Zákon jednoty Historie Sluneční soustavy

Hide menu

Nalezeno 16 výsledků.

⇐ Category list

Kategorie “Historie Sluneční soustavy” má 4 podkategorie.

Obecné

30.14 Tazatel: Děkuji vám. Můžete mi říct stručnou historii metafyzických zásad vývoje každé z našich planet okolo Slunce a jejich funkce s ohledem na vývoj bytostí?

Ra: Já jsem Ra. Předáme vám metafyzický popis pouze těch planet, které individuální komplexy myslí/těl/duchů obývaly, obývají nebo budou obývat. Ostatní sféry můžete chápat jako části Logosu.

Vezměme tu známou jako Venuše. Tato planetární sféra byla tou s rapidní evolucí. Je naší rodnou zemí a velká rychlost [pokroku] komplexů myslí/těl/duchů na jejím povrchu existovala díky harmonické interakci.

Co se týká entity vámi známé jako Mars, jak jste již diskutoval*, ta byla zastavena uprostřed své třetí úrovně, a tím nebyla schopná pokroku kvůli nedostatku příznivých podmínek [pro život dané úrovně] na svém povrchu. Tato planeta bude podstupovat léčení po určitou dobu vašich prostorových/časových milénií.

Planeta, kterou nyní obýváte, má metafyzickou historii pro vás velmi známou a můžete se na ni zeptat, pokud si přejete. Avšak my jsme hovořili na toto téma do značné míry.

Planeta známá jako Saturn má velkou spřízněnost s nekonečnou inteligencí, a proto byla a je ve svých magnetických polích času/prostoru obývána těmi, kteří si přejí chránit vaši soustavu.

Planetární entita vám známá jako Uran se pomalu pohybuje skrze první úroveň a má potenciál projít všemi úrovněmi.

Zpět na začátek

Maldek

6.9 Tazatel: Jsou takoví lidé, jací se nacházejí na Zemi, na některé z jiných planet v této sluneční soustavě?

Ra: Požadujete informaci ze současného prostor/času nebo z kontinua prostoru/času?

6.10 Tazatel: Obojí.

Ra: V jednom času/prostoru, v tom, kde je vaše minulost, byla populace bytostí z třetí úrovně na planetě, která přebývala uvnitř vaší sluneční soustavy. Tato planeta je nazývána rozličnými jmény. Vašimi lidmi je nejčastěji používaný vibrační zvukový komplex Maldek. Tyto bytosti byly donuceny tím, že zničily svou planetární sféru, nalézt pro sebe místo na této planetě třetí úrovně, která byla jedinou ve vašem slunečním systému v době jejich času/prostoru obyvatelnou a schopnou nabídnout lekce nutné ke snížení zkreslení jejich mysli/těla/ducha s ohledem na Zákon jednoty.

6.12 Tazatel: Před jakou dobou se toto událo v našich letech?

Ra: Mám potíže komunikovat s tímto nástrojem. Musíme prohloubit její stav.

Toto se stalo přibližně před pěti sty tisíci [500 000] vašimi lety.

10.1 Tazatel: Myslím si, že by pro nás vyjasnilo věci, kdybychom se vrátili v čase do doby těsně před přesunem duší z Maldeku; abychom viděli, jak Zákon jednoty působil s ohledem na tento přesun a proč to bylo nezbytné. Co se stalo Maldeku… nebo lidem na Maldeku, že ztratili svou planetu? Jak dávno se to stalo?

Ra: Já jsem Ra. Lidé Maldeku měli civilizaci poněkud podobnou společenskému komplexu vám známému jako Atlantida v tom, že získali mnohé technologické informace a používali je bez péče o zachování své sféry, což vedlo k větší míře komplexu myšlenek, nápadů a činů, které můžete spojit s vaší takzvanou negativní polaritou neboli službou sobě samému.

Toto však bylo z větší části vyjádřeno v upřímné struktuře přesvědčení/myšlenek, která se pro vnímání komplexů mysli/těla této sféry zdála být pozitivní a službou ostatním. Devastace, která zničila jejich biosféru a způsobila její rozklad, vznikla z toho, čemu říkáte válka.

Eskalace dosáhla nejvyššího stupně v technologii, kterou tento společenský paměťový komplex měl ve svém vlastnictví v prostoru/času v té době. Jednalo se o čas přibližně před sedm nula pět nula nula nula, před sedmi sty a pěti tisíci [705 000] vašimi lety. Cykly na této sféře započaly mnohem, mnohem dříve díky její relativní schopnosti podporovat životní formy první dimenze v dřívějším čase prostorového/časového kontinua vaší sluneční soustavy. Tyto entity byly touto událostí tak traumatizovány, že se ocitly v tom, co můžete nazvat uzlem nebo spletí strachu společenského komplexu. Část vašeho času uběhla. Nikdo na ně nemohl dosáhnout. Žádné bytosti jim nemohly pomoci.

Přibližně před vašimi šesti sty tisíci [600 000] lety byli členové Konfederace té doby schopni rozvinout společenský paměťový komplex a rozplést uzel strachu. Entity pak byly schopné si vzpomenout, že jsou vědomé. Toto povědomí je vzalo do bodu, který byste nazvali nižší astrální rovinou, kde mohly být podporovány, dokud nebyl každý komplex mysli/těla/ducha konečně z tohoto traumatu vyléčen do té míry, že každá entita byla schopná přezkoumat zkreslení, jež prožívala v předešlém komplexu života/iluze.

Po této zkušenosti učení/vyučování bylo skupinou rozhodnuto vzít na sebe typ toho, co byste mohli nazvat, vyrovnáním karmy. Pro tento účel vstoupili do inkarnace do vaší planetární sféry v tom, co nebyly přijatelné lidské formy. Toto pak prožívali a prožívají, dokud nejsou zkreslení destrukce vyměněny za zkreslení směrem k touze po méně zkreslené vizi službě ostatním.

Protože to bylo vědomé rozhodnutí velké většiny těch bytostí se zkušeností z Maldeku, začal přechod na tuto planetu před přibližně pěti sty tisíci [500 000] vašimi roky a byl použit typ komplexu těla v té době dostupný.*

10.7 Tazatel: Když byl Maldek zničen, měli všichni lidé z Maldeku problém nebo byli někteří pokročilí natolik, aby se přesunuli na jiné planety?

Ra: Já jsem Ra. Při události planetárního rozpadu nikdo neunikl, protože je to děj, který se vrací ke společenskému komplexu vlastního planetárního komplexu. Nikdo neunikl uzlu nebo spleti.

11.3 Tazatel: Včera jste řekl, že Maldek byl zničen kvůli válce. Pokud by nebyl Maldek zničen kvůli válčení, stal by se planetou, která by se vyvíjela se službou sobě samému a zvýšily by entity svou úroveň a odešly by do řekněme čtvrté, páté úrovně v negativním smyslu nebo[li] ve smyslu služby sobě samému?

Ra: Já jsem Ra. Planetární společenský komplex Maldek měl společnou situaci s vaší vlastní sférou [a to] směs různých směrů energie. Takže by to byla, ačkoli to není známé, s největší pravděpodobností smíšená sklizeň – pár pohybujících se do čtvrté úrovně, pár pohybujících se směrem do čtvrté úrovně ve službě sobě samým, velká většina opakujících třetí úroveň. Toto je přibližné díky faktu, že paralelní vortexy možnosti/pravděpodobnosti ustanou, když čin proběhne, a nové vortexy možnosti/pravděpodobnosti jsou započaty.

Zpět na začátek

Mars

9.6 Tazatel: Lidé, kteří tu nyní jsou… první lidé, [neslyšitelné] jako my… odkud přišli? Jak se vyvíjeli?

Ra: Já jsem Ra. Mluvíte o zkušenosti z třetí úrovně. První z těch, kteří sem přišli, byli přeneseni z jiné planety ve vaší sluneční soustavě vámi nazývané jako Rudá planeta, Mars. Prostředí této planety se stalo neobyvatelné pro bytosti třetí úrovně. Tudíž první entity této rasy byly, jak byste to nazvali, poněkud manipulováni těmi, kdo byli strážci té doby.

9.7 Tazatel: Jaká je to rasa a jak se dostali z Marsu sem?

Ra: Já jsem Ra. Ona rasa je [tvořená] kombinací komplexů mysli/těla/ducha těch z vámi zvané Rudé planety a opatrnou sérií genetických úprav provedenou strážci té doby. Tyto entity se dostaly nebo byly uchovány pro zkušenost na vaší sféře typem rození, který je ne-reproduktivní, ale který se skládá z přípravy genetického materiálu pro inkarnaci komplexů mysli/těla/ducha oněch entit z Rudé planety.

9.8 Tazatel: Pak předpokládám, že tím říkáte, že strážci přesunuli onu rasu sem poté, co na Marsu vyhynula z fyzické existence, jak ji známe. Je to správně?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

9.10 Tazatel: Následovaly entity z Rudé planety Zákon jednoty před opuštěním Rudé planety?

Ra: Entity Rudé planety se pokoušely naučit Zákony lásky, což tvoří jedno z primárních zkreslení Zákona jednoty. Nicméně tendence těchto lidí směrem k agresivním činům způsobily takové těžkosti v atmosférickém prostředí jejich planety, že se stala neobyvatelnou pro zkušenosti třetí úrovně před koncem jejího cyklu. Proto nebyly entity z Rudé planety sklizeny a pokračovaly v pokusu učit se Zákon lásky ve vaší iluzi.

9.11 Tazatel: Před jakou dobou se toto přemístění z Rudé planety na Zemi uskutečnilo?

Ra: Já jsem Ra. Ve vašem čase se toto přemístění uskutečnilo před přibližně sedm pět nula nula nula [75 000] lety.

9.12 Tazatel: Před 75 000 lety?

Ra: Já jsem Ra. To je přibližně správně.

Zpět na začátek

Historie Ra

16.21 Tazatel: Můžete mi říci něco o historii vašeho společenského paměťového komplexu a jak jste se stali vědomi Zákona jednoty?

Ra: Já jsem Ra. Cesta našeho učení je vytesána do současného momentu. Není žádná historie, jak rozumíme vašemu konceptu. Představte si, chcete-li, kruh bytí. Známe alfu a omegu jako nekonečnou inteligenci. Kruh nikdy nekončí. Je přítomen.

Úrovně, kterými jsme prošli v různých bodech kruhu odpovídají charakteristikám cyklů:

První, cyklus uvědomění.

Druhý, cyklus růstu.

Třetí, cyklus uvědomění si sebe sama.

Čtvrtý, cyklus lásky nebo porozumění.

Pátý, cyklus světla nebo moudrosti.

Šestý, cyklus světla/lásky, lásky/světla nebo jednoty.

Sedmý, cyklus brány.

Osmý, oktáva, která se pohybuje do mystéria, kterému nerozumíme.

41.26 Tazatel: Toto může být příliš dlouhá otázka na toto sezení, ale položím ji, a pokud je příliš dlouhá, můžeme s ní pokračovat později. Mohl byste mi říct o vývoji společenského paměťového komplexu Ra, od jeho prvních počátků, a jaký katalyzátor byl použit, aby se dostal tam, kde je nyní, co se aktivací paprsků týče? Je to příliš dlouhá otázka?

Ra: Já jsem Ra. Otázka si nevyžaduje dlouhou odpověď, protože my, jež jsme prožívali vibrační úrovně na té planetární sféře, kterou nazýváte Venuše, jsme měli štěstí, že jsme byli schopni postupovat v harmonii s planetárními vibracemi a s harmonickou graduací do druhé, třetí a čtvrté, velmi urychlené zkušenosti čtvrté úrovně.

Strávili jsme mnoho času/prostoru, chcete-li, v páté úrovni ve vyvažování intenzivního soucitu, jež jsme získali ve čtvrté úrovni. Graduace byla opět harmonická a náš společenský paměťový komplex, jež se stal pevně usazený ve čtvrté úrovni, zůstal velmi silné a prospěšné povahy.

Naše práce šesté úrovně byla také urychlena kvůli harmonii našeho společenského paměťového komplexu, takže jsme byli schopni se vydat jako členové Konfederace na dokonce ještě rychlejší přiblížení graduace do sedmé úrovně. Naše harmonie byla však bolestným zdrojem naivnosti, co se týká práce s vaší planetou. Existuje krátký dotaz, než opustíme tento nástroj?

60.30 Tazatel: Která civilizace pomohla Ra s využitím tvaru pyramidy, když Ra byl ve třetí úrovni?

Ra: Já jsem Ra. Vaši lidé mají rádi jména. Tyto bytosti započaly svou cestu zpět ke Stvořiteli a už nejsou součástí času.

Zpět na začátek

Ra kontakt knihy © 2018 L/L Research a Tobey Wheelock.
Tyto stránky © 2003–2024 Tobey Wheelock.

Otázky? Komentáře? Napište mi na tw @ law of one tečka info.

Schovat reklamy