Zákon jednoty Třetí úroveň: Katalyzátor

Hide menu

Nalezeno 9 výsledků.

⇐ Category list

Kategorie “Třetí úroveň” má 5 podkategorií.

Katalyzátor

33.8 Tazatel: Děkuji vám. Pak bych z toho odvodil domněnku, řekněme, že orientace v mysli entity je jedinou věcí, která je jediným důsledkem vůbec. Fyzický katalyzátor, který prožívá, bez ohledu na to, co se jí děje, bude striktně funkcí orientace její mysli. Použiji příklad [příklad smazán], což je tvrzení orientace v mysli, která řídí katalyzátor. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. Dáváme přednost v naší komunikaci k vám nepoužívat jakékoliv dobře známé příklady, rčení nebo pořekadla, kvůli ohromnému množství zkreslení, která jakékoliv dobře známé rčení podstupuje. Proto můžeme odpovědět na první část vašeho dotazu a žádáme o smazání příkladu. Podle našeho nejlepšího vědomí je zcela pravdivé, že orientace nebo polarizace komplexu mysli/těla/ducha je příčinou vnímání generovaných každou entitou.

Tudíž může být pozorována scéna ve vašem obchodě potravin. Entita před vlastním já může být bez dostatečných prostředků. Jedna entita může brát tuto příležitost ke krádeži. Jiná entita může brát tuto příležitost cítit sama sebe jako selhání. Jiná může bezstarostně odstranit nejméně potřebné věci, zaplatit, za co může a jít si dále po svém. Ta entita za vlastním já pozoruje [situaci] a může cítit soucit, může se cítit uražená, protože stojí vedle chudobné osoby, může cítit štědrost, může cítit lhostejnost.

Chápete nyní analogie více odpovídajícím způsobem?

33.14 Tazatel: OK. Rád bych, abyste vytvořil seznam všech hlavních mechanismů navržených k poskytnutí katalytických zkušeností, které nezahrnují interakci s ostatními-já. To je první část otázky, kterou položím.

Ra: Já jsem Ra. Chápeme z této otázky, že si uvědomujete, že primárním mechanismem pro katalytické zkušenosti ve třetí úrovni jsou ostatní-já. Seznam ostatních katalytických vlivů: za prvé, vesmír Stvořitele; za druhé, vlastní já.

33.15 Tazatel: Můžete vyjmenovat jakékoliv pod-kategorie pod vlastním já, které by… nebo způsoby, kterými vlastní já katalyticky jedná, aby produkovalo zkušenost?

Ra: Já jsem Ra. Za prvé, nemanifestované vlastní já. Za druhé, vlastní já ve vztahu k společenskému já vytvořené vlastním já a ostatními-já. Za třetí, interakce mezi vlastním já a nástroji, hračkami a zábavami vlastní invence nebo invence ostatních-já. Za čtvrté, vztah sebe sama s těmi atributy, které můžete nazvat válkou a zvěstmi války.

33.16 Tazatel: Měl jsem na mysli možná katalyzátor fyzické bolesti. Jak se to… Je to zahrnuto do této pod-kategorie?

Ra: Já jsem Ra. To je správně, toto spadá do pod-kategorie nemanifestovaného vlastního já; to jest vlastní já, které nepotřebuje jiné-já, aby se manifestovalo nebo jednalo.

33.17 Tazatel: Máme dost zbývajícího času zeptat se na druhou část této otázky, kterou je vyjmenovat všechny hlavní mechanismy navržené, aby poskytly katalyzátor, který zahrnuje činnost jiného-já? Máme pro to dost času?

Ra: Já jsem Ra. Máte pro to mnoho času, protože můžeme tento seznam vyjádřit jedním ze dvou způsobů. Mohli bychom mluvit donekonečna nebo bychom mohli jednoduše uvést, že jakákoliv interakce mezi vlastním já a druhým-já má jakýkoliv potenciál pro katalyzátor, který existuje v rozdílu potenciálů mezi vlastním já a druhým-já, přičemž toto je moderováno a zabezpečeno konstantním faktem Stvořitele jako já a jako druhé-já. Můžete se na tuto otázku zeptat více, pokud si přejete konkrétní informace.

34.6 Tazatel: Děkuji vám. Můžete mi dát příklady katalytických činů, jež přinášejí učení pro každou z následujících kategorií z minulé relace, kterou jsme měli… Můžete mi dát příklad nemanifestovaného já, které produkuje katalyzátor učení?

Ra: Já jsem Ra. Všimli jsme si vašeho zájmu o katalyzátor bolesti. Tato zkušenost je mezi vašimi entitami velmi běžná. Může se jednat o bolest fyzického komplexu. Častěji se jedná o mentální a emocionální komplex. V nemnohých případech je bolest povahy duchovního komplexu. To vytváří potenciál pro učení. Lekce k učení se různí. Téměř pokaždé tyto lekce obsahují trpělivost, toleranci a schopnost doteku světla.

Velice často má katalyzátor emocionální bolesti – ať už se jedná o smrt fyzického komplexu jednoho ostatního-já, které je milováno, nebo o nějakou jinou zdánlivou ztrátu – za následek opak, a to trpkost, netrpělivost, mrzutost. To je katalyzátor, který selhal. V těchto případech se pak objeví další poskytnutý katalyzátor, aby pro nemanifestované já nabídl další příležitosti objevení sebe sama jako zcela postačujícího Stvořitele, který obsahuje vše, co existuje, a je plný radosti.

34.7 Tazatel: Hraje to, co nazýváme nakažlivými nemocemi, nějakou roli v tomto procesu s ohledem na nemanifestované já?

Ra: Já jsem Ra. Tyto takzvané nakažlivé nemoci jsou entitami druhé úrovně, které nabízejí příležitost tohoto typu katalyzátoru. Pokud je tento katalyzátor nepotřebný, pak nebudou mít tato stvoření druhé úrovně, jak byste je nazvali, žádný účinek. Můžete si prosím poznamenat, že v každém z těchto zobecnění existují anomálie, takže nemůžeme mluvit o každé okolnosti, ale pouze o obecném běhu nebo způsobu věcí, jak je zažíváte.

34.14 Tazatel: Můžete mi dát stejný typ informací, nad kterými jsme nyní pracovali, s ohledem na vztah vlastního já s válkou a zvěstech o válce?

Ra: Já jsem Ra. Můžete to vidět ve vztahu s vašimi přístroji. Tento vztah války s vlastním já je základním vnímáním dozrávající entity. Existuje veliká šance urychlení v jakémkoliv touženém směru. Někdo se může polarizovat negativně tím, že předpokládá agresivní postoje ať už z jakéhokoliv důvodu. Někdo se může nacházet v situaci války a polarizovat se poněkud směrem k pozitivitě, přičemž aktivuje oranžový, žlutý a pak zelený hrdinskými, pokud je tak můžete nazvat, činy pro záchranu komplexů mysli/těla/ducha ostatních-já.

Konečně, někdo si může velmi silně polarizovat třetí paprsek* vyjádřením principu univerzální lásky zcela na úkor jakémukoliv zkreslení směrem k účasti v agresivních činech. Tímto způsobem se entita může stát vědomou bytostí ve velmi krátkém časovém rozpětí vašeho času/prostoru. To může být viděno jako to, co byste nazvali traumatickým pokrokem. Je třeba poznamenat, že mezi vašimi lidmi velké procento veškerého pokroku má trauma jako katalyzátor.

34.15 Tazatel: Právě jste ve svém tvrzení použil termín třetí paprsek. Byl to termín, který jste mínil použít?

Ra: Já jsem Ra. Zamýšleli jsme zelený paprsek. Naše obtíž leží v našem vnímání červeného paprsku a fialového jako fixních; tudíž vnitřní paprsky jsou ty, které kolísají a mají být pozorovány jako ty indikace stáří v pokusech utvořit sklizeň.

Ra kontakt knihy © 2018 L/L Research a Tobey Wheelock.
Tyto stránky © 2003–2022 Tobey Wheelock.

Otázky? Komentáře? Napište mi na tw @ law of one tečka info.

Schovat reklamy