19 ⇒

⇐ 17

Zákon jednoty Relace 18

Hide menu

4. února, 1981

18.0 Ra: Já jsem Ra. Vítám vás v lásce a světle nekonečného Stvořitele. Nyní komunikujeme.

18.1 Tazatel: Minulou noc jsem přemýšlel, že pokud bych byl v současnosti na místě Ra, mohl bych kvůli zkreslení Zákona jednoty přidat nějaká chybná data k pravdivým informacím, které jsem předal této skupině. Děláte to?

Ra: Já jsem Ra. Neděláme to záměrně. Nicméně zmatení se mohou objevit. Chyby, které se objevily, se objevily díky příležitostným změnám ve vibračním komplexu tohoto nástroje kvůli jeho požití chemické látky. Není naším záměrem v tomto konkrétním projektu vytvářet chybné informace, ale vyjádřit, v omezujícím charakteru vašeho jazykového systému, pocit nekonečné mystiky jednoho stvoření ve své nekonečné a inteligentní jednotě.

18.2 Tazatel: Můžete mi říct, co je to za chemickou látku, která byla požita? Způsobuje špatný kontakt?

Ra: Já jsem Ra. To není jasná otázka. Mohl byste ji přeformulovat, prosím?

18.3 Tazatel: Právě jste uvedl, že jste měl nějaké problémy s nástrojem kvůli požití určité chemické látky tímto nástrojem. Můžete mi říct, co byla ta chemická látka?

Ra: Já jsem Ra. Látka, o které mluvíme, je nazývaná vibračním zvukovým komplexem LSD. Nedává špatný kontakt, pokud je použita ve spojení s kontaktem. Obtíž této konkrétní látky tkví v tom, že má, řekněme, velmi dramatický pokles efektu. V každém případě začínal tento nástroj relaci se zkreslením směrem k extrémní vitální energii, kterou tato látka produkuje.

Nicméně tento nástroj byl během relace ve chvíli, kdy tato látka již neměla dostatečnou sílu zvýšit schopnosti entity vyjádřit vitální energii. Tudíž došlo k prvnímu fenoménu, řekněme, přerušovaného kontaktu a pak, jak se nástroj znovu spoléhá na své vlastní vibrační komplexy vitální energie, přičemž je vitální energie v tomto případě velmi nízká, bylo nezbytné náhle přerušit komunikaci za účelem zachovat a podpořit nástroj. Tato konkrétní chemická látka je v těchto kontaktech z daných příčin jak užitečná, tak neužitečná.

18.4 Tazatel: Jsou nějaká jídla, která jsou nápomocná nebo škodlivá a která by nástroj mohl jíst?

Ra: Já jsem Ra. Tento nástroj má zkreslení komplexu těla směrem k chatrnému zdraví, toto zkreslení je korigované nejlépe potravou vašich obilovin a vaší zeleniny, jak je nazýváte. Nicméně to je extrémně nedůležité, když je to souzeno jako pomoc srovnatelná s ostatní pomocí, jako je přístup, kterého má instrument spoustu. Nicméně to pomáhá vitálním energiím instrumentu menším zkreslením k chatrnému zdraví, požívat potravu výše uvedeným způsobem s občasným požitím toho, co nazýváte masem, kvůli potřebě nástroje zmírnit zkreslení směrem k nízké vitální energii.

18.5 Tazatel: Děkuji vám. Mám zde otázku od Jima, kterou budu číst doslovně:

„Mnoho mystických tradic hledání na Zemi si udržuje víru, že individuální já musí být vymazáno nebo vyhlazeno a materiální svět ignorován entitou, aby dosáhla ‚nirvány‘, jak je to nazýváno, nebo osvícení. Jaká je správná role individuálního já a jeho pozemských aktivit v pomáhání entitě růst více k Zákonu jednoty?“

Ra: Já jsem Ra. Správná role entity je v této úrovni prožít všechny vytoužené věci, pak analyzovat, pochopit a přijmout tyto zkušenosti, a přitom z nich destilovat lásku/světlo, které je v nich obsaženo. Nic by nemělo být překonáno. To, co není potřebné, odpadne.

Orientace se vyvíjí díky analýze touhy. Tyto touhy se stávají více a více zkreslené směrem k vědomé aplikaci lásky/světla tak, jak entita zachází s nabytou zkušeností.

Zjistili jsme, že je mimořádně nevhodné povzbuzovat překonávání jakýchkoli tužeb s výjimkou doporučení představovat si raději než provádět ve fyzické úrovni, jak ji nazýváte, touhy nesouhlasné se Zákonem jednoty; toto zachovává primární zkreslení svobodné vůle.

Důvod, proč je nemoudré překonávat, je, že překonávání je nevyvážený čin, který tvoří potíže při balancování v rámci kontinua času/prostoru. Překonávání proto vytváří další prostředí pro držení toho, co bylo zřejmě překonáno.

Všechny věci jsou přijatelné ve správný čas pro každou entitu a prožíváním, pochopením, přijetím, a následným sdílením s ostatními já, se vhodný popis posouvá pryč od zkreslení jednoho druhu k jiným zkreslením, která mohou být více v souladu se Zákonem jednoty.

Je to, řekněme, zkratka, jen jednoduše ignorovat nebo překonat jakoukoli touhu. Ta musí být spíše pochopena a přijata. To chce trpělivost a zkušenost, která může být pečlivě analyzována se soucitem pro sebe a ostatní-já.

18.6 Tazatel: V základě bych řekl, že porušit svobodnou vůli jiného já nebo jiné entity by bylo základní věcí, kterou pod Zákonem jednoty nikdy nedělat. Můžete uvést jakékoli jiné porušení Zákona jednoty než toto základní pravidlo?

Ra: Já jsem Ra. Jak jeden dále postupuje z primárního zkreslení svobodné vůle, postupuje k porozumění ohniskových bodů inteligentní energie, která vytvořila inteligence nebo způsoby konkrétního komplexu mysli/těla/ducha v jeho, jak byste řekli, přirozeném prostředí tak ve, jak byste řekli, člověkem vytvořeném prostředí.

Proto zkreslení, kterých se vyvarovat, jsou ta, která neberou v potaz zkreslení zaměření energie lásky/světla nebo, řekněme, Logosu této konkrétní sféry nebo úrovně. Tato zkreslení zahrnují nedostatek porozumění potřeb přirozeného prostředí, potřeb komplexů mysli/těla/ducha ostatních-já. Těch je mnoho kvůli různým zkreslením člověkem vytvořených komplexů, ve kterých si inteligence a povědomí entit samotných vybraly způsob použití dostupných energií.

Tedy to, co by bylo nesprávným zkreslením u jedné entity, je správné u jiné. Můžeme doporučit pokusit stát se povědomým o ostatních jako o sobě samém, a tudíž konat ten čin, který je potřebný jinému-já, porozumění pramenící z inteligence a povědomí jiného-já. V mnoha případech to nezahrnuje porušení zkreslení svobodné vůle na zkreslení nebo fragmentaci zvanou zasahování. Nicméně sloužit je delikátní záležitost a soucit, citlivost a schopnost vcítit se jsou nápomocné pro vyhnutí se zkreslením člověkem vytvořené inteligence a povědomí.

Oblast nebo aréna zvaná společenský komplex je arénou, ve které nejsou konkrétní potřeby pro opatrnost, protože je výsadou/ctí/povinností těch v konkrétní planetární sféře konat v souladu se svou svobodnou vůlí při pokusu o pomoc společenskému komplexu.

Máte tedy dvě jednoduché směrnice: povědomí o inteligentní energii vyjádřené v přírodě, povědomí o inteligentní energii vyjádřené ve vlastním já, které má být, pokud je to vhodné, sdíleno entitou se společenským komplexem, a máte jednu nekonečně jemnou a různorodou množinu zkreslení, kterých si můžete být vědomí; to jest zkreslení s ohledem na sebe a ostatní-já nevztahující se na svobodnou vůli, ale vztahující se na harmonické vztahy a službu ostatním tak, aby to ostatním-já co nejvíce posloužilo.

18.7 Tazatel: Jak entita této úrovně vyrůstá z dětství, stává se více vědoma svých odpovědností. Existuje věk, do kterého není entita zodpovědná za své činy nebo je odpovědná od času narození?

Ra: Já jsem Ra. Entita inkarnující se na Zem se stává vědoma sebe sama v různém bodě při svém časo/prostorovém postupu skrze kontinuum. Toto může mít medián, řekněme, v přibližně patnácti vašich měsících. Některé entity se stanou vědomými sebe sama v období blíže k inkarnaci, některé v době vzdálenější od této události. Ve všech případech se odpovědnost stává retro-aktivní od tohoto bodu zpět v kontinuu, takže zkreslení mají být pochopena entitou a vyrovnána, jak se entita učí.

18.8 Tazatel: Pak by entita, řekněme, čtyři roky stará byla zcela odpovědná za jakékoli činy, které by byly proti nebo byly neharmonické se Zákonem jednoty. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně. Může být poznamenáno, že bylo sjednáno vašimi strukturami společenského komplexu, že těmto novějším entitám do inkarnace mají být poskytnuti průvodci fyzického komplexu mysli/těla/ducha, takže jsou schopny se rychle naučit, co je v souhlasu se Zákonem jednoty.

18.9 Tazatel: Kdo jsou tito průvodci?

Ra: Já jsem Ra. Tito průvodci jsou ti, kterým říkáte rodiče, učitelé a přátelé.

18.10 Tazatel: Chápu. Entita Aleister Crowley napsala „Konání tvé vůle je veškerým zákonem“. Byla zřejmě v pochopení, do jisté míry, Zákona jednoty. Kde je tato entita nyní?

Ra: Já jsem Ra. Entita je ve vašich vnitřních úrovních. Tato entita je v léčebném procesu.

18.11 Tazatel: Zneužila pak tato entita Zákon jednoty, i když mu intelektuálně rozuměla, a proto musela projít tímto léčebným procesem?

Ra: Já jsem Ra. Tato entita byla, můžeme použít tento vibrační zvukový komplex, nadměrně stimulována pravou podstatou věcí. Tato nadměrná stimulace vyústila v chování, které bylo za vědomou kontrolou entity. Tudíž se tato entita, v mnoha pokusech o prodělání procesu vyvažování, jak jsme popsali různá centra začínající červeným paprskem a pohybující se nahoru, stala poněkud příliš zaujatou nebo zachycenou v tomto procesu a stala se odcizenou od ostatních-já.

Tato entita byla pozitivní. Nicméně její cesta byla obtížná kvůli neschopnosti použít, syntetizovat a harmonizovat pochopení tužeb sebe sama tak, aby mohla sdílet, s plným soucítěním, s ostatními-já. Tato entita se tudíž stala velmi nezdravou, jak to můžete nazvat, ve smyslu duchovního komplexu a je nutné o ty, s tímto typem zkreslení směrem k vnitřní bolesti, pečovat ve vnitřních rovinách, dokud není taková entita schopná opět vidět zkušenosti s absencí zkreslení směrem k bolesti.

18.12 Tazatel: Včera jste uvedl, že odpuštění je odstraňovačem karmy. Předpokládám, že vyvážené odpuštění pro plné smazání karmy by potřebovalo odpuštění nejenom ostatním-já, ale také sobě. Říkám to správně?

Ra: Já jsem Ra. Říkáte to správně. Krátce toto pochopení rozšíříme za účelem vyjasnění.

Odpuštění ostatním-já je odpuštění sobě samému. Pochopení tohoto trvá na vědomé úrovni na plném odpuštění sobě samému a ostatním-já, protože jsou jedním. Plné odpuštění je proto nemožné bez zahrnutí sebe sama.

18.13 Tazatel: Děkuji vám. Nejdůležitější bod mého způsobu přemýšlení.

Zmínil jste, že existoval určitý počet Konfederací. Slouží všechny nekonečnému Stvořiteli v základě stejným způsobem nebo se některé specializují v některých určitých typech služeb?

Ra: Já jsem Ra. Všechny slouží jednomu Stvořiteli. Neexistuje nic jiného, čemu sloužit, protože Stvořitel je vším, co je. Je nemožné nesloužit Stvořiteli. Existují pouze různá zkreslení této služby.

Tak jako v Konfederaci, která slouží vašim lidem, je každá Konfederace skupinou specializovaných jednotlivých společenských paměťových komplexů, kdy každá dělá to, že manifestuje to, co vyjadřuje.

18.14 Tazatel: Můžete mi říct, jak Jahve komunikoval s pozemskými lidmi?

Ra: Já jsem Ra. Toto je poněkud komplexní otázka.

První komunikace byla tou, co byste nazvali genetickou. Druhou komunikací bylo chození mezi vašimi lidmi, k vytvoření dalších genetických změn ve vědomí. Třetí byla řadou dialogů s vybranými kanály.

18.15 Tazatel: Můžete mi říct, jaké byly tyto genetické změny a jak byly vyvolány?

Ra: Já jsem Ra. Některé z těchto genetických změn byly ve formě podobné tomu, co nazýváte klonování. Tudíž se entity inkarnovaly podle obrazu Jahvových entit. Jiné genetické změny byly kontaktem povahy, kterou znáte jako sexuální, která měnila komplex mysli/těla/ducha přirozenými způsoby podle reprodukčních vzorů navrženými inteligentní energií vašich fyzických komplexů.

18.16 Tazatel: Můžete mi říci konkrétně, co v tomto případě dělali?

Ra: Já jsem Ra. Odpověděli jsme na tuto otázku. Prosím přeformulujte pro další informace.

18.17 Tazatel: Můžete mi říct rozdíl mezi… sexuálním programováním, řekněme, před zásahem Jahve a po zásahu?

Ra: Já jsem Ra. Toto je otázka, na kterou můžeme pouze odpovědět uvedením, že zásah genetickými prostředky je stejný bez ohledu na zdroj těchto změn.

18.18 Tazatel: Můžete mi říct Jahvův úmysl pro provádění genetických sexuálních změn?

Ra: Já jsem Ra. Úmysl před sedm pět nula nula nula [75 000] roky, jak měříte čas, změny následné tomuto času byly pouze jednoho účelu: vyjádřit v komplexu mysli/těla/ducha ty charakteristiky, které by vedly k dalšímu a rychlejšímu vývoji komplexu ducha.

18.19 Tazatel: Jak tyto charakteristiky postupují ve vedení k duchovnějšímu vývoji?

Ra: Já jsem Ra. Charakteristiky, které byly podpořeny, zahrnovaly citlivost všech fyzických smyslů k zostření zkušeností a posílení komplexu mysli za účelem povzbudit schopnost analyzovat tyto zkušenosti.

18.20 Tazatel: Kdy se Jahve rozhodl konat ty genetické změny, které Jahve dělal?

Ra: Já jsem Ra. Skupina Jahve pracovala s těmi z planety, kterou nazýváte Mars, před sedm pět, sedmdesáti pěti tisíci [75 000] roky v tom, co byste nazvali klonovacím procesem. Jsou zde rozdíly, ty se ale nacházejí v budoucnosti vašeho kontinua času/prostoru a nemůžeme porušit svobodnou vůli Zákona zmatení.

Dva šest nula nula [2 600], přibližně, bylo druhým obdobím – opravujeme se – tři šest nula nula [3 600], přibližně, byl čas pokusů těch ze skupiny Orionu během tohoto kulturního komplexu; byla to řada setkání, ve kterých ti, známí jako Anak, byli oplodněni novým genetickým kódem vašimi způsoby fyzického komplexu tak, aby organismy byly větší a silnější.

18.21 Tazatel: Proč chtěli větší a silnější organismy?

Ra: Ti od Jahve se pokoušeli vytvořit pochopení Zákona jednoty vytvořením komplexů mysli/těla schopných pochopit Zákon jednoty. Experiment byl shledán neúspěšným z pohledu žádoucích zkreslení kvůli faktu, že spíše než vstřebání Zákona jednoty zde bylo velké pokušení považovat takzvaný společenský komplex nebo pod-komplex za elitu nebo za odlišný a lepší než ostatní-já, což je jedna z technik službě sobě samému.

18.22 Tazatel: Pak skupina Orionu… nejsem si zcela jistý, že tomu rozumím. Myslíte tím, že skupina Orionu vyrobila tento větší komplex těla k vytvoření elity, takže Zákon jednoty mohl být aplikován v tom, co nazýváme negativní smysl?

Ra: Já jsem Ra. To je nesprávně. Entity od Jahve byly zodpovědné za tuto proceduru v izolovaných případech jako experimentech v boji se skupinou Orion.

Nicméně skupina Orion byla schopna použít toto zkreslení komplexu mysli/těla pro vštípení myšlenky elity spíše než pro koncentraci na učení/vyučování jednoty.

18.23 Tazatel: Dobře, byl tedy Jahve z Konfederace?

Ra: Já jsem Ra. Jahve byl z Konfederace, ale mýlil se ve svém pokusu pomoci.

18.24 Tazatel: Pak komunikace Jahve nepomohly nebo nevytvořily, co si Jahve přál, aby vytvořily. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. Výsledky této interakce byly docela smíšené. Tam, kde byly entity vibrační souhrnné charakteristiky, která přijala jednotu, byly manipulace Jahve velmi užitečné. Tam, kde si entity svobodné vůle vybraly méně pozitivně orientovanou konfiguraci souhrnu celkového vibračního komplexu, byli ti ze skupiny Orionu poprvé schopni učinit vážné zásahy do vědomí planetárního komplexu.

18.25 Tazatel: Můžete mi říct konkrétně, co dovolilo, aby byly ty nejvíce závažné z těchto zásahů skupinou Orionu učiněny?

Ra: Já jsem Ra. Toto bude poslední plná otázka.

Konkrétně ti, kteří jsou silní, inteligentní atd. mají pokušení se cítit odlišně od těch, kteří jsou méně inteligentní a méně silní. Toto je zkreslené vnímání jednoty s ostatními-já. To dovolilo skupině Orionu zformovat koncept svaté války, jak ji můžete nazvat. To je závažně zkreslené vnímání. Existovalo mnoho takových válek destruktivního charakteru.

18.26 Tazatel: Děkuji vám mnohokrát. Věřím, že je to velmi důležitý bod v pochopení celkového fungování Zákona jednoty. Bude to nápomocné. Jak pravděpodobně víte, musím v příštích třech dnech pracovat, takže možná budeme mít další relaci dnes v noci, pokud si myslíte, že je to možné. A další relace by potom nebyla dříve než od teď za čtyři dny. Myslíte, že je dnes v noci možná další relace?

Ra: Já jsem Ra. Tento nástroj je poněkud slabý. To je zkreslení způsobené nedostatkem vitální energie. Tudíž podpora nástroje ve fyzickém vyvážení dovolí další relaci. Rozumíte?

18.27 Tazatel: Ne zcela. Co máme konkrétně udělat pro fyzické vyvážení?

Ra: Já jsem Ra. Za prvé: dávejte pozor na potravu. Za druhé: hýbejte s fyzickým komplexem pro zmírnění zkreslení směrem k bolesti fyzického komplexu. Za třetí: podpořte určité množství toho, co byste nazvali vaším cvičením. Poslední rada: dejte obzvlášť pozor na vyrovnání v této druhé relaci, aby entita mohla dostat tolik pomoci z různých symbolů, kolik je to jen možné. Navrhujeme vám zkontrolovat tyto symboly s co největší opatrností. Tato entita je mírně položena mimo správnou konfiguraci. Není to v tuto dobu důležité. Důležitější to bude až bude naplánována druhá relace.

Já jsem Ra. Zanechávám vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Jděte kupředu, a proto s radostí, v síle a míru jednoho Stvořitele. Adonai.

19 ⇒

⇐ 17

Zpět na začátek

Ra kontakt knihy © 2018 L/L Research a Tobey Wheelock.
Tyto stránky © 2003–2024 Tobey Wheelock.

Otázky? Komentáře? Napište mi na tw @ law of one tečka info.

Schovat reklamy