61 ⇒

⇐ 59

Zákon jednoty Relace 60

Hide menu

1. července, 1981

60.0 Ra: Já jsem Ra. Zdravím vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Nyní komunikujeme.

60.1 Tazatel: Mohl byste mi nejdříve naznačit kondici nástroje?

Ra: Já jsem Ra. Je to, jak to bylo popsáno minule.

60.2 Tazatel: Můj názor je, že nejlepší způsob, jak nástroj může zlepšit svou kondici, je přes periodické meditace a periody rozjímání nad svou kondicí a nad jejím zlepšením. Můžete mi říci, jestli je to správně a moje uvažování rozvést?

Ra: Já jsem Ra. Meditace a rozjímání nejsou nikdy nežádoucí aktivity. Ale tato aktivita s největší pravděpodobností, podle našeho názoru, výrazně nezlepší predispozice tohoto nástroje, které způsobují zásadní zkreslení, které jsou pro nás, stejně jako pro vás, znepokojující.

60.3 Tazatel: Můžete mi říci o nejlepším přístupu ke změně zkreslení, které nástroj pociťuje směrem k více akceptovatelnému stavu?

Ra: Já jsem Ra. Existuje menší objem práce, který nástroj může udělat na před-inkarnačních rozhodnutích ve vztahu ke službě nekonečnému Stvořiteli v této zkušenosti. Ale rozhodnutí otevřít se, bez rezervací, nabídnutí sebe sama, když je možnost služby, je tak zásadní volbou, že není možné ji příliš změnit, a ani bychom si nepřáli ovlivnit vyrovnávací proces, který v této určité bytosti probíhá.

Pro tento komplex mysli/těla/ducha je prospěšné to, že moudrost a soucit jsou v rovnováze díky rekapitulaci čtvrté úrovně. Není to bytost, která by se příliš hašteřila o čistotě, se kterou dělá to, co cítí, že je třeba dělat. Můžeme říci, že je to kvůli tomu, že tento nástroj zná sebe sama, a že má v tomto bodě jasno. Avšak tato samotná diskuze může umožnit o něco méně úplnou obětavost službě ve kterémkoli sezení, aby tato služba mohla pokračovat během delšího období vašeho prostoru/času.

60.4 Tazatel: Pak říkáte, že fyzická zkreslení, která nástroj zažil jsou součástí procesu vyvažování? Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. Není to správně. Fyzická zkreslení jsou výsledkem toho, že nástroj nepřijímá plně omezení vložená před inkarnací na aktivity bytosti, jakmile sezení začalo. Zkreslení způsobená touto prací jsou nevyhnutelná kvůli plánu, který si tato bytost zvolila, což jsou omezení a – částečně v závislosti na vynaloženém množství vitální a fyzické energie – únava díky tomu, co odpovídá mnoha a mnoha hodinám tvrdé fyzické práce.

Proto jsme navrhli, aby se myšlenky nástroje zaměřily na možnost navrhnout svému vyššímu já možnost lehké konzervace energie během sezení. Tento nástroj je teď velmi otevřený, a to až do velkého vyčerpání zdrojů energie. To je v pořádku, pokud je to tak zamýšleno. Ale zkrátí to, podle nás, počet sezení během delší doby.

60.5 Tazatel: Pomohlo by rozšířit časové období mezi sezeními, abychom mezi nimi měli více času?

Ra: Já jsem Ra. To už jste udělali. Pro vaši skupinu není dobré, když obava o jednu část práce díky jiné způsobí nerovnováhu. Pokud je tento nástroj podle vašeho uvážení schopen a pokud podpůrná skupina dobře funguje, pokud je vše v harmonii a pokud byly otázky dobře zváženy, pak je práce dobře připravena. Příliš zdůrazňovat kondici nástroje je pro efektivnost tohoto kontaktu stejně škodlivé, jako bylo ve vaší minulosti protikladné chování.

60.6 Tazatel: Kromě vlastních sezení mám obavy o fyzická zkreslení nástroje v oblasti rukou a paží. Existuje nějaké, řekněme, mentální cvičení nebo něco jiného, s čím by nástroj mohl pracovat pro snížení extrémních problémů, které má se svými rukami?

Ra: Já jsem Ra. Ano.

60.7 Tazatel: Bylo by to cvičení v meditaci a kontemplaci o zmírnění těchto problémů?

Ra: Já jsem Ra. Ne.

60.8 Tazatel: Co by tedy měla dělat, aby se tyto problémy zmírnily?

Ra: Já jsem Ra. Jak jsme řekli, tento nástroj cítil, že má nedostatek soucitu pro vyrovnání moudrosti, a tak si vybral inkarnační zkušenost se situacemi, kde bylo nezbytné přijmout sebe sama, aniž by došlo k přijetí druhých, a také přijetí druhých bez očekávání návratu nebo přenosu energie. Není to jednoduchý program inkarnace, ale byl touto bytostí vnímán jako vhodný.

Tato bytost proto musí meditovat a vědomě, okamžik po okamžiku, přijmout sebe se svými omezeními, které samy byly přijaty pro přivedení entity k přesnému naladění, které užíváme.

Po tom, co se naučí vyzařovat přijetí a lásku bez očekávání návratu, musí tato entita dále vyvážit toto učení naučením se přijímat dary lásky a přijetí od druhých, což tento nástroj dělá s nepohodlím. Tyto dva vyvažovací úkoly pomohou této bytosti omezit zkreslení nazývané bolest. Limity jsou do velké míry dány.

60.9 Tazatel: Je to, že tento nástroj si už byl tohoto důvodu vědom, co způsobilo že První zkreslení nebylo aktivní a neznemožnilo vám předat nám tuto informaci?

Ra: Já jsem Ra. To je správně nejen pro tuto entitu, která si už několik let tato učení/vyučování uvědomuje, ale je to tak i pro každého z podpůrné skupiny. Možnost nabídnout některé z těchto informací zde nebyla až do tohoto sezení.

60.10 Tazatel: Děkuji. Když jste minule mluvil o „energizujících šocích“, které přichází z vrcholu pyramidy, měl jste na mysli, že přichází v intervalech místo bez přestávky?

Ra: Já jsem Ra. Tyto energizující šoky přichází v samostatných intervalech, ale ve správně fungující pyramidě jsou velmi, velmi blízko u sebe. V takové, která nemá správné rozměry, nebude energie uvolněna pravidelně nebo v kvantech, abyste mohli lépe pochopit co míníme.

60.11 Tazatel: Moje další tvrzení pro mě může nebo nemusí být poučné v mém zkoumání energie pyramid, ale všiml jsem si, že takzvaný efekt v takzvaném Bermudském trojúhelníku je možný kvůli velké pyramidě pod vodou, která uvolňuje třetí spirálu v oddělených a proměnných intervalech, a když jsou další bytosti nebo plavidla poblíž, tak to vytváří situaci, která nějak změní kontinuum prostoru/času. je to správně?

Ra: Já jsem Ra. Ano.

60.12 Tazatel: Pak tato třetí spirála má energizující účinek, který, pokud je dostatečně silný, změní kontinuum prostoru/času. Má takový druh změny nějakou hodnotu nebo využití?

Ra: Já jsem Ra. V rukou bytosti páté úrovně nebo vyšší může být tato specifická energie využita ke komunikaci informací, lásky nebo světla napříč pro vás obrovskými vzdálenostmi, které s touto energií mohou být považovány za trans-dimenzionální skoky. S touto formací energie je také možné cestovat.

60.13 Tazatel: Byl by to typ instantního cestování, které… ne typ praku, ale ten typ, který primárně používají bytosti šesté úrovně? Nebo mluvíte o prakovém účinku?

Ra: Já jsem Ra. Ten první je ten typ, o kterém mluvíme. Všimněte si, že jak se jeden, řekněme, učí chápání nebo disciplínu osobnosti, každá taková konfigurace prány je pak bytosti přístupná i bez pomoci tohoto tvaru. Můžete se na pyramidu u Gízy dívat jako na metafyzická tréninková kolečka.

60.14 Tazatel: Je tedy ta velká podvodní pyramida u pobřeží Floridy jedna z vyrovnávacích pyramid, kterou zkonstruoval Ra nebo nějaký jiný komplex společenské paměti? Pokud ano, tak který?

Ra: Já jsem Ra. Pyramida, o které mluvíte je ta, jejíž konstrukce byla podpořena bytostmi šesté úrovně společenského paměťového komplexu, který pracoval s Atlanťany před naší prací s Egypťany, jak je nazýváte.

60.15 Tazatel: Zmínil jste se o práci s ještě jednou skupinou kromě Egypťanů. Kdo to byli?

Ra: Já jsem Ra. Tyto bytosti byly z Jižní Ameriky. Rozdělili jsme své síly, abychom mohli pracovat s oběma kulturami.

60.16 Tazatel: Tvar pyramidy, jak tomu rozumím, byl vaším společenským paměťovým komplexem považován za vysoce důležitou fyzickou pomůcku pro duchovní vývoj. V současném období vývoje naší planety se zdá, že na tento tvar kladete malý nebo žádný důraz. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. Je to správně. Je naší ctí/povinností pokusit se odstranit zkreslení, která užívání tohoto tvaru způsobilo v myšlení vašich lidí a v činech některých vašich bytostí. Netvrdíme, že takové tvary nejsou účinné, a nejsme ani proti celkové podstatě této účinnosti. Pokoušíme se jen nabídnout naše chápání, byť je limitované, že přes naší naivní víru před mnoha tisíci lety, optimální tvar pro iniciaci neexistuje.

Tento bod rozvedeme. Když nám v našich zkušenostech třetí úrovně pomáhaly bytosti šesté úrovně, bylo toto učení nápomocné kvůli naší velmi nízké agresivitě. V naší naivitě jsme během třetí úrovně nevytvořili vzájemné vztahy systémem vašeho výměnného obchodu, peněz a moci. Byli jsme vlastně jako planeta třetí úrovně zaměřeni více filozoficky než vy a naše volby polarity směřovaly mnohem více na, řekněme, pochopení sexuálního přenosu energie a vhodných vztahů mezi ostatními a sebou samým.

Strávili jsme mnohem větší část prostoru/času prací s nemanifestovanou bytostí. V takové méně složité atmosféře bylo velmi užitečné mít učební pomůcku a ta nám pomohla bez zkreslení, která jsme našli mezi vašimi lidmi.

Tyto rozdíly jsme pečlivě zaznamenali ve Velkém záznamu o stvoření, aby taková naivita nebyla znovu nutná.

V tomto prostoru/času vám můžeme být nejlépe nápomocni, když řekneme, že pyramida je pro vás pro meditaci užitečná, spolu s dalšími kulatými a obloukovými, nebo špičatými a kruhovými tvary.

Všimli jsme si z důvodu složitosti vlivů na nemanifestovanou bytost vašich planetárních lidí v tomto bodě prostoru/času, že bude lepší, když vývoj komplexu mysli/těla/ducha bude pokračovat bez, jak jim říkáte, tréninkových pomůcek – protože když je použita pomůcka, entita na sebe bere za zrychlený nebo zvýšený postup učení/vyučování Zákon odpovědnosti. Pokud hlubší pochopení, jestli můžeme použít toto nesprávné pojmenování, není využito v každém okamžiku zkušeností entity, pak je užitečnost pomůcky negativní.

60.17 Tazatel: Děkuji. Nevím, jestli tato otázka povede užitečným směrem, ale myslím, že ji musím položit. Co byla Archa úmluvy a jaké bylo její použití?

Ra: Já jsem Ra. Archa úmluvy bylo to místo, kde byly podle chápání toho známého jako Mojžíš umístěny nejposvátnější věci. Předměty, které tam byly umístěny, jsou podle vašich lidí dvě tabulky s Deseti přikázáními. Nebyly to dvě tabulky. Bylo tam jedno psaní na svitku. To tam bylo uloženo spolu s pečlivě napsanými záznamy různých bytostí o jejich názorech o stvoření vytvořené Stvořitelem.

Archa byla navržena jako místo, odkud kněží, jak nazýváte ty se zkreslením sloužit svým bratřím, mohou nabírat svou sílu a cítit přítomnost jednoho Stvořitele. Je ale třeba poznamenat, že celá tato sestava byla navržena ne tím známým Konfederací jako Jahve, ale byla navržena negativními bytostmi, které preferovaly touto metodou vytvořit elitu nazývanou Synové Leviho.

60.18 Tazatel: Bylo to tedy zařízení pro komunikaci? Řekl jste, že z toho dostávali sílu. Jaký typ síly? Jak to fungovalo?

Ra: Já jsem Ra. Nabíjelo se to tak, že materiál, ze kterého to bylo postaveno, dostal elektromagnetické pole. Tím se stal objektem s energií. A pro ty, jejichž víra nebyla poskvrněna nespravedlností nebo oddělením se, se tato síla, navržená pro negativitu, stala pozitivní, a je to tak dodnes pro ty v opravdové harmonii se zkušeností služby.

Proto byly síly negativity částečně úspěšné, ale pozitivně orientovaný Mojžíš, jak byla tato entita nazývána, dal lidem vaší planety možnost zcela pozitivní cesty k jednomu nekonečnému Stvořiteli.

Je to společná vlastnost všech vašich systémů ortodoxního náboženství, všechny mají částečně smíšenou orientaci, ale nabízí čistou cestu k jednomu Stvořiteli, kterou čistý hledající vidí.

60.19 Tazatel: Kde je Archa úmluvy teď? Kde se nachází?

Ra: Já jsem Ra. Neodpovíme na tuto otázku, protože archa stále existuje a kvůli tomu neporušíme vůli vašich lidí tím, že ji lokalizujeme.

60.20 Tazatel: Děkuji. Snažím se pochopit energie… kreativní energie… a pochopil jsem, že vlastně nerozumím tomu, proč přechod Země ze třetí do čtvrté úrovně generuje nepoužitelné teplo. Vím, že je to spojeno s disharmonií mezi vibracemi třetí a čtvrté úrovně, ale nechápu, proč se to projeví jako fyzické zahřívání Země. Můžete mi to objasnit?

Ra: Já jsem Ra. Tyto koncepty se těžko objasňují ve vašem jazyku. Pokusíme se to ale popsat.

Když bytost není v souladu se svými okolnostmi, cítí uvnitř pálení. Teplota fyzického nosiče zatím nestoupá, jen teplota nálady nebo slz, pokud tuto disharmonii tak můžeme popsat. Když ale bytost dlouhou dobu vašeho času/prostoru cítí takové emotivní teplo a disharmonii, celý komplex těla začne v této disharmonii rezonovat, a taková disharmonie se projeví jako rakovina nebo jiné degenerativní zkreslení toho, co nazýváte zdraví.

Pokud celý planetární systém lidí a kultur opakovaně zažije disharmonii ve velkém měřítku, země pod nohami těchto bytostí s touto disharmonií začne rezonovat. Kvůli povaze fyzického nosiče se disharmonie projeví jako překážka růstu nebo jako nekontrolovaný růst, protože základní funkce těla komplexu mysli/těla/ducha je růst a udržování.

V případě vaší planety, je jejím účelem udržování orbitu a správná orientace nebo pozice vzhledem k jiným kosmickým vlivům. Aby to správně probíhalo, je vnitřek vaší planety, podle vašich fyzických termínů, horký. Proto místo nekontrolovaného růstu začnete pociťovat nekontrolované teplo a jeho expanzivní důsledky.

60.21 Tazatel: Je celá Země pevná, z jedné strany na druhou?

Ra: Já jsem Ra. Mohl byste říci, že vaše sféra je jako druh plástve. Střed je pevný, pokud tak nazvete to, co je roztavené.

60.22 Tazatel: Ta vlastnost plástve – žijí v těch plástvových oblastech inkarnované bytosti třetí úrovně? Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. V jednu dobu to tak bylo. Není to tak v současném prostoru/času.

60.23 Tazatel: A nejsou tam – existují jiné civilizace nebo bytosti, které v těchto oblastech žijí, jiné než fyzicky inkarnované, které občas přichází a zhmotňují se na povrchu země?

Ra: Já jsem Ra. Jak jsme poznamenali, existují některé, které dělají to, co říkáte. Také existují některé bytosti z vnitřních rovin, které v těchto oblastech preferují zhmotnění do viditelné třetí úrovně. V těchto oblastech existují i základny těch odjinud jak pozitivních, tak negativních. Jsou tam opuštěná města.

60.24 Tazatel: Jak jsou tyto základny těmi odjinud využívány?

Ra: Já jsem Ra. Tyto základny jsou používány pro materializaci potřebného vybavení pro komunikaci s bytostmi třetí úrovně a jako místo odpočinku pro některé vybavení, které by se daly nazvat malými plavidly. Ta jsou při požádání bytostmi využívána na průzkum. Tak někteří z, řekněme, učitelů Konfederace mluví částečně přes tyto průzkumné nástroje podobné počítačovým nahrávkám. Když jsou informace vyžádány a ti, kteří po nich touží, mají správnou vibrační úroveň, pak promluví sama Konfederační bytost.

60.25 Tazatel: Mám tomu rozumět tak, že bytosti Konfederace potřebují komunikační přístroje a plavidla pro komunikaci s inkarnovanými bytostmi třetí úrovně, které požadují informace?

Ra: Já jsem Ra. To není správně. Mnoho vašich lidí žádá ty samé základní informace s enormním opakováním a pro komplex společenské paměti by nekonečné opakování nutnosti meditovat bylo plýtváním značnými schopnostmi takových komplexů společenské paměti.

Proto Rada Saturnu povolila některým bytostem umístění a údržbu těchto odpovídacích zařízení pro ty, jejichž potřeby jsou jednoduché, a tak zachovala schopnosti členů Konfederace pro ty, kteří už meditují a absorbují informace a jsou připraveni pro další informace.

60.26 Tazatel: Během posledních 30 let se objevilo mnoho informací a také mnoho nejasností, vlastně bych řekl, že Zákon zmatení pracoval (smích) přesčas, to jako vtip, v přísunu informací o duchovním katalyzátoru skupinám, které o ně žádají. A také víme, že jak pozitivně, tak negativně orientované komplexy společenské paměti k těmto informacím přidávali další, jak mohly. To vedlo v mnoha případech k částečné apatii u těch, kteří opravdu hledají, ale jejich hledání bylo zmařeno tím, co bych nazval duchovní entropií.

Můžete to okomentovat a také mechanismus zmírnění těchto problémů?

Ra: Já jsem Ra. Můžeme to okomentovat.

60.27 Tazatel: Požádal bych o komentář, jen pokud je to podle vás důležité. Pokud to nepovažujete za důležité, přeskočíme to.

Ra: Já jsem Ra. Tato informace je do určité míry významná, neboť se v tuto chvíli dotýká naší vlastní mise.

My z Konfederace čekáme na zavolání těch z vaší planety. Jestliže žádost, i když upřímná, je celkem nízká v úrovni uvědomění si, řekněme, systému toho, jak může být duchovní vývoj uspíšen, pak smíme nabídnout pouze informaci, která je užitečná jen pro toho žadatele. To je ta základní potíž. Bytosti dostanou základní informace o Původní myšlence a o způsobu, což je meditace a služba jiným, kterým tato Původní myšlenka může být získána.

Prosím všimněte si, že my jako členové Konfederace mluvíme za pozitivně orientované bytosti. Věříme, že skupina Orionu má přesně stejné potíže.

Jakmile je základní informace získána, ale není uvedena do praxe od srdce a v životě, a místo toho se povaluje ve zkresleních komplexu mysli, tak jako by se zbytečně povaloval stavební blok, který se ztratil, a přesto entita stále volá. A tak je základní informace zopakována. Nakonec se bytost rozhodne, že je tou opakovanou informací unavena. Když ale bytost použije to, co dostala, opakování se již nebude vyskytovat, pokud ho není třeba.

60.28 Tazatel: Děkuji. Jsou čakry nebo energetická centra těla podobná nebo fungují jako energetický trychtýř pyramidy?

Ra: Já jsem Ra. Ne.

60.29 Tazatel: Bylo důvodem mumifikace cokoliv jiného než pohřeb těla?

Ra: Já jsem Ra. Ačkoliv bychom s vámi o tomto zkreslení našeho návrhu konstrukce pyramidy rádi mluvili, můžeme říci velmi málo, protože záměr byl velmi zkreslen. Jeho použití, i když mnozí cítili, že jsou pozitivní, byly v záměru generovány negativně. Nemůžeme o tomto tématu mluvit bez ohrožení některých základních vyváženích mezi pozitivními a negativními silami na vaší planetě. Můžeme říci, že ti, kteří se nabídli, cítili, že se nabízí ve službě ostatním.

60.30 Tazatel: Která civilizace pomohla Ra s využitím tvaru pyramidy, když Ra byl ve třetí úrovni?

Ra: Já jsem Ra. Vaši lidé mají rádi jména. Tyto bytosti započaly svou cestu zpět ke Stvořiteli a už nejsou součástí času.

60.31 Tazatel: Nástroj si přál vědět, jestli při použití kyvadla pro objevování energetických center, znamená pohyb vpřed a vzad něco jiného než kruhový pohyb?

Ra: Já jsem Ra. To bude muset být poslední otázka, i když tato entita nám stále poskytuje energii. Zažívá zkreslení směrem k bolesti.

Rotace už byly popsány*, a tak jen řekneme že slabé pohyby vpřed a vzad znamenají částečnou, ale ne kompletní blokaci. Silný pohyb vpřed a vzad znamená opak blokace, což je nadměrná stimulace čakry nebo energetického centra, což se vyskytuje kvůli vyvážení určitých potíží v komplexu aktivit těla nebo mysli. Taková situace není pro nevyváženou bytost prospěšná.

Máte nějaké krátké dotazy, než opustíme nástroj?

60.32 Tazatel: Pouze jestli existuje něco, co můžeme udělat, aby byl nástroj více v pohodlí nebo pro zlepšení kontaktu?

Ra: Já jsem Ra. Buďte šťastní, přátelé. Vše je v pořádku a vaše svědomitost zasluhuje pochvalu.

Opouštíme vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Radujte se a běžte v míru a slávě jednoho nekonečného Stvořitele. Já jsem Ra. Adonai.

61 ⇒

⇐ 59

Zpět na začátek

Ra kontakt knihy © 2018 L/L Research a Tobey Wheelock.
Tyto stránky © 2003–2024 Tobey Wheelock.

Otázky? Komentáře? Napište mi na tw @ law of one tečka info.

Schovat reklamy