48 ⇒

⇐ 46

Zákon jednoty Relace 47

Hide menu

18. dubna, 1981

Ra: Já jsem Ra. Zdravím vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Nyní komunikujeme.

Tazatel: Mohl byste nám prvně naznačit stav nástroje?

Ra: Já jsem Ra. Stav je, jak bylo uvedeno dříve.

Tazatel: OK. Otázka, kterou jsem se snažil v minulé relaci položit, byla: Jakou hodnotu mají pro vývoj evoluce a zkušeností Stvořitele, který poznává sám sebe, pozitivní a negativní společenské paměťové komplexy, které se začínají formovat ve čtvrté úrovni, a proč to bylo Logosem naplánované?

Ra: Já jsem Ra. Váš dotaz obsahuje základní nesprávnosti. Avšak můžeme odpovědět na jeho podstatu.

Nepřesnost tkví v předpokladu, že společenské paměťové komplexy byly naplánované Logosem nebo sub-Logosem. To je nesprávně, jelikož jednota Stvořitele existuje uvnitř jakéhokoliv nejmenšího materiálu vytvořeném Láskou, natož v sebe-uvědomělé bytosti.

Avšak zkreslení svobodné vůle způsobuje, že se jako možnost v určitém stádiu evoluce mysli objevuje společenský paměťový komplex. Účel nebo důvod, který způsobuje, že entity utváří takové komplexy těchto společenských paměťových komplexů, je velmi jednoduchým rozšířením základního zkreslení směrem k tomu, aby Stvořitel sám Sebe poznával, protože když se skupina myslí/těl/duchů naučí zformovat společenský paměťový komplex, jsou všechny zkušenosti každé entity přístupné celému komplexu. Tudíž Stvořitel ví více o svém stvoření v každé entitě, která se podílí na tomto společenství entit.

Tazatel: Vybrali jsme hodnoty… nebo vy jste předali hodnoty lepší jak 50 % pro služby ostatním pro společenské paměťové komplexy pozitivní čtvrté úrovně a lepší než 95 % pro služby sobě sama pro komplexy negativní čtvrté úrovně. Odpovídají tyto hodnoty stejné úrovni, řekněme, vibrace?

Ra: Já jsem Ra. Vidím, že máte obtíže s vyjádřením své otázky. Odpovíme s pokusem váš dotaz objasnit.

Vibrační úrovně nemají být pro pozitivní i negativní orientaci chápány jako stejné. Mají být chápány jako schopnost přijmout a pracovat s inteligentním nekonečnem do určitého stupně intenzity. Vzhledem k faktu, že primární modrá barva, nebo řekněme, energie v negativně orientovaném systému síly chybí, nejsou zelené/modré vibrační energie ve vibračních plánech nebo vzorech negativní čtvrté a páté úrovně vibrace vidět.

Na druhou stranu obsahuje pozitivní orientace plné spektrum časových/prostorových vzorů pravých barev, a tudíž obsahuje rozdílný vibrační vzor nebo plán. Oba jsou schopné dělat práci čtvrté úrovně. To je kritérium pro sklizeň.

Tazatel: Řekl jste, že modrá chybí v negativní čtvrté úrovni?

Ra: Já jsem Ra. Objasníme to dále. Jak jsme uvedli předtím, všechny bytosti mají potenciál pro všechny vibrační úrovně. Tudíž potenciál pro aktivaci zeleného a modrého energetického centra je samozřejmě přesně tam, kde ve stvoření Lásky musí být. Avšak negativně polarizovaná entita dosáhne sklizně díky extrémně efektivnímu použití červeného a žlutého/oranžového s tím, že se přesune přímo do indigového centra a umožní skrze tento kanál inteligentní energie vtoky inteligentního nekonečna.

Tazatel: Existuje pak při graduaci ze čtvrté do páté úrovně něco jako procenta polarizace, která jste nám předal pro graduaci z třetí úrovně do čtvrté?

Ra: Já jsem Ra. Ve vašich způsobech myšlení existují odpovědi, které můžeme použít a které nabídneme. Avšak důležitým bodem je to, že graduace z úrovně do úrovně skutečně nastávají. Pozitivní/negativní polarita je věc, která se v šesté úrovni stane historií. Proto, když diskutujeme statistiky pozitivní versus negativní sklizně do páté, hovoříme v iluzorním kontinuu času. Velké procento negativních entit čtvrté úrovně pokračuje ze čtvrté do páté úrovně na negativní cestě, protože bez moudrosti není soucit a touha pomáhat ostatním není dobře známa. Tudíž, ačkoliv se ztrácí přibližně dvě procenta, která se během zkušenosti čtvrté úrovně přesunou z negativní do pozitivní, přesto najdeme přibližně osm procent graduací do páté úrovně, které jsou negativní.

Tazatel: No, na co jsem se ptal bylo, jestli je 50 % třeba pro graduaci ze třetí do čtvrté v pozitivním smyslu a 95 % je třeba pro graduaci v negativním smyslu, zda se to musí v obou případech při graduaci do páté více přibližovat ke 100 %. Musí být entita z 99 % polarizovaná pro negativní a snad z 80 % polarizovaná pro pozitivní graduaci ze čtvrté do páté?

Ra: Já jsem Ra. Nyní chápeme váš dotaz.

Předat vám toto ve vašich termínech je zavádějící, protože ve čtvrté úrovni existují, řekněme, vizuální nebo trénovací pomůcky, které entitě automaticky pomáhají v polarizaci, zatímco je extrémně tlumen rychlý účinek katalyzátoru. Proto úroveň nad vaší vlastní vyžaduje více prostoru/času.

Procento těch, co jsou pozitivně orientované entity, se v záměru služby ostatním harmonicky přiblíží k 98 %. Kvalifikace do páté úrovně ovšem zahrnuje i porozumění. To se pak stává primární kvalifikací pro graduaci ze čtvrté do páté úrovně. Aby entita dosáhla této graduace, musí chápat akce, pohyby i tanec. Neexistuje popsatelné procento, které toto porozumění měří. Je to míra efektivity vnímání. Může být měřena světlem. Schopnost milovat, přijmout a užívat určitou intenzitu světla se tudíž stává požadavkem pro jak pozitivní, tak negativní sklizeň ze čtvrté do páté úrovně.

Tazatel: Můžete definovat, co myslíte termínem „krystalizovaná entita“?

Ra: Já jsem Ra. Použili jsme tento specifický termín, protože má ve vašem jazyce dosti precizní význam. Když se tvoří krystalizovaná struktura vašeho fyzického materiálu, jsou elementy přítomné v každé molekule pravidelným způsobem vázané s elementy v každé jiné molekule. Tudíž je struktura pravidelná a má určité vlastnosti, když je plně a perfektně krystalizovaná. Nebude se štěpit nebo lámat; je i bez úsilí velmi silná; a je zářivá, rozkládající světlo krásnou refrakcí a dávající potěšení oku mnoha.

Tazatel: V naší ezoterické literatuře je zmíněno mnoho druhů těl. Mám zde na seznamu fyzické tělo, éterické, emoční, astrální a mentální. Můžete mi říct, zda je tento seznam správný a můžete mi říct použití, účely, účinky atd., těchto nebo jakýchkoliv jiných těl, která mohou být v našem komplexu mysli/těla/ducha?

Ra: Já jsem Ra. Úplné zodpovězení vašeho dotazu by byla práce mnoha relací jako je tato, jelikož vzájemné vztahy rozličných těl a účinky každého těla v rozličných situacích vyžadují enormní studium. Avšak začneme tím, že odkážeme vaši mysl zpět do spektra pravých barev a užití tohoto chápání k porozumění různých úrovní vaší oktávy.

Číslice sedm se nám v oblastech struktury a zkušeností opakuje od makrokosmu po mikrokosmos. Proto se dá očekávat, že bude existovat sedm základních těl, která by možná byla nejzřetelněji popsána jako tělo červeného paprsku atd. Avšak jsme si vědomi toho, že si přejete vámi zmíněná těla vztáhnout k barevným paprskům. Toto bude matoucí, protože různí učitelé nabídli vyučování/učení svého chápání rozličnými termíny. Tudíž někdo může pojmenovat subtilní tělo jedním slovem a jiný nalezne odlišné pojmenování.

Tělo červeného paprsku je vaše chemické tělo. Avšak není to tělo, které máte ve fyzické úrovni jako zevnějšek. Jedná se o nevytvořený materiál těla, elementární tělo bez formy. Základní tělo nezformovaného materiálu je důležité pochopit, protože existují léčení, které mohou být prováděny jednoduchým pochopením elementů, které jsou ve fyzickém nosiči přítomny.

Tělo oranžového paprsku je fyzický komplex těla. Tento komplex těla stále není tělo, které obýváte, ale spíše tělo bez sebe-uvědomění sebe sama, jako tělo v děloze předtím, než do něj komplex ducha/mysli vstoupí. Toto tělo může žít, aniž by bylo obýváno komplexy mysli a ducha. Avšak jen zřídka to činí.

Tělo žlutého paprsku je vaším fyzickým nosičem, který v současnosti znáte a kterým prožíváte katalyzátor. Toto tělo má charakteristiky mysli/těla/ducha a je rovno fyzické iluzi, jak jste ji nazvali.

Tělo zeleného paprsku je tělo, které může být viděno během seance, když se poskytuje to, co nazýváte ektoplasmou. Je to lehčí tělo, jež je hustěji zabaleno životem. Můžete jej nazvat astrálním tělem, pokud sledujete některá jiná učení. Jiní nazvali toto stejné tělo jako éterické tělo. Avšak to není správně ve smyslu, že éterické tělo je tělo brány, v němž je inteligentní energie schopna utvářet komplex mysli/těla/ducha.

Světelné tělo nebo tělo modrého paprsku může být nazváno devachanickým tělem. Existuje mnoho dalších pojmenování tohoto těla, obzvláště ve vašich takzvaných indických Sútrách nebo písmech, protože existují mezi těmito lidmi tací, kteří tyto oblasti prozkoumali a porozuměli různým typům devachanických těl. Existuje mnoho, mnoho typů těl v každé úrovni, stejně jako ve vaší.

Tělo indigového paprsku, které si volíme nazývat éterickým tělem, je, jak jsme řekli, tělo brány. V tomto těle je forma náplní a toto tělo můžete vidět pouze jako světlo, protože může sebe sama přetvářet dle své touhy.

Tělo fialového paprsku může být snad chápáno jako to, co byste mohli nazvat tělem Buddhy nebo tím tělem, jež je úplné.

Každé z těchto těl má ve vašem životním bytí vliv na váš komplex mysli/těla/ducha. Vzájemných vztahů je, jak jsme řekli, mnoho a jsou komplexní.

Snad jedno doporučení, které může být naznačeno, je toto: Tělo fialového paprsku může být použito léčitelem, jakmile léčitel začne být schopen umisťovat své vědomí do tohoto éterického stavu. Tělo fialového paprsku neboli tělo Buddhy má pro léčitele stejnou účinnost, jelikož uvnitř něj leží smysl celku (celistvosti), který je extrémně blízko k jednotnosti všeho, co existuje. Tato těla jsou součástí každé entity, jejich správné použití a jejich pochopení, ačkoliv daleko pokročilejší z pohledu sklizně třetí úrovně, je nicméně užitečné pro adepta.

Tazatel: Která těla máme okamžitě po fyzické smrti z tohoto těla žlutého paprsku, které nyní obývám?

Ra: Já jsem Ra. Máte potenciál pro všechna těla.

Tazatel: Pak potenciál žlutého těla je použit k vytvoření chemického uspořádání, které nyní mám jako fyzické tělo. Je to správně?

Ra: Já jsme Ra. To je nesprávně pouze v tom, že ve vaší současné inkarnaci není tělo žlutého paprsku v procesu potenciace, ale v procesu aktivace. Jedná se o tělo, které je manifestováno.

Tazatel: Pak po smrti po této inkarnaci pořád máme tělo žlutého paprsku v procesu potenciace, ale pak po smrti, řekněme v obecném případě naší planetární populace, měli by pak normálně manifestováno tělo zeleného paprsku?

Ra: Já jsem Ra. Ne okamžitě. První tělo, které se po smrti samo aktivuje, je „tvůrce formy“ neboli tělo indigového paprsku. Toto tělo, jež jste nazvali „ka“, zůstává, dokud nepronikne éteričnem a dokud není celkem mysli/těla/ducha nabyto porozumění. Jakmile je toho dosaženo, pokud je správné tělo pro aktivaci tělo zeleného paprsku, pak se to stane.

Tazatel: Nechte mě učinit prohlášení a uvidíme, zda to myslím správně. Pokud je entita po smrti nevědomá, může se stát tím, co je nazýváno duchem svázaným se Zemí, dokud není schopna dosáhnout potřebného uvědomění pro aktivaci jednoho z těl. A pak by bylo možné aktivovat jakékoliv z těl… jednalo by se o celou škálu od červeného po fialové?

Ra: Já jsem Ra. To je správně, pokud je dodán správný stimul.

Tazatel: Jaký stimul by způsobil to, co nazýváme duchem svázaným se Zemí nebo přetrvávajícím přízrakem?

Ra: Já jsem Ra. Stimul tohoto je schopnost vůle. Pokud je vůle mysli/těla/ducha žlutého paprsku to, co je silnější než progresivní impuls fyzické smrti směrem k uvědomění si toho, co přichází, tj. když je vůle v dostatečné míře koncentrovaná na předchozí životní zkušenost, pak ačkoliv není dále aktivní, nemůže být schránka žlutého paprsku entity zcela deaktivována, a dokud není vůle uvolněna, je komplex mysli/těla/ducha polapen. To často nastává, jak vidíme, že jste si vědom, v případě náhlé smrti, stejně tak jako v případě extrémní obavy o věc nebo jiné já.

Tazatel: Dobře, vyskytuje se pak velmi frekventovaně na této planetě po smrti aktivace oranžového paprsku?

Ra: Já jsem Ra. Jen velmi zřídka díky faktu, že tato konkrétní manifestace nastává bez vůle. Příležitostně vůle ostatního já tak moc požaduje formu toho, co odchází skrze fyzickou smrt, že určité vzezření bytosti zůstane. To je oranžový paprsek. Je to vzácné, jelikož, pokud nějaká entita dostatečně touží po jiné, aby jí zavolala, bude mít tato jiná entita odpovídající touhu být volána. Tudíž by nastala manifestace schránky žlutého paprsku.

Tazatel: Co si velké procento z pozemské populace aktivují, když odejdou z fyzična?

Ra: Já jsem Ra. Toto bude posledním plným dotazem tohoto sezení.

Normální procedura v případě harmonického odchodu z tělové manifestace žlutého paprsku je pro komplexy mysli a ducha odpočívat v éterickém neboli indigovém těle do té doby, než entita začne s přípravami na zkušenost v inkarnaci, která je manifestována éterickou energií, která ji postupně přetváří v aktivaci a manifestaci. Toto indigové tělo, jež je inteligentní energií, je schopno nově zemřelé, jak byste ji nazvali, duši nabídnout perspektivu a místo, ze kterého je možné vidět poslední manifestovanou zkušenost.

Máte krátký dotaz, který můžeme nyní zodpovědět?

Tazatel: Pouze se zeptám, zda existuje cokoliv, co můžeme udělat, aby byl nástroj více v pohodlí nebo zlepšit kontakt.

Ra: Já jsem Ra. Příslušenství jsou očima a duchem svědomitě zaměřena. Jste svědomití. Vše je v pořádku. Pozorujte tento nástroj, abyste zajistili pokračující tvoření životních energií. Nástroj bude muset pracovat na svých fyzických energiích, protože tato slabost byla způsobena svobodnou vůlí sebe sama.

Já jsem Ra. Zanecháváme vás nyní v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Jděte kupředu, a proto s radostí, v síle a míru jednoho nekonečného Stvořitele. Adonai.

48 ⇒

⇐ 46

Zpět na začátek

Ra kontakt knihy © 2018 L/L Research a Tobey Wheelock.
Tyto stránky © 2003–2024 Tobey Wheelock.

Otázky? Komentáře? Napište mi na tw @ law of one tečka info.

Schovat reklamy