11 ⇒

⇐ 9

Zákon jednoty Relace 10

Show menu

27. ledna, 1981

10.0 Ra: Já jsem Ra. Vítám vás v lásce a světle nekonečného Stvořitele. Nyní komunikuji.

10.1 Tazatel: Myslím si, že by pro nás vyjasnilo věci, kdybychom se vrátili v čase do doby těsně před přesunem duší z Maldeku; abychom viděli, jak Zákon jednoty působil s ohledem na tento přesun a proč to bylo nezbytné. Co se stalo Maldeku… nebo lidem na Maldeku, že ztratili svou planetu? Jak dávno se to stalo?

Ra: Já jsem Ra. Lidé Maldeku měli civilizaci poněkud podobnou společenskému komplexu vám známému jako Atlantida v tom, že získali mnohé technologické informace a používali je bez péče o zachování své sféry, což vedlo k větší míře komplexu myšlenek, nápadů a činů, které můžete spojit s vaší takzvanou negativní polaritou neboli službou sobě samému.

Toto však bylo z větší části vyjádřeno v upřímné struktuře přesvědčení/myšlenek, která se pro vnímání komplexů mysli/těla této sféry zdála být pozitivní a službou ostatním. Devastace, která zničila jejich biosféru a způsobila její rozklad, vznikla z toho, čemu říkáte válka.

Eskalace dosáhla nejvyššího stupně v technologii, kterou tento společenský paměťový komplex měl ve svém vlastnictví v prostoru/času v té době. Jednalo se o čas přibližně před sedm nula pět nula nula nula, před sedmi sty a pěti tisíci [705 000] vašimi lety. Cykly na této sféře započaly mnohem, mnohem dříve díky její relativní schopnosti podporovat životní formy první dimenze v dřívějším čase prostorového/časového kontinua vaší sluneční soustavy. Tyto entity byly touto událostí tak traumatizovány, že se ocitly v tom, co můžete nazvat uzlem nebo spletí strachu společenského komplexu. Část vašeho času uběhla. Nikdo na ně nemohl dosáhnout. Žádné bytosti jim nemohly pomoci.

Přibližně před vašimi šesti sty tisíci [600 000] lety byli členové Konfederace té doby schopni rozvinout společenský paměťový komplex a rozplést uzel strachu. Entity pak byly schopné si vzpomenout, že jsou vědomé. Toto povědomí je vzalo do bodu, který byste nazvali nižší astrální rovinou, kde mohly být podporovány, dokud nebyl každý komplex mysli/těla/ducha konečně z tohoto traumatu vyléčen do té míry, že každá entita byla schopná přezkoumat zkreslení, jež prožívala v předešlém komplexu života/iluze.

Po této zkušenosti učení/vyučování bylo skupinou rozhodnuto vzít na sebe typ toho, co byste mohli nazvat, vyrovnáním karmy. Pro tento účel vstoupili do inkarnace do vaší planetární sféry v tom, co nebyly přijatelné lidské formy. Toto pak prožívali a prožívají, dokud nejsou zkreslení destrukce vyměněny za zkreslení směrem k touze po méně zkreslené vizi službě ostatním.

Protože to bylo vědomé rozhodnutí velké většiny těch bytostí se zkušeností z Maldeku, začal přechod na tuto planetu před přibližně pěti sty tisíci [500 000] vašimi roky a byl použit typ komplexu těla v té době dostupný.*

10.2 Tazatel: Byl v té době dostupný komplex těla ten, který my nazýváme jako opičí typ?

Ra: To je správně.

10.3 Tazatel: A transformovaly se nyní nějaké entity z Maldeku? Jsou nyní stále druhé úrovně nebo nyní tvoří nějakou planetu třetí úrovně?

Ra: Vědomí těchto entit bylo vždy třetí úrovně. Zmírňující mechanismus byl navržen vložením tohoto vědomí do fyzických chemických komplexů druhé úrovně, které nejsou schopné obratnosti nebo manipulace do té míry, která je vlastní činnostem zkreslení třetí úrovně komplexu mysli.

10.4 Tazatel: Dobře, posunuly se nyní některé z těchto entit, prodělaly, řekněme, vzestup na konci cyklu dlouhého sedmdesát pět tisíc let a dostaly se ven z těla druhé úrovně do těl typu úrovně třetí?

Ra: Já jsem Ra. Mnoho z těchto entit bylo schopno odstranit nashromáždění toho, čemu říkáte karma, a tudíž bylo schopno přijmout cyklus třetí úrovně uvnitř těla třetí úrovně. Většina těchto bytostí takto úspěšných se inkarnovala jinde ve stvoření pro následující cyklus ve třetí úrovni. Jak tato planeta dosáhla třetí úrovně, několik málo těchto entit se bylo schopno přidat k vibraci této sféry ve formě třetí úrovně. Zůstalo několik, které ještě nezmírnily skrze koordinaci zkreslení mysli/těla/ducha předešlé činy, které dříve vykonaly. Proto zůstávají.

10.5 Tazatel: Jsou ti, o kterých hovoříte, sněžný muž?

Ra: Já jsem Ra. Jsou jedním typem bytostí sněžného muže.

10.6 Tazatel: Pak je tedy naše současná rasa tvořena několika, kteří původně přišli z Maldeku, a z docela velkého počtu těch, kteří přišli z Marsu. Jsou zde entity i z jiných míst?

Ra: Já jsem Ra. Jsou zde bytosti prožívající vaše kontinuum času/prostoru, které pocházejí z mnoha, mnoha míst, jak byste to nazvali, stvoření, protože když nastane změna cyklu, tak ti, kteří musejí opakovat, pak najdou planetární sféru vhodnou pro toto opakování. Je to poněkud neobvyklé pro planetární komplex mysli/těla/ducha obsahovat bytosti z mnoha, mnoha odlišných míst, ale hodně to vysvětluje, protože jak vidíte, zažíváte výskyt třetí úrovně s velkým počtem těch, kteří musí cyklus opakovat. Bylo a je proto obtížné sjednotit orientaci, a to dokonce i s pomocí mnoha z vašich vyučujících/učících se.

10.7 Tazatel: Když byl Maldek zničen, měli všichni lidé z Maldeku problém nebo byli někteří pokročilí natolik, aby se přesunuli na jiné planety?

Ra: Já jsem Ra. Při události planetárního rozpadu nikdo neunikl, protože je to děj, který se vrací ke společenskému komplexu vlastního planetárního komplexu. Nikdo neunikl uzlu nebo spleti.

10.8 Tazatel: Existuje v současnosti nebezpečí, že by se to stalo Zemi?

Ra: Já jsem Ra. Cítíme, že toto vyhodnocení takzvané budoucnosti vašeho planetárního komplexu mysli/těla/ducha může být méně než neškodné. Pouze řekneme, že podmínky mysli pro takový vývoj technologie a takové rozvinutí existují.

Je to zkreslení naší vize/porozumění, že komplexy mysli a ducha těch z vašich lidí spíše potřebují zorientování (nasměrování), než že by „hračky“ potřebovaly demontovat, protože nejsou všechny věci, které existují, částí Stvořitele? Proto je vaší ctí/povinností si svobodně vybrat.

10.9 Tazatel: Když nastane graduace a entita nebo entity se přemístí na konci cyklu z jedné planety na jinou, jakou formou cestují z jedné planety na jinou?

Ra: Já jsem Ra. Ve schématu Stvořitele je prvním krokem bytostného celku mysli/těla/ducha umístění svého zkreslení komplexu mysli/těla/ducha na správné místo lásky/světla. Toto se dělá pro zajištění správného léčení komplexu a eventuální sladění s komplexem bytostného celku. Toto trvá velmi variabilní délku vašeho prostoru/času.

Poté, co je to hotové, je zkušenost cyklu rozpuštěna a filtrována, dokud nezůstane pouze destilát zkreslení ve své čisté formě. V tomto momentě hodnotí bytostný celek mysli/těla/ducha potřeby úrovně svého bytí a vybírá si vhodnější nové prostředí buď pro opakování cyklu, nebo pro posun vpřed do cyklu dalšího. Toto je způsob sklizně, střežený a hlídaný mnohými.

10.10 Tazatel: Když je entita přesouvána z jedné planety na jinou, je přesouvána myšlenkou nebo v plavidle?

Ra: Já jsem Ra. Bytostný celek mysli/těla/ducha je jedním se Stvořitelem. Není zde žádné zkreslení času/prostoru. Proto je to záležitost myšlení na přesnou lokaci v nekonečném poli časů/prostorů.

10.11 Tazatel: Zatímco je entita inkarnovaná v této třetí úrovni a v tomto čase, může se učit, aniž by vědomě věděla, co dělá, nebo se může učit poté, co si je vědomě vědoma, že se učí ve způsobech Zákona jednoty. Druhý způsob entitě umožňuje velice zrychlit svůj růst. Není toto správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

10.12 Tazatel: Pak, ačkoliv si to mnohé entity neuvědomují, je to, co si skutečně přejí, zrychlení svého růstu, a je jejich prací toto objevit během inkarnace. Je správně to, že mohou zrychlit svůj růst mnohem více během inkarnace ve třetí úrovni než mezi inkarnacemi této úrovně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně. Pokusíme se pohovořit o tomto konceptu.

Zákon jednoty má jako jedno ze svých primárních zkreslení, zkreslení svobodné vůle. Takže každá entita může svobodně přijmout, odmítnout nebo ignorovat komplexy mysli/těla/ducha kolem sebe a ignorovat stvoření jako takové. Jsou mnozí ve vašem zkreslení společenského paměťového komplexu, kteří jsou v tomto času/prostoru angažováni denně, jak byste řekli, v práci v rámci Zákona jednoty v jednom z jeho primárních zkreslení; to jest ve způsobech lásky.

Avšak pokud by tato stejná entita, která je předpojatá z hlubin svého komplexu mysli/těla/ducha směrem k lásce/světlu, měla potom přijmout odpovědnost za každý moment časové/prostorové akumulace současných momentů, které jsou jí dostupné, pak může takováto entita posílit svůj vývoj stejným způsobem, jako jsme popsali posílení volání vašeho zkreslení společenského komplexu ke Konfederaci.

10.13 Tazatel: Mohl byste popsat trochu odlišným způsobem, jak toto volání posílíme?

Ra: Já jsem Ra. Pochopili jsme vás, že máme mluvit o naší předchozí informaci. Volání začíná s jedním. Toto volání je rovné nekonečnu a není, jak byste řekli, počítáno. Je to základní kámen. Je přidáno druhé volání. Třetí volání zesiluje nebo zdvojnásobuje druhé a tak dále, každý další volající zdvojnásobuje nebo uděluje sílu všem předešlým voláním. Takže volání mnoha vašich lidí je velmi, velmi zesíleno a ohromně slyšeno směrem do nekonečných dosahů jednoho Stvořitele.

10.14 Tazatel: Mohl byste uvést, pro obecný rozvoj čtenáře této knihy, některé z praktik nebo cvičení, která je vhodné provádět, aby produkovala zrychlení směrem k Zákonu jednoty?

Ra: Já jsem Ra.

Cvičení jedna. Toto je nejvíce ústřední a použitelné uvnitř vašeho komplexu iluzí. Moment obsahuje lásku. To je lekce/cíl této iluze nebo úrovně. Cvičení spočívá ve vědomém hledání lásky ve zkresleních povědomí a porozumění. První pokus je základním kamenem. Na tomto výběru spočívá zbytek životní zkušenosti entity. V momentě druhého hledání lásky začíná přidávání. Třetí hledání zesiluje druhé, čtvrté zesiluje nebo zdvojnásobuje třetí. Jako s předchozím typem zesilování zde bude nějaká ztráta síly kvůli chybám uvnitř hledání ve zkreslení neupřímnosti. Nicméně vědomé prohlášení, sebe sama k sobě, touhy hledat lásku je tak ústředním aktem vůle, že je, tak jako předtím, ztráta síly kvůli tomuto tření bezvýznamná.

Cvičení dvě. Vesmír je jedna bytost. Když si komplex mysli/těla/ducha prohlíží jiný komplex mysli/těla/ducha, vidí Stvořitele. Toto je užitečné cvičení.

Cvičení tři. Hleďte do zrcadla. Vizte Stvořitele.

Cvičení čtyři. Hleďte na stvoření, které obklopuje komplex mysli/těla/ducha každé entity. Vizte Stvořitele.

Základem nebo předpokladem těchto cvičení je záliba v tom, co by mohlo být nazváno meditací, rozjímáním nebo modlitbou. S tímto přístupem mohou být tato cvičení zpracována. Bez něj neklesnou data ke kořenům stromů mysli, a tím nebudou aktivovat a zušlechťovat tělo a dotýkat se ducha.

10.15 Tazatel: Přemýšlel jsem o příchodu civilizace Atlantidy a Lemurie, o způsobu, jak tyto civilizace vznikly a odkud přišly [neslyšitelné] civilizací?

Ra: Já jsem Ra. Toto je poslední otázka této relace. Civilizace Atlantidy a Lemurie nebyly jedna, ale dvě. Pojďme se prvně podívat na entity Mu.

Byly to bytosti poněkud primitivní povahy, ale měly velmi vyspělá duchovní zkreslení. Civilizace byla částí tohoto cyklu, žila dříve v tomto cyklu v čase přibližně před pět tři nula nula nula, padesáti třemi tisíci [53 000] roky. Bylo to užitečné a mírumilovné místo, které bylo potopeno do oceánu během přizpůsobování se tektonických desek vaší sféry, a to ne kvůli jejich vlastnímu zapříčinění.

Vyslali ty, kteří přežili, a dostali se na mnoho míst, která nazýváte Ruskem, Severní Amerikou a Jižní Amerikou. Indiáni, ke kterým jste začali cítit sympatie ve vašem zkreslení společenského komplexu, jsou potomci těchto entit. Tak jako jiní inkarnovaní v tomto cyklu přišli odjinud. Nicméně tyto konkrétní entity byly ve velké míře vzaty z planety druhé úrovně, která měla určité těžkosti v dosažení podmínek třetí úrovně kvůli stáří svého slunce. Tato planeta byla z galaxie Deneb.

Rasa Atlantidy byla velice konglomerátním společenským komplexem, který začínal vznikat před přibližně tři jedna nula nula nula, třiceti jedna tisíci [31 000] roky v minulosti vaší iluze prostorového/časového kontinua. Byla to pomalu rostoucí a velmi zemědělská společnost do [doby] přibližně před jedna pět nula nula nula, patnácti tisíci [15 000] vašimi roky. Rychle dosáhla vysoce technologického poznání, což jí umožnilo použít inteligentní nekonečno méně informativním způsobem.

Můžeme dodat, že také používali inteligentní energii, skvělým způsobem manipulovali přirozenými přítoky indigových nebo epifýzových paprsků z božské nebo nekonečné energie. Tudíž byli schopní vytvářet životní formy. Toto začali dělat namísto léčení a zdokonalování svých vlastních komplexů mysli/těla/ducha a tím otočili své zkreslení směrem k tomu, co byste mohli nazvat negativním.

Přibližně před jedenácti tisíci [11 000] vašimi roky způsobila první z, jak nazýváte, válek přibližně čtyřiceti procentům této populace opuštění této úrovně z důvodu dezintegrace těla. Druhý a nejničivější z konfliktů proběhl před přibližně jedna nula osm dva jedna, deseti tisíci osmi sty dvaceti jedním [10 821] rokem podle vaší iluze. To změnilo konfiguraci povrchu a velká část Atlantidy už nebyla, byla zaplavena. Tři z pozitivně orientovaných skupin z Atlantidy opustily toto geografické místo [ještě] před touto devastací a usadily se v oblastech hor, které nazýváte Tibet, které nazýváte Peru a které nazýváte Tureckem.

Máte nějaké stručné otázky předtím, než uzavřeme toto setkání?

10.16 Tazatel: Pouze jednu mimo to, co můžeme udělat pro to, aby byl nástroj více v pohodlí. Mám jenom jednu další otázku. Rád bych dostal krátkou informaci o slovu, které používáte, „galaxie“.

Ra: Já jsem Ra. Používáme termín známý vašim lidem zvukovým vibračním komplexem „galaxie“. Bereme v potaz, že některé galaxie obsahují jeden systém planetárních a slunečních skupin, jiné [jich] obsahují několik. Nicméně důležitost lokace v nekonečné časové/prostorové rozměrnosti je tak malá, že bereme v potaz zkreslení, které může být obsaženo v takto dvojznačném termínu.

10.17 Tazatel: Poukázali byste tedy na devět planet a naše slunce, které máme zde v naší soustavě, jako na sluneční galaxii?

Ra: Nepoukázali bychom.

10.18 Tazatel: Kolik hvězd, přibližně, by bylo v galaxii?

Ra: To závisí na galaktické soustavě. Vaše vlastní, jak víte, obsahuje mnoho, mnoho milionů planetárních entit a hvězdných těles.

10.19 Tazatel: Zkoušel jsem se dostat k definici, kterou jste použili pro galaxii. Zmínil jste je několikrát a zdálo se mi to [neslyšitelné], co nazýváte galaxií, my nazýváme planetární soustavou. Je zde nějaký způsob, jak učinit nástroji více pohodlí?

Ra: Já jsem Ra. Tento nástroj by mohl být poněkud více v pohodlí, pokud bude poskytnuto více podpory komplexu těla. Kromě tohoto můžeme pouze zopakovat žádost o opatrné zarovnání symbolů použitých k usnadnění rovnováhy nástroje. Náš kontakt je úzkopásmový, a proto proudění, které s sebou přinášíme, musí být přesné.

Já jsem Ra. Zanechávám vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Jděte kupředu, a proto s radostí, v síle a míru jednoho Stvořitele. Adonai.

11 ⇒

⇐ 9

Zpět na začátek

Ra kontakt knihy © 2018 L/L Research a Tobey Wheelock.
Tyto stránky © 2003–2024 Tobey Wheelock.

Otázky? Komentáře? Napište mi na tw @ law of one tečka info.

Schovat reklamy