Zákon jednoty Věda

Hide menu

Nalezeno 63 výsledků.

⇐ Category list

Kategorie “Věda” má 4 podkategorie.

Astronomie

11.4 Tazatel: Existuje planeta za naším sluncem, naproti nám v orbitě, o které nevíme?

Ra: Já jsem Ra. Je zde sféra v oblasti naproti vašemu slunci s velmi, velmi studenými podmínkami, ale dostatečně velká ke zkreslení statistických dat. Tato sféra by se správně neměla nazývat planetou, protože je uzamčená v první úrovni.

16.24 Tazatel: Přemýšlel jsem, kolik je obydlených planet v naší galaxii a zda všechny dosahují vyšší úrovně podle Zákona jednoty, nebo existuje-li jiný způsob. Nepřipadá mi, že by zde byl nějaký jiný způsob dosažení vyšší úrovně. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. Prosím přeformulujte svou otázku.

16.25 Tazatel: Kolik je obydlených planet v naší galaxii?

Ra: Já jsem Ra. Předpokládáme, že ve vaší otázce zamýšlíte všechny úrovně vědomí nebo úrovně povědomí. Přibližně jedna pětina všech planetárních entit obsahuje povědomí jedné nebo více úrovní. Některé planetární sféry jsou příznivé pouze pro určité úrovně. Vaše planetární sféra, například, je v tomto čase příznivá úrovním první, druhé, třetí a čtvrté.

16.26 Tazatel: Dobře, zhruba kolik celkem planet v této galaxii hvězd, ve které se nacházíme, má vědomý život bez ohledu na úroveň?

Ra: Já jsem Ra. Přibližně šest sedm, nula nula nula, nula nula nula [67 000 000].

16.27 Tazatel: Můžete mi říct, jaké jejich procento jsou třetí, čtvrté, páté, šesté úrovně, atd.? Zhruba, velmi zhruba.

Ra: Já jsem Ra. Sedmnáct procent první úrovně, dvacet procent druhé úrovně, dvacet sedm procent třetí úrovně, šestnáct procent čtvrté úrovně, šest procent páté úrovně. Další informace musí být odepřeny. Svobodná vůle vaší budoucnosti toto nezpřístupňuje.

Promluvíme o jednom bodu. Existuje docela velké procento, přibližně třicet pět procent inteligentních planet, které nezapadají do sta procent. Tato mystéria jsou šesté a sedmé úrovně a nejsou dostupné našemu promlouvání.

16.28 Tazatel: Dobře, těchto prvních pět úrovní… postoupily všechny ze třetí úrovně znalostmi a aplikací Zákona jednoty?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

16.29 Tazatel: Pak jediný způsob pro planetu vyprostit se ze situace, ve které se nacházíme, nebo jediný způsob pro populaci je stát se povědomým a začít praktikovat Zákon jednoty. Je to správně?

Ra: To je správně.

16.30 Tazatel: Můžete mi říct, jaké procento planet třetí, čtvrté a páté úrovně, o kterých jste mluvil, je negativně polarizovaných, polarizovaných k službě sobě?

Ra: Já jsem Ra. Toto není otázka, o které můžeme mluvit vzhledem k Zákonu zmatení. Můžeme pouze říct, že planetárních sfér orientovaných negativně nebo k službě sobě samým je o hodně méně. Předat vám přesná čísla by nebylo vhodné.

16.37 Tazatel: Můžete mi říct, zda vývoj života v ostatních galaxiích je podobný jako vývoj v této?

Ra: Já jsem Ra. Vývoj je poněkud blízký ke stejnému, asymptoticky se přibližující kongruenci skrze nekonečno.* Svobodný výběr toho, čemu říkáte galaktické systémy způsobují rozdíly extrémně malé povahy z jedné z vašich galaxií do druhé.

28.6 Tazatel: Kdy se individualizace nebo individualizovaná část vědomí dostane do hry? Jak se tato individualizace objeví a v jakém bodě převezme individualizované vědomí práci nad základním světlem?

Ra: Já jsem Ra. S opatrností zůstáváte v oblasti samotného stvoření. V tomto procesu vás musíme dále zmást tvrzením, že se proces, kterým svobodná vůle působí na inteligentní nekonečno s potenciálem, aby se stalo zaměřenou inteligentní energií, odehrává bez prostoru/času, kterého jste si tak vědomi, neboť je to jako váš kontinuální prožitek.

Zkušenost nebo existence prostoru/času nabývá bytí poté, co je proces individualizace Logosu nebo Lásky kompletní a fyzický vesmír, jak byste jej mohli nazvat, splynul nebo se začal vtahovat dovnitř, zatímco se pohyboval ven, do té míry, že to, co nazýváte vašimi slunečními tělesy, na oplátku vytvořilo bezčasový chaos, který se sloučil do toho, co nazýváte planetami, přičemž tyto víry inteligentní energie strávily velké množství toho, co byste nazvali první úrovní, v bezčasovém stavu, a uvědomění si prostoru/času bylo jedním z učení/vyučování této úrovně bytí.

Tudíž máme obtíže s odpovídáním na vaše otázky s ohledem na čas a prostor a jejich vztah k tomu, co byste nazvali původním stvořením, které není součástí prostoru/času, tak jak jej chápete.

28.7 Tazatel: Děkuji. Vytvořila jednotka vědomí, individualizovaná jednotka vědomí, řekněme, jednotku stvoření? Uvedu příklad.

Vytvořilo by jedno individualizované vědomí jednu galaxii hvězd toho typu, jenž obsahuje mnoho milionů hvězd? Stává se to?

Ra: Já jsem Ra. To se může stát. Možností je nekonečno. Tudíž může Logos vytvořit to, co nazýváte sluneční soustavou, nebo je možné, že Logos vytváří miliardy slunečních soustav. Toto je příčinou zmatení ve smyslu termínu galaxie, protože existuje mnoho odlišných entit nebo stvoření Logosu a my bychom každý nazvali s použitím vašich zvukových vibračních komplexů galaxií.

28.8 Tazatel: Vezměme jako příklad planetu, na které nyní jsme, a řekněte mi, kolik ze stvoření bylo vytvořeno stejným Logosem, jenž vytvořil tuto planetu.

Ra: Já jsem Ra. Tento planetární Logos je silným Logosem, který vytvořil přibližně dvě stě padesát miliard [250 000 000 000] vašich slunečních soustav pro Své stvoření. Tyto, řekněme, zákony nebo fyzické způsoby tohoto stvoření proto zůstanou konstantní.

28.9 Tazatel: Pak říkáte, že čočkovitý sluneční systém, který nazýváme galaxií, v níž se nacházíme a která obsahuje přibližně 250 miliard jiných sluncí, jako je to naše, byl vytvořen jedním Logosem. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

28.10 Tazatel: A nyní, jelikož existuje mnoho individualizovaných částí vědomí v této čočkovité galaxii, rozdělil se pak tento Logos do více individualizací vědomí, aby vytvořil tato vědomí, nebo se do těchto vědomí rozdělil?

Ra: Já jsem Ra. Jste vnímavý. To je také správně, ačkoliv zjevným paradoxem.

28.11 Tazatel: Mohl byste mi říct, co máte na mysli „zjevným paradoxem“?

Ra: Já jsem Ra. Zdálo by se, že když jeden Logos vytváří způsoby inteligentní energie pro velký systém, nebude zde nezbytnost nebo možnost dalšího rozlišení sub-Logosu. Avšak v rámci možností je toto tím přesným případem a je vnímavé, že toto bylo pochopeno.

29.1 Tazatel: Je naše slunce (tato sluneční soustava), jak jej známe, sub-Logosem, nebo fyzickou manifestací sub-Logosu?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

29.2 Tazatel: Pak předpokládám, že tento sub-Logos vytvořil tento planetární systém ve všech jeho úrovních. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je nesprávně. Sub-Logos vaší sluneční entity rozeznal určité zkušenostní komponenty v rámci vzorů inteligentní energie, které byly dány do pohybu Logosem, jež vytvořil základní podmínky a vibrační stupně konzistentní skrze vaší, co jste nazval, hlavní galaxií.

29.3 Tazatel: Je pak tento sub-Logos, jímž je naše slunce, stejným sub-Logosem, který se ale manifestoval v odlišných částech skrze galaxii, což je… je veškerými hvězdami v galaxii?

Ra: Já jsem Ra. Prosím přeformulujte.

29.4 Tazatel: Říkám, že existuje zhruba 250 miliard hvězd nebo sluncí, něco jako naše, v této hlavní galaxii. Jsou všechny částí stejného sub-Logosu?

Ra: Já jsem Ra. Všechny jsou částí stejného Logosu. Vaše sluneční soustava, jak byste ji nazvali, je manifestací poněkud mírně odlišnou kvůli přítomnosti sub-Logosu.

29.5 Tazatel: A nyní, všechny z těchto… Nechte mě se ujistit, že uvažuji správně. Pak je naše slunce sub-Logosem Logosu, který je hlavním galaktickým Logosem. Správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

29.9 Tazatel: Pak planeta, na které zde chodíme, by byla určitou formou sub-sub-Logosu. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. Planetární entita je tak jmenována pouze jako Logos, pokud pracuje harmonickým způsobem s entitami nebo komplexy mysli/těla na jejím povrchu nebo v jejím elektromagnetickém poli.

29.10 Tazatel: OK. Mají sub-Logosy, jako je naše slunce, mají některé z nich… v naší hlavní galaxii… mají metafyzickou polaritu, řekněme, pozitivní nebo negativní, jak tento termín používáme?

Ra: Já jsem Ra. Ve smyslu, v jakém používáte tento termín, tomu tak není. Entity na planetární úrovni mají sílu inteligentního nekonečna skrze užití svobodné vůle, přičemž procházejí účinky bytí. Tudíž polarita není taková, jak jí rozumíte. [Polarita] Je taková pouze tehdy, když začne planetární sféra harmonicky interagovat s komplexy mysli/těla a především s komplexy mysli/těla/ducha, kdy planetární sféra na sebe vezme zkreslení díky komplexům mysli entit, které s planetární entitou interagují.

Stvoření jednoho nekonečného Stvořitele nemá polaritu, o které hovoříte.

29.11 Tazatel: Děkuji. Včera jste uvedl, že se planety v první úrovni nacházejí v bezčasovém stavu, s nímž začínají. Můžete mi říci, jak se efekt, který si uvědomujeme jako čas, dostane do bytí?

Ra: Já jsem Ra. Právě jsme vám popsali stav bytí každého Logosu. Proces, kterým se prostor/čas stane formou kontinua, je funkcí pečlivé konstrukce, řekněme, celkového nebo celistvého plánu vibračních stupňů, úrovní a potenciálů. Když se tento plán sloučí s myšlenkovými komplexy Lásky, pak se začnou objevovat fyzické manifestace; první manifestací je povědomí o vědomí.

Tehdy, když se toto sloučení nachází v bodě žití nebo bytí, v bodu nebo zřídla začátku, započne pak prostor/čas rozbalovat svůj svitek života.

29.18 Tazatel: Mám někdy potíže nalézt, mohl byste říci, oporu v tom, co hledám při pokusu nalézt metafyzické principy, mohl byste říci, za naší fyzickou iluzí

Mohl byste mi uvést příklad velikosti gravitace v podmínkách třetí úrovně na povrchu planety Venuše? Byla by větší nebo menší než na Zemi?

Ra: Já jsem Ra. Gravitace, řekněme, přitažlivá síla, kterou také popisujeme jako tlačící sílu směrem ven ke Stvořiteli, je duchovně větší na entitě, kterou nazýváte Venuší, díky většímu stupni úspěchu, řekněme, v hledání Stvořitele.

Tato skutečnost se stane důležitou, pokud uvážíte, že když veškeré stvoření ve své nekonečnosti dosáhne duchovní gravitační hmotnost dostatečné povahy, celé stvoření se nekonečně sloučí; světlo hledá a nalézá svůj zdroj, a tudíž ukončuje stvoření a začíná nové stvoření stejně, když uvážíte černou díru, jak ji nazýváte, se svými podmínkami a nekonečně velikou hmotností v nulovém bodě, ze kterého nemůže být viděno žádné světlo, jelikož bylo absorbováno.

29.19 Tazatel: Pak by černá díra byla bodem… Myslím to správně, když řeknu, že by to byl bod, ve kterém byl materiál z prostředí úspěšný ve sjednocení se s jednotou nebo Stvořitelem? Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. Černá díra, která manifestuje třetí úroveň, je manifestací fyzického komplexu tohoto duchovního nebo metafyzického stavu. To je správně.

29.32 Tazatel: Hádám, že bude lepší se pak dostat, teď když jsme vystopovali cestu stvoření minimálně ke krystalické struktuře, že bude lepší se koncentrovat na evoluci myšlenky a její cestu hledání inteligentního nekonečna.

V hlavní galaxii Logosu jsme vytvořili velmi rozsáhlé množství planet. Jak se tyto planety vyvíjejí, je pro vás možné mi dát příklad vývojů různých planet v, řekněme, metafyzickém smyslu a [příklad] který má co do činění s vývojem vědomí a jeho polarit skrze galaxii? Jinými slovy věřím, že některé z těchto planet se vyvíjejí docela rychle do vyšších úrovní a některým to trvá delší dobu. Můžete mi dát určitou představu o tomto vývoji?

Ra: Já jsem Ra. Toto bude poslední plná otázka této relace.

Konkrétní Logos vaší hlavní galaxie použil velkou část Svého sloučeného materiálu, aby odrážel bytí Stvořitele. Tímto způsobem existuje mnoho z vašeho galaktického systému, jež nemá postup, o kterém mluvíte, ale duchovně přebývá jako součást Logosu. Z těch entit, na kterých vědomí přebývá, existují, jak se domníváte, různá období času/prostoru, během nichž jsou vědomím dosaženy vyšší úrovně zkušeností.

Splňuje toto požadavky vašeho dotazu?

30.15 Tazatel: Děkuji vám. Přemýšlel jsem, zda i některé z ostatních planet prodělaly metafyzickou evoluci. Včera jste uvedl, že velká část tohoto galaktického systému duchovně přebývá jako část Logosu. Myslíte tímto, že hvězdy blíže ke středu tohoto galaktického systému nemají planetární systémy? Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je nesprávně. Logos se rozprostřel skrze váš galaktický systém. Avšak časová/prostorová kontinua některých z vašich více středových slunečních soustav jsou mnohem vyspělejší.

30.16 Tazatel: Takže, mohl byste obecněji říci, že jak se dostáváte blíže ke středu tohoto hlavního galaktického systému, že se tam nachází vyšší duchovní úroveň, použiji tento termín, nebo že je tato obecná duchovní kvalita v této oblasti pokročilejší?

Ra: Já jsem Ra. Toto bude poslední plná otázka této relace, jelikož je tento nástroj poněkud v nepohodlí. Nepřejeme si nástroj vyčerpat.

Duchovní úroveň nebo hmota těch blíže k centru vaší galaxie je známa. Avšak tato skutečnost existuje jednoduše díky lišícím se bezčasových stavů, během nichž se mohou planetární sféry shlukovat, [přičemž] tento proces počátku prostoru/času nastal tím dříve, řekněme, čím jste blíže ke středu galaktické spirály. Uvítáme jakoukoli krátkou [páska končí]

40.2 Tazatel: Naši astronomové si všimli, že světla ze spirálovitých galaxií je přibližně sedmkrát méně, než by ho mělo být podle výpočtů jejich hmotnosti. Napadlo mě, zda to je díky zvýšení duchovní hmotnosti ve hvězdách, kterým říkáme bílí trpaslíci.

Ra: Já jsem Ra. Toto je v podstatě správně a je to částí způsobu nebo procesu cyklu stvoření.

Zpět na začátek

Biologie

41.12 Tazatel: Jenom jsem to komentoval, protože to naznačuje, že vykonává pohyb jako náš zvířecí život s měděným buněčným základem, a přesto má železný buněčný základ rostlinného života, což naznačuje možný přesun z rostlinného do živočišného života. Mýlím se? Moje paměť týkající se tohoto je trochu nejasná.

Ra: Já jsem Ra. Není to tak, že se mýlíte, ale tak že by závěr neměl být z takové informace vyvozován. Pro vědomé entity existuje několik odlišných typů bází, nejenom na této planetární sféře, ale v mnohem větší míře ve formách nacházejících se na planetárních sférách jiných sub-Logosů. Chemický nosič je to, co nejvhodněji zastřešuje vědomí. Předmětem zájmu je spíše činnost vědomí než chemické uspořádání fyzického nosiče.

Pozorovali jsme, že ti, jež nazýváte vědci, hloubali nad různými rozdíly a možnými vztahy různých stupňů, typů a podmínek životních forem. To není plodný materiál, jelikož se týká chvilkové volby vašeho sub-Logosu.

Zpět na začátek

Evoluce

13.16 Tazatel: Mohl byste mi říct o té první úrovni planetárních entit?

Ra: Já jsem Ra. Každý krok shrnuje (rekapituluje) inteligentní nekonečno ve svém objevu povědomí. V planetárním prostředí vše začíná v tom, co byste nazvali chaosem, energií nesměrovou a náhodnou ve svém nekonečnu. Pomalu, ve vašem pochopení, se formuje zaměření se na uvědomění si sebe sama. Takže se Logos pohybuje. Světlo přichází formovat temnotu podle vzorů a vibračních rytmů spolu-Stvořitele, takže vytváří určitý typ zkušenosti. Toto začíná první úrovní, která je úrovní vědomí, [kde se] minerální a vodní život na planetě učí z ohně a větru o povědomí bytí. Toto je první úroveň.

13.17 Tazatel: Postupuje pak první úroveň směrem k většímu povědomí?

Ra: Spirálovitá energie, což je charakteristika, kterou nazýváte „světlo“, se pohybuje přímou čárovou spirálou a tím dává spirálám neodvratný vektor vzhůru k více obsažnému bytí s ohledem na inteligentní nekonečno. Tedy první dimenzionální bytí usiluje o lekce druhé úrovně o typu povědomí, které zahrnují spíše růst než rozpad nebo náhodnou změnu.

13.18 Tazatel: Mohl byste definovat to, co myslíte růstem?

Ra: Já jsem Ra. Představte si, chcete-li, rozdíl mezi prvně-vibračním minerálem nebo vodním životem a nižšími bytostmi druhé úrovně, které se začínají pohybovat uvnitř [svého bytí] a na svém bytí. Tento pohyb je charakteristikou druhé úrovně, usiluje o světlo a růst.

13.19 Tazatel: Usilováním směrem ke světlu, co tím myslíte?

Ra: Já jsem Ra. Velmi zjednodušeným příkladem růstu druhé úrovně usilující směrem ke světlu je list usilující směrem ke zdroji světla.

13.21 Tazatel: Jak potom postupuje druhá úroveň do třetí?

Ra: Já jsem Ra. Druhá úroveň usiluje o třetí, která je úrovní vědomosti sebe sama nebo[li] sebe-uvědomění. Úsilí se děje skrze vyšší formy druhé úrovně, kterým je bytostmi třetí úrovně udělena identita do té míry, že se stanou sebe-uvědomělými komplexy mysli/těla, tudíž se stávají komplexy mysli/těla/ducha a vstupují do třetí úrovně, [která je] první úrovní vědomí ducha.

28.13 Tazatel: Děkuji. Prošly pak všechny individualizované části Logosu v naší… Budu nazývat čočkovitou galaxii, ve které jsme, 250 miliard sluncí nebo hvězd, budu ji nazývat hlavní galaxií právě proto, abychom nebyli zmatení ve svých termínech. Prošla pak všechna vědomí v této individualizované formě, která vstupuje do toho, co nazýváme počátkem hlavní galaxie, a procházejí skrze všechny úrovně v pořadí jedna, dvě, tři, čtyři, pět, šest, sedm nebo… pak do osmé… nebo existují, řekněme, některé, které začínají na vyšším stupni a vstupují do… takže existuje vždy směs inteligentního vědomí v galaxii?

Ra: Já jsem Ra. Poslední je přibližně správně. V každém začátku existuje začátek z nekonečné síly. Svobodná vůle působí jako katalyzátor. Bytosti začínají tvořit vesmíry. Vědomí pak začíná mít potenciál prožívat. Potenciály prožitku jsou vytvořeny jako část inteligentní energie a jsou pevné, než prožitek započne.

Avšak vždy díky Svobodné vůli, která nekonečně působí na stvoření, existuje velká variace počátečních reakcí na potenciál inteligentní energie. Tudíž téměř okamžitě se začínají manifestovat základy, řekněme, hierarchické povahy bytostí, jakmile se některé části vědomí nebo povědomí učí skrze prožitek mnohem efektivnějším způsobem.

28.14 Tazatel: Existuje nějaký důvod, proč jsou některé části mnohem efektivnější v učení?

Ra: Já jsem Ra. Existuje nějaký důvod, proč se někteří učí rychleji než ostatní? Podívejte se, chcete-li, na funkci vůle … řekněme, přitažlivost k nahoru se točící linii světla.

30.5 Tazatel: Rád bych věděl, jak komplexy mysli/těla/ducha vznikají. Když se vrátíme zpět, jak to jen půjde, jak… Vznikají tak, že duch tvoří mysl a mysl tvoří tělo? Můžete mi toto sdělit?

Ra: Já jsem Ra. Žádáme, abyste zvážili, že se snažíte stopovat evoluci. Tato evoluce je taková, jak jsme popsali dříve*, že první je vědomí, v první úrovni, bez pohybu, náhodná věc. Zdali to nazvete komplexem mysli nebo těla je sémantickým problémem. My jej nazýváme komplexem mysli/těla a tím vždy připouštíme, že v nejjednodušší částečce tohoto komplexu se nachází jeden nekonečný Stvořitel ve své celistvosti; tento komplex mysli/těla pak objevuje v druhé úrovni růst a stáčí se směrem ke světlu a tím probouzí to, co nazýváte komplexem ducha, to, co zintenzivňuje spirálovitý pohyb nahoru směrem k lásce a světlu nekonečného Stvořitele.

Přidání tohoto komplexu ducha, jež je spíše zdánlivé než reálné, protože potenciálně existovalo od počátku prostoru/času, zdokonaluje sebe sama postoupením do třetí úrovně. Když si komplex mysli/těla/ducha uvědomí možnosti sloužit sobě sama nebo ostatním-já, pak je komplex mysli/těla/ducha aktivován.

40.3 Tazatel: Děkuji vám. Také jsem přemýšlel, zda první úroveň nějak koresponduje s červenou barvou, druhá s oranžovou barvou, třetí se žlutou barvou a tak dále v úrovních odpovídajících barvám takovým způsobem, takže základní vibrace, která tvoří foton, který tvoří jádro všech atomických částic, by měla vztah k té barvě v té úrovni a že by se ta vibrace zvýšila pro druhou, třetí a čtvrtou úroveň odpovídající nárůstu vibrací barev. Je toto nějakým způsobem správně?

Ra: Já jsem Ra. Je to více správně, než jste uvedl.

Za prvé, správně postulujete kvantum, chcete-li, jako podstatu každé úrovně a dále správně předpokládáte, že tato kvanta mohou být viděna s vibrační podstatou, která odpovídá barvě, jak chápete toto slovo. Avšak je také pravdou, jak jste tušil, ale nezeptal se, že každá úroveň je také komplexem metafyzických charakteristik svého paprsku.

Tudíž je v první úrovni červený paprsek základem pro vše, co se má stát. Ve druhé úrovni je oranžový paprsek pohybem a růstem jednotlivce, přičemž tento paprsek usiluje směrem ke žlutému paprsku, který je manifestacemi sebeuvědomění jak společenské, tak individuální povahy; třetí úroveň je ekvivalentem a tak dále; každá úroveň je primárně svým paprskem plus přitažlivostí následujícího paprsku, který ji táhne v evoluci kupředu a do jisté míry zbarvuje nebo nastiňuje hlavní barvu té úrovně.

41.18 Tazatel: Nyní, zvíře je ve druhé úrovni složeno jako všechny věci ze světla. Na co se snažím přijít je vztah mezi světlem, ze kterého jsou různá těla zvířat stvořena, a vztahem tohoto s energetickými centry, která jsou aktivní a s těmi, která aktivní nejsou, a jak je toto spojeno s Logosem. Je těžké tuto otázku položit. Můžete mi na to dát určitý druh odpovědi?

Ra: Já jsem Ra. Odpovědí je přesměrování vašich procesů myšlení od jakéhokoliv mechanického pohledu na evoluci. Vůle Logosu určuje potenciály, jež jsou pro vyvíjející se entitu dostupné. Vůle entity je, jak se vyvíjí, jedinou mírou stupně a náročnosti aktivace a vyvážení různých energetických center.

Zpět na začátek

Fyzika

20.7 Tazatel: Pouze jako odbočku, otázku bokem: Je fyzika Dewey Larsona správná?

Ra: Já jsem Ra. Fyzika zvukově vibračního komplexu Dewey je správným systémem do té míry, kam je schopná zajít. Existují ale věci, které nejsou v tomto systému zahrnuty. Nicméně ti, kteří přicházejí po této konkrétní entitě, budou-li používat základní koncept vibrace a studium vibračních zkreslení, začnou chápat to, co nazýváte gravitací, a ty věci, které považujete za „n“ dimenze. Tyto věci je třeba zahrnout do univerzálnější, řekněme, fyzikální teorie.

20.8 Tazatel: Byla pak tato entita Dewey, přinesl tento materiál ve své inkarnaci pro použití primárně ve čtvrté úrovni?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

27.14 Tazatel: Pronesu tvrzení, které jsem odvodil z fyziky Deweyho Larsona, které může a nemusí být blízké tomu, co se snažíme popsat. Larson říká, že vše je pohybem, který můžeme chápat jako vibraci a tato vibrace je čistou vibrací a není žádným způsobem ani žádnou formou fyzická nebo v nějaké úrovni; tato vibrace tím… první produkt této vibrace je to, co nazýváme fotonem, částicí světla. Snažil jsem se udělat analogii mezi tímto fyzickým řešením a konceptem lásky a světla. Je to blízké konceptu Lásky tvořící Světlo, nebo ne?

Ra: Já jsem Ra. Říkáte to správně.

27.16 Tazatel: Pak tato vibrace, kterou bychom pro nedostatek lepšího chápání nazvali čistým pohybem, je čistá Láska; je to… není to… ještě neexistuje nic nahuštěného, řekněme, aby se zformoval nějaký typ úrovně iluze. Tato Láska pak tímto procesem vibrace stvoří foton, jak jej nazýváme, což je základní částice světla. Tento foton se pak přidáním vibrací a rotací dále zhušťuje do částic úrovní, různých úrovní, které prožíváme. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

27.17 Tazatel: Nyní, toto… pak světlo, které tvoří úrovně, obsahuje to, co nazýváme barvou, a tato barva je rozdělena do sedmi kategorií barvy. Můžete mi říci, zda existuje důvod nebo nějaké vysvětlení těchto sedmi kategorií barvy? Můžete mi cokoliv o tom říci?

Ra: Já jsem Ra. Toto bude poslední celá otázka této relace, jelikož má tento nástroj nízkou hladinu životní energie. Odpovíme stručně a pak můžete položit další otázky v následujících relacích.

Povaha vibračních vzorů vašeho vesmíru je závislá na konfiguracích umístěných na původní materiál nebo Světlo zaměřením Lásky s použitím Své inteligentní energie, aby vytvořila určité vzory iluzí nebo úrovní za účelem uspokojení Svého inteligentního odhadu metody poznání Sebe sama. Tudíž jsou barvy, jak je nazýváte, tak těsné nebo úzké nebo nezbytné, jak je třeba vyjádřit s ohledem na vůli Lásky.

Existují další informace, které s vámi budeme rádi sdílet zodpovězením vašich otázek. Avšak nepřejeme si vyčerpat tento nástroj. Je zde nezbytný krátký dotaz před naším odchodem?

28.1 Tazatel: Možná dnes trochu ustoupím a udělám několik chybných začátků, neboť si myslím, že se nacházíme u snad nejdůležitější části toho, co děláme ve snaze učinit zřejmé skrze tázání, jak je vše jednotou a jak vše pochází z inteligentního nekonečna. Je pro mě obtížné toho dosáhnout, proto prosím, mějte s mými chybami v otázkách strpení.

Koncept, který nyní mám o procesu, když použiji jak to, co jste mi řekl, tak něco z materiálu Dewey Larsona, co souvisí s fyzikou procesu, mám [tedy] koncept, že inteligentní nekonečno expanduje směrem ven všude ze všech míst. Rozšiřuje se směrem ven rovnoměrně všemi směry, jako se všude ze všech bodů rozšiřuje povrch balónu nebo bubliny. Rozšiřuje se směrem ven jednotkovou rychlostí neboli rychlostí světla. To je Larsonova myšlenka postupu toho, co nazývá prostor/čas. Je tento koncept správný?

Ra: Já jsem Ra. Tento koncept je nesprávný, tak jako je jakýkoliv koncept inteligentního nekonečna. Tento koncept je správný v kontextu jednoho konkrétního Logosu neboli Lásky neboli zaměření tohoto Stvořitele, který si vybral Své, řekněme, přírodní zákony a způsoby jejich vyjádření matematicky nebo jinak.

Jedno nerozlišené inteligentní nekonečno, nepolarizované, plné a celé, je makrokosmem záhadou opředené bytosti. Jsme poslové Zákona jednoty. Jednota nemůže být v tomto přiblížení chápání popsána žádnou fyzikou, ale může být pouze aktivována nebo zesílena inteligentním nekonečnem díky katalyzátoru svobodné vůle. To může být obtížné přijmout. Avšak chápání, která máme ke sdílení, začínají a končí záhadou.

28.2 Tazatel: Dobře, včera jsme se dostali k bodu, kde jsme zvažovali barvy světla. Řekl jste, že „povaha vibračních vzorů vašeho vesmíru je závislá na konfiguracích umístěných na původní materiál nebo světlo zaměřením Lásky s použitím Své inteligentní energie, aby vytvořila určité vzory... iluzí nebo úrovní“. Pak po tomto materiálu jste řekl, že existuje více informací, které byste rád předal, ale nezbýval nám čas. Mohl byste to zkompletovat dalšími informacemi?

Ra: Já jsem Ra. Během diskutování o těchto informacích potom, řekněme, přeskočíme zpátky k určitým metodám pochopení nebo vnímání toho, co ten vibračního zvukového komplexu Dewey nabízí; to je správně pro druhý význam inteligentního nekonečna: potenciál, který pak skrze katalyzátor utváří kinetiku.

Tato informace je přirozeným postupem zkoumání kinetického tvaru vašeho prostředí. Můžete chápat každou barvu nebo paprsek, že je, jak jsme řekli, velmi specifickým a přesným rozdělením inteligentního nekonečna, jak ho reprezentuje inteligentní energie, přičemž každý paprsek byl dříve prozkoumán v jiném ohledu.*

Tato informace může být v tomto nápomocná. Nyní mluvíme nekonkrétně, abychom zvýšili hloubku vaší konceptualizace povahy toho, co existuje. Vesmír, ve kterém žijete, je v každé části rekapitulací inteligentního nekonečna. Tudíž uvidíte stejné vzory opakované ve fyzických a metafyzických oblastech; paprsky nebo rozdělení světla jsou, jak se domníváte, ty oblasti toho, co můžete nazvat fyzickou iluzí. Rotují, vibrují nebo jsou povahy, která může být, řekněme, počítána nebo rozdělena do rotačního chování v prostoru/času, jak je popsáno tím, kdo je znám jako Dewey; některé látky obsahují různé paprsky, jež jsou ve fyzické manifestaci oku viditelné, což je zjevné v povaze vašich krystalizovaných minerálů, jež považujete za vzácné: rubín je červený a tak dále.

28.3 Tazatel: Toto světlo se objevilo jako následek vibrace, která je následkem Lásky. Hodlám se zeptat, zda je toto tvrzení správné. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. Toto tvrzení je správné.

28.4 Tazatel: OK. Toto světlo se pak může soustředit do materiálu, jak jej známe v naší úrovni, do všech našich chemických prvků, díky rotacím vibrace v kvantových intervalech neboli jednotkách úhlové rychlosti. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je docela správně.

28.5 Tazatel: Děkuji. Přemýšlím, co je katalyzátorem nebo aktivátorem rotace. Co způsobuje rotaci, takže se světlo soustřeďuje do našich fyzických nebo chemických prvků?

Ra: Já jsem Ra. Je nezbytné uvážit umožňující funkci zaměření známého jako Láska. Tato energie je uspořádávající povahy. Seřazuje kumulativním způsobem od většího k menšímu, takže když je Její vesmír, jak jej můžete nazvat, kompletní, je způsob vývoje každého detailu obsažený v žijícím světle, a tudíž se vyvine takovým a takovým způsobem; váš vlastní vesmír byl dobře studován empirickým způsobem těmi, které nazýváte vašimi vědci, a byl pochopen nebo vizualizován, řekneme, s větší přesností chápáními nebo vizualizacemi toho, který je znám jako Dewey.

29.13 Tazatel: Pak pokračující aplikování Lásky… Budu předpokládat, že toto je směrováno sub-Logosem nebo sub-sub-Logosem… toto pokračující aplikování Lásky vytváří rotace těchto vibrací, které jsou (existují) v diskrétních jednotkách úhlové rychlosti. Toto pak vytváří chemické prvky v naší fyzické iluzi a budu předpokládat, že [také] prvky v ostatních nebo co bychom nazvali nefyzických úrovních v iluzi. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. Logos vytváří všechny úrovně. Vaše otázka byla nejasná. Avšak uvedeme, že Logos skutečně vytváří jak úrovně prostoru/času, tak doprovázející úrovně času/prostoru.

29.14 Tazatel: Co předpokládám je, že se rotace, kvantizované zvyšující se rotace vibrací, objeví jako materiál těchto úrovní. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je v podstatě správně.

29.15 Tazatel: Dobře, pak zde kvůli těmto rotacím existuje pohyb těchto částic směrem dovnitř, který je opačným ke směru postupu prostoru/času, jak tomu rozumím, a pak tento postup směrem dovnitř je námi chápán jako to, co nazýváme gravitací. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je nesprávně.

29.16 Tazatel: Můžete mi říci, jak se objeví gravitace?

Ra: Já jsem Ra. To, o čem hovoříte jako o gravitaci, může být chápáno jako tlačení směrem k vnitřnímu světlu/lásce, hledání směrem ke spirálové linii světla, které postupuje směrem ke Stvořiteli. Toto je manifestace duchovní události nebo podmínky žití.

29.17 Tazatel: A nyní, gravitace, jak ji nyní známe na našem měsíci, je menší než ta zde na naší planetě. Existuje za tím nějaký metafyzický princip, který byste mohl vysvětlit?

Ra: Já jsem Ra. Metafyzické a fyzické jsou nerozdělitelné. Tudíž to, o čemž jste hovořil a co se snaží vysvětlit tento fenomén, je schopné, řekněme, spočítat gravitační sílu většiny objektů díky rozličným fyzickým aspektům jako například díky tomu, který nazýváte hmotností. Avšak cítili jsme, že bylo nezbytné poukázat na odpovídající a stejně důležitou metafyzickou povahu gravitace.

29.20 Tazatel: Děkuji. Pak když se naše planeta Země dostane plně do čtvrté úrovně, bude zde větší gravitace?

Ra: Já jsem Ra. Bude zde větší duchovní gravitace, a tudíž bude způsobovat hustější iluzi.

29.21 Tazatel: Tato hustější iluze by tedy, předpokládám, zvýšila gravitační zrychlení nad naměřených 32,2 stop (9,81 metrů) za čtvereční sekundu (sekundu na druhou), které nyní prožíváme. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. Vaše entity nemají nástroje k měření duchovní gravitace, ale mohou pouze pozorovat několik z jejích extrémních manifestací.

29.22 Tazatel: To vím, že nemůžeme měřit duchovní gravitaci, ale jenom jsem přemýšlel, zda by byl fyzický účinek zaznamenatelný jako nárůst gravitační konstanty. Taková byla moje otázka.

Ra: Já jsem Ra. Nárůst měřitelný existujícími nástroji by byl a bude pouze statistické povahy a nebude významný.

39.4 Tazatel: Budu pak nyní pokračovat s obecnými otázkami, přičemž se pokusím nalézt cestu do řady otázek, které nás zavedou do oblasti nepomíjivých funkcí, na kterých můžeme stavět my i ostatní, abychom pozvedli vědomí, a mohu v procesu hledání způsobu tohoto dotazování udělat několik chyb. Dopředu se omlouvám, pokud budou moje otázky zavádějící.

Všiml jsem si, že se vše zdá… nebo většina základních věcí se zdá být rozdělena do jednotek, které dávají dohromady sedm. Při pohledu na přepis z „The Nine“ od Henryho Puhariche jsem našel tvrzení kde „The Nine“ říkají: „Pokud bychom dostali sedminásobný elektrický ekvivalent lidského těla, byl by výsledkem sedminásobek hmoty elektřiny.“ Mohl byste to vysvětlit?

Ra: Já jsem Ra. Je za hranicí vašeho jazyka to vysvětlit. My se však pokusíme s tímto konceptem vypořádat.

Jak jste si vědomi, jsou na počátku stvoření založených každým Logosem vytvořeny úplné potenciály jak elektrické, tak, jak je nazval ten známý jako Larson, metafyzické. Tato metafyzická elektřina je stejně tak důležitá k pochopení, řekněme, tohoto tvrzení jako je koncept elektřiny.

Tento koncept, jak jste si vědomi, se týká energie, která má potenciál. Bylo řečeno, že elektron nemá žádnou hmotu, ale pouze pole. Jiní tvrdí, že má hmotu nekonečně malého množství. Obě tvrzení jsou správná. Skutečná hmota energie s potenciálem je silou pole. To je pravdou také metafyzicky.

Avšak ve vašem současném fyzikálním systému vědění je užitečné vzít hmotnostní číslo elektronu, a to za účelem tvorby práce, kterou můžete nalézt řešení jiných otázek o fyzickém vesmíru. Tímto způsobem můžete výhodně uvážit, že každá úroveň bytí má větší a větší duchovní hmotu. Hmotnost se zvyšuje, řekněme, významně, ale ne značně, a to až do úrovně brány. V této úrovni je použit, s ohlédnutím dozadu – ve zkratce, součet užitečných funkcí polarit. Proto metafyzická elektrická podstata jedince roste v rámci duchovní hmoty více a více.

Jako analogii se můžete podívat na práci toho, zvaného jako Albert, který postuluje růst hmoty k nekonečnu, jakmile se rychlost této hmoty blíží rychlosti světla. Tudíž bytost sedmé úrovně, dokončená bytost, Stvořitel, který zná sám Sebe, akumuluje hmotu a opět se zhušťuje v jednoho Stvořitele.

39.5 Tazatel: Pak na tomto papíře, který tu mám, na této stránce by, předpokládám, Mi znamenalo duchovní hmotnost. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

40.3 Tazatel: Děkuji vám. Také jsem přemýšlel, zda první úroveň nějak koresponduje s červenou barvou, druhá s oranžovou barvou, třetí se žlutou barvou a tak dále v úrovních odpovídajících barvám takovým způsobem, takže základní vibrace, která tvoří foton, který tvoří jádro všech atomických částic, by měla vztah k té barvě v té úrovni a že by se ta vibrace zvýšila pro druhou, třetí a čtvrtou úroveň odpovídající nárůstu vibrací barev. Je toto nějakým způsobem správně?

Ra: Já jsem Ra. Je to více správně, než jste uvedl.

Za prvé, správně postulujete kvantum, chcete-li, jako podstatu každé úrovně a dále správně předpokládáte, že tato kvanta mohou být viděna s vibrační podstatou, která odpovídá barvě, jak chápete toto slovo. Avšak je také pravdou, jak jste tušil, ale nezeptal se, že každá úroveň je také komplexem metafyzických charakteristik svého paprsku.

Tudíž je v první úrovni červený paprsek základem pro vše, co se má stát. Ve druhé úrovni je oranžový paprsek pohybem a růstem jednotlivce, přičemž tento paprsek usiluje směrem ke žlutému paprsku, který je manifestacemi sebeuvědomění jak společenské, tak individuální povahy; třetí úroveň je ekvivalentem a tak dále; každá úroveň je primárně svým paprskem plus přitažlivostí následujícího paprsku, který ji táhne v evoluci kupředu a do jisté míry zbarvuje nebo nastiňuje hlavní barvu té úrovně.

40.5 Tazatel: Děkuji vám. Když vezmeme za příklad přechod mezi druhou a třetí úrovní, když tento přechod probíhá, zvyšují se frekvence vibrací, které tvoří foton (jádro všech částic dané úrovně), zvyšuje se tato frekvence z frekvence odpovídající druhé úrovně neboli oranžové, oranžové barvy, frekvence, kterou měříme jako oranžovou barvu, na frekvenci, kterou měříme jako žlutou barvu? Na co se ptám je to, zda se zvyšují všechny vibrace, které tvoří úroveň, základní vibrace fotonu, zda se zvyšují kvantovým způsobem během relativně krátké doby?

Ra: Já jsem Ra. To je správně. Pak v každé úrovni vidíte postupné zvýšení vibračních úrovní.

40.6 Tazatel: Zvýšila by… toto je domněnka. Zvýšila by se frekvence přechodu ze druhé do třetí z prostřední oranžové frekvence neboli průměrné oranžové frekvence do prostřední žluté frekvence neboli průměrné žluté frekvence?

Ra: Já jsem Ra. Tento dotaz je neurčitý. Přesto se pokusíme být nápomocní. Frekvence, jež je základem pro každou úroveň, je tím, co může být nazváno skutečnou barvou. Tento termín je nemožné definovat, uvážíme-li váš systém citlivosti a vědeckých měření, protože barva má vibrační charakteristiky jak v prostoru/času, tak v času/prostoru. Skutečná barva je pak překryta a zabarvena duhou dalších vibračních stupňů v rámci té úrovně a [také] přitažlivostí vibrací následující skutečné úrovně barvy.

Zpět na začátek

Ra kontakt knihy © 2018 L/L Research a Tobey Wheelock.
Tyto stránky © 2003–2023 Tobey Wheelock.

Otázky? Komentáře? Napište mi na tw @ law of one tečka info.

Schovat reklamy