazatel: Jaké je postavení této planety ve vztahu k postupu cyklů v této době?

Ra: Já jsem Ra. Tato sféra je v této době ve vibracích čtvrté dimenze. Její materiál je docela zmatený kvůli paměťovému komplexu společnosti, která je součástí jejího vědomí. To neumožňuje jednoduchý přechod k vibracím, které ji čekají. Proto to bude doprovázeno určitým nepohodlím.

6.17 Tazatel: Nastane toto nepohodlí během několika let?

Ra: Já jsem Ra. Toto nepohodlí, nebo neharmonický komplex vibrací, započal před několika vašimi lety. Bude pokračovat po dobu přibližně třiceti vašich let.

6.18 Tazatel: Předpokládám, že po tomto období třiceti let budeme planetou čtvrté úrovně. Je to pravda?

Ra: Já jsem Ra. Je tomu tak.

6.19 Tazatel: [Je] možné odhadnout, jaké procento současné populace bude obývat planetu čtvrté úrovně?

Ra: Sklizeň ještě neproběhla, tudíž odhad pozbývá smyslu.

6.20 Tazatel: Má tento fakt, že se nyní nacházíme v období přechodu, cokoliv společného s důvodem, že poskytujete vaše informace populaci?

Ra: Já jsem Ra. Pobývali jsme mezi vašimi lidmi. Pamatujeme si. Pamatujeme si zármutek. Viděli jsme mnohé. Hledali jsme nástroj se správnými parametry zkreslení komplexu mysli/těla/ducha a také podporující a rozumějící skupinu komplexů mysli/těla/ducha, která by akceptovala tyto informace s minimálním zkreslením a s maximální touhou sloužit.

Odpověď je, ve zkratce, ano. Nicméně jsme si přáli, abyste věděli, že v naší paměti vám děkujeme.

6.21 Tazatel: Plavidla ve tvaru disku, které nazýváme UFO, bylo… bylo řečeno, že některá přiletěla… možná z planety Venuše. Bylo některé z nich vaším plavidlem?

Ra: Já jsem Ra. My používáme krystaly k mnoha účelům. Plavidla, o kterých mluvíte, nebyla námi použitá ve vašem současném paměťovém komplexu prostoru/času. Nicméně jsme použili krystaly a plavidla zvonovitého tvaru v minulosti vaší iluze.

6.22 Tazatel: Před kolika lety v minulosti jste použili plavidla ve tvaru zvonu pro příchod sem?

Ra: Já jsem Ra. Navštívili jsme vaše lidi před 18 000 lety a nepřistáli jsme; znovu pak před 11 000 lety.

6.23 Tazatel: Fotografie plavidel ve tvaru zvonu a hlášení o kontaktu z Venuše existují z doby méně než před třiceti lety. Máte nějaké znalosti těchto hlášení?

Ra: Já jsem Ra. Máme znalosti o Jednotě s těmito průniky do vašeho současného času/prostoru. My již nejsme z Venuše. Nicméně zde existují myšlenkové formy, které byly vytvořené mezi vašimi lidmi v době našeho pobytu mezi vámi. Paměť a myšlenkové formy tam vytvořené jsou součástí vašeho společensko-paměťového komplexu. Toto hromadné vědomí, jak byste ho mohli nazvat, opětovně vytváří zkušenost pro ty, kdo takovou zkušenost vyžadují. Současná populace Venuše již není šesté úrovně.

6.24 Tazatel: Pochází nějaká plavidla UFO, která jsou hlášená v současné době, z jiných planet, nebo máte takové znalosti?

Ra: Já jsem jedním z členů Konfederace planet ve službě nekonečnému Stvořiteli. V této konfederaci je přibližně padesát tři civilizací zahrnujících přibližně pět set planetárních komplexů vědomí. Tato Konfederace obsahuje ty z vaší vlastní planety, kteří dosáhli úrovně za hranicí třetí. Zahrnuje i planetární entity uvnitř vaší sluneční soustavy a obsahuje entity z ostatních galaxií. Je to skutečná Konfederace, v níž členové nejsou stejní, ale jsou spojení ve službě v souladu Zákona jednoty.

6.25 Tazatel: Přiletěli sem v současné době někteří z nich ve vesmírných plavidlech? V minulosti, řekněme, třiceti let?

Ra: Já jsem Ra. Musíme konstatovat, že tato informace není důležitá. Pokud to chápete, myslíme že tato informace může být přijatelně nabídnuta. My chceme vyjádřit Zákon jednoty. Nicméně promluvíme na toto téma.

Každá planetární entita, která si přeje se objevit ve vašem prostorovém/časovém zkreslení třetí dimenze, si vyžádá svolení na proniknutí karantény, jak byste ji mohli nazvat, a zjevení se vašim lidem. Důvod a účel tohoto zjevení se je pochopen a buď přijat, nebo zamítnut. Až patnáct entit z Konfederace bylo na vaší obloze v jednom období, ostatní vám jsou přístupní skrze myšlenku.

V současnosti existuje sedm entit, které operují s plavidly ve vaší úrovni. Jejich cíle jsou velmi jednoduché: dovolit entitám vaší planety uvědomit si nekonečno, což je nejlépe vyjádřeno neinformovaným jako něco záhadného nebo neznámého.

6.26 Tazatel: Jsem si plně vědom toho, že se primárně zajímáte o rozšíření Zákona jednoty. Nicméně je mým úsudkem, který může být chybný, že aby se tento materiál rozšířil, bude nezbytné zahrnout otázky, jako je ta, kterou jsem právě položil, a to za účelem vytvoření co možná největšího rozšíření tohoto materiálu. Pokud toto není předmětné, mohu limitovat své otázky pouze na použití Zákona jednoty. Rozumím ale, že v současné době je cílem rozšířit tento materiál co nejvíce. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. Toto chápání je pouze mírně zkreslené ve vašem pochopení/učení. Přejeme si, abyste pokračovali tak, jak to považujete za správné. To je vaše místo. My tím, že dáváme tyto informace, chápeme naše zkreslení porozumění našeho účelu, který je nejenom nabídnutím informací, ale také jejich vyvážením v souladu s naším zkresleným chápáním jejich relativní důležitosti. Proto se občas setkáte s našimi tvrzeními, která budou naznačovat, že nějaká otázka není důležitá. Toto je díky našemu vnímání, že daná otázka není důležitá. Nicméně, pokud otázka neobsahuje potenciál pro odpověď, která může porušit svobodnou vůli, svou odpověď nabídneme.

6.27 Tazatel: Děkuji mnohokrát. Nechceme unavit nástroj více, než je nutné. Značně jsme překročili normální pracovní čas. Mohl byste mi sdělit stav nástroje?

Ra: Nástroj je v rovnováze díky vaší péči. Avšak strnulost jejího fyzického nosiče narůstá.

6.28 Tazatel: V tom případě bychom měli pokračovat později.

Ra: My souhlasíme. Pokud tedy nemáte krátkou otázku, odejdeme.

6.29 Tazatel: Jediná otázka, kterou mám, je, že musím předpokládat, protože Leonard tu byl v době, kdy jste poprvé učinil kontakt, že by bylo pro něj vhodné tu být tak jako Tom. Je to správně?

Ra: To je správně a dotváří to počet těch, kteří jsou schopní přijít a jsou vyhovující v této době. Znovu upozorňuji na předané instrukce pro přípravu komplexu zvukových vibrací, Toma.

Já jsem Ra. Zanechávám vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Jděte kupředu s radostí, v síle a míru jednoho Stvořitele. Adonai.

7.0 Ra: Já jsem Ra. Vítám vás v lásce a světle našeho nekonečného Stvořitele. Nyní komunikuji.

7.1 Tazatel: Zmínil jste, že jste členy Konfederace planet. Jaké cesty služeb nebo typy služeb jsou členům konfederace dostupné? Mohl byste popsat některé z nich?

Ra: Já jsem Ra. Předpokládám, že máte na mysli službu, kterou my z Konfederace můžeme nabídnout, spíše než službu, která je dostupná pro nás.

Služba dostupná těm, kteří nás volají, je rovna čtverci (druhé mocnině) zkreslení/potřeby tohoto volání dělené nebo integrované základním Zákonem jednoty v jeho zkreslení naznačujícím svobodnou vůli těch, kteří si nejsou vědomi jednoty stvoření.

7.2 Tazatel: Z toho tedy předpokládám, že obtížnost, kterou máte s kontaktováním této planety v současné době, spočívá ve zdejší směsi lidí, z nichž někteří si jsou vědomi jednoty a někteří ne, a z tohoto důvodu nemůžete přijít otevřeně nebo dát jakýkoliv důkaz vašeho kontaktu. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. Jak jsme právě skrze tento nástroj zopakovali, musíme začlenit všechny části vašeho společenského paměťového komplexu v její klamné rozpadlé formě. Produkt tohoto může být viděn jako omezení naší schopnosti sloužit.

Máme štěstí, že Zákon služby umocňuje touhy těch, kteří volají. Jinak bychom neměli žádnou možnost bytí v tomto času/prostoru v současném kontinuu iluze. Ve zkratce, říkáte to v podstatě správně. Myšlenka nebýt schopen není částí našeho komplexu základní myšlenkové formy směrem k vašim lidem, ale spíše maximální uvážení toho, co možné je.

7.3 Tazatel: Výrazem umocnění na druhou myslíte to, že pokud deset lidí volá, počítáte to, když to srovnáte s planetárním poměrem lidí, jako 100 lidí, deset na druhou, což je 100? Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je nesprávně. Umocnění je sekvenční – jedna, dvě, tři, čtyři, každé umocněné dalším číslem.

7.4 Tazatel: [Neslyšitelné] použiji příklad. Pokud by deset, pouze deset entit potřebovalo vaše služby, jak byste vypočítal jejich volání s užitím umocňovacího pravidla?

Ra: Umocnili bychom číslo jedna desetkrát v sekvenci, zvyšujíce číslo do desáté mocniny.

7.5 Tazatel: Jaký by byl výsledek tohoto výpočtu?

Ra: [pauza 24 sekund] Výsledek je těžké přenést. Je to jeden tisíc dvanáct [1 012], přibližně. Entity, které volají, nejsou někdy zcela jednotné ve svém volání, proto je umocňování o něco menší. Tedy je zde statistická ztráta během doby volání. Nicméně snad můžete chápat skrze tuto statisticky korigovanou informaci mechanismus umocňování.

7.6 Tazatel: Kolik zhruba entit v současné době volá z planety Země po vaší službě?

Ra: Já jsem osobně volán přibližně třemi sty padesáti dvěma tisíci [352 000]. Konfederace ve svém celém spektru komplexů entit je volána šesti sty třiceti dvěma miliony [632 000 000] vašich komplexů mysli/těla/ducha. Tato čísla byla zjednodušena.

7.7 Tazatel: Můžete mi říct, jaký je výsledek použití Zákona umocnění na tato čísla?

Ra: Číslo je v konečném smyslu přibližně bezvýznamné, protože je zde mnoho, mnoho číslic. Představuje to však veliké volání, které my z celého stvoření pociťujeme a slyšíme, jako by naše vlastní entity byly zkresleny směrem k velkému a zdrcujícímu smutku. Toto si žádá naši službu.

7.8 Tazatel: V jakém okamžiku by bylo toto volání pro vás dostačující, abyste otevřeně přišli mezi lidi na Zemi? Kolik entit na Zemi by muselo volat Konfederaci?

Ra: Já jsem Ra. Nevypočítáváme pravděpodobnost příchodu mezi vaše lidi počtem volání, ale souhlasem celého společensko-paměťového komplexu, který se stal vědom nekonečného vědomí všech věcí. Toto bylo možné mezi vašimi lidmi pouze v izolovaných případech.

V případě, kde společenský paměťový komplex, který je služebníkem Stvořitele, vidí tuto situaci a má ideu pro odpovídající pomoc, kterou lze udělat pouze mezi vašimi lidmi, pak společenský paměťový komplex, který o projekt žádá, jej předloží Radě Saturnu. Pokud je projekt schválen, pak je karanténa zdvižena.

7.9 Tazatel: Mám tu otázku, myslím o té Radě, od Jima. Kdo jsou její členové a jak Rada funguje?

Ra: Já jsem Ra. Členové Rady jsou zástupci z Konfederace a z těch vibračních úrovní vašich vnitřních rovin nesoucích zodpovědnost za vaši třetí úroveň. Jména nejsou důležitá, protože žádná jména nejsou. Vaše komplexy mysli/těla/ducha žádají jména, a tak jsou v mnoha případech použity vibrační zvukové komplexy, které rezonují s vibračními zkresleními každé entity. Nicméně koncept jmen není součástí Rady. Pokud jsou jména vyžadována, pokusíme se o ně. Nicméně ne všichni si jména vybrali.

Počet, ve kterém Rada zasedá ve stálých sezeních, ačkoli se členové z důvodu rovnováhy střídají, což se děje, jak byste nazvali nepravidelně, je devět. Toto je Zasedací Rada. Pro zálohu Rady je zde dvacet čtyři entit, které nabízejí své služby, jak je žádáno. Tyto entity věrně hlídají a jsou nazývány Strážci.

Rada funguje pomocí, jak byste řekli, telepatického kontaktu s jednotností nebo jednotou devítky, zkresleními prolínajícími se ve vzájemné harmonii tak, že Zákon jednoty s lehkostí převládá. Když se objeví potřeba myšlenky, Rada si ponechá komplex zkreslení této potřeby, vyváží ji, jak bylo popsáno, a poté doporučí, co považuje za odpovídající akci. Toto zahrnuje: za prvé, povinnost přijímat společenské paměťové komplexy do Konfederace; za druhé, nabízet pomoc těm, kteří si nejsou jisti, jak pomoci společenskému paměťovému komplexu žádajícímu o pomoc způsobem v souladu jak s voláním, se Zákonem, tak s počtem těch volajících (to znamená, někdy překonání odporu volání); za třetí, jsou rozhodnuty vnitřní otázky Rady.

Toto jsou prominentní povinnosti Rady. Jsou schopni v případě jakékoli pochybnosti kontaktovat dvacet-čtyřku, kteří poté Radě nabídnou souhlas/uvážení/myšlenku. Rada může poté znovu zvážit jakoukoli otázku.

7.10 Tazatel: Je Rada devíti tatáž, která byla zmíněna v této knize? [Tazatel ukazuje na Uri od autora Andrija (Henryho) Puhariche.]

Ra: Já jsem Ra. Rada devíti byla zachována v částečně nezkreslené formě dvěma hlavními zdroji, tím, který je známý ve vašem pojmenování jako Mark, a tím, který je známý ve vašem pojmenování jako Henry. V jednom případě se kanál stal písařem. Ve druhém kanál písařem nebyl. Nicméně bez pomoci písaře by se energie nedostala ke kanálu.

7.11 Tazatel: Jsou jména, o kterých jste mluvil, Mark Probert a Henry Puharich?

Ra: Já jsem Ra. Toto je správně.

7.12 Tazatel: Zajímá mě aplikování Zákona jednoty týkající se svobodné vůle a toho, co bych nazval upoutávkou vytvářenou kontaktem UFO s planetou. Tedy, že Rada dovolila mnohokrát zvednout karanténu v posledních třiceti letech. To mi připadá jako forma upoutávky toho, co nyní právě děláme, takže více lidí bude probuzeno. Říkám to správně?

Ra: Já jsem Ra. Bude to stát určité množství rozplétání konceptualizace formulace vašeho mentálního komplexu, aby bylo možné přeformulovat dotaz do patřičné odpovědi. Prosíme o strpení.

Rada Saturnu nepovolila porušit karanténu v časovém/prostorovém kontinuu, které jste zmínil. Je určité množství přistání, která probíhají. Některá přistání jsou vašich lidí. Některá jsou entit vám známých jako skupina z Orionu.

Za druhé, je dáno povolení, ne aby se porušovala karanténa žitím mezi vámi, ale objevením se v myšlenkové formě pro ty, kdo mají oči k vidění.

Za třetí, máte pravdu v předpokladu, že povolení bylo uděleno v času/prostoru, ve kterém bylo vyvinuto a použito vaše první nukleární zařízení, pro členy Konfederace, aby pomohli vašim lidem takovým způsobem, aby se objevila záhada. To je to, co myslíte upoutávkou a co je správně.

Záhada a neznámá kvalita výskytů, které máme dovoleno nabídnout, mají záměr naděje, aby si vaši lidé uvědomili nekonečné možnosti. Až vaši lidé pochopí nekonečnost, pak a jedině pak může být brána k Zákonu jednoty otevřena.

7.13 Tazatel: Zmínil jste jak naše lidi, tak ty z Orionu, kteří sem přicházejí. Můžete to rozvést?

Ra: Já jsem Ra. Vaše myšlenkové komplexy neodpovídaly vašim vibračním zvukovým komplexům. Nejsme schopni odpovědět. Prosím přeformulujte otázku.

7.14 Tazatel: Zeptám se pouze na Orion. Zmínil jste Orion jako zdroj některých kontaktů UFO. Můžete mi říci něco o tomto kontaktu, jeho účelu?

Ra: Já jsem Ra. Zvažte, pokud si přejete, jednoduchý příklad záměrů, které jsou špatné/dobré. Tento příklad je Adolf. Toto je váš vibrační zvukový komplex. Záměrem je podle všeho sjednotit vybíráním komplexu zkreslení nazývaným elita ze společenského paměťového komplexu a poté zotročit různými vlivy ty, kteří jsou viděni jako zkreslení ne-elity. Pak je zde koncept převzetí společenského paměťového komplexu takto odpleveleného a jeho přidání do zkresleného myšlení takzvané skupiny Orionu, jako impéria.

Oni čelí problému uvolňování velkého množství náhodné energie konceptem oddělování. Toto je činí zranitelnými, protože zkreslení mezi jejími vlastními členy nejsou harmonizována.

7.15 Tazatel: Jaká je úroveň skupiny Orionu?

Ra: Já jsem Ra. Jako v případě Konfederace se úrovně hromadného vědomí, ze kterého se skládá tato skupina, různí. Je zde velmi málo ze třetí úrovně, větší skupina ze čtvrté úrovně, podobně velké množství z páté úrovně a velmi málo entit z šesté úrovně, které tvoří tuto organizaci. Jejich počet je asi jedna desetina našeho v jakémkoliv bodě prostorového/časového kontinua, protože problém duchovní entropie jim způsobuje neustálý rozpad jejich společenských paměťových komplexů.

Jejich moc je stejná jako naše. Zákon jednoty si nevybírá světlo nebo temnotu, ale je dostupný pro službu ostatním i pro službu sobě samému. Nicméně služba ostatním má za následek službu sobě samému, tedy zachovává a dále harmonizuje zkreslení těch entit, které hledají inteligentní nekonečno skrze tyto disciplíny.

Ti, kteří hledají inteligentní nekonečno skrze službu sobě samému, vytvářejí stejné množství energie, ale, jak jsme už řekli, mají stálé potíže kvůli systému oddělení se, který je implicitní v manifestacích služeb sobě samému, jež zahrnují moc nad ostatními. Toto oslabuje a eventuálně rozkládá energii shromážděnou těmi komplexy mysli/těla/ducha, které volají skupinu Orionu, a těmi komplexy společenské paměti, které tvoří skupinu Orionu.

Mělo by být poznamenáno, opatrně zváženo a akceptováno, že Zákon jednoty je dostupný jakémukoli komplexu společenské paměti, který se rozhodl společně usilovat o jakékoli hledání nebo účel, ať už se jedná o službu ostatním nebo službu sobě samému. Principy, které jsou prvotními zkresleními Zákona jednoty, jsou pak dány do chodu a iluze prostoru/času je použita jako médium pro rozvoj výsledků svobodně uskutečněných voleb.

Tedy všechny entity se učí, nehledě na to, co hledají. Všechny se učí totéž, některé rychleji, některé pomaleji.

7.16 Tazatel: Při použití příkladu skupiny páté úrovně nebo komplexu společenské paměti skupiny Orion, jaká byla jejich předchozí úroveň předtím, než se staly pátou úrovní?

Ra: Já jsem Ra. Pokrok skrze úrovně je sekvenční. Komplex společenské paměti páté úrovně by se skládal z komplexů mysli/těla/ducha sklizených ze čtvrté úrovně. Pak konglomerát nebo hromadné komplexy mysli/těla/ducha pracují na splynutí a výsledky jsou různé kvůli nekonečně rozličným možnostem kombinace zkreslení.

7.17 Tazatel: Snažím se pochopit, jak by se skupina, jako je ta z Orionu, mohla vyvíjet. Byl jsem toho názoru, že bližší pochopení Zákona jednoty vytvořilo podmínky přijatelnosti pohybu řekněme z naší třetí úrovně do čtvrté v našem nynějším přechodu, a snažím se pochopit, jak by bylo možné, kdybyste byl ve skupině Orionu a orientován směrem na službu sobě samému, jak byste postupoval řekněme ze třetí úrovně do čtvrté. Jaké učení by pro to bylo nezbytné?

Ra: Já jsem Ra. Toto je poslední otázka této délky pro tento nástroj v současné době.

Vzpomeňte si, že jsme popsali určité podrobnosti, jak ti neorientující se ještě směrem k hledání služby ostatním však nalezli a mohou používat bránu do inteligentního nekonečna. To je pravda ve všech úrovních v naší oktávě. Nemůžeme mluvit za ty nad námi, jak byste řekli, v dalším kvantu nebo oktávě bytí.

Toto je nicméně pravda této oktávy úrovní. Bytosti jsou sklizeny, protože vidí a využívají světlo/lásku patřičné úrovně. Ti, kteří našli toto světlo/lásku, lásku/světlo bez výhody touhy po službě, mají nicméně ze Zákona svobodné vůle právo použití tohoto světla/lásky k jakémukoli účelu.

Také může být doplněno, že jsou systémy studia, které umožňují hledačům odloučení dosáhnout těchto bran. Toto studium je stejně obtížné jako to, které jsme vám popsali, ale existují takoví, co s vytrvalostí následují studium tak, jako vy následujete obtížnou cestu hledání vědění za účelem sloužit.

Zkreslení vychází z faktu, že ti, kdo hledají službu sobě samému, jsou vnímáni Zákonem jednoty zcela stejně jako ti, kteří hledají službu ostatním, poněvadž nejsou [snad] všichni jednota? Sloužit sobě samému a sloužit ostatním je duální metodou nazývání té samé věci, pokud dokážete pochopit podstatu Zákona jednoty.

Nyní bychom odpověděli na některé krátké otázky, které můžete mít.

7.18 Tazatel: Je něco, co bychom mohli učinit, aby měl nástroj více pohodlí?

Ra: Já jsem Ra. Jsou malé úpravy, které můžete udělat. Nicméně jsme nyní schopní používat tento nástroj s minimálním zkreslením a bez výrazného vyčerpání nástroje.

Přejete si ptát se dále?

7.19 Tazatel: Nepřejeme si nástroj příliš unavit. Děkuji vám mnohokrát. To bylo velmi nápomocné. Budeme pokračovat v příští relaci tímto bodem. Věřím, že začínám postupu rozumět. Děkuji mnohokrát.

Ra: Já jsem Ra. Zanechávám vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Jděte tedy kupředu, s radostí v síle a míru jednoho Stvořitele. Adonai.

8.0 Ra: Já jsem Ra. Vítám vás v lásce a světle nekonečného Stvořitele. Nyní komunikuji.

8.1 Tazatel: Mám otázku k tomu, co nazývám upoutávka Konfederace. Má to co do činění se svobodnou vůlí. Jak tomu rozumím, Radou byly dovoleny určité kontakty, ale je to limitované kvůli svobodné vůli těch, kteří nejsou orientovaní způsobem, že by možná kontakt chtěli. Tento materiál, který právě vytváříme, bude publikován. Jeho šíření bude závislé na potřebách relativně malého počtu lidí na planetě. Mnoho lidí na planetě tento materiál nyní chce, ale i když jej vydáme, nebudou si vědomi toho, že je dostupný. Je zde nějaká možnost vytvoření nějakého efektu, který bych nazval upoutávkou, nebo je to proti principům svobodné vůle?

Ra: Já jsem Ra. Zvažte, chcete-li, cestu, kterou si váš životně-zkušenostní komplex zvolil. Zvažte náhody a podivné okolnosti, kde jedna věc následovala další. Zvažte to dobře. Každá entita dostane příležitosti, které potřebuje.

Tento informační zdroj-existence nemá užití v životně-zkušenostním komplexu každého z těch mezi vašimi lidmi, kteří hledají. Proto je upoutávka obecná a není navržená k vyhledání nějakého určitého materiálu, ale pouze k naznačení skutečné podstaty iluze.

8.2 Tazatel: Včera zde bylo určité množství materiálu, který přečtu a kde říkáte: „je určité množství přistání, která probíhají. Některá přistání jsou vašich lidí. Některá jsou entit vám známých jako skupina z Orionu.“ Moje první otázka je, co jste myslel tím „přistání jsou vašich lidí“?

Ra: Já jsem Ra. Vaši lidé dosáhli v přítomnosti tohoto času/prostoru technologického pokroku, pokud byste to tak nazvali, být schopni sestrojit a létat plavidly tvaru a typu vám známém jako neidentifikované létající objekty. Bohužel pro vibrační frekvenci společenského paměťového komplexu vašich lidí nejsou tato zařízení určena jako služba lidstvu, ale pro potenciální destruktivní účely. To dále zamotává vibrační propojení vašeho společenského paměťového komplexu způsobující situaci, kde ani ti orientovaní směrem ke službě ostatním, ani ti orientovaní službě sobě samému nemohou získat energii/moc, která otevírá pro společenský paměťový komplex bránu do inteligentního nekonečna. Toto pak způsobuje malou sklizeň.

8.3 Tazatel: Jsou toto plavidla našich lidí z úrovní, jak říkáme, kteří nejsou v tuto dobu inkarnovaní? Kde mají základnu?

Ra: Já jsem Ra. Ti, o kterých mluvíme, jsou třetí úrovně a jsou součástí takzvaného vojenského komplexu z různých společenských skupin a struktur vašich lidí.

Základny se liší. Jsou zde základny, jak byste je nazvali, podmořské ve vašich jižních vodách poblíž Baham, a také ve vašich mořích Tichého oceánu na různých místech v blízkosti chilských mořských hranic. Existují základny na vašem Měsíci, jak tento satelit nazýváte, jež jsou v současné době přepracovávány. Jsou základny, které se pohybují na vaší pevnině. Jsou základny, pokud byste je tak nazvali, na vaší obloze. Toto jsou základny vašich lidí, jsou velmi početné a, jak jsme řekli, potenciálně destruktivní.

8.4 Tazatel: Odkud lidé, kteří obsluhují tato plavidla, pocházejí? Jsou spojení s nějakým národem na Zemi? Odkud pocházejí?

Ra: Tito lidé pocházejí ze stejného místa jako vy nebo já. Pocházejí od Stvořitele.

Jelikož jste zamýšlel otázku v jejím povrchním aspektu, tito lidé jsou ti z vašich vlád a vlád ostatních, kteří jsou zodpovědní za, jak byste řekli, národní bezpečnost.

8.5 Tazatel: Mám tomu pak rozumět tak, že Spojené státy mají tato plavidla v podmořských základnách?

Ra: Já jsem Ra. Říkáte to správně.

8.6 Tazatel: Jak se Spojené státy naučily technologii k postavení těchto pozemních [neslyšitelné]?

Ra: Já jsem Ra. Byl zde komplex mysli/těla/ducha známý vašim lidem vibračním zvukovým komplexem Nikola. Tato entita opustila iluzi a dokumenty obsahující nezbytná porozumění byly vzaty komplexy mysli/těla/ducha sloužícími vaší bezpečnosti národního divizního komplexu. Takže vaši lidé se stali zasvěcenými do základní technologie.

V případě těch komplexů mysli/těla/ducha, které nazýváte Rusové, byla technologie předána jedním z Konfederace před přibližně dvaceti sedmi vašimi lety s úmyslem sdílet informace a přinést mír vašim lidem. Entity darující tuto technologii se mýlily, ale my jsme udělali mnoho věcí na konci tohoto cyklu v pokusu pomoci vaší sklizni, kde jsme poznali bláhovost určitých typů pomoci. Tento faktor přispívá k našemu současnému opatrnému přístupu, i když potřeba je mnohonásobně větší a volání vašich lidí je stále větší.

8.7 Tazatel: Jsem zmatený těmi plavidly, pro která máme podmořské základny. Jsou [neslyšitelné]. Je tato technologie dostatečná k zastínění všech ostatních druhů zbraní? Máme pouze schopnost létat v těchto plavidlech, nebo jsou jiné zbraně jako jsou… Byly nám poskytnuty [neslyšitelné] nebo to jsou jen plavidla pro transport? Jaký je základní mechanismus jejich [neslyšitelné]? Je opravdu těžké tomu uvěřit.

Ra: Já jsem Ra. V některých případech je možná nesprávné použít pojmenování „plavidla“. Bylo by vhodnější je považovat za výzbroj. Použitá energie je ta z pole elektromagnetické energie, která polarizuje zemskou sféru. Zbraně jsou dvojího základního druhu: ty, které jsou nazývány vašimi lidmi jako psychotronické, a ty, které jsou nazývané vašimi lidmi jako částicový paprsek. Množství destrukce, které je obsažené v této technologii, je značné a zbraně byly použity v mnoha případech ke změně počasí a k posílení vibračních změn, které v současné době obklopují vaši planetu.

8.8 Tazatel: Jak byli schopní toto udržet v tajnosti? Proč nejsou tato plavidla užívaná k transportu?

Ra: Vlády každé iluze vašeho společenského rozdělení si přejí zdržet se publicity, aby mohlo být zachováno překvapení v případě nepřátelské akce od, jak je vaši lidé nazývají, nepřátel.

8.9 Tazatel: Kolik těchto plavidel mají Spojené státy?

Ra: Já jsem Ra. Spojené státy jich mají v tomto okamžiku pět set sedm tři, pět sedm tři [573]. Jsou v procesu navyšování tohoto počtu.

8.10 Tazatel: Jaká je maximální rychlost jednoho z těchto plavidel?

Ra: Já jsem Ra. Maximální rychlost těchto plavidel je rovna energii Země na druhou. Toto pole se mění. Limit je přibližně polovina rychlosti světla, jak byste to nazvali. Toto je kvůli nedokonalostem v návrhu.

8.11 Tazatel: Nevyřešil by typ tohoto plavidla zcela, nebo nepřiblížil by se k řešení mnoha energetických problémů, pokud jde o dopravu? Jsme zvyklí přepravovat [neslyšitelné]… přepravovat [neslyšitelné].

Ra: Já jsem Ra. Technologie, kterou vaši lidé v tomto čase ovládají, je schopná vyřešit veškerá omezení, která souží váš komplex společenské paměti v tomto současném bodě zkušeností. Nicméně obavy některých vašich bytostí se zkresleními, jak byste nazvali, k mocné energii způsobují, že jsou tato řešení odepřena, dokud nejsou potřebná tak, že ti se zkreslením se mohou dále stát více zkreslenými ve směru k moci.

8.12 Tazatel: Ve stejnou chvíli, kdy jste se zmínil, že některá z přistání byla našich lidí, jste se také zmínil, že některá patřila skupině Orionu. Bavili jsme se trochu o skupině Orionu, ale proč zde tato skupina přistává? Jaký je jejich účel?

Ra: Já jsem Ra. Jejich účelem je dobýt. Na rozdíl od těch z Konfederace, kteří čekají na volání, volá takzvaná skupina Orionu za účelem dobývání sama sebe.

8.13 Tazatel: Co přesně dělají, když přistanou?

Ra: Existují dva typy přistání. V prvním jsou entity z vašich lidí vzaty do jejich plavidla a naprogramovány pro budoucí použití. Existují dvě nebo tři úrovně programování. Za prvé úroveň, která bude objevena těmi, kdo provádějí výzkum. Za druhé spouštěcí program. Za třetí je to druhý a nejhlubší spouštěcí program krystalizující entitu, čímž způsobí, že vypadá jako bez života a je užitečnou jako druh majáku. To je typ přistání.

Druhým typem je přistání pod zemskou kůru, kam je vstoupeno z vody. Znovu se jedná o oblasti vaší Jižní Ameriky a oblasti Karibiku a v blízkosti takzvaného severního pólu. Základny těchto lidí jsou podzemní.

8.14 Tazatel: Co má skupina Orionu za... jaký je cíl skupiny Orionu s ohledem na dobývání?

Ra: Já jsem Ra. Jak jsme již řekli předtím, jejich cílem je nalézt určité komplexy mysli/těla/ducha, které vibrují v rezonanci s jejich vlastními vibračními komplexy a poté zotročit ne-elitu, jak můžete nazvat ty, kteří v souladu s vibrací Orionu nejsou.

8.15 Tazatel: Bylo přistání v Pascagoula v roce 1973, kdy Charlie Hickson byl vzat na palubu, tímto typem přistání?

Ra: Já jsem Ra. Přistání, o kterém mluvíte, bylo to, co byste nazvali anomálií. Nebylo to ani ovlivnění Orionu, ani našich lidí v myšlenkové podobě, ale spíše planetární entita vaší vlastní vibrace, která prošla skrze karanténu ve vší nevinnosti a v náhodném přistání.

8.16 Tazatel: Co udělali Charliemu Hicksonovi, když ho vzali na palubu?

Ra: Já jsem Ra. Použili životní zkušenost jeho komplexu mysli/těla/ducha a koncentrovali se na existenci komplexů toho, co nazýváte válka.

8.17 Tazatel: Jak jich využili?

Ra: Já jsem Ra. Použití zkušenosti je učit se. Zvažte rasu, která sleduje film. Zažívá příběh a ztotožňuje se s pocity, vjemy a zkušenostmi hrdiny.

8.18 Tazatel: Byl Charlie Hickson původně stejného komplexu společenské paměti, jako ti, kdo jej naložili?

Ra: Já jsem Ra. Tato entita vibračního zvukového komplexu neměla žádné spojení s těmi, kteří ji použili.

8.19 Tazatel: Použili ti, kteří ho unesli, jeho zkušenosti s válkami k učení se Zákonu jednoty?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

8.20 Tazatel: Byly entity, které ho vzaly na palubu... můžete popsat… jaká je normální konfigurace těchto entit? Oni [neslyšitelné] spíše neobvyklé.

Ra: Já jsem Ra: Konfigurace jejich bytostí je jejich normální konfigurací. Neobvyklost není zajímavá. My sami, když jsme si zvolili misi mezi vašimi lidmi, jsme museli vaše lidi studovat, neboť kdybychom přicestovali v naší vlastní podobě, byli bychom vnímáni jako světlo.

8.21 Tazatel: Dobře, z jaké úrovně pocházely entity, které sebraly Charlieho Hicksona? Jaká byla jejich úroveň?

Ra: Já jsem Ra. Entity, o které projevujete takový zájem, jsou bytostmi třetí úrovně velmi vysokého řádu. Měli bychom vyjádřit pochopení, že tyto entity by nepoužily komplex mysli/těla/ducha Charlieho, kdyby nebylo odhodlání této entity být ke službě, předsevzatého před inkarnací.

8.22 Tazatel: Jaký byl domov nebo původ entit, které Charlieho vzaly?

Ra: Já jsem Ra: Tyto entity jsou z galaxie Sírius.

8.23 Tazatel: Nejpřekvapivější informace, kterou jste mi dal a které, což musím připustit, mám potíže uvěřit, je, že Spojené státy mají 573 plavidel, jak jste popsal. Kolik lidí v naší vládě si je vědomo, že máme tyto… kolik lidí celkem ze Spojených států si je toho vědomo, včetně těch, kteří spravují plavidla?

Ra: Já jsem Ra. Počet vašich lidí se různí, protože jsou v tomto konkrétním bodě času/prostoru potřeby ke komunikaci, takže se počet v tomto okamžiku zvyšuje. Přibližný počet je jedna pět nula nula [1 500]. Je to pouze přibližně, protože jak se vaše iluzorní časové/prostorové kontinuum posouvá ze současnosti do současnosti tohoto bodu, mnozí se učí.

8.24 Tazatel: Kde jsou ta plavidla konstruována?

Ra: Tato plavidla jsou konstruována jedno po druhém na dvou místech: v poušti nebo v suchých oblastech vašeho takzvaného Nového Mexika a v poušti nebo suchých oblastech vašeho takzvaného Mexika, [přičemž] obě instalace jsou pod zemí.

8.25 Tazatel: Říkáte, že Spojené státy skutečně mají výrobní továrnu v Mexiku?

Ra: Já jsem Ra. Tak jsem to řekl. Smím v tuto chvíli zopakovat, že tento typ informace je velmi povrchní a nemá žádnou důležitost v porovnáním se studiem Zákona jednoty. Nicméně bedlivě sledujeme tento vývoj v naději, že vaši lidé budou sklizeni v míru.

8.26 Tazatel: Jsem si plně vědom, že tato série otázek je zcela bez důležitosti, ale tato konkrétní informace je pro mě tak překvapující, že mě nutí zpochybňovat v této věci vaši věrohodnost. Až do tohoto bodu jsem souhlasil se vším. Toto je velmi překvapující a nepřipadá mi možné, že by se toto tajemství uchovalo v tajnosti dvacet sedm let a že my ovládáme tato plavidla. Omlouvám se za svůj postoj, ale řekl jsem si, že budu v tomto velmi upřímný. Je pro mě neuvěřitelné, že bychom provozovali továrnu v Mexiku, mimo Spojené státy, k výrobě těchto plavidel. Možná se mýlím. Tato plavidla jsou fyzická plavidla vyrobená našimi fyzickými lidmi? Mohl bych jít dovnitř jednoho a řídit jej? Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je nesprávně. Nemohl byste jej řídit. Spojené státy, jak nazýváte váš společenský divizní komplex, je vyrábí jako typy zbraní.

8.27 Tazatel: Není tam tedy žádná posádka? Žádný pilot, jak bych řekl?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

8.28 Tazatel: Jak jsou řízena?

Ra: Já jsem Ra. Jsou řízena počítačem ze vzdáleného datového zdroje.

8.29 Tazatel: Proč máme továrnu v Mexiku?

Ra: Já jsem Ra. Nezbytné to je jak kvůli suchosti půdy, tak kvůli téměř úplné absenci populace. Proto vaše takzvaná vláda a takzvaná vláda vaší sousedící geografické oblasti zřídily podzemní instalaci. Vládní úředníci, kteří souhlasili, neznali užití, ke kterému bylo jejich území vybráno, ale považovali to za vládní výzkumnou instalaci pro užití v tom, co byste nazvali bakteriologická válka.

8.30 Tazatel: Je toto typ plavidla, kterým byl transportován Dan Fry?

Ra: Já jsem Ra. Ten, který je známý jako Daniel, byl v myšlenkové formě transportován myšlenkovou formou iluze vozidla Konfederace za účelem předání dat tohoto komplexu mysli/těla/ducha tak, abychom mohli vidět, jak by takový typ kontaktu mohl pomoci vašim lidem v odhalování inteligentního nekonečna za iluzí limitů.

8.31 Tazatel: Bylo by možné pro kohokoliv z nás mít nějaký typ kontaktu s Konfederací přímějším způsobem?

Ra: Já jsem Ra. V pozorování zkreslení těch, kteří podstoupili tuto sekvenci zkušeností, jsme se rozhodli postupně ustoupit, jak bych řekl, od přímého kontaktu myšlenkovou formou. Zdá se, že nejmenší zkreslení je dostupné v komunikaci z mysli do mysli. Proto žádost být vzatý na palubu není to, čím se chceme zabývat. Jste nejvíce užitečný ve vaší současné orientaci.

8.32 Tazatel: Důvodem, proč jsem se tolik dotazoval na plavidla, o kterých jste řekl, že je Spojené státy řídí, je to, že pokud toto zahrneme do knihy, způsobí to mnoho problémů. Je to něco, co uvažuji zcela z knihy vyjmout, nebo se vás na to musím vyptat se značnými detaily. Je obtížné se vůbec ptát v této oblasti, ale chtěl bych o tom možná položit ještě několik dalších otázek s možností to pak vynechat z knihy. Jaké jsou průměry těchto plavidel, která Spojené státy [neslyšitelné]?

Ra: Já jsem Ra. Navrhuji, aby toto byla poslední otázka této relace. Budeme hovořit v příští relaci, jak uznáte za vhodné, a žádáme, abyste byli řízeni pouze vlastním úsudkem.

Přibližný průměr, vzhledem k několika modelovým změnám, je dvacet tři vašich stop, jak měříte.

Můžeme se v tuto chvíli zeptat, zda máte potřebnou krátkou otázku předtím, než ukončíme tuto relaci?

8.33 Tazatel: Je zde něco, co můžeme udělat, aby byl nástroj ve větším pohodlí?

Ra: Já jsem Ra. Nástroj je dobře vyvážen. Je možné udělat malé korekce v konfiguraci páteře nástroje, aby byla přímější. Pokračujte také v pečlivém dohlížení na polohu a orientaci použitých symbolů. V této konkrétní relaci je kadidelnice mírně mimo, a proto tento nástroj zažije mírné nepohodlí.

8.34 Tazatel: Je kadidelnice mimo vzhledem k úhlu nebo vzhledem k podélnému posunutí?

Ra: Je to přibližně třístupňová výchylka ze správné kolmosti.

Já jsem Ra. Zanechávám vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Jděte kupředu, a proto s radostí, v síle a míru jednoho Stvořitele. Adonai.

9.0 Ra: Já jsem Ra. Vítám vás v lásce a světle našeho nekonečného Stvořitele. Nyní komunikujeme.

9.1 Tazatel: Zcela jistě hodláme učinit Zákon jednoty hlavní částí této knihy. Omlouvám se, že jsem těmito tématy odbočil. Jsme v pozici, řekněme, chození okolo toho, jakým směrem s knížkou do začátku jít. Z tohoto důvodu jsem kladl několik otázek a pravděpodobně budu klást více otázek v předních částech těchto relací, které budou poněkud bezvýznamné s ohledem na užití Zákona jednoty [a to] kvůli mé vlastní neznalosti toho, co dělám. Nicméně předpokládám, že se [v tom] rychle stanu schopnějším, jak budeme pokračovat.

Mám několik otázek, které jsou pravděpodobně bezvýznamné, ale rád bych je vyřídil. Trochu mě znepokojují.

Je pro vás možné doporučit vydavatele pro tuto knížku?

Ra: Já jsem Ra. Ne.

9.2 Tazatel: Je pro vás možné nám říct cokoliv z našich minulých inkarnací, našich minulých zkušeností před touto inkarnací?

Ra: Já jsem Ra. Je to možné. Nicméně taková informace jako tato je pečlivě střežena vaším bytostným celkem mysli/těla/ducha tak, aby vaše zkušenosti v současném prostoru/času nebyly zředěné.

Nechte nás skenovat vaše bytí pro získání neškodného materiálu. [20 sekundová pauza.] Jsem, ve zkreslení [zvaném] přání pro vaše osvobození od předsudku, schopen mluvit pouze obecně.

Bylo zde několik období, kdy tato skupina pracovala a žila společně. Vztahy se různily. Je zde vyvážená karma, jak ji nazýváte; každý je tak učitelem každého. Práce zahrnovala léčení, pochopení použití energie země a práci v pomoci civilizacím, které volaly právě tak, jak to vaše sféra dělá a my přicházíme. Toto zakončuje materiál, který považujeme za neškodný.

9.3 Tazatel: Léčitelská cvičení, která jste nám dali, jsou takové povahy, že je nejlepší se v jednu dobu soustředit jen na určité cvičení. Chtěl bych se v tuto chvíli zeptat, na které cvičení bych se měl soustředit… možná malá změna ve cvičeních… měl bych se soustředit na [neslyšitelné], řekněme dnes v noci?

Ra: Já jsem Ra. Znovu [říkám], že řídit váš úsudek je pronikání do vašeho zkreslení kontinua prostoru/času nazývaného budoucnost. Mluvit o minulosti nebo současnosti v rámci omezení našeho zkreslení/úsudku je akceptovatelné. Vést místo vyučování/učení je neakceptovatelné pro naše zkreslení ve smyslu vyučování/učení se. Místo toho můžeme navrhnout proces, kde si každý vybere první z daných cvičení v pořadí, v němž jsme je uvedli, které ve svém úsudku cítíte, že není plně pochopeno vaším komplexem mysli/těla/ducha.

Toto je správná volba, začít od základů, ujistit se, že základy stavby jsou pevné. Posoudili jsme pro vás intenzitu této snahy, pokud jde o energetický výdej. Vezměte toto na mysl a buďte trpěliví, neboť jsme nepředali krátký nebo snadný program učení/vyučování [o] vědomí.

9.4 Tazatel: Proces evoluce planetární populace chápu tak, že populace má na postup určitou dobu. Ta je rozdělena do tří cyklů po 25 000 letech. Na konci [období] 75 000 let planeta sama postoupí. Co způsobuje, že tato situace nastává… přesnost let, 25 000 let atd.? Začněme tím, co to nastavilo.

Ra: Já jsem Ra. Představte si, chcete-li, určitou energii, která, zvnějšku tekoucí a zevnitř tuhnoucí, utvořila malou oblast stvoření řízenou vaší Radou Saturnu. Pokračujte v pozorování rytmu tohoto procesu. Žijící tok tvoří rytmus, který je tak nevyhnutelný jako jedny z vašich hodin. Každá z vašich planetárních entit začala první cyklus, když energetický bod byl v tomto prostředí schopný podporovat tyto zkušenosti mysli/těla [těchto entit]. Takže každá z vašich planetárních entit je na odlišném cyklickém plánu, jak byste jej mohli nazvat. Načasování těchto cyklů je měření rovné části inteligentní energie.

Tato inteligentní energie nabízí typ hodin. Cykly se pohybují tak přesně, jako hodiny odbíjejí vaši hodinu. Proto se brána z inteligentní energie do inteligentního nekonečna otvírá bez ohledu na okolnost odbíjení hodiny.

9.5 Tazatel: Původní, první entity na této planetě… jaký byl jejich původ? Kde se nacházely předtím, než byly na této planetě?

Ra: Já jsem Ra. První entity na této planetě byly voda, oheň, vzduch a země.

9.6 Tazatel: Lidé, kteří tu nyní jsou… první lidé, [neslyšitelné] jako my… odkud přišli? Jak se vyvíjeli?

Ra: Já jsem Ra. Mluvíte o zkušenosti z třetí úrovně. První z těch, kteří sem přišli, byli přeneseni z jiné planety ve vaší sluneční soustavě vámi nazývané jako Rudá planeta, Mars. Prostředí této planety se stalo neobyvatelné pro bytosti třetí úrovně. Tudíž první entity této rasy byly, jak byste to nazvali, poněkud manipulováni těmi, kdo byli strážci té doby.

9.7 Tazatel: Jaká je to rasa a jak se dostali z Marsu sem?

Ra: Já jsem Ra. Ona rasa je [tvořená] kombinací komplexů mysli/těla/ducha těch z vámi zvané Rudé planety a opatrnou sérií genetických úprav provedenou strážci té doby. Tyto entity se dostaly nebo byly uchovány pro zkušenost na vaší sféře typem rození, který je ne-reproduktivní, ale který se skládá z přípravy genetického materiálu pro inkarnaci komplexů mysli/těla/ducha oněch entit z Rudé planety.

9.8 Tazatel: Pak předpokládám, že tím říkáte, že strážci přesunuli onu rasu sem poté, co na Marsu vyhynula z fyzické existence, jak ji známe. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

9.9 Tazatel: Strážci očividně jednali s pochopením Zákona jednoty, když toto prováděli. Můžete vysvětlit použití Zákona jednoty v tomto procesu?

Ra: Já jsem Ra. Zákon jednoty byl pojmenován těmito strážci jako přinášení moudrosti strážců v kontaktu s entitami z Rudé planety, a tudíž splynutí společenského paměťového komplexu rasy strážců a rasy z Rudé planety. To si ovšem vzalo vzrůstající množství zkreslení do použití Zákona jednoty z pohledu jiných strážců a kvůli tomuto počátečnímu činu byla zavedena karanténa této planety, neboť bylo pociťováno, že byla zmenšena svobodná vůle těch z Rudé planety.

9.10 Tazatel: Následovaly entity z Rudé planety Zákon jednoty před opuštěním Rudé planety?

Ra: Entity Rudé planety se pokoušely naučit Zákony lásky, což tvoří jedno z primárních zkreslení Zákona jednoty. Nicméně tendence těchto lidí směrem k agresivním činům způsobily takové těžkosti v atmosférickém prostředí jejich planety, že se stala neobyvatelnou pro zkušenosti třetí úrovně před koncem jejího cyklu. Proto nebyly entity z Rudé planety sklizeny a pokračovaly v pokusu učit se Zákon lásky ve vaší iluzi.

9.11 Tazatel: Před jakou dobou se toto přemístění z Rudé planety na Zemi uskutečnilo?

Ra: Já jsem Ra. Ve vašem čase se toto přemístění uskutečnilo před přibližně sedm pět nula nula nula [75 000] lety.

9.12 Tazatel: Před 75 000 lety?

Ra: Já jsem Ra. To je přibližně správně.

9.13 Tazatel: Byly nějaké entity té podoby, kterou mám nyní já – dvě paže, dvě nohy – na této planetě předtím, než se toto přemístění uskutečnilo?

Ra: Já jsem Ra. Byli zde návštěvníci vaší sféry v různých časových obdobích za poslední čtyři miliony vašich let, mluvíme přibližně. Tito návštěvníci neovlivňují cyklus planetární sféry. Nebyla třetí úrovně ve svém prostředí do doby předtím zmíněné.

9.14 Tazatel: Potom zde byly entity druhé úrovně v době před přibližně 75 000 lety. Jaké typy entit to byly?

Ra: Druhá úroveň je úrovní života vyšších rostlin a života živočichů, které existují bez vzestupného pohybu směrem k nekonečnu. Tyto bytosti druhé úrovně jsou oktávy vědomí právě tak, jak nacházíte různé orientace vědomí mezi vědomými entitami vaší vibrace.

9.15 Tazatel: Měly některé z těchto entit druhé úrovně tvary jako my – dvě paže, dvě nohy, hlavu – a chodily vzpřímeně na dvou nohách?

Ra: Já jsem Ra. Dvě vyšší z pod-vibračních úrovní bytostí druhé úrovně měly konfiguraci jako dvounožec, jak jste zmínil. Nicméně vzpřímený pohyb, který prožíváte, nebyl zcela uskutečňován těmito bytostmi, které měly tendenci se naklánět dopředu, přičemž stěží opouštěly čtvernohou pozici.

9.16 Tazatel: Odkud tyto bytosti pocházely? Byly produktem evoluce, jak je chápána našimi vědci? Vyvinuly se z původního materiálu země, o kterém jste hovořil?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

9.17 Tazatel: Vyvíjí se pak tyto bytosti z druhé do třetí úrovně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně, ačkoli nemůže být zaručeno, kolik cyklů bude entita potřebovat, než se naučí lekce uvědomění si sebe sama, které jsou předpokladem pro přechod do třetí úrovně.

9.18 Tazatel: Je nyní na naší planetě nějaká určitá rasa lidí, která sem byla inkarnována z druhé úrovně?

Ra: Já jsem Ra. Na vaší sféře nejsou v současné době komplexy vědomí druhé úrovně. Nicméně jsou zde dvě rasy, které používají podobu druhé úrovně. První tvoří entity z planetární sféry, kterou nazýváte Maldek. Tyto entity odpracovávají své komplexy porozumění skrze sérii toho, co byste nazvali karmickou restitucí. Žijí uvnitř pasáží vašeho hlubšího podzemí a jsou vám známi jako „bigfoot“ (sněžný muž).

Druhé rase je nabízeno obydlí této úrovně strážci, kteří si přejí dávat komplexům mysli/těla/ducha těch, kteří jsou této úrovně, v určité době adekvátně připravené fyzické nosiče, jak byste nazvali tyto chemické komplexy, v případě, že by byla, jak byste to nazvali, nukleární válka.

9.19 Tazatel: Nerozuměl jsem, pro co tyto nosiče nebo bytosti byly, které by byly vhodné v případě nukleární války.

Ra: Já jsem Ra. Jsou to bytosti, které existují jako instinktivní (pudové) bytosti druhé úrovně a jsou drženy jako rezerva ve formě, kterou byste nazvali genovou bankou pro případ, že by byly tyto komplexy těl potřeba. Tyto komplexy těl jsou velice schopné odolat vážné radiaci, což by komplexy těl, jež nyní obýváte, nemohly.

9.20 Tazatel: Kde se tyto komplexy těl nacházejí?

Ra: Já jsem Ra. Tyto komplexy těl druhé rasy přebývají v neobydleném hlubokém lese. Je jich mnoho na různých místech na povrchu vaší planety.

9.21 Tazatel: Jsou to tvorové typu „bigfoot“ (sněžný muž)?

Ra: Já jsem Ra. To je správně, ačkoli bychom je nenazvali sněžnými muži, protože jsou vzácní a jsou velmi schopní uniknout odhalení. První rasa je méně schopná si být vědoma blízkosti jiných komplexů mysli/těla/ducha, ale tyto bytosti jsou velice schopné utéct díky svým technologickým porozuměním [z dob] před svými zdejšími inkarnacemi. Tyto entity se zářícíma očima jsou ty, které jsou vašim lidem nejznámější.

9.22 Tazatel: Takže jsou zde dva typy bytostí sněžného muže. Správně?

Ra: Já jsem Ra. Toto bude poslední otázka.

Jsou zde tři typy bytostí sněžného muže, pokud přijmete tento vibrační zvukový komplex použitý pro tři tak odlišné komplexy mysli/těla/ducha. První dvě jsme popsali.

Třetí je myšlenková forma.

9.23 Tazatel: Plánujeme dnes později udělat druhou relaci, pokud je toho nástroj schopen, a chtěl bych se zeptat… věřit, že je to možné… a také, zda je tu něco, co můžeme udělat, abychom nástroji pomohli zvýšit pohodlí.

Ra: Já jsem Ra. Tento nástroj bude potřebovat malou úpravu jemných částí jejího komplexu těla. Zkreslení jsou díky zablokování energetického centra, které byste nazvali epifýzou.

Zanechávám vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Jděte kupředu, a proto s radostí, v síle a míru jednoho Stvořitele. Adonai.

6 ⇒

⇐ 4

Zpět na začátek

Ra kontakt knihy © 2018 L/L Research a Tobey Wheelock.
Tyto stránky © 2003–2024 Tobey Wheelock.

Otázky? Komentáře? Napište mi na tw @ law of one tečka info.

Schovat reklamy