Zákon jednoty Lidé: Ježíš

Hide menu

Nalezeno 12 výsledků.

⇐ Category list

Kategorie “Lidé” má 27 podkategorií.

Ježíš

17.10 Tazatel: Děkuji vám. Můžete mi říct, kdo byl, před svou inkarnací do této úrovně, známým jako Ježíš Nazaretský?

Ra: Já jsem Ra. Mám obtíže s touto otázkou tak, jak je zformulována. Můžete najít jinou formu tohoto dotazu?

17.11 Tazatel: Ano. Co jsem měl na mysli říci bylo, můžete mi říci, zda Ježíš Nazaretský pocházel z Konfederace před inkarnací zde?

Ra: Já jsem Ra. Ten vám známý jako Ježíš Nazaretský neměl jméno. Tato entita byla členem páté* úrovně nejvyšší úrovně té pod-oktávy. Tato entita si žádala vstoupit na tuto planetární sféru za účelem co možná nejčistším způsobem sdílet vibraci lásky. Tudíž tato entita dostala povolení tuto misi vykonat. Tato entita byla pak Poutníkem beze jména, původem z Konfederace, páté úrovně, reprezentující chápání vibrací pochopení nebo lásky páté úrovně.

17.12 Tazatel: Řekl jste, že pátá vibrace byla ta lásky? Pátá úroveň byla ta lásky?

Ra: Já jsem Ra. Učinili jsme chybu. Bytost čtvrté úrovně je to, co jsme zamýšleli říci, nejvyšší pod-úroveň čtvrté úrovně jdoucí do páté. Tato entita mohla jít dále do páté, ale namísto toho si vybrala se vrátit do třetí pro tuto konkrétní misi. Tato entita byla nejvyšší pod-oktávou vibrace lásky. To je čtvrtá úroveň.

17.16 Tazatel: Když se Ježíš Nazaretský inkarnoval, pokusila se skupina Orionu jej nějakým způsobem znevěrohodnit?

Ra: Já jsem Ra. To je správně.

17.17 Tazatel: Můžete mi říct, co skupina Orionu udělala, aby se pokusila způsobit jeho pád?

Ra: Já jsem Ra. Můžeme obecně popsat, co se stalo. Technika byla postavena na jiných negativně orientovaných informacích. Tyto informace byly předány tím, kterého lidé nazývali Jahve. Tyto informace zahrnovaly mnohá omezení chování a slibovaly moc povahy třetí úrovně, typu službě sobě. Tyto dva typy zkreslení zapůsobily na ty, kteří již přemýšleli v těchto myšlenkových formách.

To nakonec vedlo k mnoha výzvám pro entitu známou jako Ježíš. Nakonec to i vedlo k jednomu, zvukového vibračního komplexu Jidáš, jak tuto entitu nazýváte, která věřila, že dělá správnou věc, když působila na nebo nutila toho, kterého nazýváte Ježíš, k nezbytnosti přinést zkreslení planetární moci třetí úrovně ve formě vlády nad ostatními.

Entita Jidáš cítila, že pokud zatlačí entitu, kterou nazýváte Ježíš, do kouta, ta pak bude schopna vidět moudrost užití síly inteligentního nekonečna za účelem vládnout ostatním. Ten, kterého nazýváte Jidáš, se mýlil ve svém odhadu reakce entity Ježíš, jehož vyučování/učení nebylo orientováno směrem k tomuto zkreslení. To vyústilo ke zničení komplexu těla toho vámi známého jako Ježíš.

17.18 Tazatel: Pak, pokud byla entita Ježíš čtvrté úrovně a dnes jsou zde na planetě Poutníci, kteří přišli z páté a šesté úrovně, co bylo to, co Ježíš dělal, že ho to umožnilo být tak dobrým léčitelem a mohly by tyto zdejší bytosti páté a šesté úrovně dělat to stejné?

Ra: Já jsem Ra. Ti, kteří léčí, mohou být jakékoli úrovně, která má vědomí ducha. To zahrnuje třetí, čtvrtou, pátou, šestou a sedmou. Třetí úroveň může být ta, ve které probíhá léčení stejně tak jako ty ostatní. Nicméně je zde potřeba rozumět, vyvážit, přijmout a projít větší množství iluzorního materiálu.

Brána do inteligentního nekonečna může být otevřena pouze tehdy, je-li léčiteli otevřeno chápání vstupních proudů inteligentní energie. Toto jsou takzvané Přírodní zákony vašeho lokálního kontinua prostoru/času a jeho sítě elektromagnetických zdrojů nebo bodů vstupující energie.

Poznejte pak, nejprve, mysl a tělo. Poté, jakmile je duše integrovaná a syntetizovaná, tyto jsou harmonizovány do komplexů mysli/těla/ducha, které se mohou pohybovat mezi dimenzemi a které mohou otevřít bránu do inteligentního nekonečna, tudíž léčit se světlem a sdílet toto světlo s ostatními.

Skutečné léčení je jednoduše záření sebe sama vytvářející prostředí, ve kterém se může objevit katalyzátor, který zahájí poznání sebe sama vlastním já, vlastními léčebnými vlastnostmi sebe sama.

17.19 Tazatel: Jak se to Ježíš během své inkarnace naučil?

Ra: Já jsem Ra. Tato entita se naučila tuto schopnost přirozeným způsobem rozpomenutí ve velmi mladém věku. Bohužel tato entita nejprve objevila schopnost proniknout do inteligentního nekonečna tím, že se stala zkreslením, které nazýváte „vzteklým“, na kamaráda. Tato entita byla dotknuta entitou zvanou Ježíš a byla smrtelně zraněna.

Tudíž ten známý jako Ježíš se stal vědomým toho, že v něm dřímá hrůzný potenciál. Tato entita se rozhodla poznat, jak použít tuto energii pro dobro, ne pro zlo. Tato entita byla extrémně pozitivně polarizovaná a rozvzpomněla si víc než většina Poutníků.

17.20 Tazatel: Jak tento agresivní čin proti kamarádovi ovlivnil Ježíše v jeho duchovním růstu? Kam odešel po své fyzické smrti?

Ra: Já jsem Ra. Entita, kterou nazýváte Ježíšem, byla touto zkušeností šokována a začala život hledání a vyhledávání. Tato entita nejdříve studovala ve dne v noci ve svém vlastním náboženském konstruktu, který nazýváte Judaismem, a naučila se dostatečně na to být rabínem, jak nazýváte vyučující/učící tohoto určitého rytmu nebo zkreslení chápání, ve velmi nízkém věku.

Ve věku přibližně třináct a půl vašich roků opustila tato entita příbytek své pozemské rodiny, jak byste ji nazvali, a kráčela do mnoha jiných míst, kde hledala více informací. To pokračovalo sporadicky až entita dosáhla věku přibližně dvacet pět, kdy se vrátila do svého rodinného příbytku a učila se a praktikovala umění svého pozemského otce.

Když se entita stala schopnou integrovat nebo syntetizovat veškeré zkušenosti, začala promlouvat s ostatními-já a vyučovat/učit to, co cítila jako hodnotné během předešlých let.

Entita byla karmicky osvobozena od destrukce jiného-já, když byla v poslední části svého života a mluvila na tom, co byste nazvali křížem, říkajíc „Otče, odpusť jim, protože nevědí, co činí“. V odpuštění se nachází zastavení kola činu nebo toho, co nazýváte karmou.

17.21 Tazatel: Ve které úrovni nyní entita známá jako Ježíš přebývá?

Ra: Já jsem Ra. Tato informace je neškodná ačkoli nedůležitá. Tato entita nyní studuje lekce vibrace moudrosti, páté úrovně, také nazývané vibrací světla.

17.22 Tazatel: V naší kultuře se mnoho říká o tom, že se vrátí. Můžete mi říct, zda je toto naplánováno?

Ra: Já jsem Ra. Pokusím se tuto otázku zodpovědět. Je to složité. Tato entita si uvědomila, že nebyla entitou sebe sama, ale pracovala jako posel jednoho Stvořitele, kterého tato entita viděla jako lásku. Tato entita si byla vědoma, že tento cyklus je ve své poslední části a mluvila o tom, že ti jejího vědomí se vrátí v době sklizně.

Konkrétní komplex mysli/těla/ducha, který nazýváte Ježíšem, jak byste nazvali entitu, se nevrátí s výjimkou příležitostného mluvení skrze kanál jako člen Konfederace. Existují však i jiné identické kongruence vědomí, které budou vítat ty do čtvrté úrovně. To je význam návratu.

33.10 Tazatel: Zeptám se vás, zda jste obeznámen s filmem nazvaným The Ninth Configuration (překlad názvu: Devátá konfigurace). Jste s tímto obeznámen?

Ra: Já jsem Ra. Skenujeme váš komplex mysli a vidíme tuto konfiguraci nazvanou The Ninth Configuration.

33.11 Tazatel: Tento film ukazuje bod, o kterém jsme právě hovořili. A entita, plukovník, musel učinit v tomto bodě rozhodnutí. Jen jsem uvažoval s ohledem na polaritu, jeho polaritu. Mohl se buď podrobit, můžete říct, negativním silám, ale namísto toho si vybral bránit svého přítele. Je pro vás možné odhadnout, co je více pozitivně polarizující: bránit pozitivně orientovanou entitu nebo dovolit utlačování negativně orientovanými entitami? Můžete na to vůbec odpovědět?

Ra: Já jsem Ra. Otázka zahrnuje jak čtvrtou úroveň, tak vaši vlastní a odpověď na ni může být nejlépe viděna činem entity nazvané Jehošua, kterou nazýváte Ježíš. Tato entita měla být chráněna svými přáteli. Entita svým přátelům připomněla, aby odložili meč. Tato entita pak sama sebe doručila, aby byla fyzicky usmrcena. Impuls ochraňovat milované ostatní-já je jedním, který trvá do čtvrté úrovně, úrovně přetékající soucitem. Více než toto nemůžeme a nepotřebujeme povědět.

Zpět na začátek

Ra kontakt knihy © 2018 L/L Research a Tobey Wheelock.
Tyto stránky © 2003–2024 Tobey Wheelock.

Otázky? Komentáře? Napište mi na tw @ law of one tečka info.

Schovat reklamy