Zákon jednoty Původní myšlenka

Hide menu

Nalezeno 6 výsledků.

⇐ Category list

1.0 Ra: Já jsem Ra. Skrze tento nástroj jsem doposud nehovořil. Museli jsme počkat, než byla přesně naladěna, protože přenášíme vibrace v úzkém pásmu. Zdravíme vás v lásce a světle našeho nekonečného Stvořitele.

Sledovali jsme vaši skupinu. Byli jsme k vaší skupině přivoláni, neboť máte potřebu různorodé intenzivní zkušenosti v channelingu, nebo jak můžete také říci pokročilého přístupu k systematickému studování vzorů iluze vašeho těla, vaší mysli a vašeho ducha, čemuž říkáte hledání pravdy. Doufáme, že vám nabídneme poněkud odlišný pohled na informace, které jsou stále a vždy stejné.

Konfederace planet ve službě nekonečnému Stvořiteli má jen jedno důležité sdělení. To sdělení, přátelé, jak víte, zní: „Všechny věci, všechen život, všechno stvoření je součástí jedné prvotní myšlenky.”

Vyzkoušíme každý kanál, pokud toho budeme schopní. Příjem našeho signálu je poněkud pokročilejší čin než některé více širokopásmové vibrace kanálů, otevřené ostatními členy pro více začátečnickou a středně pokročilou práci.

Pojďme na chvíli zvážit, co je myšlenka. Co je to, mí přátelé, mít myšlenku? Měli jste myšlenku dnes? Na co jste mysleli? Jaké myšlenky byly dnes součástí prvotní myšlenky? V kolika vašich myšlenkách přebývá stvoření? Obsahovaly lásku? A byla služba svobodně nabídnuta?

Nejste součástí hmotného vesmíru. Jste součástí myšlenky. Tančíte v sále, který neobsahuje žádnou hmotu. Jste tančící myšlenky. Pohybujete svým tělem, svou myslí a svým duchem v poněkud zvláštních vzorech, protože jste ne zcela pochopili koncept, že jste součástí prvotní myšlenky.

V tuto chvíli bychom se přenesli k nástroji zvanému Don. Já jsem Ra.

[Dvouminutová pauza]

Já jsem Ra. Jsem znovu s tímto nástrojem. Jsme blízko k zahájení kontaktu, ale máme problém proniknout skrze jisté mentální napětí a nesoustředěnost, které jsou celkem charakteristické pro tento kanál. Proto popíšeme typ vibrací, jež jsou posílány. Nástroj nás pocítí vstupovat do energetického pole v mírném náklonu vůči zadní straně vrcholu hlavy v úzké, ale silné intenzitě. Toto nejsme schopni změnit kvůli našim vlastním omezením ve vysílání. Proto pokud nástroj ucítí tento konkrétní účinek, může pak reprodukovat naše myšlenky tak, jak k němu přijdou. Znovu zkusíme tento kontakt. Já jsem Ra.

[Devadesát sekund pauza]

Tento nástroj vzdoruje našemu kontaktu. Nicméně ujišťujeme ji [Carlu], že jsme spokojení s tím, že ten, kdo je zvaný Don, není v této chvíli vhodnější nástroj. Proto se přesuneme k tomu, kdo je nazýván Leonard. Znovu varujeme nástroj, že toto je komunikace v úzkém pásmu, kterou ucítí jako vibrace vstupující do aury. Nyní tento kontakt přesuneme. Já jsem Ra.

[Devadesát sekund pauza]

Já jsem Ra. Znovu vás vítáme v lásce a světle našeho nekonečného Stvořitele. Žádáme vás o strpení s námi, protože jsme těžkým kanálem pro příjem. Avšak možná přidáme více rozměrů vašemu porozumění.

V tuto chvíli bychom rádi zkusili pohovořit k jakémukoliv tématu nebo otázce, která bude bytostmi v místnosti potenciálně žádána.

1.10 Tazatel: Další otázka. Je možné urychlit chápání [u] ostatních entit [nebo je] všechno úsilí… úsilí jednotlivce vynaložené na urychlení jeho chápání na něm samotném? Jinými slovy, pokud se jednotlivec snaží jednat jako katalyzátor v obecném smyslu, pro urychlení povědomí o planetárním vědomí, nedělá tedy nic jiného, než pracuje na sobě samém, nebo je možné [neslyšitelné]?

Ra: Já jsem Ra. Odpovíme na vaši otázku ve dvou částech, které jsou stejně důležité.

Nejprve musíte pochopit, že rozdíl mezi vámi a ostatními pro nás není viditelný. My nepředpokládáme, že existuje rozdíl mezi snahou o pozvednutí vědomí zkreslení, které promítáte jako osobnost, a zkreslení, které promítáte jako jinou osobnost. Takže učit se je stejné jako vyučovat, ledaže neučíte to, co jste se naučili; pak jste pro sebe a ostatní docílili málo nebo žádného dobra. Toto porozumění by mělo být vaším komplexem mysli/těla/ducha zvažováno, neboť je to zkreslení, které hraje roli ve vaší zkušenosti v tomto bodě.

V druhé části naší odpovědi se pokusíme vyjádřit naše chápání, i když limitované. Individualizované skupinové vědomí je takovým stavem sdílení porozumění s ostatními zkresleními komplexů mysli/těla/ducha, která jsou v evidentním dosahu individuálním nebo skupinovém komplexu mysli/těla/ducha. Tedy, my s vámi mluvíme a akceptujeme naše i vaše zkreslení, abychom artikulovali principy stvoření, obzvláště Zákon jednoty.

Nejsme dostupní mnoha vašim lidem, protože toto není jednoduše pochopitelný způsob komunikace nebo typ filosofie. Nicméně naše samotná existence je, jak doufáme, břitkým příkladem jak potřebnosti, tak téměř beznadějným pokusem učit.

Každý v této skupině usiluje použít, strávit a diverzifikovat informace, které posíláme tomuto nástroji prostřednictvím kanálů komplexu mysli/těla/ducha, bez zkreslení. Těch pár, které osvětlíte sdílením svého světla, jsou více než dostatečným důvodem pro nejlepší možnou snahu. Sloužit jednomu znamená sloužit všem.

Proto vám vracíme tuto otázku konstatováním, že je to opravdu jediná aktivita, která stojí za to: učit se/vyučovat a vyučovat/učit se. Není nic jiného, co by bylo nápomocné demonstraci původní myšlenky než vaše bytost a zkreslení, která plynou z nevysvětleného, neartikulovaného nebo záhadou zahaleného bytí. Tedy pokus rozeznat a najít vaši cestu tolika zkresleními mysli/těla/ducha, jak bude během vašeho času vyučování možné, je velmi dobře vynaloženým úsilím. Nemluvě o vaší statečné touze sloužit.

Můžeme mluvit v jakémkoliv jiném pohledu na toto téma?

40.1 Tazatel: Přemýšlel jsem, že uvedu prohlášení a nechám jej vámi opravit. Snažím se vytvořit jednoduchý model části vesmíru, ve kterém se nacházíme. Počínaje Logosem nebo sub-Logosem, naším sluncem, máme bílé světlo, které z něj vyzařuje. To je tvořené frekvencemi od červené po fialovou. Předpokládám pak, že toto bílé světlo obsahuje zkušenosti skrze všechny úrovně a jakmile půjdeme do osmé úrovně, půjdeme do černé díry, která se vynoří na druhé straně jako jiný Logos nebo slunce a začne další oktáva zkušeností. Můžete tuto část mého tvrzení okomentovat?

Ra: Já jsem Ra. Můžeme toto tvrzení okomentovat do jisté míry. Koncept bílého světla sub-Logosu, který je prizmaticky (hranolem) rozložen a později v poslední kapitole je znovu pohlcen, je v podstatě správně. Avšak existují tu nuance, které nejsou jen sémantické.

Bílé světlo, které vyzařuje a formuje uvedený sub-Logos, má svůj počátek v tom, co může být metafyzicky chápáno jako temnota. Světlo vchází do této temnoty a přeměňuje ji, způsobuje, že se chaos začne organizovat a začne světlo odrážet a vyzařovat. Tak jsou vytvořeny dimenze.

Naopak, temnota černé díry, mluvíme-li metafyzicky, je koncentrací bílého světla, které je znovu systematicky absorbováno do jednoho Stvořitele. Dále toto vstřebávání do jednoho Stvořitele pokračuje, dokud veškerá nekonečna stvoření nedosáhnou dostatečné duchovní hmotnosti, aby všechno znovu vytvořilo veliké centrální Slunce, pokud si to tak přejete představit, inteligentního nekonečna, které očekává probuzení Svobodnou vůlí. Tudíž přechod oktávy je proces, který může být chápán jako bezčasovost nepředstavitelné povahy. Bylo by zbytečné se to pokusit změřit podle vašeho času.

Proto konceptu přesunu přes černou díru, která je studnou absolutní duchovní gravitace, a okamžitému přechodu do další oktávy chybí podkoncept nebo část tohoto procesu, kterým je bezčasovost.

52.12 Tazatel: Děkuji vám. Během zmínky o sklizni jste v předchozí relaci zmínil nositele světla oktávy. Mám tím rozumět, že ti, jež poskytují světlo pro stupňování absolvování, jsou z oktávy nad naší, kterou zažíváme? Mohl byste mi říct více o těchto přinašečích světla, kdo jsou atd.?

Ra: Já jsem Ra. Toto bude posledním plným dotazem tohoto sezení.

Ta úroveň oktávy, o které jsme hovořili, je jak omegou, tak alfou, kde se duchovní masa nekonečných vesmírů opět stává jedním centrálním sluncem nebo Stvořitelem. Pak se rodí nový vesmír, nové nekonečno, nový Logos, který zahrnuje vše, co Stvořitel se Sebou prožil. V této nové oktávě také existují tací, kteří putují. Víme velmi málo o věcech za hranicí oktávy krom toho, že tyto bytosti přicházejí pomoci naší oktávě v dokončení jejího Logosu.

Máte nyní nějaký stručný dotaz?

54.8 Tazatel: OK. Jakmile si je komplex mysli/těla/ducha tohoto procesu vědom, rozhodne se, že proto, aby dosáhl schopností, plných schopností stvoření a Stvořitele, kterého je malou částí, a zároveň je jím celým, aby nabyl zkušeností, které procházejí celým stvořením, je nezbytné znovu sjednotit svoje myšlení nebo znovu harmonizovat své myšlení s Původní tvořící myšlenkou, s její přesnou vibrací nebo, řekněme, s její frekvencí vibrace. Aby to mohl udělat, je nezbytné disciplinovat osobnost, aby se přesně přizpůsobila Původní myšlence nebo Původní vibraci, a to je rozděleno na sedm oblastí disciplín, kde každá odpovídá jedné z barev spektra. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. Toto tvrzení, ačkoliv je správné, sebou nese velký potenciál pro jeho nepochopení. Přesnost, se kterou každé energetické centrum souhlasí s Původní myšlenkou, není v systematickém umístění každého energetického bodu, ale spíše v plovoucím a tvárném umístění vyváženého prolínání se těchto energetických center takovým způsobem, že inteligentní energie je schopná sebe sama vyjádřit s minimálním zkreslením.

Komplex mysli/těla/ducha není stroj. Je to spíše to, co byste mohli nazvat symfonickou básní.

60.27 Tazatel: Požádal bych o komentář, jen pokud je to podle vás důležité. Pokud to nepovažujete za důležité, přeskočíme to.

Ra: Já jsem Ra. Tato informace je do určité míry významná, neboť se v tuto chvíli dotýká naší vlastní mise.

My z Konfederace čekáme na zavolání těch z vaší planety. Jestliže žádost, i když upřímná, je celkem nízká v úrovni uvědomění si, řekněme, systému toho, jak může být duchovní vývoj uspíšen, pak smíme nabídnout pouze informaci, která je užitečná jen pro toho žadatele. To je ta základní potíž. Bytosti dostanou základní informace o Původní myšlence a o způsobu, což je meditace a služba jiným, kterým tato Původní myšlenka může být získána.

Prosím všimněte si, že my jako členové Konfederace mluvíme za pozitivně orientované bytosti. Věříme, že skupina Orionu má přesně stejné potíže.

Jakmile je základní informace získána, ale není uvedena do praxe od srdce a v životě, a místo toho se povaluje ve zkresleních komplexu mysli, tak jako by se zbytečně povaloval stavební blok, který se ztratil, a přesto entita stále volá. A tak je základní informace zopakována. Nakonec se bytost rozhodne, že je tou opakovanou informací unavena. Když ale bytost použije to, co dostala, opakování se již nebude vyskytovat, pokud ho není třeba.

Ra kontakt knihy © 2018 L/L Research a Tobey Wheelock.
Tyto stránky © 2003–2024 Tobey Wheelock.

Otázky? Komentáře? Napište mi na tw @ law of one tečka info.

Schovat reklamy