50 ⇒

⇐ 48

Zákon jednoty Relace 49

Show menu

27. dubna, 1981

49.0 Ra: Já jsem Ra. Zdravím vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Nyní komunikujeme.

49.1 Tazatel: Mohl byste nám prosím nejprve podat výklad stavu nástroje?

Ra: Já jsem Ra. Je tomu tak, jak bylo uvedeno posledně.

49.2 Tazatel: Děkuji vám. Prvně tu mám otázku od Jima. Říká: „V posledních devíti letech mívám to, čemu říkám prožitky na předních lalocích mozku během před-vědomého stavu spánku zrovna předtím, než ráno vstávám. Jsou kombinací potěšení a tlaku, které začínají v předních lalocích a v pulzech se rozpínají po celém mozku a jsou cítěny jako orgasmus v mozku. Měl jsem více jak 200 takovýchto prožitků a často jsou doprovázeny vizemi a hlasy, které mi zřídkakdy dávají smysl. Jaký je zdroj těchto prožitků na předních lalocích?“

Ra: Já jsem Ra. Skenujeme tazatele [Jima] a nacházíme určitou vhodnou informaci, která je již dostupná a která se vztahuje k fyziologické dispozici této konkrétní části mozku. Popsané a prožité prožitky jsou ty destilace, které mohou být prožity po koncentrovaném úsilí otevření brány nebo indigového centra komplexu mysli, takže se mohou objevit prožitky posvátného neboli fialového paprsku. Tyto prožitky jsou počátky toho, co pak může, jakmile jsou tělo, mysl a duch integrovány na úrovni fialové brány, uvolnit prožitek radosti, ale také porozumění inteligentní energie, která ji doprovází. Tak se orgasmus komplexu těla a orgasmus komplexu mysli stanou integrovanými a mohou pak pro integraci duchovního komplexu předložit správnou bránu a její použití jako nosiče pro posvátnou nebo zcela prožitou přítomnost jednoho nekonečného Stvořitele. Tudíž existuje mnohé, na co se tazatel [Jim] může těšit.

49.3 Tazatel: [K Jimovi] Máš jakékoliv další dodatky k této otázce?

Jim: Ne. Děkuji.

Tazatel: [K Jimovi] OK.

[K Ra] Přemýšlel jsem, když jste v předchozí relaci zmínil levý a pravý tón ucha, zda by byly levá a pravá polovina mozku nějakým způsobem ve vztahu s polaritami službou sobě samým a službou ostatním. Mohl byste to okomentovat?

Ra: Já jsem Ra. Můžeme to okomentovat.

49.4 Tazatel: Dobře, prosím… budete pokračovat a okomentujete to?

Ra: Já jsem Ra. Laloky mozku vašeho fyzického komplexu jsou ve svém užití podobné slabé elektrické energii. Co se týče polarity, je entita řízená intuicí a instinktem stejná jako entita řízená racionální analýzou. Oba laloky mohou být použity pro službu sobě nebo službu ostatním.

Může se zdát, že by racionální neboli analytická mysl mohla mít více možností úspěšného následování negativní orientace, a to díky faktu, že, dle našeho chápání, přespříliš řízení je svou podstatou negativní. Avšak stejná schopnost strukturovat abstraktní koncepty a analyzovat data ze zkušeností může být klíčová k rychlé pozitivní polarizaci. Je možné říci, že ti, jejichž analytické kapacity jsou dominantní, mají poněkud více materiálu pro práci na polarizování.

Funkce intuice je informovat inteligenci. Ve vaší iluzi bude mít nevázaná dominance intuice tendenci držet entitu od větší polarizace díky rozmarům intuitivního vnímání. Jak můžete vidět, je třeba tyto dva typy mozkových struktur vyvážit, aby se čistá suma prožitého katalyzátoru stala polarizací a osvícením, protože bez přijmutí racionální myslí toho, že intuitivnost je cenná, je tvořivý aspekt, který pomáhá osvícení, potlačen.

Existuje jedna shoda mezi pravým a levým a pozitivním a negativním. Síť energií, která obklopuje vaše těla, obsahuje poněkud komplexní polarizace. Levá oblast hlavy a vršek ramene je v nejobecnějším smyslu viděna jako negativní polarizace, zatímco pravá je pozitivní polarizace, ve smyslu magnetismu. To je pro vás příčinou významu tónu.

49.5 Tazatel: Rozvedete všeobecně pozitivní a negativní magnetické polarizace a jak je to aplikováno, řekněme, na jednotlivce a planety atd.? Myslím, že zde existuje souvislost, ale nejsem si jist.

Ra: Já jsem Ra. Je správně, že existuje souvislost mezi energetickým polem entity vaší podstaty a planetárními tělesy, protože veškerý materiál je vytvořen pomocí dynamického pnutí magnetického pole. Linie síly mohou být v obou případech viděny stejně jako propletené spirály spletených vlasů. Tudíž se pozitivní a negativní síly natáčejí a proplétají, čímž formují geometrické vztahy v energetických polích jak osob, jak byste nazvali komplex mysli/těla/ducha, tak planet.

Negativní pól je jižní pól neboli spodní pól. Severní neboli horní pól je pozitivní. Křížení těchto spirálovitých energií tvoří primární, sekundární a terciární energetická centra. S primárními energetickými centry fyzického, mentálního a duchovního komplexu těl jste obeznámení. Sekundární body křížení pozitivní a negativní orientace center rotují kolem několika vašich center. Může být chápáno, že centrum žlutého paprsku má sekundární energetická centra v lokti, koleni a v jemných nosičích v mírných rozestupech od fyzického těla v bodech, které definují tvar diamantu okolo oblasti pupku entity a které obklopují tělo.

Lze prozkoumat každé z energetických center k určení těchto sekundárních center. Někteří z vašich lidí pracují s těmito energetickými centry, což nazýváte akupunkturou. Avšak je třeba poznamenat, že se v umístěních energetických center velmi často vyskytují anomálie, takže vědecká přesnost této praxe je pochybná. Tak jako většina vědeckých pokusů o přesnost nebere v úvahu unikátní kvality každého stvoření.

Nejdůležitější koncept k pochopení energetického pole je to, že spodní neboli negativní pól bude do sebe přitahovat univerzální energii z kosmu. Odtud se bude pohybovat nahoru, aby se setkala a reagovala s pozitivní spirálovitou energií, která se pohybuje uvnitř směrem dolů. Míra úrovně aktivity paprsku entity je místo, kde se vnější energie jižního pólu setká s vnitřní spirálovitou pozitivní energií.

Jak se polarizace entity zvyšuje, posunuje se toto místo směrem nahoru. Tento fenomén byl vašimi lidmi nazván kundalini. Avšak mohlo by to být lépe představeno jako potkávací místo kosmického a vnitřního, řekněme, vibračního chápání. Pokus pozvednout toto místo setkání bez uvědomění si metafyzických principů magnetismu, na kterých toto závisí, je pozvání velké nevyváženosti.

49.6 Tazatel: Jaký proces by byl doporučený pro správné probuzení, jak se říká, kundalini a jakou by to mělo hodnotu?

Ra: Já jsem Ra. Metafora svinutého hada, který je volán směrem nahoru, je nesmírně vhodnou pro zvážení vašimi lidmi. To je to, o co se pokoušíte, když hledáte. Existuje, jak jsme uvedli, velké nepochopení týkající se této metafory a podstaty o její usilování*. Musíme zobecnit a požádat, abyste pochopili fakt, že toto zobecňování činí v důsledku mnohem méně užitečným to, co sdílíme. Ale protože každá entita je unikátní, je zobecnění naší volbou, když komunikujeme pro vaši možnou osvětu.

Máme dva typy energií. Pokoušíme se pak, jako entity v jakékoliv opravdové barvě této oktávy, posunout místo setkání vnitřních a vnějších podstat dál a dál neboli směrem vzhůru, podél energetických center. Dva způsoby, jak k tomu přistupovat rozumně, jsou za prvé, sladit se uvnitř sebe sama s těmi zkušenostmi, které jsou k entitě přitahovány skrze jižní pól. Každou zkušenost bude třeba pozorovat, prožít, vyvážit, přijmout a uložit uvnitř jednotlivce. Jak entita roste v rámci přijmutí sebe sama a povědomí o katalyzátoru, zvedne se místo pohodlného sladění těchto zkušeností do nové entity pravé barvy. Zkušenost, ať už je jakákoliv, bude usazena v červeném paprsku a zvážena pro svůj obsah přežití a tak dále.

Každá zkušenost bude sekvenčně pochopena rostoucím a hledajícím komplexem mysli/těla/ducha ve vztahu k přežití, pak ve vztahu k osobní identitě, pak v rámci společenských vztahů, pak ve vztahu k univerzální lásce, pak ve vztahu ke svobodné komunikaci, pak ve vztahu toho, jak může být zkušenost spojena s univerzálními energiemi, a konečně ve vztahu k posvátné podstatě každé zkušenosti.

Mezitím se Stvořitel nachází uvnitř. V severním pólu je již koruna na hlavě a entita je potenciálně bohem. Tato energie je manifestována skromným a důvěřivým přijetím této energie přes meditace a rozjímání se nad sebou a Stvořitelem.

Kde se tyto energie potkají je tam, kde had dosáhne své výšky. Když se tato rozvinutá energie přibližuje univerzální lásce a zářícímu způsobu bytí, nachází se entita ve stavu, kdy je sklizně-schopnost entity na dosah.

49.7 Tazatel: Doporučíte techniku meditace?

Ra: Já jsem Ra. Ne.

49.8 Tazatel: Je lepší nebo, řekněme, produkuje užitečnější výsledky v meditaci nechat mysl, řekněme, co možná nejprázdnější; nechat ji utišit, abych tak řekl, nebo je lepší se v meditaci pro koncentraci zaměřit na nějaký objekt nebo věc?

Ra: Já jsem Ra. Toto bude poslední plný dotaz tohoto pracovního období.

Každý z těchto dvou typů meditací je užitečný pro konkrétní účel. Pasivní meditace, jež zahrnuje vyčištění mysli, vyprázdnění mentální směsi, která je charakteristická pro aktivitu komplexu mysli v rámci vašich lidí, je efektivní pro ty, jejichž cílem je dosáhnout vnitřního klidu jako základu, ze kterého je možné naslouchat Stvořiteli. Toto je užitečný a nápomocný nástroj a je obecně nejvíce užitečným typem meditace oproti rozjímání nebo modlitbě.

Typ meditace, který může být nazván vizualizací, má za svůj cíl ne to, co je obsaženo ve vlastní meditaci. Vizualizace je nástrojem adepta. Ti, kteří se učí v mysli držet vizuální obrazy, si vyvíjí vnitřní koncentrační sílu, která může překonat nudu a nepohodlí. Když se tato schopnost stane v adeptovi krystalizovanou, pak adept může bez externí činnosti vykonávat polarizaci vědomí, což může ovlivnit planetární vědomí. Toto je důvod pro existenci takzvaného bílého mága. Pouze ti, kteří si přejí usilovat o vědomé navyšování planetární vibrace, shledají vizualizaci jako zvláště uspokojující typ meditace.

Rozjímání nebo úvahy o inspirujícím obrazu nebo textu nebo jejich zvažování je v rámci meditace také mezi vašimi lidmi extrémně užitečné, a vůle modlit se je také potenciálně nápomocné povahy. Zda se skutečně jedná o nápomocnou aktivitu, záleží téměř zcela na záměrech a objektech toho, kdo se modlí.

Můžeme se zeptat, zda nyní existují krátké dotazy?

49.9 Tazatel: Pouze se zeptám, zda existuje cokoliv, co můžeme udělat, aby byl nástroj více v pohodlí nebo zlepšit kontakt a zda jsou stále dvě období za týden vhodná.

Ra: Já jsem Ra. Žádáme o vaši péči v umístění podpory krku pro tuto entitu, které je příliš často nedbalé. Jste svědomití a vaše srovnání jsou v pořádku. Časové nastavení, můžeme-li použít tento výraz, je v podstatě správné. Avšak je vám doporučeno pozorovat únavu v kruhu a zdržet se práce, dokud nejsou všichni v lásce, harmonii a životní energie jako jedna bytost. Toto je a bude i dále nanejvýš nápomocné.

Já jsem Ra. Zanechávám vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Jděte kupředu, a proto s radostí, v síle a míru jednoho nekonečného Stvořitele. Adonai.

50 ⇒

⇐ 48

Zpět na začátek

Ra kontakt knihy © 2018 L/L Research a Tobey Wheelock.
Tyto stránky © 2003–2024 Tobey Wheelock.

Otázky? Komentáře? Napište mi na tw @ law of one tečka info.

Schovat reklamy